متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین ریسک سیستماتیک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان 1393  

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 سؤالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7 روش پژوهش…. 10

1-8 قلمرو پژوهش…. 10

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-10ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

2-2 گفتار اول: ریسک سیستماتیک… 15

2-2-1 انواع ریسک… 15

2-2-2 انواع ریسک: نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک) 19

2-3 گفتار دوم: عملکرد. 21

2-3-1 شاخص‌های عملكرد مالی.. 21

2-4 گفتار سوم: نوسانات سرمایه. 24

2-4-1 سرمایه شرکت… 24

2-5 گفتار چهارم: کارایی بازار 25

2-5-1 نظریه بازار کارای سرمایه. 25

2-5-2 مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) 26

2-5-3 مدل سه عاملی فاما – فرنچ.. 28

2-6 گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 28

2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28

2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 39

2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 69

3-2 روش کلی تحقیق.. 69

3-3 جامعه آماری.. 70

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 71

3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 71

3-5 روش گردآوری داده‌ها 71

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 72

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 72

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 73

3-8-1 مدل تحقیق.. 75

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 76

3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه گیری آن‌ها 76

3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 79

3-8-1-4 رابطه بین متغیرها 79

3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 79

3-8-2 نرم‌افزارها 80

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه‏ 82

4-2 توصیف جامعه آماری.. 82

4-3 توصیف نمونه آماری.. 84

4-4 توصیف یافته‌ها 85

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 86

4-6 تحلیل رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارانی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت   98

4-7 جمع‌بندی.. 107

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 113

5-2 خلاصه یافته‌ها 113

5-3 نتیجه‌گیری.. 120

5-4 پیشنهادها 124

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 124

5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 125

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 126

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 128

منابع لاتین : 131

پیوست ها:

پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 135

 

جدول (2-1): شاخص‌ها و گروهای سنجش عملكرد مالی شرکت‌ها 22

جدول (2-2): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور 51

جدول (2-3): خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور 58

جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 70

جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 83

جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 84

جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 85

جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 87

جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 88

جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 89

جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 89

جدول (4-8):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 90

جدول (4-9):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 91

جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 94

جدول (4-11):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 95

جدول (4-12):خلاصه نتایج آزمون چاو 96

جدول (4-13):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 97

جدول (4-14):برآورد پارامترهای  رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها وکارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت… 100

جدول (4-15):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 105

جدول (4-16):تحلیل واریانس…. 106

جدول (4-17):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 111

جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 123

 

 

نمودار (2-1): انواع ریسک… 16

نمودار (2-2): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 20

نمودار (2-3): سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک… 26

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 75

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 92

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارزیابی رابطه بین عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت با ریسک شرکت شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر ریسک شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است، ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و بلحاظ روش استنتاج آن، استقرایی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج، تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد كه بین عملکرد شرکت و کارایی بازار به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و ریسك شركت رابطه مستقیم و بین کارایی بازار نشأت‌گرفته از عملکرد و ریسك شركت رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت با ریسک شرکت به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.

واژه‌های کلیدی:عملکرد، نوسانات سرمایه ، کارایی بازار سهام شرکت‌ها، کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت،ریسک شرکت

 


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

1-1   مقدمه

توسعه سرمایه‌گذاری از یک‌سو موجب جذب سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده) سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد كه از سود بیشتر یا ریسک كمتری برخورداراست و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی كه در جهان امروز رخ‌داده، كشورها، به‌ویژه كشورهای درحال‌توسعه كه با تهدیدات عدیده‌ای روبرو هستند، جهت حل مشكلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهكارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امكانات و ثروت‌های در دسترس خود هستند. در این راستا یكی از راه‌کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است (خواجوی و ناظمی،1384، 38).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که به سهامداران جهت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری بهینه کمک می‌کند. تصمیم‌گیرندگان مالی با توجه به پیچیده شدن روابط تجاری و اتخاذ تصمیم صحیح از تکنیک‌های مختلف و نوین که دارای روابط همبستگی قوی هستند در کنار هم‌جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند. در بیشتر تحقیقات داخلی روابط بین متغیرهای اقتصادی، بازار و حسابداری از قبیل: بازده دارایی‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی، سود باقی‌مانده، Q توبین و … موردبررسی قرارگرفته است، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تدوین سیاست‌های شرکت و اجرای تصمیمات اتخاذشده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها شناخته‌شده‌اند آنچه تأمین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار اندازند عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن ارزش شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد. امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ بر اساس اﻃﻼﻋﺎت صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ تصمیم‌گیری می‌کنند ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ به‌کارگیرند ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ فرصت‌های رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ، درﺟﻪ رﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ، تغییرات سرمایه ﺷﺮﻛﺖ و … بر عملکرد و بازدهی ﺷﺮﻛﺖ مؤثر اﺳﺖ می‌توان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اساسی ﻛﻪ ارزش ﺷﺮﻛﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ بااهمیت اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ: درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ هدف‌های ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺛﺮوت ﻧﺎﺋﻞ می‌آید. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت برنامه‌ریزی اﺳﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ نه‌تنها در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ می‌کند ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ چگونه اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺛﺮ می‌گذارد. (عربصالحی،1391، 38).

تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با توجه به تئوری نمایندگی در پی استفاده از روش‌های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. درگذشته بیشتر تحقیقات با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش‌های سنتی انجام می‌پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت‌های اقتصادی، تنوع تصمیم‌ها و امکان دست‌کاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش‌های نوین که تا حد امکان دست‌کاری داده‌ها وجود نداشته باشد، استفاده می‌شود. ازجمله معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر استفاده‌شده است ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه می‌باشد. ریسک سیستماتیک و نوسانات سرمایه معیارهایی برای اندازه‌گیری ارزش و عملکرد شرکت‌ها می‌باشد و درنهایت کارایی بازار سهام می‌باشند.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق و درنهایت به تعریف واژگان کلیدی پژوهش می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

با گسترش یافتن واحد‌های تجاری و تنوع در تولیدات، شرکت‌های سهامی بزرگ ایجادشده و امروزه نقل‌وانتقال سهام و دریافت بازده سهام به‌عنوان یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشور‌ها قرارگرفته است (لاری و سو، 2010). افزایش روزافزون سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و به طبع آن افزایش حجم معاملات انجام‌شده مستلزم ایجاد قوانین و مقررات موضوعه و مدون آنلاین در اقتصاد کشورها می‌باشد (چانگ، 2009).

 یکی از بااهمیت‌ترین موضوعات موردبررسی در حوزه مدیریت مباحث مربوط به بازده و نوسانات ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال راه‌کارهایی هستند که با کمترین نقدینگی ممکن، بیشترین عایدی را کسب نمایند (نیکراسو و شیراف، 2006). نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش سرمایه شرکت‌ها همراه با افزایش تصمیمات حساس مدیران است (گینر و ریورت، 2006).

تأثیر تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بر ارزش شركت ریشه در تحقیقات وومک و ژانگ (2003) دارد. تئوری دارایی‌ها كه در بازار كامل سرمایه، صرف‌نظر از ارزش شركت، در ارتباط با دارایی‌های مولد مالی بوده است، مبنای مناسبی بر سرمایه‌گذاری‌ها محسوب می‌شده است. درواقع بعضی از نویسندگان مانند بایوم و سیلورمن (2004)، از این دیدگاه حمایت می‌كردند. اگرچه دیگر نویسندگان دیگری در مقایسه با این تئوری به رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه‌گذاری و نرخ ریسک آزاد اشاره داشتند (حسب النابی و سید، 2001). این دیدگاه و دیدگاه‌های مشابه به‌طور كامل نتوانسته است فرضیات مودیلیانی و میلر را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب بازدهی همراه با نوسانات افزایشی ثابت هستند (لاری و سو، 2010).

 چانگ (2009)، به این موضوع اشاره داشت كه در ارتباط با کارایی بازار سهام و سرمایه‌گذاری شركتی دو ارتباط دوسویه وجود دارد كه نهایتاً به رابطه مثبت بین این دو متغیر ختم می‌شود. بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها بیشتر نشأت‌گرفته از تحولات غیرعادی اقتصاد بوده و ریشه در تحولات بنیادی شرکت‌ها دارد (گادفرد و همکاران، 2009). نوسانات بیش‌ازحد میانگین سرمایه‌گذاری می‌تواند اثرات بلندمدتی بر روی بازدهی و نوسانات قیمت سهام شرکت‌ها داشته باشد (نیکراسو و شیراف، 2006).

شركت‌های سهامی باید در ارتباط با سهامداران خود، سود سهام تقسیم كرده یا اقدام به خرید سهام با حداقل‌ترین هزینه نموده و دیدگاه آن‌ها باید از منظر مالیاتی باشد و از جهت كاهش هزینه‌ها بر مبنای تئوری‌های بازار سهام عمل نمایند (بایوم و سیلورمن، 2004). در این میان، موضوع دیگری که به‌نوعی با اهرم مالی شرکت‌ها در ارتباط است سرمایه‌گذاری و به‌نوعی به بازده شرکت‌ها می‌باشد (نیکراسو و شیراف، 2006). بازده بالای سهام، نقش مهمی را در توانمند ساختن مدیران جهت سرمایه‌گذاری‏های آینده شرکت ایفا می‌کند (گادفرد و همکاران، 2009).

نوسان پذیری سرمایه‌گذاری و قیمت سهام شرکت‌ها و تحولات نشأت‌گرفته از سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد ممکن است باعث افزایش بهره‌وری و عملکرد شرکت‌ها شود (بایوم و سیلورمن، 2004). سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها عبارت است‌ از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر پیش‌بینی اقدامات‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان‏های‌ نقدی‌ آن‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند در قبال‌ رویدادها و فرصت‌های‌ غیرمنتظره و عادی‌ واكنش‌ مناسب از پیش تعیین‌شده، نشان‌ دهد (گادفرد و همکاران، 2009). مدیران همیشه به دنبال فرصت‌هایی هستند که با توجه به افزایش میزان سرمایه‌گذاری بازده غیرعادی را در جهت مثبت هدایت کرده و سود شرکت‌ها را به نقطه بهینه نزدیک نمایند (لاری و سو، 2010).

 بازدهی مناسب همراه با نوسانات ریسک و نوسانات قیمت سهام به‌موقع،‌ واحد تجاری‌ را قادر می‌سازد تا با برنامه‌ریزی قبلی در ارتباط با مبالغ مدنظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری علاوه بر پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری عادی شركت، از فرصت‌های‌ غیرمنتظره‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌خوبی‌ بهره‌ گیرد (چانگ، 2009) و در دورانی‌ كه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ حاصل‌ از عملیات‌ مثلاً به دلیل‌ كاهش‌ غیرمنتظره‌ در تقاضا برای‌ محصولات‌ تولیدی‌ واحد تجاری‌ در سطح‌ پایین‌ و احتمالاً منفی‌ قرار دارد با توجه به اعتماد و اعتبار سهامداران خود به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهد (وومک و ژانگ، 2003).

 مشکلات در بازار سرمایه، حفظ بازدهی بالا برای شرکت‌ها را جهت استفاده از فرصت‌های سودآور الزامی‌کرده است (گینر و ریورت، 2006). نتایج حاصل از مطالعات تجربی مبین این است که تهدیدات ناشی از بدهی شرکت‌ها و یا به عبارتی بهتر نحوه بودجه‌بندی ساختار سرمایه آن‌ها ممکن است میزان انعطاف‌پذیری مالی شرکت‌ها را متأثر از خود سازد و باعث ایجاد بازدهی غیرعادی شود (بایوم و سیلورمن، 2004).

گادفرد و همکاران (2009), به این نتیجه رسید که عوامل متأثر بر بازده مورد انتظار سهام عاملی تأثیرگذار و اساسی در رونق گرفتن یا عدم رونق بازارهای سرمایه می‌باشد. نرخ رشد قیمت سهام و ثبات رویه ایجادشده در این زمینه نشان‌دهنده توان بالای مدیریت در هدایت نوسانات ایجادشده در جهت افزایش مثبت بازدهی سهام می‌باشد (لاری و سو، 2010). بازدهی بازار سهام به‌عنوان عاملی بنیادی در جهت‌گیری معاملات انجام‌شده بوده و در صورت روند افزایشی داشتن، می‌تواند باعث کنترل ریسک سیستماتیک شرکت‌ها شود (گینر و ریورت، 2006).

معاملات سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه زمانی رونق خواهد شد که کلیه عوامل بیرونی و درونی شوک‌آور در نظر گرفته‌شده و در حین توجه به عوامل درونی متأثر بر رونق معاملات مانند تقسیم سود، عوامل خارجی‌ای مانند تغییرات اقتصادی سایر شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شود و بازدهی ناشی از ریسک سهام شرکت‌ها حداقل شود (نیکراسو و شیراف، 2006).

 هدف اصلی پژوهش ما تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

با توجه به موارد آتی الذکر ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که:

چه رابطه‌ای بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

 

 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 تحقیقات مختلفی با موضوع ارتباط ریسک با سایر متغیرها در ایران انجام‌شده است، اما تاکنون به‌طور مستقیم تأثیر رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما موردبررسی قرار نگرفته است، فلذا تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات مرتبط متفاوت بوده و جدید می‌باشد.

همچنین ضرورت انجام تحقیق حاضر نیز با عنایت به موارد زیر قابل تبیین می‌باشد:

 1. جذب سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته ازنظر مدیران بسیار بااهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی روابط عواملی مانند ریسک شرکت و تأثیرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها، نوسانات سرمایه شرکت‌ها، کارایی بازار سهام شرکت‌ها و کارایی بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند راهگشای اساسی در دستیابی به هدف غایی شرکت‌ها باشد.
 2. یکی از بااهمیت‌ترین مباحث مالی در حوزه اقتصادی کشور، مباحث مربوط به نوسانات سود سهام و حجم معاملات انجام‌شده و توجه به ریسک شرکت‌ها، در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد بازده سهام، حجم معاملات سهام، معیار ریسک، فرصت‌های رشد شرکت و بازدهی بازار سهام و تأثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات انجام‌شده، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌هایی که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی سود را تجربه خواهند کرد.
 3. نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

 تعیین رابطه بین ریسک شرکت، عملکرد، نوسانات سرمایه و کارایی بازار سهام در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

اهداف فرعی:

 1. تعیین رابطه بین عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
 2. تعیین رابطه بین نوسانات سرمایه شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
 3. تعیین رابطه بین کارایی بازار سهام شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.
 4. تعیین رابطه بین بازار سهام نشأت‌گرفته از عملکرد شرکت و ریسک شرکت‌ها در شرکت‌های قلمرو تحقیق.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا

با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

 

تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات تحقیق. 2

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان موضوع تحقیق. 4

1-3)بیان مسئله 4

1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی.. 6

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6

1-5)اهداف  تحقیق. 7

1-6)سوالات  تحقیق. 7

1-7) فرضیات تحقیق. 7

1-8)روش كلی تحقیق. 7

1-8-1) برمبنای هدف.. 7

1-8-2) برمبنای استنتاج.. 8

1-8-3) برمبنای طرح تحقیق.. 8

1-9)قلمرو تحقیق. 8

1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9-3)قلمرو مكانی تحقیق. 8

1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12

2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13

2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14

2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15

2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15

2-5-2) هزینه سفارش… 16

2-5-3) هزینه نگهداری.. 16

2-5-4) هزینه تامین مالی.. 17

2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18

2-6-1)حد تجدید سفارش… 20

2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ.. 22

2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23

2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24

2-9) مدیریت موجودی به موقع 24

2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25

2-11) واكنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26

2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27

2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34

2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 34

2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 37

2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 40

2-15) تشریح مقاله مپنا ………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق. 45

3-1) مقدمه 46

3-2) روش كلی تحقیق. 46

      3-2-1-) بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………. 46

      3-2-2-) بر مبنای استنتناج…………………………………………………………………………………………………… 46

      3-2-3-) بر مبنای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 47

3-3) تعریف جامعه آماری. 47

3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48

3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49

3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49

3-6-1) روش كتابخانه اى.. 49

3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک.. 50

3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50

3-7-1) فیش… 50

3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس… 50

3-7-3) کاوش اینترنتی.. 50

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50

3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51

3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها 51

3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54

3-10) روشهای رایانه ای(نرم افزارها) 58

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59

4-1) مقدمه 60

4-2)توصیف نمونه آماری. 60

4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62

4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62

4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین.. 64

4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65

4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65

4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70

4-6) جمع بندی. 73

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74

5-1) مقدمه 75

5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75

5-3) نتیجه گیری. 77

5-4) پیشنهادها 78

5-5) محدودیتهای تحقیق. 80

منابع و ماخذ فارسی. 81

منابع و ماخذ انگلیسی. 83

ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شركتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.

کلمات کلیدی:

رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1)    مقدمه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق

 

صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های كالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شركتها راتشكیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شركتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.

طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی كالا در شركتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تكنولوژی اطلاعات خدمات لجستیك شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه كاری برخی  معتقدند كه نگهداری موجودی كالا در شركتها باید كاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی كالای بیشتر درشركتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی كالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی كالاشده، این سوال را مطرح میكند كه؛ آیا تغییرات درموجودی كالا می تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)

پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای كالا، سودآوری وعملكرد شركتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومكینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی كالا به روشهای گوناگونی برعملكرد شركت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان كردند كه ازطریق نگهداری موجودی كالا،شركتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های كمبود ویا نبود موجودی كالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی كاهش دهند. آنها بیان میكنند كه در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مكان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).

تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).

از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.

با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 

بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟

 

1-4)ضرورت انجام تحقیق

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

 • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
 • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

 • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
 • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

1-5)اهداف  تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

اهداف فرعی

 • تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
 • تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

[1]– Just-in-time Philosophy

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته حسابداری

 

عنوان

تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-هداف تحقیق. 5

1-4- فرضیه‏های تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 6

1-7- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 6

1-8- ساختار کلی تحقیق. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان. 9

2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان. 10

2-2-2-استقلال حسابرسان. 12

2-2-3- دیدگاه‌های مرتبط با فرآیند تغییر حسابرس… 14

2-2-4-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس… 16

2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان. 24

2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس… 27

2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 28

2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 29

2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی.. 29

2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس… 30

2-2-5-6-تغییر مدیریت.. 31

2-3- نقدشوندگی 32

2-3-1- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام. 35

2-3-2- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات.. 39

2-3-3- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 43

2-3-4- قدرت نقدشوندگی.. 44

2-4- پیشینه تحقیق. 47

2-4-1- پیشینه‌ی خارجی پژوهش… 47

2-4-2- پیشینه‌ی داخلی پژوهش… 49

2-5- خلاصه فصل. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- فرضیه های تحقیق. 60

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 60

3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 60

3-6- قلمرو تحقیق. 63

3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 63

3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق. 63

3-6-3- قلمرو مكانی تحقیق. 63

3-7- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 63

3-7-1- متغیرهای مستقل. 63

3-7-2- متغیر مستقل. 64

3-7-3- متغیرهای کنترلی: 64

3-8- مدل آزمون فرضیه‌های تحقیق. 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

3-10- خلاصه مطالب فصل. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 70

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 70

4-3- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 74

4-4- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق. 75

4-5-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 77

4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق. 77

4-4-1-1- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول. 80

4-4-2-آزمون فرضیه دوم تحقیق. 80

4-4-2-1-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم. 83

4-5- خلاصه فصل. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 85

5-2) خلاصه تحقیق. 85

5-3) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق. 87

5-3-1) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 87

5-3-2) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 88

5-4) نتیجه‌گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88

5-5) پیشنهادات تحقیق. 90

5-5-1) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 90

5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 90

5-6) محدودیت‌های تحقیق. 91

5-7- خلاصه فصل. 91

منابع. 93

پیوست الف: لیست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق. 99

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 104

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………26

جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………52

جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….52

جدول 3-1) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..60

جدول3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..61

جدول 4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….70

جدول 4-3) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………73

جدول 4-4)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………75

جدول 4-5)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی………………………75

جدول 4-6) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..76

جدول 4-7) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….77

جدول 4-8) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….79

جدول 4-9) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………80

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….35

نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..37

نمودار 4-1) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه …………………………………………………..71

نمودار 4-2) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی‌های شرکت‌های نمونه…………………………………………….72

نمودار 4-3) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت‌های نمونه……………………………………….72

نمودار 4-4) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………78

نمودار 4-5) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….81

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می‌باشد. سرمایه‌گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می‌دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ آماری تحقیق شامل 110 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده‌اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال 1384 الی 1392 که اطلاعات شرکت‌های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.

واژگان کلیدی:

چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).

نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).

حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.

فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران[1]، 2005).

در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود[2](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).

هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه­گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه­گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را می‌پذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا می‌كند.

كیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران كاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران[3](1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با كیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا كه عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شركت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در كاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران[4]، 2002).

از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.

حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن[5]، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).

سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران[6]، 2008). در همین راستا لانگ و مافت[7](2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران[8](2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.

هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:

 • تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
 • تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

 • مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
 • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • محققین
 • تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
 • مراجع نظارتی.

[1] Francis et al

[2] Amihud

[3] Lambert et al

[4] Weston  et al

[5] Lander and Kathleen

[6] Lander et al

[7] Lang and Maffett

[8] Hakim et al

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)

 

عنوان :

تاثیر اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2. بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 6

1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1. اهداف علمی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-4-2. اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

1-5. فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

1-6.  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7. نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………….. 8

1- 8.  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

1- 9. جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 9

1- 10. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………….. 9

1- 11. ساختار پایاننامه………………………………………………………………………………………………… 12

1- 12. خلاصه مطالب فصل اول……………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2. بازار مالی………………………………………………………………………………………………………….. 14

2- 2-1.  کارکردهای اقتصادی بازار مالی…………………………………………………………………….. 15

2- 2-1-1.  کمک به فرایند تشکیل سرمایه……………………………………………………………. 15

2- 2-1-2.  تعیین قیمت دارایی های مالی…………………………………………………………….. 15

2- 2-1-3.  ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی……………………………………. 15

2- 2-1-4.  کاهش هزینه مبادلات……………………………………………………………………….. 16

2- 2-2.  طبقه بندی بازارهای مالی…………………………………………………………………………….. 16

2- 2-2-1.  بازار پول………………………………………………………………………………………. 16

2- 2-2-2.  بازار سرمایه…………………………………………………………………………………… 16

2-3. تعریف بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………….. 17

2-4. دارایی………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4-1. دارایی مالی……………………………………………………………………………………………….. 18

2-5. اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6. سهام عادی………………………………………………………………………………………………………… 18

2-7. بازده سهام…………………………………………………………………………………………………………. 19

2-7-1. مفهوم بازده سهام………………………………………………………………………………………… 19

2-7-2. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………….. 19   

2-8. اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8-1. سود دریافتی………………………………………………………………………………………………. 20

2-8-2. سود(زیان) سرمایه……………………………………………………………………………………….. 20   

2-9. اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت………………………………………………………… 23

2-9-1. لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت…………………………………………………………………… 24

2-10. شاخص های اندازه……………………………………………………………………………………………. 24

2-10-1. میزان دارایی شرکت…………………………………………………………………………………… 24

2-10-2. لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت……………………………………………………… 25

2-10-3. میزان فروش کل شرکت……………………………………………………………………………… 25

2-10-4. لگاریتم فروش کل…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-5. تعداد پرسنل شرکت…………………………………………………………………………………… 25

2-10-6. ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………. 26

2-11. مفهوم ارزش…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-12. انواع ارزش……………………………………………………………………………………………………… 26

2-12-1. ارزش اسمی…………………………………………………………………………………………….. 26

2-12-2. ارزش دفتری……………………………………………………………………………………………. 26

2-12-3. ارزش بازار……………………………………………………………………………………………… 27

2-12-4. ارزش انحلال…………………………………………………………………………………………… 28

2-12-5. ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت……………………………………………………………… 28

2-12-6. ارزش ذاتی……………………………………………………………………………………………… 28

2-12-7. ارزش منصفانه………………………………………………………………………………………….. 28

2-13. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)………………………………………………… 28

2-14. نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………… 29

2-15. معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی…………………………………………………………………….. 32

2-15-1. عرض بازار……………………………………………………………………………………………… 32    2-15-2. عمق بازار………………………………………………………………………………………………………………. 33    2-15-3. انعطاف پذیری بازار…………………………………………………………………………………………………. 33               2-15-4 . درصد روز های انجام معامله…………………………………………………………………………… 33

2-15-5 . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه………………………………………………… 36

2-15-6 . میانگین گردش روزانه سهام شرکت……………………………………………………………… 33

2-15-7 . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام…………………………………………………… 33

2-15-8. معیار آیتکن و فورد…………………………………………………………………………………… 34    

2-15-9. معیار آمیهود…………………………………………………………………………………………….. 34    

2-15-10. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام………………………………………………. 35    

2-16. اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش……………………………………………………….. 37

2-16-1. هزینه های فرآیند سفارش…………………………………………………………………………… 37    

2-16-2. هزینه های نگهداری موجودی………………………………………………………………………. 38    

2-16-3. هزینه های انتخاب نادرست…………………………………………………………………………. 38    

2-17. تئوری پرتفوی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-18. تئوری مالی استاندارد………………………………………………………………………………………….. 41

2-18-1. فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………….. 42

2-18-2 . نظریه بازار کارای سرمایه……………………………………………………………………………. 42

2-19. قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی………………………………………………………………. 42

2-20. مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز………………………………………………………………………… 43

2-21. مدل های تعادلی……………………………………………………………………………………………….. 43

2-21-1. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ…………………………………………………………………………. 44

2-21-2. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای……………………………………………………………… 46

2-21-2-1. کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………. 48

2-22. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 49

2-22-1. تحقیقات در خارج از ایران………………………………………………………………………….. 49

2-22-2. تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………… 52

2-23. خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………… 56

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 58

3-3. فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 58

3-4 . تعریف و تبیین جامعه………………………………………………………………………………………….. 58

3-5. جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. 59

3-6. مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………… 60

3-7. روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 64

3-7-1. تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. 64

3-7-1-1. ضریب همبستگی(r)………………………………………………………………………….. 65

3-7-1-2. ضریب تعیین (R2)…………………………………………………………………………… 65

3-7-2. مدل های رگرسیونی…………………………………………………………………………………….. 65

3-7-3. آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………….. 67

3-7-3-1. آزمون فروض کلاسیک………………………………………………………………………. 67

3-8. روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 68

3-8-1. آزمون مانایی(استایی) متغیرها…………………………………………………………………………. 68

3-8-2. آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………….. 68

3-8-2-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 69

3-9. خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون داده ­ها

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2.  تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… 72

4-2-1. تجزیه تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………… 73

4-2-2.  تجزیه تحلیل مقایسه ای………………………………………………………………………………. 73

4-2-3. تجزیه تحلیل علی……………………………………………………………………………………….. 73

4-3. آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها:………………………………………………………………………………. 73

4-3-1. آزمون ریشه واحد(Unit Root)…………………………………………………………………… 74

4-3-1-1. آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 74

4-4. بررسی فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………….. 75

4-4-1. فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………… 75

4-4-1-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 75

4-4-1-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 75

4-4-1-3. آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………… 76

4-4-2. فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… 77

4-4-2-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 77

4-4-2-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 77

4-4-2-3. آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… 78

4-4-3. فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… 79

4-4-3-1. آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… 79

4-4-3-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. 79

4-4-3-3. آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 80

4-5. بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 80

4-5-1.آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس………………………………………………………… 80

4-5-2.آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………… 81

4-6. بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 81

4-6-1. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… 81

4-6-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… 82

4-6-3. آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………………………….. 82

4-7 . آزمون مدل چهار عاملی……………………………………………………………………………………….. 83

4-7-1. آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… 84

4-7-2. آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… 84

4-7-3. آزمون مدل چهار عاملی………………………………………………………………………………… 85

4-8. خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………….. 87

             فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 89

5-2. نتایج………………………………………………………………………………………………………………… 89

5-2-1. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… 89

5-2-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… 90

5-2-2-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………….. 91

5-2-2-1-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………….. 93

5-2-2-1-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………. 94

5-2-2-2. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………. 95

5-2-2-3. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………… 96

5-2-2-4. نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. 97

5-2-3 . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی……………………………………….. 97

5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده……………………………………………………………….. 97

5-4. پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 98

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. 99

5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………… 99

5-5. محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 99

5-6. خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… 101

 

 

منابع و مآخذ

الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 103

ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… 105

ج- منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………. 106

چکیده انگلیسی

 

 

 

جدول 4-1. نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته)…………………………………. 74

جدول 4-4. نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… 76

جدول 4-7. نتایج آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… 78

جدول 4-10. نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… 80

جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… 81

جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….. 82

جدول 4-18. نتایج آزمون مدل نهایی………………………………………………………………………………. 85


 

 

چکیده

تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات 5 ساله 72  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.

واژه های کلیدی:

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . .  قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، 1376). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، 1992)[1].

از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شركت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار كاهش ریسك و كسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شركت های مختلف را با یكدیگر مقایسه می كنند و بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند. یكی از ابزارهایی كه موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، كسب بازدهی سهام بالا است، چرا كه سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است كه پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شركت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شركت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو كننده قدرت نقدینگی شركت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینكه یكی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی، فعالیت های عملیاتی    شركت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یكی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید كه آیا بین وجه نقد حاصل از   فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از     فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یكی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملكرد شركت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شركت های  مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شركت ها می باشند، زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است.  بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است كه (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یكی از اجزای تشكیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یكی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یك دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.

1-2 بیان مسأله

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسك مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یكی از مهمترین عوامل تعیین كننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسك و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای كمّی نمودن ارتباط بین ریسك و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی كه بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسك سیستماتیك (بتا) می باشد. ماركویتز[2] (1959) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان كرد كه سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسك و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی كه به مدل او وارد شد، این بود كه در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است كه سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشكیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[3] (1992) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شركت را به عنوان دو متغیری كه تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.

 لیوو[4] (2006) معتقد است كه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنكه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاكی از آن است كه عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد كه از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یكی از عوامل موثر بر ریسك     دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[5](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان    می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همكاران[6] (2006) عامل ریسك عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی 2002-1994 مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل كنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی كه توسط آمیهود (2002) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد كه عامل          عدم نقدشوندگی بعنوان یكی از اجزای كلیدی قیمت گذاری  دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسكی و وورنكوا (2012)[7] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در كنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند كه آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسك قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عكس انتظار آنها كه نقدشوندگی می تواند یك عامل        قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدركی نیافتند كه بتواند از این فرضیه پشتیبانی كند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (1386) به بررسی تأثیر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده كردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند كه سه عامل اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یك مدل چند عاملی، نسبت به یك مدل تك عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراكندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این كه كدامیك از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد كه تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (1387) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسك عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یك عنصر كلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاكی از اهمیت عوامل ریسك مطرح شده است كه تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران كمك كند تا با توجه به درجه ریسك پذیری  خود، پرتفوی بهتری را تشكیل دهند.

شواهد تجربی نشان می دهد كه این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می كند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و كمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.

بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است كه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته  می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.

بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

 • چه ارتباطی بین عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یك بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی كه سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسك بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی كه می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از  تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری كه كامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره 5 ساله انجام شده است.

1-4 اهداف تحقیق­­

1_4_1 اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • بررسی ارتباط عوامل اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.
 • بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

1_4_2 اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
 • تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.

1.Hendrickson

 1. Markowitz
 2. 3. Fama & French
 3. Liu

[5]. Amihud

 1. 6. Marcelo
 2. 7. Lischewski & Voronkova

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

عنوان:

 

پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص­های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی

 

آذر 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

چکیده———————————————————1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 22

1-1 . بیان مسئله. 24

1-2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 26

1-3. اهداف تحقیق.. 27

1-4. کاربران نتایج تحقیق.. 27

1-5. سؤالات و فرضیات تحقیق.. 27

1-5-1. سؤال اصلی.. 27

1-6. فرضیه تحقیق.. 28

1-7. روش تحقیق.. 28

1-8. قلمرو تحقیق.. 28

1-8-1. قلمرو مکانی تحقیق.. 28

1-8-2. قلمرو زمانی.. 28

1-9.روش گردآوری داده ­ها و ابزار تحلیل.. 28

1-9-1. روش‌های آماری.. 28

1-9-2. روش‌های غیر آماری.. 28

1-9-3. نرم‌افزارها 29

1-10. جامعه و نمونه‌ی آماری.. 29

1-11. تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق.. 29

1-12. مراحل تحقیق.. 30

1-13. چارچوب کلی تحقیق.. 31

                                            فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 32

2-1.  تئوری پیش‌بینی.. 33

2-1-1. انواع شیوه‌های پیش‌بینی.. 34

2-1-2. اهداف نهایی پیش‌بینی.. 34

2-2. بازارهای مالی.. 35

2-2-1. بازار پول و سرمایه. 36

بازار پول. 36

بازار سرمایه: 36

2-2-2. بازارهای اولیه و ثانویه. 36

بازار اولیه. 36

بازار ثانویه: 37

2-3. انواع بازارها

2-3-2. بازار خارج از بورس یا فرا بورس… 38

2-4. مزایای بورس اوراق بهادار. 38

2-5. بورس اوراق بهادار تهران. 39

2-6. سهام. 40

2-7. سهام عادی و خصوصیات آن. 41

2-7-1. ارزشیابی سهام عادی.. 42

2-7-2. فرایند ارزش‌گذاری سهام. 42

2-8. ارزش ذاتی سهام عادی.. 43

2-9. نحوه ارزش‌گذاری سهام عادی.. .

2-9-1. رویکرد تنزیل جریان نقد. 44

2-9-2. رویکرد ارشیایی نسبی.. 44

2-10. سهام ممتاز و خصوصیات آن. 44

2-11. قیمت سهام. 45

2-11-1. عوامل بیرونی.. 46

2-11-2. عوامل درونی.. 47

2-12. اهمیت قیمت سهام برای مدیران. .

2-13. سود حسابداری و قیمت سهام. 48

2-14. مفهوم سود اقتصادی.. 48

2-15. روش‌های سنتی تجزیه‌وتحلیل قیمت در بورس… 48

2-15-1. تجزیه‌وتحلیل تکنیکی.. 50

2-15-2. تجزیه تحلیل فنی.. 50

2-16. روش‌های مدرن تجزیه‌وتحلیل قیمت در بازار بورس… 51

2-17. هوش مصنوعی.. 52

2-18. شبکه عصبی مصنوعی.. 52

2-18-1. مدل نرون مصنوعی.. 54

2-19. آموزش و یادگیری شبکه عصبی.. 56

2-20. ساختار شبکه عصبی مصنوعی.. 57

2-21. مزایای شبکه عصبی.. 57

2-22. شبکه عصبی چندلایه پیش‌خور. 58

2-23. الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی.. .

2-24. تحقیق‌های پیشین.. 64

2-24-1. تحقیق‌های خارجی.. 65

2-24-2. تحقیق‌های داخلی.. .

2-25خلاصه‌ی فصل.. 72

فصل سوم: روش تحقیق

3-1.روش تحقیق.. 74

3-2.نمونه و جامعه آماری.. 74

3-2-1. جامعه‌ی آماری تحقیق.. 74

3-2-2. نمونه‌ی آماری تحقیق.. 75

3-3. داده‌های تحقیق.. 75

4-3. بررسی روش تحقیق مقاله پایه. 76

3-5. نرمال‌سازی.. 78

3-6. الگوریتم آموزش… 78

3-7. مرحله پیش‌بینی.. 79

3-8. روش گرداوری داده‌ها 80

الف. تجربه‌های آزمایشگاهی: 80

ب. بررسی میدانی: 80

ج. تحقیق پیمایشی: 81

3-9.دوره انجام پژوهش…. 81

3-10. ابزار اندازه‌گیری و محاسبه‌ی متغیرها 81

3-11. مراحل انجام تحقیق.. 81

فصل چهارم­­­­­­: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 84

مقدمه. 90

4-1. نرم­افزارهای مورداستفاده 85

4-2. مدل­سازی پیشبینی قیمت سهام. 85

4-2-1. داده ­های تحقیق.. 85

2-4-2. شرکت­های حاضر در تحقیق.. 85

4-2-3. سؤال‌های مختلف برای پیش­بینی قیمت سهام. .

4-3. داده ­های آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشی.. 86

4-4. پیاده­سازی سؤالات مختلف برای پیشبینی قیمت سهام. 87

4-4-1. سؤال اول: چگونه می‌تواند قیمت سهام را با بهره گرفتن از شاخص‌های ترکیبی به روش شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟. 87

4-4-2. سؤال دوم: چگونه می‌تواند قیمت سهام را با بهره گرفتن از شاخص‌های تکنیکال به روش شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟. 89

4-4-3. سؤال سوم: تعیین عامل‌های مهم در تعیین نرخ اوراق در شرکت‌های شیمیایی.. 93

4-4-4. سؤال چهارم چگونه می‌توان با بهره گرفتن از الگوریتم‌های شبکه عصبی و شاخص‌های ترکیبی یک روش جدید با خطای کمتر برای پیش‌بینی قیمت سهام طراحی کرد؟. 95

4-5. تجزیه‌وتحلیل نمودارهای حاصل از آزمایش شبکه عصبی.. 97

4-5-1…………………………………………………………………………………………………… نمودار مقایسه قیمت واقعی و قیمت پیش‌بینی‌شده 97

4-5-2. نمودار ضریب همبستگی.. 97

4-6. جمع‌بندی.. 98

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

مقدمه. 99

5-1. خلاصه پژوهش…. 100

5-2. بررسی نتایج.. 100

5-2-1.نتیجه سؤال اول. 101

5-2-2. نتیجه سؤال دوم: 101

5-2-3. نتیجه سؤال سوم. 102

5-2-4. نتیجه سؤال چهارم. 102

5-3. مقایسه نتایج.. 102

5-3-1. مقایسه مدل سؤال اول و سؤال دوم. 102

5-3-2. مقایسه مدل سؤال سوم و سؤال چهارم. 104

5-4. پیشنهادهای تحقیق.. 105

5-4-1. پیشنهادات کاربردی.. 106

5-4-2. پیشنهادات تحقیقات آتی.. 106

5-5. محدودیتهای پژوهش…. 106

منابع فارسی.. 107

منابع انگلیسی.. 110

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 3-1. مدل شبکه پرسپترون چند لایه. 77

نمودار 3-2. گام به گام مراحل انجام تحقیق.. 83

نمودار 4-1. پیش بینی قیمت واقعی و پیش بینی شده 97

نمودار 4-2. ضریب همبستگی شبکه عصبی.. 98


 

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 2-1 خلاصه نتیجه تحقیقات خارجی گذشته. 67

جدول 2-2 خلاصه نتاج تحقیقات گذشته خارجی.. 71

جدول 3-1 الگوریتم مدل شبکه عصبی پیش‌خور. 77

جدول 3-2 معیارهای پیش بینی.. 79

جدول 3-3 شبه کد کلونی زنبور عسل.. 80

جدول 4-1 نام شرکتهای نمونه(یافته­های محقق) 86

جدول 4-2 محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های ترکیبی(یافته­های محقق) 87

جدول 4-3 شبکه عصبی مدل اول آزمایشی با متغیرهای ترکیبی(یافته­های محقق) 88

جدول 4-4 شبکه عصبی مدل اول کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی(یافته­های محقق) 89

جدول 4-5 محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های فنی (یافته­های محقق) 90

جدول 4-6 شبکه عصبی مدل دوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای فنی (یافته­های محقق) 91

جدول 4-7 شبکه عصبی مدل دوم کل داده‌ها با متغیرهای فنی (یافته­های محقق) 92

جدول 4-8 شبکه عصبی مدل سوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای ترکیبی و اقتصادی (یافته­های محقق)

جدول 4-9 شبکه عصبی مدل سوم کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی و اقتصادی (یافته­های محقق) 95

جدول 4-11 سطوح تنظیم پارامتر (یافته­های محقق) 95

جدول 4-12 سناریو آزمایشی عاملی کامل (یافته­های محقق) 96

جدول 4-13 شبکه عصبی کلونی زنبورعسل کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی (یافته­های محقق) 97

جدول 5-1 مقایسه نتایج سؤال اول و دوم. 103

جدول 5-2 مقایسه مدل سوم و چهارم. 104

 

 

 

 

چکیده­

 

با توجه به تأثیر بازار بورس در تأمین مالی و توسعه كشور، یافتن روشی مناسب برای پیش‌بینی بازار سهام اهمیت بسیار دارد. در بورس اوراق بهادار حساسیت‌های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد، این باعث شده تا تحولات مربوط به چنین پدیده‌ی مورد تحلیل منظم قرار گیرد. در سال‌های اخیر مدل‌های متفاوتی شبکه عصبی جهت پیش‌بینی قیمت سهام صورت گرفته است. برای آزمون سؤال‌های تحقیق از داده ­های مربوط به 10 شرکت شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه­ی آماری و برای دوره­ی زمانی 1393-1387 به روش شبکه عصبی با داده ­های ترکیبی شاخص بازار و مدل شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبورعسل مورد تجزیه‌وتحلیل و مقایسه قرارگرفته است.

هدف این تحقیق که از بعد هدف از نوع کاربردی و از بعد روش توصیفی ست، پیش‌بینی قیمت سهام و ارائه یک مدل پویا و با خطای کمتر است، با متغیرهای ترکیبی تجزیه‌وتحلیل فنی و بنیادی و اقتصادی از شاخص بازار به روش شبکه عصبی در شرکت­های شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج این پژوهش نشان داده است، با داده ترکیبی متغیرهای تجزیه‌وتحلیل بنیادی بیشتر، ما آموزش بهتری را خواهیم داشت و نتایج بهتری را به دست می‌آوریم و خطای پیش‌بینی مینیمم می‌شود. همچنین استفاده از کلونی زنبورعسل به‌عنوان یک روش انتخاب ویژگی پوشش‌دهنده نقش مهمی در افزایش دقت و سرعت در اجرای تکنیک پیش‌بینی، حذف داده‌های غیر مرتبط و افزایش قابلیت فهم‌پذیری ایفا نمود و همچنین در مقایسه با شبکه عصبی با دادهای ترکیبی، کلونی زنبورعسل به‌عنوان یک روش پوشش‌دهنده در ترکیب با شبکه عصبی دقت پیش‌بینی بالاتری از خود نشان داد.

 

واژگان کلیدی: پیش‌بینی قیمت سهام، شبکه عصبی، دادهای ترکیبی، کلونی زنبورعسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

رشد بورس اوراق بهادار تهران در سالهای­اخیر منجر به انجام تحقیقات تجربی مفیدی در رشته‌ی مالی و حسابداری شده است. در این تحقیق، نیز برای کمک به پیشبرد ادبیات رشته­ی حسابداری به بررسی عوامل تأثیرگذار ناشناخته ‌بر تغییرات قیمت سهام که همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌هاست پرداخته می‌شود. امروزه مدیران مالی ترجیح می‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن‌ها را در امور تصمیم‌گیری‌شان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش‌های پیش‌بینی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.

ازاین‌رو متخصصان بازار سرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای پیش‌بینی پرداخته‌اند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بکار بسته‌اند. همچنین برنامه‌های نرم‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند که به این تصمیم‌گیری کمک می‌کند به‌عنوان موتور پیش‌بینی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بااین‌وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی به وجود می‌آید که قوانین را به هم می‌ریزد پیش‌بینی را توسط روش‌های مذکور دشوار می‌سازد (آذر، افسر، 1385).

به این منظور پیش‌بینی قیمت سهام[1] را می‌توان مهم‌ترین مسئله دانست که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به‌طورکلی پیش‌بینی قیمت سهام با توجه به زمان محل و حجم سرمایه‌گذاری و عوامل و سایر متغیرهای مؤثر انجام می‌پذیرد در این راستا ابزار مختلفی ازجمله: روش‌های بنیادین، روش‌های تکنیکال، سری زمانی اریما[2] به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما امروزه شبکه‌های عصبی‌های عصبی[3] و فازی توانسته‌اند از پیچیدگی‌های سری زمانی قیمت سهام را تجزیه‌وتحلیل نموده و طبق تحقیقات انجام‌شده برتری مدل‌های شبکه عصبی بر دیگر مدل‌ها اثبات‌شده است برخی تحقیقات به نتیجه مشترک رسیده‌اند که شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت سهام دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های سنتی است (گالدون[4]، 2008) عده‌ای از محققان نیز بر این عقیده هستند که شبکه عصبی نتایج بهتری را نسبت به روش‌های اداری مانند رگرسیون و آنالیز ممیزی در پیش‌بینی قیمت سهام نشان می‌دهند (فن می لیو[5]، 2009).

نتایج تحقیق می‌تواند برای گروه‌های مختلف ازجمله مدیران و سهامداران مفید واقع شود. این پایان‌نامه به‌طورکلی از پنج فصل تشکیل‌شده است. در این فصل که کلیات تحقیق نام دارد به بیان مسئله‌ی تحقیق و ضرورت انجام آن می‌پردازد. سپس، مطالبی در خصوص اهداف، سؤالات و قلمرو تحقیق ارائه می‌شود. در پایان نیز، روش انجام تحقیق و تعریف واژه‌های اصلی تحقیق ارائه‌شده است.

 

 • بیان مسئله

پیش‌بینی‌های بازار سهام با تکنیک داده‌کاوی یکی از مهم‌ترین موضوعات در سرمایه‌گذاری و یکی از موضوعات جالب در تحقیقات بازارهای مالی در دهه گذشته است. تلاش‌های بسیاری برای پیش‌بینی اطلاعات بازار سهام با بهره گرفتن از روش‌های آماری و سنتی صورت گرفته، اما این روش‌ها برای تحلیل این میزان از اطلاعات، چندان کافی نیست. داده‌کاوی یکی از مهم‌ترین ابزارهای فناوری اطلاعات در دنیای تجارت رقابتی امروز است، این روش قادر به کشف الگوهای پنهان و پیش‌بینی روند‌های آتی و رفتارها در بازار سهام است. امروزه از یکسو بزرگ شدن و پیچیده شدن مسائل حوزه مالی و از سوی دیگر عدم کارآمدی تکنیک‌های کلاسیک در مواردی از قبیل پیش‌بینی سبب شده است از سایر علوم در این حوزه استفاده شود. بر همین اساس و بر پایه سیستم‌های مدرن بر آن شدیم تا در این پایان‌نامه تلفیقی از دو رویکرد را باهم ترکیب کنیم و مدلی ارائه دهیم تا به‌واسطه آن بتوان با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته اطلاعات آینده را تخمین زد و پیش‌بینی نمود. هدف اصلی این تحقیق مدلی است که با بهره گرفتن از داده‌های گذشته بازار بورس و مشخصاً نرخ سهام، بتوان نرخ سهام را در آینده نزدیک و با دقت مناسبی تخمین زد. این موضوع به ابزارهایی نیاز دارد که از آن جمله می‌توان به درک کامل تکنیک‌هایی که پیش‌بینی را انجام می‌دهند و نیز مرور فعالیت‌های انجام‌شده اشاره نمود.

داده‌کاوی، علم و فناوری بررسی اطلاعات در جهت کشف الگوهای ناشناخته و قسمتی از فرآیند کلی شناخت علم در پایگاه‌های داده است. در دنیایی که امروزه به‌وسیله رایانه اداره می‌شود، این پایگاه‌های داده شامل مقادیر اطلاعاتی هستند که بررسی اطلاعات توسط داده‌کاوی یک موضوع قابل‌توجه، مهم و ضروری است. بازار سهام پایگاه‌های داده بزرگی را تولید می‌کند که مسائل پیچیده و پویای عظیمی را با ابزارهای داده‌کاوی موردبررسی قرار می‌دهد. پتانسیل بالقوه قابل‌توجه از مزایای حل این مشکلات، ایجاد انگیزه برای پژوهش به‌طور گسترده است. پژوهش درداده کاوی، جاذبه بالایی متناسب بااهمیت این کاربرد و افزایش اطلاعات ایجادشده به دست آورده است. یک بازار سهام یا بازار سرمایه، بازار خصوصی یا عمومی برای معاملات سهام و اوراق مشتقه شرکت با یک قیمت توافق شده است.

اوراق بهاداری که در لیست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و نیز آن‌هــایی که به‌طور خصــــوصی قابل معامله‌اند، وجود دارد. اصطلاح بـازار سهـــام[6] به بازاری اطـلاق می‌شود که قادر به معامله سهام سهامداران گروهی و دیگر اوراق بهـادار و اوراق مشتقه است. این ســـهام در بازار سهامی که مؤسسات و شرکــت‌های سهامی یا سازمان‌های متخصص در تجـارت برای خریــداران و فروشندگان سهــام و اوراق بهادار گردآوری کرده‌اند، درج و معامله می‌شوند. عموم، داده‌کاوی (که بعضی مواقع کـشف داده یا دانـش نیز نامیـده می‌شود) فرآیـند تحلــیل داده‌ها از دورنـماهـای متفاوت و خلاصه کردن آن‌ها به اطلاعات مفـید است. به‌صـورت فنی، داده‌کاوی فرآیند کشــف ارتبــاطات و الگوهای میان ده‌ها زمینه در پایگاه‌های داده بزرگ مربوط است. پیش‌بینی رفتار بـازار از پایگاه داده سهــام بسیار مشکل و چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت‌های سـهام بسیار پویا هستند در طول چند ســال اخیر رشد و توسعه بازار سرمــایه کشور و معرفی ابزارها، سازوکار و پدیده‌های نو در آن، اهمیت بازار سرمایه را در اقتصاد کشور ارتقا داده است. پیش‌بینی قیمت سهام یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی است که توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و کارشنـاسان این حوزه را در چنـد دهه گذشته به خود جلب نموده است. مشـکل ازآنجا ناشی می‌شود که پیش­بیــنی قیمت سهـام در بازارهای مـالی یکی از متغیرهای مهم درزمـینهٔ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، قیـمت‌گذاری اوراق بهادار مشتقه­ و مدیریت ریـسک است. ازآنجاکه سرمایــه‌گذاران بازارهای بورس همواره علاقه‌مندند از روند بعدی قیمت‌ها مطلع شوند؛ فــعالان این بازار درصدد دستــیابی و به‌کارگـیری روش‌هایی هستند تا بتوانند با پیش‌بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند؛ بنابراین، ضروری به نظر می‌رسد که روش‌های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآوری افراد سرمایه‌گذار قرار گیرد ولی مشکل اینجاست که با توجه به تحقیقات گذشته روش‌های خطی و غیرخطی نمی‌توانند با دقت بالا قیمت سهام را پیش‌بینی کنند که پژوهشگران به دنبال روش‌هایی با دقت بالا هستند که برتری شبکه عصبی بر دیگر روش‌های پیش‌بینی قیمت سهام در تحقیقات گذشته ثابت‌شده است، شبکه عصبی فوق‌العاده پیچیده و می‌توان با آن مدل‌های گوناگونی برای پیش‌بینی طراحی کرد و از طرفی متغیرهای گوناگونی روی قیمت سهام تأثیرگذار هستند. در تحقیقات همه عوامل تأثیرگذار را باهم بررسی نکرده‌اند. در روش‌های گذشته فقط از شاخص‌های فنی استفاده‌شده است ولی در این پایان‌نامه قصد داریم با بهره گرفتن از متغیرهای تـرکیبی، فنی، بنیادی و اقتصادی برای تخمین قیمت سهام دقت پیش‌بینی قیمت سهام را بسنجم. هدف از این کار تحقیقاتی بهبود دقت پیش‌بینی قیمت روزانه سهام بازار به‌وسیله مدل‌های ترکیبی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی است. بر همین اساس می‌خواهیم در این پایان‌نامه الگویی را با بهره گرفتن از سابقه هر سهم ارائه دهیم و آن را با نمونه‌ها گذشته هر سهم مقایسه نماییم و به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می‌توان قیمت سهام را با شاخص‌های ترکیبی بازار با بهره گرفتن از شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟

 

 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتـصادی از طریق هدایت مؤثر سرمایه‌ها و تخصیص بهینه منابع غیرقابل‌انکار است.

1-با انجام این تحقیق به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه که مستلزم تصمیم‌گیری است که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام است. لذا درصورتی‌که بتوان روند آتی بازار سهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود، سرمایه‌گذار می‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد.

2-در بازار کارایی سرمایه، اعتقاد بر این است که قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات جاری مربوط به آن سهم است و تغییرات قیمت سهام دارای الگوی خاص قابل پیش‌بینی نیست. نظریات مطرح‌شده تا دهه‌ی 1980 میلادی به‌خوبی تعیین‌کننده‌ی رفتار قیمت سهام در بازار بودند. تا اینکه تحولات بازار سهام نیویورک در سال 1987 میلادی، اعتبار فرضیات بازار کارای سرمایه و مدل‌هایی نظیر تصادفی بودن قیمت‌ها را به‌شدت زیر سؤال برد. در دهه‌ی 1990 میلادی و بعدازآن، بیشتر توجه متخصصان به یک رفتار آشوبگرانه[7] همراه بانظم معطوف شد و تلاش در جهت طراحی مدل‌های غیرخطی به‌منظور پیش‌بینی قیمت سهام اهمیت روزافزونی یافت.

3-اهمیت و ضرورت این تحقیق به‌شدت به اهمیت بازار بورس در اقتصاد گره‌خورده است. به لحاظ اقتصادی، یکی از وظایف مهم بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه است. شرکت‌هایی که درصدد تأمین مالی برمی‌آیند، اوراق بهادار (دارایی‌های مالی) خود را در برابر پولی که واسطه‌های مالی یا خود پس‌انداز کنندگان می‌پردازند، مبادله می‌کنند. این اوراق دارای قیمت مشخصی نمی‌باشند و قیمت آن‌ها تابع عوامل زیادی است. از این دیدگاه بر آن شدیم تا با ارائه روش بر پایه فن‌های شبکه عصبی و رویکرد ترکیبی سیستمی ارائه نماییم که به‌واسطه آن بتوان نرخ این اوراق را تخمین بزنیم.

4-امروزه شبکه‌های عصبی و فازی توانسته‌اند پیچیدگی‌های سری زمانی قیمت سهام را تجزیه‌وتحلیل نموده و طبق تحقیقات انجام‌شده برتری مدل شبکه‌های عصبی بر دیگر روش‌ها اثبات‌شده است. برخی تحقیقات به این نتیجه مشترک رسیده‌اند که شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت سهام دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های سنتی است (گالدرون، 2008).

در این پایان‌نامه قصد داریم که قیمت سهام را با شاخص‌های ترکیبی بازار با شبکه عصبی در شرکت‌های شیمیایی پیش‌بینی نمایم که تاکنون هیچ تحقیق داخلی این را انجام نداده است و از طرفی دلیل انتخاب شرکت‌های شیمیایی نقش بسیار مهمی در اقتصاد و بازار سرمایه در همه دوره‌های اقتصادی ازجمله رشد یا رکود و تورم کشور دارند.

 • اهداف تحقیق

1-3-1. هدف اصلی

 پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شاخص‌های ترکیبی به روش شبکه عصبی در شرکت‌های شیمیایی

1-3-2. اهداف فرعی

 • پیش‌بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شاخص‌های تکنیکال به روش شبکه عصبی در شرکت‌های شیمیایی
 • تعیین عامل‌های مهم در نرخ اوراق در شرکت‌های شیمیایی
 • طراحی یک سیستم پیش‌بینی جدید با بهره گرفتن از الگوریتم‌های شبکه عصبی و شاخص‌های بازار در شرکت‌های شیمیایی

[1]– Stock Prediction

[2]– Arima

[3]– Neural Network

[4]– Galdroon

[5]–  Fen miloo

[6]– Market stock

[7]– Chaos Theory

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

                       رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری                       

 

عنوان:

پراكندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

 

 

 

تیر 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-3 انگیزه انتخاب موضوع. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 اهمیت تحقیق. 6

1-6 سوال های تحقیق. 7

1-7 فرضیه های تحقیق. 7

1-8 قلمرو تحقیق و روش نمونه گیری.. 7

1-9 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

1-10 ساختار كلی تحقیق. 8

فصل دوم : مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 10

2-1 مقدمه. 10

2-2 پراکندگی سود. 10

2-2-1 مفهوم سود حسابداری و اهمیت آن. 10

2-2-2 نظریه کیفیت سود. 13

2-2-3 هموارسازی سود. 15

2-2-4 پراکندگی سود (نوسان سود) 17

2-2-6 اثر اندازه شركت بر دقت پیش بینی سود. 20

2-3 ریسک و بازده 21

2-3-1 بازده سهام. 21

2-3-2 تعریف ریسك… 24

2-3-3 انواع ریسک… 26

2-3-4 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری.. 27

2-3-4-1- عوامل كلان. 28

2-3-4-2- عوامل خرد. 29

2-3-4-3- عوامل غیر اقتصادی.. 31

2-3-5 عوامل موثر بر قیمت و بازده سهام. 32

2-3-6 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) 34

2-3-7 الگوی قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای (CAPM  ) 35

2-3-8 مدل فاما و فرنچ.. 38

2-4 پیشینه تحقیق. 40

2-4-1 تحقیقات خارجی.. 40

2-4-2 تحقیقات داخلی.. 42

2-5 خلاصه فصل. 43

فصل سوم : روش اجرای تحقیق ، مواد و روشها 44

3-1- مقدمه. 44

3-2- طرح مساله تحقیق. 44

3-3- تدوین فرضیه های تحقیق. 45

3-4- روش تحقیق. 45

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری.. 45

3-6- قلمرو زمانی تحقیق. 46

3-7- قلمرو مکانی پژوهش… 46

3-8- نحوه جمع آوری داده ها 46

3-9- روش آزمون فرضیه ها 47

3-9-1- فرضیه اول. 47

3-9-2- فرضیه دوم: 49

3-9-3- فرضیه سوم: 50

3-9-4- فرضیه چهارم: 50

3-9-5- فرضیه پنجم: 51

3-9-6- فرضیه ششم: 52

3-10- داده‌های ترکیبی و آزمون‌های مربوطه. 52

3-10-1- روش‌های تخمین در داده‌های ترکیبی.. 53

3-10-2- آزمون تعیین نوع داده‌های ترکیبی.. 53

3-10-2-1- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی (F لیمر) 53

3-10-2-2- آزمون‌هاسمن.. 54

3-11- روش‌های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها 54

3-11-1- تحلیل رگرسیون. 55

3-11-1-1- روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 55

3-11-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته(GLS) 55

3-11-2- آزمون t 56

3-11-3- ضریب تعیین.. 57

3-11-4- آزمون F فیشر. 57

3-11-4- آزمون t زوجی و تحلیل واریانس (ANOVA) 57

3-11-5- آزمون یکنواختی واریانس ها (آزمون لوین) 58

3-12- روش آماری آزمون فرضیه ها 58

3-13- خلاصه فصل. 58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.. 59

4-1 مقدمه: 59

4-2 فروض کلاسیک… 62

4-3 روش حداقل مربعات معمولی.. 64

4-4 ایستایی و ریشه واحد. 64

4-4-1 آزمون ریشه واحد دیکی فولر. 66

4-4-2 آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون. 66

4-5آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 67

4-6 آزمون معنی دار بودن مدل. 69

4-6-1 روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) 73

4-6-2 آزمون معنی داری اثرات گروه 74

4-6-3 انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی: 75

4-7 برآورد مدل. 76

4-8 بررسی مانایی متغیرها 77

4-9 برآورد مدل پانل دیتا 78

4-10 آزمون های تشخیص…. 84

4-11 خلاصه فصل. 85

فصل پنجم :بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 86

5-1 مقدمه. 86

5-2  خلاصه پژوهش… 86

5-3  نتیجه گیری.. 87

5-4  پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج فرضیات.. 88

5-5 پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده 88

5-6 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88

منابع فارسی.. 90

منابع انگلیسی.. 93

پیوست اول : مدل‌های خروجی از نرم‌افزار. 98

پیوست دوم : اسم شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه. 104

 

 

فهرست جداول

.

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 77

جدول 4-2- بررسی مانایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون LLC. 79

جدول 4-3- نتیجه آزمون F  لیمر 79

جدول 4-4- نتیجه آزمون هاسمن 80

جدول 4-5- نتیجه برآورد مدل 4-1 (فرضیه اول) 80

جدول 4-6- نتیجه برآورد مدل 4-2 (فرضیه دوم) 81

جدول 4-7- نتیجه برآرود مدل 4-3 (فرضیه سوم) 82

جدول 4-8- نتیجه برآورد مدل 4-4 (فرضیه چهارم) 82

جدول 4-9- نتایج برآورد مدل 4-5 (فرضیه پنجم) 83

جدول 4-10- نتایج برآورد مدل 4-6 (فرضیه ششم) 84

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

نمودار 4-1- نتیجه آزمون چارک – برا مربوط به مدل تخمین حجم معاملات.. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ناصر پورمحمود

 

بررسی پراكندگی سود و قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران

چکیده

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمع آوری شواهد تجربی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در پژوهش حاضر بامطالعه دقیق ادبیات ، 6 فرضیه طراحی و نمونه آماری ،  شامل 264 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برای یک دوره 9 ساله1384-1392 انتخاب شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته؛ و از آزمونهای Fلیمر و هاسمن برای تعیین نوع داده های ترکیبی، از آزمون t برای تعیین معنی دار بودن رابطه تک تک متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمون F برای آزمون معنی دار بودن رابطه کلی معادلات رگرسیونی استفاده شده است.  نتایج حاصل از بررسی نشان داد که بین پراکندگی سود هر سهم، بازدهی پرتفوی ، اندازه ، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

کلمات کلیدی: قیمت سهام ، بازدهی پرتفوی سهام ، بازده سهام ، سود ، ریسک سرمایه گذاری ، پراکندگی سود ، نسبت قیمت به ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

سرمایه گذاران با توجه تنوع بسیار بالا در گزینه های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از بین گزینه های مختلف اقدام به تصمیم گیری می کنند. از جمله معیار های اساسی برای تصمیم گیری در بورس ، بازده سهام عادی است. از آنجا که سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال روش هایی برای شناسایی سهام با بازده یالا هستند و از طرفی به کاهش ریسک سرمایه گذاری خود نیز تمایل دارند به نظر می رسد که یکی از ابتدایی ترین این روش ها سرمایه گذاری در مجموعه ای از اوراق بهادار (پرتفوی یا سبدی از اوراق بهادار) باشد چرا که از سرمایه گذاری در یک سهم کارآمدتر است. در حقیقت با افزایش تعداد سهام در سبد سرمایه گذاری و در شرایط عدم کاهش بازده ، ریسک مجموعه کاهش می یابد (علت کاهش ریسک تاثیرات مختلفی است که شرکت های سرمایه پذیر از شرایط متفاوت اقتصادی سیاسی و اجتماعی می پذیرند). عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که به کاهش ریسک کمک می کنند ولی نباید تصورگردد که می توان ریسک را به طور کامل از بین برد. ریسک ویژگی برجسته و مهم سرمایه گذاری در سهام است چرا که امکان درک کامل شرایط اقتصادی برای پیش بینی آینده ممکن نیست. حتی اگر پیامد های اقتصادی کاملا درک شود عوامل غیر اقتصادی نیز بر سهام اثر می گذارد. بازار اوراق بهادار در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارد. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار یا ریسک کاهش ناپذیر) ریسک غیر سیستماتیک (ریسک خاص شرکت یا ریسک کاهش پذیر) دو بخش از ریسک می باشند که در همه بازارهای اوراق بهادار عمومیت دارند . استفاده كنندگان صورتهای مالی برای تصمیم گیری های اقتصادی خود ، آگاهی از كلیه جنبه های عملكرد مالی واحد تجاری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می كنند. یكی از اقلامی كه استفاده كنندگان صورتهای مالی توجه ویژه ای به آن دارند، سود گزارش شده واحد اقتصادی می باشد. در بیانیه شماره یك هیات استاندارد های حسابداری مالی، فرض شده كه سود حسابداری معیارخوبی برای ارزیابی عملكرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده كنندگان صورت های مالی علاوه بر اینكه اهمیت زیادی بركمیت سود قائل اند، توجه خاصی نیز بر ویژگی های سود دارند. اما محاسبه سود خالص یك واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است. اما بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شركت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی ممكن است با دستكاری سود، وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ می دهد . سرمایه گذاران بر این عقیده اند كه سود با ثبات در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می كند. علاوه بر این، نوسان های سود به عنوان معیار مهم ریسك كلی شركت قلمداد می شود و شركت ها ی دارای سود هموارتر دارای ریسك كمتری هستند.

1-2 بیان مساله

عموما سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رفاه بیشتر در شرایط کنونی و آینده صورت می گیرد. درواقع، مقوله سرمایه گذاری با گستره و تنوع وسیعی روبه رو است. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی آن هم برای مدت مشخص قابل نگهداری خواهد بود. از این رو، سرمایه گذاری نیازمند مدیریت است زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری که به مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی معطوف می شود همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است. سرمایه گذاری ای که در این تحقیق مدنظر است سرمایه گذاری در دارایی مالی و به ویژه اوراق بهادار قابل معامله است. بنابراین، برای تصمیم گیری در بازار سرمایه سهام موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه نوع سهمی باید خریداری شود، در چه زمانی، به چه قیمتی، ارزش دفتری سهم، ارزش ذاتی سهم، زمان فروش سهم، میزان ریسک سهم، بازدهی سهم و… همه از مولفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده و حساس می کند زیرا دستیابی به حداکثر بازدهی در عین حال که می تواند منحنی صعودی را طی کند، امكان نزولی بودن نیز بر آن وجود دارد اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام و به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده است.باید روشی را در پیش بینی انتخاب کرد که بیشترین دقت و کمترین ریسک را داشته باشد،در ورود به بازار سرمایه،  ریسک و بازده به موازات هم قرار خواهند داشت.

به طور کلی روش ها و فنون مختلفی در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که آگاهی از روش هایی که برای فضای سرمایه گذاری امروزی مؤثر باشد ، می تواند به سرمایه گذاران کمک نماید تا به آنچه می خواهند دست پیدا کنند و از آ ن جا که خواسته آن ها کسب بازدهی با کمترین ریسک به منظور افزایش ثروت خود میباشد، در نتیجه باید روش هایی به کار گرفته شوند که بتواند این هدف را عملی سازد . یكی از مهمترین و گسترده ترین پژوهش های بازار های مالی تشریح رفتار بازده سهام است.برای این منظور از مدل های مختلفی استفاده می شود . مانند مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یا مدل سه عاملی فاما و فرنچ و سایر مدل ها که بر اساس پیشرفت های اخیر در ادبیات مالی ساخته شده اند. نتایج پژوهش های دو دهه اخیر در امریكا و ژاپن از ناکارآمدی  CAPM برای پیش بینی بازده سهام بوده است و یافته ها نشان می دهد که متغیر هایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان های نقدی به قیمت، نسبت جریان های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن بازده سهام را بهتر از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای پیش بینی می کنند. به همین دلیل فاما و فرنچ (1993) متغیر های اندازه، اهرم مالی ارزش دفتری به ارزش بازار و بتا را در یک پژوهش مقطعی آزمون کردند و نشان دادند اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار دو عامل ریسک هستند که در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته شده اند و این مورد نشان دهنده تفاوت بین 2 تحقیق فوق می باشد.(انگاین، 2012).

 در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است. سرمایه گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یكی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چكیده گزارش های مالی شرکت ها می باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه گذاران از نسبت های بازار که بخشی از نسبت های مالی هستند، استفاده زیادی می کنند. اما بكارگیری این نسبت ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با بازارهای پیشرفته ی مالی اروپا و امریكا کمتر است واگر چه از بعضی از این نسبت ها در بازار بورس ایران استفاده می شود اما تعدادی از این نسبت ها تا حدودی ناشناخته مانده اند. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. نوسان پذیری سود و یا انحراف بین سودهای پیش بینی شده و سود واقعی به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک مورد توجه محققین قرار گرفته است، بنابراین نوسان های سود به عنوان معیار مهم ریسك كلی شركت قلمداد می شود و شركت های دارای سود کمتر دارای ریسك كمتری هستند، نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین پراکندگی سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد (انگاین، 2012).

با توجه به تحقیقات پیشین ارتباط بین پراکندگی سود با بازده سهام نسبتا” واضح بیان نشده است و در بازار سرمایه ایران تحقیقاتی که به بررسی این رابطه پرداخته باشند به صورت اندک بوده، بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین پراکتدگی سود هر سهم، بازدهی پورتفوی، اندازه، ریسک و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ امید است با بهره گرفتن از نتایج این پژوهش، سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه  سرمایه در ایران کمک شود.

 

1-3 انگیزه انتخاب موضوع

گزارش های مالی یكی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است كه انتظار می رود نقش موثری در توسعه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید ایفا نماید، نتایج تحقیقات متعدد انجام شده در بازار سرمایه ایران و کشورهای دیگر مشخص می نماید که سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی است و یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری در خصوص خرید یا نگهداشت سهام می باشد. بنابراین سرمایه گذاران در ابتدای هر سال با توجه به سود خالص پیش بینی شده اقدام به تصمیم گیری می نمایند در حالیکه ممکن است عملکرد واقعی شرکت با سود خالص پیش بینی شده متفاوت باشد، این که این تفاوت تا چه حد می تواند بر بازده سهام شرکت تاثیر گذار باشذ یکی از موضوعاتی است که انگیزه اصلی تحقیق حاضر را شکل داده است تا از این طریق پیشنهادات لازم به سهامداران و نهادهای نظارتی در خصوص دقت پیش بینی سود و پراکندگی سود حسابداری ارائه نمود.

دلیل دیگر در انتخاب این موضوع این است که در تحقیقاتی که در طول چند سال اخیر انجام شده است، پراکندگی سود به عنوان معیاری برای سنجش ریسک شرکت محسوب می گردد، اما در بازار سرمایه ایران تاکنون تحقیقی در خصوص رابطه بین پراکندگی سود با قیمت سهام انجام نشده است، بنابراین با توجه به توسعه بازار سرمایه ایران، ورود شرکت های جدید و شرایط خاص اقتصادی کشور محقق را بر آن داشت تا به تعیین رابطه بین پراکندگی سود، معیارهای اندازه و نسبت قیمت به ارزش دفتری و ریسک پرتفوی بپردازد تا از این طریق زمینه ساز تحقیقات دیگر در خصوص پراکندگی سود باشد.

 

1-4 اهداف تحقیق

یكی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سهام است، زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره های آتی پیش بینی کنند. نسبت های بازار گروهی از این متغیرها می باشند که برای پیش بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پراکندگی سود و قیمت سهام از طریق جمع آوری شواهد تجربی در بورس اوراق بهادار می باشد. اهداف خاص تحقیق حاضر نیز شامل موارد زیر است:

 • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و بازدهی پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
 • شناسایی رابطه بین بازدهی پرتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پرتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
 • شناسایی رابطه بین بازدهی پرتفوی سهام و اندازه شرکت و تعیین جهت این رابطه
 • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه
 • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم و اندازه شرکت و تعیین جهت این رابطه
 • شناسایی رابطه بین پراکندگی سود هر سهم وریسک پورتفوی سهام و تعیین جهت این رابطه

 

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

دانشکده: علوم انسانی

نام مرکز: واحد بین المللی قشم

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تیرماه،1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شركت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده ­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده ­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد؛ و از این رو، اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت و بازده سهام در کشورهای نفتی مانند ایران اثبات می­شود.

 

کلید واژه: نوسانات منفی قیمت نفت، بازده غیرعادی سهام، نوسانات مثبت قیمت نفت، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق. 5

1-5- فرضیه ­های تحقیق. 5

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق. 6

1-7- روش انجام تحقیق. 6

1-7-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 6

1-7-2- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 7

1-7-3- قلمرو تحقیق (موضوعی، مكانی، زمانی) 7

1-8- ساختار تحقیق. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول؛ بازده سهام. 9

2-2-1- بازار مالی.. 9

2-2-1-1- کارکردهای بازار مالی.. 10

2-2-1-2- طبقه بندی بازارهای مالی.. 13

2-2-2- بورس اوراق بهادار. 16

2-2-2-1- مزایای بورس اوراق بهادار. 17

2-2-3- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 17

2-2-4- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران. 18

2-2-5- سرمایه ­گذاری.. 20

2-2-5-1- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس… 21

2-2-6- مروری بر شرکت­های سرمایه ­گذاری.. 22

2-2-7- دارایی و دارائیهای مالی.. 22

2-2-8- اوراق بهادار. 23

2-2-9- سهام عادی.. 23

2-2-10- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده) 24

2-2-11- اجزای بازده 25

2-2-12- انواع بازده 26

2-2-13- بازده غیرعادی.. 27

2-3- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت.. 28

2-3-1- ویژگی­های اقتصادی نفت خام. 29

2-3-2- عوامل مؤثر بر قیمت نفت.. 31

2-3-3- عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت نفت.. 32

2-3-4- جایگاه ایران در حوزه­ی نفتی خلیج فارس… 32

2-3-5- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­های نفتی.. 32

2-3-6- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان. 34

2-3-7- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت.. 36

2-3-8- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت.. 37

2-4- پیشینه تحقیق. 39

2-4-1- مطالعات داخلی.. 39

2-4-2- مطالعات خارجی.. 41

2-5- خلاصه فصل. 42

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- سؤالات تحقیق. 45

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 45

3-5- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

3-5-1- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنش­های آنی.. 47

3-6- متغیرهای تحقیق. 48

3-6-1- تصریح غیرخطی قیمت نفت.. 49

3-6-2- بازده غیرعادی سهام. 50

3-7- جامعه آماری.. 51

3-7-1- اعمال محدودیت­های ساختاری.. 51

3-8-  قلمرو تحقیق. 53

3-8-1- قلمرو موضوعی.. 53

3-8-2-  قلمرو مكانی.. 53

3-8-3-  قلمرو زمانی.. 53

3-9- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 54

3-10- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه­ها 54

3-10-1- رگرسیون چند متغیره 55

3-10-2- نبود خود همبستگی.. 56

3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 57

3-10-4- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون. 58

3-10-4-1- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون. 59

3-10-4-2- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی.. 59

3-10-5- روش استفاده از داده‌ها 59

3-11- خلاصه فصل. 63

فصل چهارم یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمارتوصیفی.. 66

4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… 66

4-2-2- بررسی هم­خطی.. 67

4-2-3- آزمون نرمال بودن داده ­ها 67

4-3- آمار استنباطی.. 68

4-3-1- آزمون ریشه واحد فیلیپس- برون. 69

4-3-2- تعیین وقفه بهینه. 69

4-3-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی.. 70

4-3-4- تفسیر مدل­های تصحیح خطای برداری ساختاری.. 71

4-3-5- توابع عکس­العمل آنی.. 71

4-3-5-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 71

4-3-5-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 73

4-3-6- تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی.. 75

4-3-6-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 75

4-3-6-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 75

4-4- آزمون فرضیه­ها 76

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 76

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 77

4-4-3- فرضیه اصلی.. 78

4-5- خلاصه فصل. 78

فصل پنجم جمع­بندی، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 80

5-2- جمع­بندی و تشریح نتایج آزمون فرضیه­ها 80

5-2-1- نتیجه­ی فرضیه اصلی.. 81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی.. 81

5-3- نتیجه ­گیری کلی تحقیق. 82

5-4- پیشنهادها 84

5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 85

5-5- محدودیت­های تحقیق. 86

5-6- خلاصه فصل. 86

پیوست.. 87

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 93

 

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق. 53

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 66

جدول 4-2- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 67

جدول 4-3- نتایج حاصل از مقادیر VIF. 67

جدول 4-4- نتایج آزمون جارک برا 68

جدول 4-5- نتایج برآورد الگو با بهره گرفتن از معیار مورک و همیلتون. 68

جدول 4-6- آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون. 69

جدول 4-7- تعیین وقفه بهینه- نوسان مثبت قیمت نفت.. 70

جدول 4-8- تعیین وقفه بهینه- نوسان منفی قیمت نفت.. 70

جدول 4-9- در حالت نوسان منفی قیمت نفت- آزمون همجمعی یوهانسون. 71

جدول 4-10- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 75

جدول 4-11- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 76

جدول 4-12- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی اول. 76

جدول 4-13- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام. 77

جدول 4-14- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی دوم. 77

جدول 4-15- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): مكانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد. 36

نمودار (2-2): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد. 38

نمودار 4-1- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-2- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-3- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-4 فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 73

نمودار 4-5- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 73

نمودار 4-6- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-7- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-8- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف از NOPD.. 74

 

فهرست روابط

عنوان                                                                                                               صفحه

رابطه­ی(2-1) ریسک کل. 24

رابطه­ی(2-2) بازده کل. 26

رابطه­ی(2-3) بازده کل سهام عادی.. 26

رابطه­ی(2-4) بازده مورد انتظار. 27

رابطه­ی(2-5) بازده غیرعادی.. 27

رابطه­ی(3-1) مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

رابطه­ی(3-2) رابطه­ی بین خطای پیس­بینی و اخلال شاختاری.. 47

رابطه­ی(3-3) نرخ ارز حقیقی.. 49

رابطه­ی(3-4) معیار مورک.. 50

رابطه­ی(3-5) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-6) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-7) بازده غیرعادی.. 50

رابطه­ی(3-8) لگاریتم متغیرهای پژوهش… 52

رابطه­ی(3-9) رگرسیون چند متغیره 55

رابطه­ی(3-10) فرمول دوربین- واتسون. 57

رابطه­ی(3-11) ضریب تعیین.. 57

رابطه­ی(3-12) ضریب تعیین تعدیل شده 58

رابطه­ی(3-13) مدل داده ­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-14) مدل تعدیل شده­ی داده ­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-15) مدل نهایی داده ­های ترکیبی.. 61

رابطه­ی(3-16) برآورد خطای داده ­های ادغام شده 62

 

 

مقدمه

امروزه انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد و توسعه نقش مهمی را در امر برنامه­ریزی کشورها ایفا می­کند. قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و به همین دلیل تحقیق در مورد اثرات بالا و پایین شدن قیمت نفت بر بازار مالی کشور، از جمله تحقیقات بسیار مهم و ارزشمند می­باشد، همچنین بررسی آثار آن بر بورس اوراق بهادار، که یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است و نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، اهمیت بسزایی دارد.

از سوی دیگر اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه­ی شرکت­ها به افرادِ سرمایه­گذار کمک می­کند، زیرا افراد در تجزیه وتحلیل­هایی که انجام می­دهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایه ­گذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند، تجزیه و تحلیل مناسبِ عوامل گوناگون می­تواند باعث مدیریت بهترِ سرمایه­ی آنها و افزایش ثروت سرمایه­گذار شود. با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه ­گذاری­ها و اثرات آن عوامل بر بازار سرمایه، و همچنین نیازمندی شرکت­هایی که در اولین سال­های عرضه سهام خود در بورس هستند به اطلاعات تحلیلی برای شناسایی عوامل  اثرگذار بر بازده حاصل از فعالیت­شان، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی­سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر نوسان منفی و مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه­گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه ­گذاری باشد.

پایان نامه ­ی حاضر در پنج فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیات تحقیق شرح داده شده است که با مطالعه­ی آن می­توان با اصول کلی و چارچوب تحقیق آشنا شد. فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است که بخش مبانی نظری مطالب ارزشمندی را در اختیار افراد قرار می­دهد و همچنین در بخش بعدی نتایج پژوهش­های صورت گرفته توسط سایر محققین بیان می­شود. فصل سوم پایان نامه در مورد روش­ها و مدل­های استفاده شده در تحقیق اختصاص دارد. فصل چهارم حاوی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده ­ها می­باشد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه ­گیری و جمع­بندی کلی صورت گرفته است.

امیدوارم تحقیق انجام شده در این پایان نامه بتواند مفید واقع شود و به استفاده کنندگان از نتایج آن کمک نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه­گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملكرد سرمایه­گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­شود. همچنین در ادامه فرضیه­ها و روش تحقیق شرح داده می­شود.

 

1-2- بیان مسأله تحقیق

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره­ی اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در سال­هایی است که درآمدهای نفتی رشد ملایم و آرامی داشتند. در حقیقت رشد ملایم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را از طرف عرضه و تقاضا تقویت می­کند.(مهرآرا و نیری 1388). قیمت جهانی نفت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر عوامل سیاسی و اقتصادی هر کشور مخصوصاً کشورهای صادر کننده نفت است. ایران از جمله صادر کنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می­گیرد. بازار بورس هم به عنوان یکی از بخش­های اقتصاد می­تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد. شرکت­های بی­شماری در سراسر دنیا خواه در فرآیند چرخه حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی سازی شرکت­های دولتی، با عرضه سهام خود به عموم مردم، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می­شوند. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد عمده ترین منبع تأمین مالی آن به شمار می­رود سعی می­کنند تا با عملکردی مطلوب و تعیین قیمتی مناسب در عرضه اولیه، جریان­های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند(بوجراج و لی[1]،2002). پس از زمان عرضه اولیه سهام به عموم، برای شرکت­ها بازده­ی غیرعادی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و این بازده از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد و نقش مهمی در پیشرفت شرکت ایفا می­کند و ممکن است قیمت نفت یکی از این عوامل باشد که ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل­سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می­کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه­ های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می­شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر نظری، قیمت نفت و نوسانات مرتبط با آن می­تواند بر بازده سهام یا قیمت­های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد. تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می­توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. بنابراین می­توان گفت که هرگونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1385). از سوی دیگر بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی مؤثری است که در جمع­آوری سرمایه لازم برای بنگاه­های اقتصادی فعالیت می­کند. از طرفی قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می­تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سودآوری بنگاه و به تبع آن تغییر در میزان بازده بنگاه­ها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تاثیر شوک­های قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است، در نتیجه تحقیق و بررسی بر روی نوسانات قیمت نفت و تأثیرات احتمالی آن بر روی بازده سهام شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد، که در این تحقیق سعی بر این است که تمرکز بر روی بازده غیرعادی سهام معطوف شود و بررسی کنیم که آیا این بازده از نوسانات قیمت نفت تأثیر می­پذیرد یا خیر.

 

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟

سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر می­باشد:

1- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد؟

2- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­گذارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه­ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.

[1] . Bhojraj and Lee

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

   دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری

 

 

عنوان:

بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه. 3

1-2)بیان مسئله. 4

1-3) ضرورت انجام  تحقیق.. 5

1-4)  اهداف  تحقیق.. 6

1-5) فرضیات تحقیق.. 7

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه. 7

1-7) روش تحقیق.. 8

1-8) روش جمع آوری داده ها 8

1-9) قلمرو زمانی تحقیق.. 8

1-10) قلمرو مكانی تحقیق.. 8

1-11) تعریف واژه گان تحقیق.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 11

2-2) متغیرهای اقتصادی و نقش آن در بازار سرمایه. 12

2-3) متغیرهای اقتصادی و مدل های قیمت گذاری دارایی ها 13

2-4) واكنش بازار سرمایه به عوامل محیطی مبتنی بر نظریه مالیه رفتاری.. 17

2-5) نقدینگی در بازار سهام. 18

2-6) شوك های اقتصادی، سیاستهای پولی و نقدینگی.. 18

2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار. 20

2-7-1) بتا 20

2-7-2) ساختار سرمایه. 21

2-7-3) تداوم اخبار. 21

2-7-4)كیفیت سود. 23

2-7-5) فرصت رشد. 25

2-7-6) شباهت بین انتظارات سرمایه گذاران. 26

2-7-7) توان آگاهی دهندگی قیمت… 27

2-8) پیشینه تحقیق.. 27

2-8-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 28

2-8-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 34

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه. 39

3-2) روش تحقیق.. 39

3-3) فرضیات تحقیق.. 40

3-4) مدل مفهومی تحقیق.. 40

3-5) شیوه آزمون فرضیات… 41

3-5-1) مدل آزمون فرضیه اول. 41

3-5-2) مدل آزمون فرضیه دوم. 42

3-6)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 42

3-6-1) متغیر(های) وابسته تحقیق.. 42

3-6-2) متغیر(های) مستقل تحقیق.. 43

3-6-3) متغیرهای کنترلی.. 44

3-7) جامعه آماری مورد مطالعه. 46

3-8) روش  نمونه گیری.. 46

3-9) حجم نمونه آماری.. 47

3-10) روش جمع آوری داده ها 48

3-11) روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

3-11-1) تحلیل توصیفی داده ها 48

3-11-2) همبستگی.. 49

3-11-3) ضریب همبستگی ….. 49

3-11-4) ضریب تعیین (R2) 49

3-11-5) مدل‌های رگرسیون. 50

3-11-6) فرض‌های اساسی رگرسیون. 50

3-11-7) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق.. 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه. 53

4-2)نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 53

4-3) بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی(پیش فرض های اساسی رگرسیون) 55

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. 56

4-5) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول. 60

4-6) نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم. 63

4-7)خلاصه نتایج آزمون فرضیات… 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق

5-1) مقدمه. 67

5-2) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه اول. 68

5-3) خلاصه و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 68

5-4) مقایسه یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین.. 69

5-5) پیشنهادهای تحقیق.. 70

5-5-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق.. 70

5-5-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 70

5-6) محدودیت های تحقیق.. 71

منابع و ماخذ. 72

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه. 47

جدول 4-1: نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 54

جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته. 56

جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی.. 58

جدول 4-4: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول. 61

جدول 4-5: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم. 63

جدول 4-6 : خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 65

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی.. 57

نمودار 4-2) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر) 58

نمودار 4-3) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 59

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 60

 

 

 

چکیده

تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این راستا، تغییرات بازار یکی از رویدادهای مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است. هدف اساسی تحقیق حاضر، تبیین ارتباط بین تغییرپذیری مانده نقد با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای فعال در صنعت غذایی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد شرکتهای نمونه آماری، 116 شرکت و دوره تحقیق، شامل 7 سال از سال 1385 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق به روش همبستگی و با بهره گرفتن از مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد كه بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در دوره هایی كه شوك اقتصادی وجود دارد؛ شدت تغییرات در مانده نقد شركتها، موجب واكنش بازار سرمایه شده است و باعث شده است كه بازده شركتها از بازده بازار سرمایه بیشتر باشد. همچنین، مطابق با نتایج، نوسانات نقدیندگی، نقشی در تبیین اعتیار تجاری شرکتها نداشته است.

 

کلمات کلیدی: تغییرپذیری مانده نقد، بازده غیر عادی، اعتبار تجاری

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

 كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1-1)مقدمه

بازار بورس سهام با گردآوری نقدینگی های راكد و غیر مولد و هدایت آن ها به سوی مصارف سرمایه گذاری و تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی مولد نقش انكار ناپذیری در رشد اقتصادی كشورها بر عهده دارد. همین امر باعث شده است رشد و شكوفایی این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. طی ده های اخیر تجهیز منابع مالی از راه فروش سهام یكی از مهمترین شیوه های گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری های هنگفت و تاسیس واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی بوده است. اصولا برای كسب سود در این بازار گسترده جهانی، نیاز به اطلاعات تخصصی و پیچیده كارشناسی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. بنابراین با توجه به گستردگی بازار جهانی، استفاده از ابزار هایی كه با در اختیار داشتن كمترین اطلاعات، بتوانند بهترین نتایج را حاصل كنند بسیار مطلوب به نظر می رسد. این در حالی است كه واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارآمدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و كارایی بازار داشته باشد(هیسو[1]، 2006).

یك خبر ممكن است پیچیده باشد و گزارشات و تحلیل های سرمایه گذاری برای كشف كل ماجرا نیازمند زمان باشد بنابراین یك چنین اخباری نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زیرا واكنش سرمایه گذاران در این زمینه نسبی است یعنی واكنش آ نها بستگی به میزان اطلاعاتی دارد كه آن ها دریافت می كنند البته گاهی بازارهای مالی می توانند بدون ظاهر شدن خبرهای اقتصادی یا دیگر محرك ها، حركت هایی داشته باشند این ممكن است به خاطر واكنش بیش از حد افراد به محرك های مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان[2]، 2001).

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، كلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی بصورت كلی داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

 


 

1-2)بیان مسئله

انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010).  شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اكثر مطالعات پیشین در ارتباط با حجم نقدینگی توجه خاصی به تئوری‌های تجربی اخیر نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه ای ممكن بین حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعی اقتصادی داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقیقات متعددی در سطح اقتصاد كلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است كه شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بین نوسانات حجم نقدینگی و متغیرهای مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصمیمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، می تواند ناشی از برخی عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شركتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراین كلیه مطالعات پیشین به طور خاص رابطه بین میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسی قرار داده اند. در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007 زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است (کانات، 2007). سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟

 

1-3) ضرورت انجام  تحقیق

بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و گاه بحران‌ها و نا آرامی‌های اجتماعی می‌تواند بازار سهام را متشنج کند و سرمایه گذاران در این بازار را با ضرر و زیان‌های هنگفتی روبرو سازد (آچاریا و همکاران، 2009). آنچه مسلم است در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بازار سرمایه هنوز از تحرک، پویایی و کارایی لازم برخوردار نیست هر گونه تشنج و شوک اقتصادی در این بازار می‌تواند روند سرمایه گذاری را مبهم سازد (نشریه بورس اوراق بهادار تهران سال89). از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های تغییرات حجم نقدینگی مناسب در شرکت‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده می باشد به این دلیل که باعث ایجاد نوسانات عمده در متغیرها شده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (آدریان و همکاران، 2012). تحولات چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به سیاست‌های پولی اتخاذ شده از جمله افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی، باعث افزایش میزان حجم نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. این افزایش نیاز در شرایطی است که بانکها و موسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تأمین نقدینگی شرکتها در اختیار ندارند. از طرفی بالا بودن نرخ هزینه تسهیلات اعطایی غیربانکی عامل بازدار نده دیگر می باشد. این شرایط، شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تأمین منابع مالی سوق داده است (جهانخانی، 1373). شواهد تجربی نیز نشان می دهند که نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می نماید اما به رغم مطالعات فراوان در این زمینه، هیچ یکنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از حجم نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد که اهمیت بررسی این موضوع را به صورت دقیق‌تر صد چندان می‌کند (بویسای و گروپ، 2007). هر چه بازار ها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران تعریف می شوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسک بالاتر را می پذیرند که بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی قابلیت پیش‌بینی‌های مرتبط با بازده غیر عادی شرکت‌ها است. هرچه بازده غیر عادی کمتر باشد، سهم جذابیت کمتری پیدا می‎کند. (سیرانی و همکاران؛ 1390). زمانی که حجم نقدینگی شرکت‌ها افزایش می یابد، یک نوع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها به وجود می آید که باعث افزایش تقاضا و بازده سهام در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود و در نتیجه امکان دارد تاثیر به سزایی در حجم نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد (کامپلو و همکاران، 2010). همچنین کاهش تقاضای سرمایه گذاران برای سهام، با عدم قطعیت بیشتر و انتخاب نامطلوب در ارتباط است. بنابراین وقتی سهام دارای کیفیت اطلاعاتی پایین می باشد(ریسک بالاتر اطلاعاتی) انتظار می رود که به تغییرات بازار حساس تر بوده و رتبه اعتباری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد (دوچین و همکاران، 2010). در نتیجه زمانی که سرمایه گذاران در زمان نوسانات نقدینگی بازار تصمیم به ورود یا خروج سهامی خاص می گیرند، به کیفیت اطلاعات در مورد سهام و حجم نقدینگی بازار توجه بیشتری دارند (فی و توماس، 2004). با توجه به اهمیت فوق العاده نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی خود قرار دهیم.

 

1-4)  اهداف  تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر، توجه به واکنش بازار سرمایه به ذخایر نقدی شرکتها و تغییرات آن در دوره‎هایی که احتمال ایجاد محدودیت های نقدینگی وجود دارد؛ می باشد. با توجه به هدف فوق می توان اهداف فرعی زیر را مورد توجه قرار داد.

 • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها در خصوص نقش تغییرات در مانده نقد شرکتها در بازدهی آنها
 • کمک به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و آگاهی دادن به آنها  در خصوص تاثیر شوک های اقتصادی بر این بازار
 • آگاهی دادن به مدیران در خصوص تاثیر راهبردهای مدیریت وجوه نقد بر ارزش بازار شرکتها

 

1-5) فرضیات تحقیق

فرضیه اول:

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم:

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6)جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری این تحقیق شامل كلیه شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت همگن نمودن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.

 • به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
 • در طی دوره مورد بررسی (1386-1391) تغییر سال مالی نداشته باشد.
 • اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.
 • جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، موسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
 • اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

بنابراین، روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک(غربالگری) و دوره تحقیق شامل 6 سال از 1386 تا 1391 می باشد.

 

1-7) روش تحقیق

     روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. تحلیلی به ای دلیل که در تحقیق حاضر، رفتار بازار سرمایه در مواجه با شرایط خاصی، تحلیل می شود و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط كنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین می‎توان آن را از نوع علی- پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یك رابطه آماری وجود دارد كه هدف بررسی این رابطه می باشد. همچنین متغیرها قابل دستكاری نیستند. این تحقیق بلحاظ هدف، كاربردی است و در آن واكنش بازار سرمایه به تغییرات سطح نقدینگی ناشی از عوامل اقتصادی بررسی می شود.

 

1-8) روش جمع آوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات، میدانی و كتابخانه ای است. كه با بهره گرفتن از اینترنت و شبكه های اطلاعاتی و مراجعه به كتب، مجلات و پایان نامه ها بمنظور جمع آوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق و دستیابی به ساختار كلی تحقیق صورت می پذیرد. جهت گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از بانكهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود.

 

1-9) قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از سال 1386 تا 1391 می باشد كه بررسی فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.

 

 1-10) قلمرو مكانی تحقیق

قلمرو مكانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

[1] Hsiu J. F

[2] Gu, Zhaoyang. And Xue, Jian. (2001).

تعداد صفحه :98

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 • مقدمه

هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و سهامداران و غیره می باشد. سهامداران که بخش عمده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی را تشکیل می دهند، نیاز به اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای تصمیم گیری دارند.  اطلاعات ذکر شده باید دارای یک سری ویژگی های کیفی باشد که این ویژگی ها شامل محافظه کاری که نگرشی محدود در شناسایی درآمدها و هزینه ها، می باشد. تهیه اطلاعات مالی توسط مدیریت واحد تجاری تابعی از خوش بین و یا بد بین بودن مدیریت است. در اکثر مواقع مدیریت به منظور حفظ منافع خود، واحد تجاری را در وضعیت بهتری نشان می دهد تا بتواند پاداش بیشتری بگیرد. در سوی مقابل، سهامداران که مالکان شرکت هستند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و بدون هر گونه سوءگیری و تعصب دارند و از آنجایی که اهمیت نقش سهامداران عمده[1] (مالکان بیش از 5% سهام شرکت)، به عنوان یک عامل بازدارنده یا محرک مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه از ناحیه مدیران در شناخت بهتر اطلاعات مفید، مؤثر خوهد بود.

در نتیجه در شرکتهایی که دارای سهامداران عمده هستند مدیریت سود اتفاق می افتد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش بازدارندگی سهامداران عمده (بازدارندگی در مقابل افزایش ارزش شرکت به دلیل اهمیت دادن به منافع شخصی)، و تأکید بر مدیریت سود است. (حمید رضا وکیلی فرد 1391). هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرتهدید خروج سهامداران عمده برکیفیت گزارشگری مالی می باشد که با بررسی های انجام شده و مدلهای پژوهشی تحقیق (ادمونزو مانسو 2009)[2] تهدید و هشدار کناره گیری از شرکت توسط سهامداران عمده ، کیفیت گزارشگری مالی[3] را افزایش می دهد.

1-2 بیان مسأله : 

طبق تئوری های تجربی مطالعات مربوط به سرمایه و تجارت، می توان گفت که سهامداران عمده کارکرد مدیران را از طریق اعمال دخالت، اظهارنظر و یا توصیه فرصت های استراتژیک به مدیران، جهت جلوگیری از عملکردهایی که ارزش شرکت را تضعیف و تخریب می کنند کنترل می نمایند همچنین بر کناری مدیران فاقد صلاحیت و یا برکناری مدیرانی که کارکرد بسیار ضعیفی دارند. سهامداران عمده فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را محدود، و منافع سهامداران و مدیران را با هم، همگام می سازند و انگیزه های مدیران را در دستکاری سود، کاهش می دهند. بنابراین وجود سهامداران عمده ارتباط مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. در واقع کنترل واقعی، از تهدید سهامدار به خروج از شرکت و فروش سهام شکل می گیرد نه خود عمل ترک شرکت. طبق تئوری تهدید یا هشدار خروج[4] از شرکت، عملکردهای سهامداران، معرف یک سرمایه گذاری آگاه است. ترک و کناره گیری آنها از شرکت، سیگنالی معتبر را به بازار فرستاده و ارزش شرکت، ضعیف و نرخ سهام افت پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که اثر هشدارهای سهامداران مبنی بر کناره گیری از شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی زمانی شدیدتر است که سرمایه شخصی مدیر با ارزش شرکت، ارتباط و وابستگی داشته باشد. سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر به کار گیرد. در واقع سهامداران عمده فرصت های متعدد پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آنها، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه فرصت را پوشش دهد. البته طی تحقیقات بیشتر، مشخص شده که سهامداران عمده بر کارکرد شرکت دخالت داشته و این دخالت شامل فعالیت هایی از قبیل جایگاه مدیریت از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین و عملکردها و اشکال دیگر فعالیت می باشد. 

سهامداران عمده کیفیت گزارشگری مالی را با اعمال فشارهای بازار سرمایه بر مدیران جهت تحقق معیارهای سود و بهره کوتاه مدت کاهش می دهند و مدیران نیز کارکردهای خود را تغییر داده و اصلاح می کنند تا معیارهای سود تحقق یابد و از جبران خسارت بازار جلوگیری شود و یا از فعالیت زیاد سهامدار جلوگیری شود که هر دو مسأله با حضور سهامداران عمده و بزرگ جریان دارد.

در این بین سهامداران عمده از مدیریت سود بهره می برند و از طریق فسخ قراردادهای کارآمدتر، کاهش هزینه سرمایه گذاری خارجی و عدم بازپرداخت بدهی، دریافت بهره، منفعت شخصی از سهامداران کوچک و فروش سهام با نرخ بالا به سهامداران کوچک آنها را محدود می کنند. بنابراین سهامداران عمده آزادی عمل مدیریتی در گزارشگری مالی را کمتر محدود می سازد که سبب کیفیت گزارشگری مالی سطح پایین تر می شود. (دِو و همکاران 2013)[5]  

شلیفر و ویشنی (1986)[6] در تحقیق خود بر این اعتقادند که همه سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می گردند زیرا هیچ گونه هزینه ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود انگیزه ئ مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود و مدیران دارند. همچنین الیاسیانی و همکاران(2006)[7] در تحقیق خود به بررسی پایداری سهامداران عمده (مالکیت نهادی) و هزینه بدهی پرداختند که سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین هزینه بدهی و مالکیت سهامداران عمده، اهمیت پایداری سهامداران عمده و نتیجه آخر آنکه، پایداری سهامداران عمده از طریق کاهش تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.

سه ویژگی مهم طرح تحقیقی توصیف شده، تا تهدید کناره گیری ارزیابی گردد:

 • تمرکز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می گیرد. مانسو و ادمونز (2011) اثبات می کنند که رقابت، جستجوی اطلاعات خصوصی را افزایش می دهد و تجارت محافظه کارانه را به صورت یک مکانیسم کنترلی بالا می برد که تمرکز سهامدار با شاخص هرفیندال مورد بررسی قرار می گیرد.

2- پیش بینی می کنیم که نقدینگی سهام، اعتبار هشدار کناره گیری را افزایش می دهد. نقدینگی، سهامداران عمده را تشویق کرده تا اطلاعات شخصی را جستجو کنند که در تجارت مهم هستند.

3- در سطح شرکت رابطه بین نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی، به صورت مشترک طبق ویژگی های غیر قابل مشاهده شرکت تعیین می گردد و بحرانهای نقدینگی را کاهش داده و نقش دیگر فاکتورهایی که در طی زمان تغییر می یابند را کم می کند. (دِو و همکاران 2014)

در این تحقیق رابطه بین کارکردها و شیوه های شرکت در کیفیت گزارشگری مالی و سهامداران عمده را بررسی می کند که طبق این تئوری می توان گفت که سهامداران عمده در کاهش هزینه های واسطه ای بین مدیران و سهامداران عمده مهم هستند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

رابطه بین اثرات سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی با شیوه های حسابداری شرکتها بسیار قوی و مؤثر بوده و این اثرات طی زمان ثابت و پایدار می باشد. زمانیکه سهامداران با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارند صاحب سهام شرکت بوده و شرکت ها سود پایدار بدست می آورند و از واکنش های قوی بازار نسبت به اخبار و گزارشات سود بهره می برند. جهت ارزیابی اثرات خروج و تهدید سهامداران عمده بر کناره گیری از شرکت، از داده های مربوط به ویژگی سهامداران عمده استفاده می شود و به بررسی اینکه آیا نزدیکی جغرافیایی سهامداران عمده با شرکت، کنترل و نظارت جدی تر مدیران را فراهم می کند یا خیر. و در اجرای برنامه های شرکت مشارکت می یابند یا خیر.

این مطالعه شواهد جدیدی راجع به اثرات سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین اثر خروج این سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند طی مطالعات بیشتر سهامداران عمده به عنوان گروهی یکدست از سرمایه گذاران شناخته شده اند و در نظر گرفتن ناهمگونی و اختلاف سهامداران عمده، قابلیت توصیفی نتایج گزارشگری مالی را بهبود و ارتقاء می دهد. این تحقیق شامل کل سهامداران عمده در شرکت بوده، که از ناهمگونی و اختلاف بین سهامداران استفاده می گردد و تصویری دقیق از اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی می کند. (هولدرنس 2009)

نتایج تحقیق و نظرسنجی استارکس و همکاران(2012) نشان می دهد که سازمانها معمولاً از تئوری خروج استفاده می کنند که این تئوری یک راهبرد رهبری و مدیریت جدید سهامداران عمده را نشان می دهد. در تحقیقی که ناگار (2013)[8] انجام داده است نشان می دهد که خطر خروج یا کناره گیری سهامداران عمده از شرکت، ارزش شرکت را ارتقاء می بخشد. تهدید و خطر کناره گیری زمانی ضعیف تر است که نقدینگی سهام در سطح ضعیفی باشد. بررسی های طبیعی بحران مالی در برآورد ممیزی به صورت شوک های بیرونی در نقدینگی سهام می باشند و شرکت هایی که دارای تجربه مالکیت سهامداران عمده می باشند ارزش شرکت را در طی زمان بحران کاهش می دهند به خصوص اگر سرمایه و دارایی مدیر نسبت به نرخ سهام حساسیت بیشتری داشته باشد و همچنین نسبت به خطر و تهدید کناره گیری از شرکت. 

در این پژوهش نیز سعی بر این است که به سهامداران عمده به عنوان یکی از تأثیر گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی و هدایت و رهبری شرکت و همچنین اثر خروج آنها از شرکت ، بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد هر چند در این مورد تحقیقاتی انجام شده و محدودیت هایی نیز قرار دارد و یکی از مهم ترین محدودیت ها اثر مدیریتی و مواجه شدن مدیر با نرخ سهام می باشد که در شرکتهایی که مدیر جزء سهامداران عمده می باشد نمی توان این تعداد سهام را به دست آورد که این محدودیت نیز مورد قبول همگان می باشد.

1 -4  هدف تحقیق :

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع سهامداران عمده، سهامداران نهادی، مالکیت نهادی در ایران انجام شده است و این اصل مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در ایران مالکیت شرکتهای سهامی عام غالباً به شکلی است که در آن یک سهامدار عمده و یک مجموعه سهامدار جزء ترکیب مالکیت را تشکیل می دهند و از این رو موضوع مورد بحث در فضای اقتصادی جامعه­ئ ما نیز به راحتی قابل بررسی است و نتایج آن در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پیشرفت در جهت دستیابی به یک شکل کامل تر بازارهای مالی مؤثر خواهد بود. پراکندگی مالکیت میان سهامداران جزء در شرکتهای امروزی برای اولین بار توسط مانسو(1932) مطرح شد و بر مبنای آن مالکیت از مدیریت عملیات روزمره جداست و این مسأله منجر به بروز تنش میان مالکان و مدیران می شود. به هر حال مشکل اساسی که از نظر تئوری نمایندگی در این گونه شرکت ها و از یک منظر اقتصادی رخ می دهد عبارتست از بروز تنش میان منافع سهامداران عمده و خرد.

سرمایه گذاران عمده در تعیین سیاست های سرمایه فکری و نظارت بر فعالیت های مدیریت برای رسیدن به استراتژی های شرکت نقش مهمی دارند.اگرچه ممکن است تأثیر آنها روی عملکرد سرمایه فکری مستقیم نباشد اما این سرمایه گذاران از طریق نمایندگان خود در هیأت مدیره تصمیماتی می گیرند که فعالیت های ارزش آفرین شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این تحقیق اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد.

1 -5   سؤال تحقیق :

آیا تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد؟

1 -6 فرضیه تحقیق :

به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق یک فرضیه مطرح می شود که عبارت است از :

تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد.

1- 7  روش تحقیق : 

روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون اسنفاده می کند و چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می گردد. با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است ، روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است. چون می تواند در فرآیند استفاده از گزارشگری مالی کاربرد داشته باشد.

1 – 8 روش های گردآوری اطلاعات :

مطالعه کتابخانه ای از جمله کتب و نشریات داخلی و خارجی معتبر در پایگاه های داده ها ی اطلاعاتی(اینترنت). به منظور دستیابی به مبانی نظری، استفاده از تجارب محققان دیگر و همچنین استفاده از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش گردآوری اطلاعات این پژوهش می باشد. اطلاعات اصلی مورد نیاز این تحقیق از کتابخانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اسناد وگزارشات مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات منتشره توسط شرکت های مذکور استخراج می شود. این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد آنها در دسترس باشد.

1 – 9 قلمرو تحقیق :

1-9-1 قلمرو زمانی : 

در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله 1388 تا 1392 استفاده شده است. قلمرو زمانی مذکور به این دلیل انتخاب شده است که تهیه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای ایران از سال 1380 الزامی شده است و نتیجه به دست آمده واقعی­تر می باشد.  

1– 9- 2 قلمرو مکانی : 

مجموعه شرکتهای درج شده در فهرست بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل از ابتدای سال1388، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 نیز مشغول به فعالیت می باشند.

1- 9- 3 قلمرو موضوعی :

به بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده و همچنین اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1 – 10 تعریف واژه ها و اطلاعات تحقیق :                                  

سهامداران عمده : سهامداران دارای بیش از 5% سهام یک شرکت هستند که به عنوان سهامداران اصلی آن گزارش می شوند.

سهامداران نهادی : تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و سایر شرکت های تجاری قرار دارد.

تئوری خروج : نتایج حاصل از رقابت سهامداران عمده در کسب اطلاعات بیشتر که باعث ثابت نگه داشتن قیمت سهام و بهبود داده شرکت می شود که در مقابل نظریه مداخله سهامداران عمده که باعث ایجاد مشکلات در اداره شرکت می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی : توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران.  بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد (دیچاو و دیچو ،2002 ؛ امسی نیکلز 2002). در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی  سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.

[1] . Blockholder

[2]  . Edmans & Manso

[3]  .Financial Reporting Quality

[4] . Exit Threats

[5] . Dou & All

[6] . Shleifer & Vishny

[7] . Elyasiani & All

[8] . Nagar

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

گروه حسابداری

عنوان پایان نامه :

بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نقد شوندگی سهام

در بورس اوراق بهادار تهران

 

خرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نقدشوندگی، توانایی سرمـایه گذاران در تبدیل داراییهای مـالی به وجه نقـد در قیمتی مشابه با آخرین معامله می باشد. نقدشوندگی یك دارایی عبارت است از قابلیت خرید یا فروش آن دارایی در كمترین زمان و هزینه ممكن. یكی از مهمترین كاركردهای بازار سرمایه ، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم كردن نقدشوندگی، از طریق كشف قیمت و توانایی انتقال ریسك ، باعث كاهش هزینه سرمایه می گردند. از مهمترین شاخصها در بررسی وضعیت بازار بدین منـظور پـژوهش ،قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار است .بالا بودن میزان نقد شوندگی در یک بورس نشان دهنده موفقیت آن بازار در در شفاف سازی اطلاعات و نزدیکی اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است بدین منظور پـژوهش حـاضر با هدف بررسی اثر تاخیرگزارش حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره بر نقد شوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس تدوین گردیده است. روش پژوهش توصیفی است و برای سنجش آن ازاطلاعات 74 شرکت بورس تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است  در سطح 05/0=α رابطه معنی داری بین متغیر وابسته (نقدشوندگی سهام) با متغیر مستقل (تاخیر گزارش حسابرسی)  وجود دارد.

کلید  واژه ها:

صورتهای مالی، نقد شوندگی، تاخیر حسابرسی و  شرکتهای سهام بورس.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

بیان ساله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

فرضیه حقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

مدل حقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

متغیرهای حقیق……………………………………………………………………………………………………………6      

قلمرو تحقیق( زمانی ، مكانی ،  وضوعی)………………………………………………………………………..6

فصل  دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….8

نقد وندگی………………………………………………………………………………………………………………….9

نقد شوندگی و معیارهای متداول سنجش آن………………………………………………………………….10

نقد شوندگی دارایی ا………………………………………………………………………………………………….13

افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….16

افشای مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………………………………………..18

تاثیر کیفیت افشا بر نقدشونگی و هزینه سرمایه سهام عادی…………………………………………..19                                                             

عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع……………………………………………………………………..27

مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………38

مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………..50

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….56       

نوع تحقیق و دلایل مربوطه به آن………………………………………………………………………………57

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….59

روش  نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………….59

روش های گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………59

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ…………………………………………………………………………………………………….59

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….62

تابع آماری……………………………………………………………………………………………………………63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه‏………………………………………………………………………………………………………………….70

روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق ‏…………………………………………………………………………..71

تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ‏………………………………………………………………………..73

آزمون فرضیه ها ‏………………………………………………………………………………………………….76

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه‏…………………………………………………………………………………………………………………..83

ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ‏………………………………………83

ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ‏………………………………………………………………………85

پیشنهادات تحقیق‏……………………………………………………………………………………………………85

محدودیت های تحقیق ‏…………………………………………………………………………………………..86

منابع و ماخذ‏………………………………………………………………………………………………………….87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه  

جدول(3-1) متغیروابسته مورد مطالعه در پژوهش………………………………………………………….61

جدول (3-2) متغیرهای مستقل مورد مطالعه در پژوهش………………………………………. ..61

جدول(3-3) متغیرهای کنترلی مورد مطالعه در پژوهش……………………………………….. .62.

جدول شماره (4-1)  جدول آمار توصیفی………………………………………………………… ..74

جدول شماره( 4-2) آزمون کولموگروف – اسمیرنوف………………………………………… ..75

جدول شماره( 4-3 ) متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده………………….. ..76

جدول شماره( 4-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………. ..77

جدول4-5-  تحلیل واریانس رگرسیون……………………………………………………………. ..78

جدول 4-6 : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته….. ..79

                                                                      

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه                                                                   

نمودار1-4: آزمون فرضیه……………………………………………………………………………… ..72

نمودار4-2: نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر وابسته……. ..80

نمودار 4-3: پراکنش مقادیر استاندارد شده………………………………………………………… ..81

 

 

 

 

 

  

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

نقدشوندگی یكی از ابعاد مهم فرایند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت  نقدشوندگی میزان نزدیكی دارایی مالی به پول نقد را بیان می كند. قابلیت نقدشوندگی یك دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ارزیابی می شود(سعیدی، دادار، 1389: 76).

نقدشوندگی یكی از دغدغه های كسانی است كه اقدام به معامله سهام می كنند یا زیرساختهای معاملاتی را مدیریت می نمایند. یكی از مهمترین شاخصها در بررسی وضعیت بازار، قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در آن است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یك بورس نشان دهنده موفـقیت آن بازار در شفاف سازی اطلاعات و نزدیكی قیمت اوراق بهـادار به ارزش ذاتـی آنها است( همان منبع).

از سوی دیگر اوراق گزارشگری و افشای اطلاعات مهم ترین ابزاری هستند که شرکتها برای ارتباط با سهامداران بکار می برند. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی که افشای اطـلاعات تحت تأثیر قـوانین خـاصی نباشد و تـوسط شرکت به صورت اخـتیاری انجـام شود افـشای اختیـاری تـلـقی می شود(ولی پور، 1393).

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات، برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد. در این راستا اطلاعات باید مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری اقتصادی افراد را داشته باشد و منجر به بهترین تصمیم گیری شود. از سویی برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری گروه های ذی نفع، هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می کند که اطلاعات مربوط به گونه ای مناسب افشا و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده کنندگانی که قادر به تعیین چشم اندازهای آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می باشد. همچنین یکی از شروط اساسی برای جلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت انجام فعالیتهای سازنده اقتصادی، وجود اطلاعات کافی به منظور تصمیمگیری درباره خرید، نگهداری یا فروش سهام و ارزیابی عملکرد مدیران و شرکت ها می باشد (حسنی و حسینی،1389). در این فصل محقق به کلیات تحقیق از قبیل بیان مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف و … پرداخته است.

1-2- بیان مساله

نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف و یکی از مهمترین عوامل در قیمت گذاری سهام محسوب می شود و به طرق مختلف قیمت سهام و به طور کلی ارزش شرکت را متاثر می نماید(رحمانی، 1390).

از مهمترین شاخص ها در بررسی وضعیت بازار، قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار است. بالا بودن میزان نقدشوندگی در یک بورس نشان دهنده موفقیت آن بازار در شفاف سازی اطلاعات و نزدیکی اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها است. سهام دارای نقد شنوندگی بالا، به دلیل اینکه سرعت تبدیل به نقد آن بالاست، ریسک نگهداری کمتری دارد. این پدیده یکی از عوامل مورد توجه در انتخاب هر سرمایه گذاری از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، سهام است (احمدپور و رساییان، 1385: 29) و بیانگر توانایی مبادله سریع حجم بالایی از سهام با هزینه اندک و بدون تاثیر پذیری با اهمیت قیمت آن است( لیو، 2006: 631). بنابراین باید توجه داشت که در راستای حداکثر نمودن ثروت سهامداران و یا به عبارتی ارزش شرکت به عنوان هدفی نهایی، نقد شوندگی سهام نقشی پر رنگ و قابل ملاحضه دارد. از این رو وجود عواملی که باعث نقدشوندگی سهام در بازار شده است، موجب شده اقبال عمومی سرمایه گذران به بازار سرمایه، به تدریج کاهش یابد و سیر قهقرایی دلسرد کننده ای ایجاد شود. اکثر سرمایه گذاران، سهام بسیار نقد شونده را بر سهام کم نقد شونده  ترجیح می دهند(صلواتی و رسائیان، 1386).

از سوی  دیگر صورت های مالی حسابرسی شده به عنوان یکی از منابع قابل اتکا اطلاعات برای استفاده کنندگان محسوب می شود. اما این اطلاعات زمانی می تواند توسط استفاده کنندگان مورد استفاده قرار بگیرد که دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی باشد. یکی از ارکان ویژگی ها، به موقع بودن اطلاعات می باشد. از آنجا که اطلاعات  مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهد، بنابراین هر چه فاصله  زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار گزارش حسابرسی کوتاهتر شود، ارزش اطلاعاتی آن بیشتر است. از این رو  محقق در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی  به این سوال است که آیا تاخیرگزارش حسابرسی صورتهای مالی بر نقد شوندگی سهام شرکتها تاثیر دارد؟

 

 

 

 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

 نقد شوندگی یکی از ابعاد مهم فرایند تخصیص بهینه منابع به شمار می آید. قابلیت نقد شوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن به دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحـمل زیان ارزیـابی می شود. نقد شوندگی در بازارهای ثانویه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها و بازارگردان ها می شود. همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش می یابد. بنابراین از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقدشونده برای تخصیص کارایی سرمایه ضروری بوده، موجبات کاهش هزینه ی سرمایه ناشران را فراهم می آورد  و  به عنوان یکی از عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عموماً نقد شوندگی نشان دهنده وضعیت محیط سرمایه گذاری و اقتصاد کلان است. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقدینه توانایی جذب سرمایه گذاران مختلف با استراتژی های معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد. عدم نقد شوندگی یک دارایی، مانع از فروش بموقع آن در زمان افت قیمت کل یک بازار است. بنابراین انجام تحقیق در این زمینه و در اختیار قرار دادن نتایج آن می تواند گامی در جهت مانع تاخیر حسابرسی و افزایش نقدینگی باشد.

 

 

 

 

 

1-4- هدف تحقیق

    –  تعیین نقش تاخیرگزارش  حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره بر نقدشوندگی سهام

1-5- فرضیه تحقیق

 –  بین تاخیر گزارش حسابرسی صورتهای مالی پایان دوره و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

1-6-    مدل تحقیق

LIQUIDITYi,t01ARLi,t2SIZEi,t3LEVi,t4CRPi,ti

      1-7- متغیرهای تحقیق

   LIQUIDITY نقدشوندگی سهام که در مدل فوق متغیروابسته می باشد.

ARLتاخیر گزارش حسابرسی  که متغیر مستقل می باشد.

SIZE ، LEVو : CRP  اندازه شرکت ،اهرم مالی و عملکرد شرکت متغیرهای کنترل می باشند.

1-8-‌ قلمرو تحقیق ( زمانی ، مكانی ،  موضوعی)

1-8-1-  قلمرو مکانی: محدود به  شرکت های پذیرفته شده در  بورس  اوراق بهادار تهران

1-8-2- قلمرو زمانی: شامل 5 سال از سال 87 13تا سال1391

1-8-3- قلمرو موضوعی: به موقع بودن گزارش حسابرسی صورتهای مالی و نقدشوندگی  سهام بورس.

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

خردادماه 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 سؤالات تحقیق.. 9

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7 روش پژوهش…. 10

1-8 قلمرو پژوهش…. 10

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-10 ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:پیشینه تحقیق

2-1 مبانی نظری تحقیق 15

2-2 بازده   16

2-2-1 انواع بازده 17

2211 بازده کمی.. 17

2-2-2 بازده کیفی.. 21

2-2-3 تقسیم بندی بازده بر حسب زمان.. 21

2-2-3-1 بازده‌های گذشته نگر. 21

2-2-3-2 بازده‌های آینده نگر. 22

2-3 بازده غیرعادی سهام. 23

2-4 مفاهیم سود در حسابداری.. 26

2-4-1 انتقاد از سود حسابداری.. 28

2-4-2 سود و بازده غیرعادی سهام. 28

2-5 نرخ بازده داخلی.. 29

2-5-1 نرخ بازده داخلی تعدیل شده 30

2-5-2 اهرم مالی.. 30

2-5-3 اندازه شرکت… 31

2-6 مبانی تجربی تحقیق.. 32

2-6-1 پژوهش‌های داخلی.. 32

2-6-2 پژوهش‌های خارجی.. 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 46

3-2 روش کلی تحقیق.. 46

3-3 جامعه آماری.. 47

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 47

3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 48

3-5 روش گردآوری داده‌ها 48

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 48

3-7 اعتبار ابزار تحقیق.. 49

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 49

3-8-1 مدل تحقیق.. 51

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 52

3-8-1-2 تعریف متغیرها  و نحوه اندازه­گیری آن‌ها 52

3-8-1-3 دسته‌بندی متغیرها 55

3-8-1-4 رابطه بین متغیرها: 55

3-8-1-5 اندازه‌گیری رابطه. 55

3-8-2 نرم‌افزارها 55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه ‏ 58

4-2 توصیف جامعه آماری.. 58

4-3 توصیف نمونه آماری.. 59

4-4 توصیف یافته‌ها 60

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 62

4-6 تحلیل رابطه بین بازده غیرعادی با سودآوری و نرخ بازده داخلی.. 71

4-7 جمع‌بندی.. 79

فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 84

5-2 خلاصه یافته ها 84

5-3 نتیجه گیری.. 88

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 90

5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 91

5-6 محدودیت های تحقیق.. 91

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 94

منابع لاتین.. 97

منابع اینترنتی.. 98

پیوست ها:

پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 100

 

جدول (4-1):  توزیع جامعه آماری.. 59

جدول (42):  توزیع نمونه آماری.. 60

جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 61

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 62

جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته. 63

جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیروابسته پس از نرمال‌سازی.. 64

جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 64

جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 65

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 66

جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 68

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 69

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 70

جدول (4-13): برآورد پارامترهای رابطه  بازده غیرعادی و سودآوری و نرخ بازده داخلی.. 73

جدول (4-14): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 77

جدول (4-15): تحلیل واریانس…. 78

جدول (4-16): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 82

جدول(5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 89

 

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 52

نمودار (4-1): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 67

 

 

 

 

 

چکیده

هدف تحقیق، تعیین رابطه بین نرخ بازده داخلی و سودآوری و بازده غیرعادی بوده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از نرخ بازده داخلی و سودآوری به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل  استفاده شده است.

این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 13921388) می‌باشد. با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 90 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 72 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزار Eviews به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات پرداخته است. فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از رابطه مستقیم بین نرخ بازده داخلی و سودآوری با بازده غیرعادی بود. بر مبنای این نتایج مشخص شده است كه با افزایش نرخ بازده داخلی و سودآوری،بازده غیرعادی نیز افزایش یافته است.

 

واژه‌های کلیدی: نرخ بازده داخلی، سودآوری، بازده غیرعادی، اندازه شرکت، اهرم مالی


 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

1-1   مقدمه

امروزه به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به‌خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهم‌ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به‌موقع و تحلیل دقیق و واقع‌بینانه آن می‌باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود موردتوجه قرار می‌دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت‌ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تأثیرگذار خواهد بود .

سازمان‌های انتفاعی و هر تشكل فعال در سیستم‌های اقتصادی، به دنبال كسب بازده از منابعی است كه در این راستا بكار برده‌اند. بنگاه‌ها همواره در تلاش‌اند كه با افزایش بازده، منابع بیشتری را به سمت بنگاه‌های خود بكشانند و از طریق ارائه اطلاعات به كاربران سعی در نمایان كردن واقعیات عملكرد بنگاه برای ذینفعان دارند تا آن‌ها از طریق آگاهی از بنگاه، در مورد نحوه استفاده از منابع خود تصمیم بگیرند.

بازده در فرآیند سرمایه‌گذاری نیروی محركی است كه ایجاد انگیزه می­كند و پاداشی برای
سرمایه‌گذاران محسوب می­شود. بازده ناشی از سرمایه ­گذاری برای سرمایه­گذاران حائز اهمیت است، برای این‌که تمامی بازی سرمایه ­گذاری به‌منظور کسب بازده صورت می­گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است كه سرمایه­گذاران می­توانند برای مقایسه سرمایه ­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملكرد سرمایه ­گذاری اندازه­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً این‌که بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش­بینی بازده­های آتی نقش زیادی دارد(جهانخانی و ظریف فرد، 1374،122).

در ارتباط با مفهوم بازده، ماركویتز[1] معتقد است كه امكان دارد تعریف بازده از یک
سرمایه ­گذاری به سرمایه ­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی درهرصورت سرمایه­گذاران ترجیح
می­دهند بیشترین آن عایدشان شود تا كمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس[2] نیز عقیده دارد
سرمایه ­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی كنیم كه انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه ­گذاری، درجه­ای از ریسک را در بر خواهد داشت كه مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای به دست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، 1383، 25).

در این تحقیق به بررسی تأثیر سودآوری و نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجه نقد بر بازده غیرعادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازیم.

تغییرات سود حسابداری، از جمله اطلاعاتی است که بر قیمت سهام و به‌تبع آن بر بازده سهام اثرگذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می‌تواند بر رفتار استفاده‌کنندگان به‌خصوص سهام‌داران بالفعل و بالقوه تأثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده‌های غیرعادی (بازده‌ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند . (همان مأخذ)اطلاعاتی که در حال حاضر توسط سود و زیان و معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی سوددهی یک شرکت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد،به علت تأیید بر استفاده از مبنای حسابداری تعهدی و اصل بهای تمام‌شده تاریخی، قادر به ارائه تصویری شفاف از بازده اقتصادی شرکت نیست و در زمینه جریان‌های نقدی شرکت اطلاعات کافی به کاربران نمی‌دهد.

یکی از شاخص‌هایی که طی چند دهه گذشته از سوی پژوهش گران و تحلیل گران مالی برای برآورد بازده اقتصادی شرکت با بهره گرفتن از صورت‌های مالی ارائه گردیده، نرخ بازیافت وجوه نقد(CRR) است. این شاخص (CRR) که برای اولین بار در سال 1978 توسط ایجیری[3] معرفی شد، مبتنی بر جریان وجوه نقد است و طبق تعریف ایجیری برابر خواهد بود با: نسبت جمع وجوه حاصل از عملیات، درآمد(عایدات) حاصل از واگذاری و فروش دارایی‌های غیر جاری، هزینه بهره و کاهش در دارایی‌های جاری به میانگین ناخالص دارایی‌های ابتدا و انتهای دوره(ایجیری، 1978).

 به اعتقاد ایجیری تحت شرایط معینی که مرتبط با متوسط عمر مفید دارایی‌های ثابت، اندازه شرکت و پایداری(ثبات) نرخ بازیافت وجوه نقد است، نرخ بازیافت وجوه نقد می‌تواند به‌عنوان معیاری مناسب و مفید، برای تخمین بازده داخلی(IRR)[4] شرکت مورداستفاده قرار گیرد. همچنین پژوهش‌های گذشته نیز حاکی از آن است که نرخ بازیافت وجوه نقد به‌طور مستقیمی با نرخ بازده جریان وجوه نقد تنزیل شده ارتباط دارد و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهد(سالمون،1982)[5]. این شاخص(CRR) در سال‌های بعد موردتوجه پژوهش گران زیادی مانند استارک[6]، گرینر[7]، هامر و گوردن[8] قرار گرفت و مفهوم آن توسط آن‌ها گسترش یافت(خانی و حقیقی،1391،74).

استفاده از شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد همواره توسط جامعه حسابداری مورد تأیید بوده است،چراکه بر اساس بیانیه‌ی مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا(SFAC)،یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به‌وسیله واحدهای تجاری،ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار،زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقدی حال و آینده است. عوامل مذکور باعث گردیده تا کاربران صورت‌های مالی،جهت برآورد و تخمین بازده واقعی حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام،تمایل زیادی به تعیین جریان‌های وجوه نقد جاری و پیش‌بینی جریان‌های وجوه نقد آینده داشته باشد،بنابراین اگر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی،دارای دو ویژگی مربوط و قابل‌اعتماد باشند،سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی و تخصیص بهینه منابع یاری می‌رسانند.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

در طول سه دهه گذشته رابطه بین سودآوری و بازده سهام در مرکز تحقیقات حسابداری بوده است. پژوهشگران مختلفی رابطه بین بازده سهام و سود حسابداری را بر مبنای تعاریف مختلف سودآوری آزمون کرده‌اند. براون [9](2001)، استون [10](1994)، کوتاری و زیمرمن[11] (2001 ) در مورد تحقیقات مربوط به این حوزه بررسی کاملی را ارائه کرده‌اند.

فرضیه اصلی این مطالعات این است که سود حسابداری عامل مهمی در مدل‌های ارزشیابی شرکت است. بسیاری از مطالعاتی که خصوصیات مختلف رابطه سودآوری و بازده را آزمون کرده‌اند، در اصل سعی داشته‌اند ارزش مربوط داده‌های حسابداری را تأیید کنند. بسیاری از شواهد در خصوص محتوای اطلاعاتی سودآوری برای توضیح بازده نشان می‌دهند که سودآوری تبیین‌کننده مناسبی از بازده سهام است، مخصوصاً زمانی که از داده‌ها برای دوره‌ای طولانی میانگین گرفته شود.

یکی از مهمترین و رایج ترین شاخص‌هایی که از دیر باز برای ارزیابی سوددهی یک شرکت توسط کاربران صورت‌های مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد،نرخ بازده حسابداری [12]است. این شاخص که مبتنی بر سود حسابداری است،به علت آسان بودن محاسبه و درک آن کاربرد زیادی در حسابداری داشته ولی باید اذعان نمود که این شاخص  حاوی ضعف هایی است از جمله:

1)توانایی شرکت در ایجاد جریان‌های نقدی و ارزش بازار دارایی‌های شرکت را نادیده می‌گیرد.

2)به علت استفاده از روش های حسابداری متفاوت (روش های ارزشیابی مختلف موجودی کالا،روش های متفاوت محاسبه هزینه استهلاک و…)این نرخ نوسان پذیری زیادی دارد. (اندروز و همکاران،2010).[13]

با توجه به مطالب مذکور یکی از شاخص‌هایی که طی چند دهه گذشته از سوی پژوهش گران و تحلیل گران مالی برای برآورد بازده اقتصادی شرکت با بهره گرفتن از صورت‌های مالی ارائه گردیده، نرخ بازیافت وجوه نقد(CRR) است. پژوهش‌های گذشته نیز حاکی از آن است که نرخ بازیافت وجوه نقد به‌طور مستقیمی با نرخ بازده جریان وجوه نقد تنزیل شده ارتباط دارد و عملکرد اقتصادی واحد تجاری را بهتر نمایش می‌دهد(سالمون،1982)[14].

با توجه به مطالب مذکور مسأله ارزیابی عملکرد واحد تجاری همواره یکی از دل مشغولی های اصلی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بوده است. چراکه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به‌عنوان مهمترین گروه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نیاز به ارزیابی عملکرد واحد تجاری دارند، لذا می بایست اطلاعاتی که حرفه حسابداری با شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، گویای عملکرد اقتصادی و بازده واقعی واحد تجاری باشد تا در تصمیم گیری مفید و مربوط واقع گردد؛ اما باید اذعان نمود که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می شود که از جمله این شاخص ها می توان به شاخص‌های مبتنی بر جریان وجوه نقد و شاخص‌های سنتی مبتنی بر سود حسابداری اشاره نمود.

لذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که:

چه رابطه‌ای بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 • بازده ازجمله اطلاعات بااهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می‌رود. مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده درباره بازده، یکی از پرحجم‌ترین و بیشترین تلاش‌های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می‌دهد. بازده به‌عنوان ابزار سنجش اثربخشی مدیریت و وسیله پیش‌بینی و ارزیابی تصمیم‌گیری‌ها، همواره مورداستفاده سرمایه‌گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی بوده است.
 • با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان تأثیر متغیرهای سودآوری و نرخ بازده داخلی بر بازده غیرعادی وجود دارد از بین خواهد رفت.
 • تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیاورده است؛ اما سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست‌یابی به نتایج قابل‌قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.
 • به دنبال مطالعات گسترده در مورد سود حسابداری و لزوم تهیه صورت جریان وجوه نقد، بررسی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی سودو جریان وجوه نقد موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. بنابراین نتایج تجربی حاصل از بررسی رابطه نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجه نقد و سودآوری بر بازده غیرعادی در ارزیابی عملكرد شركت می‌تواند راهنمای خوبی برای سرمایه‌گذاران، در سرمایه‌گذاری، و مدیران، در هدایت مؤثر و كارآمد واحد تجاری، باشد.
 • گذر از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته نیازمند سرمایه و سرمایه‌گذاری است. از این رو در فرایند گذر، از یک سو تأمین و تجهیز منابع سرمایه ای و از سوی دیگرتخصیص مطلوب این منابع، شرط لازم موفقیت اقتصادی است. براین اساس باید برای جلب و جذب منابع مالی كوشید. بازار سرمایه یكی از نهادهایی است، كه می‌تواند نقش بسزایی در این راستا داشته باشد، یعنی وجوه سرگردان جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری های مولد سوق می‌دهد. اما تداوم این نقش به وجود بازاری منسجم و سازمان یافته و در عین حال شفاف بستگی دارد، كه در آن قیمت های سهام براساس ارزش واقعی شركت ها تعیین می شود. سرمایه و سهامی كه قیمت آن بالاتر از ارزش ذاتی آن است، یعنی عدم تخصیص بهینه منابع و كسب نكردن بازدهی مورد انتظار و حتی تحمل زیان توسط سرمایه گذار، بدین ترتیب تداوم این نقش زیر سوال می رود و اهمیت عواملی كه در تعیین ارزش واقعی سهام نقش دارند، مشخص می شود. از طرف دیگر با یک نگرش فردی می توان گفت كه در یک جامعه نرمال تمام افراد در پی بالا بردن رفاه خویش هستند، بنابراین طبیعی است، كه سرمایه‌گذاران در پی فرصت های سرمایه‌گذاری باشند كه بازده سرمایه‌گذاری آن‌ها را به حداكثر برساند. در نتیجه به ابزاری نیاز دارند، كه بتواند بازده یک سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی كند. همین نیاز است كه موجب به وجود آمدن مدل هایی برای پیش‌بینی بازده سهام شده است. با توجه به اهمیت موضوع، جای هیچگونه تعجب نیست كه این نوع تحقیقات، از گسترده ترین تحقیقات بازار مالی است. ضرورت انجام این تحقیق هم از همین منظر مشخص می شود.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف کلی، فرعی و سایر اهداف به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

ارزیابی رابطه بین سودآوری و نرخ بازده داخلی  با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش

 

 

اهداف فرعی:

1) ارزیابی رابطه بین سودآوری با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش

2) ارزیابی رابطه بین نرخ بازده داخلی  با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش

سایر اهداف:

در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است هر چه میزان سود غیرمنتظره بیشتر باشد نوسان قیمت سهام شدیدتر خواهد بود و هر چه نوسان قیمت سهام بیشتر باشد نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار کاهش می یابد و در مواردی منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بورس شده و رکود سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم تخصیص بهینه و رکود اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت. با انجام تحقیق حاضر تلاش می شود قدمی با اهمیت در راستای تحقق آرمان بسیاری از فعالان بازار و تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور که همان تصمیم گیری بهینه می‌باشد، برداشته شود.

1-5   سؤالات تحقیق

چه رابطه‌ای بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

1) چه رابطه‌ای بین سودآوری با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش وجود دارد؟

2) چه رابطه‌ای بین نرخ بازده داخلی  با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سودآوری و نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش رابطه وجود دارد.

 

فرضیات فرعی:

1) بین سودآوری با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش رابطه وجود دارد.

2) بین نرخ بازده داخلی با بازده غیرعادی در قلمرو پژوهش رابطه وجود دارد.

1-7   روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

[1].Markowitz

[2]. Francis

[3]. Ijiri,1978

2.Internal Rate of Return.

3.Salamon, 1982.

4.Stark.

5.Griner.

6.Hamer and Gordon.

[9]. Brown

[10].Stone

[11].Kothari and Zimmerman

[12]. ARR

[13].Andrews and volkan (2010)

3.Salamon, 1982.

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد

حقوق خصوصی

 عنوان

انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

آذر-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2  
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4  
فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5  
  فصل اول : کلیات    
1-1-         مفهوم شرکت……………………………………………………………………………………………………………………… 7  
1-2-         مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………. 7  
1-3-         تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی………………………………………………………………………………………… 8  
1-4-         انواع شرکت های تجاری……………………………………………………………………………………………………… 9  
1-4-1-  شرکت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی……………………………………………………………………………………….. 10  
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی …………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام ………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ………………………………………………………………………………………………. 11  
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ……………………………………………………………………………………………………… 12  
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………. 12  
1-4-2- شرکت شخص …………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-1- شرکت تضامنی ………………………………………………………………………………………………………………. 13  
1-4-2-2- شرکت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ……………………………………………………………………………………………….. 14

 

 
  فصل دوم : سهم    
2-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16  
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 16  
2-3- اوصاف  سهم……………………………………………………………………………………………………………………………. 20  
2-3-1- شکل سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20  
2-3-2- ارزش سهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 20  
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده………………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-3- قابل تجزیه بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 22  
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………… 22  
2-3-5- وثیقة سهام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-6- قابلیت تقویم سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ………………………………………………………………………………………………………………. 24  
2-4- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………… 25  
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………………………………. 25  
2-4-1-1- سهام با‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………. 26  
2-4-1-2- سهم بی‌نام………………………………………………………………………………………………………………………… 27  
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن……………………………………………………………………………………………. 28  
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز…………………………………………………………………………………………………….. 28  
2-4-3- سهام از حیث آورده ……………………………………………………………………………………………………………… 29  
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-3-2- سهام مؤسس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-4-  انواع دیگر سهام ………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی…………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-4-4-2- سهام جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-5- ماهیت حقوقی سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 31  
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ………………………………………………………………………………………. 32  
2-5-2- حق عینی بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………. 34  
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ………………………………………………………………………… 34  
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم………………………………………………………………………………………………….. 36  
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام……………………………………………………………………………………….. 36  
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ……………………………………………………………………………………………………………… 36  
2-6-1-1- حقوق مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ……………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت ………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید …………………………………………………………………………………………… 38  
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ……………………………………… 38  
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت…………………………………………………………….. 39  
2-6-1-2- حقوق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………………. 39  
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت ………………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار……………………………………………………………………………………………….. 40  
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار …………………………………………………………………………………………………………. 40  
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 41  
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام …………………………………………………………………………………………………….. 41  
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ………………………………………………………………………………….. 42  
2-6-1-3-1- حق دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 42  
2-6-1-3-2- حق خاص……………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2- تعهدات سهامداران…………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام……………………………………………………………………………………………………. 43  
  فصل سوم : انتقال سهم    
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..……………………….. 46  
3-1-1-  تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………... 46  
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….…… 47  
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..………. 48  
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….….. 48  
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم …………………………………………………………………………………………………………….. 48  
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ………………………………………………………………………………………………………. 50  
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....………………. 51  
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….……………………… 52  
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………….. 52  
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….…………… 53  
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….…………. 53  
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..…………………… 54  
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….…………………… 54  
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….………………… 54  
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….……………… 54  
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت…………………………………………………………………………………………. 55  
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام………………………………………………………………………………………. 56  
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….………………… 57  
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….………………… 57  
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..………………. 59  
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..…………… 59  
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..………………. 60  
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..……….. 61  
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….……………. 62  
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..……….. 62  
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….………………………… 63  
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….…………. 64  
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….……………………………………………………………………….. 65  
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..………………………………. 65  
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام………………………………………………………………………………………………… 66  
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………... 67  
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………... 71  
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….…….. 72  
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام………………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..………… 74  
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….…………………………………………………………………………………. 75  
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….…………… 75  
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام…………………………………………………………………………………….. 78  
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..…………………… 80  
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام……………………………………………………………………………… 82  
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص……………………………………………………………………… 82  
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص……………………………………………………………….. 84  
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..….. 85  
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص……………………………………………………………… 86  
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..…….. 87  
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….……. 88  
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ………………………………………………………………………………………. 88  
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..……… 91  
  3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..……… 92
  3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..…….. 92
  3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت …………………………………………………………………………………….. 94
  3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ……………………………………………………………………………….. 95
  3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..………………………………………………………………………………….. 95
  3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 95
  3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..………. 96
       
  فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه    
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی……………………………………………………………………………………….. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص………………………………………….. 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………. 102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص………………………………………………………. 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………… 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….…………………………………………………………………………….. 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا…………………………………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت……………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-4- صورت انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود……………………… 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص……………………………………………………………………………………. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی…………………………………………………………………………. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..…………………………………………………………………….. 114
    فصل پنچم : نتیجه گیری    
5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

      پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

آبان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بطلان شرکت‌های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می‌شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت‌های به وجود آمده و یا خسارت‌های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت‌های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت‌های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت‌های قانونگذار می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.

واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

 فصل یکم: کلیات طرح تحقیق… 1

1-1. بیان مسأله. 2

1-2. سوال‌های تحقیق.. 7

1-3. فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4. روش تحقیق.. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 7

1-6. جنبه جدید بودن تحقیق.. 8

1-7. اهداف تحقیق.. 8

1-8. سامانه تحقیق.. 8

 فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی.. 9

2-1. ماهیت حقوقی شرکت سهامی.. 10

2-1-1. جایگاه حقوقی شرکت سهامی.. 11

2-1-2. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی.. 13

2-1-3. خصائص شرکت سهامی.. 15

2-1-3-1. موضوع تجاری.. 15

2-1-3-2. نام شرکت سهامی.. 16

2-1-3-3. تعداد شرکاء 16

2-1-3-4. میزان سرمایه. 17

2-1-4. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی.. 17

2-2. مفهوم مؤسس…. 18

2-2-1. تعریف تأسیس…. 18

2-2-2. انواع تأسیس شرکت‌ها 20

2-2-3. تشریفات مقرر در تأسیس شركت‌های سهامی.. 21

2-2-3-1. تشریفات مقرر در تشكیل شركت سهامی عام. 22

2-2-3-2. تشریفات مقرر در تشكیل شركت سهامی خاص…. 30

2-2-4. ثبت شرکت‌های سهامی.. 31

2-2-4-1. ثبت شركت سهامی عام. 31

2-2-4-2. ثبت شركت سهامی خاص…. 32

2-2-5. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی.. 34

2-3. حیات حقوقی شرکت سهامی.. 36

2-3-1. هیأت مدیره 36

2-3-1-1. تركیب هیات مدیره 37

2-3-1-2. نحوه اداره هیأت مدیره 37

2-3-2. بازرسان.. 39

2-3-2-1. جایگاه حقوقی بازرسان.. 39

2-3-2-2. وظایف و اختیارات بازرسان.. 41

2-3-2-2-1. وظایف بازرس…. 41

2-3-2-2-2. اختیارات بازرسان.. 42

2-3-3. مجامع عمومی شركت‌های سهامی.. 42

2-3-3-1. مجمع عمومی مؤسس…. 43

2-3-3-2. مجمع عمومی عادی.. 44

2-3-3-3. مجمع عمومی فوق‌العاده 45

 

فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی.. 47

3-1. تعریف بطلان.. 48

3-2. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) 51

3-3. اوصاف بطلان عقد. 51

3-4. بطلان نسبی.. 54

3-5. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی.. 55

3-6. علل بطلان شکلی.. 56

3-7. علل بطلان ماهوی.. 56

3-7-1. عدم قصد طرفین و رضای طرفین.. 58

3-7-2. عدم اهلیت طرفین.. 59

3-7-3. معین بودن موضوع معامله. 59

3-7-4. مشروعیت جهت معامله. 62

 فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64

4-1. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شركت سهامی.. 67

4-1-1. مسئولیت مدنی.. 67

4-1-2. مسئولیت كیفری.. 69

4-2. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده 70

4-2-1. قبل از بطلان.. 72

4-2-2. بعد از بطلان.. 72

4-3. ذینفعان بطلان.. 74

4-3-1. سهامداران.. 75

4-3-1-1. سهام. 75

4-3-1-2. سهامدار 76

4-3-2. شخص ثالث… 77

4-4. دعوی بطلان شرکت… 78

4-4-1. مرور زمان.. 79

4-4-2. رفع اثر از موجبات بطلان.. 79

4-4-2-1. بطلان متکی بر قواعد عمومی.. 80

4-4-2-2. بطلان ناشی از قواعد تجاری.. 80

4-4-3. محدودیت آثار بطلان.. 81

4-4-4. گستره مسئولیت‌ها 82

4-4-5. آیین رسیدگی به دعوای بطلان.. 83

4-4-5-1. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان.. 85

4-4-5-2. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان.. 86

4-5. موارد احصاء شده بطلان.. 88

4-6. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی.. 89

4-6-1. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده 90

4-6-1-1. تبدیل نوع شركت… 91

4-6-1-2. افزایش یا كاهش سرمایه. 92

4-6-1-2. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی.. 93

4-6-3. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال.. 100

4-6-4. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات… 101

4-6-4-1. ضمانت اجراهای کیفری.. 101

4-6-4-2. ضمانت اجراهای مدنی.. 102

4-7. تصفیه و مباحث مربوط به آن.. 106

4-7-1. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. 106

4-7-2. اداره شرکت باطل شده 109

4-7-3. اداره تصفیه امور ورشکستگی.. 112

 فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 115

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 116

5-2. پیشنهادها 119

منابع.. 121

1) منابع فارسی.. 122

2) منابع عربی.. 124

3) منابع اینترنتی.. 124

 چکیده انگلیسی.. 125

1-1. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[1]

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[2] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[3] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[4]

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[5]

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.[6]

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[7]

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می‌شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شركت كه ممكن است مسئولیت‌های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

عدم تشكیل شركت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی كه در تأسیس شركت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبت شركت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می‌شوند.

تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل ذیل باشد:

 • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
 • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
 • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یك از حالتهای فوق الذكر به تنها یی برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور كه مشاهده می‌شود، حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند، ولی به دلیل اهمال افرادی كه می‌بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یك از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.

در شركت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

 • استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛
 • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها؛
 • نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
 • انصراف یكی از مؤسسین كه سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شركت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[8]

ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[9]

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

[1]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1384، ص 54.

[2]– رجوع شود به ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[3]– رجوع شود به ماده 273 لایحه اصلاح قانون تجارت.

[4]– حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، 1387، ص 204.

[5]– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج 2، چاپ چهارم، 1380، ص 247.

[6]– ماده 166 قانون تجارت

[7]– صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390، ص 96.

[8]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص 54.

[9]– ماده 185 قانون تجارت.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : M.Sc

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A 

عنوان : بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام  در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در گزارشگری مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : ( M.A )

عنوان :بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88  الی 91 

مرور ادامه