متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1380-1392) 

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

  4

1-1        مقدمه  2

1-2        شرح و بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4        اهداف تحقیق.. 7

1-5        پرسش های تحقیق.. 8

1-6        فرضیه های تحقیق.. 9

1-7        تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 9

1-8        قلمرو تحقیق.. 11

1-9        روش تحقیق.. 12

2-1        مقدمه  16

2-2        سهام وانواع سهام. 17

2-2-1 سهام. 17

2-2-2 اوراق سهام. 18

2-2-3 بازار سهام و رشد اقتصادی.. 19

2-2-4 توسعه بازارسهام ورشد اقتصاد. 21

2-3        نرخ ارز. 25

2-3-1 نرخ مبادله ارز. 25

2-3-2 نقش بانک مرکزی بر نرخ مبادله ارز. 27

2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام. 30

2-3-4 نظام ارزی ایران. 31

2-4        نرخ تورم. 33

2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم. 33

2-4-2 محاسبه شاخص تورم. 36

2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای كلان اقتصادی (تورم) 38

2-5        تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی.. 41

2-5-1 تولید ناخالص داخلی.. 41

2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی.. 42

2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی.. 43

2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام. 44

2-5-5 منابع رشد اقتصادی.. 47

2-5-6 شاخص های توسعه مالی.. 47

2-6        پیشینه تحقیق.. 48

2-6-1 تحقیقات خارجی.. 48

2-6-2 تحقیقات داخلی.. 59

2-6-3 جمع بندی تحقیقات خارجی و داخلی.. 66

3-1        مقدمه  69

3-2        روش تحقیق.. 70

3-3        جامعه آماری.. 72

3-4        حجم نمونه و کفایت آن. 73

3-5        روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 73

3-6        روش های گردآوری داده ها و کاربرد آن. 74

3-7 ابزار گردآوری داده ها و کاربرد آن. 75

3-8        پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 76

3-9        روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-1        مقدمه..‏ 82

4-2        توصیف جامعه آماری..‏ 82

4-3        توصیف نمونه آماری..‏ 84

4-3        توصیف یافته ها..‏ 85

4-5        تحلیل روند متغیرها..‏ 86

4-5-1 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی..‏ 87

4-5-2 تحلیل روند نرخ تورم..‏ 89

4-5-3 تحلیل روند نرخ ارز..‏ 93

4-5-4 تحلیل روند رشد اقتصادی..‏ 97

4-5-5 تحلیل روند نرخ بهره..‏ 100

4-5-6 تحلیل روند شاخص بورس..‏ 105

4-6        رابطه بین متغیرهای کلان و شاخص بورس..‏ 108

4-6-1 رابطه بین تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس..‏ 109

4-6-2 رابطه بین نرخ تورم و شاخص بورس..‏ 111

4-6-3 رابطه بین نرخ ارز و شاخص بورس..‏ 113

4-6-4 رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس..‏ 115

4-6-5 رابطه بین نرخ بهره و شاخص بورس..‏ 117

4-6-6 تحلیل همبستگی متغیرها..‏ 120

4-7        جمع بندی..‏ 121

4-1        مقدمه..‏ 82

5-1        مقدمه.. 125

5-2        خلاصه یافته ها 125

5-3        نتیجه گیری.. 128

5-3-1 پرسش فرعی اول. 129

5-3-2 پرسش فرعی دوم. 130

5-3-3 پرسش فرعی سوم. 131

5-3-4 پرسش فرعی چهارم. 132

5-3-5 پرسش فرعی پنجم. 134

5-3-6 پرسش فرعی ششم. 135

5-3-7 پرسش اصلی تحقیق.. 137

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 143

5-4-1  پیشنهادهای كاربردی.. 143

5-4        -2  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 144

5-5 محدودیت های تحقیق.. 146

5-5 منابع و مآخذ. 148

منابع فارسی.. 148

منابع لاتین.. 151

منابع اینترنتی.. 156

پیوست الف:  خروجی‌های نرم‌افزار Spss. 158

 

جدول 2-1:پیشینه تحقیقات انجام شده 66

جدول 3-1 متغیرهای تحقیق.. 80

جدول 4-1: توصیف یافته های تحقیق.. 85

جدول4-2: تولید ناخالص داخلی به میلیارد دلار. 87

جدول 4-3: نرخ تورم ماهانه به درصد.. 90

جدول 4-:4 نرخ ارز ماهانه به ریال.. 94

جدول 4-5: تغییرات نرخ ارشد اقتصادی سالانه به درصد.. 98

جدول 4-6: تغییرات نرخ بهره به تفکیک منابع مصرف(به درصد). 101

جدول 4-7: تغییرات شاخص بورس در بازه زمانی 1380 تا 1393.. 106

جدول 4-8: تغییرات تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 109

جدول 4-9: تغییرات شاخص سهام بر پایه ثابت…. 110

جدول 4-10: نرخ تورم بر مبنای شاخص پایه. 112

جدول 4-11: تغییرات نرخ ارز بر مبنای شاخص پایه(به درصد). 114

جدول 4-12: نرخ رشد اقتصادی به درصد بر مبنای شاخص پایه. 116

جدول 4-13: تغییرات نرخ رسمی بهره بر مبنای شاخص پایه به درصد.. 118

جدول 4-14: تحلیل همبستگی متغیرهای کلان و شاخص بورس… 120

 

 

نمودار 4-1 : روند تولید ناخالص داخلی… 88

نمودار 4-2 : شیب و روند تغییرات در تولید ناخالص داخلی… 89

نمودار 4-3: روند کلی نرخ تورم طی بازه 1380 تا 1390. 91

نمودار 4-4: شیب و روند تغییرات در نرخ تورم. 92

نمودار 4-5: روند ماهانه نرخ رسمی ارز(برابری دلار به ریال). 95

نمودار 4-6: شیب و روند تغییرات در نرخ ارز رسمی به ریال.. 97

نمودار 4-7: تغییرات رشد اقتصادی سالانه. 99

نمودار 4-8: تحلیل روند و شیب تغییرات نرخ رشد اقتصادی(به درصد). 100

نمودار 4-9: تغییرات نرخ بهره رسمی در بازه زمانی مورد بررسی(به درصد). 103

نمودار 4-10: روند و شیب تغییرات نرخ رسمی بهره کشور(نرخ به درصد). 105

نمودار 4-11: تغییرات ماهانه شاخص بورس در بازه زمانی 80 تا 1392.. 107

نمودار 4-12: روند و شیب تغییرات ماهانه شاخص کلی بورس در بازه 1380 تا 1392.. 108

نمودار 4-13: مقایسه روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و شاخص بورس…. 111

نمودار 4-14: مقایسه روند تغییرات نرخ تورم و شاخص بورس…. 113

نمودار 4-15: مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و شاخص بورس…. 115

نمودار 4-16: مقایسه روند نرخ رشد اقتصادی و شاخص بورس(به درصد). 117

نمودار 4-17: مقایسه روند تغییرات شاخص بورس و نرخ بهره 119

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای كلان اقتصادی مشتمل بر نرخ بهره، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و شاخص كل بورس در باطه طمانی 1380 تا 1392 به عنوان یک بازه زمانی 13 ساله بوده است.  به جهت تعریف مقاطع زمانی به عنوان جامعه آماری و در نتیجه استفاده از سرشماری در گردآوری داده ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه گیری تصادفی از طرفی، و به کارگیری روش تحلیل روند در توصیف یافته ها به عنوان یک روش توصیفی از طرف دیگر جهت استنتاج از روش توصیفی استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد که: 1) بین شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.0125-) به سمت صفر میل کرده است. 2)بین شاخص بورس و نرخ تورم رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.0574) به سمت صفر میل کرده است.3) بین شاخص بورس و نرخ بهره رابطه بسیار ضعیف معکوس وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب منفی و مقدار ضریب همبستگی(0.1939-) حدود 0.2- و به سمت صفر میل کرده است. 4)بین شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی رابطه بسیار ضعیف مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.1411) به سمت صفر میل کرده است. 5) بین شاخص بورس و نرخ ارز رابطه نسبتا قوی مستقیم وجود دارد. به جهت اینکه علامت این ضریب مثبت و مقدار ضریب همبستگی(0.8660) به سمت یک میل کرده است.  بر مبنای تحلیل های انجام شده بیشترین ارتباط بین نرخ ارز و شاخص بورس و ضعیف ترین آن مربوط به شاخص بورس و نرخ رشد اقتصادی است.

واژه های کلیدی:شاخص بورس، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

1-1   مقدمه

امروزه نقش و اهمیت بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این بازار بر کسی پوشیده نیست. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان داده که ارتباط مستقیمی بین توسعه‌ی صنعتی این اقتصادها و توان جذب منابع مالی به بازار بورس اوراق بهادار وجود دارد( نصرالهی و همکاران،90،1390). در حال حاضر، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازارهای سهام، یکی از موضوعات موردتوجه دانشگاهیان و سرمایه‌گذاران است(سجادی وهمكاران،1387)

عوامل متعددی بر بازده بازار بورس اوراق بهادار تأثیرگذار می‌باشند. در این خصوص می‌توان به عوامل سیاسی، اجتماعی،فرهنگی، تکنولوژیکی و در نهایت عوامل اقتصادی اشاره داشت. عوامل اقتصادی به دودسته عوامل اقتصادی کلان و خرد تقسیم می‌شوند. ازجمله عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر بازار سهام می‌توان به تولید ناخالص ملی، تورم، نقدینگی، قیمت سکه بهار آزادی، نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام اشاره نمود (زاهدی،1391).

ارزش واقعی سهام به ارزش حال سود و بازدهی سهام بستگی دارد. نرخ تنزیل و توانایی شرکت در ایجاد سود تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازجمله متغیرهای اقتصادی که می‌تواند بر بازدهی سهام تأثیرگذار باشد عبارت‌اند از، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز  .  كشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای كلان اقتصادی برخوردار هستند. در این كشورها نرخ ارز، قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم كلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته و صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به‌نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد كرده و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری كنند و احیاناً متحمل زیان‌های وسیعی می‌شوند. لذا برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، توجه به بازار سرمایه، بخصوص بورس اوراق بهادار به‌عنوان یكی از اركان اصلی بازار سرمایه و عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و  تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از مباحث عمده‌ی اقتصاد،اثر نوسانات مختلف ارز بر شاخص قیمت‌ها و سهام در سطوح کلان است. ازآنجاکه قیمت‌های داخلی سعی در تعدیل نرخ ارز دارند ،این مسئله که آیا نوسانات نرخ ارز در کشورمان بر بازار سهام مؤثر می‌باشد یا نه مطرح می‌گردد.  براساس نظریه‌های اقتصادی یک رابطه دوطرفه بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد. در این فصل ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف‌شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری و مدل مفهومی  ،فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان‌شده‌اند.

1-2   شرح و بیان مسئله تحقیق

ارتباط شاخص بورس و متغیرهای اقتصاد کلان از نگرانی‌های اصلی برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی رفتارهای آینده است. شاخص بورس معیاری جهت ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری مالی‌، برای تنوع بخشیدن ریسک و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین می‌باشند. (یوزا وبایراك،948،2012)

محققان  نشان داده‌اند که یک رابطه علی و معلولی دوسویه بین توسعه بازار سهام و عملکرد اقتصادی وجود دارد. براین اساس یک کشور با یک سیستم مالی کاملاً توسعه‌یافته در بخش توسعه سهام می‌تواند توسعه اقتصادی قابل‌توجهی را از طریق تغییرات تکنولوژی و نوآوری محصول و خدمات هدایت کند. (لوین[1] ،1997،688)

پیوند بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی  تأثیر مهمی بر خط‌مشی‌های استراتژی‌های توسعه دارد. اگر یک رابطه علی و معلولی یک‌سویه از توسعه شاخص‌های بازار سهام و تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد، در این صورت بازار سهام نه‌تنها تسهیل‌کننده تخصیص منابع مالی بین واحدهای دارای مازاد و دارای کسری است، بلکه رشد اقتصادی را از طریق تقویت سرمایه و نوآوری‌های تکنولوژی تقویت می‌کند. از سوی دیگر اگر فرایند علی و معلولی در جهت معکوس رخ دهد به این معناست که رشد اقتصادی یک پیش‌شرط برای کشور به‌منظور اصلاحات بخش بازار سهام می‌باشد چون تکامل بازار سهام  وابستگی زیادی به تقاضاهای ایجادشده توسط نمایندگان بازار دارد. به‌علاوه فرایند توسعه بازار سهام بستگی به ظرفیت جذب کشور مثل توسعه منابع انسانی خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی‌های مؤثر اقتصادی کلان دارد اگر فرایند علی و معلولی دوسویه باشد بخش بازار سهام و رشد اقتصادی یک رابطه علی و معلولی تقویت‌کننده دارند (چانگ[2] وهمكاران،109،2005).

اخیرا تأکیدات  فزاینده‌ای بر شاخص‌های بازار سهام و اثر بازار سهام بر توسعه اقتصادی  معطوف شده و هم چنین در مباحث نظری نیز موردتوجه قرار گرفته است. شواهد اخیر حاکی از آن است که بازار سهام می‌تواند تأثیرات مثبت بزرگی بر توسعه‌ی اقتصادی داشته باشد. در واقع تمرکز بر بازارهای سهام به‌عنوان موتوری برای رشد اقتصادی روزنه‌ی جدیدی در ادبیات مالی است. اگرچه مزایای بازارهای سهام تا حد زیادی درگذشته نادیده گرفته‌شده است، اما در حال حاضر به جهت اثرات مثبتی که بازار سهام به ارمغان می‌آورد اجماع نظر وجود دارد( سیتانا و همکاران،2010).

 با عنایت به اهمیتی كه بازار سهام می تواند در رشد و توسعه اقتصاد هر كشوری، به ویژه كشورهای در حال توسعه داشته باشد، مناسب است که معمای رشد اقتصادی را از طریق تولید ناخالص دوباره از چشم‌انداز توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. به همین جهت ضروری و مناسب به نظر می‌رسد که چارچوبی سازگار با ماهیت معیارها ارائه گردد. (چانگ وهمكاران،109،2005)

در راستای ارزیابی تاثیر بازار سهام، می‌توان معیارهای سنجش را  دریك بازه زمانی مورد بازنگری و قرار داد. به‌علاوه لازم است كه تعامل در بین معیارها و نیز وزن‌های اختصاص داده ‌شده به هر معیار به‌حساب آورده شوند. این تحقیق در چارچوب مطالعه ای فراتر از سطح شركت های بورسی به عنوان یك بنگاه اقتصادی و در سطحی كلان به انجام رسیده است. هدف اساسی تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات، مالی  بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی  در بازه زمانی (1380-1392) بوده است. به عبارتی تحقیق حاضر در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر صورت گرفته است:

چه رابطه‌ای بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر عبارت اند از:

 • یک بازار سهام سالم به‌عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی پایدار عمل كرده و اهمیت وی‍ژه ای خصوصا در زمینه رشد و توسعه كشورهای در حال توسعه دارد. با توجه به این مسئله مشخص شده است که توسعه بازار سهام در فرایند رشد از طریق کانالهای متعددی عمل می‌کند(سیتانا[3] وهمكاران،2،2012)
 • تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد بالاتر برای بازار سهام منجربه ثبات وشرایط، مطلوب در اقتصاد كشور می گردد. این به این معنی است که تا زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال رشد است، انتظار می رود که صنایع وشرکتها  به مراتب رشد بیشتری را تجربه نمایند. با توجه به تأثیر مثبت مورد انتظار از فعالیت های واقعی اقتصادی در سود آینده شرکت ها و در نتیجه درسود سهام آن در آینده، انتظار می رود ، تولید ناخالص داخلی بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته باشدبنابراین توجه به این شاخصها امری ضروری است.(فاما،1990)
 • این تحقیق در راستای کمک به پیشبرد ادبیات تحقیق در زمینه تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام صنعت، خدمات، مالی بورس اوراق بهادار تهران با تولید ناخالص داخلی به انجام رسیده است. بررسی ادبیات تحقیق نشان داده كه در بازه زمانی مورد مطالعه و با روش تحلیل روند تاكنون هیچ تحقیق داخلی رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام  در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید ناخالص داخلی  دربورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار نداده و جدید بودن تحقیق می تواند به نتایج و دستاوردهای كاربردی متفاوتی نسبت به تحقیقات مشابه در پی داشته باشد.
 • دراین نوشتار، به‌منظور ارائه مدل پایه و همچنین جنبه های عملی کار همچون آزمون و تحلیل اثر شاخص بورس پرداخته شده است. درعین حال با بیان مدلهای فنی و کلان بر وجود یک مدل اقتصاد کلان مناسب براساس پایه اقتصاد خرد نیز توجه شده ودرمجموع می توان گفت تحقیق حاضر براساس انتخاب مدلهای اقتصاد كلان به تحلیل مسائل پرداخته است.اگرچه در زمینه سیاستهای كلان  دررشد سهام وتوسعه اقتصادی تحقیقات گسترده ای صورت گرفت است، اما موضوع حاضر ودربازه زمانی مورد مطالعه تحقیق صورت نگرفته است.

1-4   اهداف تحقیق

نتایج  تحقیق حاضر با هدف كاربردی كمك به سیاست گذاران اقتصادی، سهام داران وذی نفعان، مدیران وبرنامه ریزان و سیاست گذاران  در بخش سرمایه‌گذاری در زمینه تصمیم گیری های سرمایه ای به انجام رسیده است. بر همین اساس و مبتنی بر موضوع در راستای نیل به یك هدف اصلی و با تجریه آن

برخی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:

هدف اصلی

    تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام وشاخص های كلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی ،تورم،نرخ بهره، نرخ ارز ،رشد اقتصادی، در بازه زمانی 1380-1392 

اهداف فرعی

 • تحلیل روند شاخص بورس در بازه زمانی تحقیق
 • تحلیل روند تولید ناعالص ملی در بازه زمانی تحقیق
 • تحلیل روند نرخ تورم در بازه زمانی تحقیق
 • تحلیل روند نرخ بهره در بازه زمانی تحقیق
 • تحلیل روند رشد اقتصادی در بازه زمانی تحقیق

مقایسه روند شاخص بورس و روند نرخ ارز، تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

[1] . Levine

[2]. Choong et al

[3] . Seetanah et al

تعداد صفحه :179

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

مرکز بهشهر

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی

 

فروردین ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده:

 تصمیم­گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل­ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکتها بوده، اما در عین حال حیاتی­ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنهاست. در این پژوهش رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 75 شرکت فعال در واحدهای تولیدی استان در بازه زمانی بین سالهای 1386 الی 1391 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایش­های مرکزی متغیرها پرداختیم و با بهره گرفتن از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف نرمال بودن داده­ ها را بررسی، با انجام سایرآزمون­های پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون، در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرهای سودآوری، بازده داراییهای، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش با ساختار سرمایه پرداختیم.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بین ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با سودآوری، بازده داراییهای شرکت­های تولیدی، بازده حقوق صاحبان سهام  و نسبت سود به فروش رابطه معنی­دار و معکوس وجود دارد و ساختاربهینه سرمایه این شرکتها قابل تعیین است.

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

مقدمه………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………….. 2

1-1-مقدمه……………………………. 3

1-2-بیان مسئله………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع……………………… 5

1-4-اهداف تحقیق………………………. 7

1-4-1-هدف کلی…………………….. 7

1-4-2-اهداف جزئی………………….. 7

1-6-فرضیه های تحقیق……………………. 8

1-6-روش تحقیق………………………… 9

1-7-قلمروی تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی)……. 9

1-7-1-قلمرو موضوعی تحقیق……………. 9

1-7-2-قلمرو مکانی تحقیق…………….. 9

1-7-3-قلمرو زمانی تحقیق…………….. 9

1-8-جامعه آماری………………………. 9

1-8-1-روش نمونه گیری……………….. 10

1-9-روشهای گردآوری داده ها(اطلاعات) و کاربرد آنها 10

1-10-ابزارهای گردآوری داده هاو موارد استفاده آنها 11

1-11-روش تجزیه و تحلیل دادها…………… 11

1-12-محدودیت های تحقیق………………… 11

1-13-تعاریف متغیرها و مدل های تحقیق……. 12

1-13-1- متغیرهای به کار رفته در مدل تحقیق 12

1-13-2- مدل عملیاتی تحقیق………….. 12

1-13-3-مدل تحلیلی تحقیق…………….. 13

1-14-ساختار تحقیق…………………….. 14

1-15-خلاصه فصل ……………………….. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……….. 16

2-1-مقدمه…………………………… 17

2-2-ساختار سرمایه……………………. 17

2-2-1-تعریف ساختار سرمایه ………….  17

2-2-2-مفهوم ساختار سرمایه ………….  20

2-2-3-هزینه سرمایه ………………..  22

2-2-4- عوامل موثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی……………………………….. 23

2-2-4-1-اثر اهرم بر هزینه بدهی ….  24

2-2-5- نسبتهای ساختار سرمایه……….. 24

2-2-5-1- نسبتهای ساختاری……….. 25

2-2-5-2- نسبتهای پوششی…………. 26

2-2-6- دلایل استفاده از نسبتهای ساختار سرمایه  27

2-2-7- شیوه های تامین مالی…………. 27

2-2-7-1- تامین مالی کوتاه مدت…… 27

2-2-7-2- تامین مالی میان مدت……. 28

2-2-7-3- تامین مالی بلند مدت…….. 28

2-2-8-تئوری های ساختار سرمایه………. 30

2-2-8-1-نظریه درآمد خالص……….. 30

2-2-8-2-نظریه درآمد عملیاتی خالص… 31

2-2-8-3-نظریه سنتی…………….. 31

2-2-8-4-نظریه مودیلیانی و میلر….. 32

2-2-8-5-الگوی داد و ستد………… 36

2-2-8-6-تئوری مصالحه (توازی ایستا). 37

2-2-8-7-فرضیه عدم تقارن اطلاعات یا تئوری هشداردهنده 37

2-2-8-8-تئوری ترجیحی(سلسله مراتب گزینه های تامین مالی)…………………………….. 39

2-2-8-9-فرضیه جریان نقدی آزاد…… 40

2-2-8-10-تئوری ساختار محصول سرمایه. 40

2-2-9-عوامل موثر بر ساختار سرمایه ساختار مطلوب در عمل 41

2-2-10-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق……………………………….. 45

2-3- سودآوری………………………… 46

2-3-1-نسبت های سودآوری…………….. 47

2-4-ارتباط بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت 48

2-5-پیشینه تحقیق …………………….  51

2-5-1-تحقیقات داخلی………………… 51

2-5-2-تحقیقات خارجی……………….. 58

فصل سوم: روش تحقیق……………………… 64

3-1-مقدمه…………………………… 65

3-2-روش کلی تحقیق……………………. 65

3-2-1-روش تحقیق از لحاظ هدف………… 65

3-2-2-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج… 66

3-2-3-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق…… 66

3-3-قلمرو تحقیق……………………… 66

3-4-تعریف جامعه آماری………………… 67

3-5-نمونه آماری و کفایت آن……………. 68

3-6-روش نمونه گیری…………………… 68

3-7-فرضیه های تحقیق………………….. 69

3-8-روش گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 70

3-9- ابزارهای گردآوری داده ها و موارد استفاده آنها   70

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 71

3-10-1-روشهای آماری……………….. 71

3-10-1-1روشهای توصیفی………….. 71

3-10-1-2-آزمون های پیش فرض……… 71

3-10-1-3-تعیین روابط بین متغیرها… 71

3-10-1-4-تعمیم یافته ها………… 71

3-10-2-مدل تحقیق و اجزای آن………… 72

3-10-3-ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری 73

3-11- خلاصه فصل………………………. 73

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………. 75

4-1- مقدمه………………………….. 76

4-2-توصیف نمونه……………………… 76

4-3-توصیف یافته ها…………………… 78

4-4-آزمون پیش فرضها………………….. 79

4-4-1-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق.. 79

4-4-2-تبدیل لگاریتمی متغیرها و بررسی نرمال بودن مجدد  81

4-4-3-فرض ثابت بودن واریانس………… 81

4-4-4-بررسی وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل 82

4-4-5-آماره دوربین واتسون………….. 83

4-4-6-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها 84

4-5-تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق……… 85

4-5-1-آزمون فرضیات………………… 86

4-5-2-آزمون برازش رگرسیون باقیمانده های آزمون 91

4-6-خلاصه فصل…………………………. 92

فصل پنجم:جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهادات…. 93

5-1-مقدمه…………………………… 94

5-2-خلاصه یافته های تحقیق……………… 94

5-3-نتیجه گیری……………………….. 93

5-4-پیشنهادهای تحقیق………………… 101

5-4-1-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق  101

5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی…… 101

5-5-محدودیتهای تحقیق………………… 102

پیوستها……………………………….. 104

منابع و مآخذ…………………………… 114

منابع و ماخذ فارسی…………………… 115

منابع و مآخذ انگلیسی…………………. 118

چکیده انگلیسی(Abstract)……………………. 121

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

3-1-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری………….. 69

4-1-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه………….. 77

4-2- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق  79

4-3-جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای تحقیق 80

4-4- جدول آزمون کولموگورف- اسمیرنوف متغییرهای لگاریتمی   81

4-5-جدول نتیجه بررسی هم خطی VIF و tolerance…….. 83

4-6- جدول آزمون آماره دوربین واتسون………… 84

4-7- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری    86

4-8- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده دارایی ها 87

4-9- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام……………………………………. 88

4-10- جدول نتیجه آزمون همبستگی ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش……………………………………….. 89

4-11- جدول نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه……… 90

5-1- جدول فرضیات تحقیق……………………. 96

4-13- جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………. 100

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

1-1-نمودار مدل تحلیلی تحقیق……………….. 13

2-1-نمودار شیوه های تامین مالی (کشاورز 1389)…. 29

4-1- نمودارپراکنش مقادیر پیش بینی شده و باقیمانده های استاندارد شده…………………………………….. 82

4-2-نمودار نرمال بودن آزمون رگرسیون………… 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

سودآوری هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی به شمار می رود و اصولاً به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین میزان موفقیت بنگاه ها است که به تنهایی و یا ترکیب با سایر پارامترها به کار گرفته می شود.

بررسی تاثیر و میزان تاثیر عواملی که بر این فاکتور اثر می گذارند برای هر پژوهش و پژوهشگری جدا از ظرف مکان و زمان موجه و جذاب است.

یکی از پرکاربردترین موضوعات در حوزه تامین مالی بحث ساختار بهینه سرمایه می باشد. تئوریهایی از قبیل موازنه ایستا و دیدگاه سنتی ، همچنین شواهد تجربی از تمایل شرکتها برای فعالیت در دامنه بهینه ای از ساختار سرمایه همگی موید این واقعیت اند.

نگارنده در این تحقیق کوشیده است علی رغم برخی محدودیتهای دستیابی به اطلاعات مالی شرکتهای مورد مطالعه به این سوال پاسخ دهد که آیا بین عوامل موثر بر ساختار سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد؟

برای رسدن به پاسخ این سوال به بررسی همبستگی سودآوری با پارامترهای بازده دارایی ها ،بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش در مقابل ساختار سرمایه و با بهره گرفتن از روشهای آماری پرداخته شده است و نهایتاًبررسی هایی که در قلمرو مکانی شرکتهای تولیدی استان آذربایجانشرقی بر اساس مدل تحقیق صورت گرفته ، مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه:   

  تعیین ساختار بهینه سرمایه، یكی از مسائل اساسی تأمین مالی شركتها به شمار می­رود. این مهم، كاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم­گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح­های سرمایه ­گذاری شركت­ها دارد. به دلیل كمتر بودن ریسك اوراق بدهی، بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز كمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. بنابراین، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه كل شركت كمتر و درنتیجه سودآوری بیشتر می­شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسك مالی شركت افزایش می­یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می­كنند. در این وضعیت، هزینه سرمایه كل افزایش می­یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(كردستانی و نجفی، 1387).

تئوری­هایی از قبیل تئوری موازنه ایستا و دیدگاه سنتی بر موجودیت ساختار بهینه سرمایه صحه می­گذارند. شواهد تجربی نیز وجود دارد مبنی بر این كه شركت­ها در عمل تمایل دارند تا در دامنه بهینه­ای از ساختار سرمایه عمل كنند و اگر به دلایل شرایط تجاری مجبور به خروج از این دامنه بهینه باشند، در اولین فرصت ممكن به آن دامنه بر می­گردند(هانک و سونگ[1]،2006). مطالعه اسكات و جانسون (1982) نیز در مورد شركت­های بزرگ آمریكایی بیانگر این است كه در تصمیمات تأمین مالی از یك نسبت اهرم مالی (بدهی) هدف استفاده می شود(اسکات و جانسون[2]،1982). تحقیقات انجام شده در ایران نیز حاكی از وجود ساختار بهینه سرمایه در برخی از صنایع است. با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تأثیر آن بر ارزش و سودآوری شركت، تعیین ساختار بهینه سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است(نمازی و شیرزاده ،1384).در این پژوهش نیز به دنبال بررسی نقش عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می باشیم.

 

1-2-بیان مسئله:

      یكی از چالش­های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می­باشد كه به بررسی تاثیر تركیب ساختار سرمایه شركتها بر ارزش شركت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می­پردازد. اهرم مالی به كاربرد منابع و وجوهی كه برای شركت هزینه ثابت مالی ایجاد می­كند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی­ها و سهام ممتازی كه برای شركت هزینه ثابت ایجاد می­كند بیشتر باشد؛ ریسك مالی بیشتر می­شود. ریسك ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در كنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شركت، یك مدیر باید اطلاعات كافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد(بیدگلی و جولا، 1388). بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه­گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه ­گذاری می­نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می­یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می­دهند. شناخت کلی از بازار و بازار بورس اوراق بهادار از جنبه­ها و زوایای مختلف می­تواند ضمن پیش­بینی بهتر آینده  این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه ­گذاری را کاهش داده و یا بازده بیشتر به دست آورد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم­گیری­های تأمین مالی شرکت­های سهامی ارائه می­دهد، مدل توازنی و مدل ترجیحی. در مدل توازنی، شرکت­ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه­های بدهی­ها شناسایی می­کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکتها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی­ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می­دهند(رودپشتی و همکاران، 1385).

پژوهشات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت­ها ارائه می­دهد. در این راستا این پژوهش در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­ها می­باشد.

یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی ما را به این سؤال هدایت کرد که؛ چه عوامل مهمی در ساختار سرمایه  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر هستند و آیا رابطه­ای بین اطلاعات یک شرکت با تعیین ساختار سرمایه آن وجود دارد؟ در این پژوهش، با توجه به این که در پی بررسی سازه­های مؤثر و تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه می­باشیم، برای انتخاب متغیرهای پژوهش جهت ایجاد فرضیه ها، عوامل تأثیرگذار را از دو بعد بررسی می­کنیم.

 • عوامل نشأت گرفته از خود شرکت
 • عوامل نشأت گرفته از بازار.

 تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می­کند، در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما این که چه عواملی باعث انحراف از این هدف می­شود را نمی­توان در حوزه تئوری دستوری پاسخ داد، چون این عوامل از دنیای واقعی نشأت می­گیرند. پاسخ این نوع سؤالات در حوزه  تئوری اثباتی قرار می­گیرد که رفتار دنیای واقعی را بررسی می­کند(آلن برگر،2002). این پژوهش با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیرگذار و متغیرهای مؤثر بر تغییرات اهرم مالی شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد. بنابراین، هدف اساسی این پژوهش را می­توان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.

1-3-اهمیت موضوع:

      اكثر مدیران مالی براین امر توافق دارند كه مفهوم اهرم از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای جایگاه ویژه­ای در ساختار سرمایه می­باشد. همچنین در بازار سهام یكی از مهمترین مباحث، رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها است. یکی از مهمترین اهدافی که مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران باید در نظر بگیرند؛ تعیین بهترین ترکیب منابع تامین مالی شرکت یا همان ساختار سرمایه بهینه است. از نظر مدیر مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می­توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش شرکت تاثیر گذاشت )ولی­پور و همکاران،1390، موزیر، 2011؛ سلیم و یادو،2012).

ساختار سرمایه یک شرکت، رابطه بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. بدهی باعث ایجاد محدودیت برای مدیران می­شود در حالی که سرمایه، انعطاف­پذیری و توان تصمیم­گیری را افزایش می­دهد. اصولاً استفاده از بدهی در ساختار مالی موجب افزایش بازده مورد انتظار سهامداران می­شود اما این امر می­تواند افزایش ریسک شرکت را نیز سبب شود. به طور کلی استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتها، مثل شمشیر دولبه عمل نموده و هم می­تواند افزایش ارزش شرکتها را سبب شده و هم موجب کاهش ارزش شرکت گردد )رضایی و پیری، 1390). محیطی که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه رابطه میان ساختار سرمایه و سودآوری شرکت­ها نشان داده که ساختار بهینه سرمایه می­تواند منجر به افزایش توان رقابتی آنها گردد. همچنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می­یابد. بنابراین ساختار سرمایه و عملكرد مالی شرکت برهم تاثیر متقابل دارند)انتونیو و دیگران، 2002). از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروز درجه­بندی شرکت­ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می­شود. به طورکلی دو تئوری موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را تبیین می­کنند. یكی از عواملی که بر اساس هر دو تئوری بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکت­ها است. براساس تئوری موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی­دار را افزایش می­دهد. از سوی دیگر، هزینه­های ورشكستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت )بدهی­دار) را کاهش می­دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه­های ورشكستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود . از این رو، این دو عامل خنثی کننده یكدیگر )توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی( به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می­شود. تئوری سلسله مراتبی بیان می­کند که شرکت­ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می­کنند. شكل­گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه­گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع؛ خارج از شرکت ترجیح می­دهند. بر اساس این تئوری شرکت­های سودآور کمتر استقراض می­کنند )باقرزاده، 1382؛ نمازی و حشمتی، 1386). مدیران مالی شرکت­ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، در صدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می­باشند)احمدزاده و همكاران،1384).

 

 

1-4- اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف كلی:

هدف از این تحقیق، تبیین رابطه عوامل موثر بر ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سودآوری شرکت­های تولیدی استان آذربایجان شرقی می­باشد.

1-4-2- اهداف جزئی:

 1. تعیین نقش ساختار سرمایه در سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
 2. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
 3. تعیین نقش ساختار سرمایه در بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.
 4. تعیین نقش ساختار سرمایه در نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی.

[1] -Huang G, and Song

[2] -Scott D. F, and Johnson D. J.

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

دانشگاه رجایی

دانشکده علوم پایه

 

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته آموزش ریاضی

 

مهر 93

 

 

چکیده

با توجه به این که هندسه بخش مهمی از آموزش ریاضی در ایران و دیگر کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است، بنابراین یاد‌دهی و یادگیری آن اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. بررسی وضعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های درس نشان می‌دهد در درک و فهم اثبات تساوی دو مثلث با مشکل جدی مواجه هستند و خطاهای بسیاری در این زمینه دارند. هم‌چنین با گذر از مبحث همنهشتی مثلث‌ها و در فاصله‌ی کوتاهی مطالب را فراموش کرده و توانایی حل مسائل را ندارند. به همین منظور به بررسی درک و فهم دانش‌آموزان، خطاها و عوامل ایجاد آن‌ها پرداخته شد. دراین مطالعه 250 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع زمینه‌یابی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش آزمون کتبی است. روایی محتوایی آزمون توسط دو نفر از اساتید ریاضی و شش نفر از دبیران ریاضی تأیید شد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ 778/. به‌دست آمد، که این مقدار وضعیت مناسبی را در مورد پایایی آزمون نشان می‌دهد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانش‌آموزان، درك محدودی از اثبات تساوی دو مثلث دارند و دارای خطاهای متعددی در مورد این مفهوم هستند. همچنین با توجه به خطاهای دانش‌آموزان و مقایسه‌ی برنامه درسی ایران و استانداردهای شورای ملی معلمان آمریکا دیده شد که نیازی نیست دانش‌آموزان در این سن وارد اثبات‌های صوری و رسمی بشوند و این صوری سازی سریع منجر به یادگیری حفظی  دانش‌آموزان می‌شود، که همین امر موجب فراموشی سریع مطالب می‌شود. هم‌چنین دیده شد که در برنامه درسی سطوح ون هیلی مورد توجه قرار نگرفته است و بدون آماده کردن دانش‌آموزان به وسیله‌ی اثبات غیررسمی و توصیفی وارد اثبات رسمی شده است.

 

 

کلید واژه ها: هندسه، همنهشتی مثلث‌ها، خطاها، دانش‌آموزان

 

أ

 

فهرست مطالب

چکیده أ
فهرست مطالب ب
فهرست جدول‌ها ه
فهرست شکل‌ها و نمودارها و
پیوست ز
فصل اول 1
طرح مسئله 1
1- 1  مقدمه 2
1-2  عنوان پژوهش 3
1-3  بیان مسئله و پرسش‌های پژوهش 3
1-4  اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-5  اهداف پژوهش 5
1-5-1  اهداف کلی 5
1-5-2  اهداف جزئی 5
1-6  قلمرو پژوهش 5
1-6-1  قلمرو مکانی 5
1-6-2  قلمرو زمانی 6
فصل دوم 7
مروری بر ادبیات موضوع 7
2-1  مقدمه 8
2-2  هندسه 8
2-3  ضرورت آموزش و تدریس هندسه در برنامه ریاضی مدرسه‌ای 10
2-4  نظریه‌های آموزش ریاضی 13
2-5  نظریه ون هیلی 13

ب

 

2-5-1  سطوح تفکر 14
2-5-2  ویژگی‌های مدل ون‌هیلی 17
2-5-3  مراحل آموزش نظریه‌ی ون‌هیلی 19
2-6  نظریه پیاژه 22
2-7  نظریه حل مسئله 23
2-8  نظریه آزوبل 24
2-9 اشتباهات مفهومی  25
2-10 اشتباهات مفهومی در هندسه 27
2-11  منابع تولید اشتباهات مفهومی 29
2-12  نقش طرحواره‌ها در اشتباهات مفهومی 30
2-13  مداخله‌ی طرحواره‌ی پیشین در یادگیری جدید 31
2-14  مداخله‌ی یادگیری جدید در طرحواره‌ی قبلی 31
2-15  بازخوانی یک طرحواره‌ی نامناسب 31
2-16  بیش تعمیمی به عنوان نتیجه‌ی طبیعی گسترش طرحواره‌ها 32
2-17  تشابه واژه‌ی مربوط به طرحواره‌ی ریاضی با واژه‌های عامیانه 32
2-18  تاثیر ساختارهای شهودی  32
2-19  ماهیت استقرایی تفکر ریاضی 33
2-20  ماهیت قیاسی تفکر ریاضی 33
2-21  تفکر طرحواره مدار 34
2-22  تفکر همبسته 34
2-23  استدلال و اثبات 35
فصل  سوم  37
روش تحقیق 37
3-1  مقدمه 38
3-2  روش و طرح پژوهش 38

 

                          ج

3-3  فرایند پژوهش 39
3-4  جامعه آماری 40
3-5  نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه 40
3-6  ابزار گردآوری داده‌ها 40
3-7  فرایند تهیه‌ی آزمون 41
3-8  بررسی سؤالات آزمون 42
3-9  تعیین روایی آزمون 43
3-10  تعیین پایایی آزمون 43
3-11  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 43
فصل چهارم   44
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 44
4-1  مقدمه 45
4-2  بررسی درک دانش‌آموزان از اثبات همنهشتی 45
4-3  بررسی سؤال‌های آزمون 46
4-4  جمع‌بندی 59
فصل پنجم 60
نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهاد‌ها 60
5-1  مقدمه 61
5-2  پاسخ به سؤال‌های پژوهش 61
5-3  بحث و نتیجه‌گیری 64
5-4  پیشنهاد‌ها  65
5-5  محدودیت‌های پژوهش   65
5-6  زمینه‌ای برای پژوهش‌های آتی  66
منابع 70
منابع فارسی     70
منابع لاتین 72

د

ABSTRACT                                                                               77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1. هدف-محتوا 40
جدول 4-1. یافته‌های مربوط به سؤال 1 46
جدول 4-2. یافته‌های مربوط به سؤال 2 48
جدول 4-3. یافته‌های مربوط به سؤال 3 50
جدول 4-4. یافته‌های مربوط به سؤال 4 52
جدول 4-5. یافته‌های مربوط به سؤال 5 54
جدول 4-6. یافته‌های مربوط به سؤال 6 56
جدول 4-7. یافته‌های مربوط به سؤال 7 57

 

 

 

 

                                                                              

و

فهرست شکل‌ها و نمودارها

شکل 2-1. مقدار محتوای آموزشی در هر پایه(شورای ملی معلمان، 2000) 12
نمودار 4-1. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 1 46
نمودار 4-2. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 2 48
نمودار 4-3. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 3 50
نمودار 4-4. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 4 52
نمودار 4-5. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 5 54
نمودار 4-6. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 6 56
نمودار 4-7. نحوه و درصد پاسخگویی به سؤال 7 58

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز

پیوست

سؤالات آزمون 68

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح مسئله

    

 

 

 

 

 

 

 

1-1  مقدمه

    ریاضیات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی جوامع مدرن امروزی است (وایلدر1 ،1968 ). ریاضیات یک زبان است، زبانی دقیق و ظریف و برای این طراحی شده است که انواع معینی از اندیشه‌ها را خلاصه‌تر، دقیق‌تر و سودمندتر از زبان معمولی بیان کند و سال‌ها طول می‌کشد تا بتوان آن را درست تکلم کرد (هالموس2 ، 1968). یکی از قدیمی‌ترین موضوعات ریاضی که در بین موضوعات دیگر ریاضی از همه ملموس‌تر است هندسه می‌باشد. هندسه از دوران گذشته تاکنون همواره مورد توجه بوده است و فلاسفه به ارزش دانستن آن اعتقاد داشتند. اما از همان زمان تا کنون به یادگیری هندسه به عنوان سخت‌ترین قسمت ریاضی نگریسته شده است. هیچ زمینه‌ی ویژه‌ای در برنامه‌ی ریاضی مدرسه‌ای به اندازه‌ی هندسه که آموزش آن طی سی سال اخیر دچار تحول کلی شده، توجه ریاضی‌دانان را بر نمی‌انگیزد ( هاسون3 و ویلسون4، 1986). برخی افراد تمایل دارند که هندسه از برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای حذف شود و برخی نیز تمایل دارند که حجم هندسه در برنامه درسی کاهش یابد. به گفته‌ی آن‌ها، این تمایل بیشتر در بین افرادی دیده می‌شود که در فهم و یادگیری هندسه دچار مشکل هستند و این مسئله، حتی در بین افراد حرفه‌ای در حوزه ریاضی دیده می‌شود (شاریگین5 و پروتاسوف6، 2004). هندسه امکان تقویت خلاقیت فکری را ایجاد کرده و باعث افزایش دقت و قدرت استدلال‌های استنتاجی می‌شود. مطالعات زیادی نشان داد‌ه‌اند که بسیاری از دانش‌آموزان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان با مشکل در هندسه مواجه می‌شوند و بسیار ضعیف عمل می‌کنند( فویز7، گودز8 و تیسچلر9، 1988، گوتی ارز10، جیم11 و فورتنی12، 1991، به نقل از هالت13، 2009).

 

1 Wilder

2 Halmos

3 Hasson

4 Wilson

5 Sharygin

6 Protasov

7 Fuys

8 Geddes

9 Tischler

10 Gutierrez

11 Jaime

12 Fortuny

13 Halat 
              

    امروزه تدریس هندسه از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای درك، توصیف و تعامل با فضایی که در آن زندگی می‌کنیم، مورد توجه قرار می‌گیرد و از شهودی‌ترین و ملموس‌ترین بخشهای ریاضیات به شمار می رود.  یوسسکین1  در اهمیت تدریس هندسه دو دلیل بیان می‌کند:

 • هندسه به‌صورت منحصر به فردی ارتباط ریاضی را با دنیای واقعی برقرار می‌سازد.
 • هندسه به‌صورت منحصر به فردی در روشن ساختن ایده ها در دیگر عرصه‌های ریاضیات توانا است.

 

     هر جا آموزش و یادگیری‌ای در میان باشد امکان فراگیری ناقص و نارسای برخی مطالب و مفاهیم مورد آموزش بسیار امکان‌پذیر است و بنابراین بدفهمی‌ها و ناتوانی‌های ناشی از آن‌ها اتفاق می‌افتد. پنداشت‌های غلط و بدفهمی در ریاضیات بنا بر دلایل مختلف و با شیوه های متفاوت توسط معلمان و شاگردان بروز می‌نماید و عرصه‌ی آن از اشکالات و ابهامات جزئی تا ناتوانی‌های گسترده و مهم تغییر می‌کند ( علم الهدایی، 1387).  در این پژوهش، خطاهای دانش‌آموزان در درک و اثبات همنهشتی مثلث‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1-2  عنوان پژوهش

خطاهای دانش‌آموزان همنهشتی مثلث‌ها

 

1-3  بیان مسئله و پرسش‌های تحقیق

     فرایند یادگیری هندسه در کودکان قبل از رفتن به مدرسه آغاز می‌شود و با ورود به مدرسه قادر خواهند بود آنچه را آموخته‌اند به زبان رسمی بیان کنند. سپس می‌توانند با بهره گرفتن از مهارت‌های ترسیمی کسب شده اشکال هندسی را رسم کرده و سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که با یادگیری قضایا شروع به استدلال هندسی نمایند.

تحقیقات متعددی در طول سالیان گذشته در کشورهای مختلف انجام گرفته است، بیانگر آن است که بسیاری از دانش‌آموزان در یادگیری هندسه مشکل دارند و نظریه‌ی ون‌هیلی شامل سطوح تفکری است که دانش‌آموزان درضمن یادگیری هندسه از آن عبور می‌کنند و علاوه بر این توضیح می‌دهد که چرا دانش‌آموزان در یادگیری

 

 

 

1.Usiskin

هندسه با مشکل مواجه می‌شوند. این مدل نظری شامل سطوح تفکر و مراحل آموزشی می‌باشد (ریحانی، 1384).

ون هیلی‌ها در تحقیقات خود متوجه شدند که استدلال‌های رسمی در هندسه به صورت طبیعی در کودکان اتفاق نمی‌افتد و یک نظام تربیتی مورد نیاز است. ون هیلی‌ها تاکید زیادی بر نقش آموزش و اهمیت کسب تجربه توسط یادگیرنده، برای سهولت عبور از سطح به سطح دیگر داشتند. این امر با نقش آفرینی معلم و از طریق طراحی فعالیت‌های مناسب برای یادگیرنده‌های سطوح مختلف امکان پذیر است (ریحانی، 1384).

    بسیار مهم و قابل توجه است که اشتباهات دانش‌آموزان در مورد مفاهیم ریاضی شناسایی و برطرف شود. آگاهی معلم از دانش قبلی دانش‌آموزان و ویژگی های شناختی آن ها به او کمک می‌نماید تا اشتباهات احتمالی دانش‌آموزان و ماهیت این اشتباهات و نحوه تفکر آن‌ها را شناسایی نموده و مورد بررسی قرار دهد (کانسیز 1 و همکاران، 2011).

    پژوهش حاضر در پی آن است که ابتدا اهداف آموزشی اثبات همنهشتی مثلث ها را مشخص کند و سپس عوامل مؤثر در یادگیری این بخش را تعیین نموده و در انتها به این سؤالات پاسخ دهد:

–  درك دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم، ازحالت‌های تساوی دو مثلث چگونه است؟

–  درک دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم  از استدلال تساوی دو مثلث چگونه است؟

–  توانایی دانش‌آموزان پایه‌ی هفتم  در نوشتن اجزای متناظر دو مثلث همنهشت چگونه است؟

–  توانایی دانش‌آموزان در نوشتن اثبات به وسیله ی دو مثلث همنهشت چگونه است؟

 

 

1-3   اهمیت و ضرورت پژوهش

    تشخیص هندسه به عنوان یک مهارت پایه‌ای ریاضی، در برنامه درسی ریاضی بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، چگونگی تفکر هندسی و آموزش هندسه، در برنامه‌ی درسی ریاضی مدرسه‌ای، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 

 

 

                                                                                                     1 cansiz

 

    هندسه در بر دارنده‌ی آن شاخه‌هایی از ریاضیات است که درک و بینش بصری (مسلط‌ترین حس انسان‌ها) را برای یادآوری قضایا، فهم اثبات، القای حدس و درک واقعیت، به کار می گیرند و به انسان، بصیرت کلی می‌دهند (جونز1، 2000، به نقل از سرکریستوفر زیمان2).

    شناسایی و کشف اشتباهات مفهومی و خطاهای دانش‌آموزان برای معلمان ریاضی اهمیت زیادی دارد، زیرا آ‌ن‌ها می‌توانند تا حدودی روش تدریس خود را بر مبنای اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان تعدیل کنند. تشخیص اشتباهات مفهومی، کمک خواهد کرد که معلمان بدانند چه روشی، کی و کجا در یادگیری دانش‌آموزان مؤثر است. آگاهی از فرآیندهای ذهنی آنان، به معلمان ریاضی یاری می رساند تا درصدد ایجاد تغییرات مناسب در روش یادگیری و کشف روش‌های بهتر باشند و دانش‌آموزان را با اهداف عالی‌تر دروس ریاضی و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با دنیای واقعی آشنا سازند (آذرنگ،1387، ص 16).

1-5        اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

شناسایی خطاها و اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در مبحث همنهشتی مثلث ها.

1-5-2 اهداف جزئی

 • دسته بندی خطاها و اشتباهات مفهومی دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث ها.
 • مشخص نمودن منابع خطاها.

 

1-6             قلمرو پژوهش

1-6-1  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بهارستان واقع در استان تهران است.

 

 

1 Jones

2 Sir Christopher Zeeman

 

1-6-2  قلمرو زمانی

مبانی نظری و تنظیم ابزار گردآوری از خرداد 1392 تا اردیبهشت 1393 صورت گرفت. اجرای پژوهش در اردیبهشت 1393 انجام یافته است و زمان تجزیه و تحلیل نتایج، نگارش و ویرایش پایان‌نامه نیز از اردیبهشت 1393 تا زمان دفاع پایان نامه است.

 

 • تعاریف نظری

همنهشتی:  شکلهای مسطح را هم نهشت گویند اگر همریخت و هم اندازه باشند. شکلهای همنهشت را می‌توان با تبدیلی که نقاط را حرکت می‌دهد ، اما رابطه های مجاورت ، زوایای بین خطوط و طول‌های پاره خط‌ها را تغییر نمی‌دهد،برهم منطبق کرد. چنین تبدیلی سطح‌ها را حفظ می‌کند و خطوط موازی را موازی جابه‌جا می‌کند.
اجزای متناظر: هر مثلثی دارای شش جزء است، سه ضلع و سه زاویه. در همنهشتی مثلث‌ها سه جزء برابری که پس از اثبات تساوی نتیجه‌گیری می‌شوند، اجزای متناظر نامیده می شوند. در مقابل هر دو زاویه‌ی برابر دو ضلع برابر وجود دارد و بالعکس.

 

کاربرد همنهشتی مثلث‌ها: انتخاب دو مثلث مناسب و استفاده از همنهشتی دو مثلث برای ثابت کردن تساوی اضلاع و زوایا از طریق نتیجه‌گیری به وسیله‌ی اجزای متناظر.

 

 • تعاریف عملیاتی

اثبات همنهشتی دو مثلث: منظور از اثبات همنهشتی بیان یکی از سه حالت تساوی دو مثلث با ذکر دلیل است که در سؤالات 2 و 3 و 4 مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

کاربرد همنهشتی: اثبات تساوی خواسته شده در صورت سؤال که دانش‌آموزان باید با در نظر گرفتن دو مثلث و اثبات همنهشتی آن‌ها و بیان اجزای متناظر تساوی خواسته شده را اثبات کنند.

 

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :صنایع

عنوان :بررسی نقش مدیریت ریسک در تدارکات پروژه‌های احداث (مطالعه موردی : تولید کارخانه سیمان خرامه استان فارس)

 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :مخابرات

عنوان : طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی با بهره گرفتن ازاستاب باند عریض در فرکانس مرکزی 2GHz

مرور ادامه

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تفکیک کردن بازار در دست تهیه (در حال تولید): تفکیک بازار صنعتی به صورت طرح

مرور ادامه

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زیست شناسی

گرایش : گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

عنوان : تولید نوروسفر از سلول­ های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زیست شناس

گرایش : میکروبیولوژی

عنوان : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea  با بهره گرفتن از منبع نیتروژنی بومی (ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا) به روش فرمانتاسیون میکروبی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی شیمی

گرایش : بیوتکنولوژی

عنوان : تولید بیو پلیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها و بررسی امکان استفاده آنها در نانوکامپوزیتهای پلیمری

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مکانیک 

عنوان : کاربرد مکانیکی نانولوله های کربنی به روی مقاومت مواد کامپوزیتی برای تولید نسل جدید مواد کامپوزیتی با عملکرد بالا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مکانیک 

عنوان : شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : تحلیل و تطبیق دویست مثل عربی با مثلها و حکمتهای رایج در ز بان فارسی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی هسته‌ای

گرایش :راکتور

عنوان : محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با بهره گرفتن از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای همجوشی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: تغذیه دام

عنوان : تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(NIR)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام

عنوان:

تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهای شیمیایی، تولید گاز، کیسه نایلونی و طیفسنجی مادون قرمز نزدیک(NIR)

استاد راهنما:

دکتر بهروز رسولی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :بوم شناسی آبزیان

عنوان : استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان : بررسی تولید پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی كشاورزی – علوم و صنایع غذایی

گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی

عنوان :

بررسی تولید پنیر آنالوگ با جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با نمک کلرید پتاسیم

استاد راهنما :

دکتر حسین جلالی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان :اثر اسكور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: زراعت

عنوان : بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش زراعت

عنوان:

بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و کیفی تولید توتون pvh19

استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی صادقی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش : زراعت 

عنوان :  بررسی تاثیر مواد آلی بر رشد و عملکرد ارقام سیب‌زمینی به هدف تولید محصول ارگانیک (پاک)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان : آنالیز شاخص­ های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه­ ای استان زنجان

دانشکده آزاد اسلامی

واحد تاکستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان :

آنالیز شاخص­های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه­ای استان زنجان

استاد راهنما :

دکتر داود محمدزمانی

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دامپزشكی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی 

گرایش : فیزیولوژی دام

عنوان : بررسی اثر ایمپلنت ملاتونین بر برخی فراسنجه های تولیدمثلی میش­

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم دامی

عنوان:رابطه ی بین چند شکلی ژن هورمون رشد و گیرنده ی آن با عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین

مرور ادامه