دانلود پایان نامه ارشد : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

دانلود پایان نامه ارشد : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساخمان، جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد. معماری اکوتک، طراحی است مردمی و لذا کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه ای می یابند. معمار یاکوتک با هدف محیط زیست بر موارد زیر تأکید دارد:

 • کاهش اتلاف و پخش انرژی در محیط
 • کاهش تولید تأثیر گذارنده ها بر سلامت انسان
 • استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبیعت
 • رفع سموم مواد

اصل طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساخمان، جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت، نورگیری مناسب فضاها و تهویه مطبوع فراهم نمی آید. در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساخمان به عنوان یک پدیده مد نظر است، لذا ساخن با کیفیت بالا و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طولانی نیز باید در نظر گرفته شود. رسیدن به چنین شرایطی با بهره گرفتن از مدیریت کارآمد و به کارگیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیرد. دستیابی به استانداردهای بالای کیفیت، امنیت و آسایش که در واقع سلامت انسان ها را تأمین می کند از مهمترین اهداف معماری اکوتک است.

5-3-1 . ویژگی های بناهای ساخته شده به سبک اکوتک

از نگاه به آنچه در زمینه معماری انجام گرفته می توان پی برد که عرف طراحی ساختمان در طول زمان تغییر کرده است؛ از مسدود کردن محیط خارج برای حفاظت از فضاهای داخل گرفته تا قراردادن طبیعت و انرژی های طبیعی در طرح. به طور مثال می توان به استفده مجدد ژاپنی ها از رخبام های عمیق و دریچه های شوجی که از شیشه مخصوص ساخته شده است اشاره کرد که هر دو از شیوه های معماری سنتی ژاپن است که با اقلیم آنها تناسب دارد. البته ناگفته پیداست که شیوه های معماری سنتی را نمی توان به آسانی یا به شکلی جبری برای مردمی که به روابط منطقی موجود در محیط زیست، یا به زندگی در ساختمانهای بلندمرتبه خو گرفته اند، به کار بست. تهویه، نوردهی و دیگر سیستمهای مکانیکی، فن آوری های گسترده ای هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره مند می گردند. تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف، تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف، کنترل نور و نظایر اینها، دستاوردها و اشکال نوآورانه ای هستند که ضمن اعمال و رعایت آنها در برخی ساختمانها، توانسته اند انرژی و منابع طبیع یهمچون گرما و نور خورشید، باد، انرژی گرمایی زمین و آب باران را مورد استفده قرار دهند. در این میان روشهای مکانیکی گوناگونی نیز برای صرفه جویی در انرژی و سیستمهای جدید تولید آن، که حداقل تأثیرات ناسازگار با محیط را داشته باشند، بکار گرفته شده است. طراحی ساختمان سبز نیز جایگزین مناسبی برای ساختمانهای اداری با سیستم تهویه و مصرف زید انر ژی و کوششی جدی برای مقابله با مشکل آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی در اینگونه ساختمانها می باشد. شکل این ساختمانها در نتیجه آزمایشهای تونل باد و با بهره گرفتن از مدلهای نمایشی از ساختمانهای اطراف به دست می آید.

5-3-2 . نگاه به معماری اکوتک

معماران اکو-تک از پوسته ساختمان به عنوان پوست دوم نام می برند. منظور از پوست اول، پوست بدن انسان است. در کارهای نورمن فاستر و رنزوپیانو پوست دوم همچون پوست اول به صورت هوشمند طراحی شده است. همچنان که پوست انسان در مقابل سرما، گرما، رطوبت و کوران هوا از خود عکس العمل نشان می دهد، پوسته بعضی از ساختمان های این دو معمار نیز در فصل های مختلف عکس العمل مناسب در مقابل شرایط محیطی از خود نشان می دهند. با بهره گرفتن از شیشه های دوجداره، کرکره ها و عایق های حرارتی متحرک، مواردی همچون میزان تابش آفتاب، سایه، کوران هوا و پرت حرارتی در طی روی و شب و در طی فصل های سرد و گرم سال توسط یک سیستم کامپیوتری کنترل می شود راجرز از این ساختمان ها به عنوان آفتاب پرست نام می برد. موجودی که خود را با شرایط مختلف محیطی تطبیق می دهد. راجرز در مورد ساختمان های آینده چنین می نویسد: «جهت برآورده نمودن احتیاجات ساکن بنا و حداکثر استفاده بهینه از انرژی، بهترین ساختمن های آینده به صورت پویایی با اقلیم مجاور خود ارتباط پیدا می کنند… در معماری میکروالکترون های پنهان از چشم و بیوتکنولوژی جایگزین سیستم های مکانیکی خواهند شد… ساختان ها، شهر و اهالی آن همانند یک سیستم ارگانیک جداناپذیر، در زیر چارچوب متحرک و متحول که کاملاً دقیق و به اندازه طراحی شده قرار می گیرد. به جای تیرها، ستون ها و پانل ها و سایر المان های سازه ای، یک پوسته ممتد و به هم پیوسته جایگزین خواهد شد. این روبات های متحرک، با بهره گرفتن از سیستم های التونیک و بیوتکنولوژی، بسیاری از خصوصیات ارگانیسم های زنده را خواهد داشت.

5-3-3 . اکوتک و رابطه آن با طبیعت

فرآیند خلق فرم های طبیعی در قرون متمادی برای رسیدن به راه حل های قابل قبول در برابر عوامل خارجی (اقلیم، دسترسی به غذا، سرپناه و…) توسعه یافته اند. فرم ها و فضاهای طبیعت،‌از آنجا که آفریده ها و نمادهای آفریدگارند، از هر آنچه که آدمی خلق می کند، ازلی تر و جامع ترند. نتیجه استفاده از فرم های طبیع یدر طراحی معماری، دستیابی به طراحی عالی است که کارآیی سازه ای، نیازهای عملکردی و زیبایی شناسی در آن با یکدیگر ترکیب شده اند. سازه باید تابع قوانین طبیعت و تامین کننده الزامات آن باشد و به طبیعت احترم بگذارد. هر نوع تهویه، نوردهی و دیگر سیستمهای مکانیکی، فن آوری های گسترده ای هستند که هم ساکنان و هم معماران از آن بهره مند می گردند. تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف، تهویه مسبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف، کنترل نور و نظایر اینها، دستاوردها و اشکال نوآورانه ای هستند که ضمن اعمال و رعایت آنها در برخی ساختمانها، توانسته اند انرژی و منابع طبیعی همچون گرما و نور خورشید، باد، انرژی گرمایی زمین و آب باران را مورد استفاده قرار دهند. در این میان روشهای مکانیکی گوناگونی نیز برای صرفه جویی در انرژی و سیستمهای جدید تولید آن، که حداقل تأثیرات ناسازگار با محیط را داشته باشند، بکار گرفته شده است.

5-3-4 . اهداف معماری اکوتک

معماری اکوتک با هدف حفظ محیط زیست بر موارد زیر تأکید دارد:

1- کاهش اتلاف و پخش انرژی در محیط

2- کاهش تولید تأثیر گذارنده ها بر سلامت انسان

3- استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبیعت

4- رفع سموم مواد

اصل طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساختمان، جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد. معماری اکوتک، طراحی است مردمی و لذا کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه ای می یابند. حال این سؤال مطرح است که کیفیت خوب چگونه حاصل می آید؟ بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت، نورگیری مناسب فضاها و تهویه مطبوع فراهم نمی آید. در ضمن از آنجا که پایداری و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یک پدیده مدنظر است، لذا ساختن با کیفیت بالا و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طولانی نیز باید در نظر گرفته شود. رسیدن به چنین شرایطی با بهره گرفتن از مدیریت کارآمد و به کارگیری آخرین تکنولوژی صورت می گیرد. دستیابی به استانداردهای بالای کیفیت، امنیت و آسایش که در اقع سلامت انسان ها را تأمین می کند از مهمترین اهداف معماری اکوتک است. در ضمن این نکته را نباید نادیده گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت معماری، راهگشای دستیابی به طراحی پایدار خواهد بود. (صیادی, مداحی, 1391)

مبانی معماری پایدار و معماری سبز

معماری سبز خود نیز از شاخه های معماری پایدار بوده که در هدف به صورت کلی با معماری پایدار در یک جهت قرار دارد اما معماری سبز یک بخشی از نگاه پایداری است که روش خود را در نیل به این هدف دارد که در ادامه در رابطه با آن توضیحات کاملی ارائه خواهد شد.

تغییرات در شرایط آب و هوایی که در سالهای اخیر با آن روبرو هستیم نتیجه فعالیت انسانی در آزادسازی گاز دی اکسید کربن در جو است ، که ساختمانها نیز نقش غیر مستقیمی در این فرایند دارند. میدانیم که محدودیت هایی در دسترسی به سوخت فسیلی وجود دارد. کربنی که طی میلیونها سال در زمین جمع شده ذخایر و منابع حجیمی از سوخت فسیلی را تشکیل میدهد.مشکلی که امروزه وجود دارد این است که این ذخایر کربن به سرعت در حال آزاد شدن به شکل گاز دی اکسید کربن به داخل جو است.برای آنکه تغییراتی  در نحوه ساختمان سازی قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ای  برای جایگزین کردن روشهای جدید ساخت و ساز بجای روشهای قدیمی وجود داشته باشد.

 اثر گلخانه ای
گرمایش جهانی و تاثیرات آن

مقوله پایداری و معماری پایدار از جمله مباحثی هستند که امروزه بسیار شنیده میشوند.نکته اینجاست که همانند دلایل متفاوتی مثل گرم شدن زمین ، محدودیت انرژی های تجدید ناپذیر ، حفاظت از محیط زیست و گاهی مدگرایی های دوره ای ، تعاریفی که ارائه میگردد معمولاً سطحی و شعار گونه هستند وتنها چیزی که بطور جدی به آن پرداخته نمی شود فهم درست این مقوله و راهکار های عملی برای دستیابی به پایداری است. معماری پایدار و معماری سبز در بستری شکل گرفت که ناکامی اندیشه های مدرن با عوامل مانند پیشرفت علوم و فلسفه و فاجعه هایی مانند جنگ جهانی و آلودیگهای زیست محیطی شاخص شده بود. معماری پایدار از زمانی حائز اهمیت شد که در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است که در این زمان شروع به طرح هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کردند انرژی خورشیدی نمونه از انرژی های طبیعی است توضیح در مورد مستقیم تبدیل انرژی خورشید از انرژی طبیعی به عنوان انرژی های روشنایی و گرمایشی استفاده کنند. با بهره گرفتن از مزایای طبیعی هوا (باد) به شکل سیستم یا گذرا برای تهویه طبیعی استفاده می کردند نمونه های دیگر جایگزین برای انرژی تهویه طبیعی استفاده می کردند و نمونه های دیگر جایگزین برای انرژی های فسیلی، انرژی زمین گرمایی و انرژی دریا می باشد.

هدف از طراحی ساختمان های پایدار و سبز کاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است ،که شامل قوانین زیر می باشد ،

الف – کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید

ب – توسعه محیط طبیعی

ج – حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی

بنابر این به طور کلی ساختمان پایدار را می توان این چنین تعریف نمود : ساختمانی که کمترین نا سازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد طراحی سبز ،طراحی بر اساس حساسیت های محیطی ،طراحی اکولوژیکی ، طراحی با طبیعت و … و عناوینی است که امروزه در نتیجه تجدید نظر در ارتباط با الگوهای ساخت رایج به وجود آمده است .و به طور خلاصه یک شیوه طراحی است که اساس آن قوانینی است که از طبیعت منشاء می گردد و این شیوه طراحی معتقد به تلفیق دیدگاه ها در زمینه های انرژی ،زیست محیط و اکولوژی (بوم شناسی ) است .

به عنوان مثال می توان طراحی سبز را در درون مثلثی در نظر گرفت که سه راس آن انرژی ، اقلیم و اکولوژی قرار دارد . در جایی که انرژی عامل تعیین کننده می شود طراحی حالات متفاوتی نسبت به هنگامی که اکولوژی عامل غالب می شود،پیدا خواهد کرد . اینگونه است که یک خانه شهری با یک خانه روستایی متفاوت می شود .بنابراین طرح نهایی منطقه ای در داخل این مثلث است که با توجه به  غالب بودن یکی از رئوس به آن سو گرایش پیدا می کند . ( صیادی ،مداحی ، 1391)

 

دانلود پایان نامه ارشد : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

دانلود پایان نامه ارشد : مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

پایان نامه طراحی معماری فرهنگسرای گرافیک با رویکرد معماری سبز در اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد : مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

موضوعات و اهداف مطرح در معماری سبز را به این ترتیب می توان بیان نمود :

توجه به نسل های آینده و حفاظت از محیط زیست – صرفه جویی در انرژی- بهینه کردن پروسه تولید مصالح – بهره گیری از اصول معماری محلی – استفاده از فضای سبز برای کمک به حفظت محیط زیست – استفاده از گیاهان بومی و محلی – استفاده از مصالح و فراورده های قابل برگشت به چرخه طبیعت – استفاده از انرژی های طبیعی

5-1-1 . ویژگی ساختمان های سبز

ساختمان های سبز عبارت است از طراحی و ساخت و ساز ساختمان هایی که با ملاحظه سه عامل زیر ساخته شده اند:

الف – سلامتی کیفی محیط داخل

ب – بیشترین بازده انرژی ئ ذخیره آن

ج – مبتنی بر تفکر حداکثر استفاده از منابع تجدید پذیر طبیعی

(فهیمیان ،یزدانی ،فیضی،1393)

 

معیارهای فضاهای مطلوب کودکان از نظر کیفی

منظور از طرح و اجرای فضای مناسب کودکان، فراهم نمودن بستر و عاملی موثر جهت تحقق قابلیت های بالقوه وجودی برای شناخن وجوه شخصیتی و جسمی و تامین رشد کامل آنان است. به عبارت دیگر نقش محیط فیزیکی در رشد کودک را از یک سو به عنوان بستری برای شکل گیری قالب های فطری و طرح کلی ابعاد وجودی او، از سویی دیگر عاملی موثر برای پایه ریزی و گسترش داشته های ذهنی، محتوای شناخت و مهارت های بدنی در نظر می گیریم.

معماری هنر ایجاد فضای ساخته شده است و عملکردهای متعددی را دارا است:‌

 • عملکرد محافظت، زیرا هرکس نیاز به امنیت، محافظت، گرمی و صمیمیت و خلوص دارد.
 • عملکرد ارتباط، زیرا انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند و نیاز با ارتباط خانوادگی یا دوستانه، مراوده با همراهان و شرکت در مراسم اجتماعی دارد.
 • عملکرد زیبایی شناسی، زیرا شهروندی که احساس کند در شهری زیبا زندگی می کند، بهتر می تواند در راه بهبود آن کار تلاش کند.

برای دستیابی به مبنای طراحی فضاهای مناسب برای کودکان باید به معیارهای مفید در طراحی فضای کودکان توجهی خاص مبذول شود. این معیارها عبارتند از:

 1. سازماندهی
 2. زمان و مسیر
 3. جز و کل
 4. فرم
 5. هماهنگی/ مقیاس
 6. نور
 7. رنگ
 8. علایم و نمادها

این شاخص­ها (که مطلق هم نیستند) از غربال ادراک کودکان می­گذرند، آنچه باقی می ماند، به عنوان معیارهای نهایی کیفیت در نظر گرفته می شود.

 1. سازماندهی

شامل پیدایش و برقراری مکان ها (تقارن)، مسیرها یا طرق (تداوم) و مساحت یا سطح (تقارب) است که در نهایت سازماندهی منجر به پیدایش تعدادی مرکز، مسیر و حوزه می گردد. برای کودک مرکز هرجایی می تواند باشد. در نتیجه مفهوم مسیر برا یکودکان کمتر از بزرگسالان جا افتاده است.

در نتیجه می توان انتظار داشت هر مسیر برای کودک در تقاطعی از زمان تبدیل به مرکز شود. در نتیجه انعطاف پذیری در نحوه سازماندهی مسیرها در مراکز در حوزه قابل قبول خودشان گردد.

 1. جز و کل

به علت این که کودک، قدرت تمرکز روی چند صفت باهم را ندارد، بنابراین قادر به درک پیچیدگی کلی نیست و نمی تواند هم زمان درباره کل و جز فکر کند. در هر واحد زمانی روی قسمتی از کل (جز) تمرکز می کند.

در نتیجه استفاده از عناصر پیچیده به صورت غالب لزومی ندارد. در ترکیب کل و جز نیز می توان از روابط ساده به صورت غالب استفاده کرد. به عبارتی از پرداختن به جزییات زیاد و پیچیده در طراحی بهتر است خودداری گردد.

 1. فرم

فرم های ساده و ابتدایی به فرم های پیچیده و نامنظم ارجحیت دارد و کل باید بر آنها فوق داشته باشد.

 1. هماهنگی/ مقیاس

اندازه و مقیاس عناصر باید متناسب با مقیاس اندازه طبیعی یا فیزیکی کودک باشد. کودک برای نزدیکی و درک بهتر از محیط نیاز دارد اندازه گیری را با مقیاسی که با آن آشناست انجم دهد و نزدیکترین مقیاس این کار، اعضای بدن خود کودک است. اشیا در فضا می توانند با ارتفاع، قد بازو و طول انگشت کودک مقایسه شوند. در چنین فضایی است که کودک می تواند مدتی طولانی دوام آورد.

 1. نور

از آنجا که کودک در پذیرش تنش و خستگی تحمل کمی دارند؛ باید از نورپردازی های دارای تضاد شدید، چه مصنوعی و چه طبیعی که ایجاد تنش و خستگی می کند، پرهیز کرد. در نتیجه نور طبیعی، ملایم و یکنواخت، مطلوب به نظر می رسد.

 1. رنگ

کودک در تاکید بر صفت رنگ تمایل زیادی از خود نشان می دهد (تا 6 سالگی کودکان اشیا را بر مبنای رنگشان با هم مقایسه می کنند).

در نتیجه رنگ یکی از شاخص ترین صفاتی است که باید به آن توجه شود. از ترکیب بندی های متضاد و خیلی شدید که دارای تنش هستند، پرهیز گردد. همچنین خود رنگ های مورد استفاده نیز از نظر شدت نباید شدید باشند، بلکه به صورت غالب باید از توالی های ملایم رنگ ها استفاده شود.

 1. علایم و نمادها

باتوجه به خود مرکز گرایی کودک و ناتوانی در تمایز پرسپکتیوهای مختلف توسط او جهت ایجاد خوانایی در فضا برای کودکان از علایم به عنوان نشانه هایی برای جهت یابی، احساس تعلق، وضوح و خوانای یفضا می توان استفاده کرد. بنا به خصوصیات این دوره سنی کودکان به شکل ها و نشانه های آشنا و قابل تغییر و توسط خودشان علاقه نشان می دهند و استفاده از این عناصر مطلوب است. (پارسا، 1385)

مهد کودک

استانداردهای سرویسهای درمانی در بیمارستانهای کودکان در سه بخش قابل تقسیم می باشند:‌

1- سرویسهای کودک محور درمان که در آنها درمان حول محور نیازهای کودکان و خانواده آنها شکل گرفته و آنها بعنوان عاملی فعال در درمان نگریسته می شوند.

2- کیفیت و امنیت درمان که در آن پیشرفتهای پزشکی لحاظ شده و توسط کادر درمان ورزیده و ماهر ارائه می شوند.

3- کیفیت محیط و مجموعه که می بایست امن و درست طراحی شده باشد.

محیط بیمارستانهای کودکان می بایست به گونه ای طراحی شود که محیطی مورد علاقه و دوست داشتنی برای کودک بوده و امکاناتی نظیر هنر، موسیقی و بازی برای ایجاد سرگرمیهای مثبت در آن مد نظر قرار گرفته شده باشد.

طراحی مجموعه های درمانی برای کودکان با بیمارستانهای عمومی یا بیمارستانهای بزرگسال تفاوت دارد چرا که کودکان نسبت به محیط اطرافشان بسیار حساس بوده و محیط عجیب، نا آشنا و گاهی ناراحت بیمارستان ممکن است آنان را بترساند. Hall در سال 1990 تحقیقی در مورد تمایلات و توجهات خاص کودکان انجام داده و بیان می کند که کودکان بستری که امروزه در بیمارستانها بستری می شوند بیمارتر از کودکان بستری 10 سال پیش می باشند. با اینحال امروزه توجه بیشتری بر درمانهای اورژانسی صورت گرفته و در عین حال تکنولوژی توانایی زنده نگاهداشتن کودکان بیماری که 10 سال پیش امکان زنده ماندنشان نبود را فراهم کرده است. همچنین او ذکر می کند که کودکان بیمار می بایست شرایط لازم برای ادامه­ی تحصیل و نیز بازی در بیمارستان را داشته باشند. والدین در این فرآیند نقش زیادی دارند و سیاست مبنی بر دخالت دادن والدین در درمان، طراحی و نیازهای خاصی را مطرح می کند که اولیه ترین آنها داشت مکانی برای خواب می باشد که از یک صندلی تا سوئیتی مجزا متغیر است.

یکی از راهکارهای مناسب در طراحی بیمارستانهای کودکان، دادن حس کنترل به والدین است که بر فرآیندهای درمانی تاثیر گذاشته و استرس خانواده را کاهش می دهد. ایجاد حس داشتن محدوده ای شخصی نیز یکی دیگر از عوامل مهم در اتاقهای بیماران و خصوصا کودکان می باشد چرا که داشتن حریم برای آنان بسیار اهمیت دارد. اتاق می تواند توسط ابزارهایی مانند تابلوها و کمدهای قابل قفل شدن، بیشتر جنبه شخصی پیدا کند. همچنین با فراهم کردن امکان دید کودک و حالات او، می توان فضای مستقل تری برای او بوجود آورد. نیاز به فانتزی، تصور و بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان می باشد لذا دکوراسیونهای کودکانه مختلف، کریدورهای تزیین شده با کارهای هنری کودکانه، بخش پذیرشی که به گونه ای طراحی شده باشد که امکان دید کودک و برقراری ارتباط بصری با او برای مسئول پذیرش وجود داشته باشد و نیز سیستم راهیابی کودک محور از جمله راهکارهای موثر در طراحی بهتر بیمارستانهای کودکان می باشند. در یکی از بیمارستانها حتی بودجه لازم برای ایجاد یک باغ وحش در نظر گرفته شده است.

یکی از مهمترین بخشهای فرآیند درمان مدیریت و کنترل درد بیمار می باشد. درد عاملی ناخوشایند بوده، بهبود را به تاخیر می اندازد و به ناراحتی بیمار یا جراحت او اضافه می شود. این مسئله خصوصا برای کودکان بسیار آزاردهنده می باشد با اینحال هنگامی که فرآیندها برنامه ریزی شده بود و درد قابل پیش بینی باشد، می توان فرصتهایی را ایجاد کرد تا کودکان توسط بازی و یادگیری آماده پذیرش فرآیند دردناک گردیده و در کنار آن راه های کاهش درد را نیز حین فرآیند برایشان فراهم کرد. استفاده از روشهای روانی مانند ایجاد حواس پرتی مثبت، افزایش مهارتهای تطابقی و راهکارهای ذهنی- رفتاری نیز می تواند در این زمینه موثر باشد. همچنین این روشها می توانند برای کاهش دردهای غیر قابل پیش بینی نیز به کار روند. برای درمان درد کودک دستورالعملهایی برای کودک، خانواده و کادر درمان وضع شده است که در تمام آنها توجه اصلی بر کودک می باشد که به علت مشکلات گفتاری، فهمی یا ارتباطی توانایی بیان درد خود را ندارد. (مانند کودکان خردسال و یا دارای ناتوانیهای ارتباطی یا یادگیری و یا کودکان نیمه هشیار با بیماریهای خطرناک). میزان و چگونگی استفاده از داروها برای کودکان بسیار اهمیت دارد و آموزشهای لازم برای تخمین این مقدار و نتایج آن با بررسیهای مکرر می بایست برای کادر درمان صورت گیرد. توجه ویژه­ای می­بایست به کودکان دارای دردهای پس از عمل جراحی، فرآیندهای دردناک و طولانی مدت مانند سرطان معطوف شود. اصول زیر بیانگر این موارد می باشد:‌

 • کودکان حق دارند تا اقدامات پیشگیرانه لازم برایشان انجام شود و درد آنها تخمین زده، کنترل گردد.
 • کادر درمان می بایست آموزشهایی را برای پیشگیری، تخمین و کنترل درد کودکان دریافت دارند.
 • کودکان می بایست به عنوان شرکت کننده فعال در فرآیند مدیریت درد در نظر گرفته شوند.
 • تخمین میزان درد می بایست پس از هر فرآیند درمانی انجام شود.
 • فرآیندهای درمانی می بایست از داروهای لازم برای کنترل درد استفاده کنند.
 • مدیریت درد کودک می بایست با پرسشها و بررسیهای مکرر انجام گیرد.
 • از روشهای گوناگون باید مطمئن شد که درد کودک درست فهمیده شده است. (قربانی، 1390)

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

مشخصاتی از فضاهایی که بچه ها در آنها فعالیت می کنند و در روند رشد و شخصیت آنها تأثیرگذار هستند:

– محیطی با فضای کافی

بچه ها به اتاق هایی نیاز دارند. به ویژه برای فعالیت های دلخواه در جائی که تحرک زیادی داشته باشند، مثل جست و خیز کردن، در اطراف با سر و صدا دویدن، پریدن و همدیگر را دیدن. این شاخصه قطعی از کمیت عملکردها است، اگر بچه ها فضای وسیعی برای حرکت داشته باشند.

– اتاق همگانی

فضای مرکزی مثل منطقه ورودی، حیاط اصلی- اتاق همگانی گسترش داده می شود. آنها فضاهای ملاقاتی هستند و امکاناتی برای فعالیت های مشترک پیشنهاد می کنند، که کوچکترها و بزرگترها دوست دارند شرکت کنند. بازی عملی، موسیقی زدن، مهمانی دادن، و دعوت کردن مهمان.

– اتاق های کوچک با درها

این قسمتی از زندگی هر روزی کودکان است که باید با یکدیگر در ارتباط باشند و گاهی اوقات تنها باشند، بنابراین بچه ها اتاق هایی برای این کار را دوست دارند، هم چنان که نمی خواهند ساکت باشند تا آرامش آنها بهم نخورد و راحت باشند و بخوابند تمرکز کنند و غیره…

– طاقچه، گوشه، برآمدگی

بچه­ها گوشه­های دنج چه کوچک و چه بزرگ را دوست دارند، که به آنجا بروند و مثل یک آهنربا جذب شوند. مکان هایی که دنج باشد، امنیت، صمیمیت، و همچنین حوادثی دارد. شما می تواند در آنجا پنهان شوید و در آن مچاله شوید و با یکدیگر پچ پچ کنید و در مورد نقشه ها (برنامه ها) فکر کنید و خیلی چیزهای دیگر.

– اضافه شدن عناصر

درها، پنجره ها، پله ها، راهروها، کلیدهای برق، دستشویی ها و تمام چیزهای عملی. بچه ها دوست دارند که خودشان بدون کمک بزرگترها استفاده کنند. اندازه های این عناصر باید مناسب باشد و درخور بچه­های کوچک و شرایط طوری باشد، که بچه ها خودشان به تنهایی قادر به استفده از آن باشند.

– مبلمان کودک

مبلمانی مثل میزها، صندلی­ها، نیمکت­ها، و کشو نه فقط اشیاء عملی برای کودکان هسند بلکه اسباب بازی هستند. بچه ها می­خواهند با آنها بسازند، بازی دنبال هم سینه خیز رفتن و از بین تونل های مبلمان بچه های بزرگتر می توانند باز مبلمان بچینند و آنها را حرکت دهندو به کنار فشار دهند. این امکان هست که اینها را انجام دهند اگر مبلمان (اثاثیه) سنگین و پر حجم باشد در بازی ها.

– عکس، نقشه، کتابخانه

کتابخانه برای بچه ها یک مرکز نبوغ است.

– آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی

یکی از جاهای دلخواه برای دختران، همچنین پسران. آموزش پختن یا شوخی و لذت بردن از آشپزی خودمان.

– جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها

فضای کافی (کف انبار و گوشه ها، تسهیلات نمایشی) برای هزاران چیز لازم هر روز و چیزهای ضروری (مانند ابزارها) و چیزهای مطلوب (کارهای هنری شخصی شما) اتاق برای گذاشتن وسایل و شما در اطراف شروع به بازی و کار کنید؟ تا روز بعد دراز بکشید.

– طبیعت

بچه ها طبیعت را دوست دارند، خورشید، آب، آتش، گیاه، حیوانات. آنها خیلی تحت تأثیر تجربیات طبیعت می خواهند قوانین طبیعت و پرتخیل را با چیزهای طبیعی کشف کنند، استخر، محیط نسبتاً کوچک، میوه ها، سبزیجات باغ، گل های باغ، شومینه، گوسفند، خرگوش ها، ماهی ها، پرندگان. بنابراین فضای بازی با کیفیت برجسته ای آماده می کنند.

– روشنایی

جایی با نور زیاد، نور طبیعی و شفاف اثر مثبت روی بچه ها دارد. چشم های آنها خیلی صمیمی و خوشحال هستند. به عبارت دیگر اتاق های تاریک با نور روزانه کم یا نور مصنوعی رنگ و رو رفته و نامناسب که تازگی و طراوت ندارند.

– زندگی چوبی

بچه ها چوب را دوست دارند، زیرا در خور احساسات بچه ها است و استفاده های گوناگونی در ساختمان به ویژه از چوب های طبیعی می شود.

– رنگارنگ

رنگ های روشن به چشم بچه ها باشکوه هستند. رنگ های تاریک و کم­رنگ جالب نیستند، بنابراین وقتی حرف از رنگ ها پیش می­آید بچه ها ترجیح می دهند یک کمی از آن ها رنگ ها مخلوط شوند و شاد شوند.

– دستشویی- نه اتاق بچه

دستشویی­ها بیشتر از یک توالت هستند. به ویژه بچه ها آنها در مقابل این مکان ویژه به شدت واکنش نشان می­دهند. آنها یک دستشویی خوب و دنج را دوست دارند و از یک دستشویی زشت استفاده نمی کنند. این نشان می دهد که چطور به نقاشی توجه می کنند.

 

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

 

 

اصول پایه بازی درمانی کودک محور

راجرز در توصیف دیدگاه کودک محور و رفتارهای او، می نویسد: «هر کودک در دنیایی از تجربه زندگی می کند که پیوسته در حال تغییر بوده و کودک در مرکز آن قرار دارد. کودک به عنوان یک کل سازمان یافته نسبت به این میدان بصورتی که درک و تجربه می شود عکس العمل نشان می دهد و این میدان برای کودک در حکم واقعیت است. به موازات رشد کودک در تعامل با محیط، بخشی از کل دنیای خصوصی او (میدان ادراکی) تدریجا به صورت «من» سازمان یافته و مفاهیم حول محورهای خود، محیط و رابطه خود و محیط برا یاو شکل می گیرند. کودک به تلاش برای شکوفایی، حفظ، حمایت و اعتلای خود تجربه کننده گرایش داشته و رفتار او هدف گرا و در جهت برآورد نیازهایش می باشد. نیازهای موجود در این میدان به همان صورتی که تجربه می شوند، درک شده و بنابراین قابل اتکاترین دیدگاه برای درک رفتار کودک، چهارچوب معیارهای درونی کودک می باشد. رفتار کودک در صورتیکه با مفهوم خودپنداره کودک سازگاری داشته باشد. پذیرفته شده است و آزادی یا سازگاری روانی زمانی بوجود می آید که خودپنداره با تمام تجارب کودک همخوانی داشته باشد. در صورتیکه این سازگاری وجود نداشته باشد، کودک دچار ناسازگاری یا تنش می شود. تجربیاتی که با خود انگاره کودک هماهنگی و تطابق ندارند باعث عدم انعطاف پذیری کودک در دفاع از خودپنداره اش شده و کودک با ایجاد تغییراتی در خودپنداره اش زمینه را برای درک بیشتر دیگران و برقراری روابط میان فردی بهتر مهیا می کند. تمایلی ذاتی در کودکان برای سازگاری، سلامت روانی و خودشکوفایی وجود دارد. در واقع غریزه کودک او را به سمت تعادل روانی پیش می برد.» اکسلاین نیز این فرایند را اینگونه توصیف می کند: «رفتار فرد در نتیجه وجود یک سائق درونی شکل می گیرد و هنگامی که فرد برای رسیدن به خودشکوفایی دچار مشکل می شود، مجموعه ای از مقاومت ها، اصطکاکات و تنشها برای او پیش می آید. تمرکز بازی درمانی بر شخص درونی کودک است نه روشهای زندگی کودک. در این رویکرد کودک در مرکز توجه قرار گرفته و به عنوان یک مشکل به او نگاه نمی شود چرا که هنگمی که تمرکز درمانگر بر مشکل قرار گیرد، شخص کودک احتمالا گم شده و در این فرایند این پیام به کودک داده می شود که مشکلش بسیار مهم می باشد.»

نوشته ها و اصول آکسلاین در مورد بازی درمانی منبع بسیار ارزشمندی برای پی بردن به اصول بازی درمانی کودک محور می باشند. اصول هشتگنه او که شامل وظایف درمانگر می باشند شامل موارد زیر می گردد:

1- درمانگر باید به توسعه رابطه ای گرم و دوستانه با کودک پرداخته و تفاهم و ارتباط مناسبی با او برقرار کند.

2- درمانگر می بایست بدون قید و شرط کودک را بپذیرد.

3- درمانگر می بایست طوری رفتار کند که کودک برای ابزار احساسات کامل خود احساس آزادی و راحتی نماید.

4- درمانگر می بایست در شناخت احساساتی که کودک بیان می کند دقیق بوده و آنها را به شیوه ای مناسب برای کودک تفسیر کند تا کودک نسبت به رفتار خود آگاهی پیدا کند.

5- درمانگر می بایست برای توانایی کودک در حل مشکلش احترام قائل شده و مسئولیت اصلی در این زمینه را به خود او واگذار کند.

6- درمانگر می بایست ضمن دادن توضیحات به کودک محدودیتیهایی را که برای نزدیک سازی جریان بازی درمانی به درمان لازم است، اعمال کند.

7- درمانگر نمی بایست در صدد تغییر رفتار با صحبتهای کودک باشد.

8- درمانگر نمی بایست در صدد تسریع فرآیند درمان باشد چرا که درمان فرآیند ای تدریجی است.

4-10-7 . نتایج درمانی بازی درمانی

ثابت شده است که استفاده از روشهای غیر دارویی برای کم کردن درد در کودکان بیمار موثر می باشد از طرفی دیدگاه پیاژه نسبت به بازی بیان می کند که بازی به کودک توانایی آن را می دهد که رویدادهای ناخوشایند زندگیش را به واقعیتی قابل تحمل تبدیل کند. Clatworthy در سال 1981 از تئوری پیاژه در مورد بازی استفاده کرده و آن را وسیله ای موثر برای کاهش استرس از طریق تخلیه احساسی کودک بستر یو برطرف شدن ترس او نسبت به فرآیندهای درمانی می داند. بازی باعث می شود تا کودک احساس تسلط بیشتری برخود و محیط اطراف و نیز افزایش حس امنیت محیطی در او می باشد. استفاده از حربه ایجاد حواس پرتی که بازی یکی از روشهای آن می باشد، توجه بیماران را از تمرکز به درد و فرآیندهای ترس آور درمان منحرف کرده و هرچه میزان مشارکت حواس مختلف کودک در این فرآیند بیشتر باشد نتایج موثرتری بدست می آید. داشتن سرگرمی یکی از مهمترین استراتژیهای تطابق شناخته شده و در همین راستا Mc Grath در سال 1994 رابطه بین فعالیت اعصاب مرتبط با درد و سرگرمیها را توضیح داده و اینطور نتیجه گیری می کند که سرگرمی باعث کاهش میزان فعالیت عصبی بر اثر محرک دردناک می گردد. به عنوان مثال Manne و همکارانش در سال 1990 روشی سرگرم کننده برای کودکان دارای تومور حین فرآیند تزریق طراحی کردند که کاهش موثری در میزان اضطر اب کودکان و والدین ایجاد می کرده است.

از آنجا که کودک قدرت بیان کافی برای بروز احساسات و اضطرابهایش را ندارد، مقیاسی دقیق برای اندازه گیری این آیتمها ساخته شده است که میزان اضطراب کودکان سنین دبستان را اندازه گیری می کند. این ابزار که «نقاشی کودکان از بیمارستان» نام دارد با بررسی 139 کودک بستری به تایید رسیده و موثر بودن شیوه های درمانی مبتنی بر بازی و نقاشی را در کم کردن اضطراب کودکان به اثبات رسانده است. همچنین تحقیقی دیگر نشان می دهد که بازی با عروسکهای خیمه شب بازی، سطح اضطراب کودکان پیش دبستانی را کاهش می دهد. این تحقیق بر روی 100 کودک در دو گروه انجم شده و نتایج حاکی از آن بوده است که فشار خون و نبض در گروهی از بیماران که تحت بازی درمانی بوده اند، نوسانات کمتری را نسبت به گروه دیگر نشان می دهد. همچنین پرسشنامه های پر شده توسط مادران این بیماران نیز رفتارهای ناسازگار کمتری را در گروه بازی درمانی نسبت به گروه دیگر نشان می دهد. علاوه بر این نتایج آیتمهای کفایت شخصی، حمایت و مهارتهای تطابقی خانواده و آموزشهای بهداشتی نیز توسط بازی درمانی بهبود می یابند.(قربانی،1390)

 

 

بازی درمانی

بازی یکی از بخشهای اساسی زندگی کودک به شمار می رود که بین او و محیط اطرافش ارتباط برقرار می کند. بازی چه در حالت عادی و چه در بازی درمانی حالت سرگرمی داشته، وسیله ای برای ارتقاء و رشد مهارتهای جدید در کودک و افزایش میزان ارتباط او با اطرافین می باشد. از آنجا که کودکن به ندرت خود به خود به بیان احساساتشان می پردازند، بازی درمانی وسیله مناسبی است تا آنان از طریق اسباب بازیها و وسایل بازی که انتخاب می کنند، داستانها و تفکرات خود را بیان کنند. در مجموع بازی درمانی به مجموعه ای از روشهای درمانی اطلاق می گردد که همگی بر گونه ای بازی تاکید دارند. در بازی درمانی هدایت نشده، کودک کاملا آزاد بوده و تنها برخی عوامل که برای او ایجاد خطر می کنند، از او دور نگهداشته می شوند. در این محیط آزاد کودک احساس امنیت و آزادی کرده و بدون ترس از قضاوت، افکار یا احساسات دیگران اجازه می یابد تا آزادانه و صادقانه تجربیات درونیش را بروز دهد که این اولین گام جهت تغییر و درمان می باشد برای کودکان نمای شاحساسات بسیار آسانتر از سخن گفتن درباره آنها می باشد. به عنوان مثال کودکان داستانهای خود را بارها تکرار می کنند و هر بار یکی از اجزای آن را تغییر می دهند چرا که آنان با این روش احساس می کنند که بر احساسات و گفتارشان تسلط دارند که نتیجه آن احساس کنترل و شناخت بیشتر کودکان از خود می باشد که تواناییهای تطابقی آنان را افزایش می دهد. بازی درمانگران زبان بازی را آموخته اند و می دانند چگونه از این طریق با کودک ارتباط برقرار کرده و باعث افزایش حس اعتماد به نفس کودک شوند. آنان با توضیح بازی کودک برایش، احساسات او را نامگذاری کرده و به این صورت روش بیان شفاهی احساسات را به کودک می آموزند. گاهی نیز با شرکت در بازی، کودک را به نحوی هدایت می کنند که به اجرای نقش درست تری بپردازد و ناخودآگاه روش کودک را تغییر می دهند.

– بازی

نتایج و اثرات بازی را می توان در چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد:

– شناخت محیط و تسلط بر آن

– برقراری تماسهای اجتماعی (تربیت جمعی کودک)

– کسب مهارتها، بدست آوردن اطلاعات جدید و شناخت تواناییهای خود (نقر آموزشی بازی)

– رهایی از نگرانیها و فشارهای محیطی از طریق بروز و بیان عواطف (نقش درمانی بازی)

 

4-10-1. سیر تکامل بازیها

در سنین آغاز کودکی بازی عبارت از یک سری حرکات ساده و اتفاقی می باشد که با افزایش سن و رشد ذهنی کودک فرآیند آن نیز پیچیده تر می گردد. بازی با اسباب بازیها از سالهای نخست کودکی آغاز شده و در 7 و 8 سالگی به اوج محبوبیت خود می رسد. با ورود کودک به مدرسه گرایش او در مورد بازی به تدریج تغییر می یابد بطوریکه بازیهای کودک در سالهای اول و دوم دبستان از سویی در بردارنده خصوصیات بازیهای کوکان خردسال بوده و از سویی برخی مشخصات بازیهای بزرگترها را نیز در خود دارد. کودک در این دوره ابتدا به بازیهایی که با فعالیت بدنی و خصوصا دویدن همراه است و سپس به ورزشهایی که قواعد و قوانین مشخصی دارند علاقه مند می شود. همچنین علاقه به مطالعه، تماشای تلویزیون و گردآوری مجموعه ها با افزایش سن در کودکان ایجاد شده، گسترش می یابد. (قربانی ،1390)

4-10-2 .  رابطه افزایش سن و تعداد بازیهای کودکان

کودک در حدود 9 سالگی هم به بازی با اسباب بازی ها علاقه دارد و هم به بازیهای نوجوانان مانند والیبال و فوتبال علاقه مند است. کمترین تعدد بازی در سنین 4 تا 6 سالگی و بیشترین آن در سنین 7 تا 9 سالگی قابل مشاهده است. از 9 تا 13 سالگی تعدد بازیها کمتر می شود که علل آن کمتر شدن وقت آزاد کودک و نیز افزایش سن اوست که به او امکان می دهد تا مدت زمان بیشتری بر یک بازی تمرکز داشته باشد.

– رابطه افزایش سن و تداوم بازیها:

کودک خردسال بعلت عدم توانایی تمرکز بر یک بازی مرتب بازی و اسباب بازی خود را عوض می کند و لذا می بایست برای او اساب بازیهای متنوع و گوناگونی تهیه کرد. در 2 سالگی حد متوسط تمرکز کودک بر یک بازی 7 دقیقه و در 5 سالگی 13 دقیقه می باشد. همچنین از لحاظ میزان فعالیت بدنی کودکان در سنین مختلف نیز می توان گفت که کودکان خردسال بیشتر از کودکان بزرگتر و نوجوانان نیروی خود را صرف بازی می کنند. خردسالان بیشتر به بازیها و ورزشهای پر جنب و جوش علاقه مندند و علاقه چندانی به بازیهای کم تحرک دوران نوجوانی ندارند. تا سال سوم دبستان علاقه به بازیهای فعالانه قابل مشاهده است و از سال چهارم به بعد کودکان به تدریج به فعالیتهایی مانند دیدن فیلم، مطالعه کتاب و تماشای تلویزیون علاقه مند می شوند.

4-10-3 . تقسیم بندی بازیها

– بازی آزاد (تمرینی):

این بازیها عموما در دوره حسی حرکتی دیده می شوند و هدف اصلی آنها شناخت محیط و وسایل اطراف می باشد. این بازیها بدون قاعده بوده و صرفا مطابق خواست کودک انجام می شوند و در آنها نیازی به وجود همبازی نیست. با پایان دوره خردسالی این بازیها محبوبیت خود را از دست داده و بازیهای رقابت آمیز جایگزین آنها می شوند.

– بازیهای نمادین (تخیلی):

بازیهای نمادین از تقلید آغاز می شوند و در آنها کودک با بهره گرفتن از واژه ها و حرکات چنین وانمود می کند که اشیاء صفات و مشخصاتی غیر از صفات واقعیشان دارند. (مانند تصور یک چوب بعنوان تفنگ) کودک با بازی نمادین می کوشد تا تعارضهای موجود بین خود و حیط را ازطریق تغییر واقعیتهای موجود مطابق خواستهای خود از بین برده و فشارهای عاطفی خود را تخلیه ند. در این بازیها کودکان به اشیا بیجان، جان بخشیده و یا نقشی غیر واقعی برای آنها در نظر می گیرند.

– بازیهای سازنده

تا سنین 5 و 6 سالگی ترکیب و اتصال اشیاء‌به هم کاملا اتفاقی است ولی پس از 6 سالگی تمایل به بازیهای سازنده در کودک مشاهده می شود نخستین نمون های بازیهای سازنده را می توان در خاک بازی و گل بازی کودکان مشاهده کرد که پس از آن بصورت خانه سازی، ساختن آدم برفی، قلعه شنی و.. خود را نشان می دهد. در این سنین پسران به بازیهای خشن و دختران به بازیهای ظریفتر مانند دوختن پیراهن برای عروسک و کارهای کاغذی علاقه نشان می دهند. (قربانی ،1390)

4-10-4 . انواع بازی درمانی

همانطور که ذکر شد بازی درمانی یکی از روشهای درمان مکمل در بهبود بیماریها می باشد که چون کودک پیش از بستری شدن نیز آن ر انجام می داده است،‌ انجام آن در زمان بیماری و بستری بودن باعث ایجاد احساس امنیت در او می شود. 8 روش کلی برای بازی درمانی پیشنهاد شده است: خیالپردازی، قصه گویی، هنر گویا، بازی نمایشی، نمایش عروسکی، بازی با اسباب بازی، بازی گروهی و روش های ترکیبی که بنا به نیاز و شرایط کودک می توان هریک یا ترکیب از آنها را بکار برد. نتایج حاصل از بکارگیری بازی درمانی در بیمارستان شامل سرگرمی و ارامش کودک، احساس امنیت در محیط ناآشنای بیمارستان، کاهش استرس جدای یو حس بیماری، کاهش فشار عاطفی از طریق بیان احساسات، تقویت ارتباط مثبت با دیگران و عملی شدن هدفهای درمانی می باشند. بازیهای استفاده شونده در بازی درمانی را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:

الف- بازیهای نمایشی: در این نوع بازی، کودک تنش زاهای زندگی واقعیتش را بروی می دهد که این تنش زاها عاطفی یا جسمانی می باشند. این روش بیشتر با اسباب هایی مشابه وسایل بیمارستانی صورت می گیرد.

ب- بازیهای خلاق: برای کودکانی که قادر به بیان احساسات خود از طریق بازیهای نمایشی نیستند، می توا از روش نقاشی خلاق استفاده کرد که در آن کودکان جاهای را که برایشان باعث نگرانی است مشخص تر می کشند.

ج- بازیهای آزاد کننده انرژی: کودکان می توانند اضطراب خود را به وسیله مشت زدن، ضربه زدن، دویدن یا فریاد زدن کاهش دهند لذا در بیمارستان می بایست وسایلی برا یاین نوع فعالیتها فراه شود. نتایج انجم این بازیها در بیمارستان کاهش استرس بستری شدن و مشکلات پس از ترخیص، کاهش اثرات فقدان کنترل، کمک به کودک در فهم بهتر حوادث و اقدامات درمانی، افزایش احساس تسلط در کودک، بررسی سطح عملکرد کودکان بیمار و فهم راه های سازگاری کودک می باشد. (قربانی ،1390)

4-10-5 .  رویکرد کودک محور به بازی درمانی

رویکرد روان تحلیلی آنا فروید، رویکرد گشتالتی فردریک و لورا پرلز، رویکرد آدلر، رویکرد رفتاری- شناختی کنل و رویکرد کودک محور ویرجینیا آکسلاین رویکردهای موجود در رابطه با بازی درمانی می باشند. از میان این رویکردها رویکرد آخر یعنی بازی درمانی کودک محور بیش از سایر نظریات مورد پذیرش بوده و تحقیقات زیادی در مورد آن در حال انجام می باشد. این رویکرد از یک سو مبتنی بر استعداد فطری کودک برای کوشش در جهت رشد و بلوغ و از سویی دیگر نگرشی در جهت «خود فرمان بودن» کودک به گونه ای سازنده می باشد. درمانگر در این رویکرد اعتقاد به بخص درونی کودک داشته و هدف او برقراری ارتباط با کودک به شیوه ایست که قدرت کارگردانی و هدایت درونی، سازندگی، خلاقیت و خود شفابخشی را در کودک پرورش دهد تا او قادر به آزاد کردن و بروز استعدادها و قابلیتهای رشدی خود شود. لندرث و سوئینی در سال 1997 بازی درمانی را بر اساس رویکرد کودک محور توضیح می دهند.

پایه های بازی درمانی کودک محور بر درمان مراجع محور قرار گرفته است که در سال 1951 توسط کارل راجرز پدید آمده و ویرجینیا آکسلاین از همکاران او این اصول را برای بازی درمانی کودک محور تدوین کرده است. پایه های نظری این رویکرد علاوه بر مرتبط بودن با سن و رشد جسمی کودک، تا حدی با نیروهای درونی، روش و اقدامات فرد برای برقراری ارتباط با خود و کشف خویشتن نیز ارتباط دارد. در این فرآیند به رشد فردی به عنوان یک فرآیند جاری، سیال و بالنده نگاه می شود. در نظریه کودک محور ساختار شخصیت بر سه سازه مهم و اصلی استوار است که عبارتند از: شخص، میدان پدیداری و خود.

– شخص

شخص مجموعه فاکتورهاییست که کودک را می سازند شامل افکار، رفتارها، احساسات و وجود فیزیکی که در فرآیند رشد شخص حضور دائم دارند. مطابق این رویکرد کودک در مرکز دنیایی از تجربه زندگی می کند که پیوسته در حال تغییر می باشد. هر کودک ضمن تعامل و پاسخگویی به دنیا یتجربیات فردیش، مانند یک کل سازمان یافته نیز تغییر می کند و تغییر در هریک از اجزای او باعث ایجاد تغییرات در سایر اجزا می گردد. از این رو یک تعامل فردی پویا همواره در حال روی دادن است که در آن کودک در یک نظام کامل همواره در جهت شکوفا کردن خود تلاش می کند. این فرایند پویا و فعال یک حرکت درون زاد در جهت تبدیل شدن به شخصی با عملکرد، رشد، بهبود، استقلال، بلوغ و اعتلای مثبت تر می باشد.

– میدان پدیداری

دومین جزء ساختار شخصیت در رویکرد کودک محور، میدان پدیداری است. میدان پدیداری به هر چیز که کودک تجربه می کند دلالت دارد. برای کودک هر چیزی که وقوع آن را درک کند در حکم واقعیت است. بنابراین در صورتی می توان کودک و رفتارهایش را درک کرد که ادراک کودک از واقعیت درک شود. راجرز در سال 1951 می نویسد: «رفتار اساس عبارت است از تلاش هدفمند ارگانیزم برای رفتار نیازهایی که تجربه می کند.» که این مفهوم زیربنای بخش اعظمی از بازی درمانی کودک محور می باشد. همواره باید از دریچه نگاه کودک رفتار او را درک کرد لذا درمانگر از قضاوت یا ارزیابی ساده ترین رفتارهای کودک نیز اجتناب کرده، سعی می کند تا چهارچوب مرجع درونی کودک را بفهمد چرا که این درمانگر است که می باید خود را با کودک تطبیق دهد و از کودک انتظار نمی رود که با ملکهای از پیش تعیین شده او کنار آید.

– خود

سومین سازه نظریه کودک محور خود می باشد. خود بخشی از تجربیات و تعاملات کودک با افراد است که کودک تدریجا بین خود و آنها فرق می گذارد. می توان این مساله را به عنوان بخشی از دنیای خصوصی کودک تعریف کرد که تدریجا در مسیر تعامل با دیگران «من» نامیده می شود. در واقع خود، تمامیت و مجموع ادراکات کودک است. در این فرآیند کودک عواملی که باعث ارتقا او می شوند را مثبت و عواملی را که از او محافظت نکرده یا باعث اعتلای او نمی گردند را منفی تفسیر می کند. در این مرحله کودک باتوجه به عکس العملهایی که از دیگران در برابر رفتارش می بیند، به ارزش گذاری رفتارهایش می پردازد و لذا اگر خواسته ها و اصول اطرافین با خوسته های او انطباق نداشته باشد، او به منظور حفظ خود انگاره مثبت دست به تحریف تجربیات خود زده و احساسات مثبت اولیه حاصل از آن تجربیات را انکار می کند. چنین مواردی در صورت ادامه ممکن است باعث آن شود که کودک نسبت به احساسات خود دچار شک و تردید شده و به جای تکیه بر خواستها و ارزیابی خود، به ارزیابی های اطرافیان متکی شده و دچار گم گشتگی شود. (قربانی ،1390)

 

 

 •  

 

 

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی، درمانی مکمل است که در آن درمانگر با قرار دادن بیمار در معرض موسیقی و استفاده از ریتم ها، صداها و ویژگی جهانی موسیقی، سعی در تغییر شرایط بیمار و درمان روانی و روحی او در کنار سایر درمانهای آرام بخش دارد. بر خلاف استفاده از موسیقی در فضاهای عمومی، سینماها، مراکز خرید و… که حالت غیر فعال استفاده از موسیقی است (که آن نیز بر سلامتی تاثیر مثبت دارد)، در موسیقی درمانی، موسیقی حالتی فعال و اثر گذار دارد. موسیقی درمانی از حود 60 سال پیش به صورت رشته ای تخصصی درآمده و برای اخذ مدرک لیسانس در آن رشته می بایست آموزشهای دانشگاهی و کلینیکی را پشت سر گذاشت. موسیقی درمانگران که اکثریت آنان مدرک لیسانس یا فوق لیسانس موسیقی درمانی داشته و دارای آموزشهایی در زمینه های موسیقی،‌دانش رفتاری و اطلاعات پزشکی پایه می باشند، به عنوان بخشی از تیم درمانی با بهره گرفتن از روشهای ابزاری و کلامی و نیز باتوجه به وضعیت و پاسخهای بیمار به درمان او کمک می کنند. تکنیکها شامل آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی، ساز زدن، آنالیزهای موسیقی، تداعی خاطرات توسط موسیقی، بداهه نواز یو هدایت تصورات با بهره گرفتن از موسیقی می باشد. (قربانی ،1390)

4-9-1 . نتایج درمانی موسیقی درمانی

موسیقی درمانی برای عادی کردن شرایط و محیط بیمارستان کاربرد داشته و ثابت شده است که یکی از روشهای غیر کلینیکی کاهش درد و اضطراب در بیماران می باشد. این روش در درمان افسردگی، عصبانیت، درد، اضطراب، بی­خوابی، تهوع و استفراغ، خستگی، تنهایی، گیجی و بهبود عملکردهای فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، تنفس و افزایش حجم ریه ها اثرات مثبتی به همراه داشته است. ضمن اینکه در بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی و کودکان بیمار نیز موثر تشخیص داده شده است. موسیقی می تواند در مراحل مختلف درمان مانند عملهای ارتوپدی، عکسبرداری، اتاقهای انتظار و نیز برای کم کردن استرس بیماران به کار گرفته شود. البته هر نوع موسیقی مناسب این امر نبوده و نوع موسیقی می بایست با دقت بسیار انتخاب گردد. در کنار این مزیتها موسیقی در افزایش عملکردهای اجتماعی و جلوگیری از بیماریهای روان تنی نیز موثر می باشد. مکانیسم اثر موسیقی ایجاد زمینه ای برای به خاطر آوری خاطرات، برقراری ارتباط با دیگران، ایجاد حواس پرتی مثبت نسبت به درد فیزیکی، رهایی از اضطراب و ایجاد محیطی خوشایند می باشد که همگی در ایجاد نتایج مثبت درمانی دخیل می باشند خصوصا برا یکودکان در جهت ایجاد حس سازگاری با محیط بیمارستان موسیقی درمانی تاثیر قابل توجهی داشته و در صورت تکرار هر روزه در ساعتی خاص، می تواند بعنوان بخی از فرآیند دوست داشتنی بین انواع فرآیندهای پزشکی غیر قابل پیش بینی عمل کند. موسیقی به کودک در برقراری ارتباط با دیگران کمک می کند چرا که درمانگر و کودک باقراری ارتباط با یکدیگر و نیز درمانگر از طریق ایجاد جوی که اعماد به نفس کودک را تقویت کند، باعث آگاهی بیشتر کودک از احساسات درونیش می شود که نتیجتا سطح بیان و تعاملات کودک را بالا می برد.

از دیگر مزیتهای موسیقی در درمان، کاهش میزان درد می باشد بعنوان مثال Ralf Spintge متخصص بیهوشی آلمانی از موسیقی برای کنترل درد استفاده کرده است. او در کلینیک خود برای برخی بیماران که دارای وقفه های عصبی مرکزی هستند، بجای داروهای مسکن از موسیقی استفاده می کنند. او بیان می کند که استفاده از موسیقی می تواند باعث افزایش انگیزه بیماران برای بهبود بعد از عمل شده و نیز همکاری و همدلی بین بیماران و درمانگران را افزایش دهد. اسپینچ چگونگی کار و برنامه ریزی موسیقی درمانگران برای کنترل میزان فعالیت بیماران را اینگونه توضیح می دهد: برنامه با ملودی ساده ای که توسط یک ساز اجرا می شود، آغاز شده و سپس آواهای دیگر نیز به موسیقی اضافه می شوند و در نتیجه انرژی جنبشی موسیقی افزایش یافته و این امر کمک می کند تا بیمار فعالتر گردد. موسیقی در سطح مشخصی نگاه داشته می شود و فرآیند به عقب بر می گردد صداها یکی یکی حذف می شوند تا به موسیقی اولیه تبدیل شود و این پایان فرآیند است. ضمن اینکه این فرآیند می تواند به برنامه شعر گونه ای نیز منتهی شود. کل فرآیند 12 دقیقه طول می کشد و نتایج مثبتی آن اثبات شده است. سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا موسیقی تنها عاملی است که توجه فرد را از تمرکز به بیماری منحرف می کند و یا کارکرد آن به سیستم اساسی دیگری وابسته است؟ دکتر Spintge دو عامل را در این فرآیند دخیل می داند: یکی منحرف شدن توجه بیمار خصوصا جوانترها از درد و بیماری و دیگری کم شدن محسوس میزان درد و هورمونهای استرس که در خون بیماران قابل مشاهده می باشد. این موضوع تنها در مورد بیماران اروپایی صادق نبوده و در مورد بیماران ژاپنی که فرهنگی کاملا متفاوت دارند نیز به اثبات رسیده است. (قربانی ،1390)

4-9-2 . مزیتهای موسیقی درمانی برای کودکان

درک کودکان از درد با درک بزرگسالان بسیار متفاوت می باشد چرا که سطح و میزان رشد ذهنی و آگاهی آنان از بیماری تاثیر مستقیمی بر میزان درد تجربه شونده توسط آنها دارد. یک کودک تازه راه افتاده نسبت به درد عکس العملی پرخاشگرانه ماند گاز گرفتن یا ضربه زدن نشان می دهد چرا که روش دیگری برای بیان درد خود ندارد. کودکان بزرگتر به دنبال کنترل درد و حفظ استقلال خود بوده و در کوشش برای بدست آوردن این کنترل، ممکن است میزان درد و اضطراب خود را پنهان کنند. تجربه های قبلی کودک از درد، در پاسخ او به درد تاثیرگذار است. از طرف دیگر تحقیقات نشان می دهد که کودکان به فرآیندهای تکراری پزشکی عادت نمی کنند و تکرار فرآیندهای درمانی باعث کاهش درد و اضطراب آنان نمی شود. در تحقیقات مشخص شده که عموما والدین و کادر بیمارستان میزان درد کودک را دست کم گرفته و نتیجتاً اقدامات مناسبی برای برطرف کردن آن صورت نمی دهند.

یکی دیگر از مزیتهای استفاده از موسیقی در بیمارستان کاهش استرس بازدیدکنندگان و همراهان بیمار می باشد. به عنوان مثال Wolf و Woolsey در سال 2003 انواع استرسهای والدین کودکان بستری را مورد بررسی قرار دده و از موسیقی برای کاهش این استرسها استفاده کرده اند. Collins در سال 1991 تاثیر موسیقی ضبط شده را بر رفتارهای استرسی، وزن، میزان جذب کالری و مدت زمان بستری در 52 نوزاد کم وزن مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که موسیقی باعث کاهش مدت بستری، افزایش جذب کالری و کاهش رفتارهای استرسی در این نوزادان شده است. همچنین میزان اشباع اکسیژن، ضربان قلب و وضعیت رفتاری با مداخلات موسیقی درمانی، بهبود قابل توجهی را نشان می دهند.

اقدامات موسیقی درمانی برای کاهش درد در فرآیندهای دردناک نیز کاربرد دارد. در تحقیقی توسط Pfaff و همکارانش استفاده از موسیقی به همراه آرامسازی برای کاهش رفتارهای اضطرابی در کودکان 6 تا 15 ساله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که میزان ترس، درد و رفتارهای اضطرابی با اجرای موسیقی درمانی کاهش یافته است. Batson در سال 1994 تحقیقی را بر روی نقش موسیقی و سایر سرگرمیها حین تزریق انجام داده است که نشانگر  کاهش رفتارهای اضطرابی حین انجم این فرآیندها می باشد. تحقیق Chetta نیز نشامی دهد که موسیقی در کاهش اضطراب قبل از عمل نیز موثر است. در این تحقیق سه گروه از کودکان قبل از جراحی مورد بررسی قرار گرفته اند: گروه اول تنها توصیه های شفاهی قبل از عمل، گروه دوم توصیه های شفاهی و موسیقی در شب قبل از جراحی و گروه سوم توصیه های شفاهی، موسیقی در شب قبل از عمل و نیز موسیقی دلخواه قبل از تزریق عمل داشته اند. نتیجه آن بوده است که در گروه سوم میزان کاهش اضطراب بیشتر بوده است. تحقیقات Oggenffuss در سال 2001 و Schere در سال 2002 نیز تاییدی دیگر بر کاهش استرس کودک و والدین او قبل از عمل و حین انتظار برای عمل می باشند. همچنین در تحقیقی موردی مشخص شده است که میزان درد و اضطرابق کودکان هنگتم همودیالیز، هنگامی که در معرض موسیقی قرار می گیرند. کمتر از کودکانی است که در معرض موسیقی نیستند.

یکی از جنبه های خاص موسیقی درمانی در کودکان مقایسه با بزرگسالان این مساله است که آنان به علت داشتن توانایی تغییر و تکمیل تجربیاتشان، قابلیت شکل پذیری و انگیزه بخشی توسط موسیقی را دارا می باشند. موسیقی درمانی در کودکان در 4 حوزه زیر عملکرد دارد: درمان روانی- اجتماعی، بهبود مهارتهای حرکتی، بهبود مهارتهای رفتاری-  ذهنی و مهارتهای سخن گفتن و برقراری ارتباط. در بخش درمان روانی- اجتماعی موسیقی در تمام کودکان با هر سطحی از سلامتی فیزیکی و ذهنی، فرستهایی را برای بروز و بیان احساسات پدید می آورد که باعث تقویت اعتماد به نفس و انگیزش آنان شده و حس لذت و رضایت از محیط درمانشان را ارتقاء می بخشد. موسیقی درمنی همچنین از طریق ایجاد انگیزه و انرژی لازم برای حرکت و ورزش در کودک، در بهبود سیستم حرکتی و توانبخشی به کودکان موثر می باشد. همچنین اجرای موسیقی توسط سازه های مختلف باعث حرکت ماهیچه ها و تقویت هماهنگی آنها می گردد. برای مثال کودکی که بر اثر سوختگی حرکت بخشهایی از بدنش را از دست داده و حاضر نبود در جلسات توانبخشی شرکت کند، با کار با یک موسیقی درمانگر در اجرای موسیقی کودکانه ای که نیاز به حرکت دستها و انگشتان داشت، انگیزه لازم را بدست آورده و جلسات توانبخشی او ادامه یافت.

موسیقی درمانی همچنین تاثیر مثبتی بر مهارتهای ذهنی، رفتاری و گفتاری کودک دارد. موسیقی به طور طبیعی انگیزه بازی ایجاد می کند و وقتی که کودک احساس کند در حال بازی است، همکاری و نیز یادگیری بیشتری خواهد داشت و لذا موسیقی میزان یادگیری او را افزایش می دهد. مغز موسیقی را توسط 2 نیمکره خود پردازش می کند به همین دلیل گوش دادن به موسیقی باعث می شود بیمار فرآیندهای برنامه ریزی، توالی و یادآوری اطلاعات زبانی را نیز بهتر انجام دهد. استفاده دیگر از موسیقی درمانی در مدیریت درد و اضطراب است که از طریق ایجاد تصورات مثبت و منحرف کردن تمرکز و توه بیمار از بیماری صورت می گیرد. پشتوانه­ی تئوریک این مسئله این است که موسیقی باعث تحریک سایر اعصاب حسی می گردد که مغز را از تمرکز و دریافت صرف محرکهای درد، باز می دارد. به عنوان مثال کودکی که به علت سوختگی می بایست 3 بار در روز تعویض لباس می شد، به علت درد زیاد این فرآیند استرس زیادی داشته و حاضر به همکاری نمی شد، ولی با درمان یک موسیقی درمانگر، اقدامات لازم برای کاهش استرس او صورت گرفته و نتیجتا موسیقی به او کمک کرد که درد را بهتر تحمل کند در تحقیقی دیگر در کانادا بر روی کودکان دارای سرطان مشخص شده است که موسیقی درمانی باعث کاهش اضطراب و راحتی بیشتر آنان شده است. در این تحقیق ابزارهای سنجش شامل مقیاس میزان درد، پرسش از والدین درباره­ی چگونگی حالت و رفتار کودک پس از موسیقی درمانی و نیز پرسشنامه هایی درباره موثر بودن موسیقی درمانی از کودکان، والدین و کادر درمان بوده است که تقریبا همگی بر مثبت بودن اقدامات موسیقی درمانی تاکید داشتند. (قربانی ،1390)

4-9-3 . اجرای موسیقی درمانی

Sheri L. Robb در زمینه راهکارهای اجرایی موسیقی درمانی برای کودکن، راهنمایی را برای موسیقی درمانگران تدوین کرده و سه عامل مهم برای موثر بودن موسیقی درمانی را در آن ساختار، استقلال و مشارکت بر شمرده است:‌

ساختار شامل چگونگی برقراری ارتباط با کودک می باشد که می بایست به وضوح اهداف، نتایج و انتظارات او را مشخص سازد. استقلال زمینه را برای ایجاد حس آزادی که لازمه برقراری ارتباط مناسب بین درمانگر، کودک، خانواده او و کادر درمان می باشد را فراهم می کند. شرکت اطرافیان کودک در این فرآیند به او نشان می دهد که این رو درمان، فرآیند ای جالب،‌ جذاب و مطابق با نیازهای او می باشد لذا اجرای موسیقی زنده بسیار بیشتر از موسیقی ضبط شده نتیجه بخش می باشد چرا که برقراری ارتباط مناسبتری در آن اتفاق افتاده و انگیزه فعالانه بیشتری برای دیدن، فهم، شنیدن و لمس آلات موسیقی نسبت به وقتی که بیمار شنونده منفعل باشد، ایجاد می کند. در برخی از موارد موسیقی ممکن است باعث به خاطر آوری خاطرات بد گذشته شود لذا موسیقی درمانگر باید متوجه این مسئله بوده و همواره در جهت دهی کودک به سمت احساسات مثبت تلاش کند. با اینحال اگر موسیقی درمانی در کنار سایر درمانها به کار گرفته شود آثار سوء و عوارضی نخواهد داشت

5 اصل اساسی در اجرای موسیقی درمانی در بیمارستانها شامل موارد زیر می گردد:

1- موسیقی به اشکال مختلف بر افراد اثر می گذارد که باتوجه به سن، تواناییهای تطابقی، روحیه، حالت فیزیکی و روحی و تجربه های زندگی آنها متفاوت می باشد لذا در انتخاب نوع موسیقی می بایست دقت خاصی مبذول شود.

2- موسیقی آشنا و موسیقی که توسط فرد انتخاب شده باشد، تاثیر مثبت بیشتری بر او خواهد داشت.

3- انتخاب و استفاده از موسیقی در بیمارستان می بایست آگاهانه صورت گیرد.

4- موسیقی پس زمینه می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر صدای زمینه داشته باشد.

5- کیفیت نامناسب اجرای موسیقی، مزیتهای آن را محدود می کند.

در اجرای این طرح می بایست به نکات زیر توجه شود:‌

در نظر گرفتن تنوع موسیقی و ترجیحات بیماران، قراردهی منابع پخش صدا در مکانهای مختلف اتاقها، سنجش مرتب وضعیت موسیقی و قطع آن در صورت نامناسب بودنع توجه به نتایج مضر شنیدن موسیقی با صدای بلند برای بیماران نظیر بیماران بخش تومور و خون.

روشهای هنر درمانی

کودکان دوست دارند احساس کنند که بزرگ شده اند و بر محیط اطرافشان کنترل دارند و نقاشی کردن به آنان این امکان را می دهد که بر ابزار، موضوعات و موقعیتهایی که در نقاشیهایشان به تصویر می کشند، کنترل داشته باشند.

آنان معمولاً اولین جلسه هنردرمانی خود را با استرس عدم موفقیت آغاز می کنند چرا که کودکان از اینکه موفق نشوند و یا آثارشان با کارهای سایر بچه ها مورد مقایسه قرار گیرد می ترسند. لذا یکی از مهمترین وظایف هنر درمانگر این است که به کودک القا کند که ایده ها و عقاید شخصی او مهم و فوق العده هستند چرا که در هنر درمانی هدف ساختن یک کار منحصر به فرد نیست بلکه تجلیل از ابتکارات متحصر به فرد هر کودک می بشد که این امر باعث افزایش حس اعتماد به نفس و رشد تصورات مثبت کودک نسبت به خود می شود. مشکلات مطرح شونده در فرآیند هنر درمانی معمولاً همان مشکلات موجود در زندگی واقعی کودک می باشند که روشن شدن آنها برای کودک و یادگیری چگونگی حل نها در فرآیندی خلاقانه، به او کمک می کند حوزه هایی از زندگیش که نیاز به تغییر دارند را شناخته و با کمک استعدادها و یادگیری مهارتهای حل مسئله، نقاط قوت و ضعف خود را باور کند و با کسب موفقیت در زمینه هنر درمانی به سایر اهداف خود در زندگی نیز نزدیک تر شده و نهایتا از موجودی ناتوان به موجودی توانا تبدیل شود. اکثر افراد با هر سنی می توانند توسط بازی یا نقاشی احساسات درونی خود را تخلیه کرده و در جهت بازتاب دادن آنها اقدام کنند که این کار باعث ایجاد ایده های جدید و حرکت آنان در جهت درمان می شود.

روشهای مختلفی برای هنردرمانی با استفاد هاز هنرهای بصری وجود درد که ذیلا اهم آنها مورد اشاره قرار می گیرد:

– نقاشی:

نقاشی یکی از شیوه های معمول در هنردرمانی است که بدون نیاز به صحبت کردن، بسیاری از احساسات بیمار را منتقل کرده و نتیجتاً باعث تخلیه روحی و تحمل آسانتر درد توسط وی می گردد. بکارگیری رنگهای گوناگون اجازه بروز افکار درونی، ترسها و ناراحتیها را به بیمار داده و تحمل آنها را برایش آسانتر می کند.

باتیک: روش نقاشی باتیک یکی از شیوه هایی است که می تواند برای بروز و تخلیه احساسات فرد به کار رود این روش شامل طراحی بر روی پارچه با رنگهای مختلف می باشد که در آن فرمها، اشکال و رنگهای آزاد وسیله ای مناسب برای آزاد سازی احساسات و انرژیهای فرد می باشند.

– ماسک سازی:

ماسکها ابزار قدرتمندی در نمایش احساسات و ویژگیهای درونی ما می باشند خصوصا در شرایط بحرانی نظیر بیماری که امکان تغییر رویه مطابق با شرایط،‌از انسان سلب می شود. در فرآیند های معکوس می توان با ساختن ماسکها در حالت بیماری،‌ احساسات درونی را بروز داده و تخلیه روانی انجام داد.

– کار با خاک رس:

لامسه و توانایی آن در انتقال حسی باعث می شود تا خاک رس ابزار مناسبی برای هنر درمانی محسوب شود. بیماران به علت امکان شکل پذیری آسان و متناوب خاک رس می توانند احساسات خودر اب ا ساخت سریع و آسان تصاویر و احجام بروز داده و با خراب کردن آثار ساخته شده احساس کنند که احساسات ناراحت کننده آنان نیز از بین رفته و آنان امکان غلبه بر بیماری و مشکلات خود را دارند. کار با خاک رس به علت خواص آن احساس داشتن کنترل بر خود و محیط اطراف را در بیماران افزایش می دهد.

– قابسازی:

این روش، روشی استعاری در بیان تصویری و حجمی افکار می باشد. در این روش فرد مهمترین خصوصیات و یا آنچه که به عنوان کلیت خود حس می ند را در چهارچوبی به نمایش می گذارد. ساخت این قابها با مواد گوناگون و توضیح دادن مفهوم آنها به دیگران باعث می شود فرد احساسات و افکار درونی خود را تخلیه سازی کند.

– کولاژ:

کولاژ روش دیگری است که برای بروز و تخلیه احساسات به کار می رود. در این روش با بهره گرفتن از مواد گوناگون و در کنار هم قراردادن آنها تصویری ساخته می شود که نشانگر مضامین ذهنی سازنده اثر می باشد.

– مجسمه سازی با شن:

کار با شن نیز از دیگر روشهای هنر درمانی است که خصوصاً در محوطه های طبیعی و کنار دریا از نتیجه بیشتری برخوردار است. کار در محیط طبیعی و با مصالح طبیعی تجربه ای غنی و آرامش بخش به همراه دارد طوریکه بزرگسالان نیز مانند کودکان  به این روش علاقه داشته و با انجام آن آرامش می یابند.

– برگزاری نمایشگاه های هنر درمانی:

برگزاری نمایشگاه از کارهای انجم شده در جلسات هنردرمانی یکی دیگر از روشهای موثر در تخلیه احساسات افراد می باشد چرا که تجربه نشان داده است افزایش تعاملات اجتماعی و گروهی، راهی برای افزایش ارتباطات گروه های هنردرمانی بوده و نتایج مثبتی به همراه دارد.

– گروه درمانی در هنر درمانی:

در این روش گروهی از افراد کار هنری ویژه ای را با ابزار و موضوع مشخصی انجام می دهند. به عنوان مثال در نقاشی گروهی هریک از اعضای گروه قسمت مشخصی از کار را کشیده و رنگ آمیزی می کند. این روش امکان برقراری ارتباط با سایر افراد گروه را فراهم کرده و سعی در جهت انجام بهینه کار و کسب نتیجه کلی مثبت،‌احساس  توانایی و مثبت بودن در شخص ایجاد می کند.

– روش T.R.U (تسکین نامحدود ناراحتیهای روحی)

این روش توسط Robert M. Cicione پس از 20 سال تجربه در روان درمانی و کارهای هنری ابداع شد. T.R.U دارای جنبه های مشترکی با هنر درمانی بوده و استفاده کنندگان این روش در رده های سنی و نژادهای مختلف آن را مثبت ارزیابی کرده اند. این روش بر «کودک وجود فرد» تاکید داشته و مبتنی بر مجموعه ای از حرکات دست برای فعال سازی نیمکره راست مغز می باشد که بر خلاف روشهای سنتی هنردرمانی، بیمار در آن از نقاشی تصویری خاص منع شده و هدف منحرف کردن توجه او از وقایع روزمره موجود می باشد. توضیح شفاهی در این روش وجود ندارد چرا که ارائه توضیحات شفاهی در برخی موارد باعث بروز مشکلات احساسی نظیر اضطراب و حتی حالت تهوع می گردد. روش کار بدین گونه است که کاغذی به ابعاد 45×30 سانتی متر و ماژیک های رنگی به فرد داده می شود و او در مدت 45 دقیقه با حرکات دست خود با ماژیکهای مختلف نقوشی روی صفحه ایجاد می کند و این جلسات هفته ای یک مرتبه برای سه هفته تکرار می شود. کارهای هر جلسه می توانند به عنوان مقیاسی برای سنجش با کار جلسات بعد به کار روند. تستهای انجام شده قبل و بعد از فرآیند با نتیجه گیریهای آماری مثبت بودن نتایج این روش را به اثبات رسانده اند. (قربانی ،1390)

4-8-9 . راهکارهای هنر درمانی برای کودکان

جلسات هنر درمانی می تواند بصورت فردی یا گروهی انجام پذیرد. جلسات بزرگسالان بین 1 تا 2 ساعت به طول می انجامد ولی برای کودکان و افراد مسن مدت زمان جلسات کوتاهتر است. هنر درمانگر، ابزار لازم و مکانی مناسب برای کار هنری مهیا کرده و توصیه های تکنیکی انجام کار را ارائه می دهد. معمولاً موسیقی ملایمی نیز در پس زمینه جلسه وجود دارد. جلسات به زمانهای طراحی، اجرا، تفکر و بحث بر روی کار انجام شده تقسیم بندی می شوند. قبل از شروع جلسه درمان، درمانگر درباره علل شرکت در جلسه از بیماران سوال کرده، آنان را در بیان اهدافشان یاری می کند و سپس جلسه باتوجه با خواسته ها و نیازهای بیمار اداره می گردد.

بطور کلی انجام فعالیتهایی هنری با کودک به دو صورت ساختار یافته و بدون ساختار صورت می پذیرد. فعالیتهای بدون ساختار فعالیتهایی هستند که کودکان را به پدید آوردن اثر هنری بر اساس تصورات خود تشویق می کنند، مانند نقاشی یا رنگ آمیز. بسیاری از کودکان در ذهن خود ایده هایی دارند که باید به آنان اجازه داد تا آزادانه و با کمک مواد گوناگون آثار خود را بوجود آورده و از آن لذت برند. در این رویکرد کودک به سمت موضوع خاصی هدایت نمی شود بلکه تنها در صورت نیاز طرز کار با ابزارها و مواد گوناگون به آنان آموخته می شود. دسته ای دیگر از کودکان خصوصاً کودکان خجالتی نیازمند فعالیت ساختار یافته هستند تا حضور و تصوراتشان برانگیخته شود. برای مثال ممکن است از کودک خواسته شود «نگرانی» را نقاشی کند. رنگها، اشکال و ترکیبات بکار رفته می توانند ترسها و افکار کودک را نشان دهند و به او کمک کنند تا تصویری محسوس از آنچه را نمی تواند بیان کند با کمک خطوط، سطوح، رنگها و سایه ها بسازد. آرامش نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که می تواند موضوع نقاشی و کار هنری کودک در جلسات هنر درمانی قرار گیرد.

با بکارگیری برخی شیوه ها و راهکارها می توان جلسات هنردرمانی پربارتری برای کودکان ایجاد کرد که پیشنهادات زیر برخی از این راهکارها ی باشند:

1) کودک را به بیان هر آنچه که می خواهد در اثر هنریش نشان دهد تشویق کرد. برخی از کودکان دوست دارند خود را در قالبی غیر از قالبهای معمول مانند آواز، داستان، بازی یا نوشتن توصیف کنند. به علت تفاوتهای فرهنگی موجود در کودکان می بایست امکان این انتخابها برا یکودکان وجود داشته باشد.

2) به خاطر داشت که سن، توانایی، شخصیت، علایق و تجربیات کودکان بر کارهای خلاقانه آنها تاثیر گذار است و لذا تمرکز می بایست بر انجام فرآیند هنری و تمرین باشد تا بر نتیجه کار.

3) محیطی مطمئن و ساختار یافته برای بیان خلاقانه کودکان فراه کرده و آنان را به گفتن فرآیند کارشان تشویق کرد. از تفسیر کار هنری پرهیز کرده و به توضیحات و بیان هنرمند در مورد کارش اعتماد کرد.

4) از کارهای هنری در جهت تقویت اعتماد به نفس و حل مسئله در کودکان کمک گرفت و فرصتهایی را برای تجربه مواد مختلف، یادگیری مهارتهای هنری گوناگون و تصمیم گیری درباره نقاشی و رنگ آمیزی برای کودک فراهم کرد.

5) به کودک امکان بیا آزادانه از طریق هر رشته هنری را داده، به او اطمینان داد که شیوه بیان او قبلاً هم توسط سایر کودکان به کار گرفته شده است.

6) زمینه احساس آرامش و کنترل پس از انجام کار هنری را برای کودک فراهم کرد.

7) هنر درمانگر می بایست حمایت کننده و غمخوار کودک باشد تا کودک از صحبت با او احساس امنیت کند. کودکانی که از خانواده های خود جدا هستند و یا آنانکه عزیزان خود را از دست داده اند، می بایست توسط درمانگر مورد پرسش واقع شوند تا نیازها و لوازم آسایش و آرامش آنها دانسته شود.

8) در مورد آنچه انجام شده و آنچه در آینده انجام خواهد شد به کودک توضیح داد و با او بحث کرد.

9) کودکان را به بیان احساساتشان تشویق کرد و سخنان آنان را بدون قضاوت گوش داد. به کودک اجازه داد تا گریه کرده، ناراحت و عصبانی باشد و به او اطمینان داد که این حالات در شرایط او طبیعی است.

10) ساختار کلی زندگی روزمره را تا آنجا که ممکن است با نیازهای کودکان مطابقت داد و به کودکان اجازه داد که درباره کارهای روزمره خود تا آنجا که ممکن است خودشان تصمیم بگیرند.

11) فعالیتهای خلاقانه ای را برای تشویق کودکان به بیان احساساتشان و حضور فعالانه در فرآیند بهبود و درمان انجام داد.

12) درمانگر می بایست قبل از برخورد با کودک، آمادگی روحی لازم برای برخورد با کودک و مشکلاتش را در خود ایجاد کند.

13) به پیش زمینه ها و اختلافات فرهنگی کودکان توجه چرا که برای برخی از کودکان با فرهنگ خاص بیان احساسات کارهای هنری آسان نیست.

14) به کودکان و خانواده هایشان کمک کرد تا با همسالان و بزرگسالان ارتباط برقرار کرده، تنهایی شان را کاهش دهند.

15) قبل از آغاز برنام ههای هنر درمانی، فرآیندهایی را برای ارزیابی موثر بودن این روش بر بیمار بکار برد. این فرآیندها شامل «سری نقاشی های تشخیصی»، «فرآیند ارزیابی شخصی Ulman»، «فرآیند کندن سیب از درخت Person» و «روش Kramer شامل نقاشی، رنگ آمیزی و مجسمه سازی با خاک رس» می باشند که مشخص می کنند که آیا فرد آمادگی لازم برای هنردرمانی را دارد و آیا این روش بر او موثر می باشد یا خیر.

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

هنر درمانی و تئوری کنترل (LOC)

این تئوری بیان می کند که نگرش افراد نسبت به نحوه کنترل آنها بر محیط اطراف و اتفاقات زندگیشان با یکدیگر متفاوت می باشد. افراد با دیده کنترل داخلی خود را مسول موفقیتها و شکستهایشان می دانند در حالیکه افراد با ایده کنترل خارجی معتقدند ه موفقیتها و شکستهایشان معلول شانس، تقدیر و یا نیروهای غیر از اراده خودشن می باشد. افراد با ایده کنترل داخلی استرس کمتری داشته و از رفتارهای تطابقی بیشتری استفاده می کنند. ضمن اینکه میزان رفتارهای احساسی این گروه نیز کمتر از گروه اول می باشد.

به طور کلی می توان گفت LOC شاخص مناسبی در نشان دادن میزان توان عملکردی افراد در برخورد با محیط اطرافشان می باشد. افراد دارای LOC داخلی در سطوح بالایی از خودشناسی قرار داشته و تمایل زیادی به برقراری ارتباط با همسالان خود دارند. در حالیکه افراد گروه مقابل در برخورد با مسائل احساس ناتوانی و غیر موثر بودن کرده و تمایل دارند که LOC خارجی بیشتری نسبت به افراد عادی داشته باشند.

تحقیقات انجام شده نشان داده اند که LOC ویژگی قابل تغییر در انسان می باشد چرا که در غیر اینصورت نشانه های تغییرات رفتاری با ساختار آن قابل توجیه نبود. تغییرات ناخوشایند ایجاد شده در زندگی و استرس دهنده هایی مانند بیماری و بستری شدن باعث تغییر LOC از داخلی به خارجی می شوند لذا در فرآیندی معکوس با اصلاح LOC از خارجی به داخلی می توان اضطراب را کاهش داده و بهبود فیزیکی و روانی را تسریع بخشید آنچنان که Lefcourt نیز در سال 1982 بیان می کند که تبدیل LOC از حالت خارجی به داخلی یکی ا زمهمترین اهداف روانشناسان می باشد که باعث می شود نارضایتی و ناامیدی بیماران به رضایت و امیدواری تبدیل شود.

باتوجه به اینکه احساس کم شدن کنترل بر محیط بر اثر بیماری و بستری شدن در پاسخها و احساسات روانی اکثریت قریب به اتفاق کودکان بستری مشاهده می شود، ایجاد و افزایش این حس یکی از نیازهای اساسی آنان به شمار می رود که نتیجه آن تطابق مثبت و بهبود احساسی کودکان بستری می باشد. یکی از راه های دستیابی به این هدف انجم فعالیتهای هنری می باشد که از طریق فراهم کردن امکان انتخابهای آزادانه و تصمیم گیری در فرآیند ساخت اثر هنری، باعث افزایش قدرت انتخاب و مهارتهای کنترل و حل مسئله در کودکان می شود.

Goertzel در سال 1991 می نویسد: «ارتباط بین امیدواری و LOC داخلی در کودکان بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که امیدواری عاملی بسیار حیاتی در کنار آمدن کودک با فرآیند بیماری است. او ضمن تشریح ارتباط بین امیدواری و کنترل، بیان می کند که برای کودکان بیمار دارای بیماریهای مزمن باور این مسئله که بیاری آنها قابلیت کنترل دارد بسیار مهم و حیاتی می باشد چرا که امیدواری از باور قابل کنترل بودن بیماری حاصل می شود Thompson و Spacapan به بررسی رابطه بین خصوصیات فردی، میزان LOC درونی و میزان امیدواری افراد پرداخته و نتیجه گرفته اند که بین میزان امیدواری و میزان  LOC داخلی فرد رابطه مستقیم یوجود دارد. همچنین تحقیقات آنان نشان می دهد که اثرات مثبت حس کنترل، پایدار و قابل انتقال به موقعیتهای مشابه می باشد که کم شدن اضطراب کودکان در بستریهای بعدی نیز تاییدی بر این امر می باشد. بیش از 30 تحقیق مقیاسهایی را برای اندازه گیری LOC ار ائه داده اند که از آنجمله می توان به تحقیقات Nowicki و Stirckland در سال 1973 اشاره کرد که مقیاسی برای اندازه گیری LOC کودکان ارائه کرده اند و متعاقب آن نیز تلاشهای دیگر یجهت ارائه مقیاسهایی برای ندازه گیری LOC گروه های مختلف سنی صورت گرفت.

Wallsten و De Vellis در سال 1978 مقیاسی چند وجهی را برای اندازه گیری LOC و کشف رابطه بین LOC، باورها و رفتارهای بهداشتی تنظیم کردند که Parcel و Meyer آن را برای استفاده کودکان تغییر ددند. در سه تحقیقی که توسط Reimains بر دانش آموزان صورت گرفت، هدف افزایش رفتارهای هماهنگ با LOC داخلی و نیز پیش بینی های لازم برای افزایش این حس درونی بود. Lefconrt این طور نتیجه گیری می کند که استراتژیهای آموزشی و مشاوره، در تغییر ادراک کودکان نسبت به کنترل موثر می باشند. Foster نیز در سال 2000 به اهمیت فهم مفهوم LOC در سلامتی کودکان اشاره کرده، بیان می کند که شناخت نوع LOC بیمار برای درمانگران ضروری است چرا که از این طریق می توان او را در تطابق پیدا کردن با شرایط، توسعه استراتژیهای موثر در برخورد با ناتوانیهای حرکتی و درد شدید حاصل از بیماری یاری داد.

4-8-6 . بکارگیری تصویرسازی در هنردرمانی

مشاهده نقاشی های غارنشینان از زندگی روزمره و فرآیندهای تکامل یافته تر بعدی نشانگر آن است که نقاشی یکی از فعالیتهای بسیار قدیمی بشر بوده است. وظایف درمانی شمن ها و عقاید یونانیان درباره شاعران و فلسفه ارسطو در مورد هنر و تقلید نشانگر قدمت رابطه نقاشی با زندگی بشر از دیرباز بوده است. هنر درمانگران نیز همواره از نقاشی های خودآگاه و ناخودآگاه بیماران به عنوان منبعی برای شناخت مشکلات شخصیتی بیمار و بعنوان راهنمایی برای چگونگی مداخلات درمانی استفاده کرده اند. بخش زیادی از تئوریهای روانکاوی بر اساس نوسازی تجربیات دوران کودکی بدنبال تئوری فروید قرار گرفته است و تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد نقاشیهای کودکان، نقاشیهای ما قبل از تاریخ و هنر فولکوریک با یکدیگر مرتبط می باشند به نحوی که می توان تمام آنها را ابتدائی، خودبخود و طبیعی نامید.

4-8-7 . مطالعات صورت گرفته در مورد نقش نقاشی در درمان

در سال 1949 تست «نقاشی بدن انسان» به عنوان یک ابزار کلینیکی برای آنالیز شخصیتی کودک توسط Machover ایجاد شد که ای تست در سال 1952 توسط Copeland نیز مورد تایید قرار گرفت. Langer نی زدر سال 1953 فرضیاتی را در مورد رابطه مستقیم بین اجزای نقاشی و احساسات عنوان کرده است. Koppitz در سال 1968، 30 آیتم بیانگر احساسات مختلف در آنالیز نقاشی از بدن انسان را تدوین کرده است که نتیجه گیری Levick از آنها در سال 1983، از لحاظ فهم رابطه بین اندامها و عملکردها، برای درمانگران بسیار حائز اهمیت است. در سال 1968، Denobel به تقسیم بندی اجزای فرمی نقاشیها با رویکردی درمانی پرداخت که کارهایی او توسط Visser و Bolton در سال 1969 در رابطه با جنبه های تشخیصی فرمهای اساسی در بیماران عصبی دنبال شد. کارهای Hauscha و Stavenhagen در سال 1971 در مورد هنر درمانی نیز جهت گیری پزشکی داشته و به بیان رابطه بین سبک نقاشی بیمار و بیماری او می پردازد. Willink در سال 1973 آنالیزی فنومونولوژیکال از هنر و بیان بصری داشته است. او نقاشیهای آزاد را با بهره گرفتن از چهارچوبهای روانشناختی و جنبه  های گشتالتی مورد شناسایی قرار داده است. Kliphuis در سال 1976 اصولی برای فرآیندهای هنر درمانی وضع کرده است که رابطه بین فعالیت هنری و درمان را نشان می دهند. او بر لزوم انجام کار دستی برای موثر بودن فرآیند هنر درمانی تاکید داشته، بیان می کند که جنبه های لامسه ای و محرک مواد مختلف در فرهنگ مدرن غربی با جنب ههای تصویری پوشانده شده اند و اهمیت خود را از دست داده اند. به اعتقاد او هر ماده ای در هر دوره ای ویژگیهای بصری، لمسی و نشانه های خاص خود را دارد که ما را به سمت نتایج ذهنی و احساسی خاصی در ترکیب هدایت می کند.

کارهای Marez، Oyens در سال 1978 نیز راه جدیدی را برای نمادسازی و نادگشایی نقاشی ها ارائه و ثابت کرده است که این نمادها به راحتی قابل تبدیل و ترجمه به نشانه های دیگر نظیر رقص، صدا، حرکات انگشت، راه رفتن و نقاشی می باشند. Levick در سال 1983 با ترکیب نظریات فروید و تئوریهای پیاژه، درباره روشهای کودکان در تطابق و تفکر می نویسد: «آنها نمی توانند حرف بزنند پس نقاشی می کنند». در سال 1984 Rutten Saris سعی کرد تا با بهره گرفتن از سیستم رمزگذاری و رمزگشایی، نقاشی های کودکان بیمار را به گونه ای قابل اعتماد توضیح دهد. Baumgardt در سال 1985 تفسیری سمبولیک از نقاشی ها ارائه می دهد که الهام بخش رشد و شکل گیری شخصیت است. Rutten Saris در سال 1985 به بررسی روابط ممکن بین حرکات بدن و المانهای گرافیکی در جلسات هنردرمانی در مهدکودکها و نیز در آموزش هنر درمانی می پردازد. Molenaar نیز در سال 1989 جنبه های مختلف مواد، فضای صفحه، حرکت، خط، فشار و موضوع نقاشی را مورد بررسی قرار داده و به روشی عملی و مفید برای توضیح نقاشی ها دست یافته است. Rita Simon در سال 1992 از مجموعه مطالعات خود سیستمی را برای توضیح نقاشیها باتوجه به سبکهای آنها استخراج کرد. او بیماران را به استفاده از مواد بدون فکر و یا جهت دهی خاصی دعوت کرده، سبک و شیوه تصاویر را بازتابی از ضمیر ناخودآگاه فرد می دانست که شخصیت او را نشان می داد.

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

4-8 . روش های نوین درمان کودکان

هنر و سلامت فردی

از دیگر عواملی که تاثیر بسزایی در احساس سلامت دارد مقوله هنر می باشد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد تماشای آثار هنری تاثیرات مثبتی بر سلامتی و بهبود دارد. همچنین بسیاری از پزشکان و محققان ارتباط بین مشارکت در فعالیتهای هنری و سلامتی را مورد اشاره قرار داده اند که این تحقیقات هم در مورد شرکت کنندگان در فعالیتهای هنری و هم مخاطبان آنها صورت گرفته است. وجود این ارتباط از نظریه دکتر استیو سوتر استاد دانشگاه روانشناسی کالیفرنیا قابل استخراج است، او توضیح می دهد که بهبودی فرآیند ای طولانی مدت است که بصورت فیزیولوژیکی با مقاومت بدن در برابر بیماری و عملکرد بهینه سیستم ایمنی بدن تعریف می شود. این فرآیند از لحاظ فیزیولوژیکی توسط پتانسیل رشد یا خودشکوفایی، از لحاظ عمومی با حس ذهنی بهبود یا رضایت از زندگی و از نظر رفتاری با حس شایستگی و سودمندی تکوین می یابد.

HAI انجمنی است که به بررسی تاثیر هنرها بر نتایج پزشکی پرداخته و در جستجوی یافتن تاثیرات مثبت انجام کارهای هنری بر بیماران می باشد. این موسسه همچنین به مقایسه اثرات ناشی از انجام فعالیتهای هنری و یا دیدن آن فعالیتها از طریق فیلم، ویدئو، تلویزیون و یا اینترنت می پردازد. تحقیقات این موسسه تحت عنوان تجربیات هنری و اثر آن بر سلامت و بهبود، وجود رابطه بین ذهن و جسم را به تایید رسانده و با انجام مصاحبه هایی با پزشکان، روانشناسان و سایر متخصصان امر درمان، تاثیر انجام کارهای هنری بر بیماران را مثبت ارزیابی کرده است. یکی از محورهای اصلی این تحقیق، شناخت مکانیسم های اثرگذاری ذهن و احساسات بر جسم و نیز بررسی چگونگی تاثیر گذاری هنرها بر ذهن، احساسات و نتیجتاً بر جسم انسان می بادش. کشف رابطه بین ذهن و جسم و توانایی تاثیر گذاردن آنها بر یکدیگر از دیدگاه های مختلف- دیدگاه فرعی، مکمل و کل نگر- در دهه های اخیر در کشورهای غربی مورد بررسی قرار گرفته است. در حالیکه اعتقاد به رابطه بنیادی و یکپارچه بین ذهن و جسم برای قرنها بخشی از اعتقاد و دانش درونی درباره درمان و بهبود در دیدگاه های شرقی بوده است که از آنها می توان به پزشکی سنتی چین و یا تبت اشاره کرد. تحقیقات انجم شده با بهره گرفتن از تکنیکهای جدید تصویر مغزی نشان داده است که مکانیسم های بیولوژیکی وجود دارند که می توانند افکار، عقاید و تمایلات انسان را به ایجاد تغییر در سلولها، بافتها و ارگانها تبدیل کنند. دکتر Howard Fields استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می نویسد: «تفکر جدایی ذهن و جسم سالها ما را به اشتباه انداخته است، یک فکر مجموعه ای از شلیک های نرونی است که از طریق شبکه مغزی می تواند باعث فعال سازی مراکز احساس، درد، خاطرات و سیستم عصبی اتوماتیک و سایر بخشهای عصبی شود که همگی آنها در ایجاد احساسات فیزیکی ما دخالت دارند.»

4-8-1. هنر درمانی

در قرن 18 با اولین پذیرش کودکان در بیمارستانها، متخصصین به تاثیر جنبه های روانی بر بستری بودن کودکان پی بردند. برای مثال در سال 1777 پزشکی به نام آرمسترانگ به درمان روانی کودکان بسیار توجه کرده و با جداسازی کودکان بیمار از مادرانشان مخالفت کرد. متأسفانه بسیاری از اصول روانشناسی راجع به ارتباط مادر و فرزند تا نیمه آخر قرن بیستم پذیرفته شده نبودد. اولین بیمارستان مادر و کودک توسط Sir James spenes در سال 1946 در بیمارستان Nen Castle on Tyne که در سال 1927 تأسیس شده بود، ایجاد شد. در سال 1956 کمیته ای در انگلستان مامور جمع آوری اطلاعات از متخصصان بیمارستانی، پرستاران، پزشکان، کادر اداری و روانپزشکان در رابطه با تأمین رفاه کودکان در بیمارستانها شد.

در قرن حاضر بررسی تحقیقات انجام شده در رابطه با روشهای درمان نوین پزشکی، نشانگر توجه روز افزون به استفاده از روشهای درمان ککی در کنار درمانهای دارویی می باشد که هم در داخل و هم در خارج محیطهای درمانی قابل استفاده و اجرا بوده و بعنوان مکمل درمانهای دارویی عمل می کنند. این روشها برای کم کردن اضطراب و استرس، ایجاد آرامش، کم کردن ناراحتی و میزان استفاده از داروها، درمان مشکلات روان- حرکتی، ذهنی و آموزشی، از بین بردن مشکلات احساسی، ارتقاء آگاهی و مهارتهای فردی، رفتار یو حل مسئله و افزایش اعتماد به نفس در بیماران و افراد عادی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این روشها ضمن کاهش نیاز به درمانهای دارویی و نتیجتا کم کردن هزینه های درمان، در ایجاد محیطی خلاق که نقش مهمی در تسریع روند درمان دارد نیز بسیار موثر می باشد. هنرمندان هنرهای بصری، ادبی و نمایشی با حضور در مجموعه درمانی و تعاملشان با بیماران و کارکنان باعث انسانی تر شدن فضای بیمارستانها شده و هنر درمانگران نیز در ارائه مراقبتهای درمانی خاص به بیماران تلاش کرده و بعنوان بخشی از تیم درمانی عمل می کنند. در مجموع هدف نهایی هنر درمانی استفاده از ابزارهای هنری برای تغییر وضعیت، حالات و رفتار بیماران می باشد.

انجمن هنر درمانگران انگلستان در سال 2001 هنر درمانی را اینگونه تعریف کرده است: «هنردرمانی فرآیند ایجاد تعامل بین پدید آورنده اثر (بیمار)، محصول هنری و درمانگر می باشد که در آن درمانگر، محیط، ابزارهای هنری و مهمتر از همه راهکارها و برنامه های درمانی خود را بر حسب زمان، توجهات و نیازهای بیماران برنامه ریزی کرده و سازماندهی می کند.» هدف از هنر درمانی ایجاد زبان سمبلیکی است که بتواند درمانگر را به سمت درک احساسات و توانایی های خلاقانه بیمار هدایت کرده، به تغییرات درمانی اجازه اجرا دهد. در واقع هنر درمانی رشته ای وابسته به رون درمانی بوده که به تخلیه احساسات و افکار منفی پرداخته و بیمار در آن نیازی به داشتن تخصص هنری ندارد، بلکه با راهنمای یهای درمانگران و فرصتهایی که برایش ایجاد می شود، این امکان به او داده می شود که به مدیریت احساسات، عواطف، اضطراب  و استرس خود پرداخته و ارتباطات خود با افراد، گروه ها و متخصصان درمانی را افزایش دهد.

روشهای هنردرمانی از دو جنبه «انجام» و «دیدن» کارهای هنری در جهت درمان استفاده می کنند چرا که فرآیند ایجاد و درک اثر هنری فعالیتی درونی است که در بهبود و سلامت فیزیکی، احساسی و روحی دخالت دارد و لذا برای افرادی که توانایی انجام کار هنری ندارند، دیدن آثار هنری نیز مفید است. نکته ای که می بایست به آن توجه کرد اینست که هدف از هنردرمانی، هنر برا یهنر نبوده و آنچه در آن حائز اهمیت است تخلیه احساسات و جنبه درمانی کار هنری است تا صرف ایجاد اثر هنری. در واقع کار هنری ممکن است هیچگاه به کسی نشان داده نشود و یا حتی پایان نپذیرد، لیکن خلاقیت بکار رفته در خلق اثر هنری در نفس خود خوشایند بوده و فرد با انجام کارهای هنری و عینیت بخشیدن ب افکار خود، آنها را برای خود و دیگران روشنتر کرده و این فرآیند با ایجاد حس کمال، اعتماد به نفس و حس استقلال فرد را تقویت می کند. این روش خصوصا برای کودکان که توانایی بیان شفاهی احساساتشان را ندارند جهت برقراری ارتباط آسانتر، کم کردن استرس و تطبیق پیدا کردن با شرایط موجود بسیار مطلوب ارزیابی شده است. تحقیقات بیانگر آن است که هنر درمانی در تمام گروه های سنی در موارد زیر نتایج مثبتی در پی داشته است: کاهش اضطراب، افسردگی و سایر بیماریها و یا ناتوانیها احساسی و ذهنی، درمان آسیبهای جنسی و اعتیاد، بهسازی روابط نابسامان خانوادگی، کاهش خشونت و ناتوانیهای اجتماعی ناشی از بیماری، کاهش مشکلات جسمی، افزایش کنترل شخصی، ذهنی و روانی و رفع مشکلات روان اجتماعی ناشی از درمان بیماریها که هدف نهایی آن با توجه به نیازهای فردی و علایق هر فرد برای او مشخص می گردد.

4-8-2. تعریف رشته های هنردرمانی

هنر درمانی شامل تمام رشته هایی می شود که بر پایه هنر به مشارکت در درمان می پردازند که درمانهای مبتنی بر هنرهای بصری، موسیقی درمانی، رقص/ حرکت درمانی، نمایش درمانی و شعر درمانی اهم این روشها می باشند. (درمانهای دیگری نیز ممکن است ذیل عنوان هنردرمانی قرار گیرند ولی در رساله حاضر روشهای معمول که میزان استفاده از آنها بیشتر می باشد مطرح شده اند).

– هنر درمانی (درمانهای مبتنی بر هنرهای بصری): انجمن هنر درمانی آمریکا این واژه را بصورت زیر تعریف کرده است: هنردرمانی تخصصی است که از ابزارهای هنری، تصاویر، فرآیندهای خلاقانه و پاسخهای بیمار یا استفاده کننده به فعالیت هنری صورت گرفته، بعنوان وسیله ای برای تعیین میزان رشد فردی، تخمین تواناییها، خصوصیات شخصیتی، خواستها، علایق و رفع مشکلات فرد استفاده می کند.

– رقص درمانی: انجمن رقص درمانی آمریکا رقس/ حرکت درمانی را استفاده روان درمانگرانه از حرکت بعنوان ابزاری برای هماهنگ کردن احساسات، ذهن و جسم فرد تعریف کرده است. استفاده از حرکات بدن بعنوان روشی درمانگر قدمت زیادی داشته و رقص وسیله ای برای بیان و بروز احساسات فرد و برقراری ارتباط او با دیگران و طبیعت می باشد.

– نمایش درمانی: انجمن نمایش درمانی آمریکا نمایش درمانی را بصورت زیر تعریف کرده است: استفاده سیستماتیک و ارادی از تئاتر و نمایش برای دستیابی به اهداف درمانی در جهت از بین بردن نشانه های بیماری و دست یابی به یکپارچگی فیزیکی و احساسی و رشد فردی. نقش گذرای روانی نیز یکی از شاخه های نمایش درمانی می باشد که موسسه روان درمانی آن را رشته ای درمانی متشکل از اجرای نمایش، فعالیت گروهی و آموزش نقشها برای ایجاد تغییرات بنیادی در زندگی شرکت کنندگان تعریف کرده است. این رشته بر پایه تئوریها و متدلوژی های Jacob L.Moreno پایه گذاری شده است.

– موسیقی درمانی: موسیقی درمانی توسط انجمن موسقی درمانی آمریکا بعنوان رویکردی درمانی تعریف شده است که موسیقی را با روشهای انسانی، روان پویشی، رفتاری و پزشکی ترکیب می کند تا به استفاده کننده در جهت رسیدن به اهداف درمانی کمک کند. این اهداف می توانند ذهنی، فیزیکی، احساسی، اجتمعی یا روحی باشند.

– شعر درمانی: انجمن شعر درمانی آمریکا شعر درمانی را بعنوان استفاده ارادی از شعر  و سایر صورتهای ادبیات برای درمان و رشد فردی تعریف کرده است.

هنر درمانگران می بایست با صورتهای هنری آشنایی داشته و دارای مدرک در یکی از رشته های ذکر شده باشند. از آنجا که کار آنها به بیمار و فرآیند درمان و بهبود او مربوط می شود، لذا در ابتدای فرآیند درمان انجام بررسی وضعیت بیمار به منظور پی بردن به ویژگیهای شخصی بیمار و تعیین اهداف درمانی لازم می باشد. روشهای نوین درمان بر ایجاد تغییر در فرد تاکید داشته و معتقدند درمان از روشی سیستماتیک حاصل می شود که گام به گام با بیمار پیش رفته و در قالب فرمی هنری صورت می پذیرد. در واقع وظیفه اصلی هنر درمانگران را می توان آماده کردن بیمار، محیط،‌ابزار هنری و رشد انگیزه خود درمانگری در بیمار با توجه به عامل زمان برشمرد. آنان مسئول شنیدن حرف ها و احتیاجات بیمار و پدید آوردن اثر هنری هستند که بر ارتباطات درمانی استوار بوده و باعث ایجاد تغییراتی خوشایند در بیمار و کادر درمان گردد. تمرکز اصلی این فرآیند بر جنبه های درمانی آفرینش هنری و نحوه ارتباط آنها با زندگی بیمار می باشد که این کار با مشارکت گروهی چند رشته ای صورت می گیرد که همگی در درمان عمومی بیمار مسئولیت دارند. در 20 سال اخیر نقش هنرمندان در مجموعه های درمانی به طری چشمگیری افزایش یافته و فعالیتهایی نظیر کار بر روی پروژه های هنری برای بهبود شرایط محیط ساخته شده بیمارستان، توسعه مطالعات و تحقیقات مرتبط با هنر در درمان، کار با بیماران در برنام هها و فعالیت های هنری، حمایت از بیماران در مبادله احساسات و دیدگاه هایشان برای آگاه سازی متخصصان امر درمان و همکاری و مشورت با بیماران و انجمن های مرتبط در جهت ارتقاء وضع سلامتی عمومی از جمله فعالیتهای آنان می باشد.

4-8-3. فواید درمانی هنر درمانی

تحقیقات نشان داده اند که هنگام انجام فعالیتهای مورد علاقه، عملکردهای فیزیولوژیک بدن مانند ضربان قلب، فشار خون و سرعت تنفس به طرز چشمگیری کاهش می یابند لذا فرآیند هنردرمانی می تواد در جهت رسیدن به این اهداف بکار گرفته شود. کم کردن استرس یکی دیگر از مزیتهای قابل توجه هنر درمانی می باشد. توضیح آنکه سرکوب کردن احساسات باعث ایجاد استرس شده و این استرس باعث افزایش درد و عوارض ناشی از بیماری می گردد و هنردرمانی با ایجاد امکان دسترسی بیماران به احساسات نهفته و سرکوب شده شان، می تواند در درمان عوارض حاصل از استرس و بیماریهای مزمن ناشی از آن موثر باشد. هنردرمانی همچنین در درمان بسیاری از مشکلات رفتاری نیز موثر بوده و به عنوان یک درمان کمکی در روان درمانی کاربرد دارد هنردرماین از جمله راهکارهایی است که در دوران نقاهت پس از آسیبها یا جراحیهای مهم به کار می رود. علاوه بر این در بیماریهای مزمن مانند پارکینسون، آلزایمر یا برخی از بیماریهای خطرناک منجر به مرگ نیز هنر درمانی اثرات مثبتی در پی داشته است. به طور کلی موارد زیر را می توان از نتایج درمانی هنردرمانی برشمرد:

کم کردن اضطراب و تنش در بیماران قلبی و جراحی شده و نتیجتاً کم شدن میزان استفاده از داروهای مسکن در این افراد، کم کردن درد و ناراحتی در بسیاری از بیماریها و بنابراین کم شدن و یا جلوگیر یاز استفاده از داروها و عوارض ناشی از آنها، بهبود نوزادان بیمار و کم کردن زمان اقامت آنها در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان، افزایش سرعت و میزان تاثیر درمانهای دارویی، مداخله در جهت بهبود وضعیت روحی بیماران و جلوگیری از استقرار طولانی مدت آنان در بیمارستان، آموزش به بیمار درباره بیماری و بخشهای بیمارستان و تشویق او به برقراری روابط موثر با کادر درمان و نهایتا کم کردن استرس پزشکان، پرستاران و درمانگران که باعث ارائه خدمات درمانی بهتر توسط آنان می گردد. از دیگر مزیتهای هنر درمانی می توان به ایجاد مکانی راحتی، آرامش بخش و تشویق کننده در کنار امکانات پزشکی برای بیماران و خانواده آنها، افزایش اعتماد به نفس و خود باوری و احساس عزت نفس در بیمار، کم کردن احساس ترس، اضطراب و انزوای اجتماعی، بوجود آوردن شبکه های اجتماعی و دوستیهای جدید و افزایش سرمایه گذاریهای اجتماعی در ساخت و اداره بیمارستانها اشاره کرد.

4-8-4. هنر درمانی و بستری شدن کودک

با بستری شدن کودکان، بهبود و سلامت جسمی آنان اولین اولویت کادر درمان می باشد با اینحال به علت محدود بودن توانایی کودکان در تطابق با بیماری و شرایط بستری شدن، این مساله از لحاظ روانی نیز برای کودکان چالش برانگیز می باشد. Rode در سال 1995 می نویسد: «ایزوله شدن در محیطی ناآشنا، احساس از دست دادن کنترل و ترس از آسیبهای بدنی، سلامت روانی کودکان بستری را مختل کرده و مشکلات روحی برای آنان ایجاد می کند.» علاوه بر رویدادی که باعث بستری شدن کودکان شده است، (بیماری تصادف، تجاوز، آتش سوزی و…) نفس بستری شدن نیز به علت ایجاد محدودیت برای کودک و جدایی او از خانواده باعث ایجاد تاثیرات منفی بر کودک می شود. لذا با توجه به نتایج حاصل از بستری شدن بر کودکان که از استرسهای شدید کوتاه مدت تا ناتوانی های طولانی تر ذهنی و روحی متغیر می باشد، می توان نتیجه گرفت که نیازهای روحی کودکان بستری می بایست مورد توجه قرا رگرفته و تمامی واحدهای درمانی که بیش از 10 تخت بستری کوداکان دارند، می باید تمهیدات لازم در این زمینه را مورد توجه قرار دهند.

یکی از تمهیدات موثر در این زمینه بکارگیری هنر در مجموعه های درمانی می باشد. خصوصیت غیر کلامی و تعدیل بخش هنر آن را وسیله مناسبی برای کشف، برقراری ارتباط و حل تجربیات تلخ و ترسناک دوران بستری ساخته و به کودکان در تطابق روانی با شرایط بستری شدن کمک می کند. برای مثال  ترس از عواملی مانند نقص عضو، زشتی ها، رها شدن، جدا شدن از جمع دوستان، ناامیدی، از دست دادن کنترل، درد، تزریق و مرگ از جمله نتایج بستری شدن بر کودکان می باشد که هنر از طریق کمک به کودکان در برقراری ارتباط غیر کلامی در مورد ترسهایشان، تاثیر چشمگیری در کاستن این ترسها دارد. در تحقیقات صورت گرفته نیز با بررسی میزان رفتارهای استرسی کودکان بستری مشخص شده است که بیان هنری کودکان بیمار به نحو چشمگیری در تقویت نیروهای روحی و بهبود آنان موثر است. استفاده از هنر توسط کودک در بازبینی بیماریش، باعث کشف و دوباره سازی احساسات او درباره بیماری شده و موجب می شود تا درمانگر بتواند از طریق کلیدهای تصویری بدست آمده کودک را با بیماریش آشنا کرده و به او در جهت رهایی از بیماری کمک کند. هنر درمانی با ایجاد زمینه برای شناخت و برآورد نیازهای روحی کودک بستری، نقشی اساسی در فرآیند درمان ایفا می کند.

شناخت پاسخهای روانی متداول در بخشهای تشخیصی، می تواند زمینه ای برای شناخت نیازهای روحی کودکان در بیمارستانها بشاد. دیدگاه های ذهنی مطرح شده می تواند در فهم آنچه برای کودکان ایجاد ترس و نگرانی می کند مفید بوده و ما را در جهت ایجاد محیطی امن و مطمئن برای آنها یاری نماید. تمرینات هنر درمانی می توانند بیماران را به بیان احساساتشان در رابطه با بیماری، فرآیندهای درمانی، عملکرد بدنی، جدایی و محیط بیمارستان تشویق کنند. ضمن اینکه آرامش حاصل از انجام کار هنری می تواند احساس تصور مثبت در بیمار ایجاد کند که خود باعث آرامش در برخورد با استرس دهنده های بیمارستانی می شود و آرامش نیز به نوبه خود باعث کاهش استرس و افزایش کارآیی انسان می شود. Rosal در سال 1996 این طور نتیجه گیری کرده است که فعالیتهای خلاقانه که حس اکتشاف بیمار را تحریک کرده، یزان آشنایی و تطابق او با محیط بیمارستان را بالا می برند، باعث حساسیت زدایی از بیماران در رابطه با محیط بیمارستان می شوند. درونی کردن احساس کنترل و پاسخهای مناسب به استرسورهای بیمارستانها نیازمند داشتن اطلاعات درست می باشد. فرآیندهای هنردرمانی باعث می شوند تا درمانگر متوجه درک درست یا نادرست بیماران را از روند درمان، بیماری، مداخلات دارویی و تاثیرات بستری شن گردد. بیمارستان می بایست امکان و فرصت تصمیم گیری، انتخاب، حل مسئله و بیان و تسلط بر احساسات را برای بیماران ایجد کرده، ادراکات بیمار از فرآیند های درمانی را شنیده و محیطی بدون ترس برای آنها ایجاد کند. چرا که کاهش میزان اضطراب بیماران یکی از مهمترین نشانه های برآورده شدن نیازهای روانی آنان می باشد.

Malchiodi در سال 1999 می نویسد: «هنر درمانی یکی ز معدود روشهای درمانی است که در آن فرد مستقیماً از طریق فعالیت هنری وارد فرآیند درمان می گردد.» او ادامه می دهد که در روشهای درمان عادی بیمار حالت منفعل دارد در حالیکه در هنردرمانی بیمار فاعل بوده و در درمان خود نقشی اساسی ایفا می کند Councill در سال 1999 در توصیف ارتباط هنردرمانی و مشارکت کودکان در درمان بیان داشته است که اگرچه فعالیتهای هنری نمی توانند جای داروهای جدید موثر در برابر سرطان را بگیرند اما می توانند این احساس را در کودکان ایجاد کنند که در فرآیند درمانشان نقش داشته و فعالانه به سمت درمان پیش می روند.

نقش دیگری که هنر در فرآیند درمان کودکان دارد، آگاه سازی و دادن اطلاعات به آنان می باشد. Bennet در سال 1993 بیان می کند که آگاهی از اطلاعات مربوط به مراحل درمان، در توسعه و پیاده سازی مهارتهای انطباقی کودکان بیمار بسیار موثر است. دادن اطلاعات دقیق و مرتبط به کودک در از بین بردن استرس و افزایش حس کنترل او بسیار موثر می باشد و به عکس میزان استرس، ترس  تنش کودک با دادن اطلاعات ناقص تشدید می شود Rosal در سال 1992 مجموعه ای از روشهای هنردرمانی برای کودکان بستری پیشنهاد داده است که شامل روشهای انطباقی، شناختی و تکاملی می گردند. روشهای تکاملی زمینه رشد ذهنی و عاطفی کودک بیمار را با اجرای هنر درمانی فراهم می کنند. هدف روشهای شناخیت افزایش حس کنترل بر خود در کودکان بوده و نیز استراتژیهای تطابق با شرایط را به آنها آموزش می دهد و روشهای تطابقی نیز بیشتر در مورد کودکان دارای مشکلات فیزیکی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد که می بایست با حضور و نظارت درمانگران حرفه ای همراه باشد.

بر اساس گزارشات Mc Leod در سال 1995 تنها 24 بیمارستان در آمریکا برنام ههای هنر درمانی را اجرا می کرده اند که این میزان با گذشت زمان پیوسته افزایش داشته است. فعالیتهای هنری به گونه های مختلف اقدامات زیباسازی، کمکهای داوطلبانه هنرمندان، اجرای نقاشی و موسیقی صورت می گیرد و گروه معدودی از بیمارستانها به اجرای هنر درمانی توسط درمانگران حرفه ای می پردازند. انجمن های بسیاری در این زمینه فعالیت دارند که از مهمترین آنها می توان به جمعیت استفاده از هنرها در مجموعه های درمانی (SAH) و انجمن بین المللی هنردرمانی (IAMA) اشاره کرد. مجله بین المللی هنردرمانی نیز مثالاتی را از پزشکان، درمانگران، هنرمندان و هنر درمانگران منتشر می کند که هدف از آنها اطلاع رسانی به متولیان امر درمان کودکان در مورد توانایی هنردرمانی در تقویت احساس روانی بهبود و کم کردن استرس و اضطراب کودکان بستری می باشد. در کنار اهداف فوق گزارشات و تحقیقات صورت گرفته حاکی از صرفه اقتصادی استفاده از روشهای هنر درمانی در مقایسه با نتایج آنها می باشد. این مورد خصوصاً با شرایط حاضر مبنی بر مشارکت در برنامه های درمان مدیریت شده و انجمن های حمایت از سلامت (HMO) بیشتر مورد توجه است.

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

عوارض ديگر درمان سرطان عبارت اند از:

آنورکسي

از دست دادن اشتها نتيجه مستقيم شيمي درماني و پرتودرماني است که با تهوع و استفراغ همراه مي شود. آنورکسي بدلايل زير ممکن است پيش آيد:

الف – به علت فيزيکي در اثر بيماري

ب – عدم ميل به غذا در حين درمان

ج – تنش هاي محيط درمان

د – افسردگي

ه – مکانيسم اختياري به علت فشارهاي زيادي که بر بيمار وارد مي شود.

و – براي نشان دادن خشم به والدين و تنبيه آنها که باعث بيماري او شده اند.

آلوپسييا ازدست دادن موي سر

يکي ديگر از اثرات دارو درمانييا پرتو درماني است. البته موي همه کودکان نمي ريزد ولي بهتر است که خانواده بيمار و خود بيمار نسبت به ريزش مو آگاه باشند. والدين بايد بهداشت موهاي کودک را رعايت کنند.

گرد شدن صورت

استفاده کوتاه مدت از کورتيکواستروئيدها در رژيم دارويي لوسيم و لنفوم باعث به وجود آمدن صورت گرد در اطفال مي شود که بايد کاهش مصرف نمک رعايت گردد. شايد خانواه ها از صورت گرد خرسند گردند و آۀن را نشانه سالم بودن کودک بدانند و به اين علت رنج کودک را از تغيير شکل نفهمند. والدين کودک بايد از احساسات خود به راحتي با هم صحبت کنند و درک مشترکي از بيماري و عوارضش بيابند. استفاده از کورتون در ورحيه و خلق و خوي کودکان اثر مي گذارد. گاهي احساس شادي دارند و زماني افسرده هستند. والدين بي خبر از اين دگرگون روحيه کودک، نگران مي شوند.

اقدامات مفيد جهت بهبود کودکان سرطاني

اقدامات مفيدکه مي توان در جهت آشنا کردن کودک و والدين با نحوه درمان و درنتيجه پذيرش بهتر آن انجام داد از اين قرارند:

– فراهم آوردن اطلاعات خواندني و ديدني براي بيمار و خانواده او در مورد تشخيص، درمان و برنامه هاي مراکز درماني.

– آماده کردن گروه هايي از والدين و افراد نيکوکار جهت سرگرم کردن بيماران، فراهم آوردن امکانات و کمک به پيشبرد برنامه هاي درماني بيمارستان ها.

– کوشش در آماده کردن کودکان براي آزمايشهاي درد آور با بهره گرفتن از روشهاي خود آرامي و استفاده از شبيه سازي و ديگر برنامه هاي روياروئي با بيماري

– برنامه هاي بازگشت به مدرسه، تدريس در بيمارستان ، آموزش پرسنل بيمارستان ها ، برنامه ريزي براي عيادت همکلاسي ها و معلم ها از کودک بيمار در بيمارستان

– بهترين برنامه هاي درماني چه در هنگام معالجه در بيمارستان ، چه به صورت سرپايي ، نياز به فضاي دلچسب دارد. هم براي کودک و هم برا ي خانواده او ، فضاي مناسب موجب کاهش اضطراب مي شود. اين فضا جاي مفيدي براي نشان دادن واکنشها و ارج گذاشتن به شخصيت کودکان است.

– برنامه هايي براي کاهش مشکلات مالي و تامين هزينه هاي درماني بيماران از طريق موسسه هاي خيريه

4 7 . درمانهاي تکميلي يا جانبي  (Complementary therapy)

بسياري ازافراد مبتلا به سرطان در پي کشف روشهاي ديگري براي درمان مي باشند .اين روشها بروي روح وبدن و روان انسان تاثير گذارند. اين روشها جايگزين روشهاي درماني طبي نميشوند ولي به اين روشهاکمک ميکنند اين روشها مي توانند استرس راکمترکرده، وعوارض ناشي ازاشعه درماني  وشيمي درماني وعوارض ناشي از خود سرطان  را کاهش دهند،واحساس سلامت راافزايش دهند . تعداد کمي از اين روشهاي درماني دراين قسمت شرح داده ميشوند.روشهاي درماني ديگري هم وجوددارد که در این رساله در رابطه با آنها بحث نمي شود ( مانند ،طنز،بررسي رويدادها و اخبار، ودرمان باحيوانات دست آموزوغيره). ( مکاریان ،1393)

4-7-1. بيوفيدبک یا پس خوراندن زيستي  (Biofeedback)

شیوه‌ای تکمیل کننده و جایگزین برای دارو درمانی است که در آن می‌آموزیم عملکردهای بدن از جمله ضربان قلب را با کمک ذهن کنترل نماییم. در بیوفیدبک به حسگرهای الکتریکی وصل می‌شوید که به شما کمک می‌کند اطلاعاتی درباره بدن خود را دریافت و اندازه گیری نمایید، حسگرهای بیوفیدبک به شما می‌آموزد که چگونه تغییرات ظریف و ماهرانه‌ای در بدن خود، مثلاً آرام کردن برخی ماهیچه‌ها را بتدریج انجام دهید تا به آنچه می‌خواهید، برای مثال کاهش تنش، برسید.

در اصل بیوفیدبک وضعیت سلامت و عملکرد فیزیکی، به فرد قدرت استفاده از افکار برای کنترل بدن را می‌دهد. بیوفیدبک اغلب به عنوان یک شیوه آرمیدگی بکار می‌رود. (ویکی پدیا ، 1393)

  diagram showing the feedback loop between person, sensor, and processor to help provide A

باتمرين در اين زمينه شما ميتوانيد فعاليتهاي بدن خودمانند ضربان قلب ، فشار خون وکششهاي عظلاني را کنترل کنيد این سیستم طوری طراحي شده که هرگاه بدن شما احساس فشار ويا آرامش ميکند آنراحس کرده و به صورت علايمي مانند يک علامت صوتي يا يک جراغ چشمک زن به شما نشان ميدهد . به شما اطلاع مي دهد.نهايتا ، شما ميتوانيد واکنشهايي که سبب آرامش شما ميشود بدون استفاده از دستگاه را فرا گيريد.

4-7-2. منحرف کردن فکر ( Distraction )

منحرف کردن فکر استفاده از فعاليتي است که فکر شما را مشکلي که براي شما ايجاد ناراحتي و نگراني ميکند منحرف خواهد کرد . صحبت کردن بادوستان ياوابستگان ، سرگرم کردن خود با فيلمهاي تلويزيون يا رفتن به سينما يا گوش کردن به راديو،يا انجام کارهاي دستي مانند سوزن کاري يا بازي با پازل يا مدلهاي ساختماني يا نقاشي ، روشهايي است که حواس شما را از احساسات نا خوشايند منحرف مي کند .خيلي از مراکز کانسرامروزه از متخصص هاي موزيک ياخلاقيت درماني در اختيار دارند که ميتوانند با پيشنهاد مناسب با روحيات شما در ضمن درمان سرطان استرس و فشارهای فکری را بکاهند . ( مکاریان ،1393)

4-7-3. هيپنوتيزم

هیپنوتیزم یکی از روشهای درمان مکمل است که برای ارتقای شرایط زندگی بیماران بیماریهای مزمن کاربرد گسترده ای دارد. در همین راستا می توان از هیپنوتیزم برای بیماران مبتلا به سرطاننیز استفاده نمود.

هیپنوتیزم به عنوان یک روش درمانی اصلی یا درمان کمکیِ موثر در بسیاری از انواع مشکلات جسمی و روانی، کاربرد ارزشمندی دارد. هیپنوتیزم حالت تغییر یافته‌ای از هوشیاری است که طی آن درمانگر واجد شرایط این فرصت را پیدا می‌کند که با تاثیر مستقیم بر فرآیندهای ناخودآگاه و ارائه تلقینات درمانی مناسب به اصلاح ساختار روانی بیمار بپردازد و یا زمینه‌ای برای اجرای یک روش درمانی پزشکی مثل جراحی و … فراهم سازد.

با توجه به لزوم کاربرد شیوه هایی که به ارتقای کیفیت زندگی بیمارانی که با بیماری های مزمنی که با درد همراه است زندگی می کنند منجر شود ، امروزه استفاده از هیپنوتیزم به عنوان وسیله ای برای ایجاد بی حسی موضعی برای انجام درمانها پزشکی و کاهش و از بین بردن درد کاربرد گسترده ای دارد. بر همین اساس از هیپنوتسزم در درمانهای مختلف سرطان در بزرگسالان و کودکان نیز استفاده می شود.

در حال حاضر ” هیپنوتیزم درمانی” یک روش درمانی است که در یک مرحله یا مراحلی از آن از هیپنوتیزم استفاده می شود. (iransalamat.com، 1393)

 4-7-4. تصوير سازي ذهني Imagery

تصوير سازي ذهني يک روش استفاده از روياي در روز است که از تمام احساسات و حواس شما استفاده ميکند . اين روش معمولا با چشم بسته انجام داده ميشود. براي شروع ، به آهستگي شروع به نفس کشيدن کرده تا احساس آرامش کنيد .احساس يک گويي از انرژي را ( مثلا يک نور سفيد ) تصوير سازي کنيدکه در نقطه اي از بدن شما مي باشد. وقتي شما توانستيد اين گوي انرژي را ببنيد ، در هنگامي که نفس خود را داخل ميکشيد تصور کنيد که اين گوي انرژي را به قسمتي از بدن که درد يا ناراحتي دارد يا احساس مشکل ميکنيد مانند تهوع و استفراغ وارد ميکنيد.

وقتي نفس را بيرون مي دهيد هوا همراه اين توپ از بدن شما بيرون ميرودوهمراه آن دردو آلام شما هم خارج ميشود ( نفس خود را خيلي آرام بکشيد و به صورت فوت کردن و تنفس با صدا نباشد). اين تصوير سازي ورود اين توپ انرژي به درون خود و خروج آنرا ادامه دهيد . شما مي بينيد که اين توپ انرژي به تدريج هر چه وارد و خارج مي شود بزرگتر و بزرگتر ميشودو درد و الام شما کمتر مي شود .در انتها اين تصوير سازي ، به آهستگي شماره از سه به پايين بشماريد ، نفس عميق بکشيد ، وچشم خود را باز کنيد و به خودتان بگوييد ( من بيدار ميشوم و احساس آرامش ميکنم )

4-7-5 . ماساژدرماني

استفاده از لمس براي بهبود در يک فکر قديمي مي باشد . اولين دستنوشته در اين مورد به 3000 سال قبل در چين برميگردد.ماساژدرماني به لمس قسمتهاي مشخصي از بدن با روشهاي خاص مانند ضربه زدن به عضلات بدن يا مالش آن نواحي گفته مي شود.اين درمان بايد توسط افراد متبحر و داراي مجوز با يد انجام شود و با پزشک خود در اين مورد مشورت کنيد .

4-7-6 . عبادت و دعا Meditation and Prayer

عبادت يک روش تمدد اعصاب و آرامش بخش مي باشد که به شما اجازه مي دهد انرژي خود را روي يک مسئله خاص متمرکز کنيد و به يک مورد خاص فکر کنيد .بخصوص وقتي فکر و بدن شما تحت استرس درمان کانسر مي باشد به شما کمک مي کند . به عنوان مثال ، شما يک کلمه يا جمله را مرتب تکرار مي کنيد و يا به طور دائم به يک شکل نگاه ميکنيد .

روش ديگر دعا کردن اجازه دادن به تفکراتتان است که احساس کنند و تصوير سازي کنند که شما خارج ميشوند .در افرادي که به نيروي معنوي برتر اعتقاد دارند ، نماز و عبادت،يک احساس قدرت و آرامشو الهام بسيار قوي در هنگام درمان کانسر به آنها خواهد داد.دعا چه به تنهايي يا همراه با فاميل يا با هم کيشان به شما کمک فراوان خواهد کرد.روحانيون ميتوانند در ورود شما با اين مراسم شما را کمک کنند.

4-7-7 .کشش ونرمش عضلات

در يک اطاق آرام دراز بکشيد.به آرامي وآهستگي نفس بکشيد.درهنگام دم عظلات و گروهي از عظلات را منقبض کنيد.به عنوان مثال ، يک چشم را در هم بکشيد ، يا اخم کنيد ، يا دندانها را به هم بفشاريد ، مشت کنيد ، بازو يا ران خود رامنقبض کنيد.نفس خود را نگه داريد وعظلات خود را چند دقيقه منقبض نگه داريد.سپس بازدم کرده و عظلات خود رارها کرده، واجازه دهيد بدنتان رلاکس و شل شويد.

اين سير را با عضلات ديگر تکرار کنيد .ازطريق ديگراين روش درمان را ميتوانيد انجام دهيد به اين طريق رلاکسيشن يا تمدد اعصاب پيشرونده گويند،از انگشت شصت پا شروع گنيد ، کم کم بالاتر بياييد و به تدريج عظلات تمام يک پا را منقبض کنيد و شل کنيد . سپس همين کاررابا پاي ديگر انجام دهيد .سپس عظلات قسمتهاي ديگر بدن را همين کار کنيد تا تمام بدن از جمله عظلات جمجمه را هم شامل شود . به ياد داشته باشيد در هنگام انقباض عظلات در دم باشيد و در هنگام شل کردن عظلات در حال بازدم.

4-7-8 . ورزشهاي فيزيکي

ورزش مي تواند در کاهش درد کم کند ، عظلات ضعيف را تقويت مي کند ، بالاتس را برقرار ميکند ، و افسردگي و ضعف را کاهش مي دهد . بعد از گرفتن تاييد ورزش از پزشک خود و مشخص کردن ميزان تحمل به ورزش براي شما ، ابتدا ورزش را 5-10 دقيقه پياده روي در روز شروع کرده و بتدريح فعاليت خود را افزايش دهيد

4-7-9. تنفس منظم

در يک وضعيت مناسب قرار بگيريدوتمام عظلات خود را شل کنيد . اگر چشمان شما باز است به يک نقطه دور نگاه کنيد.واگر چشمان شما بسته است به يک مسئله آرامش بخش يل خنثي فکرکنيد وفکرخود را به تنفس خود متمرکز کنيد.

نفس خودراآهستگي وآرامش از طريق بيني به درون و بيرون بدهيد.شما ميتوانيد يک ريم ثابت به تنفس خود با شماره کردن تنفس بدهيد “دم : يک دو ـ بازدم : يک دو ” .خودتان را با هر تنفس شل و رلاکس کنيد .

شما ميتوانيد اين تکنيک را فقط براي چند ثانيه يا تا ده دقدقه ادامه دهيد . با سه شماره به آهستگي به اين تنفس ريميک حاتمه دهيد. ( مکاریان ،1393)

شناسايي کودکان سرطاني و عمده ترين سرطانهاي شايع کودکان

هنوز ار زماني که اميد به زندگي در اطفال سرطاني بسيار کم بوده، 15 – 10 سال بيشتر نمي گذرد.و آن وقت سرطان اطفال را ناخود آگاه برابر با مرگ آنها مي دانستيم. نمي توان انکار کرد که يک بيماري بزرگ است ولي الزاما کشنده نيست. امروزه بيش از يک هزار نوجوان از سرطان کودکي رسته اند. اين امر مرهون پيشرفتهاي پزشکي و روش هاي درماني جديد است. زندگي اطفال طولانيتر شده و کلمه بهبودي معموليتر گشته اين موفقيت قابل تحسين است، ولي ارزان به دست نيامده است.

و اين گري وي رئيس برنامه هاي کودکان بيمارستان هتل ديويد بيمارستان عمومي کنزينگتون مي گفت: وقتي کارم را در اين تخصص شروع کردم بچه ها فقط مي مردند، ولي حالا درصد زنده ماندنشان اميدوار کننده است. البته آنها توانسته اند اين دوران را بگذرانند ولي واقعا از مراحل سخت و وحشتناکي گذشته اند. ما بايد ياد بگيريم که چطور با آنها برخورد کنيم.”

سرطان - دانلود پایان نامه

امروزه با اينکه مي توانيم کودکان بيشتري را درمان کنيم ولي احتمالا نتوانسته ايم کمک چنداني از نظر روحي و اجتماعي بدهيم. در گذشته نه چندان دور، بيشترين توجه بر بهبودي بود، ولي حالا نمي توان اولويتها را در نظر نگرفت. حالا ديد بازتر شده است و بايد به همه جنبه هاي بيماري نگاه کرد و با اطمينان به آن نزديک شد.

سرطان هاي اطفال از نظر آسيب شناسي ، سير و پاسخ به درمان تفاوت زيادي با سرطان در بزرگسالان دارد و در صورت تشخيص بموقع و درمان صحيح و پيگيري مداوم ، از پيش آگهي بهتري برخوردار است. شايعترين سرطان هاي اطفال عبارت اند از:

لوسمي ، لنفوم هوچکين و غير هوجکين ( که در خون و سيستم لنفاوي پديد مي آيند)، تومورهاي بافت عصبي ، سارکوم هاي انديفرانسيه ، نفروبلاستوم ، رتينوبلاستوم.

زندگي اطفال مبتلا به اين بيماريها با بهره گيري از روشهاي جديد و پيشرفته تشخيص و درمان دهه هاي اخير، نسبت به سابق طولاني تر شده است.

4-6-2-1. لوسمي ها

لوسمي ها ، سرطان هاي سلول هاي خونساز بدن هستند که شايعتري سرطان در اطفالند. پسرها بيشتر از دختر ها به اين سرطان مبتلا مي شوند. آمار بهبودي در اين نوع سرطان اميدوار کننده است. قبل از بکارگيري داروهاي ضد لوسمي در سال 1948 کودک مبتلا به لوسيم لنفوبلاستيک حاد (ALL ) بين دو تا سه ماه بيشتر زنده نمي ماند. اين روزها شانس زنده ماندن پنج ساله آنها به بيش از 60% (در مراکز مجهز) رسيده است.

خانواده بيمار بايد با روشهاي تشخيص و درمان اين بيماري آشنا شود. از هنگام تشخيص تا شروع درمان، اين بيماري آشنا شود. از هنگام تشخيص تا شروع درمان ، کودکان مجبور به تحمل يک سري آزمايشات تشخيصي هستند که دشوارترين آن آزمايش مغز استخوان است. بهتر است آزمايش براي کودک توضيح داده شود. بهترين روش به وسيله نقاشييا نشان دادن يک قطره خون در زير ميکروسکوپ است. به اين طريق کودک بيمار با تيم پزشکي ارتباط هم پيدا مي کند.

4-6-2-2. لنفومها

گروهي از سرطان هاي بدخيمي هستند که بيماري در سيستم رتيکولواندوتليال و غدد لنفاوي شروع مي شود. معمولا به دو دسته هوچکين و غير هوچکين تقسيم مي شوند که اين بستگي به نوع نسج دارد. بيماري هاي غير هوچکين اطفال ( به اسامي قديمي لنفوسارکوم، رتيکولوسل سارکوم ) شايعتر از بيماري هوچکين قبل از 5 سالگي بسيار نادر است ولي بين سنين 15 تا 19 سالگي شايع است ولي ميزان شيوع آن به لوسمي ها نمي رسد. در صورت درمان صحيح شانس زنده ماندن 5 ساله در لنفوم غير هوچکين بيش از 60 درصد و در بيماري هوچکين حدود 80 تا 90 درصد است.

4-6-2-3. تومورهاي سيستم عصبي

در سنين کودکي دو نوع سرطان در نسج عصبي به وجود مي آيد: تومورهاي مغز و تومورهاي سخت (Solid) که بعد از لوسمي ها شايعترين سرطان ها هستند. ميزان شيوع نوروبلاستومها در نوزادان بعد از تومورهاي مغزي است.

نياز خانواده ها به حمايت بعد از تشخيص تومورهاي مغز بسيار زياد است. احساسات بيمار در نياز به آگاهي به وسعت جراحي و ناتواني هاي عصبي ، آينده نگري درمان هاي اضافي نبايد ناديده گرفته شود و چون قبل از جراحي نمي توان پاسخ قاطعي داد، والدين خود را براي بدترين حالت آماده مي کنند. بهترين کار تشويق خانواده ها به بيان احساسات خود است. اغلب خانواده گناه زيادي را به گردن خود مي گيرد. شايد قبل از آن کودک را به خاطر بي دقتي و علائم عصبي ديگر بيماري تنبيه مي کرده اند.

4-6-2-4. تومورهاي استخواني

تومورهاي بدخيم استخواني کمتر از 1 درصد تومورهاي بدخيم را تشکيل مي دهند ولي در کودکان شايعتر از بزرگسالان است. بالاترين ميزان شيوع بين 15 تا 19 سالگي است. در کودکان دو نوع تومور بدخيم استخواني پديدار مي شود: استئوژنيک سارکوم و يوينگ سارکوم.

بعد از عمل جراحي ، خانواده ها علاوه بر نياز به آگاهي درباره اين بيماري خطرناک، بايد خود را براي معلوليتهاي جسمي کودک هم آماده کنند. واکنش کودک به صورت خشم و افسردگي واکنشي کاملا طبيعي است. کودک نسبت به والدين خود خشم دارد که اجازه دادند ، عضوي از او قطع شود.

جنبه ديگر درمان بيمار، شيمي درماني سنگين و طولاني مدت اين نوع سرطان ها است که خود با عوارض مهمي همراه مي باشد. در واقع با اين درمان هاي سنگين شانس زنده ماندن اين کودکان در پيشرفته ترين مراکز دنيا 50 تا 60 درصد است.

4-6-2-5. ديگر تومورهاي سخت

تومور ويلمز يا نفروبلاستوم تومور بسيار شايعي در کودکان است . بالاترين ميزان شيوع آن در سن 3 سالگي است. چون بلافاصله بعد از جراحي بيمار تحت درمان با الشعه و يا دارو قرار مي گيرد، توضيح درمان براي خانواده ها بسيار ضروري است. پيش آگهي اين بيماري نسبتا خوب است و بيش از 80 درصد اين کودکان معالجه مي شوند.

4-6-2-6. رابدوميوسارکوم

سارکون نسج نرم چهارمين نوع تومورهاي سخت در اطفال است. با روشهاي کنوني درمان (شيمي درماني، راديوتراپي و جراحي)حدود 50 تا 60 درصد اين کودکان زنده مي مانند.

4-6-2-7. رتينوبلاستوم

در اين نوع تومور اغلب چشم کودک به خاطر خود بيماري ، يا به علت درمان از بين مي رود. بنابراين ، خانواده ها را بايد با چشم مصنوعي آشنا ساخت.

4-6-3. کودکان سرطاني

همه کودکان عزيز هستند و همه آنان سرمايه هاي جامعه کنوني ما مي باشند حتي اگر مشکلات فراواني براي سلامتي آنها وجود داشته باشد . بايد کودکان را پرورش داد و بايد آنان را آماده زندگي نمود تا ساختن جامعه خويش را شروع نمايند. در ميان کودکان، بعضي از آنان از جمله کودکان خاص و سرطاني جهت آموزش ، درمان و مشاوره روحيآماده سازي براي زندگي اجتماعي روش خاصي، وقتي خاص، و توجهي خاص را مي طلبند.

اين کودکان بيش از احساس ترحم افراد جامعه  به توجه و نشاط و اجتماع  جمعي کودکانه نيازمند ندبه طوري که در صورت درست رفتار کردن با آنان امکان بهبودي آنها بيشتر مي گردد.

کودکان سرطاني ، در سن رشد تحت عمل جراحي وسيعي قرار مي گيرند، يا پرتو درماني و شيمي درماني مي شوند که در مراحل مختلف بيماري اجتناب ناپذير است. بدن در حال رشد که در معرض هجوم سرطان است و درگير درمان آن مي شود، بايد ياد بگيرد که با معلوليتهاي ناشي از آن بسازد.

درمان سرطان هفته ها يا ماه ها به طول مي انجامد و در اين مدت عوارض جانبي گوناگوني ممکن است گريبانگير بيمار شود. به عنوان مثال مشکلاتي مانند عفونت، احتمال خونريزي و آنمي خواهد داشت.

4-6-4. شناسايي بيماري کودکان

کودک در سه مرحله از بيماريش در معرض خطر عفونت قرار دارد، که اين مسئله بيشتر در مورد لوسمي ها اتفاق مي افتد:

الف – در زمان تشخيص و عود بيماري

ب – در زمان درمان هاي ايمونوساپرسيو(سرکوب کننده سيستم ايمني).

ج – بعد از درمان هاي طولاني آنتي بادي.

خانواده ها بايد از انتقال عفونت به داخل خانه جلوگيري کنند. حداقل کاري که مي توان کرد رعايت بهداشت و شستن مرتب دستها است.

سرطان - دانلود پایان نامه            

سبب شناسی سرطان

سرطان یک فرایند پویا است که توسط متغیرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغییرات مولکولی سلول شده و منجر به تداخل در سیستم تکثیر سلول می‌شود.

اولین تغییر سلولی آشکار در پیدایش سرطان، تراریختی و تغییر شکل سلول است. عواملی که به ایجاد سلولهای سرطانی کمک می‌کنند عبارتند از:

استعداد میزبان: عوامل ژنتیکی از جمله نقایصی در کروموزوم‌ها و یا انتقال ژن معیوب به جنین

عوامل ایمنولوژیک(ایمنی): مانند نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن

داروهای سرکوبگر ایمنی: موجب سرکوب مکانیسم ایمنی طبیعی شده و زمینه‌ ابتلا به سرطان را فراهم می کنند

عوامل محیطی: تماس با مواد سرطان‌زا مانند آزبست، پرتونگارها و رادیوم‌ـ پرتوهای یونیزه شامل امواج الکترومغناطیسی

ویروسهای القا کننده سرطان: ویروسهایی هستند که قابلیت تغییر دادن شکل سلولی را که آلوده می‌کنند، دارند و در نتیجه منجر به تکثیر خارج از کنترل سلول‌های مورد نظر می‌شوند. این تکثیر فزاینده موجب تومور یا سرطان می‌شود.

عوامل ترشح هورمونی: عوامل ترشح هورمونی اغلب موجب تسریع روند بدخیمی بیماری می‌شود. (pezeshk.us ، 1393)

 

 

 روشهای اصلی درمان سرطان

 شیمی درمانی

شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با بهره گرفتن از برخی داروهای خاص است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود. کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است.این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است.  (ویکی پدیا ، 1393)

شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری‌هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های سرطانی را با بهره گرفتن از داروهای شیمیای و مواد شیمیایی از بین می‌برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه آنتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد. شیمی درمانی (به آن کِموتراپی هم گفته می شود) نوعی از درمان سرطان است که در آن از دارو برای نابود کردن سلول های سرطانی استفاده می شود. شیمی درمانی رشد سلول های سرطانی که تقسیم و رشد بالایی دارند را کاهش می دهند یا متوقف می کند. ولی شیمی درمانی می تواند به سلول های سالم خصوصاً آن دسته که رشد بالایی دارند مانند سلول های پوششی دهان، روده و مو هم آسیب بزند. معمولاً عوارض جانبی بعد از اتمام شیمی درمانی بهتر یا کاملاً برطرف می شود. سته به نوع سرطان و میزان پیشرفتگی آن، شیمی درمانی می تواند:

 • سرطان را معالجه کند : اگر شیمی درمانی سلول های سرطانی را تا حدی از بین ببرد که دیگر پزشک نتواند اثری از آن را در بدن بیابد و بیماری، دیگر باز نگردد.
 • سرطان را کنترل کند : اگر شیمی درمانی از انتشار سرطان جلوگیری کند، سرعت رشد آن را کاهش دهد یا سلول های سرطانی که در سایر نقاط بدن پخش شده اند را نابود کند.
 • بهبود علائم سرطان : (به آن درمان پالیاتیو هم گفته می شود) اگر شیمی درمانی توموری که باعث فشار یا درد شده است را کوچک کند. (دکتر احتجاب ، 1393)

 بخش  شیمی درمانی بیمارستان مهر تهران

 پرتو درمانی

پرتودرمانی یا رادیوتراپی (به فرانسوی: Radiothérapie) یکی از مهم‌ترین شاخه‌های فیزیک پزشکی است. پرتودرمانی به درمان بیماری با بهره گرفتن از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده می‌شوند یا از داروهای حاوی مواد نشاندارشده ساطع می‌شوند گویند. (ویکی پدیا ، 1393)

پرتو درماني يكي از روشهاي درماني در دانش پزشكي براي درمان سرطان است. در جريان پرتو درماني با بهره گرفتن از اشعه يا پرتوهاي داراي انرژي زياد ( پرتو يونيزان ) سلولهاي بيمار يا مشكوك را از بين مي بريم. پرتو درماني مي تواند مانند ساير درمان ها براي بيمار عوارضي داشته باشد. خوشبختانه اكثر عوارض گذرا و قابل كنترل مي باشند. پرتو درمانی استفاده از پرتوهای یونساز برای ازبین بردن یا کوچک کردن بافت‌های سرطانی است. در این روش در اثر آسیب DNA، سلول‌های ناحیه درمان (بافت هدف) تخریب و ادامه رشد و تقسیم غیر ممکن می‌شود. اگرچه پرتو علاوه بر سلول‌های سرطانی به سلول‌های سالم نیز آسیب می‌رساند ولی اکثر سلول‌های سالم بهبودی خود را دوباره بدست می‌آورند. هدف از پرتو درمانی از بین بردن حداکثر سلول‌های سرطانی با حداقل آسیب به بافت‌های سالم است. (mums.ac.ir ، 1393)

 نحوه کارکرد و عبور پرتوها با بهره گرفتن از اشعه گاما یا الکترون برای ازبین بردن سلولهای سرطانی

 دستگاه رادیوتراپی

سرطان - دانلود پایان نامه

سایبرنایف تنها سیستم رادیو-جراحی است که از ترکیب سیستم شتاب دهنده خطی، بازوی روبات و هدایت تصویری تشکیل شده است. سایبرنایف با دقت منحصر به فرد خود تومورهایی را که با بهره گرفتن از بیشتر سیستم های رادیوجراحی قابل رؤیت نیستند هدف قرار می دهد. سایبرنایف درمانی بدون درد و بدون خونریزی و سریعتر از سایر روش‌ها است. طول درمان آن با توجه به سرعت شروع دوز و تکنولوژی نظارت واقعی بر تومورهای در حال حرکت، از درمان معمولی کوتاهتر می باشد. تکنولوژی سایبرنایف ماوراء نیاز به عمل جراحی، به صورت گزینه درمانی بسیار جالب درآمده است. (  anadolumedicalcenter.ir،1393)

 درمان با سایبرنایف مرکز درمانی آنادولو

سایبرنایف بوسیله بازوی روباتیک خود، پرتوهای انرژی پرقدرت را از مسیرهای چندگانه به محل دقیق تومور حمله و موجب نابودی آن میشود. به وسیله این روش درمان، میزان عوارض جانبی تا مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا می کند زیرا این دستگاه  روباتیک سعی می کند پرتوهای تابشی را به محل دقیق تومور بتاباند و از درگیر کردن بافتهای سالم آن خوداری می شود. به علاوه، تکنولوژی جدید سایبر نایف میتواند هدف های متحرک مانند سرطان ریه را هم به آسانی نابود کند. این دستگاه قابلیت تنظیم بر اساس حرکات مرتب سینه هنگام نفس کشیدن را دارد. این باعث میشود که دیگر نیازی به نگهداشتن نفس توسط بیمار نباشد و درمان با سرعت بیشتری پیش رود. بدون هیچ برش و یا بیهوشی در طول درمان، اکثر بیماران میتوانند پس از پایان جلسه رادیوسرجری به زندگی عادی خود برگشته و به فعالیت روزانه خود بپردازند.

هدف‌گیری تومورها در سایبرنایف با دقت بیشتری، نسبت به شیوه‌های معمول صورت می‌گیرد. سایرنایف نخستین بار در سال ۱۹۹۰ معرفی شد. اولین بار از روبات «فانوک» ساخت ژاپن در سایبرنایف استفاده شد اما سیستم‌های مدرن‌تر از روبات آلمانی موسوم به KUKA KR 240 استفاده می‌کنند.

 اجزای سیستم سایبرنایف

دور بیمار، دوربین‌های اشعه ایکس‌ای قرار داده می‌شوند که موقعیت آناتومیک عضو هدف را به دقت مشخص می‌کنند، موقعیت بدن، با جایگاه توده که به وسیله سی‌تی یا MRI مشخص شده است، مقایسه می‌شود و یک برنامه کامپیوتری با دقت بازوی روبات را هدایت می‌کند، طوری که پرتو با دقت به توده تابانیده شود.

برای انجام فرایند سایبرنایف از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود، مثلا در مورد توده‌های واقع در حفره جمجمه از سیستمی موسوم به ۶D skull استفاده می‌شود. با این شیوه میزان دقت سایبرنایف به نیم میلیمتر می‌رسد.

اما در مورد توده‌های نخاع یا ریه، اوضاع اندکی متفاوت است، از آنجا که مهره‌های نسبت به هم حرکت می‌کنند و ریه هم در حین تنفس منبسط و منقبض می‌شود، بر خلاف جمجمه که استخوان‌هایش نسبت به هم ثابت هستند، باید از سیستم دیگری استفاده شود، این سیستم Xsight نام دارد.

دور بیمار، دوربین‌های اشعه ایکس‌ای قرار داده می‌شوند که موقعیت آناتومیک عضو هدف را به دقت مشخص می‌کنند، موقعیت بدن، با جایگاه توده که به وسیله سی‌تی یا MRI مشخص شده است، مقایسه می‌شود و یک برنامه کامپیوتری با دقت بازوی روبات را هدایت می‌کند، طوری که پرتو با دقت به توده تابانیده شود.

برای انجام فرایند سایبرنایف از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌شود، مثلا در مورد توده‌های واقع در حفره جمجمه از سیستمی موسوم به ۶D skull استفاده می‌شود. با این شیوه میزان دقت سایبرنایف به نیم میلیمتر می‌رسد.

اما در مورد توده‌های نخاع یا ریه، اوضاع اندکی متفاوت است، از آنجا که مهره‌های نسبت به هم حرکت می‌کنند و ریه هم در حین تنفس منبسط و منقبض می‌شود، بر خلاف جمجمه که استخوان‌هایش نسبت به هم ثابت هستند، باید از سیستم دیگری استفاده شود، این سیستم Xsight نام دارد. (pezeshk.us ، 1393)

درمان بیمار، پس از رسیدن بیمار به بخش سایبرنایف در روز و ساعتی که قبلا” اطلاع داده شده است، آغاز می شود. درمان معمولاً بین 30 دقیقه تا 2 ساعت طول می کشد. ممکن است درمان در دو تا پنج قسمت (مرحله) اجراء شود. در این صورت، بین هر یک از مراحل درمان 24 ساعت (حداقل) فاصله داده می شود. بیمار، پس از هر جلسه درمان به منزل یا محل کار خود باز خواهد گشت. (  anadolumedicalcenter.ir،1393)

جراحی مؤثرترین و سریع ترین درمان برای تومورهایی است که در مراحل اولیه ی رشد هستند و هنوز گسترش نیافته اند ( متاستاز نداده اند). این تنها راه قابل اعتماد برای حذف کامل یک تومور است. با این حال، تضمینی در برداشته شدن کلیه ی بخش های میکروسکوپی تومور که ممکن است گسترش یافته باشد وجود ندارد. به همین دلیل، ممکن است جراحان بخش های بزرگتری از بافت های سالم اطراف تومور را نیز بردارند. احتمال دارد انجام این کار برای تومورهایی که در لایه های نزدیک یا درون بافت های اساسی قرار دارند، نظیر اعصاب یا اندام ها، غیر ممکن باشد. جراحی سرطان اغلب به بیهوشی عمومی نیاز دارد؛، طریقی که در آن بیمار هوشیاری خود را از دست می دهد و ممکن است حتی برای چند روز در بیمارستان بستری شود. برای مثال، زنی که مبتلا به سرطان پستان است احتمال دارد نیاز به لامپکتومی یا ماستکتومی پیدا کند، یعنی جراحی ای که در آن بخشی یا تمامی پستان برداشته می شود.( خدابخشی، 1388)

 ژن درمانی

منظور از ژن درمانی مجموعه‌ای از روش‌های درمانی است که طی آن با ترمیم و رفع عیب ژن، بیماری را درمان می‌کنند. ن‌ها که بر روی کرموزوم‌ها قرار دارند، واحدهای فیزیکی و کارکردی پایه‌ای بدن هستند. ژن‌ها توالی‌های اختصاصی بازهایی هستند که چگونگی ساخت پروتئین‌ها را رمزبندی می‌کنند. گرچه ژن‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما این پروتئین‌ها هستند که اغلب کارکردهای حیاتی را انجام می‌دهند و حتی اکثریت ساختارهای سلولی را تشکیل می‌دهند. هنگامی که ژن‌ها به نحوی تغییر پیدا کنند که پروتئین‌های رمزبندی‌شده بوسیله آنها نتوانند کارکردهای طبیعی‌شان را انجام دهند، بیماری‌های ژنتیکی به وجود می‌آیند. ژن‌درمانی تکنیکی است برای تصحیح ژن‌های معیوبی که مسئول ایجاد بیماری هستند. پژوهشگران ممکن است یکی از چندین رویکرد موجود را برای تصحیح ژن‌های معیوب به کار ببندند. ژن‌ طبیعی ممکن است به درون یک محل غیراختصاصی درون ژنوم کاشته شود تا یک ژن بی‌کارکرد را جایگزین کند. این روش یک رویکرد رایج است. یک رویکرد دیگر تعویض ژن غیرطبیعی از طریق “بازترکیبی هومولوگ” است. ژن غیرطبیعی را می‌توان از طریق “جهش معکوس انتخابی” ترمیم کرد، که باعث می‌شود، ژن به کارکرد طبیعی‌اش بازگردد. تنظیم یک ژن خاص(میزانی را که یک ژن خاموش و روشن می‌شود) را نیز می‌توان تغییر داد. (ویکی پدیا ، 1393)

ژن درمانی، آخرین پیش رفت در زمینه پزشکی است که در واقع تلاش می‌کند با دست کاری مواد ژنتیکی، به درمان و جلو گیری از بروز برخی بیماری‌هایی که با درمانهای طبیعی به سختی معالجه می‌شوند، بپردازد. این کار شامل وارد کردن ژن، واحد بیو لوژیکی وراثت، به داخل سلول یا بافت افراد مبتلا به بیماریهایی مانند سرطان می‌باشد.

. آنتی‌انجیوجنسیس

استفاده از بازدارنده رگ‌زایی (به انگلیسی( Angiogenesis inhibitor روشی است که طی آن به وسیله عوامل بازدارنده از جمله پروتئینها از فرایند رگ‌زایی جلوگیری می‌شود. مهار رگ‌زایی از روش‌های بسیار موثر ضد سرطانی است که به وسیله جودا فولکمن کشف شده‌است. رگ‌زایی در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک از جمله رشد تومور دخالت دارد. ایجاد رگ‌های خونرسان در درون تومورها برای رشد آنها ضروری است. اینکار در تومور با میانجی‌گری مولکول‌های مختلف القا می‌شود. تعادل بین عوامل پیش‌برنده و مهار کننده رگ‌زایی این فرایند را به شدت کنترل می‌کند. چون مهار رگ‌زایی روش مناسبی برای درمان تومور می‌باشد لذا پزشکان کوشیده‌اند با طراحی عوامل درمانی بر علیه رگ‌زایی به درمان تومور بپردازند. اخیرا مهار کننده‌های رگ‌زایی به صورت درون‌زاد (همچون اینترلوکین-۸) و برون‌زاد (‏نظیر‏ بواسیزامب Avastin) طبقه‌بندی شده‌اند. این عوامل با تشکیل رگ‌ها تداخل می‌کنند. (ویکی پدیا ،1393)

  تفکر مثبت

تفکر و نگرش مثبت همواره میتواند در درمان بیماری ها موثر باشد ، انسان بدون داشتن انرژی و فکر مثبت دچار بحران های جسمی و روحی خواهد شد ، در نتیجه برای یک بیمار داشتن تفکر و نگرش مثبت از عوامل کلیدی می باشد .

  هایپرترمیا

گرماافزایی یا درمان هایپرترمیا یکی از راه‌های درمان بیماری‌ها در فیزیک پزشکی است. از این روش برای سرطان‌های موضعی مثل سرطان پوست، استفاده می‌شود. در این روش دمای ۴۳ درجه سلسیوس، برای مدّتی به عضو بیمار تابانده می‌شود.

در این روش برای آسیب رساندن به سلول‌های سرطانی بافت بدن را در معرض دمای زیاد (تا حدود ۴۴ درجه سلسیوس) قرار میدهند. هایپرترمیا تقریبا همیشه همراه با سایر روش‌های درمان سرطان، مانند پرتو‌درمانی و شیمی‌درمانی بکار میرود. روش‌های مختلف گرماافزایی مطرح است از جمله این روش‌ها می‌توان به هایپرترمیای تمام بدن (whole-body)، ناحیه‌ای و موضعی اشاره کرد.

 درمان بیولوژیکی یا ایمونولوژیک:

که مشتمل بر بازسازی، تحریک، هدایت و تقویت سیستم طبیعی دفاعی بدن بیمار است و با بکارگیری آنتی بادی و هدایت سیستم دفاعی خود بیمار جهت مبارزه با سرطان روی می‌دهد. بکارگیری عواملی مانند اینترفرون، سلول‌هایی که فعالیت ضدتوموری مستقیم دارند، و پادتن‌های تک‌تیره رشد سرطان را کاهش می‌دهد.

درمان فوتودینامیک (بکارگیری رنگ و نور):

در این شیوه رنگ به داخل یک رگ تزریق و سپس در تمام بدن منتشر می‌شود. پس از چند روز، این رنگ تنها در سلولهای بدخیم باقی می‌ماند. سپس نور قرمز رنگ لیزری به سلول تابانده می‌شود و رنگ درون سلول سرطانی این نور را جذب می‌کند. این امر منجر به واکنش فوتوشیمیایی که ویرانگر سلول‌ها است می‌شود.

سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیزر: در برخی موارد ضایعه بدخیم سرطان ریه منجر به مسدود شدن خشکنای می‌شود. در چنین موردی پزشک با سوزاندن ضایعه بدخیم با اشعه لیزر راه عبور هوا را برای بیمار باز می‌کند. این روش به گونه کامل نمی‌تواند منجر به ازبین بردن ضایعه بدخیم شود ولی کمکی است جهت آسان شدن تنفس در بیمار.

سَرَطان (به پارسي سره: چَنگار) يعني رشد، تکثير و گاهي انتشار غير طبيعي سلول‌هاي بدن.  تقسیم نامتقارن سلول‌های بدن. سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلول‌ها می‌شوند در هسته سلول اشکال وارد کنند، مانند مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیایی و سمی یا تابش بیش از حد اشعه‌هایی مانند نور آفتاب . در یک جاندار سالم، همیشه بین میزان تقسیم سلول، مرگ طبیعی سلولی و تمایز، یک تعادل وجود دارد.

سرطان - دانلود پایان نامه

سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم می‌شود . که در پزشکی آنها را بیشتربا نام نئوپلاسم می‌شناسند. وقتی که یکی از سلول های بدن توسط عوامل مختلف رشدی غیر طبیعی می کند و باعث رشد غیر عادی سلول های دیگر می شود و در نهایت منجربه تولید تومر میشود که آن قسمت را از کار می اندازد وبه قسمت های دیگر نیز سرایت می کند. احتمال بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیادتر می‌شود . سرطان باعث ۱۳٪ مرگ‌ها است،   بر طبق گزارشانجمن بهداشت آمریکا ۷٫۶ میلیون نفر بر اثر سرطان و در سال ۲۰۰۷ مرده‌اند  . سرطان تنها ویژه انسان نیست و همه جانوران وگیاهان پرسلولی نیز ممکن است به سرطان دچار شوند. سرطان بیماری پیش رونده است .(ویکی‌پدیا ، 1393)

 بدن انسان از ميليونها ميليون سلول تشکيل شده است که در کنار هم، بافتهايي مانند ماهيچه ها، استخوان و پوست را مي‌‌سازند. بيشتر سلول‌هاي طبيعي بدن در پاسخ به تحريکاتي که از داخل و خارج بدن به آنها وارد مي‌‌شود، رشد و توليد مثل مي‌کنند و در نهايت مي‌‌ميرند. اگر اين فرآيند در مسير تعادل و صحيح خود اتفاق بيفتد، بدن سالم مي‌‌ماند و عملکرد طبيعي خود را حفظ مي‌‌کند. اما مشکلات، زماني شروع مي‌‌شود که برخي از ژن‌هاي يک ياخته طبيعي دچار جهش شده و سلول به يک سلول سرطاني تبديل شود. سرطان يک بيماري ژنتيکي است. يک ياخته طبيعي ممکن است بدون هيچ دليل واضحي به يک سلول سرطاني تبديل شود، ولي در اغلب موارد، تبديل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطان زا مانند الکل و دخانيات صورت مي‌‌گيرد. شکل ظاهري و نيز عملکرد سلول‌هاي سرطاني شده با سلول‌هاي طبيعي تفاوت دارد. جهش يا تغيير ايجاد شده در DNA يا ماده ژنتيکي سلول اتفاق مي‌‌افتد. DNA همان مسئول کنترل شکل ظاهري و عملکرد سلول است. وقتي DNA يک سلول تغيير مي‌‌کند، آن سلول با سلولهاي سالم کنار خود تفاوت مي‌‌يابد و ديگر کار سلول‌هاي طبيعي بدن را انجام نمي‌دهد. اين سلول تغيير يافته از سلولهاي همسايه اش جدا مي‌‌شود و نمي‌داند چه زماني رشدش بايد به پايان برسد و بميرد. به عبارت ديگر سلول تغيير يافته از دستورها و علائم داخلي که سلولهاي ديگر در کنترل آنها هستند، پيروي نمي‌کند و به جاي هماهنگي با سلولهاي ديگر خودسرانه عمل مي‌‌کند.

اين سلول جهش يافته تقسيم و به 2 سلول جديد ” جهش يافته ” تبديل مي‌‌شود و اين فرآيند به همين ترتيب ادامه مي‌‌يابد تا همان يک سلول به توده‌اي از سلولها که تومور ناميده مي‌‌شود، تبديل مي‌‌گردد. گاهي اين تومورها خوش خيم بوده و رشد نمي‌کنند. ولي در صورتي که سلولهاي تومور رشد کنند و تقسيم شوند و سلولهاي طبيعي اطراف خود را از بين ببرند و به نقاط ديگر بدن هم دست اندازي کنند، تومور بدخيم محسوب مي‌‌شود. بزرگ‌ترين خطر تومورهاي بدخيم، توانايي آنها در حمله به بافتهاي سالم و پخش شدن در بدن است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگ‌تر شوند، جلوي رسيدن مواد غذايي و اکسيژن را به سلولهاي سالم مي‌‌گيرند و با پيشرفت سرطان، سلولهاي سالم مي‌‌ميرند و عملکرد و سلامت بيمار از بين مي‌‌رود. اگر جلوي اين فرآيند گرفته نشود، سرطان به مرگ مي‌‌انجامد.

 در حالت معمولی تعداد افزایش سلول‌ها کنترل می‌شود(A). ولی در حالت سرطانی ازدیاد سلول‌ها کنترل نمی‌شود(B).

در سال 2005، در دنيا 6/7 ميليون نفر جان خود را به دليل ابتلا به سرطان از دست داده اند. در سال 2020، 16 ميليون نفر به سرطان مبتلا مي شوند و در همين زمان، سالانه 10 ميليون نفر از اين بيماري مي ميرند. در 10 سال آينده در صورتي كه اقدامي صورت نگيرد 85 ميليون نفر بدليل سرطان خواهند مرد. بيش از 70% موارد مرگ و مير ناشي از سرطان در كشورهاي داراي درآمد پايين يا متوسط است. اما مشكل واقعي سرطان بيشتر از اين اعداد است چرا كه يك سوم بيماران دچار افسردگي و اضطراب در حد باليني هستند و همچنين به دليل از دست رفتن درآمد و لزوم تامين مخارج درمان، آسيب شديدي به عملكرد اقتصادي خانواده وارد مي شود.

با اين حال، از سرطان مي توان رهايي جست زيرا بيش از 40% موارد سرطان قابل پيشگيري هستند و ثلث ديگر بيماران در صورت تشخيص به موقع قابل درمان قطعي مي باشند. در بقيه بيماران نيز كه غير قابل درمان هستند، انجام درمان هاي حمايتي به بهبود كيفيت زندگي بيماران كمك اساسي خواهد نمود.

در آخرين آمار در كشورما، سرطان با 4/9% بعد از گروه بيماريهاي دستگاه گردش خون ( 4/33% ) و سوانح مسموميت و خودكشي ( 4/13% ) به عنوان سومين علت مرگ مطرح گرديده است. در هرسال در كشور حدود 100 هزار مورد جديد سرطان بروز مي نمايد. تفاوت بازري در نحوه بروز سرطان و ميزان آن در مناطق مختلف جغرافيايي كشور مشاهده شده است. در برنامه ريزي ملي مبارزه با سرطان، تحقيقات سرطان داراي نقش اساسي و محوري است.با توجه به هزينه زياد درمان سرطان در مراحل پيشرفته بيماري، سرمايه گذاري در امر تحقيقات سرطان از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه است . (mums.ac.ir ، 1393)

اغلب سرطانها به سه دسته تقسيم مي‌‌شوند:

کارسينوما: به انگلیسی: Carcinoma رشد بدخیم (سرطان) سلولهای اپیتلیال را گویند که به بافتهای اطراف نفوذ نموده و توانایی متاستاز نیز دارد. کارسینوما از سلولهای تمایز یافته‌ای بوجود آمده‌اند که رفتار و شکل خاصی دارند مثلاً کراتین یا موسین یا انواع هورمون تولید می‌کنند. تشخیص کارسینوماهای تمایز نیافته از روی مورفولوژی آنها مشکل است ولی از آنجایی که کارسینوما معمولاً حاوی کراتین هستند تشخیص کراتین با بهره گرفتن از ایمونوهیستوشیمی به تشخیص و نوع درمان این تومورها کمک می‌کند. ایمونوهیستوشیمی:یک واکنش متقابل بسیار اختصاصی میان مولکولها یا به عبارت بهتر واکنش میان یک آنتی‌ژن و آنتی بادی آن است. (ویکی‌پدیا ، 1393)

سارکوما: سارکوم به انگلیسی: Sarcoma یا چنگار گوشتی به هر یک از گروه تومورهای بدخیم که سلولهای با پایه مزودرم یا بافت همبندی (و هرنوع بافت با قابلیت جایگزینی به‌جای دیگر بافت‌ها)را هدف قرار دهد گفته می‌شود. این تومورها اگر به‌هنگام و زمان ابتدایی تشخیص داده شوند در حالت خوش‌خیم باقی می‌مانند اما به علت متاستازی سریع از راه مجاری خونی در زیرگروه بدخیم قرار دارند. در پزشکی برای ابتلای هر زیرگروه ویژه٬ یک نام ویژه نیز درنظر گرفته می‌شود مانند لنفوسارکوم که به نئوپلازی در دستگاه لنفاوی گفته شده و در گره‌های لنفاوی واقع در  گردن٬ آکسیلا و کشاله نمود می‌یابند.  (ویکی‌پدیا ، 1393)

سرطان - دانلود پایان نامه

لوسمي و لنفوماها: شامل سرطانهايي است که از سلول‌هاي تشکيل دهنده خون و سلولهاي ايمني منشاء مي‌‌گيرد.

در کشورهاي غربي، سرطان پوست شايع‌ترين سرطان است و پس از آن سرطان سينه، شش، پروستات، روده بزرگ، مثانه و رحم قرار دارد.

راه هاي پيشگيري

عدم استفاده بي‌اندازه از مشروبات الکلي و دخانيات

صرف غذاهايي که به صورت آب پز تهيه مي‌‌شود.

عدم استفاده از غذاهايي که آثار سوختگي در آنها نمايان است.

استفاده از سبزيجات و انواع ميوه‌ها

استفاده کمتر از گوشت قرمز

رعايت کامل امور بهداشتي

انکوژن

انکوژن‌ها ژن‌هاي تغيير يافته‌اي هستند که بحالت عادي پروتئين‌هايي را، که در کنترل رشد و تکثير سلول‌ها نقش دارند، بيان مي‌‌کنند. اين ژن‌ها در حالت عادي پروتوانکوژن ناميده مي‌‌شوند. ولي در صورت بروز جهش در پروتوانکوژن‌ها، آنها به انکوژن‌ها تبديل مي‌‌شوند. انکوژن‌ها باعث بروز سرطان مي‌شوند. جهشهايي که پروتوانکوژنها را به انکوژنها تبديل مي‌‌کنند، اغلب باعث بيان بيش از حد فاکتور‌هاي کنترلي، افزايش تعداد ژن‌هاي کد کننده آنها و يا تغيير فاکتور‌هاي کنترلي بصورتي‌که فعاليت فاکتور‌ها، افزايش يابد و يا نيمه عمر آنها در سلول زياد شود، مي‌‌گردد. ابتدا انکوژنها در ويروس ها کشف شدند که انکوژن هاي ويروسي ناميده مي شوند. به واسطه جهش در پروموتر پروتو انکوژنها آنها به انکوژن ها فعال تبديل شده و بيان آنها زياد شده، تکثير سلولها افزايش يافته و تومور ايجاد مي شود.

در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسيم سلولي به شمار مي‌روند:

۱- آنکوژن‌ها (ژن‌هاي عامل تومور) (Oncogene) که در شرايط عادي در فرستادن پيام به سلول براي تکثير نقش دارند. اختلال و تغيير در اين سلول‌ها منجر به تکثير نامنظم سلول شده و سلول سرطاني بشمار مي‌رود.

۲- ژن‌هاي سرکوبگر تومور- (Tumour suppressor genes) اين ژن‌ها پروتئين‌هاي خاصي را توليد مي‌کنند که در شرايط عادي وظيفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پيام توقف تکثير مي‌دهد. يکي از مهم‌ترين ژن‌هاي اين گروه ژني‌ به نام p۵۳ است.

۳- ژن‌هاي خودکشي – (Suicide genes) خودکشي سلول‌ها يا مرگ سلول يکي از مهم ‌ترين عوامل پيچيده سلولي است که به سلول توانايي خودکشي در شرايط غيرمعمول را مي‌دهد تا مانع شيوع تکثير و آسيب‌ديدگي به ساير سلول‌ها ‌شود. هنگامي که ژن‌هاي خودکشي آسيب پيدا کنند ديگر قادر به فعاليت خود براي نابود کردن سلول معيوب نبوده و سلول سرطاني محسوب مي‌شود.

۴- ژن‌هاي ترميمي دي ان اي- (DNA repairing genes) اين ژن‌ها مسئول ترميم دي ان اي آسيب ديده و معيوب هستند که با ترشح پروتئين‌هاي متفاوت زمينه ترميم دي ان اي آسيب ديده را فراهم مي کنند. اما زماني که خود اين ژن هاي ترميمي دي ان اي آسيب مي بينند، سلول، ديگر توانايي ترميم خود را از دست داده و اختلالات ژنتيکي و ترميم نشدن دي ان اي منجربه سرطان مي‌شود.

تومور

تومور يک توده غير طبيعي از سلول هاست. سلولهاي تومور به دلايلي که هنوز ناشناخته هستند، رشد مي‌کنند و رشد آنها بدون توجه به نيازهاي بدن است. و از آنجايي که مواد غذايي سلولهاي طبيعي را از خون جذب مي‌کنند بنابراين غالبا براي بدن زيان‌آور هستند. تومورها را غالبا نيوپلاسم‌ها (NeoPlasms) يا نورشديافته مي‌نامند.

بافتهاي بدن به دنبال آسيب يا خسارت ديدن در اثر فرسودگي طبيعي سلولها بطور دائم ترميم و با سلولهاي جديد جايگزين مي‌گردند. بنابراين بطور کلي، رشد و ترميم بسته به نيازمنديهاي بدن بطور دائم روي مي‌دهند. اندام‌هاي خاصي مي‌توانند از نظر اندازه بزرگ شوند (هيپرترومي) يا تعداد سلولهايشان را افزايش دهند (هيپرپلازي) و اين در صورتي است که کار خواسته شده از آن اندام بيش از ظرفيت آن باشد.

تومورهاي خوش‌خيم

تومورهاي خوش‌خيم به آهستگي و به صورت تصاعدي رشد کرده و به بافتهاي ديگر تهاجم نمي‌نمايند. اين تومورها روي بافتهاي مجاور فشار وارد مي‌کنند. ولي رشدشان ممکن است پس از مدتي قطع شود و آنگاه بدون تغيير باقي مي‌مانند. سلولهاي تومورهاي خوش‌خيم معمولاً شبيه به سلولهاي بافتي که از آن بوجود آمده‌اند هستند. با برداشتن کامل اين تومورها با عمل جراحي ديگر عود نمي‌کنند. معمولاً طول عمر بيمار را کوتاه نمي‌کنند. البته وجود تومورهاي خوش‌خيم در محلهاي خاصي ممکن است کشنده باشد. زيرا ممکن است اين تومورها در کار يک اندام حياتي دخالت نمايند. تومورهاي خوش‌خيمي که در مغز بوجود مي‌آيند خارج کردن کامل آنها غالبا مشکل يا غير ممکن است و بنابراين فشار ناشي از اين تومورها که در داخل کاسه سر به ساختمانهاي مجاور وارد مي‌شود ممکن است باعث مرگ گردد.

تومورهاي بدخيم

تومورهاي بدخيم به طور تصاعدي رشد کرده و اگر جلوي رشدشان گرفته نشود به طرق مختلف باعث مرگ بيمار مي‌گردند. اين تومورها سريعا رشد کرده و سلولهاي تشکيل‌دهنده آنها از سلولهاي تومورهاي خوش‌خيم کمتر تمايز يافته‌اند. به عبارت ديگر اين تومورها تمايل دارند که همانند بافت جنيني که از آن عضو اصلي (قبل از سرطاني شدن) توسعه پيدا کرده باشند. تومورهاي بدخيم غالبا به ساير بافتها انتشار يافته (متاستاز) و برداشتن موضعي تومور در اطراف خط قطع کردن تومور است.

انتشار تومورهاي بدخيم با تهاجم مستقيم به بافتها مجاور و همچنين با تشکيل تومورهاي ثانويه در اندام‌هايي که دور از محل تومور اوليه هستند، صورت مي‌گيرد. متاستازها بطور خيلي شايع در غدد لنفاوي، ريه‌ها، کبد، استخوانها، غدد فوق کليوي، کليه‌ها و مغز يافت مي‌شوند. تومورهاي اصلي به عنوان رشد اوليه شناخته شده و متاستازها رشدهاي ثانويه ناميده مي‌شوند. به دليل اينکه

انتشار تومورها

انتشار اين تومورها به نواحي دور، از سه راه صورت مي‌گيرد:

انتشار لنفاوي سلولهاي تومور در داخل عروق لنفاوي مجاور رشد کرده و از يکديگر جدا شده و به غدد لنفاوي آن منطقه منتقل مي‌شوند، که در آنجا ممکن است رشد ثانويه روي دهد. رشد ثانويه ممکن است در نهايت غده لنفي را نابود ساخته و مجدداً به داخل عروق لنفاوي راه يافته و از طريق سيستم لنفاوي به سمت جلو پيشروي ‌نمايد.

انتشار عروقي سلولهاي تومور ممکن است به مويرگ‌ها يا وريدهاي محلي حمله کرده و از طريق جريان خون به سمت جلو حمل شوند. اين سلولها در شبکه‌هاي ميرگن ساير اندامها مستقر شده و آنگاه رشد ثانويه ممکن است صورت گيرد. سلولهاي تومور که وارد شاخه‌هاي وريد باب مي‌شوند تمايل به مستقر شدن در کبد دارند.

سلولهايي که وارد وريدهاي سيستماتيک مي‌شوند تمايل به استقرار در ريه‌ها دارند. به هر حال، برخي از سلولهاي تومور، از طريق مويرگهاي ريوي عبور کرده و ممکن است رشد ثانويه را در ساير بافتها ايجاد کنند. سلولهاي بدخيم ناشي از تومورهاي اوليه ريه ممکن است به همين طريق وارد گرش خون سيستماتيک شده و رشدهاي ثانويه را در بافتها ديگر تشکيل دهند.

انتشار توسط عمل کاشتن سلولهاي تومورهايي که داراي يک پرده سروزي هستند ممکن است از آن جدا شده و روي قسمت‌هاي ديگر آن پرده کاشته شوند. به عنوان مثال، کارسينوماي تخمدان ممکن است به اين طريق در سرتاسر حفره صفاق پخش شود. تهاجمات موضعي و انتشار متاستاتيک تومورهاي بدخيم، خارج ساختن کال آنها را فوق‌العاده مشکل مي‌سازد. سرعت رشد تومورهاي بدخيم بطور قابل توجهي فرق مي‌کند. ولي بطور کلي، هرچه سلولها کمتر تمايز يافته باشند، تومور سريعتر رشد مي‌کند.

تومورهاي بدخيم ممکن است در ابتدا هيچ علامت کلينيکي نداشته باشند ولي با پيشرفت رشد، تحليل رفتن عضلات و آنمي شديد از علائم شايع است. مرگ ناشي از تومورهاي بدخيم بدلايل مختلفي روي مي‌دهد ولي عوارضي از قبيل پنوموني يک دليل شايع اين مرگها است. تومورهاي داخل مجاري گوارشي با ايجاد انسداد مي‌توانند باعث مرگ گردند. و يا ندرتا مرگ در اثر نارسايي کبد به خاطر وجود متاستازها در آن روي مي‌دهد. تومورهايي که در مغز قرار دارند معمولاً به خاطر اعمال فشار روي مغز باعث مرگ مي‌گردد.

متاستاز

متاستاز به مهاجرت سلولهاي سرطاني از يک بافت به بافت ديگر، گفته مي‌شود. در برخي از سلولهاي توموري تعداد اندکي از خصوصيات سلول اوليه تغيير مي‌کند و سلول توموري هنوز کم و بيش شبيه سلول اوليه‌اي که از آن منشأ گرفته مي‌باشد. تومورهايي که در اثر اين سلولها پديد مي‌آيند تومورهاي خوش‌خيم ناميده مي‌‌شود. تومور هاي خوش‌خيم، گسترش محدودي دارند و تومور، فقط در همان محل سلول اوليه مشاهده مي‌شود. اما در برخي از سلولهاي توموري در اثر جهشهاي بيشتر، اغلب خصوصيات سلول اوليه تغيير مي‌کند. اين سلولها پروتئين هايي را بيان مي‌کنند که در حالت عادي در سلولهاي نرمال، بيان نمي‌شوند. همچنين در اين سلولها از بيان برخي از پروتئينها، جلوگيري مي‌شود. اين تغييرات در بيان پروتئينهاي سلولي باعث مي‌شود سلول سرطاني، ارتباط خود را با سلولهاي مجاور از دست دهد و با تجزيه ماتريس بين‌سلولي، از محل اوليه خود مهاجرت کرده و به محل ديگري برود و در آنجا نيز باعث ايجاد تومور شود. به عمل مهاجرت سلولهاي سرطاني از محل اوليه به محلي ديگر، متاستاز، و به اين نوع تومورها، تومورهاي متاستاتيک يا تومورهاي بدخيم گفته مي‌شود.

خصوصیات کلی کودکان

با وجود تفاوتهایی که در خصوصیات کودکان در سنین مختلف وجود دارد، با اینحال صفات کلی و مشترکی در مورد رفتارها و حالات کودکان قابل تعریف است که اهم آنها را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد: زودگذر، شدید و بی تناسب با انگیزه ها، متضاد، سطحی و تکرار شونده. عدم مشابهت واکنشهای کودکان مختلف به یک موضوع، قابل تشخیص بودن حالات درونی کودک از عکس العملهای بیرونی او و شدت متغیر عواطف در طول زمان از دیگر این ویژگیها می باشند. در مجموع می توان خصوصیات کودکان در سنین مختلف را در بخشهای زیر جمع بندی کرد:

– کنجکاوی

کنجکاوی ویژگی انگیزه بخشی در کودکان است که در 2 سالگی در خصوص چیستی اشیا در 4 سالگی حول چرایی اشیا باعث ایجاد انگیزه در کودک می گردد.

– تمایل به بازی

تمایل به بازی در کودکان با توجه به خصوصیات سنی، جنسی، شخصیتی، محیطی و فرهنگی متفاوت است ولی عموما در سنین قبل از دبستان این تمایل حالت انفرادی داشته و پس از آن حالت گروهی پیدا می کند. در مجموع بازی برای کودک وسیله ای برای بدست آوردن معلومات تواناییهای جدید بوده، باعث رهاسازی عواطف، تعدیل فشارها و امیال سرکوب شده او می باشد. ضمن اینکه همانند سازی در بازیهای تخیلی باعث ایجاد برخی تواناییها و خصلتهای مثبت در کودکان می گردد. با بهره گرفتن از نتایج بازی بر کودک، بازی درمانی با روشی غیر مستقیم باعث بروز تجربیات کودک در دلخواه ترین حالت ممکن شده و امکان بروز واکنشها و احساسات درونیش را به او می دهد. در این فرآیند کودک یاد می گیرد که چگونه با مسائل مختلف روبرو شده و آنها را حل کند و نتیجتاً تخلیه و سبک سازی عاطفی در او اتفاق می افتد.

– تعریف بازی

«در لغت نامه­ی دهخدا، در توصیف بازی چنین آمده است: «هر کاری که مایه­ی سرگرمی باشد. رفتار کودکانه و غیر جدی برای سرگرمی، کار تفریحی».

بازی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت کودک دارد. کودکان معمولا از طریق بازی، خو گرفتن با محیط اطراف را می آموزند. بازی هم چنین یک تجربه­ی اجتماعی است که کودکان از طریق آن می آموزند که عواقب رفتار خود را تشخیص دهند هم چنین بازی نوعی دفاع در برابر اضطراب است و کودکان با بازی خود را به سطح بهینه ای از تحرک می­رسانند.

بازی پنج ویژگی اساسی دارد؛ از درون فرد برانگیخته می شود، آزادانه انتخاب می شود، لذتبخش است، واقعیت گریز است و بازیکنان در آن شرکت فعال دارند (رخ، 1391، ص 34).

– تخیل

تخیل از دیگر ویژگیهای کودک است که با گذشت زمان و بزرگتر شدن او کاهش می یابد به عنوان مثال جان بخشیدن به اشیا بیجان و سخن گفتن با آنها از خصوصیات دوره پیش دبستانی است. تخیل و بازیهای تخیلی بیانگر نیازها، تمایلات، آرزوها، مشکلات و ناکامیهای  کودکان بوده و می توانند باعث کاهش فشارهای وارده بر آنان شوند.

– تقلید و تلقین پذیری

تقلید از سنین نوزادی آغاز شده و به تلقین پذیری منجر می شود. در این حالت احساسات و تمایلات اطرافیان برای کودک مهم می شودو او از آن تاثیر می پذیرد.

– همانند سازی

در پی تقلید و تلقین پذیری، کودک از شخصیت دیگران نقش پذیرفته و خود را جای آنان حس می کند به نحوی که الگوهای او شبیه فرد مورد علاقه اش می شود.

– پاسخ دهی به نفوذهای اجتماعی

کودک در برابر نفوذهای اجتماعی سه استراتژی را پیش می گیرد:

1- متابعت: این رویکرد بر اساس تنبیه یا پاداش استوار بوده و با قطع آنها، متابعت نیز از بین می رود.

2- همانند سازی: این رویکرد عمیق تر از متابعت است ولی با یافتن الگوی جدید توسط کودک از بین می رود.

3- درونی کردن: در این رویکرد اعتقاد کودک به درستی عملی باعث پذیرش آن می شود و در نتیجه حالتی پایدار دارد.

– نیازهای روانی

نیاز به محبت، ایمنی، احساس ارزش، تعلق به گروه، بیان و ابراز خود، موفقیت، پذیرندگی و نیازهای شناختی (آزادی از گناه، همدردی، داشتن محرک، نظم و زیبایی) از جمله مهمترین نیازهای روانی تمام کودکان در دوره کودکی می باشند.

– انگیزش

انگیزش نیروی سوق دهنده و کشاننده ای است که با ایجاد رفتاری پایدار، شخص را به سمت هدفهای بخصوصی هدایت می کند. انگیزه ها از مشاهده رفتارها قابل استنباط بوده و ابزارهای نیرومندی برای تبیین رفتارها و پیش بینی آنها هستند. نظریات موجود در مورد انگیزش به دو بخش کلی نظریات قدیمی شامل نظریه شناختی و نظریه لذت گرایی و نظریات جدید شامل نظریه های سائق، نظریه های مشوق، نظریه فرایند متضاد و نظریه های سطح بهینه تقسیم می شوند. (قربانی، 1390، ص 76)

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

این نظریه نیز جزء نظریات رفتارگرایان محسوب می شود که در آن بر یادگیری و تاثیر عوامل خارجی تاکید زیادی شده است. با اینحال بندورا معتقد است که آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات امکان تعمیم به انسانها را ندارند. اصول کلی این نظریه شامل موارد زیر است:

– یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل صورت می گیرد.

– قسمت عمده رفتار اجتماعی از طریق مشاهده و تقلید آموخته می شود.

– نقش والدین و نظام پاداش و کیفر در این نظریه حائز اهمیت بسیار است.

– یادگیری مشاهده ای تقلید صرف نیست بلکه انتخاب کودک هم در آن نقش دارد و لذا مراحل جلب توجه به الگو، نگهداری، تعبیر و تفسیر و سازماندهی اعمال الگو و انجام اعمال مشابه توسط کودک مراحل الگوپذیری کودک عنوان شده است.

3-2-2-4. تئوری نضجی گزل

گزل به عنوان پدر روانشناسی کودک شناخته می شود. او رفتار کودکان را با فیلم برداری و ابزارهای دقیق مشاهده کرده، روند و جزئیات زیادی را در مورد رفتارهای آنان مورد بررسی قرار داد. اصول کلی عنوان شده توسط او را می توان در اصول زیر خلاصه کرد:

– روند رشد ناشی از قوانین طبیعت است.

– تمام جنبه های رشد (جسمانی، روانی، شاختی،…) بصورت هماهنگ با گذشت زمان رشد پیدا کرده و الگویی از پیش تعیین شده، متوالی و نظام مند دارند.

– تغییرات کودک در طول فرآیند رشد وابسته به رشد مغز و سیستم عصبی است و محیط و یادگیری نفشی در آن ندارند.

– خصوصیات کسب شده در کودکی آیینه بزرگسالی هستند.

– مقصود از نضج در نظریات گزل رشد بدنی و عقلی می باشد.

– مقیاس رشد گزل:

گزل مقیاسی را برای رشد کودک تعریف کرده است که مراحل مختلف فرآیند رشد از نظر او را نشان می­دهد:

1- مرحله رفتار سازی: نظام دادن به محرکها و هماهنگی دست و چشم.

2- مرحله رفتار کلی حرکتی: تعادل، نشستن، ایستادن، خزیدن و راه رفتن.

3- مرحله رفتار حرکتی پیچیده: گرفتن اشیا با دست و کارهای ظریف.

4- مرحله رفتار تکلمی: سخن گفتن و تغییرات حالات چهره.

5- مرحله رفتار فردی و اجتماعی: واکنش نسبت به محیط و همکاری با همسالان.

3-2-2-5. تئوری روانکاوی فروید

تئوری روانکاوی بیان می کند که ساخت شخصیت انسان غریزی و فطری بوده و رشد او بر اساس یک سری اصول کلی صورت می گیرد با اینحال جنبه های کنشی شخصیت هر فرد بوسیله تجربیات محیطی او شکل می­گیرند. (خصوصا تجربیات کودکی) این تئوری معتقد به نظریه جبر روانی بوده و وجود علت برای هر رفتاری را لازم می داند. مطابق این تئوری قسمت اصلی شخصیت انسان در ناخودآگاه او قرار دارد که از سه قسمت نهاد (عوامل بیولوژیک)، خود و فراخود (عوامل اجتماعی) تشکیل شده است. مراحل رشد از دیدگاه تئوری روانکاوی از 5 مرحله زیر تشکیل شده است:

1- مرحله دهانی (7 ماهگی تا 5/1 سالگی)

2- مرحله مقعدی (5/1 تا 5/3 سالگی)

3- مرحله فالیک (5/3 تا 6 سالگی)

4- مرحله نهفتگی (6 سالگی تا بلوغ)

5- مرحله جنسی (بعد از بلوغ) (قربانی، 1390).

مرحله دهانی

در خلال این مرحله، تنها راه تعامل نوزاد با جهان از طریق دهان است و در نتیجه واکنش مکیدن اهمیت خاصی دارد. دهان برای خوردن، ضرورت دارد و نوزاد از تحریک دهانی از طریق فعالیت های ارضاء کننده­ای نظیر مکیدن و مزه کردن، لذت می برد. به دلیل آن که نوزاد به طور کامل به پرستارش وابسته است (کسی که به او غذا می دهد)، نوعی حس اعتماد و آسایش از طریق این تحریک دهانی در او رشد می یابد.

تعارض اصلی در این مرحله، فرایند از شیرگرفتن است- بچه باید وابستگی کمتری به پرستارش پیدا کند. اگر تثبیت در این مرحله اتفاق افتد، فروید معتقد است که فرد در آینده با مشکلاتی از بیل وابستگی یا پرخاشگری روبرو خواهد شد. تثبیت دهانی می تواند به مسائلی در خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن یا ناخن جویدن منجر شود (سید محمدی، 1390).

مرحله مقعدی

در خلال این مرحله، به عقیده فروید تمرکز اصلی «زیست مایه» بر کنترل حرکت های ادرار و دفع است. تعارض اصلی در این مرحله, آموزش آداب دستشویی رفتن است. بچه باید یاد بگیرد که نیازهای بدنی خود را کنترل کند. رشد این کنترل به حس استقلال و پیشرفت می انجامد.

بنا بر گفته فروید، موفقیت در این مرحله به رویکرد پدر و مادر در آموزش آداب دستشویی رفتن دارد. نخستین رویکرد، مستلزم پاداش و تشویق به خاطر استفاده از دستشویی در زمان مناسب است. و دومین رویکرد، تنبیه، تمسخر یا شرمنده کردن بچه به خاطر عدم استفاده از دستشویی است.

اگر پدر و مادر رویکرد خیلی ملایمی را برگزینند، «شخصیت مقعدی- دفعی» رشد خواهد کرد که شخصیتی مخرّب، نامرتب و ولخرج خواهد بود. و چنانچه پدر و مادر خیلی سختگیر باشند و یا آموزش آداب دستشویی رفتن را از خیلی زود شروع کنند، «شخصیت مقعدی- ضبطی» رشد خواهد کرد که شخصیتی محکم، منظم، جدی و وسواسی خواهد بود.

مرحله آلتی

در این مرحله، تمرکز اصلی «زیست مایه» بر دستگاه تناسلی است. بچه ها تفاوت بین زن و مرد را کشف می کنند. فروید عقیده داشت که پسرها شروع به در نظر گرفتن پدر به عنوان رقیبی برای عاطفه مادر می کنند. «عقده اُدیپ» به تشریح این احساس یعنی در اختیار داشتن مادر و تمایل به جایگزینی پدر می پردازد. از طرف دیگر، بچه می ترسد که به خاطر این احساس مورد تنبیه پدر قرار گیرد. ترسی که فروید آن را «اضطراب اختگی» می نامد.

از عبارت «عقده الکترا» برای تشریح احساسات مشابه در دختران جوان استفاده شده است. فروید این تجربه در دختران را «غبطه قضیب» می نامد.

نهایتاً بچه با پدر یا مادر همجنس خود (پسر با پدر، دختر با مادر) به شناخت جنسی بیشتری دست می یابد. در مورد دختران، فروید عقیده داشت که غبطه قضیب هیچگاه به طور کامل از بین نمی رود و تمامی زنان تا حدی در این مرحله تثبیت شده باقی می مانند. روان شناسانی چون خانم کارن هورنای این نظریه را رد کرده و آن را نادقیق و برای زنان تحقیرآمیز دانسته اند. خانم هورنای در مقابل ادعا کرده است که مردان به دلیل این که نمی­توانند موجود دیگری را به دنیا آورند با احساس حقارت و نقص دست و پنجه نرم می­کنند.

دوره نهفتگی

در این دوره، علائق «زیست مایه» سرکوب شده اند. رشد «خود» و «فراخود» در این دوره آرامش دخالت دارد. این مرحله حدوداً زمانی آغاز می شود که کودک وارد مدرسه می شود و توجه بیشتری به روابط با همسن و سالان و بازی ها و… پیدا می کند. دوره نهفتگی، زمانی کشف کردن است که در آن، انرژی جنسی هنوز وجود دارد اما به ناحیه های دیگری نظیر تعاملات اجتماعی منحرف شده است. این مرحله در رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی و اعتماد به نفس اهمیت دارد.

مرحله جنسی

در آخرین مرحله از رشد روانی- جنسی، میل جنسی شدیدی به جنس مخالف به وجود می آید. در حالی که در مراحل قبلی، تمرکز صرفاً بر روی نیازهای فردی بود، در این مرحله توجه به خوشبختی دیگران رشد می­یابد. اگر سایر مراحل با موفقیت تکمیل شده باشند، اکنون فرد باید متعادل، صمیمی، مهربان و نوع دوست باشد. هدف این مرحله، برقراری تعادی بین جنبه های مختلف زندگی است. (رخ، 1391)

 

در تبیین نظریه های رشد مبناهای پایه ای وجود دارند که باعث اختلاف دیدگاه ها می گردند. این مبناها شامل تغییرپذیری رفتار، فعال یا منفعل بودن انسان در برابر محیط، اعتقاد به خیر یا شر بودن انسان و تفاوت در نگرش به کودک و بزرگسال می باشند.

– تغییر پذیری رفتار:

سه دیدگاه متمایز در زمینه تغییر پذیری رفتارها وجود دارد:

1- رفتار انسان را غرایز ثابت درونی شکل می­دهند و محیط فقط آنها را کم و زیاد می کند. (مک دوگال)

2- رفتار انسان محصول مشترک محیط و یادگیری است. (رفتار گرایان، اسکینر و باندورا)

3- محیط و ویژگیهای فردی هر دو در شکل دهی رفتار انسان دخیل هستند. (پیاژه، اریکسون و ورنر)

– فعال یا منفعل بودن انسان در برابر محیط:

از بین سه دسته بندی عنوان شده در بالا، در موارد 1 و 2 اسنان منفعل و در مورد 3 انسان فعال می باشد.

– خیر یا شر بودن انسان:

در برخورد با این مساله دو دیدگاه مختلف قابل ذکر است:

1- اصل انسان شر است و لذا کودک می بایست اصلاح و تربیت شود. (فروید)

2- اصل انسان خیر است و خواهان امنیت، آرامش، معنویت و عاطفه می باشد. (روسو)

– تفاوت نگرش به کودک و بزرگسال:

دیدگاه گذشته: کودک از لحاظ کمی کوچکتر است ولی از لحاظ کیفی تفاوتی با بزرگسال ندارد.

دیدگاه جدید: دنیای کودک قوانین خاص خود را داشته، نمی توان او را با بزرگترها مقایسه کرد. (پیاژه و برونر) باتوجه به کلیاتی که آمد، 6 نظریه مهم موجود در زمینه رشد کودک شامل نظریات زیر می باشند:

1- نظریه تکامل روانی- اجتماعی اریکسون

2- نظریه رشد هوش و شناخت پیاژه

3- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

4- تئوری نضجی گزل

5- تئوری روانکاوی فروید

6- تئوری میدان لوین

3-2-2-1. تکامل روانی- اجتماعی اریکسون

این نظریه بیان می کند که تجارب اجتماعی مهمترین عامل سازنده شخصیت انسان می باشند. مطابق این نظریه رشد فرآیندی است پیوسته که در تمام مراحل زندگی ادامه داشته و به 8 مرحله تقسیم می­شود. هر مرحله بحرانهای خاص خود را داشته و نهایتا به یکی از دو نتیجه متضاد زیر منجر می شود:

مرحله اول- تولد تا 1 سالگی: اعتماد در برابر بی اعتمادی

مرحله دوم- 2 تا 3 سالگی: خودمختاری در برابر شک و تردید

مرحله سوم- 4 تا 5 سالگی: ابتکار در برابر احساس گناه

مرحله چهارم- 6 تا 11 سالگی: سازندگی در برابر حقارت

مرحله پنجم- بلوغ: هویت در برابر آشفتگی

مرحله ششم- جوانی: نزدیکی در برابر کناره گیری

مرحله هفتم- میان سالی: مولد بودن در برابر عدم تحرک

مرحله هشتم- پیری: انسجام در برابر یاس و ناامیدی (لیتکوهی، 1387).

3-2-2-2. نظریه رشد هوش و شناخت پیاژه

نظریه پیاژه، معطوف به نقش عوامل زیستی در تحول شناختی کودک است. ولی نحوه­ی سازگاری و سازماندهی فرایندهای هوشی، تابع دو عامل محیط و پیشینه­ی یادگیری فرد است. اما در مقابل، گرایش به سازماندهی فرایندهای هوشی و برقراری سازگاری های ویژه با محیط را به ارث می برد. به بیان دیگر، پیاژه به بلوغ زیستی فرد در طول زمان اشاره دارد تا به وراثت در تحول شناختی. با همه­ی اهمیتی که پیاژه برای بلوغ زیستی قائل است، توانایی های شناختی کودک، حاصل تعامل او با محیط است. پیاژه به درک چگونگی فعالیت ذهن علاقه مند است و می خواهد بداند که فرد در تقابل با جهان پیرامون خویش چگونه عمل می کند.

از نظر پیاژه، رشد آدمی از ابتدای تولید تا بزرگسالی دو جریان موازی است که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارد این دو جریان عبارتند از:‌

از خود به درآمدن (جدایی از خود محوری)

سازگاری با واقعیت و جستجوی تعادل

پیاژه معتقد است زندگی، تعامل خلاقی است که بدون وقفه بین موجود زنده و محیط زندگی او جریان می یابد. این تعامل خلاق به دو صورت متفاوت اما مکمل یکدیگر انجام می گیرد. یکی، بیرونی است که سازگاری نام دارد و دیگری، درونی است که سازمان نامیده شده است. (رخ، 1391)

– مفاهیم کلیدی:

– روان بنه: روان بنه واحد شناخت در برخورد با محیط است. (شامل اشیا، افعال، حالات، …)

– انطباق: ذهن کودک از طریق دو فرآیند درون سازی و برون سازی در تلاش برای انطباق با محیط است.

– درون سازی: وقتی برای درک واقعه ای جدید روان بنه های موجود ذهنی کافی باشند، درون سازی صورت گرفته است.

– برون سازی: وقتی تجربه جدید با روان بنه های ذهنی قابل درک نباشد، فرآیند برون سازی صورت می گیرد بعنی قوانین کلیت خود را از دست داده و مفاهیم جدیدی مطرح می شوند.

– بقای جسم: اجسام در دنیای کودک حضور دائمی و مستمر ندارند بلکه تا هنگامی که در محدوده حواس پنج گانه او قرار دارند درک می شوند.

– مفروضات تئوری پیاژه:

1- این تئوری در مورد رشد شناختی مطرح شده و سایر جنبه های رشد را در بر نمی گیرد.

2- کودک صرفا دریافت کننده تجربه نبوده و خو د دارای ذهن فعال و تحلیل گر می باشد.

3- رشد هوش نتیجه تعدل بین ساخت ژنتیک و تجارب محیطی کودک است.

4- تمایل به شناخت جهان به جهت امکن سازگار شدن با آن در تمام کودکان وجود دارد.

5- فرآیند رشد طبق مراحل خاص و از پیش تعیین شده ای صورت می گیرد و در هر مرحله کیفیت ذهنی کودک تغییر می کند.

6- مراحل رشد جهان شمول بوده و کودک نمی تواند بدون گذر از یک مرحله به مرحله بعد برسد.

7- سنین مطرح شده تقریبی بوده ولی ترتیب آنها ثابت می باشد.

8- این مراحل برای کودکان سالم، طبیعی و نرمال وضع شده است.

مراحل رشد ذهنی به اعتقاد پیاژه

مراحل رشد ذهنی به اعتقاد پیاژه شامل مراحل زیر می باشد:‌

1-دوره حسی- حرکتی (تولد تا 2 سالگی)

2- دوره پیش عملکردی (2 تا 4 سالگی)

3- دوره تفکر شهودی- نمایشی (4 تا 7 سالگی)

4- دوره عملکردی (7 تا 11-12 سالگی) (دوره­ های 3 و 4 گاهی درقالب یک دوره نیز جمع بندی شده­اند.)

5- دوره منطق صوری یا تفکر انتزاعی (11 تا 15-16 سالگی)

1- دوره حسی- حرکتی (تولد تا 2 سالگی):

در این دوره هوش کودک وابسته به اعمال او بوده و این دوره شامل مراحل زیر می باشد:

1- رفتار انعکاسی 2- عادات نخستین (هماهنگی بین دیدن و گرفتن) 3- هماهنگی بین دیدن، گرفتن و لمس کردن 4- هدفداری و درک استفاده از وسایل برای رسیدن به هدف 5- کشف وسایل جدید و بروز واکنشهای روانی آزمون و خطا برای دیدن نتیجه اعمال مختلف بر محیط 6- آغاز درونی شدن روان بنه های حسی- حرکتی (فکر کردن کودک برای حل مشکلات و بکار بردن ابتکار).

2- دوره پیش عملکردی (2 تا 4 سالگی):

رفتار سمبولیک، زبان، تکرار، نماد سازی و تقلید از مشخصه ای رفتار کودک در این دوره می باشند.

3- دوره تفکر شهودی و نمایشی (4 تا 7 سالگی):

رفتار خود محور، عدم امکان قراردادن خود بجای دیگران، جانگرایی، مصنوع گرایی، واقع گرایی و رابطه ناقص علت و معلولی از ویژگیهای رفتار کودک در این دوره می باشند.

4- دوره عملکردهای عینی و واقعی (7 تا 11-12 سالگی):

توانایی انجام عملیات ذهنی، اعمال برگشت پذیر، تفکر استقرایی، نگهداری (توانایی کودک در پی بردن به مفاهیم وزن، طول، عدد، مساحت، حجم، …)، تمرکز روی چند جنبه بطور همزمان, فهم روابط کل و جزء، سری کردن برحسب ویژگیها و امکان تفکر نسبی از ویژگیهای کودکان در این دوره می باشند. با اینحال کودک در این دوره هنوز توانایی تفکر انتزاعی، محاسبه احتمالات و امکانات را ندارد.

5- دوره منطق صوری یا تفکر انتزاعی (11 تا 15-16 سالگی):

در این دوره کودک به تدریج قیاس، تجربه و سایر اشکال استدلال را یاد گرفته و در آنها تبحر پیدا می کند.

اشکالات وارد شده به نظریه پیاژه:

1- پیاژه معتقد است در دوره حسی حرکتی رشد دانش وابسته به اعمال کودک است در حالیکه برخی از صاحبنظران معتقدند که کودکان در این دوره از طریق مشاهده، ادراک و استدلال نیز شناختهایی را بدست می آوردند و شناختهای آنان لزوما فیزیکی نیست.

2- منطق و استدلال حاکم بر فرهنگهای مختلف، متفاوت بوده و برای تمام کودکان یکسان نمی باشد.

3- تفاوت کیفی مراحل رشد مورد قبول همه نبوده و برخی متفکران رشد را جریانی پیوسته می دانند.

4- در اینکه کودک قبل از ورود به مرحله عملکرد عینی، خود مرکز گراست و امکان قرار دادن خود بجای دیگران را ندارد و نیز در درک مفهوم عدد و رابطه جز و کل قبل از مرحله عملکردی اختلاف نظر وجود دارد چرا که تجربیاتی وجود دارد که نشان می دهد اگر نحوه طرح سوال از کودک در مورد این آیتمها تغییر کند، کودک قابلیت و توانایی پاسخدهی صحیح به سوالات را خواهد داشت

دنیای کودکان دنیایی است با قوانین و قواعد خاص خود، این دنیا وابسته به تخیل کودکانه، خلاقیت و قوانین بی حدو مرز کودکان معماری درخور آنها را می طلبد چرا که طراح ب اید با خلق فضایی متناسب با روحیات مخاطب خود احساس رضایت و آرامش او را پاسخ دهد. برای اینکه معمار بتواند این روحیات را درک کند نیازمند مطالعه این تفکر می باشد.

هنری که در ارتباط با کودکان قرار می گیرد و آنان را مخاطب اصلی خود می پندارد، ویژگی­های مشترکی را دربر می گیرد که گاهی مفاهیم در آن اشتباه می شود.

برخی از مهمترین ویژگی ها در معماری کودکان عبارت است از:

– دوری از پیچیدگی

– متناسب بودن با تخیل کودکان و دوری از واقع گرایی و در عین حال بیان واقعیت

– استفاده از تشابه و استعاره و سمبل در انتقام پیام

– استفاده از رنگ به منظور جلوگیری از یکنواختی و به کارگیری تنوع بیشتر

– به کارگیری ریتم­های تند و کند و در عین حال ساده

– استفاده از خطوط نرم و در شخصیت دهی تصاویر

– اغراق در تناسبات واقعی

– تناسب با فرهنگ و خواسته های درون کودکی

– رک گویی و نشاط (نوری محمدری، 1380).

کودک و فضا

تمام اتفاقات و برخوردهایی که روی کودکان تأثیر می گذارند در فضایی که آنها را دربر گرفته شکل می­گیرد. پیشرفت شناخت از خود هم ارز و مکمل ادراک فضا است این مقوله برای انسان بالغ هم وجود دارد.

تعلیم و تربیت موفق و صحیح باید بدون ایجاد برخوردهای جدی، کودک را در پیدا کردن موقعیتش در فضا و محیط زندگیش یاری دهد؛ تا بتوانند مرکزیت خود را در آن بیابد.

منظور از این فضا، یک محدوده سرد هندسی نیست؛ بلکه به منظور فضایی فعال و تاثیرگذار است. این فضا در عین حال هم امنیت است و هم آزادی و یا حداقل وعده آزادی و فضایی که ما را دربرگرفته است در شکل گیری شخصیت ما شرکت می کند و خلوت ما را محافظت می نماید. این فضا، برحسب هر شخص یا دوران های مختلف زندگی، بزرگ و کوچک می­شود. فرد می تواند به راحتی در این فضا که به نسبت اعمال او کوچک یا بزرگ می شود، خود را بیابد. پس فضا یک محیط عادی نیست، بلکه یک واقعیت روانشناختی زنده و پویا است. این فضا نباید خود را تحمیل کند بلکه باید متناسب با شخصیت انسان (استفاده کننده­ی فضا) شکل گیرد.

معمار، از طریق فضایی که به وجود می آورد به نوعی در تربیت افراد و ایجاد هویت نقش دارد؛ مسئولیتش، به دلیل حساسیت و تاثیرپذیری کودکان، در طراحی فضاهای مربوط به آنها بیشتر است. مصاحبه­ها و بررسی های متعدد نشان داده است که درک یک کودک از فضا با درک ما کاملا متفاوت است. او تمام تصاویر معمارانه را برحسب هوش لحظه­ای و تخیلش تحلیل می­کند. فضای زیر پله که یک روز برایش حکم کلبه را دارد، روزی دیگر او را می­ترساند. نرده و حصار، در عین دادن حسن امنیت به او، می­توانند موجب اضطرابش بشوند. ورودی­ها و خروجی­ها اهمیت ویژه ای دارند. پیش بینی های فضاهای انتقالی چون دهلیز، رواق و… می­تواند از سختی جدا شدن از فضای خانواده بکاهد. (پارسا، 1385)

3-1-1. حس دریافتی کودک از فضا

از آنجایی که کودکان دنیای تخیلی خاص خویش را دارند، بسیاری از آنان در سنین زیر 7 سال، دنیا را آن طور که باید مجسم می­کنند، نه آن گونه که هست و همین امر باعث می شود محیط کودکان آن فضایی نباشد که معمار بدون شناخت، آن را طراحی می­کند. آن چنان که وقتی معماری بر نمودهای سنتی زندگی از طریق تفاوت­های مفهومی تاثیر می­گذارد، برخوردهایی مطرح می شود که قبل از آن به طور کامل پنهان بودند و این چنین است که آشکار و هویدا می شوند. شکل کلی فضای معماری کودکان از عناصری منحصر به فرد، برجسته و آنچه برانگیزنده احساسات وی است، سرچشمه می­گیرد. اشکال خالص هندسی رفتار کودک را مورد توجه قرار می دهند و اجازه نمی­دهند تا مفاهیم گوناگون در جزئیات تصویری کودکانه مدفون بماند. نقاشی های کودکان نشان می دهد که کودکان در تصوراتشان، فضا را چگونه می بینند. آنها به طور دقیق و کامل، (به عنوان کاربر) فضا را قبول کرده و آن را با جزئیات در ترسیماتشان بیان می کنند، که خود مایع تعجب است. کودکان معمولاً دوست دارند در مورد این که اتاقشان چگونه دیده می شود، بحث کنند. آنها اظهارات مهمی می نمایند و نظراتی درباره رنگ اتاق و دیوارها و مبلمان مناسب خود را بیان می کنند و می خواهند در مورد آنها تصمیم پذیری شود. بدین گونه کودکان فرضیه طراحان را قطعی خواهند کرد. این فرضیه اساس طراحی خواهد بود که تصور کودکانه، اشکال معماری و شاخص مخصوص به خود را بر می انگیزد.

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

 

ادراک فضا کار بسیار دشواری است. کودک باید در عین حال هم خود را با دنیای اطرافش تغییر دهد و هم این دنیا را تجزیه و تحلیل کند. این عمل را به وسیله شناختن اشیای اطرافش انجام می دهد. برای موفقیت در این تجربه او نیاز به همه احساسات و هوشش دارد.  کودک پیش دبستانی خیلی زود کنترل همه حرکاتش را به دست می گیرد. او می توند فکرش را بر روی چیزی متمرکز کند و می تواند در انجام کاری که برایش جالب است بسیار منظم و دقیق باشد. انجام یک سری اعمال بر طبق نظام منطقی برا یاو بسیار مهم است و نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت او دارد. به دنبال هم قرار گرفتن این اعمال متفاوت بر اساس یک  نقشه ای از پیش تعیین شده­ی درونی، پیشرفت و پیروزی جدید در دنیای خارج است و به او دل و جرات می بخشد. همان طور که در سال های بعد، ورزش برای او سلامت، شجاعت و اعتماد به نفس را به همراه خواهد آورد. حرکت عامل مهمی در شکل گیری هوش است که از تجربیات محیط خارج تأثیر می پذیرد. به همین دلیل فراهم کردن موقعیت هایی برای انجام این تمرینات کودک، ضروری است.

باید برای فعالیت کودک، در جهت درک فضا، اهمیت زیادی قایل شد کودکی که به وسیله خمیربازی و یا تکه های مختلف مدتی را به ساختن یک چیز مشغول می شود، به ناچار به سوال هایی در مورد اجزای مختلف، ارتباط آنها با یکدیگر و با کل مجموعه، مواجه می گردد. به این ترتیب او نسبت به سازه هایی که بعدا در تمام طول زندگی به دنبال آنها خواهد گشتف، حساس می شود و علاقه ذهنی با لذت به وجود آمدن در هم می آمیزد. کودک برای هر چیز و هرکس که برایش جالب باشد، جایی در فضا تعیین می کند و از این که آنها را در سر جایشان پیدا کند، خوشحال می شود. مثلا کودکان با یک بزرگسال قایم موشک بازی می­کنند؛ اگر فرد بزرگسال جای قایم شدنش را تغییر بدهد ناراحت می شوند و فکر می کنند که او دیگر نمی خواهد با آنها بازی کند.

بازی از نظر آنها گشتن به دنبال کسی که در جایی ناشناخته قایم شده است، نیست. بازی پیدا کردن کسی است که محل قایم شدنش را می شناسد. این حساسیت به نظم نشانگر این است که کودک در درونش فضای خود را با تعیین جای مشخص برای اشیا که همانند نقاط نشانه هستند، می سازد. مدرسه به کمک بازی، ورزش و تجربیات متفاوت، امکانات جدیدی در این زمینه فراهم می کند. حیاط بازی، که کودک به تدریج آن را به تسلط خود در می آورد، تعلیم و تربیت او را کامل می کند. او کم کم بر ترس از این فضای وسیع و خالی غلبه می کند. تمرین نقاشی به تدریج او را نسبت به تناسبات صحیح، حساس می کند؛ چرا که هر کودک تصور حساسی از تناسبات دارد. نقاشی همچنین او را به تسلط داشتن به روش های بیان عقایدش عادت می دهد. در ابتدا، بیشتر کودکن به سختی می توانند سوژه­ی مودر نظرشن را در وسط کاغذ بکشند. هنگامی که موفق می شوند می توان اطمینان داشت که تسلط آنها بر فضا در مسیر صحیح قرار گرفته است.

کودک دبستانی تسلط هوشمندانه­ی عمیقی، نسبت به فضا پیدا می کند که این پیشرفت را می توان در نقاشی کودک مشاهده کرد. بازی برای همه کودکان لازم است. بازی وسیله ای برای تاکید برخورد و مواجهه با دیگران است. بازی همچنین روشی برای نظام بخشیدن هوشمندانه به فضا است. بیشتر بازی ها در زمینی صورت می گیرد که با قوانین خاصی محدود شده است. کودک این قوانین را دوست دارد؛ چون موانعی برای او به وجود می آورند که می تواند بر آنها غلبه کند. او گاهی خود بازی هایی ابداع می کند که قوانین خاصی دارند؛ مانند راه رفتن بر روی لبه پیاده رو، بدون قدم گذاشتن بر روی مرز بین موزاییک ها، یا پائین آمدن از پله یا پریدن از روی پله، این بازی های متعدد بیانگر نیازهای کودک است. او چه از نظر فیزیکی (کالبدی) و چه از نظر ادراکی، بر فضا تسلط دارد.

این فضا برای او از حالت مجزا خارج شده و اجتماعی است که دیگران جای مخصوص به خود را در آن دارند. او دیگر خود را به عنوان تنها مرکز فضا نمی شناسد. او قادر است سمت چپ و راست خود و فرد روبرویش را تشخیص دهد. کودک با قوانین پرسپکتیو آشنا شده است. او دیگر تضادی میان خصوصیت پیوستگی خط و ناپیوستگی نقاطی که آن را تشکیل می دهند، نمی بیند. او یاد گرفته است که ورای تغییرات محسوس را ببیند و تداوم بعضی از اصول ماده را در پس شکل ها و رنگ ها درک کند. (کرونر، 1385)

تغییرات در شرایط آب و هوایی که در سالهای اخیر با آن روبرو هستیم نتیجه فعالیت انسانی در آزادسازی گاز دی اکسید کربن در جو است ، که ساختمانها نیز نقش غیر مستقیمی در این فرایند دارند. میدانیم که محدودیت هایی در دسترسی به سوخت فسیلی وجود دارد. کربنی که طی میلیونها سال در زمین جمع شده ذخایر و منابع حجیمی از سوخت فسیلی را تشکیل میدهد.مشکلی که امروزه وجود دارد این است که این ذخایر کربن به سرعت در حال آزاد شدن به شکل گاز دی اکسید کربن به داخل جو است.برای آنکه تغییراتی در نحوه ساختمان سازی قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ای برای جایگزین کردن روشهای جدید ساخت و ساز بجای روشهای قدیمی وجود داشته باشد.

معماری پایدار در بستری شکل گرفت که ناکامی اندیشه های مدرن با عوامل مانند پیشرفت علوم و فلسفه و فاجعه هایی مانند جنگ جهانی و آلودیگهای زیست محیطی شاخص شده بود. معماری پایدار از زمانی حائز اهمیت شد که در سال 1970 بشر متوجه شد که انرژی فسیلی رو به اتمام است که در این زمان شروع به طرح هایی برای جایگزینی انرژی فسیلی کردند انرژی خورشیدی نمونه از انرژی های طبیعی است توضیح در مورد مستقیم تبدیل انرژی خورشید از انرژی طبیعی به عنوان انرژی های روشنایی و گرمایشی استفاده کنند. همچنین با بهره گرفتن از مزایای طبیعی هوا (باد) به شکل سیستم گذرا برای تهویه طبیعی استفاده می کردند.

در کنار مقوله­ی تولید انرژی در روش­های دیگر باید به حفظ انرژی و نگهداری آن برای استفاده نسل­های آینده توجه شود.

پس از انقلاب صنعتی و به ویژه در قرن بیستم، توسعه فنآوری و ساخت وسائل نکانیکی و الکترونیکی برای گرمایش و سرمایش جای استفاده از منابع طبیعی و مصالح ساختمانی مصنوعی جای مصالح بومی را گرفت بگونه ای که یکنواختی در ساخت و ساز باعث پیدایش یک سبک معماری بین المللی شد. وابستگی انسان به فنآوری باعث نابودی منابع ارزشمند انرژی و بی توجهی به سایر ارزش ها گردید. در اواخر قرن 20 باتوجه به نگرانی های فزاینده زیست محیطی و بروز بحران های بوم شناسی، جستجو برای ایجاد شهر پایدار و فنون معماری سبز بیشتر شد. این معماری در قرن 21 در کشورهای مختلف جهان با ترویج استفاده از انرژی­های تجدید پذیر موفقت قابل ملاحظه ای داشته است. در ایران معماری همگام با طبیعت سابقه ای دیرینه داشته و نظم هندسی بناها در کنار نظم طبیعی شکل گرفته و با آن ادغام شده است. به طوری که اصولی که امروزه در معماری سبز مدرن مطرح می­شوند در معماری سنتی ایران رعایت می شد. در معماری معاصر شاهد ساختمان­های جدید با شیوه ساخت ناهماهنگ با اقلیم هستیم که از یک سو عدم آسایش ساکنین و از سوی دیگر با استفاده نامناسب از مصالح و افزایش مصرف انرژی فسیلی آلودگی و تخریب محیط زیست را به دنبال دارند. (مالکیان، پوریزدی، 1392)

نتیجه تمام این نگرش­ها این بود که مباحثی به نام معماری پایدار و توسعه پایدار بوجود آید، معماری سبز از شاخه های معماری پایدار بوده و در قرن بیستم به عنوان بخشی که همواره همراه محیط زیست بوده و در تلاش برای حفظ و قرارگیری بدون آسیب ساختمان در کنار محیط طبیعی می باشد.

معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. معماری سبز موضوع یا پدیده ای است که اکنون در بیشتر کشورهای جهان، توسط بسیاری از معماران با سلیقه ها و دیدگاه های متفاوت به آن توجه می­شود. ایده های معماری سبز ضمن اینکه یک مفهوم جهانی است، «محلی» هم هست یعنی این مفهوم ضمن برخورداری از نکات مشترک و جهان شمول، در هریک موقعیت اجتماعی فرهنگی مفهوم خاص و متمایز خود را دارد. ساخت و سازهای سبز در برابر شرایط محیطی و ماندگاری سرمایه، مسئول و مکان های سالم برا یکار و زندگی هستد آنها راه حلی برای نزدیکتر کردن و ملموس تر شدن هرچه بیشتر طرح معماری در طبیعت محسوب می شوند.

جنبش بین المللی معماری سبز از سال 1990 شروع شد و در آمریکا ریشه های آن به قرن 19 بر می­گردد. مرجع راهنمایی برای استانداردهای ساختمان های سبز (USGB) وجود دارد که در آن پارامترهای ساختمان سازی سبز در آمریکا و چندین کشور دیگر مشخص شده است. ایده اصلی آن عبارتند از: استفاده از مواد و مصالح دارای چرخه طبیعی و هم چنین استفاده از منابع کارآمد و طراحی مجدد برخی محصول ها و ارزش گذاری بیشتر روی سیستم های طبیعی برای محافظت هرچه بیشتر از کیفیت زندگی بشر، کاربری مناسب از زمین از ارکان بسیار مهم در معماری سبز می باشد. ساختمان ها به طبقات مختلفی از منابع برای خلاقیت و اجرا نیاز دارند از جمله مواد و انرژی و آب و زمین که از منابع بسیار با ارزش و ضروری است و استفاده مناسب از آن از ملاحظات بسیار مهم در توسعه اجرای پیشرفته ساختمان است. (فهیمیان ،یزدانفر،فیضی،1393)

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری  عنوان :  مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی بارویکرد معماری سبز

 

 

1-۱– غذاهای فراسودمند                                                                                                 

واژه غذاهای فراسودمند اولین بار در سال1980 توسط محققان ژاپن و با توجه به رابطه تغذیه وسلامتی مطرح شد. درسالهای اخیر، با مطرح شدن غذاهای فراسودمند و افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به رابطه ی بین سلامتی و مصرف مواد غذایی تقاضا برای غذاهایی که اثرات سلامت بخش زیادی دارد، افزایش یافته است (هاردی  2000). بازار جهانی غذاهای فرا سودمند حدود 10-40 میلیارد دلار در سال (با رشد سالیانه 8 درصد) تخمین زده می شود (چالنر 2000). اولین غذاهای فراسودمند تولید شده، تقویت مواد غذایی با ویتامین C و E و مواد معدنی مانند اسید فولیک، روی و کلسیم بود (اسلون 2000). به دنبال آن محققان در مورد تقویت مواد غذایی توسط ریز مغذی هایی مثل اسیدهای چرب امگا3، فیتواسترول ها و فیبرهای محلول برای افزایش سلامتی و جلوگیری از بیماری هایی مثل سرطان بود (اسلون2002). اخیرا تلاش کارخانه های تولید کننده مواد غذایی، تولید یک محصول با چندین اثر مفید در آن می باشد (اسلون2004). مفید بودن غذاهای فراسودمند مربوط به اثرات سلامت بخش ترکیبات بیواکتیو آنها می باشد. حفاظت از این ترکیبات  بیواکتیو فاکتور تعیین کننده برای فراهم کردن پیش بینی اثرات مفید این غذاها می باشد. غذاهای فراسودمند رنج وسیعی از غذاها مانند پری بیوتیک و پروبیوتیک، غذاهای خشک (فیبرها، پروبیوتیک، چای، گیاهان و …)، غذاهای تخمیری، ماست، کفیر و سبزیجات، و میوه ها و سبزیجات تازه را شامل می شود (شی 2006). به طور کلی غذاهای فراسودمند غذاهایی هستند که ترکیباتشان پس از مصرف، دارای تاثیرات مثبتی در بدن انسان می باشند. به عبارتی دیگر می توانند جزو غذاهای فراسودمند دسته بندی شوند که با ایجاد مزیت های فیزیولوژیکی اضافی، بتوانند از بیماری ها پیشگیری نمایند و سلامتی انسان را بهبود بخشند (هاسلر، 1996 و استافلر، 1999).

       مهم ترین انواع غذاهای فراسودمند شامل پروبیوتیک، پری بیوتیک و سینبیوتیک ها، نوشیدنی های فراسودمند، محصولات گوشتی و غله ای فراسودمند و…می باشند. ماست به دلیل داشتن پروبیوتیک ها و تاثیر مفید آن در فلور میکروبی دستگاه گوارش، به عنوان یکی از اصلی ترین و موفق ترین محصولات لبنی تخمیری در زمینه غذاهای فراسودمند مطرح است (سیرو وهمکاران، 2008).

 

 

 

1-2- ماست

ماست معروفترین و پر مصرف ترین محصول لبنی تخمیری است که توسط باکتری های آغازگر ماست (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریگوس) از شیر پاستوریزه تولید می شود (زارع و همکاران 2012).

1-2-1- تاریخچه ماست

منشاء اصلی و دقیق زمان پیدایش محصولات تخمیری، در دسترس نیست، اما می توان منشا آن را از10000-15000 سال قبل که روش زندگی بشر، از جمع کننده مواد غذایی به تولید کننده مواد غذایی تغییر کرد، در نظر گرفت. پدرسون (1979). مدارک باستان شناسان گواه بر این است که برخی تمدن ها درکشاورزی پیشرفت زیادی داشتند که این باعث تولید محصولات تخمیری شیر مانند ماست شد. با وجود اینکه هیچ منبع دقیق از زمان پیدایش ماست وجود ندارد، اما اثرات مفید و سلامت بخش آن در سلامتی انسان و تغذیه در طول زمان ها مطرح شده است. به عنوان مثال، علت عمر طولانی حضرت ابراهیم(ع) و شفا یافتن امپراطور فرانسه از بیماری، مصرف مداوم ماست بیان شده است (روسل 1932). اما به طور کلی می توان منشا اصلی پیدایش ماست  در شرق خاورمیانه و تکامل تدریجی آن را توسط مردم چادرنشین، به علت ترش شدن فوری شیر در آن مناطق، دانست. به طور کلی پی بردن به تخمیر شیر و تولید ماست توسط چادرنشین ها کاملا اتفاقی بود، اما باعث شد که آن ها بتوانند شیر را به مدت طولانی تر و به حالت تخمیر شده نگه داری کنند. از همان زمان  مشخص بود که عوامل زیادی در ترش شدن شیر دخالت دارند. تخمیر ناشی از باکتری های غیرلاکتیکی محصولی بی مزه و نامطلوب ایجاد می کند که دارای دلمه غیر یکنواخت با حباب های گاز و آب اندازی زیاد است در حالیکه باکتری های لاکتیکی موجب تولید محصولی مطلوب می شوند که به آن شیر ترش گفته می شود. در سال ۱۹۰۵، گریگوروف اولین مطالعه باکتریولوژیکی روی ماست را انجام داد. وی سه نوع میکروارگانیسم مختلف رامشاهده کرد. لوورسن وکان درسال ۱۹۰۸، نظیر همین مشاهدات راگزارش کردند، اما پذیرش همگانی ماست از زمانی آغاز شد که مچینکوف درسال ۱۹۱۰ ثابت کرد که اسیدلاکتیک باکتری های  موجود درماست به نام بولگارین باسیلوس باعث افزایش طول عمر انسان می شود،  بدین صورت که حضوراین میکروارگانیسم باعث ممانعت رشد ارگانیسمهای عفونت زا درروده می گردد( گوستاو، ۱۹۹۵).ا مروزه محصولات تخمیری شیر در کشورهای مختلف تولید می شود که برخی از اهمیت تجاری زیادی برخوردار هستند که ماست یکی از این محصولات به شمار می رود (تمیم و رابینسون 2007).

1-2-2- مصرف ماست در ایران وجهان

در طول چند سال اخیر مصرف محصولات لبنی تخمیری به طور چشمگیری افزایش یافته است. بالاترین میزان تولید و مصرف در کشورهای حوزه مدیترانه، کشورهای آسیایی و اروپای مرکزی است(خیال اوغلو و همکاران 2007).

اخیرا در ایران مقدار تولید ماست در حدود در حدود 5/2 برابر افزایش یافته بطوریکه در سال 1376 تولید ماست در کشور  در حدود 26 هزار تن بوده ودر سال 1380 و 1381 این رقم به میزان تقریبا 52 و63 هزار تن افزایش یافته است (مظاهری تهرانی وهمکاران 1385). علی رغم تولید ماست درکشور، آمارها حاکی از آن است که سرانه مصرف فراورده های شیری در ایران نصف میزان استاندارد جهانی ویک چهارم کشورهای پیشرفته است. پایین بودن مصرف این فرآورده ها منجر به برخی بیماری ها نظیر پوکی استخوان میگردد ( علیرضالو 1389).

1-2-3- ارزش تغذیه ای ماست

ماست و فراورده های آن از پر مصرف ترین فرآورده های تخمیری شیر به شمار می روند. این محصول لبنی خواص تغذیه ای بیشماری دارد. سرشار از کربوهیدرات، پروتئین، چربی، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، روی، ویتامینB12،B5 ، اسید نیکوتنیک، منیزیم و باکتری های زنده می باشد که امتیاز مهمی برای هضم غذا محسوب می شوند (سرکار و مسیرا 2002). فراوانترین کربوهیدرات در دسترس در محصولات لبنی مانند ماست، قند لاکتوز می باشد که چون هنگام تهیه ماست میزان مواد جامد آن را از4-5 % به 14-16% می رسانند، میزان این قند در ماست بیشتر از شیر می شود، اما تحقیقات نشان داده که استفاده از فراورده های تخمیری برای مردمان مناطقی که از بیماری عدم تحمل لاکتوز رنج می برند، مناسب تر از خود شیر است (تمیم و رابینسون 2007). این در حالی است که در فراورده های تخمیری شیر حدود2/3 لاکتوز دست نخورده باقی می ماند. در حال حاضر توضیحی برای این مسئله وجود ندارد، اما به نظر می رسد چون روند تخمیر لاکتوز توسط میکروارگانیسم ها حتی پس از هضم هم ادامه می یابد، در نتیجه مقدار لاکتوزی که به روده میرسد ناچیز بوده و اثرات منفی بسیارکمی خواهد داشت (والسترا و همکاران 2006). هر دو نوع پروتئین های شیر(کازئین و وی پروتئین)، نقش اصلی در تامین اسیدهای آمینه  ضروری را دارند به همین دلیل و محصولات لبنی جزء لاینفک رژیم غذایی به شمار می روند. به دلیل ترکیب شیمیایی ماست (کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و ویتامین ها) می توان آن را به عنوان یک ماده مهم در رژیم غذایی در نظر گرفت. هم چنین در مورد، پروتئین های ماست باید متذکر شد که با توجه به این که باکتری های مایه ماست تا حدی پروتئولیز اولیه را انجام می دهند در نتیجه قابلیت هضم پروتئین ها در این فراورده افزایش می یابد. علاوه بر این پروتئین های ماست به دلیل منعقد شدن، راحت تر تحت تاثیر آنزیم های پروتئولیتیک دستگاه گوارش قرار می گیرند و بهتر هضم می شوند (تمیم و رابینسون، 2007). گذشته از فوائد ذکر شده، ماست در درمان بیماری های گوارشی و عفونت های روده ای نیز می تواند موثر واقع شود. هم چنین اثر ضد سرطانی آن توسط بسیاری از محققین روی مدل های حیوانی بررسی و ثابت شده است (مارث و استیل، 2001).

اصطلاح کربوهیدرات های قابل دسترس به همه ترکیبات کربنی اطلاق می شود که به وسیله بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند و به عنوان منبع انرژی عمل می کنند. در ماست معمولی برخی مونو و دی ساکاریدها به مقدار ناچیز وجود دارند اما لاکتوز حتی پس از تخمیر نیز قند عمده را تشکیل می دهد. معمولا میزان لاکتوز ماست حدود 4-5 % است زیرا اکثرا برای تهیه ماست مواد جامد شیر را به 14 تا 16% می رسانند لذا میزان لاکتوز ماست از شیر طبیعی بیشتر می شود. این اختلاف در مقدار لاکتوز روی سلامتی افراد مبتلا به گالاکتوزومی تاثیر می گذارد. فقدان مادرزادی آنزیم لاکتاز در بین اروپاییان که فرآورده های لبنی فراوانی مصرف می کنند به ندرت دیده می شود و برعکس این پدیده در جوامعی که شیر مصرف نمی کنند یا کمتر شیر مصرف می کنند بسیار رایج است. به همین دلیل در این جوامع شیر را به شکل های دیگر نظیر ماست مصرف می کنند (تمیم و رابینسون، 2007).

پروتئین های شیر به لحاظ بیولوژیکی از کیفیتی عالی برخوردار هستند. هر دو نوع پروتئین های محلول و غیر محلول در شیر (کازئین ها، لاکتوآلبومین ها و لاکتوگلوبولین ها) حاوی اسیدهای آمینه ضروری برای بدن هستند. مقدار پروتئین ماست به خاطر تغلیظ یا افزودن مواد جامد بیشتر از شیر است (جدول1-1)

 

جدول1-1-  مقایسه ترکیبات اصلی شیر و ماست (تمیم و رابینسون2007)

نوع فرآورده   شیر   ماست
ترکیب سازنده کامل پس­چرخ پرچرب کم چرب
آب (g) 8/87 1/91 9/81 9/48
چربی (g) 2/3 1/0 7/5 1/5
کربوهیدرات (g) 8/4 5 3 8/0
پروتئین (g) 2/3 33 8/7 5/7
کلسیم (mg) 115 120 200 190
فسفر (mg) 92 95 170 160
سدیم (mg) 55 55 80 83
پتاسیم (mg) 140 150 280 250
روی (mg) 4/0 4/0 7/0 6/0

 

دو اهمیت اصلی پروتئین ماست نسبت به شیر، قابلیت هضم بالا و انعقاد پروتئین های شیر می باشد. با وجود اینکه ماست تولیدی در کشورهای صنعتی از شیر پس چرخ می باشد، اما در حالت کلی gr/100gr3-4 چربی دارد که این میزان در ماست های پرچرب به gr/100gr 9 -10چربی نیز می رسد. بعلاوه چربی شیر منبع خوب تامین انرژی بوده و در ساختار غشاهای سلولی نیز نقش  دارد. چربی شیر از نقطه نظر اقتصادی اهمیت زیادی داشته و در بسیاری از نقاط جهان یکی از معیارهای تعیین قیمت شیر به حساب می آید.

جدول 1-1 ترکیبات چربی شیر را نشان می دهد. با توجه به جدول، چربی اصلی شیر را تری گلیسریدها تشکیل می دهند. جدول صفحه9

غلات از اولین غذاهای شناخته شده بشر است که از زمان های بسیار کهن، تا کنون همواره  نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تغذیه مردم دنیا به ویژه در کشور های در حال توسعه است (پایان، 1384). اهمیت محصولات غلات به عنوان غذای اصلی مردم به ویژه در کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست سهولت کاشت، داشت و نگهداری گندم و سهولت فراوری آن برای رسیدن به  طیف وسیعی از غذاهای با ارزش بالا و لذیذ و همین طور تعادل ترکیبات تشکیل دهنده آن باعث شده که فرآوری های غلات در مقایسه با سایر مواد غذایی ارزش بیشتری پیدا کنند.

این روزها مصرف کننده گان، مواد غذایی آماده، رژیم های غذایی با کالری پایین، کلسترول پایین، چربی پایین یا به عبارت دیگر مواد غذایی سالم را ترجیح می دهند و به رابطه بین رژیم غذایی و بیماری بیشتر آگاه شده اند با توجه به تلاش های برای کاهش بروز  بیماری هایی مثل سرطان، بیماری های قلبی، عروقی (CHD ) و بهبود سلامتی، گسترش غذاهای غنی از مواد گیاهی و ضد سرطان می تواند یک نقش اساسی در تضمین سلامتی مطلوب داشته باشد. (سیدهو و همکاران، 2001) گسترش محصولات فقط محدود به تولید محصولات غذایی متفاوت نیست بلکه شامل تجدید محصول توسعه خطوط و فرمولاسیون دوباره مواد موجود است. در بین سیستم های مواد غذایی مختلف با ارزش افزوده ، محصولات لبنی یک فرصت عالی برای ترکیب بخش های قابل خوردن دانه ها، سبزی ها یا دیگر منابع غذایی غیر متداول را که مورد غلظت قرار گرفته اند فراهم می کند. با توجه به نیازهای مذکور و نیز برای تولید محصولی جدید که ویژگی های آن به مراتب بهتر از محصولات قبلی بوده و مصرف کننده با اطمینان بیشتر به فواید آن، این محصول را مصرف نماید. استفاده از جوانه گندم که تأمین کننده انتظارات فوق می باشد می تواند راهکاری مناسب برای این منظور باشد. جوانه گندم محصول جانبی  صنایع آسیاب است که برای غذای دام و تولید روغن به کار می رود پس ماند سالانه جوانه گندم در دنیا، 25000000 تن ارزیابی می شود (ریزلو و همکاران، 2010). جوانه گندم جزء سازنده دانه گندم با بالاترین ارزش تغذیه ای و منبع بی نظیری از مواد قندی تغلیظ شده است که در مقایسه با آرد آندوسپرم محتوی 6 برابر مواد قندی بیشتر (4 درصد)، 7 برابر چربی، بیشتر (11 درصد ، 15 برابر بیشتر) (17 درصد) و سه برابر پروتئین بیشتر (26 درصد) است، جوانه گندم غنی ترین منبع شناخته شده و ویتامین E  با منشأ گیاهی است (اسینمنجر و دانفور، 2008 )، همچنین منبع غنی  از فیتواسترول ها، پلی کوزانول ها، ویتامین های گروه B، اسید های چرب غیر اشباع، پروتئین، فیبر رژیمی و مواد معدنی است (زو و همکاران ، 2005). پروتئین جوانه ی گندم دارای ارزش تغذیه ای بالاست که قابل مقایسه با پروتئین های حیوانی است و از نظر اسید های راندین، قیونین و تره اونین که خیلی از غلات دارای کمبود هستند غنی می باشد    (ارشد و همکاران2007). توکوفرولها آنتی اکسیدانهای قوی محلول در چربی هستند و علاوه بر حفاظت سلولهای بدن  از آسیب رادیکالهایی آزاد و تعویق در فرآیند پیری سلولها ، در جلوگیری از بیماری های  کرونری خاص (کوزستانیر و همکران 2006). سرطان و دیابت ( فریزیر 2000). فشار خون و آلزایمر( جیانگ و همکاران ، 2001). موثرند، بنابراین جوانه ی گندم یک ماده غذایی سالم است که می تواند در جلوگیری از سرطان ها و دیگر مشکلات سلامتی موثر باشد و یک مکمل غذایی قندی است ( به دلیل ارزش تغذیه ای و مطلوبیت بالا، جوانه ی گندم به عنوان گنج مواد قندی طبیعی و منبع  حیات نوع بشر نخستین  می شود. ( ریزلو و همکاران ، 2010)

1-4- ترکیب جوانه گندم

دانه گندم از آندوسپرم 81-84 % ، پوسته 14-16% و جوانه 3-2 % تشکیل شده است اثرات سودمند گندم به دلیل ترکیبات فعال زیستی است که در جوانه و پوسته تغلیظ شده است. جوانه  به عنوان یک منبع انرژی برای دانه در طول جوانه زدن به کار می رود (دانفورد، 2009).

جوانه گندم محصول جانبی صنایع آسیاب است که به دلایل :1- پایداری خیلی محدود در طول نگهداری 2- فعالیت زیاد آنزیم های لیپاز و لیپواکسیژناز که باعث ایجاد رنسیدیتی در محصولات پخت شده3 -ویژگی های نامطلوب پخت4- استعداد آن برای اکسیداسیون در طول آسیاب کردن از آندوسپرم جدا می

جدول 1-1 ترکیبات شیمیایی جوانه گندم خام RWG

رطوبت خاکستر کربوهیدرات پروتئین چربی فیبر
72/12 34/4 29/45 62/27 03/10 8/2

     *زو و همکاران (2006)

ویتامین، ریبوفلاوین (زو و همکاران ، 2005). نایسین و گلوتاتیون ( اسینمنجر و دانفورد ، 2007). از مواد سودمند جزئی موجود در جوانه ی گندم هستند.

1-4-1 روغن جوانه ی گندم

روغن جوانه ی گندم WGO  یک محصول ویژه با ارزش تغذیه ای بالاست. بر خلاف روغن های معمول که بیشتر برای ویژگی های انتقال حرارت در طول پخت برای ایجاد یک احساس دهانی مطلوب در چاشنی های سالانه  استفاده می شود این روغن  برای ارزش تغذیه ای به  ویژه برای محتوای ویتامین E بالای آن استفاده می شود و اغلب به  صورت خام مصرف می شود (دانفورد، 2009). WGO دارای منابع تغذیه ای و سلامتی متعددی مثل کاهش میزان پلاسما و کلسترول کبد، بهبود پایداری و تناسب فیزیکی وکمک به تاخیر اثرات پیری است (ایسنمنجر و دانفورد، 2008). کاربرد WGO در وسایل آرایشی و بهداشتی دارویی و مکمل های رژیمی است. WGO یک جذب کننده حشره نیرومند است و برای کنترل حشرات استفاده می شود محتوای روغن جوانه ی گندم و همینطور ترکیب آن با واریته و شرایط رشد گندم، شرایط نگهداری جوانه، خلوص و روش استخراج و تصفیه روغن تغییر می کند و مقدار آن در حدود 11-7 % است (دانفورد، 2009).

تری آسیل گلیسرول ها  (TAGS )  گروه اصلی لیپیدها در WGO را تشکیل می دهند تقریبا 30% تری آسیل گلیسرول ها از 1-پالتیمو 2،3-دی لینولئین  تشکیل می شود، تری لینولئین (16%) و 1-پالمتیو2-لینولئو3-اولئین(12%) دوTAGs دیگر اصلی موجود  در WGO هستند محتوی آسیل گلسیرل DAG   روغن های تجاری از 2 تا 11% تغییر می کند  در حالیکه محتوای مونوآسیل گلیسرل WGO معمولا کمتر است (1-1/0 % ) فسقولیپیدها هم از دیگر ترکیبات قطبی روغن جوانه گندم است (دانفورد، 2009). WGO به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی در چربی ها و روغن های مختلف استفاده می شود. پایداری حرارتی لارد با افزودن 1% WGO از دو تا 12 ساعت افزایش می یابد (دانفورد ، 2009). توکوفول ، فیتواسترول راسکوالن که به صورت طبیعی در WGO حضور دارند ترکیباتی هستند که  در محافظت از روغن ها در طول گرم کردن شرکت می کنند اثر آنتی اکسیدانی WGO وابسته به  مقدار است و با نوع روغن تغییر می کند.

1-4-2 پروتئین جوانه ی گندم

محصولات حیوانی به عنوان بهترین منابع پروتئین های با کیفیت بالا مورد ملاحظه  قرار می گیرند این پروتئین ها گران بوده و در بسیاری از کشورها و مناطق قابل دسترس نیستند . علاوه بر این پروتئین های حیوانی می تواند منجر به افزایش میزان کلسترول و چربی در خون شود که از عوامل خطر در بیماری قلبی است  با رشد جمعیت دنیا افزایش تقاضا برای مصرف پروتئین  وجود خواهد داشت، بنابراین جستجو برای مواد جدید و منابع ارزان پروتئین های با کیفیت بالا یک روند جستجوی در حال پیشرفت مهم است محصول جانبی فرآیند استخراج روغن جوانه گندم جوانه گندم چربی گیری می شد است که محتوای پروتئین نسبتا بالا (30% ) دارد ( زو و همکاران ، 2005) و آلبومین بخش اصلی (5/34%) پروتئین و سپل گلوبولین 6/15% گلوتلین(6/10%) و پرولامین (% 6/4) است. ( زو و همکاران ، 2006) و مقدار بالای اسیدهای آمینه ضروری را دارد که جوانه گندم چربی گیری شده را به یک منبع جذاب و نوید بخش از پروتئین های گیاهی ارزان تبدیل کرده است (زو و همکارن ، 2005) بیشتر اسید های آمینه ضروری پروتئین های جوانه گندم در غلظت های بالا از الگوی برح پروتئین های تخم مرغ وجود دارند (ریزلو و همکاران ، 2010). و همین طور در مقدار بالاتر از الگوی مرجع Who21 / FAO22 وجود دارند مهم ترین اسید آمین لیزرین است کراوین اسید آمینه محدود درحبوبات است ( زو وهمکاران 2005).

1-4-3-مواد معدنی جوانه گندم

مواد معدنی به میزان 4% در جوانه گندم وجود دارند این در بدن انسان  وظایف متعددی بر عهده دارند . مواد معدنی بر فشار اسمزی داخل و خارج سلول ، عبور مواد از غشاء  سلول ، فعال کردن آنزیم ها، انعقاد خون ، ساختار استخوان ها ، هورمون ها و سلامت دندانها موثر هستند (فاطی، 1383).

1-4-4 کربوهیدرات جوانه گندم

کربوهیدرات  جوانه گندم بیشتر از قند ها شامل ساکارز و رافینوز، فیبرها، پنتوزان ها و نشاسته تشکیل می شود، قند ها و نشاسته در روده به گلوکز و فروکتوز تجزیه می شوند که توسط بدن انسان جذب می شوند (زو و همکاران ، 2005). فیبر رژیمی به بخش هایی از میوه ها، سبزیجات محصولات کشاورزی و آجیل ها گفته می شود کهنمی توانند توسط انسان هضم شوند مقدار توصیه شده دریافت فیبرهای رژیمی برای هر فرد بالغ 38-25 گرم است (ایدی و همکاران 2009).

فیبرهای رژیمی با آنژیم های روده ای چند گانه تجزیه نمی شوند تا بعضی از وظایف فیزیولوژیکی مهم را انجام دهند استفاده از فیبر باعث کاهش کلسترول بدن و افزایش تحرک روده ای می شود ( زو و همکاران 2005) و همچنین مصرف فیبر ها در رژیم غذایی ریسک بیماری های خطرناک شامل دریابت، چاقی، سنگ کیسه صفرا (ایدی و همکاران 2009). بیماری های قلبی و عروقی و سرطان روده را کاهش می دهد (وانگ و همکاران 2002).

1-5 تثبیت جوانه گندم

تغلیظ مواد قندی در جوانه و مطلوبست بالا آن را برای غنی سازی مواد غذایی فراوری شده مثل محصولات لبنی، حبوبات پخته بسیار مناسب می سازد. اما قابلیت نگهداری ضعیف ، به دلیل وجود مقدار بالای چربی های غیر اشباع و آنزیم های غیر اکسیدایتو هیدروتیک( سرو استاوا و همکاران،2006). لیپاز و لیپوکسیژناز محصول را بسیار حساس به رنسیدیتی می سازد و باعث تخریب اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین ها می شود و ویژگی های حسی ضعیف و بی ثبات مواد پخت مواد کسبی تولید شده شامل جوانه به ویژه در طول نگهداری را ایجاد می کند و محدودیت اصلی در کاربرد آن را مطرح می سازند.

مصرف جوانه گندم، با وجود نسبی عوامل چند تغذیه ای نیز محدود می شود (1) رافینوز با آنزیم های پانکراس هضم نمی شود و توسط باکتری های تولید کننده گاز روده بزرگ متابولیزه می شود بنابراین باعث مشکلاتی مانند نفخ می شود. (ریزلو وهمکاران 2010). (2) اسید فیتیک، یک شلاته کننده قوی برای مواد معدنی مثلZn+2 ، Fe+2 ، Mg+2، Ca+2 است و همچنین با گروه پایه اسید آمینه پروتئین ها ایجاد کمپکس می کند قابلیت دسترسی زیستی رژیمی این مواد قندی را کاهش می دهند (3) آگلوتنین جوانه گندم WGA23 مسئول رشد هیپرپلاستیک 24 و هیپدتروفیک25 روده کوچک و پانکراس (ریزلو و همکاران ، 2010). تلاش های متعدد برای گسترش فرآیند ها برای تثبیت و بهبود ماندگاری جوانه انجام شده است  تحقیقات گزارش شده در مورد تثبیت  جوانه گندم شامل (1) غیر فعال کردن آنزیم ها تحت  تیمارهای پخت حرارتی ، مایکروویو و اکستروژن (2) جدا سازی  بخش روغن از جوانه گندم (3) بسته بندی در بسته های کامپوزیت 3 لایه با پوشش اتیلن (4) استفاده از آنتی اکسیدانها (5) استفاده از بیوتکنولوژی خمیر ترش جوانه گندم تخمین شده.

[1] 1.Functinai Foods             

 

                                    

 پایان نامه ارشد : تولید ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندم                                                                                                       

ساختار سازمانی

از جمله عوامل موثر در شکل گیری هر سازمانی ساختار آن است، که از آن به مثابه ی الگو و نقشه ی ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزای سازمان یاد می شود (هال، 2002). ساختار، صحنه عملیات سازمان است (هال، 2002). ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است که برای نیل به هدف تلاش می کنند (بارنی و ریکلی، 1992). به واسطه ی ساختار سازمانی، عملیات و فعالیت های داخل سازمان آرایش می یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می شود. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری، واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحد ها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی، از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (دفت، 1991).

ساختار سازمان مکانیزمی است که بر اساس آن، تعاملات افراد در زمان و مکان تنظیم شده و قاعده مند می گردد. ارتباطات و فعالیت های افراد را در سازمان شکل می بخشد، سازمان را به سمت فرصت های محیطی سوق داده و گاهی هم از آن باز می دارد (هارگریویست، 2001). کسرایی و علیرحیمی (1388) نیز ساختار سازمانی را به مثابه ی چهارچوبی معرفی می کنند که تعیین کننده ی روابط رسمی و بعضا غیر رسمی افراد است. بر این اساس می توان گفت ساختار سازمانی مسیری بسیار منظم و مناسب برای انتقال اطلاعات به شمار می آید، که از طریق کاهش تاثیر ویژگی های شخصی افراد بر سازمان، زمینه ی نیل به اهداف سازمانی را ممکن می سازد (هال، 2002).

ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است  و میزان تناسب نوع ساختار در سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی دارد. زیرا استراتژی هر سازمان، منشا ساختار آن سازمان است. ساختار سازمان ضمن اینکه تعیین کننده نحوه کارکرد افراد است، متاثر از آن نیز می باشد (فرودی، 1391). لذا بر اساس این نظر می توان گفت ساختار وسیله یا ابزاری پیچیده برای کنترل است که در فرایند روابط متقابل اعضا به وجود می آید، به صورت دائم تجدید می گردد و در عین حال تعیین کننده روابط متقایل آنها می باشد (محترم، 1390). ساختار در همه زمانها ثابت نمی ماند؛ نه تنها امور سازمان را شکل می دهد بلکه امور سازمان هم شکل ساختار را تغییر می دهد (هال، 2002) و این تغییرات به دلیل پویایی محیطی پیوسته ادامه دارد.

 

کارکردهای ساختار

صاحبنظران متعددی نظیر رابینز و جاج (2009)، هال (2002)، هچ (1387) و اعرابی (1376)، کارکردهای مختلفی را برای ساختار سازمانی برشمرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- طراحی الگوی تعاملی سازمان

2- شکل دهی و جهت دهی ماهیت کل سازمان

3- انتظام بخشی کل سازمان

4- شکل دهی قابلیت های کارکردی سازمان و تبعات عملکردی منتج از آنها

5- شکل دهی مناطق فعالیت سازمان

6- کنترل رفتار و اعمال اعضای سازمان

7- زمینه سازی جهت اعمال قدرت

8- پیونددهی افراد با سازمان و اثربخشی

ملاحظه می شود که ساختار با کارکردهای متعدد و متکثر خود از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی)، مناطق فعالیت آنان، تعاملات سازمان با محیط تعاملی خود و کیفیت آن، ماهیت کل سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ و بدین ترتیب آن را انتظام می بخشد. لازم به ذکر است آنچه که موجب اهمیت ساختار سازمانی می شود ویژگی ها، قدرت جهت دهی و پیش برندگی آن در سازمان، کارکردها و قابلیت های کارکردی ناشی از آن است (معینی،1390).

 

https://www.berankard.com/wp-content/uploads/2019/05/3.gif

امروز تصمیم گرفتیم یکی از بهترین استارت‌آپ‌های حوزه پزشکی را خدمت شما معرفی کنیم. برای این کار تا پایان نوشته را دنبال کنید.

 

در بازار لوازم و تجهیزات پزشکی بسیاری از افراد در خرید به مشکل برمی‌خورند. چرا؟! چون این جنس کالاها با سلامتی انسان ارتباط مستقیم دارند و طبیعتاً پیدا کردن فروشنده‌ای که کاملاً قابل اعتماد باشد بسیار سخت است.

 

از طرفی این روزها فروش الکترونیکی و فروشگاه‌های اینترنتی یکی از بهترین فضاها برای خرید هستند. در این فروشگاه‌ها علاوه بر مشاهده تمامی اطلاعات کالاها، قیمت آن‌ها را هم به لحظه می‌توان دید و این تا حد بسیار بالایی اطمینان از خرید را بالا می‌برد. خصوصاً اگر آن وبسایت نمادهای اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را کسب کرده باشد.

 

اما بررسی‌های ما به کجا رسید؟!

 

ما بیش از ۲۰ فروشگاه اینترنتی را بررسی کردیم و با جمیع جهات به یک نام رسیدیم؛ فروشگاه اینترنتی برانکارد! اما چرا برانکارد را انتخاب کردیم؟!

 

 

برانکارد ویژگی‌هایی دارد که آن را کاملا منحصر به فرد کرده. برخی از آن‌ها به ترتیب زیر هستند:

 

۱. برانکارد جامع‌ترین فروشگاه اینترنتی در این حوزه است و بیش از ۸۵۰ قلم کالا را پوشش داده است.

 

۲. در برانکارد، انواع تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی پزشکی، لوازم مادر و کودک، لوازم و تجهیزات نگهداری بیمار در منزل و …. دیده می‌شود.

 

۳. برانکارد این قدرت را دارد که به صورت عمده محصولات را خریداری کند و به همین جهت بسیاری از برترین برندهای این حوزه با آن همکاری می‌کنند. همین موضوع باعث شده در اکثر کالاها پایین‌ترین قیمت‌ها را داشته باشد.

به عنوان مثال مقایسه حدود ۸۰ قلم کالایی که هم در برانکارد و هم در دیجی‌کالا وجود دارد، این نتیجه را ایجاد می‌کند که به صورت میانگین قیمت‌های برانکارد ۲۰ درصد ارزان‌تر هستند.

 

۴. برانکارد اپلیکیشن اندروید هم دارد که از کافه بازار قابل دانلود است. از ۲۰ موردی که بررسی کردیم تنها ۳ مورد اپلیکیشن داشتند که برانکارد یکی از آن‌هاست.

 

۵. برانکارد یک پنل ویژه برای همکاران، مطب پزشکان، کلینیک‌های درمانی، آزمایشگاه‌ها و … دارد که پس از احراز هویت، پنل جداگانه به آن‌ها می‌دهد و قیمت‌هایی کاملاً متفاوت برای محصولات در نظر گرفته.

 

۶. برانکارد مشاوره رایگان تلفنی دارد. طبق تماس‌های ما مشخص شد که تیم پشتیبانی تلفنی آن‌ها کاملاً متخصص هستند و هر روز در ساعات اداری پاسخگو هستند.

 

۷. هزینه ارسال کالاها از برانکارد بسیار معقول است و در اکثر اوقات از هزینه‌های پستی هم پایین‌تر است.

 

۸.‌طبق بررسی‌ها برانکارد در قلب بازار پزشکی ایران قرار دارد. این استارتاپ در خیابان ولیعصر و تقاطع جمهوری قرار گرفته و طبیعتاً این یکی از مزایای برانکارد برای تأمین کالاهاست.

 

۹. جایگاه این وبسایت در بین وبسایت‌های ایرانی بر طبق معیارهای وبسایت جهانی الکسا کمتر از ۲۰۰۰ است و این برای کسب و کاری که هنوز دو سال از عمر آن نمی‌گذرد جزو نقاط قوت محسوب می‌شود.

 

۱۰. خرید از برانکارد بسیار ساده است و با کمترین اطلاعات ممکنه خرید انجام می‌شود. با بررسی‌های صورت گرفته تجربه‌ی خرید اینترنتی از برانکارد جزو ساده‌ترین‌ها و لذت‌بخش‌ترین‌ها قرار گرفت.

https://www.berankard.com/wp-content/uploads/2018/10/3-2.gif

اما چند نقطه ضعف؛

 

۱. برانکارد هنوز اپلیکیشن ios ندارد.

 

۲. برانکارد در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال نیست و این جزو نقاط ضعف آن‌هاست.

 

۳. برانکارد هنوز سیستم پرداخت درب محل شهرستان‌ها را راه‌اندازی نکرده است.

 

 

در کل با بررسی‌های انجام شده برانکارد یکی از بهترین فروشگاه‌های اینترنتی برای خرید لوازم و تجهیزات پزشکی است، هر چند هنوز برای توسعه مسیر بسیار طولانی‌ای را باید طی کند.

 

شما هم اگر خواستید خریدی در حوزه پزشکی انجام دهید، برانکارد یکی از بهترین پیشنهادها برای هر جای ایران است.

 

Www.berankard.com

دنیای امروز با دیروز کاملا متفاوته و به نحوی ساده تر شده؛ کوچک­ترین تا بزرگ­ترین مسائل تغییر کرده.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که تاریخ و روز از دستتون در رفته باشه یا به دنبال یک مناسبت به تاریخ شمسی، قمری با حتی میلادی بگردید، اما به تقویم روز دسترسی نداشته باشین.

این اتفاق چند روز قبل برای من رخ داد و حتی نرم افزار تقویم ایرانی هم از تلفن همراهم پاک شده بود.

اما خوشبختانه به اینترنت دسترسی داشتم و خیلی راحت در گوگل، کلمه تاریخ امروز رو جست و جو کردم تا از تقویم­ آنلاین استفاده کنم و یکی از اولین سایت هایی که اومد رو باز کردم: سایت زمانها

این سایت واقعا جامع هست و کار باهاش هم راحته و من تونستم تاریخ­های مورد نظرم رو به راحتی پیدا کنم و مناسبت­های امروز و هر روزی رو ببینم. راستش رو بخواین هفته آینده تولد دخترم هستم و می­خواستم مطمئن شم که رحلت یا شهادتی براساس تقویم قمری نباشه تا مهمون­ها رو دعوت کنم.

در این سایت حتی تونستم به راحتی به اوقات شرعی و طلوع و غروب آفتاب دسترسی پیدا کنم.

امروز هم این سایت دوباره مشکلم رو حل کرد. امیدوارم خدا هیچ­کس رو از عزیزانش دور نکنه، بعد از چند سال می­خوام برم و پسرم رو ببینم، آخه خارج از کشور هست. به خاطر همین امروز رفتم که پاسپورت بگیرم. وقتی خواستم فرم رو پر کنم، دوباره به مشکلات تاریخی بر­خوردم و رفتم به سایت زمان ها و از تقویم فارسی استفاده کردم و خیلی راحت تاریخ های مورد نظر رو نوشتم و تاریخ تولدم رو از تقویم شمسی به میلادی تبدیل کردم و با تقویم میلادی موجود در این سایت می­تونم برای رفتنم برنامه­ریزی کنم.

تازه این سایت هر روز یک ویدئو جالب نشون می­ده که وقتم رو پر می­کنه و سرگرم می­شم .

یه نکته دیگه هم بگم: zamanha.com  حتی زمان تحویل سال به وقت ایران رو هم نشون می­ده و میتونین ببینین دقیقا چند ساعت تا لحظه تحویل سال باقی مونده.

به هر حال از وقتی با این سایت آشنا شدم، تمام مشکلاتم حل شده و دیگه هیچ مشکلی از بابت تاریخ تو زندگیم ندارم.

zamanha مرسی که هستی. I love you

 

کلمات کلیدی: تاریخ امروز, تقویم, تقویم روز, تقویم فارسی, تقویم میلادی, تاریخ روز, تاریخ شمسی, تاریخ ایرانی, تاریخ, ساعت, تقویم شمسی, تقویم شمسی به میلادی, زمان ها, زمانها, zamanha ,zamanha.com مناسبت های امروز, تقویم آنلاین, تقویم شمسی, تقویم ایرانی, تبدیل تقویم شمسی به میلادی , میلادی, تاریخ قمری, تبدیل تاریخ, اوقات شرعی, اوقات, طلوع آفتاب, تحویل سال, زمان تحویل سال, تحویل سال به وقت ایران, تماس با ما

سئو کار
دانلود مقالات , پایان نامه ها
دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد | بلاگ
پایان نامه مقاله و تحقیق و پروپوزال | پایان نامه همه رشته ها رشته مدیریت حسابداری حقوق اقتصاد روانشناسی برق عمران صنایع کامپیوتر مواد شیمی پلیمر -دانلود فایل متن کامل با فرمت ورد word doc پروژه- تحقیق-پایان نامه همه رشته ها
بررسی و نقد پایان نامه ها
دانلود پایان نامه و مقاله و تحقیق
پایان نامه های سایت ایران داک (گنج)
دانلود پایان نامه های رشته مدیریت | بلاگ
دانلود مقاله – پایان نامه |
نوآوران علم |
پايان نامه مقاله تحقيق ارشد
جدیدترین ها
دانلود پایان نامه های دانشگاهی | دانلود فایل متن کامل با فرمت ورد word doc پروژه- تحقیق-پایان نامه همه رشته ها
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی |
دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها | بلاگ
بررسی و نقد پایان نامه ها
دانلود پایان نامه رشته عمران | بلاگ
پایان نامه ها و مقاله های ارشد
دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی | بلاگ

بررسی و نقد پایان نامه ها
دانلود پایان نامه و مقاله و تحقیق
پایان نامه های سایت ایران داک (گنج)
دانلود پایان نامه های رشته مدیریت | بلاگ
دانلود مقاله – پایان نامه |
نوآوران علم |
پايان نامه مقاله تحقيق ارشد
جدیدترین ها
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی |
دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه گرایش ها | بلاگ
بررسی و نقد پایان نامه ها
دانلود پایان نامه رشته عمران | بلاگ
پایان نامه ها و مقاله های ارشد
دانلود پایان نامه های ارشد همه رشته ها
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی | بلاگ

 

از گذشته های دور تا چند دهه گذشته جرایم افعالی مردانه به می آمدند. و در آن دوره زنان مجرم در جوامع بسیار نزدیک بسیار اندک بوده اند. ولی امروزه جرایم زنان در حوزه تامل است و از آنجا که زنان مادران آینده هستن و مجرم بودن آنان تاثیر بسزایی در تربیت صحیح نسل آینده ساز جامعه دارد و چون زنان همیشه در کانون مهر و محبت و استحکام خانواده بوده اند بزهکاری آنان ضربه سنگینی به جامعه می زند و موجب نگرانی فرهنگی و تربیتی نسل آینده می شود. متاسفانه در زمان حاضر شمار چشمگیری از زندانیان زنانی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون از کانون خانواده به دور اند. باید اذعان داشت که رابطه بین مادر و کودک معمولا در طی مراحل نخستین زندگی کودک، اهمیتی بسیار دارد. تحقیقات نشان می دهد که اثر این رابطه به هر طریقی آسیب ببیند. ممکن است نتایج وخیمی به بار آورد. وقتی زن یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود از سایر اعضا خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند. زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند در صورتی که اگر مرد یک خانواده به بزهکاری روی آورد، دور از ذهن نیست که مادری فداکار و متعهد به حفظ و بقای کانون خانواده همت گمارد و فرزندان را از قدم گذاشتن در راه های ناثواب بازدارد. زیرا تربیت فرزندان اساس از دامان مادران شکل می گیرد.
بنابراین پرداختن به علل روی آوردن زنان به بزهکاری و شناخت این عوامل از موضوعاتی است که نیاز مهم جوامع در هر عصر به شمار می رود.
بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان
از زمان های قدیم علما و محققین به دنبال یافتن علل وقوع جرم بوده اند. به طوری که افلاطون در تشریح علل وقوع جرم، هم عوامل اجتماعی و هم عوامل اقتصادی را دخیل می دامد. ارسطو هم وضع جسمانی و روانی افراد در تحقق این پدیده بی تاثیر نمی داند.
از جمله عوامل موثر در بزهکاری الف: عوامل درونی از مجموعه ای از عوامل داخلی مانند اختلالات روانی، عوامل ژنتیکی، ارثی، ضعف قوه عاقله و …
عوامل بیرونی شامل عوامل مربوط به محیط اجتماعی و محل زندگی خرد می شود. تعلیم و تربیت، روابط اخلاقی و خانواده در این این تحقیق به علل موثر در بزهکاری زنان می پردازیم. در مورد علل موثر بزهکاری زنان می توانیم عواملی چون اعتیاد، ضعف اعتقادهای مذهبی، تجربیات تلخ دوران کودکی (طلاق والدین، زندگی بدون یکی یا بدون هردو آنان، کتک خوردن در کودکی، بی توجهی والدین، مشاهده کتک خوردن مادر یا خواهر به دست پدر یا برادر، احساس تبعیض فرزندان، تجاوز جنسی، اخراج از مدرسه و شکست در زندگی (احساس ناخشنودی در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، نداشتن احساس خوشبختی، اهمیت ندادن به همسر، رابطه قوی با بزهکاری زنان دارد. در بررسی علل بزهکاری زنان، شکست های عاطفی نقش زیادی دارند. اصولا زنانی که به گونه ای در کودکی یا در جوانی بزه دیده بوده اند وقتی حمایتی را از طرف خانواده و از طرف جامعه نبینند. برای جبران حس انتقام خود دست به بزهکاری می زنند. مهمترین آن ها زنانی مطلقه ای که درآمد کمی دارند و درعین حال مجبورند از فرزندان خود حمایت کنند و مشکلات شدید مالی مواجه می شوند که این موضوع خود پیامدهای ناگواری راه به همراه دارد. هرچه جوامع به سمت پیشرفته شدن می روند بر علل بزهکاری زنان افزوده می شود و این مسئله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد بزهکاری این قشر از جامعه است.

 

دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

همه افراد بطور مداوم با سایل مختلف و تصمیم گیری در مورد چگونگی آنها روبه رو هستند (پوپ حک مال وکه ا ا— 1998) به لحاظ اهمیت پیچیده و تغییر یابنده جوامع کننی بروز مشکلات ومسایل ریز و درشت فزونی یافته است (لگدفرید و دیوسیون،1976) بیشتر اوقات فرایند حل مسایل روزمره به قدری خودکار انجام می گیرد که افراد از چگونگی انجام دقیق آنها مطلق نمی شوند با وجود این باید به این نکته توجه که بدون توانایی شناسایی مشکلات و رسیدن به راه حلهای قابل اجرا زندگی روزمره مردم از هم پاشیده خواهد شد. حل مساله در برگیرنده حوزه های عاطفی، شناختی و رفتاری است (ایوانف و همکاران، 1992، بلانک استاین و همکاران،1992) افرادی که از توانایی حل مساله بیشتری برخورد دارند بهتر می توانند با انواع استرس و مشکلات زندگی مقابله کنند و آنهایی که حل مساله را یاد می گیرند احتمالا به طور موثری با استرس مقابله می کنند (دزوریلا و چنج،1995) داشتن قدرت حل مساله بشتر با مشکلات روانشناختی و اجتماعی کمتر همراه است (پوپ، حک حال و 1988، ریو،1992).
حل مساله فرایند رفتاری شناختی آشکاری است که 1- پاسخهای بالقوه موثر برای موقعیت دشوار را فراهم می سازد.
2- احتمال انتخاب موثر ترین پاسخ را از بین پاسخهای متعدد افزایش می دهد افرادی که از توان حل مساله بالایی برخوردارند احتمال زیادی دارد که درمقابل موثر با طیف وسیعی از موقعیتهای موفق باشند (لگد فرید و دیویسون 1976، لارسون و همکاران 1995) جهت گیری فرد نسبت هب موقعیت تاثیر قاطعهی بر نحه پاسخ او دارد جهت گیری که رفتار مستقل حل مساله را ترغیب می کند شامل آمادگی یا نگرش فرد به این فرض است که موقعیتهای مشکل بخشی از زندگی معمولی است لذا می تواند از عهده آن برآمد (واتسون و تارپ، 1997 همینطور هرگاه موقعیت مشکل زا روی دهد می توان آنها را مشخص کرد و مانع از گرایش بلافاصل پاسخ به نخستین تکانش شد (ایوانوف و همکاران، 1992 توقع خد از توانایی اش در کنترل محیط تا حد زیادی موفقیت او را در کوشش برای مواجهه با مشکالت بوجود آمده افزایش می دهد (دزوریلا و شری ، 19921، کازدین ، سیگل و باس ، 1992)
تعریف حل مساله و کاربردهای آن
مفهوم حل مساله توسط دزودیلا و نزو (1982) چنین تعریف شده است فرایند شناختی رفتاری خود رهنمون که خود با بهره گرفتن از آن تلاش می کند راه های مقابله موثر یا انطباقی با مشکلات زندگی روزمره را بیابد بر طبق این دیدگاه مقدمت حل مساله یک فرایند مقابله هوشیار عقلانی، پر تلاش و هدفهمند است که می تواند توان فرد را برای درگیری موثر با طیف وسیعی از موقعیت های فشارزا بالا ببرد(دزوریلا و چنج، 1995) براساس تعریفهای موجود می توان نتیجه گرفت که سازه وسیع مقابله فعالیتهای حل مساله را در بر می گیرد ولی هر مقابله ای حل مساله نیست شاید بعضی فعالیتهای مقابله ای به طور معناداری با فعالیتهای حل مساله همپوشی دارند از یک سوی دیگر ممکن است روابط علمی با حل مساله داشته باشند و شاید بعضی دیگر نیز مستقل از حل مساله باشند(دزوریلا وشیدی، 1992) توانایی حل مساله با شیوه مقابله درگیر با مساله انطباقی (دزوریلا و شیدی،1992) توانایی حل مساله با شیوه مقابله درگیر مساله انطباقی ارتباط می یابد حل مساله ناکار آمد نیز با راهبردهای مقابله ای غیر انطباقی ارتباط دارند(دزوریلا و چنج ،1995، واتسون و تارپ ، 1997 ریو،1992) نزو(1987) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد می کند که اگر به نحو سودمندی بکار گرفته شود فرد را نسبت به فشارزاهای بیرونی مقاوم و در برابر مشکلات کمتر آسیب پذیر می سازد (کسیدی و لانگ،1996، به نقل ازم هدی 1377)
الف) جهت یابی مشکل : دانست اینکه مشکل وجود دارد.
ب) تعریف وظابطه بندی مشکل ارزیابی حوزه مشکل و وضع اهداف واقعی،
ج) ایجاد راه حلهای متنوع .
د)تصمیم گیری
ه) اجرای راه حل و تاییدان انجام راه حل انتخاب شده نظارت و ارزیابی موفقیت آن و تقویت خود برای موفیتی (مهدی 1377)
مساله گشایی بعنوان یک روش مداخله درمانی موثر کاربردهای زیادی یافته است برای طیف وسیعی از مشکلات عادی زندگی و اختلات رفتاری بکار گرفته می شود.
(گات، مینورس و الیس2، 1997) برای مداخله در بحران و نیز مشکلاتی از قبیل فقدان مسایل زناشوئی افسردگی و اضطراب انواع اعتیادها و شکست تحصیلی و مسایلی دیگر از این شویه استفاده می شود (واستون و تارپ 1997، کانت و همکاران 1997، بلنک استاین و همکاران 1992، دزوریلا و شیری 1991، هاگا3 و همکاران 1995)

منابع در فایل اصلی :

 

 

پایان نامه بررسی میزان تاثیرآموزش مبتنی برپردازش فراشناختی درارتقاء سطح مهارت های حل مساله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تجارت الکترونيک در ايران بسيار نوپا و در مراحل اوليه است. اما اهميت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد نياز در اين عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در اين راستا مي‌توان به لايحه قانوني تشکيل شوراي عالي انفورماتيک کشور، قانون حمايت ‌از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري، مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، مصوبه شوراي عالي اداري در زمينه اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبکه جهاني اطلاع‌رساني اشاره کرد.

همچنين با توجه به ضرورت همگامي با پيشرفت‌هاي بين‌المللي، قانون تجارت الکترونيک ايران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17دي ماه 82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در تاريخ 24بهمن‌ماه همان سال آن را تأييد کرد. در اين قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهاني از جمله حقوق مصرف‌کننده و توليد‌کننده و چگونگي طرح دعاوي و حل اختلافات، پيش‌بيني شده است.

از سوي ديگر هيئت‌وزيران در راستاي اجراي ماده 79 قانون تجارت الکترونيکي در تيرماه 84 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي را تصويب کرد که در آن تمامي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي ملزم شده‌اند بر اساس حدود اختيارات و زمينه کاري خود، اقدامات لازم را جهت ايجاد بسترهاي لازم انجام دهند اما به نظر مي‌رسد با وجود برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي متعدد هنوز ميزان آگاهي افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود براي تجارت الکترونيک کم است. از سوي ديگر نبود شناخت از ميزان امنيت موجود در شبکه داخلي و جهاني باعث شده است که اطمينان لازم وجود نداشته باشد. (مقدسي،۱۳۸۳)

نبود زيرساخت‌ها

با وجود اين اقدامات برخي از صاحب‌نظران معتقدند که قوانين فعلي تجارت الکترونيک در کشور، تمامي جوانب اين نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به ويژه در زمينه شرايط امنيتي و حفاظتي و روند رسيدگي به شکايات، اقدامات لازم به عمل آيد. از سوي ديگر توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي، علمي، فني، کيفي، امنيتي و اطلاعاتي، نقش مهمي در پيشرفت تجارت الکترونيک دارد. اين نوع تجارت نيازمند ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي و مخابراتي، نهادهاي پشتيباني، حقوقي و قانوني، آموزش و تحصيل، اطلاع‌رساني، فرهنگي و مديريتي مختص به خود در سطح ملي و جهاني بوده و فقدان هر کدام از آن‌ها، زنجيره تجارت الکترونيک را مختل خواهد کرد.

فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بين‌المللي يکي از معضلات رايج جهت توسعه تجارت الکترونيک در کشور است. در واقع بانکداري و پول الکترونيک از عوامل مهم و اساسي براي رشد تجارت الکترونيک است. اين در حالي است که اکنون هيچ شرکتي در ايران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اينکه ميزبان تمامي پايگاه‌هاي اينترنتي در خارج از کشور است، زياد نمي‌توان به امن بودن معامله‌هاي اينترنتي مطمئن بود.

کاربران در صورتي مي‌توانند به صورت الکترونيک معامله کنند که فضاي مجازي با حفظ اطلاعات، امنيت لازم را دارا بوده و بدون اين امنيت، هيچ فروشنده و يا خريداري وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زيرساخت کشور در عرصه فناوري اطلاعات و اينترنت براي ارائه خدمات الکترونيک و نبودن نظام بانکي روان و دقيق، قوانين گمرکي و مالي، نبود امنيت اطلاعات، رعايت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداري، نبود تطابق مقررات مالي ملي و بين‌المللي و همچنين نبود خطوط پر‌سرعت اينترنتي، نمي‌توان شاهد رشد تجارت الکترونيک حتي به صورت حداقلي در کشور بود؛ هرچند گام‌هاي خوب و مؤثري در زمينه اينترنت و فناوري اطلاعات برداشته شده است ولي همچنان با ديگر کشورها فاصله زيادي داريم. (مقدسي،۱۳۸۳)

نزول 5 رتبه‌اي ايران

با وجود اين مشکلات و محدوديت‌ها، تجارت الکترونيک در ايران در سال 84 از رشد حدود 111 درصدي برخوردار بوده و اين رشد در سال 85 بيش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونيک در کشور در سال 86 بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده و انتظار مي‌رود در سال 87 با توجه به خريد و فروش اينترنتي خودرو، تجارت الکترونيک به 10 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. اما با وجود اينکه تجارت الکترونيک طي سال‌هاي اخير از رشد بالايي در کشور برخوردار بوده، اين رشد هنوز متناسب با توسعه بين‌المللي آن نيست؛ به گونه‌اي که بر اساس اعلام اکونوميست، با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بخش الکترونيک و ارتباطات ايران در تجارت الکترونيک، ايران در سال2007 (با شاخص 08/3) در مقام 70 تجارت الکترونيک جهان قرارگرفته که نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.

با وجود پيچيدگي خاص تجارت الکترونيک و پيگيري جنبه‌هاي مختلف آن از سوي سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي، لازم است تا يک نهاد بين‌المللي، مسئوليت هماهنگي تمامي امور آن را بر عهده گيرد. با اين روند گرچه در سال‌هاي اخير رشد تجارت الکترونيک در ايران قابل‌توجه بوده اما اين رشد همگام با پيشرفت‌هاي جهاني نيست. از سوي ديگر بسترها و امکانات داخلي رشدي متناسب با اين شيوه تجارت نداشته و به نظر مي‌رسد فقر اطلاعات و آگاهي يکي از موانع همگامي تجارت الکترونيک در کشورمان است؛ مشکلي که مي‌توان با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و کنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي تا حدود زيادي آن را برطرف کرد.

 

 

 پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

پایان نامه عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الكترونیك

پایان نامه  اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز

دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

تنظیم هیجان

گراس (2002) مدل فرایندی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان را ارائه کرد که شامل پنج مرحله (شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است و به اعتقاد وی هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف نظم دهی بالقوه دارد ومهارتهای نظم جویی کننده هیجان میتوانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون ، 2007). گراس مدل فرایندی تنظیم هیجان را پشنهاد کرده است (گراس و جان، 2003). بر طبق مدل گراس (گراس، 2001) تنظیم هیجان شامل همه راهبردهای آگاهانه و غیر آگاهانه می شود که برای افزایش، حفظ و کاهش مولفه های هیجانی، رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده میشود. پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم می کنند. با این اطلاعات، انسانها یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت کلامی بیان کنند، چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها به کار گیرند و در زمینه هیجان های خاص چگونه با دیگران رفتار کنند (اسماعیلی، 2011 ).

پایان نامه بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر تنظیم هیجان بر ناگویی خلقی و اجتناب تجربی

 

 

اختلال سوء مصرف مواد
وابستگی به مواد یک اختلال روانی است. این واژه که در تقسیم بندی های روانپزشکی سوء مصرف مواد تعریف شده است دومین اختلال شایع روانی است. به الگوی غیر انطباقی مصرف مواد گفته می شود که موجب تخریب یا ناراحتی قابل ملاحظه بالینی می شود و با یک یا چند علامت زیر ظرف یک دوره 12 ماهه تظاهر می کند، مصرف مکرر ماده مخدر در موقعیت هایی که برای مصرف کننده خطر فیزیکی در بر دارد؛ مصرف مکرر مواد علیرغم زیان شغلی در موقعیت های شغلی یا تحصیلی، مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات قانونی حاصل از آن، و بالاخره مصرف مکرر مواد علیرغم مشکلات اجتماعی یا بین فردی، به عنوان یک برچسب تشخیصی روانپزشکی، سوء مصرف مواد برای توصیف مواردی به کار برده می شود که سوء مصرف نسبتا دراز مدت (مثلا بیش از یک ماه) وجود داشته و به اختلال کارکرد اجتماعی و یا شغلی منجر گردیده است. نوع خاص دارو معمولا مشخص می گردد، مثل مصرف الکل، یا سوء مصرف آمفتامین (پور افکاری، 1389).

یکی از بارزترین تفاوتهای دنیای امروز ما با 30 سال پیش، نفوذ کامپیوترهای شخصی و اینترنت در میان مردم جهان است. چیزی که حدود 30 سال پیش در حد داستانهای علمی تخیلی بود. هم اکنون در دورافتاده ترین روستاهای ایران نیز مردم به تلفنهای هوشمند، و اینترنت وای فای پر سرعت دسترسی دارند. علاوه بر آن، به علت توسعه سریع آموزش عالی، و بالارفتن میانگین سواد درجامعه و نیز به لطف کاهش شدید قیمت کامپیوترهای شخصی، این وسایل در دسترس همگان قرار گرفته است. گسترش نفوذ این وسایل باعث توسعه مشاغل زیادی شده است. از جمله به استخدام مهندس کامپیوتر در زمینه های نگهداری و تعمیرات سخت افزار و شبکه و تعداد زیادی تکنسین برق جهت تعمیر و نگهداری این کامپیوتر ها و گوشیها می توان اشاره نمود.

ازجمله مشاغل جدیدی که توسعه کامپیوترها و به خصوص گوشیها ی هوشمند در ایران ایجاد کرد، شغل برنامه نویسی است. نیاز این سیستمها به نرم افزارهای فارسی و بومی، باعث شده تا استخدام برنامه نویس تبدیل به یکی از پر تکرارترین اگهی های استخدامی در مطبوعات و سایتهای کاریابی گردد. اما این شغل دارای ویژگیهای بسیار جالب و متمایزی نسبت به سایر مشاغل است .

شغل برنامه نویسی برعکس آنچه اکثر مردم تصور می کنند، نیاز به هیچ پیش زمینه ای نسبت به دانش الکترونیک و کامپیوتر ندارد. برنامه نویس، لزوما اطلاعات زیادی در زمینه الکترونیک و نحوه کار میکرو پرسسورها ندارد. فرض کنید می خواهیم برنامه ای راجع به حسابداری شرکتها بنویسیم. نویسنده این برنامه، حتما لازم نیست در زمینه حسابداری نیز سر رشته داشته باشد. آنچه برنامه نویس قادر به انجام آن است، کد نویسی و تسلط به یکی از زبانهای برنامه نویسی می باشد. در واقع برای نوشتن برنامه ای در زمینه حسابداری، به استخدام حسابدار تا گرافیستهای حرفه ای مورد نیاز است که تشکیل یک تیم را خواهند داد و برنامه نویس تنها باید خواسته ی این تیم را به زبان برنامه نویسی برای کامپیوتر ترجمه نماید.

از جمله ویژگیهای دیگر برنامه نویسی که در کمتر شغلی وجود دارد، این است که برای انجام کار برنامه نویسی، نیازی به حضور فیزیکی شخص در محل کار نیست. بلکه در اصل، برنامه نویسی از جمله شغلهایی است که به صورت کار در منزل تعریف می شود. به این صورت که فرد برنامه نویس، می تواند تمام پروژه و یا فقط قسمتی از آن را به صورت کار از راه دور و در منزل خود انجام داده و به صورت آنلاین آن را تحویل دهد. به این افراد فریلنسر می گویند. برای همین  هم اکنون  سایتهای زیادی در سراسر جهان به وجود آمده که در آن، کارفرمایان پروژه های خود را برای برنامه نویسان عرضه می کنند و برنامه نویسان پس از مشاهده پروژه، اقدام به پیشنهاد قیمت و زمان می نمایند. به این ترتیب تعداد زیادی برنامه نویس از سراسر جهان (به خصوص در کشورهای با درآمد کم مثل هند و پاکستان واندونزی و غیره )، بدون آنکه از شهر و کشور خود خارج شوند می توانند در این مناقصات شرکت کرده و پروژه های خود را در سایر کشورها انجام دهند و حقوق خود را به دلار دریافت نمایند. این مسئله، باعث تحول شگرفی در بازار کار این کشورها شده است.

در کشور مانیز با توجه به پیشرفت زیادی که در زمینه برنامه نویسی و علوم کامپیوتر انجام شده، این علم می تواند در آینده نزدیک مشاغل فراوانی را ایجاد کرده و ضمن جذب مقادیر زیادی ارز به کشور، از خروج جوانان که سرمایه اصلی کشور ما هستند به خارج از کشور، جلوگیری نماید.

نگارش توسط مجموعه استخدامی وطن جاب

منبع:

https://vatanjob.com/programmers-can-make-a-difference-in-employment

آیا میدانید بهترین و جدیدترین دستگاه لیزر الکساندرایت جهت درمان موهای زائد کدام است ؟

http://ariyan-news.com/wp-content/uploads/2019/03/image-1.jpg

دستگاه لیزر الکساندریت نابلکس Alexandrite Laser Noblex دستگاهی است که ویژه از بین بردن موهای زائد با بالاترین کارآیی و حداقل عوارض تولید شده است . لیزر الکساندرایت نابلکس قادر است موهای زائد صورت و بدن را از بین ببرد . ابن نوع لیزر را هم برای موهای نازک و روشن و هم برای موهای ضخیم و تیره میتوان به کار برد .

دستگاه لیزر الکساندریت نابلکس Noblex Alexandrite Laser یکی از پیشرفته ترین دستگاهای لیزر دنیا برای از بین بردن موهای زائد می باشد . یکی از خصوصیات منحصر بفرد این دستگاه قابل تنظیم بودن طول موج Pulse Duration و میزان انرژی برای از بین بردن هر نوع مو و پوست می باشد . لیزرهای الکساندریت با طول موج ۷۵۵ نانومتر می باشند .

مزایای دستگاه لیزر الکساندریت نابلکس Alexandrite Laser Noblex :

دارای هندپیس ارگونومیک و سبک و مجهز به هندپیس فراکشنال
سیستم خنک کننده محافظ دستگاه بصورت ترکیبی از گاز و هوا
مدهای عملکرد متعدد  با قابلیت جوانسازی غیر تهاجمی
سرعت بسیار بالای عملکرد و سری قابل تنظیم
قابلیت استفاده در پوستهای روشن و تیره
موثر در از بین بردن کلیه موهای زائد نازک و یا ضخیم
دارای سری یکبار مصرف مخصوص هر بیمار

چه کسانی می توانند از دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس برای رفع موهای زائد استفاده کنند ؟

رفع موهای زائد با دستگاه نابلکس برای اشخاص با طیف وسیعی از رنگ های پوست ( حتی پوست های تیره ) قابل استفاده است؛ با این وجود، در صورتی که تا سه هفته قبل از آغاز درمان با دستگاه الکساندرایت در معرض تابش مستقیم آفتاب بوده اید، پزشک خود را آگاه سازید .

آیا استفاده از دستگاه الکساندرایت نابلکس دردناک است ؟ چند جلسه درمان مورد نیاز است ؟

این دستگاه از کم دردترین دستگاه های لیزر موجود در جهان به شمار می رود . علاوه بر این، برای راحتی بیشتر در طول درمان یک سیستم خنک کننده فوق قوی درد را به حداقل میزان ممکن می رساند . تعداد جلسات درمان بسته به پارامترهای مختلف متفاوت است و پزشک فواصل بین جلسات درمانی را برای شما مشخص می کند .

بعد از لیزر موهای زائد با الکساندرایت نابلکس به چه مراقبت هایی نیاز است ؟

بعد از درمان ممکن است کمی قرمزی در ناحیه ملاحظه کنید که با کرم هایی که پزشک شما تجویز خواهد کرد، تا چند ساعت بعد کاملا از بین خواهد رفت . شست و شوی موضع با شوینده های ملایم بعد از درمان، در صورتی که با احتیاط انجام شود، منعی ندارد. از کرم ضد آفتاب با SPF 30 یا بالاتر استفاده نموده و از قرارگیری در معرض تابش مستقیم آفتاب بدون محافظت کافی اجتناب کنید به علاوه لیزر الکساندرایت نابلکس Alexandrite Laser Noblex قابلیت تنظیم برای پوست روشن یا تیره را دارد . در حال حاضر لیزر الکساندریت نابلکس سریعترین ، موثرترین و کم خطرترین لیزر موجود در دنیا برای درمان موهای زائد به شمار می رود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق کلیک برروی لینک زیر با واردکننده این دستگاه در ارتباط باشید :

” تماس با واردکننده لیزر الکساندرایت نابلکس “

طبق آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیمانکاران می‌بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ نمایند. همچنین کارفرمایان نیز موظف‌اند تنها با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آنان ازنظر ایمنی توسط وزارتخانه مذکور تائید شده باشد.
ازاین‌رو شرکت آکس با درک نیاز یادشده و با بهره جستن از تخصص خود درزمینه HSE آمادگی دارد تا در کلیه مراحل این فرآیند به‌عنوان مشاور و مجری، شرکت‌های مختلف را در این مسیر همراهی نماید.
با توجه به زمان‌گیر بودن روند پرونده‌های اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و پراکندگی مراحل کاری شامل ثبت‌نام اینترنتی ،تشکیل پرونده فیزیکی و همچنین فرایند لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی الزامی کارفرمایی، کارگری و مسئولین ایمنی، شرکت آکس بر آن است که با به‌کارگیری نیروهای متخصص در امر مشاوره در تمام مراحل هم پای کارفرمایان محترم در این امر فعالیت نموده و در ارائه اطلاعات دقیق جهت آسان نمودن روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی به شکل متمرکز اقدام نماید.
 • یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها در طی مراحل اخذ گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با آن روبرو می‌شوند، عدم اطلاع صحیح از مراحل اخذ این گواهی‌نامه و همچنین عدم تهیه و ارائه مدارک و مستندات کافی می‌باشد. این موضوع باعث می‌شود که علاوه بر اتلاف وقت در اخذ این گواهی‌نامه، شرکت‌ها به‌کرات به اداره کار و کانون‌های مربوطه مراجعه نموده و به دلیل نقص پرونده، پرونده آن‌ها بازگشت می‌خورد. در این زمینه، شرکت آکس با داشتن سوابق در این زمینه به شما کمک می‌کند که مدرک فوق را به‌راحتی دریافت نموده و از سردرگمی رها شوید.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی لازم
 • جهت اخذ گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، سه گروه از شرکت باید دوره‌های آموزشی لازم را بگذرانند. در این زمینه، شرکت آکس کلیه کلاس‌های موردنیاز شما را با کمترین قیمت و کمترین زمان ممکن برگزار نماید.
 • کاهش هزینه‌های اعمالی بر کارفرما به دلیل متمرکز بودن
 • زمانی که شرکت‌ها فرایند اخذ گواهی‌نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را شروع می‌کنند، به دلیل عدم آشنایی به فرایند اخذ آن، متحمل هزینه‌های اضافی پیدا و پنهان می‌شوند. (هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و غیره) شرکت آکس با رویکرد کاهش هزینه‌های سازمانی، این خدمات را به شما ارائه می‌نماید.