پایان نامه

لیست پایان نامه های قابل دانلود درباره کیفیت زندگی کاری

 

کیفیت زندگی کاری از مباحثی است که در نیم قرن گذشته از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم در مورد مصادیق آن اختلاف نظر های بسیاری وجود دارد. این در حالی است که در برخی موارد بسیاری از موضوعات در برهه هایی از زمان اهمیت خاصی پیدا می کنند و نیاز به استفاده کارآمد تر از آنها بیش از پیش احساس می شود ( آدينه فر ، 1391).

كيفيت زندگي كاري[1] فرايندي است كه به وسيله آن همه اعضاي سازمان از راه مجاري باز و متناسبي كه براي اين مقصود ايجاد شده است در تصميماتی كه بر شغلشان و به خصوص بر محيط كارشان به طور كلي اثر مي گذارد به نوعي دخالت مي يابند . در نتيجه مشاركت و رضايت شغلي آنها از كار بيشتر مي شود و فشار عصبي ناشي از كار برايشان كاهش مي يابد ( كامينگز ، اورلي [2]، 1375 ، ص 75 ).

كيفيت زندگي كاري يكي از خواستگاه هاي مهم توسعه سازماني است كه توسعه سازماني تركيب تكامل يافته اي از علم و هنر است كه هم زمينه تخصصي عملكرد اجتماعي و هم قلمرويي از بررسي و كاوش علمي را تشكيل ميدهد ( ممي زاده ، 1375 ، ص 107 ).

كيفيت زندگي كاري ابتدا در اروپا و طي دهه (54 -1950 ) ابداع شد و براساس تحقيقات ايريك تريست[3]  و همكارانش در دانشكده تاوستا[4]  مربوط به روابط انساني در لندن كه هم بعد انساني و هم بعد فني سازمان ها را بررسي كردند و چگونگي روابط بين آنها را ارزيابي نمودند باعث به وجود آمدن سيستمهاي تكنيكي – اجتماعي ( سوسيوتكنيكال ) مربوط به طراحي شغلي گرديدند  ( سياحي ، 1377 ، ص 37 ).

دانشمندان و نظريه پردازان توسعه سازماني از ديدگاه ها ي مختلفي به مفاهيم كيفيت زندگي كاري پرداخته اند كه در اینجا  به آنها مي پردازيم :

كيفيت زندگي كاري عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ويژه پيامدهاي فردي آن در ارضاي شغلي و سلامت روحي ( جزني ، 1375 ، ص 125 ).

با بهره گرفتن از اين تعريف كيفيت كاري بر پيامدهاي شخصي تجربه كاري و چگونگي بهبود آن در راستاي رفع نيازها ي فرد تاكيدي اوليه است .

دومين مفهومي كه اخيرا از كيفيت زندگي كاري مي شود آن را به عنوان روش يا نحوه انجام كار ارائه مي كند و بر همین اساس كاركنان كيفيت زندگي كاري را برحسب تكنيك ها و روشهاي خاص انجام كار ، مثل غني سازي شغلي ، گروه هاي كاري خود گردان و كميته هاي كاركنان – مديريت تعريف كردند ( سياحي ، 1377 ، ص 37 ).

سومين مفهوم از كيفيت زندگي كاري ميزان توانايي كاركنان درارضاي نيازهاي شخصي مهم خود با بهره گرفتن از تجربياتي كه در سازمان كسب كرده اند  ( مورهد ، 1374 ، ص 187 ).

به عبارت ديگر كيفيت زندگي كاري يعني نوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود . يعني اين که تا چه ميزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسي، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري ( مادّي و معنوي ) در محيط کار، توسط مديران براي کارکنان فراهم شده است. درجه کيفيت زندگي کاري درون سازمان از طريق اندازه گيری رضايت، کاهش غيبت و انگيزه بالا در کارکنان برآورد مي‌شود ( شير آشياني ، 1387 ) .

اما از طرفي اصطلاح كيفيت زندگي كاري ، براي دامنه وسيعي از فعاليت هاي تحول سازمان به كار برده شده است و به نظر مي رسد عناصر مشترك برنامه ها يا فعاليت ها ، همان طوري كه گودمن [5] اشاره مي كند ، تلاش براي باز سازي ابعاد چندگانه سازمان و تشكيل يك ساز و كار ، كه تغيرات را در طي زمان معرفي و حفظ مي كند ، باشد  ( فرنچ ، اچ بل [6]، 1382 ، ص 255 ).

[1] -Quality of Work Life=QWL

[2] -Cummings

[3] -Eric Trist

[4] -Tavistook Institute

[5] – Goodman

[6] -French & H. Bell

 بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز

پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان ( مطالعه موردی :سازمان های دولتی شهر مریوان) در سال 1389

 

لیست همه پایان نامه های رشته مدیریت

99