دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان : بررسی ارتباط  آکنه  با مزاج جبلّی و سوء­مزاج­ های عارضی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

بررسی ارتباط  آکنه  با مزاج جبلّی و سوء­مزاج­ های عارضی

استاد راهنما

دکتر مریم جوادی

اساتید مشاور

دکتر آمنه باریکانی – دکتر اکرم بهشتی

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اوّل: مقدمه و بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

آکنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

تعریف و شیوع

آکنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

علل بروز آکنه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

درمان آکنه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پزشکی ایرانی و مزاج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

طبّ مکمّل و سازمان جهانی بهداشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

مکتب طبّ سنّتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

اصول و مبانی طب سنتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

تقسیم بندی علم طب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

ارکان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مزاج ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

اخلاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

جوش و آکنه در طب سنتی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

موارد پیشنهادی طبّ سنّتی ایران برای درمان آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بیان مسأله و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

اهداف و فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: بررسی متون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مروری بر مطالعات انجام یافته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مطالعات انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مطالعات انجام شده در جهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

فصل سوم: روش­ پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

ویژگی های افراد واردشده در مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

روش گردآوری داده­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

مکان و زمان مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

محدودیت­ های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

فصل چهارم: یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

فصل پنجم: بحث، نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

 

فهرست جداول:

جدول 4-1مقایسه جنس و سطح تحصیلات در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

جدول 4-2 مقایسه سن، میانگین وزن و میانگین قد در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

جدول 4-3 مقایسه فراوانی هریک از مزاج­ های نه ­گانه جبلّی در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

جدول 4-4 درصد کیفیات چهارگانه در مزاج ذاتی در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 4-5 میانگین تعداد علائم سوءمزاج معده در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 4-6 میانگین تعداد علائم سوءمزاج کبد در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

جدول 4-7 میانگین تعداد علائم سوءمزاج رحم و تعداد روزهای عادت ماهیانه در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

جدول 4-8 میانگین تعداد علائم غلبه اخلاط در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

جدول 4-9 مقایسه میانگین دریافت ­های غذایی، فعالیت بدنی و دفعات استحمام در گروه مبتلا به آکنه و غیرمبتلا به آکنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

جدول 4-10 فراوانی گروه های خونی در گروه مبتلا به آکنه و غیر مبتلا به آکنه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

جدول 4-11 مدل رگرسیون چندگانه عوامل مؤثر بر روی آکنه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

 

پیوست ها:

الف) پرسشنامه سنجش اطلاعات دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

ب) پرسشنامه سنجش مزاج جبلّی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

ج) پرسشنامه سنجش سوءمزاج اندام­ ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

د) پرسشنامه سنجش غلبه اخلاط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

 

فصل اوّل: مقدّمه و بیان مسأله

1-1 مقدّمه

  • آکنه
    • تعریف و شیوع آکنه

آکنه یکی از شایعترین بیماریهای پوستی مناطق توسعه یافته جهان است که تعداد زیادی از جمعیت جهان در طول زندگی خود به آن مبتلا می­ شوند. (Kornelia Szabo, 2011) آکنه ولگاریس عارضه ­ای چندعاملی است و معمولا اثرات آزاردهنده روانی- اجتماعی دارد و حدود 40 میلیون نفر در آمریکا به آن مبتلا هستند. و بیشتر این افراد، نوجوانان و جوانان هستند. (Yetunde Olutunmbi, 2008) بیش از 85% نوجوانان دچار این عارضه می ­شوند و از نظر جنس، دختران بیش از پسران به آن مبتلا می ­گردند. و قریب 100% افراد در مقاطعی از زندگی خود، آن را تجربه کرده­ اند. ازطرفی هرچه شدت آکنه بیشتر می شود اثرات منفی آن بر روی کیفیت زندگی بیشتر است. (Megha Kataria Arora, 2011)

  • علل بروز آکنه

مکانیزم بیماری­ زایی آکنه هنوز کامل مشخص نیست؛ اما اعتقاد بر این است که مرتبط با ترشّح زیاد از غدد سباسه، کراتینه شدن فولیکولی بیش ازحد، کلونی شدن باکتری p acne و التهاب می باشد.(Yetunde Olutunmbi, 2008) همچنین بررسی بیش از 1000 مطالعه نشان داد که سطوح تستوسترون، پروژسترون، فاکتور رشد شبه انسولینی و گلوکوکورتیکوئید سرم در افراد مبتلا به آکنه بالاتر از سطوح این هورمونها در افراد سالم است و سطوح استروژن پایین­ تر است. (Megha, 2011Kataria Arora) یک مطالعه آینده نگر بر روی 60 بیمار مبتلا به آکنه شدید نشان داد که سطوح کلسترول تام، LDL کلسترول، تستوسترون و پرژسترون در بیماران مبتلا به آکنه بالاتر از افراد سالم و سطوح استروژن و HDL کلسترول پایین­ تر است. (Megha Kataria Arora, 2010)

  • درمان آکنه

درمان آکنه شامل موارد گسترده هورمونی و غیرهورمونی است. انتخاب روش مناسب، بستگی به شرایط فرد مبتلا ازجمله شدّت و نوع آکنه، وضعیت پزشکی فرد، نوع ترجیحی درمان (خوراکی یا موضعی) و سابقه هورمونی و غدد درون­ریز فرد دارد. اگر فرد مبتلا اظهار می ­کند که بروز زائده ­ها با چرخه قاعدگی ارتباط نشان می­ دهد؛ باید علاوه بر درمان ­های معمول غیرهورمونی، از هورمون ­ها برای درمان موفقیت آمیز استفاده کرد. همچنین برای اثربخشی بیشتر داروهای غیرهورمونی، آن­ ها را با مواد هورمونی ترکیب می­ کنند. (Yetunde Olutunmbi, 2008)

گزارش ­ها نشان داده است که مصرف داروهای هورمونی می­ تواند عوارض مختلفی ایجاد نماید که برخی از آن ­ها عبارتند از: تهوّع، استفراغ، خونریزی، افزایش وزن و حساسیت زیاد سینه ­ها به لمس. در برخی موارد نیز عوارض شدیدتری ازجمله افزایش فشار خون و تشکیل لخته ­های خونی داخل عروق گزارش شده است. (Yetunde Olutunmbi, 2008)

تعداد صفحه :68

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

دسته‌ها: پزشکی