معماری و شهرسازی

پایان نامه: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دكتر شهناز فرمانی سرانسری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………. 1

فصل اول كلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………….3

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………… 4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) ………………………4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………….. 5

۱-۶- اهداف تحقیق……………………………………………….. 5

۱-۶-۱- اهداف کلی………………………………………………… 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه…………………………………………………. 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع………………………… 5

۱-۸- سوالات تحقیق……………………………………………….. 5

۱-۹- فرضیه­ های تحقیق……………………………………………. 6

۱-۱۰- روش تحقیق………………………………………………….. 6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک)…….6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها……6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)…..7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها……………………………………………..7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)….7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………..7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع………………………………………………………. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) ……………………………………….9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه………………………………………………… 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان………………………………………. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران……………………………………….. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها…………………………………………… 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها ………………………..14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها …………………………………………..15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها ……………………………..15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ………………………………………17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه………………………………. 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار………18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)…………………………… 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) ………………………………………20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)…………………………….. 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)…………………………….. 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)…………………………………. 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)……………. 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)…..23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی………………. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر…………………………………………… 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران……………………………………………… 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی………………………………………………….26

۲-۲-۱۱- خط فارسی…………………………………………………… 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)………………………………. 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)………………………… 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)………………………… 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)……………….. 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار……………………………………………. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)………………………… 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) ……………………………………..32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار………………………………………… 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی…………………………………………………… 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی……………………………………………… 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک…………………………………. 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک………………………………….. 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها…………………………………… 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد……………………………………………………….. 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی……………………………………………….. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی……………………………………….. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی…………………………………………………. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی……………………………………………………. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی…………………………………….. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی…………………………………. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت…………………………………… 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه……………………………………. 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش……………………………. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف……………………………… 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب………………………………………………. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید……………………………………………….. 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال………………………. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم ………………………………………………….39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم…………………………………………….. 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی………………………………………… 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک…………………………………………. 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک…………………………………………….. 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)…………………………………………. 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا………………………………………………….41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده………………………………… 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری………………………………………….. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها …………………………………44

۳-۲- اندازه ­های بدن انسان……………………………………………….. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)…45

۳-۴- ورودی و گیشه……………………………………………………….. 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات…………………………………………………….. 46

۳-۶- سیرکولاسیون……………………………………………………….. 46

۳-۷- فضای اداری………………………………………………………….. 46

۳-۸- گالری­ها………………………………………………………………… 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار…………………………………………. 48

۳-۱۰- انبارها………………………………………………………………. 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه…………………………………………………… 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر………………………………………………………… 49

۳-۱۳- کتابخانه …………………………………………………………….49

۳-۱۴-  پژوهشی…………………………………………………………. 50

۳-۱۵-آموزشی…………………………………………………………… 50

۳-۱۶-پارکینگ…………………………………………………………….. 50

۳-۱۷- تاسیسات…………………………………………………………. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه……………………………………………….. 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها…………………………………………….. 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی……………………………………………. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی…………………………………………. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی……………………………………………… 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی…………………………………………… 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………… 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)……………………………61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)…………………………63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)………………………..65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)……………………………..67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)……………………………….68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)………………………….70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)…………… 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل……………………………….. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ………………………………………………. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل……………………………………………… 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل…………………………….. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل…………………….. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل…………………………… 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل…………………………………… 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل………………………………………. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)…………….77

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)………………………..78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)….79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) ……………………80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ……………………………………………………………… 99

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

2-1- بیان مسئله

تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزه­ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­ های دیگر پدیده­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

امروزه موزه­ها نمادها و شاخصه­های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­ های فسیلی(که در واقع پایه­ های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.