متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   مكانیزمهای خرابی در سازه های چند لایه كامپوزیتی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc“
مهندسی مكانیك – طراحی كاربردی

عنوان :
 مكانیزمهای خرابی در سازه های
چند لایه كامپوزیتی تحت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
 با توجه به اهمیت مواد مركب در صنایع امروزی بخـصوص هـوا فـضا و اتومبیـ ل
كسب نتایج از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . مـواد مركـب تحـت مكـانیزم هـای
مختلفی دچار شكست می شوند كه ترك از شایعترین آنها میباشد. تـرك هـ ای ناگهـانی
مخربترین نوع ترك می باشـند . راهكارهـای مختلفـی بـرای جلـوگیری از رشـد تـرك
پیشنهاد شده است . از جمله اینكه وجه مشترك ماتریس و الیاف كاملاً چسبنده نباشـد .
از الیافی استفاده شود كه دارای خواص سطحی مختلف در طول خود باشـد تـا شـرایط
تنش برشی سطحی مختلف در طول خود ایجاد كند . روش دیگـر اسـت فاده از الیـاف بـا
شرایط مقاو مت كششی طولی مناسب می باشد . خستگی نیز باعث تخریب مـواد مركـب
در بارهایی بسیار پایین می .شود این نوع تخریب در قسمت ماتریس رخ می دهـد . ابتـدا
تركهایی در جهت عمود بر بار ایجا د می شود و در نهای ت كل فاز ماتریس از الیاف جـدا
میشود و لایه ها گسیخته می شوند . برای بررسی مكانیزم های خر ابی در مواد مركـب بـه
تئوریهایی نیاز داریم كه رفتار ماده مركب طبق آن مكانیزم بررسی شود . مهم ترین این
مكانیزمها تئوری تنش ماكزیمم و كرنش مـاكزیمم و تئـوری تـسای هیـل و تـسای وو
میبا . شد بهترین مكانیزم از این تئوری ها تئوری تسای وو می باشد كـه از نتـایج كـشش
نمونه های استاندارد بدست آمده است .

مقدمه
از دیدگاه تاریخی مواد مركب از قرن ها پیش مورد استفاده قرار می گرفتنـد . اسـتفاده از
كاه در خشت و موی سگ در گچ نمونهای از مـو اد مركـب سـاخته شـده در قـدیم مـی
باشد . در طول دهه اخیر استفاده فز آیندهای از مواد مركب در كـاربرد هـای صـنعتی بـه
وجود آمده است . اگر چه دلایل اس تفاده از چنین ساختار های می تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحكام بالا به وزن و سفتی از عمده ترین موا .دند به طوری كه در مقایسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شاید خواص اصلی این دسته از مواد در مهندسـی مطلـوب تـر مـی
باشد . با توجه به اهمیت مواد مركب در صنعت سـعی شـده اسـت در ایـن سـمینار بـه
ربر سی چگونگی تخریب مواد مركب پرداخته شود . همانطور كه یك فلز تحت بـار بعـد
از سپری كردن ع مر خود دچار شكست می شود ی ك ماده مركب نیز هم دچـار شكـست
میشود . اما شیوه های مختلفی برای این شكست و خرابی وجود دارد و راه های مختلفی
نیز برای بررسی این خرابی . در این سمینار انواع خرابی ها مورد بررسی قرار مـی گیـرد و
روشهای آزمایش ماده مركب و تئوریهایی كه این مواد را مورد تحلیل قرار می هد .ند

هدف

باتوجه به كاربرد گسترده و رو به افزایش مواد مركب یا همان كامپوزیت ها در ایـن سمینار

سعی می شود راه ها و مكانیزم های خرابی در این مـواد بررسـی شـود تـا علـل و شرایط

مختلف اثر گذار بر روی كار كرد و عمر مفید این مواد هر چه بهتر شناخته شـود . برای هر نوع

كاركرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپیما و بدنـه خودروهـای جدیـد از مواد كامپوزیتی ساخته

می شود. این قطعات در شرایط مختلف كاری نظیر دما و شرایط بار گذاری و خستگی مورد

استفاده قرار می گیرند. بنابراین هدف بررسی شرایط كـاركرد و یا تخریب انواع مختلف كامپوزیتها و تئوریهای تخریب میباشد.

تعداد صفحه : 64

قیمت: 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: رشته مکانیک

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید