متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر با عنوان : بررسی پخت حرارتی رزینهای پلی استر غیر اشباع

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر‐ صنایع پلیمر

عنوان :
بررسی پخت حرارتی رزینهای پلی استر غیر اشباع
استاد راهنما :
دكتر محمدحسین بهشتی
نگارش:
نفیسه نادری

چكیده:
رزینهای پلی استر غیر اشباع یكی از پرمصرفترین رزینهای مورد استفاده در صنعت كامپوزیت می-
باشند. با توجه به استفاده روز افزون از رزینهای پلیاستر غیر اشباع در صنعت كامپوزیت، جهت تولید
كامپوزیتهایكار آمد پخت بهینه رزین از اهمیت خاصی برخوردار میباشد چندین فاكتور مانند نوع
شروعكننده، میزان آن، دمای پخت، زمان پخت و… میتواند بر روی سینتیك پخت رزین اثر داشته باشد.
انتخاب شروع كننده مناسب برای پخت رزین اهمیت زیادی دارد، تغییر در نوع و میزان شروع كننده بر
روی كارایی كامپوزیت و سرعت تولید آن اثر دارد. باید توجه داشت كه واكنشهای پخت رزین پلیاستر
گرمازا است. حتی زمانیكه رزین تنها و تحت حرارت پخت شود، واكنش پخت گرمازا خواهد بود. لذا با
انتخاب درست میتوان كاتالیزورهای دما بالا را به گونهای تعیین كرد كه با توجه به دمای بالای پخت
كمترین صدمات ناشی از پخت را داشت. برای این منظور میتوان از مخلوط كاتالیزورها استفاده كرد
به گونهای كه یكی پس از دیگری عمل كند. با این روش میتوان از گرمای بیش از حد واكنشهای
پخت ممانعت كرد و تنشهای پسماند را در قطعات كاهش داد. كامپوزیتهای پخت حراراتی در
فرآیندهایی نظیر پالتروژن، تركیبات قالبگیری خمیری و ورقهای استفاده میشود .

فصل اول: معرفی رزینهای پلیاستر غیر اشباع
 [1] مقدمه -1 -1
دومین جزء اصلی یك كامپوزیت، رزین میباشد. كه در اینجا منظور از رزین هر نوع پلیمری است كه
به عنوان زمینه یا فاز پیوسته كامپوزیت استفاده میشود. نقش رزینها دركامپوزیتهای لیفی عبارت
است از:
– نگهداری الیاف در كنار یكدیگر.
– انتقال تنش به الیاف.
– محافظت از الیاف در مقابل عوامل محیطی(نظیر رطوبت).
– حفاظت سطح الیاف از سایش.
زمینه نقش اساسی در بعضی از خواص كامپوزیت نظیر استحكام و مدول عرضی
، خواص برشی 1
وخواص در حالت فشاری دارد اما نقش كمی در تحمل نیروهای كششی ایفا مینماید. همچنین زمینه
و استحكام برشی صفحهای 2 تأثیر مهمی بر استحكام برشی بین لایهای
كامپوزیت دارد. استحكام برشی 3
بین لایهای در طراحی سازه هایی كه تحت بار خمشی قرار میگیرند و نیز استحكام برشی صفحهای به
5 حایز اهمیتاند. هنگام اعمال نیروهای فشاری، زمینه از كمانش 4 هنگام اعمال بارهای پیچشی
احتمالی الیاف نیز ممانعت مینماید؛ لذا تا حدودی در استحكام فشاری ماده كامپوریت نقش دارد.
در یك كامپوزیت، وابستگی زیادی به خصوصیات 6 سهل و یا دشوار بودن فرآیند پذیری و وجود نقص
فیزیكی زمینه مانند گرانروی، نقطه ذوب ودمای پخت آن دارد. انواع زمینه های پلیمری مورد استفاده در صنعت كامپوزیت به دو دسته گرمانرم
و گرماسخت 1
تقسیم میشود. مهمترین پلیمرهای گرما- 2
سخت عبارتند از: رزینهای پلیاستر، رزینهای وینیلاستر، رزینهای اپوكسی، رزینهای فنولیك،
رزینهای اپوكسی نووالاك، رزینهای پلیایماید
، رزینهای سلیكون و رزینهای اوره وملامین 3
فرمالدئید. پرمصرفترین رزینها در صنعت كامپوزیت، رزینهای پلیاستر غیراشباع و اپوكسی می-
باشد. مهمترین پلیمرهای گرمانرم عبارتند از: پلیپروپیلن، پلیاتیلن، نایلونها (6 و66)، پلیاسترهای
اشباع نظیر پلیاتیلن ترفتالات (PET) و پلیبوتیلنترفتالات (PBT)، پلیكربنات، پلیاستالها،
پلیسولفونها، پلیایمایدها (نظیر پلیاتر ایمایدها، پلیآمید ایماید و پلیاكریلیك استر ایماید) و پلی-
اتراتركتون (PEEK). مقایسهای از خواص این دو دسته از پلیمرها در جدول 1-1 و جدول 2 -1
نشان داده شده است.

تعداد صفحه :69

قیمت: 147000تومان

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.


دیدگاهتان را بنویسید