مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

چکیده

 

پژوهشها نشان میدهد مشتریان، صفات و ویژگیهای شخصیتی گوناگونی را به محصولات نسبت میدهند. ارزیابی شخصیتی مشتریان از یک نام و نشان از یک سو و سازگاری صفات نسبت داده شده با تصورات ذهنی آنان از سوی دیگر، نقش بسزایی در موفقیت نام و نشان یک شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و مقایسهی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا با دیگر نام و نشانهای پرآوازه بازار محصولات الکترونیکی است. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامهای بوده است که براساس مدل جهانی خانم جنیفر آکر تدوین شده است. نتایج این پژوهش ، ضمن آگاهی از وضعیت موجود و انتخاب رویکردهای مناسب بازاریابی برای آینده توشیبا نشان میدهد، عواملی همچون تبلیغات وسیع، دامنه گسترده کالایی، قدمت و تعمیم آوازه یک محصول به محصولات دیگر از مهمترین عوامل سازنده شخصیت مطلوب از نام و نشانها در بازار ایران شناخته شده ­اند.

 

واژههای کلیدی: شخصیت، نام و نشان، شخصیت نام و نشان

 

 

∗ نویسنده مسئول                                                  Email: sina.farahmand@gmail.com

 

 

031                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

مقدمه

 

در طول دو دهه گذشته، توجه بسیاری از پژوهشگران رفتار مصرفکننده به این موضوع جلب شده است که افراد چگونه برای توصیف ایدهآلهای شخصیتی خود به انتخاب از بین نام و نشانهای گوناگون میپردازند .[17] این موضوع باعث تعریف سازه جدیدی با عنوان

 

»شخصیت نام و نشان« در علم بازاریابی شد. این سازه به یک سری از خصوصیات انسانی که با یک نام و نشان تداعی میشود اشاره دارد. در بخش نخستین این مقاله، با مروری کوتاه بر تعاریف واژههای نامونشان و شخصیت، به مفهوم شخصیت نامونشان میپردازیم.

 

نام و نشان تجاری یکی از داراییهای نامشهود شرکتها است که میتواند نقش بسزایی در رشد و قابلیت سودآوری آنها در بلندمدت داشته باشد. طبق تعریف فیلیپ کاتلر و انجمن بازاریابی آمریکا نام ونشان تجاری عبارتست از نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف از آن معرفی کالا یا خدمتی است که فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه میکنند و به این وسیله محصولات و خدمات خود را متمایز میکنند .[15] یک نام تجاری نقشهای مهمی ایفا میکند: متمایز کننده محصول و خدمت است، با مصرفکننده ارتباط برقرار میکند و بهعنوان یک حوزه قانونی عمل میکند که تولید کننده میتواند در آن سرمایهگذاری نماید. نام و نشان مناسب به مشتری و کارکنان شرکت رضایت و اعتماد به نفس میدهد و میتواند آگاهی بازار از محصولات جدید را افزوده؛ ورود محصولات به بازارها را تسریع کرده و درنهایت منجر به افزایش سهم بازار شود .[16]

 

روانشناسان اجتماعی شخصیت را یک سازمان پویا از سامانههای روانشناختی در درون فرد توصیف میکنند که الگوهای رفتاری، افکار و احساسات او را خلق میکند .[9]

شخصیت یک موجودیت قابل جستجو نیست؛ بلکه یک سازه پیچیده است که توسط مشاهدهگر ایجاد و تعریف میشود .[22] عبارت شخصیت در زمینه نام و نشان (رفتار مصرف کننده) با آن چیزی که در رابطه با اشخاص (روانشناسی) بهکار می رود، متفاوت است؛ مثلاً شخصیت افراد با عوامل چند بعدی مثل ظاهر، صفات و رفتار معین می شود اما نام و نشان – به واسطهی اینکه ماهًیتا جاندار نیست – شخصیتی دارد که بهوسیلهی عواملی همچون ویژگیهای کالا، مزایا، قیمت، کانالهای توزیع، تصویر ذهنی و … توصیف می-

 

شود. پژوهشهای مختلف نشان میدهد، هرچه بین صفات شخصیتی افراد و نام و نشان

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 131

هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد، احتمال انتخاب آن نام و نشان از سوی افراد بیشتر است [21]؛ بهعنوان مثال، مقایسهی شخصیت دو نام و نشان کوکاکولا و پپسی، بیانگر آن است که مردم آمریکا کوکاکولا را یک نام و نشان آمریکایی، اصیل و خونسرد و پپسی را یک نام و نشان جوان، مهیج ومدروز میشناسند. این مسئله باعث شده است که سیاست-

 

های بازاریابی پپسی متوجه نسل جوان و در مقابل سیاستهای کوکاکولا بر روی خانواده-

 

ها و میانسالان متمرکز شود.

 

 

بیان مسئلهی پژوهش

 

دنیای امروز تجارت در عصر فرارقابتی قرار دارد. دورانی که نام و نشانهای قوی بین المللی وارد عرصه های گوناگون تولید شده و در جهت عرضه تولیدات در بازارهای جهانی با رقابتی سخت روبرو شده ­اند. با نزدیک شدن سطوح پیشرفته تکنولوژی بهویژه در صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباط، بقای شرکتهای بزرگ از سوی سایر شرکتها با تهدید مواجه شده است. برای جلوگیری از این مسئله شرکتهای نامدار جهانی باید ضمن ارزیابی وضعیت فعلی خود از منظر جایگاه نام و نشان و چگونگی درك مصرفکنندگان از آن در بازارهای مختلف، در پی آن باشند که ضمن حفظ و تقویت جایگاه خود، میزان آگاهی مصرفکنندگان از نام و نشان خود را نیز ارتقاء دهند.

 

مسئلهی مورد بررسی در این پژوهش اگرچه در ارتباط با نام و نشان توشیبا مطرح می شود اما درواقع از چالشهای بسیاری از شرکتهای فعال در زمینه فناوریهای پیشرفته به-

 

ویژه رایانه به حساب میآید. پژوهشگران این پژوهش به دنبال یافتن پاسخهایی برای سؤالات ذیل هستند:

 • چرا برخی از محصولات نام و نشانی همچون توشیبا با نام و نشانهای تازه وارد به بازار مقایسه میشوند؟

 

 • جهتگیری ّکلی شرکتهای بزرگ و قدیمی فعال در بازار محصولات الکترونیکی برای حفظ و ارتقای جایگاه مطلوب نام و نشان خود در بازار باید چگونه باشد؟

 

به نظر میرسد برخی از شرکتهای بزرگ دنیا همزمان با تغییر تعریف کیفیت مبتنی بر

 

برآورده کردن نیاز مشتری با ارایه محصولات مناسب و نه الزاماً با محصولات بادوام،

 

 

231                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

مفهوم رقابت در فضای رقابتی جدید را بهدرستی درك نکرده و جهتگیری مؤثری نداشتهاند. ما معتقدیم این عدم انطباق اثر تخریبی بر روی جایگاه نام و نشان دارد. نظر به رقابت بسیار شدید موجود در بازار صنایع الکترونیکی که از تعداد زیاد تولیدکنندگان و مشابهت تکنولوژیها نشأت میگیرد، احساس میشود که نام و نشان توشیبا به یک نام و نشان فراموش شده و کم اهمیت در برابر سایر رقبا تبدیل شده است.

 

شرکت توشیبای ژاپن با سابقهای بیش از 130 سال، بهعنوان یکی از قویترین نام و نشانهای تجاری جهانی در بازارهای بین المللی شناخته شده است. توشیبا از شرکتهای بزرگی است که از سالیان دور فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است و سابقهی آشنایی مصرفکنندگان ایرانی با این نام و نشان به چندین دهه قبل باز میشود. گروه سرمایه-

گذاری بدر(گروه کارخانجات پارس سابق) قدیمیترین شریک و یکی از دو نماینده انحصاری توشیبا در ایران (بدر و پارس الرمس) هماکنون فروش و ارایه خدمات پس از فروش پنج محصول توشیبا – شامل دستگاه های دیجیتالی چند منظوره (کپی، چاپگر، اسکنر و نمابر)، دیتاپروژکتور، کولر گازی، یخچال و ماشین لباسشویی – را عهدهدار است.

 

در ایران افراد جوان و میانسال عمدتاً توشیبا را با رایانههای قابلحمل و کهنسالان معمولاً آن را با رادیو، پنکه، پلوپز و ماشین لباسشوییهای قدیمی تداعی میکنند. در شرایط کنونی بازار ایران، مشاهده میشود که بیشتر خریداران برای خرید محصولات توشیبا – به جز رایانههای قابل حمل – آن را در سطح نام و نشانهای تازه وارد به بازار درنظر گرفته و برخلاف انتظار، قیمت را عامل اصلی انتخاب خود قرار میدهند. باوجود آن که انتظار می-

 

رود قدمت نام و نشان توشیبا باعث شود مشتری به هنگام مقایسه آن با نام و نشانهایی همچون ان ای سی و ایسر بیتردید توشیبا را برگزیند، دیده میشود که به دلیل نزدیک شدن سطوح تکنولوژیکی و همچنین فعالیتهای تبلیغاتی سایر نام و نشانها، مصرف کننده انتخاب آسانی بر روی محصول توشیبا ندارد و علاوهبر اعتبار نام و نشان به بررسی سایر خصوصیات و مهمتر از همه یعنی قیمت میپردازد. این موضوع میتواند بدان معنی باشد که جایگاهیابی محصولات توشیبا در ایران بهصورت موزون انجام نشده است.

 

پژوهشگران این پژوهش، با علم به وجود مشکلاتی در جایگاهیابی نام و نشان توشیبا در ایران به دنبال یافتن حقیقت موجود در رابطه با جایگاه توشیبا در بازار ایران هستند تا ضمن دریافت درست از واقعیت، برنامههای صحیحی را در جهت تدوین استراتژیهای بازاریابی

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 133

آینده توشیبا پایهریزی نمایند. نتایج این پژوهش در اتخاذ سیاستهای جایابی محصول، تبلیغات، قیمتگذاری محصولات و … مؤثر خواهد بود و در طرحهای بازاریابی آتی به ویژه فعالیتهای تبلیغاتی منعکس خواهد شد. با تحلیل یافتههای این پژوهش، ضمن آنکه شرکت توشیبا از تجربه فعالیتهای خود در ایران نتایج مفیدی بهدست میآورد، شرکای ایرانی نیز از نقاط قوت و ضعف خود در مقایسه با رقبا آگاهی یافته و درصدد تقویت و اصلاح برمیآیند. این پژوهش، ضمن آزمون مدل جهانی آکر برای اولین بار در ایران و نتیجهگیری در ارتباط با کارایی مدل، به بررسی نگرش جامعهی مصرفکنندگان بازار صنایع الکترونیکی ایران پیرامون نام و نشان های فعال خارجی میپردازد.

 

پیشینهی پژوهش

 

جنیفر آکر استادیار بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه برکلی کالیفرنیا (دکترای بازاریابی و روانشناسی) در سال 1997 با پژوهشی گسترده و جامع به بررسی نحوهی طبقهبندی صفات شخصیتی نام و نشانهای گوناگون پرداخت. نتیجهی این پژوهش که نزدیک به

 

1200 صفت شخصیتی را مورد بررسی قرار داده بود، در یک مدل 5 بعدی منعکس شد

 

(نمودار شماره .(1 هم اکنون این مدل بهعنوان تنها مرجع جهانی به نام خانم آکر در پژوهشها مورد استفاده قرار میگیرد. طبق نظر آکر با همان ادبیات و واژه هایی که یک فرد توصیف می شود، میتوان شخصیت نام و نشان را نیز توصیف نمود. نام و نشان را می-

 

توان بهوسیلهی ویژگیهای جمعیت شناختی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد، سبک زندگی، فعالیتها، علایق، عقاید یا صفات اجتماعی و … توصیف نمود. مشتری نام و نشانی را برای خرید بر میگزیند که شخصیت جذابی داشته باشد. این رویه شبیه به شرایطی است که فرد از میان اطرافیان خود و با توجه به شخصیت آنها برای خود دوست بر میگزیند

 

.[14] مصرفکنندگان علاقهمند هستند خود را با محصولاتی همراه کنند که به نام و نشان آنها افتخار میکنند و خود را به آنها وابسته میدانند. مفهوم شخصیت نام و نشان از مدتها قبل یک بخش پذیرفته شده در تئوری نام و نشانسازی شناخته شده است .[7]

 

 

431                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

 

 

نمودار .1 صفات شخصیتی تعریف شده در مدل پنج بعدی آکر [2]

 

پس از مطرح شدن مدل خانم آکر در مورد سازه شخصیت نام و نشان، مفهوم و کاربرد آن در پژوهشهای گوناگون مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. نگاره شماره 1

 

برخی از پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با موضوع شخصیت نام و نشان را نشان میدهد.

 

نگاره .1 نمونهای از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه شخصیت نام و نشان

 

سال پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج
2003 لی می ارزیابی شخصیت نام و نشان بین پولو در صنعت پوشاك کره شخصیت خوب و قابل قبول
یونگ نام و نشان
2005 آنتونیو افراد نسبت به آگهیهای هم شخصیت خود واکنش بهتری دارند. تأیید فرضیات
آزودو خریدهای پیچیده درگیری بیشتری در آگهی را میطلبد
2003 راجیو باترا جداسازی شخصیت طبقه نام ونشان از شخصیت نام و نشان طبقهی کالاها نیز برای خود
شخصیت دارد
2005 راجا گوپال نقش تبلیغات در شخصیتسازی نام و نشانها ابعاد عاطفی در تبلیغات نقش
بسیار مهمی دارند
2001 هنس شخصیت سازی نام و نشان از طریق تبلیغات قرابت شخصیت مخاطب و
اورسلوت کالاها نقش اساسی دارد

 

گفتنی است تا زمان انجام پژوهش حاضر، هیچ پژوهش داخلی که مستقیماً با موضوع شخصیت نام و نشان مرتبط باشد دیده نشده است؛ با این وجود، پژوهشهایی در حوزه های مرتبط با موضوع اصلی پژوهش وجود داشته که به سه نمونه از آن در نگاره شماره 2 اشاره شده است.

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام … 135
نگاره .2 نمونهای از پژوهشهای داخلی مرتبط با شخصیت نام و نشان
سال پژوهشگر عنوان پژوهش نتایج
1373 امیر محمد زاده بررسی تعمیم مارك تجاری اثر مثبت تعمیم مارك بر روی
افزایش سهم بازار
1382 سید مهدی جلالی تأثیر نام تجاری بر رفتار مصرف کنندگان ارتباط شخصیت مشتریان با میزان
مصرف کالا
1385 منیژه بحرینی زاده ارزشگذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان تعیین عوامل مؤثر بر نگرش به
علایم تجاری

 

روش پژوهش

 

این پژوهش، از نظر روش و چگونگی بهدست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی –

 

پیمایشی و از منظر هدف پژوهشی کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی شامل 42 مورد از صفاتی است که آکر در مدل خود برای بررسی شخصیت نام و نشانهای مختلف بهکار برده است. این 42 مورد در 15 جنبه و در 5 بعد اصلی شامل صداقت، هیجان، استحکام، خبرگی و خلاقیت مورد بررسی قرار میگیرد (نمودار .(1 فرضیه-های این پژوهش به-

صورت زیر مطرح میشود:

 

 1. در بعد صلاحیت، توشیبا نسبت به سایر نام و نشان ها در بالاترین رده قرار دارد.

 

 1. در بعد استحکام، توشیبا در جایگاه بالاتری نسبت به سایرین است.

 

 1. از منظر هیجان، توشیبا در جایگاه پایینتری نسبت به سایرین قرار میگیرد.

 

 1. از منظر خبرگی، توشیبا در رده پایینتری از سایر نام و نشانها ارزیابی میشود.

 

 1. در بعد صداقت، توشیبا در رده پایینتری از سایرین ارزیابی میشود.

 

داده های پژوهش از دو منبع ثانویه و اولیه گردآوری شده است. داده های ثانویه از کتب و مقالات لاتین، کتب و مقالات فارسی و وب سایتهای اینترنتی گردآوری شده و داده های اولیه نیز از طریق پرسشنامه استاندارد مدل پنج بعدی خانم آکر برای ارزیابی شخصیت نام و نشان بهدست آمده و مورد تحلیل قرار گرفته است. از منظر زمانی، بررسی داده های ثانویه و شکلگیری چارچوب پژوهش 5 ماه، گردآوری داده های اولیه 1 ماه و تجزیه و تحلیل داده ها 2 ماه طول کشید.

 

 

631                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

نمونهی آماری

 

جامعهی مورد بررسی این پژوهش مشتریان و افراد آشنا با بازار صنایع الکترونیکی ایران بودهاند. با بهره گرفتن از طرح نمونهگیری ترکیبی در ابتدا با بهره گرفتن از روش نمونهگیری غیراحتمالی- قضاوتی چند بازار بزرگ تهران بهعنوان نمایندهی جامعه انتخاب شده و سپس با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده در هر بازار پرسشنامه پژوهش بین افراد حجم نمونه توزیع شده است. با بهره گرفتن از فرمول تعیین حجم نمونه و با در نظر گرفتن سطح قابل قبول خطای نمونهگیری (d=0.093)، تعداد 110 بهعنوان حجم نمونه مورد بررسی تعیین شد که البته به هنگام تجزیه و تحلیل داده ها تعداد 100 پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد.

 

(1.96)2 (0.5)(0.5) 2 .P(1 − P) 2 zα
≅110 = n =
(0.093)2 d 2

ابزار پژوهش

 

پرسشنامه تهیه شده در این پژوهش شامل 42 سؤال اصلی است که با توجه به متغیرهای شناسایی شده در مدل پنج بعدی آکر استخراج شده است. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه، روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روایی صوری تأیید شده است. در بررسی پایایی آزمون نیز ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی نتیجه هر فرضیه مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش در کلیهی ابعاد مورد نظر، در محدودهی قابل قبول (بالاتر از (0.7 بهدست آمده است. از آنجا که طیف لیکرت یکی از رایجترین مقیاسها برای اندازهگیری نگرش است، در پرسشنامهی حاضر یک مقیاس ترتیبی 7

 

گزینهای از نوع مقیاس تمایز معنایی بهصورت طیف »بسیار کم« تا »بسیار زیاد« در نظر گرفته شده است.

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

پس از دریافت داده ها، با بهره گرفتن از نرمافزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل آماری در دو بخش توصیفی و استنباطی به اجرا درآمد. در قسمت آمار توصیفی ابتدا داده های جمع-

 

آوری شده از منظر جنسیت، تحصیلات و سن پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته، روایی و پایایی داده ها تعیین شده و همگونی داده ها مشخص شد. نگاره شماره 3 نتایج کلّی آمار توصیفی پژوهش را نمایش میدهد.

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام … 137
نگاره .3 نتایج بخش آمار توصیفی
شاخص فراوانی
جنسیت زن مرد
%53 %47
سن بین 30-20 سال بین 40-31 سال بین 50-41 سال بیش از 50 سال
%52 %32 %15 %1
مدرك دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسیارشد و بالاتر
تحصیلی %32 %7 %49 %12

 

در بخش استنباط داده ها، برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-

 

اسمیرنوف و سپس برای آزمون فرضیات از آزمون میانگین رتبهای فریدمن استفاده شده است. برگزاری آزمون فریدمن مستلزم هیچ فرض خاصی دربارهی توزیع جوامع نیست بنابرین با توجه به نتیجهی آزمون کلوموگرف– اسمیرنوف، برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون فریدمن و برای آزمون معناداری میانگینهای رتبهای از آزمون کای مربع استفاده شده است. بهعنوان نمونه، نتایج در بعد صلاحیت در نگاره شماره 4 آمده است.

 

نگاره .4 نتایج آزمون فریدمن در بعد صلاحیت

بعد صلاحیت تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد میانگین رتبهای
شارپ 100 0 60 37.32 9.186 1.97
کانن 100 0 62 39.74 8.008 2.42
توشیبا 100 17 63 46.36 8.814 3.49
سامسونگ 100 0 61 41.69 7.594 2.67
سونی 100 19 65 53.05 8.328 4.46

یافتههای پژوهش

 

نتایج در رابطه با صفات فرعی در نگاره شماره 5 خلاصه شده است:

 

 

831                                                  مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

 

 

نگاره .5 نتایج در رابطه با 42 صفت فرعی

 

بالاترین- پایینترین صفات بالاترین- پایینترین صفات
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ نوین و مدرن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ ملموس و مفید
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ قابل اتکاء سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ خانواده محور
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ ساعی و کوشا سامسونگ/شارپ/کانن/سونی/توشیبا کوتاه فکرو
محدود
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ ایمن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ درستکار، صادق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ هوشمند سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ بی ریا
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ فنی سونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کانن واقعی
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کانن شرکتی،حقوقی سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ سالم و اخلاقی
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ موفق سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ اصیل و مؤثق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ رهبر سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ شاد
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ مطمئن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ عاطفی
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ با پرستیژ سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ دوستانه
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ با شکوه سونی/سامسونگ/توشیبا/شارپ/کانن شجاع- دنبال
چالش
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ خوش تیپ سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ مد روز
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ جذاب سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ مهیج
سامسونگ/سونی/توشیبا/کانن/شارپ زنانه و ظریف سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ پرانرژی،مصمم
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ روان و نرم سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ خونسرد و آرام
سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ مستحکم سونی/سامسونگ/کانن/توشیبا/شارپ جوان
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کانن نیرومند، سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ تازه، نوآور و
عضلانی مهیج
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ غربی سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ بی نظیر
سونی/توشیبا/کانن/شارپ/سامسونگ مقاوم سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ به روز و خلاق
سونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کانن قوی، مستحکم سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ مستقل

 

بهاین ترتیب، ردهبندی کلّی در ابعاد اصلی بهصورت زیر بهدست آمده است:

 

 • در بعد صلاحیت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد استحکام، بهترتیب سونی، توشیبا، کانن، شارپ، سامسونگ

 

 • در بعد هیجان، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد خبرگی، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 • در بعد صداقت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 139

نتیجهگیری

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران