دانشگاه آزاد اسلامی

پرديس علوم و تحقيقات خراسان شمالي

 

پایان‏نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت‏بدنی و علوم ورزشی (M. A)

 

گرایش: عمومی

 

عنوان

ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‏های ورزشی و رضایت اززندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

 

استاد راهنما:

 جناب دکتر علیرضا قنبری فیروز آبادی

 

تابستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

 

چکيده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بيان مسئله. 5

1-3- ضرورت تحقيق. 8

1-4-اهداف تحقيق. 10

     1-4-1-هدف كلي.. 10

     1-4-2- اهداف اختصاصي.. 10

1-5-فرضیه‌های تحقيق. 11

1-6-پیش‌فرض… 12

1-7-محدودیت‌های تحقيق. 12

     1-7-1-محدوديت در كنترل محقق. 12

     1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل. 12

1-8-متغيرهاي تحقيق. 12

1-9-تعريف مفاهيم، اصطلاحات و واژه‌ها 12

فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه‏ی تحقیق

2-1-مباني نظري تحقيق. 15

     2-1-1-جایگاه ورزش در زندگی.. 16

     2-1-2-ورزش و فعاليت بدني.. 17

     2-1-3- تأثير ورزش‌های تفريحي در بهسازي جسمي و روحي.. 19

     2-1-4- ورزش و تأثیر آن بر عوامل خطرزا 19

     2-1-5-ورزش و محیط‌زیست.. 20

     2-1-6-مزاياي فعالیت‌های ورزشي.. 21

          2-1-6-1- مزاياي فيزيولوژيك… 21

          2-1-6-2- مزيت اجتماعي.. 22

          2-1-6-3-مزيت روان‌شناختی.. 22

     2-1-7-ورزش همگاني يا ورزش براي همه. 24

     2-1-8-مزاياي فعاليت بدني.. 25

     2-1-9- رضایت از زندگی.. 26

     2-1-10-تعاریف رضایت از زندگی.. 27

     2-1-11- عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی.. 28

          2-1-11-1- ژن‌ها 28

          2-1-11-2- شخصیت.. 29

          2-1-11-3-ویژگی‌های جسمانی.. 29

          2-1-11-4-سن.. 30

          2-1-11-5-جنسیت.. 30

          2-1-11-6-عوامل شغلی و اقتصادي.. 30

          2-1-11-7-تندرستی و تحصیلات.. 31

          2-1-11-8-مذهب.. 32

          2-1-11-9-روابط.. 32

          2-1-11-10-آزادي و دموکراسی.. 32

     2-1-12- ابعاد رضایت از زندگی.. 33

     2-1-13- الگوهاي رضایت از زندگی.. 35

          2-1-13-1- الگوي کارکرد انطباقی.. 35

          2-1-13-2- الگوي رضایت از زندگی.. 35

     2-1-14- نظریه‌های پیرامون رضایت از زندگی.. 37

          2-1-14-1-نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 37

          2-1-14-2-نظریه سلسله‌مراتب نیازها (نظریه مازلو) 39

          2-1-14-3-نظریه ادارکی فرانس… 39

2-2- پيشينه تحقيق. 39

     2-2-1- تحقيقات انجام‌شده در داخل كشور. 39

     2-2-2- تحقيقات انجام‌شده در خارج از كشور. 44

2-3-جمع‌بندی.. 50

 

 

فصل سوم:روش‏شناسی تحقیق

3-1-روش تحقيق. 53

3-2-جامعه آماري تحقيق. 53

3-3-نمونه آماري و نحوه گزينش… 53

3-4-ابزار گردآوري اطلاعات.. 54

3-5-مشخصات پرسشنامه. 54

3-6-روش انجام تحقيق. 54

     3-6-1-روايي و پايايي پرسشنامه شاركلي.. 54

     3-6-2-روايي و پايايي پرسشنامه رضایت زندگي.. 55

3-7-روش آماري.. 55

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‏ها

4-1- تشریح یافته‌های توصیفی موردمطالعه. 57

     4-1-1 داده‌های جمعیت شناختی پرسشنامه. 57

4-2- یافته‌های استنباطی.. 65

فصل پنجم:نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه تحقیق. 71

5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 74

5-3- آزمون فرضیه‌ها: 75

5-4- پیشنهادهای تحقیق. 78

     5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 78

     5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 78

منابع و ماخذ. 80

     فهرست منابع فارسی.. 80

     فهرست منابع انگلیسی.. 87

پیوست‏ها 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         شماره صفحه

جدول3-1  توزيع فراواني جامعه آماري تحقيق………………………………………………………………………………52

جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب سن.. 57

جدول 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات.. 58

جدول 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب میزان درآمد ماهیانه. 59

جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب سابقه فعالیت ورزشی.. 60

جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب تعداد جلسات ورزشی.. 61

جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب مدت زمان فعالیت.. 62

جدول4-7 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب شدت فعالیت ورزشی.. 63

جدول4-8 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب رضایت از زندگی.. 64

جدول4-9 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف.. 65

جدول 4-10 همبستگي بين سابقه فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 66

جدول 4-11 همبستگي بين تعداد جلسات ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 67

جدول 4-12 همبستگي بين مدت زمان ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 68

جدول 4-13 همبستگي بين شدت فعالیت ورزشی و رضایت زندگی کارمندان. 69


چکيده

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بين ميزان مشارکت در فعاليت هاي ورزشي و رضايت از زندگي در کارکنان ادارات ورزش وجوانان خراسان شمالی بود. روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي بوده كه به لحاظ روش جمع‌آوری اطلاعات، ميداني است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی تشكيل دادند، به علت محدود بودن جامعه و مقطعي بودن تحقيق، تعداد 83نفر ( نفر 34 نفر زن و49 نفر مرد) جامعه آماری به‌عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري اين تحقيق تركيبي از دو پرسشنامه فعاليت بدني شاركلي(SHARKLY) و پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) می‌باشد كه پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور، مورداستفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصيفي از شاخص‌های گرايش به مركز و در بخش آمار استنباطي جهت ارتباط بين متغيرهاي موردتحقیق از ضريب همبستگي اسپیرمن با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده ‌شد.

یافته‏های تحقیق نشان داد بين سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشي، تعداد جلسات، مدت‌زمان انجام فعالیت‌ و شدت فعالیت‌های ورزشي با رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ورزش و فعاليت بدني موجب ارتقاي رضایت از زندگی می‌شود و براي ارتقاي رضایت از زندگی بايد تمامي نهادها و افراد جامعه همكاري كنند تا زمينة اعتلاي سلامتي روحي و جسمي کارکنان فراهم آيد.

 

کلیدواژه‏ها: مشارکت در فعاليت هاي ورزشي، رضايت از زندگي، فعاليت ورزشي.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

انسان و زندگى مفاهیمى هستند که هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. زندگى، جزء جدایی‌ناپذیر انسان است و هیچ راه فرارى از آن نیست. بنابراین، انسان تا هست باید زندگى کند. به‌بیان‌دیگر، انسان میان دوراهی زندگى و عدم زندگى قرار ندارد بلکه بدون تردید زندگى باید کرد؛ اما می‌توان پرسید: زندگى گوارا و لذّت بخش، کدام است؟ بشر در جستجوى خوشبختى است و در پى آن است که به زندگى رضایت‌مندی دست یابد و هیچ‌کس نیست که بخواهد زندگىِ همراه با نارضایتى داشته باشد. رضایتمندى، بستر موفقیت و کامیابى است و هیچ انسان موفّقى نیست که از هنر «رضایت از زندگى» برخوردار نباشد. بدون رضایتمندى، امکان پیشرفت و موفقیت وجود ندارد. انسان‌هاى موفّق کسانى هستند که از زندگى خود لذت می‌برند. بنابراین رضایتمندى از زندگى، یکى از رازهاى ناشناخته در زندگى انسان‌های موفّق است. زندگى موفق، زندگی‌اى است که توأم با رضایت و خرسندى باشد. اگر زندگى بستر تکامل است، رضایتمندى هم شرط موفقیت در زندگى بوده و کسانى می‌توانند به تکامل بیندیشند که بازندگی خود مشکل نداشته باشند. البته بایستی به این نکته توجه داشت که میان «مشکل داشتن در زندگى» با «مشکل داشتن بازندگی» تفاوت وجود دارد. همه انسان‌ها در زندگى مشکل‌دارند؛ اما انسان موفق، کسى است که بازندگی‌اش مشکل نداشته باشد و این یعنى رضایت از زندگى (عبداله زاده و همکاران، 1388).

نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ به‌عنوان مهم‌ترین منبع راهبردی، دررسیدن به هدف‌های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب می‌شود. بنابراین، تصورات و نگرش‌های آنان به شغلشان در حیات، کار آیی و اثربخشی سازمان اثرگذار می‌باشد. لزوم به‌کارگیری توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آن‌ها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به‌تمامی اهداف موردنظر خود دست يابد (هووی[1]،1387).

امروزه، انجام فعاليت بدني[2] منظم و تغذيه مناسب به‌منظور دستيابي به بهداشت روحي و رواني، بخشي از هدف‌های بهداشت ملي كشورهاي توسعه‌یافته است و در بیانیه‌های مختلف بر اهتمام به آن‌ها اصرار می‌ورزند و عموم مردم را تشويق می‌کنند تا باروی آوردن به اين برنامه‌ها، از مواهب آن يعني افزايش طول عمر و بهبود كيفيت زندگي بهره‌مند شوند (گائيني،1383). البته برخي از مردم به اين باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و براي حفظ تندرستي و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند درحالی‌که می‌توان گفت كه فعالیت‌های ورزشي باعث می‌شود كه انسان احساس خوبي نه‌تنها در بدن خود داشته باشد بلكه احساس خوبي از خود به‌طور كل (خودباوري) پيدا كند (تندنويس،1381). در اين راستا بسياري از شیوه‌های زندگي به‌گونه‌ای تغيير داده‌شده و اصلاح گردیده‌اند كه جلساتي در هفته به اجراي فعاليت ورزشي اختصاص پيدا كند. اين روند و خط‌مشی اجتماعي به جهشي در توجه و علاقه عامه نسبت به ايجاد و توسعه دانش و اطلاعات تخصصی‌تر درباره تأثيرات متعدد فعاليت بدني و تمرين بر آمادگي فرد و سلامتي وي، منجر شده است. اثر فعاليت و آمادگي بدني می‌تواند منجر به‌سلامتی، فعال و پرتحرك بودن و عمر طولاني فرد گردد. در مقابل، عدم تحرك معمولاً باعث بيماري، بی‌تحرکی و عمر كوتاه می‌گردد كه تغيير اين نسبت‌ها، يك زنجيره علت و معلولي است كه به نتايج مطلوب و نامطلوب می‌انجامد. مطمئناً نتايج مطلوب، طول عمر و كيفيت زندگي بهبودیافته برحسب سلامت فردي يا اجتماعي می‌باشد. گرچه تمامي شواهد و مدارك موجود، دال بر تأثير فعاليت بدني در پيشگيري از بيماري و پيشبرد سلامتي جسماني بوده‌اند(بهپور،1375). به جرأت می‌تواند گفت باگذشت زمان، مردم معتقد به بهبود كيفي زندگي می‌شوند و شكي نيست رسيدن به اين باور، مستلزم داشتن تحصيلات عاليه، تجربه مفيد و تغيير دیدگاه‌ها و جهان‌بینی كلي افراد است (تندنويس،1381).

در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمان‌هایی است كه بين منابع كمياب و قابلیت‌های مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود، ارتباط معنی‌داری برقرار سازند. به‌عبارتی‌دیگر، جامعه و سازماني می‌تواند در مسير توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد، تجهيز كند تا آن‌ها با بهره گرفتن از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به‌سوی ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند (کردنائیج و همکاران، 1384). همچنين می‌تواند گفت اگر فرهنگ ورزش در جامعه كنوني به‌خوبی شناسانده شود و عموم مردم آن را به‌عنوان پديده سلامتي و تندرستي بپذيرند و به انجام آن عادت كنند با تنظيم و اجراي برنامه‌های مناسب ورزشي- تفريحي، گذران اوقات‏فراغت مفيد و سودمندانه اي خواهند داشت كه از فشار زندگي ماشيني كاسته و سلامت و شادابي جامعه را فراهم می‌کنند. بهبود نسبي زندگي و ايجاد رفاه اجتماعي بيشتر، زمينه مناسب تفكر و يافتن راه‌های بهتر زيستن را نيز فراهم می‌سازد (بهرام فر،1380). سنجش رضایت از زندگي از طريق شركت در فعالیت‌های ورزشي، به‌عنوان يك شاخص كه تحت تأثير فاكتورهاي مختلف مانند خانواده، فرهنگ، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، جسمي، روحي- رواني و… می‌باشد می‌تواند در درك صحيح از نيازها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی اين گروه اجتماعي مفيد واقع گردد. در اين راستا محقق درصدد آن است تا به بررسي ارتباط ميزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشي و رضايت از زندگي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی پرداخته و با توجه به یافته‌های پژوهش، پيشنهادهايي مبتني بر آن یافته‌ها ارائه نمايد.

 

1-2-بيان مسئله

 مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان می‌دهد که نیروی انسانی ماهر و پرورش‌یافته در فرآیند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است، به‌نحوی‌که نیروی انسانی را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‌اند (طالب پور و امامی، 1385). يكي از مسائلي و موضوعاتي كه مي‌تواند نقش بسزايي در سازمان‌ها داشته باشد و در تقويت و كاهش رضایت كاركنان نقش ويژه‌اي ايفا كند، مبحث فعالیت بدنی افراد سازمان است.

اينك در قرني زندگي می‌کنیم كه داراي اوقات‏فراغت بسيار هستيم، اين اوقات در حقيقت يك مسئله طبيعي اجتماعي در قرن حاضر است. اوقات‏فراغت حق طبيعي انسان بوده و بايد به‌عنوان احتياج اساسي و پايه براي وي محسوب گردد. ضمناً بايد به‌گونه‌ای تفهيم گردد كه خود را در يك واقعیت، تحت عنوان نياز؛ تصور كند(بهرامفر،1380). در مقابل، تمدن نوين و جامعه توسعه‌یافته عصر جديد، كاهش زمان كار و بهره‌برداری هر چه بيشتر از گذران اوقات‏فراغت را توصيه می‌نماید (شيخي،1380). داشتن يك زندگي سالم مستلزم تحرك و فعالیت‌های ورزشي است كه اين موضوع بارها طي پژوهش‌های مختلف بيان گرديده است. همچنين اطلاع افراد از تأثيرات مطلوب فعالیت‌های ورزشي بر دستگاه‌های مختلف بدن، موجب گرديده تا گرايش به فعالیت‌های ورزشي در اوقات‏فراغت روزبه‌روز افزايش يابد. تحقيقات نشان می‌دهد كه از طريق فعاليت بدني، افراد احساس خوب و رضايت بيشتري از زندگي خوددارند(ادوارد[3]،2005)، حتي سطوح بالاتر فعاليت بدني نيز تأثير مثبتي را در احساسات، حالات فرد و رضایت‌مندی از زندگي به همراه دارد(مارش و همکاران،2008). استفاده از اوقات‏فراغت با بهره‌مندی از فعالیت‌های ورزشي به‌عنوان تفريحات سالم بخشي از فرايند تعادل حياتي و رضايتمندي در زندگي افراد است(مشرف جوادي،1380).

رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به ارتباط میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌کند، این حالت کمک زیادی به‌سلامت فیزیکی و روانی افراد می‌کند (بلوچ[4]، 2009).  ازنظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس‌کننده جوسازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می‌شود. دیدگاه‌ها و مفهوم‌سازی‌های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل‌گرفته است.

رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثربخشی افراد در سازمان می‌کند(رابینز، 1378).

رضایت از زندگی از آن دسته مؤلفه‌هایی است که با عوامل مختلف مانند عوامل تحصیلی، شخصیتی، ژنتیک، عوامل اقتصادي و کار، روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد. همگی این عوامل گاهی ارتباط معنی‌دار و گاهی غیر معنی‌دار با رضایت از زندگی داشته‌اند. زمانی که همه این عوامل ترکیب می‌شوند بازهم نمی‌توانند توضیح دهند که چرا رضایت از زندگی در یک سطح براي یک فرد وجود دارد و در سطح متفاوت دیگر وجود ندارد. (سالوي و مایر ؛ به نقل از خویشتن دار،1385).

ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يكي از بهترين و سالم‌ترین وسيله براي پر كردن اوقات‏فراغت اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد میان‌سال كه دغدغه‌های زندگي خود را پشت سر گذاشته و فراغت بيشتري نسبت به زمان قبل دارند محسوب می‌شود. لذا انجام فعالیت‌های ورزشي در ميان افراد میان‌سال به‌عنوان بخشي از اوقات‏فراغت آنان براي حفظ نشاط، سلامتي و تندرستي مهم به نظر می‌رسد. از طرفي افراد میان‌سال خود جزئي از جامعه محسوب می‌شوند و كيفيت زندگي در آن‌ها می‌تواند شاخصي از كيفيت زندگي جامعه محسوب شود و بقيه گروه‌های جامعه را می‌توان با اين گروه مقايسه كرد(سروري خراشاد، 1384). بنابراين محقق درصدد آن است تا ارتباط بين مشارکت در فعالیت‌های ورزشي و رضايت از زندگي را در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی موردبررسی قرار داده و پاسخگوي سؤالات ذيل باشد كه ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يك عامل اثرگذار بر عوامل جسماني، رواني و اجتماعي تا چه حد می‌تواند در رضايت از زندگي کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی اثرگذار باشد؟

 

1-3- ضرورت تحقيق

 امروزه سازمان‌ها در همه کشورها به مديران و کارکنان اثربخش و کارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه دست يابند مدير به‌عنوان نماينده سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش کارايي در رأس آن قرار دارد و موفقيت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبک¬هاي مؤثر رهبري است (رابینز[5]، 1384). با پيشرفت تكنولوژي و صنعت به‌طور جبري از ساعات كار كم شده و بر ميزان ساعات فراغت افزوده گرديده است كه اين زمان نبايستي با بی‌توجهی به بطالت بگذرد. برخي از مردم به اين باور رسیده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و براي حفظ تندرستي و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنويس،1381).

درزمینهٔ تأثيرات جسماني گذران مطلوب اوقات‏فراغت و بخصوص ورزش بر سلامتي انسان بايد اذعان داشت آنچه امروز موجب گرايش هر چه بيشتر مردم در تمام جهان به‌سوی فعالیت‌های ورزشي در اوقات‏فراغت می‌شود تأثيرات جسماني فعالیت‌ها بر دستگاه‌های مختلف بدن می‌باشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعالیت‌های ورزشي در اوقات‏فراغت به‌خوبی احساس شده است و اين احساس نياز موجب پرداختن جدي انسان‌های مطلع به ورزش می‌گردد(تندنويس،1375).

مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می‌تواند رفتار کارکنان را به‌گونه‌ای هدایت کند که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد (کفی[6]، 2012). اهميت و نقش شركت در فعالیت‌های ورزشي در زندگي اجتماعي دنياي صنعتي حاضر مقوله‌ای ست كه بخشي از برنامه‌های کارکنان را به خود اختصاص داده است. بنابراين با توجه به اين مسئله كه ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يكي از مهم‌ترین عامل‌ها در پر كردن اوقات‏فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعاليت بدني در تأمين سلامتي و پيشگيري از انواع ناهنجاری‌های جسماني، رواني، اجتماعي و عاطفي به انجام اين تحقيق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به اين امر جلب كنيم كه اين قشر جامعه(کارکنان) نيازمند تحرك، پويايي، شادابي، نشاط و سلامتي است و بايد با ايجاد شرايط و موقعیت‌های مناسب، علاقه و اشتياق آن‌ها را به ورزش و فعاليت بدني در زمان اوقات‏فراغت افزايش داد و با كشاندن و جذب آنان به محیط‌های ورزشي، جامعه‌ای سالم و پويا داشته باشيم. در بخشي از تحقيق حاضر به ميزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشي و رضايت از زندگي پرداخته می‌شود كه محققان بسياري در اين زمينه پژوهش کرده‌اند و نتايج متفاوتي را به همراه داشته است.

در تحقيق حميدي و چوبينه(1379) نحوه گذران اوقات‏فراغت كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر فعاليت ورزشي موردبررسی قرار گرفت. نتايج حاكي از آن بود كه ورزش نقش كمي را درگذران اوقات‏فراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمی‌کردند(حميدي و چوبينه،1379). در سال 1386 مختاري طي پژوهشي نشان داد كه افراد میان‌سال كمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعالیت‌های ورزشي شركت می‌کنند. در بخش ديگر تحقيق ارتباط بين شركت در فعالیت‌های ورزشي با كيفيت زندگي موردبررسی قرار می‌گیرد كه نتايج موافق و مخالفي را در تحقيقات به همراه دارد. آهنگري(1385) طي تحقيقي به بررسي كيفيت زندگي افراد سالمند شهر تهران پرداخت كه نتايج ارتباط معنی‌داری رابین كيفيت زندگي و فعاليت بدني نشان داد(آهنگري،1385). از طرفي ويليام و جيمز[7](1993) اثر ورزش و فعاليت بدني و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسی قرار داد كه نتايج به‌طور مجزا در زنان، حاكي از ارتباط معنی‌داری بين فعاليت بدني و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان اين ارتباط مشاهده نگرديد(ويليام و جيمز،1993).

با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده،در كشور ما هرچند كه رضایت زندگي حوزه و مفهومي بديع و نو می‌باشد بااین‌حال اكثر تحقيقات انجام‌شده بر روي گروه‌های مختلف اجتماعي و بيماران و افرادي با مشكلات توان‌بخشی می‌باشد، ولي درزمینهٔ اثر ورزش و فعاليت بدني در زمان اوقات‏فراغت بر رضایت زندگي در کارکنان هنوز در ابتدا و آغاز راه می‌باشد و مطالعات و پژوهش در اين زمينه بسيار كم و اندك صورت پذيرفته است. بنابراين اين امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه کارکنان انجام دهد. بنابراين اگر یافته‌های پژوهش مبتني بر اثرات مثبت فعالیت‌های ورزشي در رضایت زندگي باشد، بسيار قابل‌توجه بوده كه بر اساس آن تشويق و ترغيب بيشتري را در ميان کارکنان ادارات مختلف براي پرداختن به ورزش به وجود می‌آورد.

 

1-4-اهداف تحقيق

1-4-1-هدف كلي

هدف كلي اين تحقيق، بررسی ارتباط بين ميزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشي و رضايت از زندگي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی مي‌باشد.

1-4-2- اهداف اختصاصي

 1. توصيف وضعيت سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، شغل و درآمد ماهيانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 2. توصيف سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 3. توصيف تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 4. توصيف مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 5. توصيف شدت فعالیت‌های ورزشي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 6. . توصيف وضعيت رضایت زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 7. . تعيين ارتباط بين سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 8. . تعيين ارتباط بين تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 9. . تعيين ارتباط بين مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 10. . تعيين ارتباط بين شدت فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
 11. . تعيين ارتباط بين شركت در فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

 

1-5-فرضیه‌های تحقيق

 1. بين سابقه شركت در فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
 2. بين تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
 3. بين مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
 4. بين شدت فعالیت‌های ورزشي و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
 5. بين شركت در فعالیت‌های ورزشي با رضایت زندگي در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.

 

1-6-پیش‌فرض

كليه سؤالات پرسشنامه فهم مشابهي را براي محقق و آزمودنی‌ها ايجاد نموده است.

كليه آزمودنی‌ها سؤالات را با نهايت دقت و صحت لازم پاسخ داده‌اند.

 

1-7-محدودیت‌های تحقيق

1-7-1-محدوديت در كنترل محقق

 1. آزمودنی‌های شرکت‌کننده فقط شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان(زن و مرد) بودند.
 2. محدود كردن جامعه آماري تحقيق به کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی.
 3. تمامي پرسشنامه‌ها در طول یک ماه، توزيع و جمع‌آوری گرديد.

 

1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل

 1. شرايط مكاني تكميل پرسشنامه براي همه آزمودنی‌ها يكسان نبود.
 2. ممكن است تعداد سؤالات بر پاسخ آزمودنی‌ها تأثير سوء گذاشته باشد.
 3. عدم همكاري كامل از جانب برخي از کارکنان اداره ورزش و جوانان.

 

1-8-متغيرهاي تحقيق

متغير مستقل: در اين تحقيق متغير مستقل فعاليت ورزشي می‌باشد.

متغير وابسته: در اين تحقيق متغير وابسته رضایت از زندگي می‌باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :