دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه آموزشی باستان­ شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته­ باستان­شناسی گرایش پیش از تاریخ .

 

عنوان:

کاربرد آمار در پژوهش­های باستان­شناسی

 

 

استاد راهنما:

دکتر رضا رضالو

 

 

استاد مشاور:

حبیب شهبازی شیران

 

 

پژوهشگر:

نسیم فیضی

 

شهریور 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:

باستان شناسی نو به عنوان یک مکتب جدید کار خود را با تلاش های بینفورد و کلارک در دهه 1960 آغاز کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای این مکتب توجه به متغییرها و تحلیل های آماری در پژوهش های باستان شناسی بود. با این کار باستان شناسی از مرحله ی توصیف گذشت و وارد مرحله­ی علمی خود یا همان تحلیل شد، زیرا آمار با قدرت بی نظیر خود در تغییر زبان داده ها از توصیف به عدد و تحلیل این اعداد خدمت بزرگی به روشن شدن وضعیت فرضیه های علوم مختلف می کند. در این میان باستان شناسی به عنوان علمی که با حجم انبوهی از داده های مختلفی اعم از سفال ، ابزار ، …. روبه رو است می تواند به بهترین وجه آمار را به عنوان ابزاری برای روشن شدن فرضیه ها و خواسته های علمی خود به خدمت گیرد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت معرفی دو شاخه اصلی علم آمار تحت عنوان آمار استنباطی و آمار توصیفی و کاربرد آن­ها در پژوهش های باستان شناسی بود. برای این منظور در شاخه­ی آمار استنباطی نمونه برداری در کارهای میدانی و به صورت موردی بررسی شهرستان آبدانان در استان ایلام مورد توجه قرار گرفت و بعد از بررسی روش های مختلف روش نمونه گیری طبقه بندی شده به خاطر ارائه الگوی استقراری محوطه مورد تأیید و درشاخه­ی آمار توصیفی موضوع برهم­کنش فرهنگ­ها مورد توجه قرار گرفت. برای همین منظور  محوطه چشمه رجب واقع در حوزه رود سیمره بصورت موردی مطالعه شد و در نهایت میزان برهم کنش فرهنگی زاگرس مرکزی ، سوزیانا و بین النهرین در دوره مس سنگ با عاملیت کوچ روی روشن شد. در نهایت به نظر می رسد آمار طی دو مرحله باستان شناسان را در پژوهش های میدانی یاری می کند : نخست در  جمع آوری مناسب و فرضیه سازی از طریق داده ها (آمار استنباطی ) و سپس  در مرحله ی آزمون فرضیه (آمار توصیفی ) .

 

كليد واژه­ها: آمار، باستان­شناسی میدانی، آمار استنباطی، آمار توصیفی، مس و سنگ، برهم­کنش فرهنگی

 

 

 

 


فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1- تعريف مسئله و فرضيات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 – هدف و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

فصل دوم: آمار و ضرورت کاربرد آن در پژوهش­های باستان شناسی

2-1-آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-2-باستان شناسی و تحولات عمده آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2-1-پیدایش و تحول چارچوب نظری باستان­شناسی پیش از 1850…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2-2-شکل­گیری مفاهیم زیر بنایی در سالهای بین 180 تا 1918…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-3-نظریه پردازی در باستان­شناسی اروپا و آمریکا از 1918 تا 1968…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-4-لویس بینفورد، دیوید کلارک و نهضت باستان­شناسی جدید دردهه 1960…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2-5-باستان شناسی نظری در سال های اخیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3- ضرورت استفاده از روش­های آماری در مطالعات باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل سوم: نمونه­برداری و کاربرد آن در پژوهش های باستان­شناسی

3-1-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

3-2-نمونه­گیری اساس آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

3-2-1-مزایای انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

3-3- تعاریف مقدماتی ضروری برای نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-3-1-چارچوب نمونه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-3-3- برآورد کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-3-4-برآورد کننده نااریب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

3-3-5- برآورد کننده اریب­وار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-3-6-صفت برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-3-7- موضوع هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-4- تعاریف مقدماتی و پایه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-4-1-متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-4-2- میانگین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-4-3- واريانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3-4-4- خطاي استاندارد و ميانگين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-4-5-توزيع نرمال و توزيع نرمال استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-4-6- حدود اعتماد قابل اندازه‌گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-5- طرح و اجراي نمونه‌برداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

3-5-1-روش‌هاي نمونه‌برداري احتمالي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-6- نمونه‌برداري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-6-1-روش انتخاب نمونه در نمونه‌برداري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-6-1-1- حالت قرعه‌كشي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-6-1-2-استفاده از جدول اعداد تصادفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-6-1-3-برآورد در نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-6-1-4-انواع برآوردها در نمونه‌گيري تصادفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-6-1-5-مقايسه­ی دو روش نمونه‌گيري تصادفي با جايگذاري و بدون جايگزيني…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-6-1-6- روش تعيين حجم نمونه در نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-6-1-7- تعيين حجم نمونه با وقت معين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-6-1-8-تعيين حجم نمونه در ارتباط با بودجه برنامه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-6-2- برآورد نسبت در نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-6-3-برآورد حجم براي نسبت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-6-4-مزايا و معايب نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7- نمونه‌گيري سيستماتيك…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-7-1-برآورد در نمونه‌گيري سيستماتيك…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

23-7-1-1- برآورد ميانگين جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-7-1-2-محاسبه واريانس نمونه در حالتي كه حجم نمونه مضرب صحیحی از جامعه باشد (N = nk) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-7-2-مقايسه­ی كارایی نمونه‌گيري تصادفي ساده و سيستماتيك به كمك ضريب همبستگي در حالتی که نمونه­ی انتخاب شده مضرب صحیحی از جامعه باشد( N = nk)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-7-3-برآورد ميانگين صفت در جامعه وقتی نمونه  مضرب صحیحی از جامعه نباشد(???)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-7-4-مزيت و معايب استفاده از نمونه‌گيري سيستماتيك…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8-نمونه‌گيري با احتمال متغير…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-8-1-تعريف نمونه‌گيري با احتمال متغير…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-8-2-روش انتخاب نمونه با احتمال متغير…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-8-3- روش لاهيري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-8-4- روش خردكردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-8-5-1- برآورد ميانگين جامعه و نمونه در نمونه‌گيري با احتمال متغير و با جايگذاريكه برآورد كننده‌اي نااريب از ميانگين صفت در جامعه يعني  است. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-8-5-2- واريانس برآوردكننده ميانگين جامعه و برآورد واريانس برآوردكننده ميانگين در نمونه‌گيري با احتمال متغير و با جايگذاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-8-6-نمونه‌گيري با احتمال متغير و بدون جايگذاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-9-نمونه‌گيري طبقه‌بندي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-9-2- 3- ميانگين با طبقه‌بندي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-9-3- انتخاب حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-9-3-1-انتخاب حجم نمونه در طبقات مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-9-3-2- انتخاب حجم نمونه انتساب نیمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-9-3-3- انتساب متناسب با حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-9-4- نمونه‌گيري با طبقه‌بندي براي نسبت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-9-5- انتخاب حجم بهينه طبقات  ها با بيشترين دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-6-مقايسه كارايي نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده با انتساب‌هاي مختلف با هم و با نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-10- نمونه‌گيري خوشه‌اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-10-1- تعریف نمونه‌گيري خوشه‌اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

3-10-2- نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و چند مرحله‌اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-10-2-1-برآورد ميانگين و واريانس جامعه، در نمونه‌گيري با خوشه‌هاي هم حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-10-2-2-ضريب همبستگي خوشه‌اي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-10-3-نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از جامعه‌اي با خوشه‌هاي هم حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-10-3-1-  برآورد كننده واريانس جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-10-4- مقايسه نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي در حالت تساوي و حجم گروه­ها نمونه‌گيري تصادفي ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

3-0 1-4-1-تفاوت نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي و نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-10-5- ساختار جامعه نمونه­برداری شده به­صورت خوشه‌هایی با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-10-6- نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از خوشه­هایی با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-10-6-1-برآورد ميانگين و واريانس جامعه در نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-11- کاربرد نمونه­برداری در باستا­ن­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-11-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-11-2-کاربرد نمونه­برداری در بررسی­های باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-11-3-بررسی باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-11-3-1- هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-11-3-2- روشهای بررسی میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-11-3-3- استراتژی نمونه­برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-11-3-4-اندازه، شکل و جهت محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-11-3-5-انواع شکل و جهت واحدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-11-3-6-مزایای استفاده از برشهای عرضی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-11-3-7-مزایای استفاده از شبکه­بندیهای مربعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-11-4-طرح نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-11-5-محوطه یا منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-12-نمونه موردی کاربرد نمونه­برداری بزرگ مقیاس (منطق­های): بررسی بخش مرکزی آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-12-1-بررسی بخش مرکزی شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

3-12-1-1-شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-12-1-2-شهر آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-12-1-3-آب و هوای شهرستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-12-1-4-کوه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-12-1-5-دشت های آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-12-1-6-آب­های شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

3-12-1-7-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-12-2-پیشینه بررسی ها در شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

3-12-3-اهداف بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-12-4-منطقه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-12-5-روش بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-12-6-روش یا چارچوب کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-12-7-نمونه­برداری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-12-7-1-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-12-7-2-تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-12-7-3- انتخاب و بررسی نمونه­ها از جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-12-7-4- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-12-7-5- اطلاعات بهدست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-12-8-نمونه­برداری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-12-8-1-انتخاب و بررسی نمونه­ها از جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-12-8-2- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-12-8-3- اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-12-9- نمونه­برداری با احتمال متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-12-9-1-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-12-9-2-تعیین صفت کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-12-9-3-تعیین حجم نمونه­ها با توجه به صفات کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-12-9-4-نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-12-9-5- اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-12-10-نمونه­برداری خوشه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-12-10-1-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-12-10-2-تعیین حجم نمونه­ها با توجه به صفات کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-12-10-3-نتیجه.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-12-10-4-اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-12-11-نمونه­برداری با طبقه­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-12-11-1- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

3-13-2- طلاعات به دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-13- کاربرد نمونه برداری در بررسیهای کوچک مقیاس (محوطه­ای)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

3-14- کاربرد نمونه برداری در انتخاب داده و تاریخ­گذاری محوطه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-15- جمع بندی کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

 

فصل چهارم: کاربرد آمار توصیفی در پژوهش­های باستانشناسی

4-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-1-2-جدول­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

4-1-3- فراوانی و فراوانی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-1-4- فراوانی تراکمی و فراوانی نسبی تراکمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

4-1- 5-تهیه ی جدول فراوانی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-1-5-1-تهیه ی جدول فراوانی و رسم نمودار متغییر کیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-1-5-2-جدول فراوانی و رسم نمودار دادههای پیوسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-1-5-3-رسم نمودار داده­های پیوسته برای حالتی که تعداد داده­ها کمتر از 25 عدد باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-1-6- تنظیم داده­ها در جدول فراوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4-1-7- نمودارهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

4-1-7-1- نمودار هیستوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

4-1-7-2- نمودار چندبر فراوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

4-1-7-3- نمودار ساقه و برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

4-1-7-4-  نمودار دایرهای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

4-1-7-5- نمودار چند بر فراوانی تراکمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-1-8- همبستگی و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

4-1-8- 1- ضریب همبستگی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

4-1-8- 2- وضعیت ضریب همبستگی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

4-1-8- 3- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

4-1-8- 4-رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

4-1-9-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

4-1-9-2- جغرافیای زاگرس مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

4-1-9-3- جغرافیای جنو­­ب غرب ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128

4-1-9-4- جغرافیای بین النهرین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

4-1-9-5- جغرافیای استان لرستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

4-1-9-6- جغرافیای استان ایلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131

4-1-9-7- موقعیت جغرافیایی سد سیمره…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

4-1-9-8- زمین شناسی منطقه­ی سیمره…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

4-1-9-9- محوطه­ی باستانی­چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137

4-1-9-10-پیشینه­ی مطالعات باستان­شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-1-9-11- پیشینه­ی مطالعاتی برهمکنش فرهنگی زاگرس مرکزی با مناطق همجوار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-1-9-12- برهمکنش فرهنگی و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

4-1-9-13- شیوه­ی تحلیل نقوش سفال­های چشمه رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

4-1-9-14- گاه­نگاری تطبیقی زاگرس مرکزی، سوزیانا و بین­النهرین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

4-1-9-15-تحلیل آماری  نقوش و گاه­نگاری سفال­های چشمه رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143

4-1-9-16-برهم­کنش فرهنگی دورهی مس و سنگ میانی در چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

4-1-9-17- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

 

فصل پنجم:جمع­بندی

– جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173

 

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

 

فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول                                                       صفحه

 

جدول3-2- جدول توزیع مساحت10 نمونه زمین زراعتی انتخاب شده بهروش نمونه­گیری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول3-3- جدول محاسبه ضریب همبستگی……………………………………………………………….. 38

جدول3-4- جدول توزیه نمونه با روش احتمال متغییر…………………………………………………. 43

جدول3-5- جدول توزیع جمعیت و نمونه­گیری با احتمال متغببر 7 شهرستان……………. 44

جدول3-6- جدول توزیع جمعیت و نمونه­گیری به روش لاهیری7 شهرستان………………. 47

جدول3-7- جدول نمونه­گیری با احتمال متغییر از 10 محوطه زاگرس………………………… 49

جدول3-8- جدول نمونه­گیری با طبقه­بندی جمعيت مناطق روستا نشين يك استان….. 58

جدول3-9 – جدول محاسبه ­ی (???) سفال­های مربوط به­دوره مس و سنگ میانی زاگرس مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………… 66

جدول3-10- جدول محاسبه میزان داد و ستد بین جوامع کوچ­نشین و یک جانشین 10روستا به­روش نمونه­گیری خوشه‌ای……………………………………………………………………………. 71

جدول3-11- جدول توزیع نمونه به­صورت خوشه‌هایی با حجم متغییر…………………………. 71

جدول3-12- جدول توزیع نمونه بهصورت نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي از خوشه­هایی با حجم متغییر……………………………………………………………………………………………… 72

جدول3-13- جدول تعيين برآورد متوسط حقوق كارگران 4 كارگاه سفال­گری……………. 73

جدول 3- 14- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگی­ها، مختصات و ادوار فرهنگی شان………………………………………………………………………………………………………… 100

جدول 3- 15- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگی­ها، مختصات و ادوار فرهنگی شان………………………………………………………………………………………………………… 101

جدول4-1-: جدول فراوانی سفال ترانشه­ی ?3…………………………………………………………….. 104

جدول4-2-: جدول محاسبه انواع فراوانی سفال ترانشه­یc3 ……………………………………….. 105

جدول 4-3- جدول فراوانی ابزارهای سنگی محوطه باستانی……………………………………….. 106

جدول 4-4- فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش……………………………………………………. 107

جدول4-5- جدول فراوانی ضخامت سفال­های ابراهیم­آباد…………………………………………… 110

جدول4-6- جدول فراوانی ضخامت سفال­های ابراهیم­آباد…………………………………………… 111

جدول4-7-جدول فراوانی سفال­های حسین­آباد…………………………………………………………… 112

جدول4-8- جدول فراوانی سفال­های حسین­آباد4………………………………………………………. 113

جدول4-9- جدول فراوانی 34 تکه سفال چشمه­علی………………………………………………….. 114

جدول 4-10- جدول تراکم لایه­های ترانشه­ی E کاوشهای باستانشناسی سال 1380 تپه زاغه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

جدول4-11- جدول فاصله­ی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء…………………………………………………………………………………………………………… 123

جدول4-12- جدول فاصله­ی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء…………………………………………………………………………………………………………… 125

جدول 4-13- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت زاگرسی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… 143

جدول4-14-جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت خوزستانی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… 144

جدول4-15- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت بین­النهرینی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… 145

جدول4-16- جدول گاه­نگاری تطبیقی سفالهای چشمه­رجب……………………………………… 146

جدول4-17- جدول توصیفی سفال کمی و کیفی عناصر نقشی سفال چشمه رجب….. 151

جدول 4-18- جدول توصیف صفات کمی و کیفی شیوه ی بیان  سفال چشمه رجب.. 162

 

فهرست شکل­ها

شماره و عنوان شکل                                                       صفحه

 

شکل3-1: نقشه جغرافیایی استان ایلام………………………………………………………………………………… 96

شکل3-2- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری و پیمایشی فشرده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

شکل3-3- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری تصادفی ساده………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

شکل3-4-نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری سیستماتیک………………………………………………………………………………………………………………………. 98

شکل3-5- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری با احتمال متغییر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

شکل3-6- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری خوشه­ای. 107

شکل4-1- نمودار نقطه­ای تعداد محوطه­های باستانی یافته شده در بررسی منطقه­ای……………. 107

شکل 4-2- نمودار نقطه­ای  فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش……………………………………… 108

شکل4-3- نمودار هیستوگرام داده­ها و چندبرفراوانی(خطوط شکسته) ………………………………… 115

شکل4-4- فراوانی نسبی درصدی تراکم­ها…………………………………………………………………………. 117

شکل4-5- نمودار چندبر فراوانی……………………………………………………………………………………….. 118

شکل 4-6 – عدم وجود همبستگی خطی…………………………………………………………………………… 120

شکل4-7- نمودار ضریب همبستگی مثبت کامل………………………………………………………………… 120

شکل4-8- نمودار ضریب همبستگی منفی کامل………………………………………………………………… 120

شکل4-9- نمودار ضریب همبستگی منفی…………………………………………………………………………. 121

شکل4-10- نمودار ضریب همبستگی مثبت………………………………………………………………………. 121

شکل4-11- نمودار ضریب همبستگی غیر خطی………………………………………………………………… 121

شکل4-12 نمودار فراوانی دوگانه­ی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان سفال دوره­ی نوسنگی زاگرس مرکزی با سه هویت­های فرهنگی متفاوت…………………………………………………………………………… 147

شکل 4-13فراوانی دوگانه­ی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان سفال دوره­ی مس و سنگ زاگرس مرکزی با سه هویت­های فرهنگی متفاوت………………………………………………………………………………………. 147

شکل4-14- موقعیت تپه چشمه رجب نسبت به سدسیمره…………………………………………………. 167

شکل4-15- نمایی از تپه چشمه رجب، دید از غرب…………………………………………………………… 168

شکل4-16- نمایی از تپه چشمه رجب………………………………………………………………………………. 168

شکل4-17- تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………… 169

شکل4-18-تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………….. 170

شکل4-19- تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………… 171

 

فصل اول:

 

 

کليات

 

 

1-1- تعريف مسئله و فرضيات

سرزمين پهناور ايران از لحاظ اطلاعات باستانشناسي و فرهنگي بسيار غني است.اين کشور مهمترين مکاني است که در آن به راحتي مي توان اولين استقرارهاي بشر،چگونگي توليد غذا(منشاءکشاورزي و دامپروري)،روستانشيني و …راپيگيري کرد.به منطور پیگری این اهداف و بسياري ازاهداف ديگر،اين خاک بارها موردکاوش قرار گرفته است.مسلم است که سرزمين ایران مي تواند پاسخگوي اين سوالها و سوال هاي بیشتری که در آينده مطرح خواهند شد،باشد.اما حجم داده هاي باستانشناسي این سرزمین بسيار بالا است و امکان کاوش تمام مناطق و بررسي کل داده ها نيست.بنابراین استفاده از روشهاي رياضي وآمار به قلمرو باستانشناسي براي تعيين مکانهاي مناسب وهماهنگ با اهداف کاوش و يا تجزيه وتحليل داده هاوتفسير مناسب براي چگونگي فرهنگها و روابط بين فرهنگهاي مناطق همجوار،می تواند بسيار موثر باشد.

بر این اساس سوالات مورد نظر در اين تحقيق به شرح زير ارائه مي شود:

1- اندازه نمونه ها در جامعه آماري در مطالعات ميداني باستان شناسي چگونه انتخاب شودکه پاسخگوي اندازه جامعه آماري آن منطقه باشد؟

2- چگونه مي توان با اجراي روشهاي آماري بر روي سفالهاي دوره خاصي از يک منطقه ميتوان به روابط فرهنگي آن منطقه با مناطق همجوار پي برد؟

بر اساس مطالعات اولیه مي توان فرضيه هاي زير را ارائه کرد:

1- انتخاب تعداد و ميزان نمونه ها بسته به نوع کار ميداني(اعم از بررس يا کاوش)و همچنين با توجه به جمعيت جامعه آماري متفاوت است.

2-به نظر مي رسد با انتخاب نمونه مناسب از جامعه ي آماري سفالهاي دوره اي خاص،از منطقه اي خاص ودسته بندي و تفسير داده ها در غالب اعداد و نمودار هاي آماري ميتوان سفالهاي محلي و غير محلي را از هم تميز داد و به روابط فرهنگي محل با مناطق همجوار پي برد.

1-2 – هدف و ضرورت تحقيق

اگر بپذيريم که درجه علمي بودن هر تخصص به ميزان بهره گيري ان از رياضيات بستگي دارد،در مرتبه بندي ميزان اين بهره گيري خواهيم ديد که باستان شناسي درقعر جدول قرار دارد (امير لو).بويژه باستان شناسي ايران که بهره بسيار ناچيزي از علوم پايه دارد.دليل اين امر به کم توجه به لزوم استفاده از علوم تاثير گذار بر باستان شناسي و همچنین عدم استفاده از متخصصان علوم رياضي درجريان پ‍‍ژوهشهاي باستاني،برمی گردد.مسلم است استفاده از روشهاو معادلات رياضي وآماري در پ‍‍ژوهشهاي باستاني مي تواند کمک بسيار زيادي به استاندارد سازي وعلمي کردن این رشته بنمايد.

امروزه در مطالعات باستان شناسي نتيجه گيري هاي باستان شناسانه بر مبناي مطالعات کمي استوار است و با ستان شناسان به زبان آماري و رياضي،نتايج مطالعات خود را ارائه مي دهند. با توجه به اهميت استفاده از روش هاي آمار و رياضي در مطالعات باستان شناسي، استفاده از اين روش ها هنوز به شکل مدون در مطالعات ميداني باستان شناسي در ايران متداول نگرديده و اميد است اين پايان نامه باستان شناسان ايراني را با بهره گرفتن از اين روش ها آشنا ساخته و مقدمه اي براي کارهاي آتي در اين زمينه باشد.

 

1-3- پيشينه تحقيق:

استفاده از روشهاي رياضي و آمار در پ‍‍ژوهشهاي باستانشناسي در دهه 1960 با شکل گيري باستان شناسي نوين در آمريکا توسط لوئيس بينيفورد،صورت گرفت و بعد از آن در کشورهاي آمريکائي و اروپايي استفاده از اين روشها ادامه يافت.در ايران بجز چند مقاله از آقاي عنايت اله اميرلو و مقالات دکترنيکنامي وچاپ کتاب درسي با عنوان روشهاي تحليل کمي درپ‍‍ژوهشهاي باستان شناسي(دکتر نيکنامي1387) کار ديگري صورت نگرفته است.

 

1-4- روش اجرای تحقیق:

اجراي طرح بر اساس بررسي اسناد و داده هاي بدست آمده از کاوش هاي علمي باستان شناسي، مطالعه ي کتابخانه­اي، تجزيه و تحليل و آناليز داده­ها، مطالعات ميداني، بررسي باستان شناختي و در صورت لزوم کاوش در منطقه و پيمايش منطقه اي و جمع­آوري داده­ها، صورت خواهد گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 204

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :