متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

پايان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر جواد مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………. 14-2

1-1- مقدمه. 78

1-2- بیان مسأله پژوهش… 79

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 81

1-4- اهداف پژوهش… 82

1-5- فرضيه‌هاي پژوهش… 83

1-6- متغيرهاي پژوهش… Error! Bookmark not defined.

1-6-1- متغيرهاي مستقل. Error! Bookmark not defined.

1-6-2- متغير وابسته. Error! Bookmark not defined.

1-7-3- متغيرهاي كنترلي.. Error! Bookmark not defined.

1-7- روش پژوهش و گردآوري داده‌ها Error! Bookmark not defined.

1-7-1- نوع پژوهش… Error! Bookmark not defined.

1-7-2- جامعه و نمونه ‌آماری.. Error! Bookmark not defined.

1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها Error! Bookmark not defined.

1-7-4- ابزار گردآوری داده‌ها Error! Bookmark not defined.

1-8- کاربرد نتایج پژوهش… Error! Bookmark not defined.

1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي.. Error! Bookmark not defined.

1-9-1- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.

1-9-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

1-9-3- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

1-9-4- بازده غیرعادی.. Error! Bookmark not defined.

1-10- ساختار پژوهش… Error! Bookmark not defined.

فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14

2-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

2-2- مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.

2-2-1- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.

2-2-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

2-2-2-1- انواع اطمینان بیش‌ از حد. Error! Bookmark not defined.

2-2-2-2- اندازه‌گیری اطمینان بیش‌ از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

2-2-3- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

2-2-3-1- نظریه‌های تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

2-2-3-2- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

2-2-4- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.

2-2-5- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد. Error! Bookmark not defined.

2-2-6- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود. Error! Bookmark not defined.

2-3- پیشینه پژوهش… Error! Bookmark not defined.

2-3-1- پژوهش‌های داخلی.. Error! Bookmark not defined.

2-3-2- پژوهش‌های خارجی.. Error! Bookmark not defined.

2-4- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43

3-1- مقدمه. 83

3-2- روش پژوهش… 84

3-3- فرضيه‌هاي پژوهش… 84

3-4- مدل پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-5- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-5-1- متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها Error! Bookmark not defined.

3-5-1-1- متغیرهای مستقل. Error! Bookmark not defined.

3-5-1-2- متغیر وابسته. Error! Bookmark not defined.

3-5-1-3- متغیر تعدیل کننده Error! Bookmark not defined.

3-5-1-4- متغیرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.

3-5-2- نحوه آزمون فرضیه‌ها Error! Bookmark not defined.

3-5-2-1-  فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

3-5-2-2-  فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

3-5-2-3- فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

3-6- جامعه و نمونه آماري.. Error! Bookmark not defined.

3-6-1- جامعه آماري.. 85

3-6-2- نمونه‌ آماري.. 85

3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها 86

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 86

3-8- 1- آمار توصیفی.. 86

3-8-2- آمار استنباطی.. 87

3-8-2-1- رگرسیون. 87

3-8-2-1-1- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 87

3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون. 87

3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون. 88

3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرايب.. 88

3-8-2-2- نبود خود همبستگی.. 89

3-8-3- روش استفاده از داده‌ها 90

3-8-4- آزمون والد. 90

3-9- خلاصه فصل. 92

فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59

۴-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.

۴-3- آمار توصیفی.. Error! Bookmark not defined.

4-4- آمار استنباطی.. Error! Bookmark not defined.

4-4-۱- آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

۴-5-2- آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

۴-5-3- آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

۴-6- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72

5-1- مقدمه. Error! Bookmark not defined.

5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.

5-3- پیشنهادهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده Error! Bookmark not defined.

5-4- محدودیت‌های پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-5- خلاصه فصل. Error! Bookmark not defined.

منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.

پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه. Error! Bookmark not defined.

 

فهرست جدول‌ها

 

شماره و عنوان                                                                                              صفحه

جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهش­های داخلی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………..35
جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهش­های خارجی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………39
جدول 4-1: آمار توصیفی شاخص‌های اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد………………………………………61
جدول ۴-2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………61
جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-4: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….64
جدول 4-5: آزمون والد مربوط به ضرایبβ1  و β5………………………………………………………………………..65
جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2  و β6…………………………………………………………………………65
جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4  و β7………………………………………………………………………..66
جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67
جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6  و β7………………………………………………………………………..68
جدول 4-10: آزمون والد مربوط به ضرایبβ8  و β9……………………………………………………………………..68
جدول 4-11: خلاصه نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….69

چکیده

مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با بهره گرفتن از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود ارتباط منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.

 

کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد

فصل اول

کليات پژوهش

 

 

1-1- مقدمه

در سال‌های اخیر، با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن و هم‌چنین نوسان‌های مشاهده‌ شده در شاخص‌های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه‌گذاران، به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده است (بنی مهد و اصغری، 1390: 1). تصمیم‌گیری درباره پرداخت سود و مبلغ آن، موضوع مهم و بحث‌برانگیزی در حوزه مديريت شركتي است؛ زيرا در اين تصميم‌گيري، مقدار پولي كه بايد به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و هم‌چنين مقدار پولي كه بايد براي سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص مي‌شود. تأمين مالي از محل منابع داخلي (عدم توزيع سود نقدي) از طرفي، براي شركت مطلوب به نظر مي‌رسد و از طرف ديگر، ممكن است برنامه سهامداران خرد براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي زندگي از اين بخش را تغيير دهد (سعیدی و بهنام، 1389: 61).

نظریه مالی رفتاری در پاسخ به محدودیت‌های موجود در نظریه‌های مالی مدرن و در نتیجه فرض رفتار منطقی، به وجود آمد و در واقع، جایگزین جدیدی برای مدل‌های سنتی و مدرن مالی است. این رویکرد از علم روان‌شناسی، برای درک رفتارهای سرمایه‌گذاران و بازار استفاده می‌شود و جنبه‌های روان‌شناسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را بررسی می‌نماید. در سال‌های اخیر، بازارهای مالی، شاهد نوسان‌های شدید در قیمت سهام بوده است که به‌شدت، تحت تأثیر رفتارهای سرمایه‌گذاران، دیدگاه‌ها، بینش و تجربه‌های آن‌ها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است؛ در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روان‌شناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می‌شود (اسلامی بیدگلی و طهرانی، 1389: 232).

تعداد صفحه : 35  (فقط فصل اول)

قیمت : 14700 تومان 3600 تومان

 

نکته مهم : ما معمولا متن کامل پایان نامه ها را درج می کنیم ولی به صورت  استثناء این پایان نامه فقط فصل اول موجود است

***

و به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Bottom of Form

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :