متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

 بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان

(مطالعه موردي شركت آتيه سازان حافظ)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده

در اين تحقيق، روابط بين معيارهاي غيرمالي و عملكرد مالي شركت‌هاي بيمه مكمل درمان مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي معيار رضايتمندي مشتريان به عنوان معيار غيرمالي و درآمد شركت به عنوان معيار مالي در نظر گرفته شد. جامعه آماري شعب شركت بيمه آتيه سازان حافظ در سراسر كشور انتخاب گرديد. كه با بهره گرفتن از فرمول تعيين نمونه براي جامعه نامشخص حجم نمونه 196 تعيين گرديد و پرسشنامه‌اي ‌حاوي 34 سؤال جهت سنجش معيار غيرمالي رضايتمندي مشتريان منتشر و تعداد 175 پاسخ نامه، حدود 89% پاسخ‌نامه‌ها جمع‌آوري گرديد. براي آزمون فرضيه‌ها ازآزمون t تك نمونه‌اي و همچنين محاسبه ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون انجام شد و از آماره‌هاي t و F استفاده شد. جهت انجام تجزيه تحليل آماري نرم افزارهاي (0/16) SPSS2 و (0/8) STATISTICA مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه علي رغم بالا بودن ميزان رضايتمندي بيمه شدگان در تمام شعبات،‌ عوامل رضايتمندي، (ميزان و نحوه انجام تعهدات)، (شرايط كيفي حاكم بر شركت بيمه) (مراكز درماني طرف قرارداد شركت بيمه) با درآمد اين شركت ارتباط معناداري وجود ندارد.

مقدمه:

پيچيدگي محيط عرصه رقابتي كسب و كار و افزايش انتظارات مشتريان، ضرورت آگاهي از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وري را پيش از پيش آشكار نموده است. از اين رو مديران امروز در جستجوي دستيابي به يك راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذير جهت ارزيابي عملكرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمينان از اجراي استراتژي‌هاي خود، بتوانند اطلاعات دقيق و كافي از جايگاه امروز خويش را به دست آورده و با نگاه به آينده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمايند. يك متد ارزيابي، بايستي قادر باشد كه وضعيت كلي سازمان را نسبت به اهداف سازماني (بلحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نمايد. همچنين جايگاه سازمان را در ارتباط با محيط پيرامون(بازار، رقبا و سازمان‌هاي ديگر) مشخص كند، علاوه بر اينها نشانگر ميزان اثر بخشي كليه فعاليت‌هاي صورت گرفته در سازمان نيز باشد. از جامع‌ترين و كاملترين روش‌هاي موجود كه در عصر حاضر بسيار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌هاي آن استفاده مي‌نمايد روش كارت ارزيابي متوازن مي‌باشد. روش مزبور با تأكيد و تمركز بر چهار جنبه كليدي و محوري مالي، مشتري، فرايندها و رشد و يادگيري سازماني، كه تمامي فرآيندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل مي‌شود نسبت به تهيه معيارها و شاخص‌هاي مورد نياز و ارزيابي سازمان بر مبناي تحقق مقادير آنها و بر اساس برنامه‌هاي عملياتي مصوب صورت مي‌پذيرد. با توجه به اهميت مشتريان شركت‌هاي بيمه كه اصلي‌ترين سرمايه اين شركت‌ها به شمار ميروند در تحقيق حاضر به بررسي رضايتمندي ايشان بر درآمد شركت ‌بيمه مكمل درمان مي‌پردازيم.

1-1-مقدمه

با توسعه نوآوري‌هاي جديد در ارتباط با بهبود مداوم در سه دهه اخير، نقش حسابداران از اندازه‌گيري و گزارشگري فعاليت‌هاي واحد تجاري به همكاري در علم مديريت و بازاريابي، مالي و ساير حرفه‌هايي كه نوآوري‌هاي مديريت مدرن را به كار مي‌برند گسترش يافته است. برخي از نوآوري‌ها شامل هزينه‌يابي بر مبناي هدف، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، مديريت بر مبناي فعاليت، ارزيابي متوازن، ‌شش سيگما و توليد انبوه بر اساس سفارش مشتري است. شركت‌ها اكنون از عصر رقابت صنعتي به عصر رقابت اطلاعات گام نهاده اند. در عصر صنعتي، سيستم‌هاي مالي در شركت‌ها توسعه مي‌يافت تا سرمايه مالي و فيزيكي به صورت كارا تخصيص يابد و تحت كنترل قرار گيرد. معيارهاي مالي مانند سود عملياتي و بازده سرمايه مي‌توانند اثر بخشي و كارايي بخش‌هاي عملياتي، كه از سرمايه مالي و فيزيكي براي خلق ارزش استفاده مي‌كنند،‌را ارزيابي كنند. در عصر اطلاعات بسياري از فرضيات اساسي عصر رقابت كنار گذاشته شده است. شركت‌ها ديگر نمي‌توانند تنها با استقرار تكنولوژي جديد مديريت بهتر دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي، مزيت رقابتي بادوام به دست آورند. در عصر اطلاعات شركت‌ها چه توليدي و چه خدماتي نياز به توانايي‌هاي جديد براي موفقيت دارند. توانايي شركت در بهره برداري از دارايي‌هاي نامشهود بسيار مهمتر از مديريت دارايي‌هاي مشهود و فيزيكي است. دارايي‌هاي نامشهود شركت‌ها را قادر مي‌سازد تا ارتباط با مشتريان را توسعه داده و با ارائه مؤثر و كاراي خدمات، وفاداري مشتريان موجود را حفظ كرده و مشتريان جديد جذب نمايند. و از جمله معيارهاي غير مالي كه در بسياري از تحقيقات ارتباط آن بر معيارهاي مالي مورد بررسي قرار گرفته است، رضايتمندي مشتريان مي‌باشد. در فصل اول پس از بيان مسأله تحقيق به اهميت و ضرورت تحقيق اشاره شده و همچنين اهداف تحقيق را بيان مي‌كنيم و چارچوب نظري تحقيق كه بيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تبييني و فرضيات تحقيق نيز اشاره گرديده است و در ادامه تاريخچه تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژها و اصطلاحات آمده است.

2-1 بيان مساله تحقیق

اهميت معيارهاي غير مالي بر سنجش عملكرد مالي شركت‌ها و واحدهاي گوناگون شركت‌ها و تأثير معيارهاي غير مالي بر معيارهاي مالي و تحقیقاتی که در گذشته صورت پذیرفته است نشان دهنده شواهدی در ارتباط با ارتباط رضایتمندی مشتریان و عملکرد های مالی آتی می باشد. چندین تحقیق و بررسی صورت پذیرفته که نشان دهنده ارتباط مثبت بین رضایتمندی مشتریان و عملکردهای مالی آتی بوده است. در حالی که دیگر تحقیقات و بررسی‌ها نشان دادند که تاثیر مالی رضایتمندی مشتریان در صنایع و شرکت‌ها متفاوت و مختلف است. با توجه به رقابت بوجود آمده در میان شرکت‌های بیمه در صورت عدم شناخت عوامل مؤثر بر درآمدها، گاه این شرکتها با کاهش در آمدها روبرو می شوند که بعضاً ممکن است کیان شرکت را به خطر بیندازد. چنانچه بیمه گر در ارزیابی عوامل ناموفق باشد، امکان از دست دادن درآمدهای فعلی و حتی درآمدهای آتی وجود دارد. از جمله این موارد اینکه شرکت‌های بیمه گر با از دست دادن قراردادها و بیمه شدگان فعلی خود مجبور به جبران ظرفیت خالی بوجود آمده می باشد، این موضوع به دو صورت بر درآمد این شرکت‌ها تاثیر می گذارد اول اینکه این شرکت‌ها مجبور می شوند جهت بدست آوردن بیمه شدگان جدید و درآمد‌های جدید درصدی از درآمد خود را بعنوان حق‌الزحمه نمایندگان بابت بازاریابی بپردازند. و دوم اینکه بعضاً جهت پوشش خلاء بوجود آمده مجبور به پذیرش قراردادهای بیمه ای جدید با درآمد کم و تعهدات زیاد می شوند. اما با عدم شناخت عوامل مؤثر گاهی این شرکت‌ها با شرایط خاصی روبرو می شوند که ممکن است کیان شرکت را به خطر بیندازد. از سویی دیگر در شرایط رقابتی بوجود آمده شرکت‌ها می توانند نسبت به جذب بیمه شدگان جدید اقدام نموده و موجب افزایش درآمد خویش و پیشرفت صنعت بیمه در کشور شوند که این امر با شناخت این عوامل میسر خواهد شد. در این تحقیق از منظر بیمه‌گزار و مشتری به آن نگاه مي‌شود چرا که بیمه‌گزار یکی از عوامل مهمی است که جنبه‌های مختلف شرکت بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر بیمه‌گزار علت اصلی تشیکل و ادامه فعالیت یک شرکت بیمه می‌باشد. از اینرو توجه و شناخت نسبت به نیاز و خواسته‌های وی بسیار مهم و ضروی است. اینکه بیمه‌گزار چه جنبه‌هایی از خدمات و امکانات شرکت را مورد توجه قرار داده و بوسیله آنها شرکت را ارزیابی می‌کند؟ خواسته و توقعات وی چیست؟ آيا رضايتمندي بيمه‌گزار بر درآمد شركت بيمه مكمل مؤثر است؟ رضایت بیمه گزار تابع چه عوامل است؟ خدمات بیمه چگونه، کی و کجا بایستي ارائه شوند تا رضایت وی بدست آید؟ آیا شرکت‌های بیمه محصول بیمه ای مطلوب و مورد نظر بیمه گزار را ارائه داده اند؟ بیمه گر چگونه می تواند با برآورد کردن احتیاجات بیمه شده درآمدهای فعلی را حفظ کند؟ چگونه می تواند درصدد درآمدهای جدید باشد؟ بنابراین در این تحقیق ما بدنبال شناسایی ارتباط متغیرهای رضایت بیمه گزار و درآمد شرکت بيمه خواهیم بود که تحت عنوان «تبیین ارتباط رضایت بیمه‌گزاران و درآمد شرکت‌های بیمه مکمل درمان» مورد بحث قرار خواهد گرفت. در شرکت مورد بررسي از سال 1387تغييرات درآمد باعث بروز مسائلي در شرکت گرديد که در سال 1388با توجه به کاهش چشمگير درآمد اين موضوع به تعديلات نيرو و بازنگري در سياست‌هاي مالي شرکت شد.

تعداد صفحه :158

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

53 Comments

juisseg · بهمن 18, 1396 at 11:35 ب.ظ

generic cialis
best price to buy generic cialis online
http://cialismednrx.com
cialis offer
cheap cialis

noinueg · بهمن 19, 1396 at 0:02 ق.ظ

cialis cheap
order cialis canada
http://cialismednrx.com
cialis tadalafil tablets
buy cialis online

mimouslyg · بهمن 19, 1396 at 1:07 ق.ظ

cialis online
brand cialis online pharmacy
http://cialismednrx.com
generic cialis canadian
buy cialis

frinueg · بهمن 19, 1396 at 12:39 ب.ظ

generic cialis online
cheap cialis india
http://cialismednrx.com
buy tadalafil india no prescription buy
buy cialis online

ShataVerg · بهمن 19, 1396 at 3:41 ب.ظ

cialis online
split cialis pills 10mg
http://cialismednrx.com
suprax 100 mg cialis pills
cheap cialis

reorattg · بهمن 19, 1396 at 4:39 ب.ظ

buy cialis
walgreens cialis online pharmacy
http://cialismednrx.com
how long does cialis 20mg
cheap cialis online

Jouthdutg · بهمن 19, 1396 at 9:33 ب.ظ

buy cialis online
generic cialis tadalafil 20mg cialis
http://cialismednrx.com
wiki generic viagra cialis pills
cheap cialis online

skacleg · بهمن 20, 1396 at 5:15 ق.ظ

cialis cheap
vicodin pill picture cialis generic
http://cialismednrx.com
correct dosage of cialis
generic cialis online

impaiffg · بهمن 20, 1396 at 7:12 ق.ظ

generic cialis online
cialis buy online overnight shipping
http://cialismednrx.com
generic cialis lowest price
buy cheap cialis

Bariemyg · بهمن 22, 1396 at 9:10 ق.ظ

buy generic cialis
buy cialis australia
http://cialismednrx.com
order brand cialis
generic cialis

skycleg · بهمن 22, 1396 at 7:23 ب.ظ

buy cialis online
cheapest generic cialis online
http://cialismednrx.com
cialis 20mg rezeptfrei
buy cheap cialis online

arromaXg · بهمن 22, 1396 at 7:23 ب.ظ

buy cheap cialis
us cialis online pharmacy buy viagra cialis a
http://cialismednrx.com
cialis 5mg price prescript
buy cialis

attinob · بهمن 23, 1396 at 4:08 ق.ظ

cialis
generic cialis daily use cheap
http://cialiskntrc.com
viagra trial pack cialis 20mg
buy cialis online

Chobibeb · بهمن 23, 1396 at 4:51 ق.ظ

buy cialis online
viagra gold cialis generic
http://cialiskntrc.com
viagra onsale cialis pills
cialis

endonseb · بهمن 23, 1396 at 5:05 ق.ظ

cialis
generic cialis online without prescription
http://cialiskntrc.com
indian buy generic cialis cialis
cheap cialis online

nutbakb · بهمن 23, 1396 at 9:52 ق.ظ

buy cialis online
order cialis online without a prescription canadian pharmacy
http://cialiskntrc.com
order cialis online without a prescription grapefruit juice
cheap cialis online

Lancelicb · بهمن 23, 1396 at 11:00 ق.ظ

buy cialis online
buy cialis online without a rx
http://cialiskntrc.com
viagra more health continuing education cialis 20mg cialis
cialis

utinocobb · بهمن 23, 1396 at 11:28 ق.ظ

cialis online
buy cialis europe
http://cialiskntrc.com
picture tablet cialis 20mg
buy cheap cialis

enCaleb · بهمن 23, 1396 at 11:48 ق.ظ

buy cheap cialis
brand cialis online pharma
http://cialiskntrc.com
buy genuine cialis 20mg
buy cialis

Gemyevexb · بهمن 23, 1396 at 4:22 ب.ظ

cheap cialis
generic for cialis
http://cialiskntrc.com
array cialis pills
buy cialis online

tigoNornb · بهمن 23, 1396 at 5:16 ب.ظ

cialis online
sample of cialis pharmacy
http://cialiskntrc.com
buy cialis online in florida
buy cialis online

antepsyb · بهمن 24, 1396 at 2:01 ق.ظ

buy cialis online
order cialis online without prescription canadian pharmacy
http://cialiskntrc.com
buy cheap generic cialis i
cheap cialis online

Voivamow · بهمن 24, 1396 at 6:01 ق.ظ

edrugstore cialis pills
generic cialis
par internet cialis 20mg
cheap cialis online
price cialis 20mg nurofen plus

nutbak · بهمن 24, 1396 at 6:48 ق.ظ

cialis pills free trial
buy cialis online
edrugstore cialis pills cialis
online cialis
cialis c

Bariemy · بهمن 24, 1396 at 6:53 ق.ظ

order cialis tadalafil
cialis
cialis 5mg price prescript
generic cialis online
cheap cialis

Trignee · بهمن 24, 1396 at 12:02 ب.ظ

generic cialis 5mg
buy cheap cialis
buy geneВ­ric ciaВ­lis
buy cialis
cialis brand name online 20mg

Accomi · بهمن 24, 1396 at 1:17 ب.ظ

sex cialis pills
buy cialis
generic cialis sale
cialis
buy cialis online without a health

Laudge · بهمن 24, 1396 at 1:20 ب.ظ

buy cialis online usa
buy cialis
cialis discount online
cialis cheap
generic cialis 20mg best buy spain

towsDece · بهمن 24, 1396 at 2:00 ب.ظ

order cialis online without a health
buy cheap cialis
buy generic cialis canada
buy cialis online
indian cialis tablets

hobsefs · بهمن 24, 1396 at 6:30 ب.ظ

generic cialis online india
generic cialis
otc cialis pills
buy cialis online
medicamentul reductil cialis 20mg

clipits · بهمن 24, 1396 at 6:46 ب.ظ

next day brand cialis only online
buy cheap cialis online
prices cialis 20mg
cialis online
cialis online cialis cialis

ReoryCepb · بهمن 25, 1396 at 3:27 ق.ظ

cialis coupon
cialis
http://cialisampsl.com
how to buy cialis generic drugs
cheap cialis

skacleb · بهمن 25, 1396 at 4:16 ق.ظ

cialis
spam viagra cialis generic levitra
http://cialisampsl.com
viagra femenina natural cialis generic
buy generic cialis online

VemHailib · بهمن 25, 1396 at 9:00 ق.ظ

generic cialis online
splitting cialis pills
http://cialisampsl.com
cheap cialis tablets
buy cialis online cheap

Ephepayb · بهمن 25, 1396 at 10:10 ق.ظ

buy cialis generic
comprare price cialis generic
http://cialisampsl.com
tab 20mg cialis tablets
cialis coupon

Laudgeb · بهمن 25, 1396 at 10:36 ق.ظ

generic cialis
viagra dejstvo cialis pills generic
http://cialisampsl.com
buy now cialis
buy cialis online

endonseb · بهمن 25, 1396 at 3:11 ب.ظ

cheap generic cialis
correct dosage of cialis 20mg
http://cialisampsl.com
indian buy generic cialis
cheap cialis

Voivamowb · بهمن 25, 1396 at 10:47 ب.ظ

buy cialis online cheap
viagra gold cialis generic
http://cialisampsl.com
order cheap cialis without prescription
cialis coupon

Sauckyb · بهمن 26, 1396 at 6:42 ق.ظ

buy viagra online
is viagra a controlled substance
http://viagraabdmr.com
viagra patent expiration
buy generic viagra

Spoowlutb · بهمن 26, 1396 at 7:29 ق.ظ

buying viagra online
how to make homemade viagra
http://viagraabdmr.com
007 viagra uk
order viagra online

seriWafeb · بهمن 26, 1396 at 12:07 ب.ظ

cheap viagra
prices for viagra
http://viagraabdmr.com
viagra challenge
buy viagra

Idealpb · بهمن 26, 1396 at 1:40 ب.ظ

generic viagra online
compro viagra
http://viagraabdmr.com
generic viagra online reviews
viagra for sale

aerorab · بهمن 26, 1396 at 1:49 ب.ظ

buying viagra online
herbal viagra pills
http://viagraabdmr.com
viagra x le donne
online viagra

towsDeceb · بهمن 26, 1396 at 5:26 ب.ظ

generic viagra online
what happens if a female takes viagra
http://viagraabdmr.com
viagra in stores
online viagra

Gemyevexb · بهمن 26, 1396 at 8:07 ب.ظ

buy generic viagra
viagra advertisement
http://viagraabdmr.com
viagra generic name
buy generic viagra

Attinewb · بهمن 27, 1396 at 6:58 ق.ظ

buying viagra online
viagra 6 free sample
http://viagraabdmr.com
viagra generic price
buy viagra online

Actineb · بهمن 28, 1396 at 5:57 ق.ظ

buy cialis online
order cialis online without a over the counter
http://cialisredp.com
generic cialis 20mg best buy spain
buy cialis online

shiewlyb · بهمن 28, 1396 at 6:49 ق.ظ

cialis online
cheap cialis for sale
http://cialisredp.com
buy cialis in the uk
cialis online

frinueb · بهمن 28, 1396 at 11:32 ق.ظ

generic cialis online
generic cialis tadalafil 20mg
http://cialisredp.com
cialis mail order definition
online cialis

Bariemyb · بهمن 28, 1396 at 1:01 ب.ظ

buy generic cialis
cialis online cialis cialis
http://cialisredp.com
viagra dejstvo cialis pills
buy generic cialis

trattemb · بهمن 28, 1396 at 1:21 ب.ظ

buy generic cialis online
split cialis pills 10mg
http://cialisredp.com
brand name cialis online
cialis online

towsDeceb · بهمن 28, 1396 at 6:12 ب.ظ

cialis online
lowest price cialis generic viagra
http://cialisredp.com
ordering cialis
cialis online

twindignb · بهمن 29, 1396 at 2:31 ق.ظ

cheap cialis online
how much is viagra at walmart cialis generic
http://cialisredp.com
order cialis no prescription
generic cialis

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *