متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان : بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

عنوان :

بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : چهارجوب تحقیق:

(پروپزال) 1 -1- بیان مسئله:

بافت هاي تاریخی و قدیمی شهرهاي کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازي کالبدي و توانمندسازي عملکردي آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداري مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدي و عملکردي می گردند. شناسایی وضعیت کالبدي و عملکردي این بافتها به منظور برنامه ریزي و مدیریت، حفظ و نگهداري آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. فرسودگی بافت ها و عدم عمران خودجوش مردم باعث متروك شدن این سرمایه هاي تاریخی و فرهنگی شده، و نیز انهدام ساختار اقتصادي گذشته و مشاغل قدیمی که روزي مایه حیات شهري بودند و عدم کارایی کالبدي بافت ها در زندگی امروزه ساکنین این بافت ها و نبود سرانه هاي خدماتی مناسب زندگی از جمله مسائل قابل بحث و تعامل است. شهر موجودي است زنده و فعال که با نبض زندگی و نیازهاي روزمره مردم در تپش است. بنابراین وقتی فکر استفاده فعال و امروزي از بافتها و ساختمانهاي قدیمی در شهرها مطرح میگردد، این بافتها و بناها نیز باید مطابق با زمان براي پاسخگویی به نیازهاي جدید تجهیز و آماده گردند و با مقتضیات زندگی امروز تطابق یابند. نوسازي بافت قدیمی کاري جند بخشی و میان بخشی، از این رو نیازمند مطالعات گوناگون در زمینه تاریخ بافت شهري، سیستم ساختمانی بناهاي قدیمی و نحوه بازسازي و رفع مشکلات آنها، شناخت الگوي معماري موجود در بافت تاریخی، شناخت عناصر معماري و ساختمانی در بناهاي قدیمی دورههاي مختلف، مطالعات اقتصادي و حقوقی در خصوص نحوه جلب سرمایهگذاري و حصول بازدهی اقتصادي و … است. همچنان که شکلگیري و رونق و سپس فرسودگی و بیاعتبار شدن بافتهاي شهري امري تدریجی است، نوسازي و بازسازي بافت قدیمی نیز کاري تدریجی و جزء به جزء خواهد بود. با همین قیاس سرمایهگذاري در این بافتها نیز فرایندي تدریجی و مستمر و نیازمند زمان است. این فرایند سرمایه گذاري تدریجی نه تنها باید بافتها و ساختمانهاي فرسوده را نوسازي و بازسازي کند، بلکه باید مردم شهر و به ویژه ساکنان بافتهاي قدیمی را نسبت به سرنوشت آینده این بخش از شهر آگاه، حساس و علاقمند سازد. این کار میسر نمیشود مگر با روي آوردن به سهیم کردن و مشارکت فعال و گسترده مردم در طرحهاي بازسازي و نوسازي شهري. 1 -2-اهداف تحقیق: 1- حفظ سیماي شهر هاي قدیمی به لحاظ بافت و قدمت با در نظر گرفتن برنامه ریزي صحیح و کارآمد. 2- توجه به بافت هاي فرسوده براي حفظ و حراست از بافت- هاي تاریخی و سنتی ( جلوگیري از مرگ بافت هاي تاریخی). 3- حفاظت از هویت بومی و محیطی و استفاده از توان هاي بافت ها در برنامه ریزي و طراحی شهري. 1 -3- ضرورت و اهمیت تحقیق: در دوره تحولات جدید شهرنشینی و مشکلات ناشی از آنها، مراکز و بافت هاي تاریخی شهرها بیش از سایر نقاط شهري در معرض تأثیرات نامطلوب توسعه شهري قرار گرفته اند؛ چنانکه پیامدهاي این موضوع را در سیماي شهرهاي تاریخی دنیا و بویژه شهرهاي تاریخی ایران، به روشنی می توان دید؛ تا آنجا که لزوم احیاي ارزشهاي بافت هاي تاریخی در مسیر تحولات جدید، ناگزیر می نماید. کهنگی و قدمت بافت هاي یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی علاقگی ساکنان و مالکان به نوسازي منطقه از سوي دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدي، کاهش ارزشهاي محله اي، افول کیفیت هاي فرهنگی، بصري، اجتماعی، اقتصادي و …، و حتی ویرانی بسیاري از بافت ها، تجهیزات و تأسیسات موجود در این بخش از شهرها انجامیده است که در صورت عدم جلوگیري از آن، به مرگ و انهدام بافتهاي یاد شده منجر خواهد گردید. علاوه بر این، وجود این پدیده، فساد کالبدي را به بافت هاي مجاور نیز تسري خواهد داد. بافت هاي تاریخی و سنتی شهرها که می توانند به عنوان توجیه افتخارات گذشته، احراز هویت بومی و مردمی، ارضاي احساسات خاطره برانگیز، حفاظت از افتخارات غیرقابل تکرار و …، مورد توجه قرار گیرند، به مکانهاي فرسوده اي تبدیل شده اند که افت زندگی اجتماعی، متروك و نیمه متروك شدن بناها، وجود مسکن نامناسب و ناایمن، نامتناسب بودن شبکه هاي دسترسی، کمبود یا فقدان تأسیسات و تجهیزات شهري و در مجموع، تنزل کالبدي، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و …، به وضوح مشاهده می گردند.

تعداد صفحه :99

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories:

2 Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *