متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش صنایع

عنوان:

ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما:

دکتر مصطفي ستاک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات تحقيق1
       1-1 انتخاب حوزه تحقيق2
     1-2 بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين2
       1-3 ضرورت انجام تحقيق4
       1-4 نوآوري هاي تحقيق5
       1-5 اهداف تحقيق6
       1-6 نحوه بررسي ادبيات موضوع7
     1-7 کليد واژگان جستجو7
فصل دوم : مروري بر ادبيات موضوع8
       2-1 مديريت زنجيره تامين9
       2-2 تاريخچه و روند تکامل مديريت زنجيره تامين10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
 

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 198011
             2-2-4 دهه 199011
       2-3 عمليات اصلي زنجيره تامين12
             2-3-1 عمليات تامين منابع و تدارکات13
                 2-3-1-1 خريد14
                   2-3-1-2 مديريت مصرف15
                   2-3-1-3 انتخاب فروشنده15
                   2-3-1-4 مذاکره قرارداد16
                   2-3-1-5 مديريت قرارداد17
       2-4 تاريخچه مساله انتخاب تامين کنندگان18
       2-5 روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان22
             2-5-1 روش هاي تحليلي22
             2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي22
 

2-5-3 تکنيک هاي MADM

24
 

2-5-4 مدل هاي رياضي

25
             2-5-5 مدل هاي آماري27
             2-5-6 تئوري مجموعه هاي فازي27
       2-6 بررسي ويژگي هاي مختلف مساله انتخاب تامين کنندگان29
             2-6-1 تعين اندازه سفارشات به تامين کننده ها29
             2-6-2 مدل هاي چند دوره اي30
             2-6-3 مدل هاي موجودي30
       2-7 جمع بندي31
فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پيش فرض هاي آن32
       3-1 مقدمه33
       3-2 مدل سفارش يك محصول خاص33
       3-3 معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول37
     3-5 مدل انتخاب ترکيب بهينه وسائل حمل و نقل40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامين كنندگان با حداقل کردن هزينه هاي موجودي و نگهداري کالا

41
       3-7 جمع بندي42
فصل چهارم: معرفي مدل هاي ارائه شده       43
       4-1 مقدمه44
       4-2 معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي    44
             4-2-1 پارامترهاي مدل تک محصولي44
             4-2-2 فرمولسازي رياضي45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-3-1 پارامترهاي مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-4 مدل انتخاب تامين کنندگان به همراه انتخاب وسايل حمل و نقل50
             4-4-1 پارامترهاي مدل51
             4-4-2 فرمولسازي رياضي52
             4-5 پارامترهاي مدل انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن هزينه هاي موجودي54
             4-5-1 فرمولسازي رياضي55
       4-6 جمع بندي57
 

فصل پنجم : نتايج عددي

58
     5-1 مقدمه59
     5-2 تکنيک هاي تصميم گيري چند هدفه و برنامه ريزي آرماني59
     5-3 تبديل مدل غير خطي چند هدفه به مدل غير خطي تک هدفه63
     5-4 نتايج عددي براي مدل سفارش تک محصولي67
     5-5 مثال هاي عددي مدل سفارش همزمان چند محصول71
     5-6 نتايج عددي براي مدل انتخاب ترکيب بهينه وسايل حمل و نقل77
     5-7 نتايج عددي براي مدل انتخاب تامين کنندگان با احتساب هزينه موجودي و نگهداري81
فصل ششم: نتيجه گيري84
     6-1 نتايج کسب شده85
   

 

فهرست جداول

عنوان جدولصفحات
جدول2-1 دسته بندي مقالات مختلف21
جدول 5-1 تعداد متغير ها،محدوديت ها و محدوديت هاي غير خطي65
جدول 5-2 تعداد متغير ها، محدوديت هاي مسئله با ابعاد مختلف66
جدول 5-3 شبکه تامين بهينه برای مدل تک محصولي67
جدول 5-4 مثال عددي براي مدل تک محصولي70
جدول 5-5 ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در محصولات71
جدول 5-6 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مسائل مختلف74
جدول 5-7 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مدل با ابعاد بزرگتر76
جدول 5-8 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل77
جدول 5-9 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل با سايز بزرگ79
جدول 5-10 محصولات و مواد اوليه توليدي به وسيله هر تامين کننده81
جدول 5-11 ضريب مصرف هر يک از مواد اوليه در محصولات81
جدول 5-12 پاسخ هاي بهينه حاصل از حل مدل81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجيره تامين ساده9
شکل 2-2 زنجيره تامين توسعه يافته10
شکل 2-3 سير تکاملي زنجيره تامين12
شکل 2-4 عمليات زنجيره تامين13
نمودار 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعي23
نمودار 2-6 توزيع مقالات MADM25
نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل هاي رياضي26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازي منتشر شده در هر سال27
شکل 2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکي و ترکيبي در 10 سال اخير29
شکل 3-1 شبکه تامين قطعه مورد نظر خريدار و مواد اوليه35
شکل 3-2 شبکه تامين مربوط به سفارش همزمان چند محصول39
شکل 5-1 روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه60
شکل 5-2 شبکه تامين بهينه براي مدل تک محصولي67
شکل 5-3 شبکه تامين بهينه براي سفارش همزمان چند محصول73
 

چکيده

زنجيره تامين، مجموعه اي از فعاليتها و فرآيندهاي متنوع تجاري (همچون تأمين كننندگان، كارخانجات، توزيع كنندگان و خرده فروشان) مي باشد، كه با يكديگر درجهت بدست آوردن مواد خام، تبديل مواد خام به محصولات نهايي و تحويل اين محصولات نهايي به خرده فروشان همكاري مي كنند. امروزه شرکت هاي توليدي براي حفظ جايگاه رقابتي خود بايد هزينه هاي اضافي فرآيندهاي مختلف زنجيره تامين را با بهره گرفتن از اصلاح فرآيندها کاهش دهند. از جمله اصلاح اين فرآيندها، برون سپاري قطعات و خدماتي است که جزء کالاهاي استراتژيک سازمان به حساب نمي آيند و با برونسپاري آن ها علاوه بر کاهش قيمت محصولات نهايي، هزينه هاي نيروي انساني و تکنولوژي نيز كاهش مي يابند و به اين ترتيب امکان تمرکز بيشتر بر روي شايستگي هاي محوري سازمان فراهم مي آيد. در اين ميان انتخاب تامين کنندگان مناسب، به شکل معناداري منجر به کاهش هزينه هاي خريد مواد و بهبود شرايط رقابتي مي گردد .به همين دليل، متخصصين باور دارند که انتخاب تامين کننده، مهمترين فعاليت دپارتمان خريد است.

 

تاکنون مدلهاي متفاوتي براي حل اين مسئله به کار گرفته شده اند که همواره به انتخاب تامين کنندگان سطح اول که مستقيما با خريدار در ارتباطند مي پردازند و توجهي به تامين کنندگان سطح دوم ندارند. اين در حالي است که اغلب کارخانجات براي موضوع تامين کنندگان لايه دوم اهميت ويژه اي قايل هستند و اگرچه در مطالعات آکادميک توجهي به اين موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده مي تواند تاثير بسزايي در کيفيت و قيمت قطعات نهايي داشته باشد. به همين دليل در اين پژوهش تلاش بر اين است تا علاوه بر تامين کنندگاني که به طور مستقيم با شرکت درارتباطند، تامين کنندگان تامين کنندگان نيز به عنوان سطح دوم تامين مورد بررسي قرار گيرند و تامين کنندگان بهينه در هر دو لايه انتخاب شوند. به اين ترتيب با در نظر گرفتن خصوصيات تامين کنندگان سطح دوم نظير قيمت، کيفيت و حمل و نقل به موقع، تاثير ويژگي هاي مختلف آنان درانتخاب تامين کنندگان سطح اول بررسي مي شود. در نهايت اعتبار مدل هاي ارائه شده با بهره گرفتن از نمونه هاي عددي متعدد سنجيده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :