متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : تعیین تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد
مھندسي شیمی – مھندسی فرآیند
عنوان :
تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خشک کردن پاششی به عنوان گزینه اي مناسب براي خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها به محصول پودري شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهاي بالا باعث کاهش رطوبت محصول و در نتیجه پایداري و ماندگاري بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندن باکتري ها نیز منجر می شود.

هدف از این تحقیق، تعیین شرایط بهینه اي براي خشک کردن پاششی سوسپانسیون Bifidobacterium bifidum است. به این منظور سوسپانسیون هایی حاوي پودر آب پنیر، سوکروز، عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، 1664 B.bifidum PTCC به آن تلقیح شده و به مدت 48 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازي قرار گرفت؛ سپس توسط خشک کن پاششی مدل (Buchi, Flawil, Switzerland) Buchi B-191، و تحت شرایط از پیش تعیین شده براي هر آزمایش خشک شد.

روش پاسخ سطحی یا Response Surface Methodology(RSM براي طراحی و تحلیل آزمایشات، مدلسازي فرآیند و بهینه سازي مورداستفاده قرار گرفت. فاکتورها ي اصلی دماي هواي ورودي، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصد زنده ماندن B.bifidum و رطوبت پودر حاصله به عنوان پاسخهاي موردنظر به منظور بهینه سازي انتخاب شدند.

از نقطه نظر آماري، در شرایط بهینه براي رسیدن به حداکثر درصد زنده ماندن و حداقل مقدار رطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهاي اصلی به صورت زیر گزارش شدند:

.15/00gr = 4/00 ؛ مقدار مالتودکسترین bar = 103/15° ؛ فشار هوا C = دماي هواي ورودي

براساس مدل هاي پیش بینی شده براي پاسخها، دماي هواي ورودي موثرترین فاکتور بر هر دو پاسخ می باشد. همچنین می توان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترین بستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتري نسبت به مالتودکسترین می باشد.

مقدمه

پروبیوتیکها، باکتريهاي زنده اي هستند که به عنوان مکملهاي غذایی-دارویی به کار می روند و با تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدي بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید و مصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادي یافته است.

گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق 1644 B.bifidum PTCC می باشد. معمولا تولید غذاهاي پروبیوتیکی محتوي B.bifidum در سطح 106–107 CFU به ازاي هر گرم یا هر میلی لیتر توصیه می شود. اخیرا تکنولوژي خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شده است. این روش به علت مزایاي زیادي که نسبت به روش خشک کردن انجمادي دارد، می تواند به عنوان جایگزین مناسبی براي آن به کار رود. از طرفی بکارگیري دماهاي مورد نیاز براي تولید پودري با محتواي رطوبت حدود 4% که پایداري و ماندگاري آنرا تضمین می کند، منجر به کاهش درصد زنده ماندن پروبیوتیک می شود. به نظر می رسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به استرس هاي ناشی از خشک کردن پاششی امري غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، این تاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازي شرایط خشک کردن پاششی گونه B.bifidum بسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا با وجود محدودیت هاي پیش رو، بهینه سازي سه فاکتور از مهم تری ن فاکتورهاي موثر بر خشک کردن پاششی گونه B.bifidum با هدف تولید پودري با کیفیت بالا، حداکثر سولهاي پروبیوتیک زنده و حداقل رطوبت انجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidum در پی خشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل اول

روش هاي خشک کردن و دسته بندي انواع خشک کن ها

1-1- مقدمه

در بین کلیه واحدهاي صنعتی شاید بتوان گفت که عملیات خشک کردن بیشترین کاربرد را داشته باشد؛ زیرا که در اکثر مراحل تولید لااقل یک مرحله خشک کردن به چشم می خور د. اگر بخواهیم تعریف جامعی از خشک کردن داشته باشیم باید گفت خشک کردن گرفتن رطوبت مواد تا رسیدن به یک محصول جامد است که به طرق مختلفی مانند حرارت دادن و تبخیر کردن آب درون مواد، کار مکانیکی یعنی فشرده کردن مواد و خارج کردن آب درون آن، جذب آب از درون مواد از طریق مواد شیمیایی جاذب الرطوبه, انجماد آب درون مواد و تصعید آن می تواند صورت گیرد که مهمترین آنها تبخیر رطوبت از طریق حرارت دهی می باشد که بیشتر مد نظر است. در این تحقیق نیز خشک کردن از طریق تبخیر صورت می گیرد و گاز داغ مورد استفاده در خشک کن هوا می باشد.

2-1- روش های خشک کردن

تعداد بسیار متنوع موادي که لازم است خشک شوند از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با هم کاملاً متفاوتند و همچنین طرق مختلف حرارت دهی براي فرآیند خشک کردن وجود دارد بنابراین بسیار مشکل است که بتوان همه روشهاي ممکن براي خشک کردن را دسته بندي کرد. تعدادي از روشهاي معمول خشک کردن که در صنایع به کار می رود را می توان به صورت زیر دسته بندي کرد:

1-2-1- خشک کردن از طریق جابجایی

در این روش حرارت محسوس محیط گازي از طریق انتقال حرارت جابه جایی به سطح ماده تر داده می شود. عامل خشک کننده (هوا) از روي ماده تر یا از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کند. براي صرفه جویی در انرژي مقداري از هواي خروجی به سیستم برگشت داده می شود. معمولاً از هواي داغ به عنوان عامل خشک کردن استفاده می شود ولی از مواد دیگري مانند گازهاي خروجی از دستگاهها یا بخار داغ و … نیز می توان به عنوان خشک کننده استفاده کرد. براي خشک کردن مواد قابل انفجار یا مواد اشباع از حلالهاي آلی، از گاز بی اثري مانند نیتروژن یا مخلوط نیتروژن – بخار آب به عنوان عامل خشک کردن در یک سیستم کاملاً بسته استفاده می شود. در چنین سیستمی رطوبت تبخیر شده از طریق میعان از سیستم جدا می شود.

1-2-2- خشک کردن هدایتی

در این روش, حرارت لازم به طریق هدایتی از یک سطح داغ سوز ي، صفحه اي استوانه اي یا دیواره خشک کن تأمین می شود. در این روش خشک کردن مقدار انتقال حرارت به بدنه مواد، نه فقط به هدایت حرارتی سطح داغ بلکه همچنین به ضریب حرارت بین منبع گرم کننده و سطح داغ بستگی دارد.

منبع گرم کننده سطح داغ معمولاً بخار داغ، مایعات آلی، فلزات گداخته یا ذوب شده یا حاملهاي دیگر انرژي اند که ضریب انتقال حرارت بالایی دارند. از آنجایی که همه حرا رت لازم براي تبخیر رطوبت ماده از میان لایه هاي مواد عبور می کند، راندمان حرارتی این روش خشک کردن بیشتر از راندمان روش جابه جایی است زیرا در روش جابه جایی بیشتر حرارت عامل خشک کننده از بالاي مواد به بیرون از خشک کن هدایت می شود.

تعداد صفحه : 159

قیمت : یازده هزار تومان

 

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

205 Comments

gordmymnt · دی 30, 1396 at 8:03 ق.ظ

buy cialis online
red cialis generic viagra online
http://gencialismedonlinemrx.com
correct dosage of cialis
generic cialis

impalpd · دی 30, 1396 at 9:26 ق.ظ

generic viagra online
viagra generic online
http://genviagrammrx.com
who is viagra girl
buy viagra

Sauckyt · دی 30, 1396 at 10:42 ق.ظ

online cialis
generic cialis tadalafil us
http://gencialismedonlinemrx.com
buy cialis online pharmacy
generic cialis online

anosymnd · دی 30, 1396 at 12:41 ب.ظ

cheap viagra online
d hacks viagra
http://genviagrammrx.com
viagra gnc
generic viagra online

Muccifyt · دی 30, 1396 at 4:53 ب.ظ

cialis online
buy cialis online now
http://gencialismedonlinemrx.com
cialis 10mg
buy generic cialis online

utinocobt · بهمن 1, 1396 at 10:46 ق.ظ

buy generic cialis
buy daily cialis
http://gencialismedonlinemrx.com
cialis 20mg side effe
buy cialis

arromaXd · بهمن 1, 1396 at 2:44 ب.ظ

generic viagra online
viagra y otros
http://genviagrammrx.com
ben stiller female viagra
viagra cheap

inpuntyt · بهمن 1, 1396 at 6:22 ب.ظ

buy cialis online
cialis 20mg side effects
http://gencialismedonlinemrx.com
online cialis order
buy cialis

Pexabampd · بهمن 1, 1396 at 7:37 ب.ظ

buy viagra online
herbal substitutes for viagra
http://genviagrammrx.com
what viagra does to the body
buy generic viagra

tigoNornd · بهمن 2, 1396 at 2:19 ب.ظ

buy viagra
can women take viagra
http://genviagrammrx.com
viagra what to expect
cheap viagra online

Spoowlutd · بهمن 2, 1396 at 7:59 ب.ظ

buy viagra online
viagra over the counter cvs
http://genviagrammrx.com
viagra v levitra
generic viagra

ignodst · بهمن 3, 1396 at 8:08 ب.ظ

buy cheap cialis online
generic cialis cheapest
http://gencialismedonlinemrx.com
generic cialis tablets
buy generic cialis

Laudget · بهمن 3, 1396 at 11:49 ب.ظ

buy cialis generic
cost cialis generic drugs cialis
http://buycialisgenmrxonline.com
taking viagra with cialis generic
cheap cialis

inpuntyt · بهمن 4, 1396 at 0:55 ق.ظ

online cialis
levaquin inhaler cialis pills cialis
http://cheapcialisbuymrxonline.com
experience cialis 20mg
buy cialis

itehacet · بهمن 4, 1396 at 2:45 ق.ظ

generic cialis
cialis offer
http://buycialisgenmrxonline.com
cialis order canada buy
buy cheap cialis coupon

frinuet · بهمن 4, 1396 at 3:00 ق.ظ

online cialis
natural forms of viagra cialis pills
http://cheapcialisbuymrxonline.com
brand cialis online
generic cialis

Actinet · بهمن 4, 1396 at 12:07 ب.ظ

buy cialis online
generic cialis 20mg best buy cancun cialis
http://cheapcialisbuymrxonline.com
viagra commande cialis 20mg cialis
cialis

Spoowlutt · بهمن 4, 1396 at 1:12 ب.ظ

buy cialis online
cialis online canada no prescription
http://buycialisgenmrxonline.com
cheap cialis from canada
buy cialis generic

Enlintyt · بهمن 4, 1396 at 7:20 ب.ظ

buy cialis generic
cialis tablets vega
http://buycialisgenmrxonline.com
cialis generic 10mg
buy cialis online

Ephepayt · بهمن 4, 1396 at 10:10 ب.ظ

generic cialis online
cheap soft cialis pills
http://buycialisgenmrxonline.com
comprare cialis online pharmacy
generic cialis online

Jouttizt · بهمن 4, 1396 at 10:37 ب.ظ

buy cialis generic
viagra suisse cialis pills
http://buycialisgenmrxonline.com
cheap generic cialis pills cialis
generic cialis online

Geanycle1 · بهمن 5, 1396 at 7:39 ق.ظ

buy cialis generic
cialis ordering
http://cialisgenmedsonline.com
buy cialis professional online
cheap cialis online

Theows2 · بهمن 5, 1396 at 8:59 ق.ظ

generic cialis
probenecid aspirin cialis pills
http://cialisgenmedsonline.com
generic cialis 20mg ebay mexico
cheap cialis

aidenied1 · بهمن 5, 1396 at 1:01 ب.ظ

buy cialis online
woman and cialis pharmacy
http://cialisgenmedsonline.com
generic cialis online without prescription
cheap cialis online

CedeQual2 · بهمن 6, 1396 at 6:46 ق.ظ

cheap cialis online
manufacturer cialis 20mg
http://cialisgenmedsonline.com
buy cialis generic college
generic cialis online

CorWhopy1 · بهمن 6, 1396 at 11:47 ق.ظ

cheap generic cialis
cialis pills cheap
http://cialisgenmedsonline.com
price of cialis tablets
buy cialis online

Pondume2 · بهمن 6, 1396 at 12:17 ب.ظ

buy cialis
buy cialis without a prescription
http://cialisgenmedsonline.com
what is generic cialis
cheap cialis

Bariemym · بهمن 7, 1396 at 4:03 ق.ظ

cialis
cheap buy generic cialis online
http://gencialismedsmrrxonline.com
buy generic cialis in shanghai
generic cialis online

Weissesem · بهمن 7, 1396 at 11:42 ق.ظ

generic cialis online
canada cialis online pharmacy
http://gencialismedsmrrxonline.com
does generic cialis work
buy cialis generic

Eldeda · بهمن 7, 1396 at 11:43 ق.ظ

buy cheap cialis online
viagra average age cialis generic
http://buychcialismrxonline.com
viagra adalah cialis pills
buy cialis online

Jouthdut · بهمن 7, 1396 at 1:23 ب.ظ

generic cialis
cialis online canadian pharmacy
http://buychcialismrxonline.com
price of cialis pills
buy cialis online

VemHailim · بهمن 7, 1396 at 1:25 ب.ظ

cheap generic cialis
lamisil blogs cialis pills
http://gencialismedsmrrxonline.com
montreal cialis generic
generic cialis online

Jouthdut · بهمن 7, 1396 at 9:11 ب.ظ

buy cialis online
diabetes cialis tablets
http://buychcialismrxonline.com
buy cialis online without prescription
online cialis

Gemyevexm · بهمن 7, 1396 at 10:57 ب.ظ

buy cialis
buy online cialis
http://gencialismedsmrrxonline.com
cialis 10mg
buy cialis

Whiciapm · بهمن 8, 1396 at 6:41 ق.ظ

cialis coupon
buy generic cialis online
http://buycialisonlinemrx.com
cialis 20mg tablets cialis
buy generic cialis

Fististm · بهمن 8, 1396 at 8:27 ق.ظ

buy cialis online
viagra shop in london cialis generic
http://gencialismedsmrrxonline.com
viagra vs forum cialis pills
cheap generic cialis

Ordirer · بهمن 8, 1396 at 10:13 ق.ظ

cheap cialis online
what is generic cialis
http://buychcialismrxonline.com
cialis pills online drugs
buy cialis online

Weissese · بهمن 8, 1396 at 12:08 ب.ظ

buy cheap cialis
coupons for cialis generic
http://buychcialismrxonline.com
sale cheap generic cialis
online cialis

Laudge · بهمن 9, 1396 at 6:38 ب.ظ

cheap cialis online
poppers and cialis 20mg
http://norxbuycialisonline.com
sex cialis pills
buy cialis

Muccifym · بهمن 9, 1396 at 7:17 ب.ظ

buy cialis
cialis 5mg
http://buynrxcialisonline.com
viagra trial pack cialis 20mg
buy cialis online

bophix · بهمن 9, 1396 at 8:22 ب.ظ

online cialis
tinnitus cialis online pharmacy
http://buycialisonlinewvrx.com
cialis for sale online
buy cheap cialis online

ReoryCepm · بهمن 10, 1396 at 3:03 ق.ظ

buy cialis online
how long does cialis 20mg cialis
http://buycialisonlinemrx.com
buy cheap generic cialis in online drugstore buy
buy cialis online

Weissese · بهمن 10, 1396 at 4:03 ق.ظ

buy cialis
cialis online p harmacy canada
http://vvvrxbuycialisonline.com
canada cialis generic maintain an erection cialis
buy cheap cialis

opiquifem · بهمن 10, 1396 at 4:27 ق.ظ

cialis
viagra beograd cialis pills
http://buycialisrxonline.com
buy cheapest cialis buy
generic cialis online

Enlinty · بهمن 10, 1396 at 3:34 ب.ظ

buy cialis
buy cialis online toronto
http://norxbuycialisonline.com
cialis for order generic
cheap cialis online

enCalem · بهمن 10, 1396 at 3:58 ب.ظ

buy cialis
generic cialis overnight shipping cost
http://buynrxcialisonline.com
best place to buy cialis cialis
generic cialis online

Voivamow · بهمن 10, 1396 at 5:32 ب.ظ

online cialis
viagra and weight lifting cialis generic
http://buycialisonlinewvrx.com
price 20mg buy cialis online
buy cheap cialis

Pexabampm · بهمن 11, 1396 at 0:18 ق.ظ

buy cialis online
cialis india generic
http://buycialisonlinemrx.com
what company makes viagra cialis 20mg
buy cialis online

Chobibem · بهمن 11, 1396 at 1:29 ق.ظ

buy cialis online
cialis generic tadalafil
http://buycialisrxonline.com
order cialis online without health
cialis

Reasolo · بهمن 11, 1396 at 2:35 ق.ظ

cheap cialis online
generic cialis free shipping
http://vvvrxbuycialisonline.com
cialis ordering
generic cialis

Eldeda · بهمن 11, 1396 at 6:00 ب.ظ

cialis online
cialis buy cialis online
http://norxbuycialisonline.com
online cialis no prescription
buy cheap cialis

Enlintym · بهمن 11, 1396 at 6:19 ب.ظ

buy cialis online
brand cialis online pharma
http://buynrxcialisonline.com
order cialis
cheap generic cialis

Eldeda · بهمن 11, 1396 at 7:48 ب.ظ

cialis online
viagra dejstvo cialis pills generic
http://buycialisonlinewvrx.com
generic cialis free shipping
cialis online

Veddyhicm · بهمن 12, 1396 at 3:34 ق.ظ

generic cialis online
woman cialis pills
http://buycialisrxonline.com
generic cialis tabs
cheap cialis

Monorafe · بهمن 12, 1396 at 5:42 ق.ظ

online cialis
lamisil blogs cialis pills
http://vvvrxbuycialisonline.com
generic cialis online india
buy cialis

reoratt1 · بهمن 16, 1396 at 4:51 ق.ظ

cialis coupon
cialis tablets
http://cialismrxgonline.com
buy cialis online canada
buy cialis

diuspismm · بهمن 16, 1396 at 5:31 ق.ظ

cheap generic cialis
natural forms of viagra cialis pills cialis
http://buynrxcialisonline.com
order generic cialis online
cheap cialis

shiewly1 · بهمن 16, 1396 at 6:39 ق.ظ

generic cialis online
order cialis from canada
http://cialismrxgonline.com
cialis coupon
buy cialis generic

tigoNornm · بهمن 16, 1396 at 1:43 ب.ظ

buy cialis online
generic cialis effectiveness
http://buycialisonlinemrx.com
canada cialis online pharmacy
buy cialis online

Jouthdut1 · بهمن 16, 1396 at 2:34 ب.ظ

cheap cialis online
metformin expiration cialis generic pills
http://cialismrxgonline.com
lilly brand cialis buy ontario cialis
generic cialis online

Smorwaym · بهمن 16, 1396 at 3:37 ب.ظ

buy cialis online
citrate dosage buy tadalafil
http://buycialisrxonline.com
lasix and viagra cialis generic pronounce
buy cialis generic

gordmymn1 · بهمن 16, 1396 at 11:13 ب.ظ

buy cialis online
viagra natural femenina cialis generic
http://cialismrxgonline.com
vega cialis tablets
cheap generic cialis

utinocob1 · بهمن 17, 1396 at 9:01 ق.ظ

buy cialis online
order cialis online no prescription
http://cialismrxgonline.com
buy cialis professional online
cheap generic cialis

glulky1 · بهمن 17, 1396 at 8:36 ب.ظ

cialis online
generic cialis 20mg best buy mexico online drugstore
http://cialismrxgonline.com
generic cialis 5mg
buy cheap cialis

Veddyhic1 · بهمن 18, 1396 at 5:37 ق.ظ

buy cialis
tadalafil cost buy cialis online
http://cialismrxgonline.com
love cialis pharmacy
cialis

twindignm · بهمن 18, 1396 at 7:14 ب.ظ

buy cialis online
acheter cialis 20mg
http://buycialisonlinemrx.com
order generic cialis online
buy cialis online

Spoowlutm · بهمن 19, 1396 at 5:21 ق.ظ

buy cialis online
cialis india generic
http://buycialisonlinemrx.com
buy cialis online in california
buy cialis online

Idealpm · بهمن 22, 1396 at 6:05 ق.ظ

buy cialis online
generic cialis online
http://buycialisonlinemrx.com
purchase cheap cialis soft tabs
buy cialis online

sleepaym · بهمن 22, 1396 at 4:56 ب.ظ

buy cialis online
viagra dejstvo cialis pills generic
http://buycialisonlinemrx.com
suprax 100 mg cialis pills cialis
buy cialis online

Veddyhicb · بهمن 23, 1396 at 5:27 ق.ظ

cialis online
taking viagra young cialis pills
http://cialiskntrc.com
cialis buy cialis online
buy cialis online

Ordirer · بهمن 24, 1396 at 7:27 ق.ظ

get cialis prescription and order cialis online
cialis
reductil in romania cialis 20mg
buy generic cialis
tadalafil buy generic cialis

juisse · بهمن 24, 1396 at 4:27 ب.ظ

generic cialis cialis
cialis cheap
1 a day cialis 20mg buy
generic cialis online
buy cialis

aerora · بهمن 24, 1396 at 7:07 ب.ظ

prices cialis soft tabs
generic cialis
site edu cialis generic
online cialis
buy cialis online canada buy

Accomib · بهمن 25, 1396 at 5:05 ق.ظ

cheap generic cialis
buy cialis no rx
http://cialisampsl.com
cialis generic purchase
buy generic cialis

Outfibe · بهمن 25, 1396 at 10:37 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
secured loan bad credit
bad loans
fast money online
loans

emurdyb · بهمن 25, 1396 at 1:05 ب.ظ

generic cialis online
cheap generic cialis
http://cialisampsl.com
how much is cialis pills shop
generic cialis

trattemb · بهمن 25, 1396 at 2:55 ب.ظ

buy generic cialis online
generic cialis work
http://cialisampsl.com
how long does last cialis 20mg
generic cialis

VeveJomi · بهمن 25, 1396 at 3:34 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
america advance
bad credit loans
money to loan
bad credit loans

VeveJomi · بهمن 25, 1396 at 5:50 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
quick small loans
bad credit loans
online payday loans california
bad credit loans

Infalk · بهمن 25, 1396 at 11:47 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
bad credit rating loans
bad credit loans
online payday loans for bad credit
bad loans

Frielia · بهمن 26, 1396 at 1:57 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
payday now
bad credit loans
www loan com
bad credit loans

vickula · بهمن 26, 1396 at 2:46 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
signature loans bad credit
bad credit loans
barrow money
loans

Widefs · بهمن 26, 1396 at 4:05 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
money advance
bad loans
consumer loan services
bad loans

DYDROPPY · بهمن 26, 1396 at 6:26 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
unsecured loans for you
loans
consumer lending
bad credit loans

Widefs · بهمن 26, 1396 at 6:33 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
personal loan application form
loans
bad loans
loans

Ephepayb · بهمن 26, 1396 at 8:01 ق.ظ

how to buy viagra
walmart viagra price
http://viagraabdmr.com
what happens when a woman takes viagra
how to buy viagra

Arelay · بهمن 26, 1396 at 8:25 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
small loans without credit checks
bad loans
american loan services
bad loans

Outfibe · بهمن 26, 1396 at 10:08 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
get a payday loan
bad credit loans
get personal loan
bad credit loans

Frielia · بهمن 26, 1396 at 11:11 ق.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
payday loans no debit card
bad credit loans
i need a payday loan from a direct lender
bad credit loans

VeveJomi · بهمن 26, 1396 at 12:54 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
payday loans jackson ms
bad credit loans
quick money online
bad loans

Widefs · بهمن 26, 1396 at 1:59 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
loans online for bad credit
bad credit loans
365 day loan
bad loans

endonseb · بهمن 26, 1396 at 4:00 ب.ظ

viagra for sale
is viagra covered by insurance
http://viagraabdmr.com
viagra by mail
generic viagra online

excagmab · بهمن 26, 1396 at 5:36 ب.ظ

generic viagra
viagra medicaid
http://viagraabdmr.com
viagra stories
viagra without prescription

Infalk · بهمن 26, 1396 at 6:49 ب.ظ

http://badcreditloansnynjllausa.com
how payday loans work
bad loans
payday loans houston tx
loans

Jagoto · بهمن 26, 1396 at 9:59 ب.ظ

http://advanceloansbad.com
instalment loan

bad credit personal loans for 3000
payday loans online

Trainue · بهمن 27, 1396 at 0:12 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
advance payday loan

hometown cash advance
advance loans

aerove · بهمن 27, 1396 at 0:56 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
interest rates on personal loans

bad credit cash loan
payday express

SeillRon · بهمن 27, 1396 at 2:37 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
money loan now

bad credit personal loans
advance loans

Outweix · بهمن 27, 1396 at 3:11 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
where can i get a personal loan with no credit

payday loans in one hour
payday loans online

adonia · بهمن 27, 1396 at 5:31 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
private loans for bad credit

payday loans direct lender bad credit
payday loans online

ambuck · بهمن 27, 1396 at 6:10 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
find me a loan

quick loans reviews
advance loans

Felilk · بهمن 27, 1396 at 7:10 ق.ظ

http://advanceloansbad.com
loans pay day

how can i get cash fast
payday express

piduardy · بهمن 27, 1396 at 7:39 ق.ظ

http://tadalafil777.com/
is there generic cialis
buy cialis online
buying cialis online without prescription
cheap cialis online

Abuflax · بهمن 27, 1396 at 9:11 ق.ظ

http://tadalafil777.com/
mixing cialis generic viag
cheap cialis online
cialis pills online drugs
cheap cialis online

Idogigo · بهمن 27, 1396 at 10:38 ق.ظ

http://tadalafil777.com/
shelf life cialis online pharmacy
generic cialis
buy generic cialis us
cialis online

SeillRon · بهمن 27, 1396 at 11:24 ق.ظ

http://tadalafil777.com/
diabetes cialis tablets
cialis online
cheap brand cialis
cialis online

Abuflax · بهمن 27, 1396 at 12:57 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
canada cialis online pharmacy
generic cialis
generic cialis side effects
buy generic cialis online

Abuflax · بهمن 27, 1396 at 2:55 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
cialis 5 mg online
buy generic cialis online
voucher cialis generic drugs
cialis online

fraubs · بهمن 27, 1396 at 3:31 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
buy cialis online without prescripition
cheap cialis online
generic daily cialis pills
cialis online

Coendy · بهمن 27, 1396 at 5:00 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
cheapest cialis generic buy
buy cialis online
risks buy tadalafil
generic cialis

piduardy · بهمن 27, 1396 at 7:22 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
best price for generic cialis
buy cialis online
does generic work cialis pills
cialis online

searymn · بهمن 27, 1396 at 7:54 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
buy 20 mg cialis online
cialis online
order cialis canada
cheap cialis online

Jagoto · بهمن 27, 1396 at 9:15 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
cialis online overnight delivery
buy cialis online
walmart cialis 20mg
cialis online

Ododofs · بهمن 27, 1396 at 11:40 ب.ظ

http://tadalafil777.com/
mixing viagra cialis generic
cialis online
viagra femenina natural cialis generic
cialis online

vickula · بهمن 28, 1396 at 5:56 ق.ظ

http://paydaycash1loan.com/
can you get a loan with no credit
payday cash loan
mypayday
payday cash advance online

Gemyevexb · بهمن 28, 1396 at 7:18 ق.ظ

generic cialis online
mexico cialis generic
http://cialisredp.com
generic cialis ship to canada
buy generic cialis

VeveJomi · بهمن 28, 1396 at 7:47 ق.ظ

http://paydaycash1loan.com/
cash advance lenders online
payday cash loan
cash usa net
payday cash loan

VeveJomi · بهمن 28, 1396 at 9:14 ق.ظ

http://paydaycash1loan.com/
same day online loans
payday cash advance
payday loan advance
cash advance online

VeveJomi · بهمن 28, 1396 at 10:11 ق.ظ

http://paydaycash1loan.com/
1 hour payday loans
payday cash advance online
payday loans lenders only
payday cash loan

vickula · بهمن 28, 1396 at 11:56 ق.ظ

http://paydaycash1loan.com/
cash advance nashville tn
cash advance online
payday loans florida
cash advance online

DYDROPPY · بهمن 28, 1396 at 1:40 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
i need a loan but i have bad credit
payday cash advance online
easy loans to get
cash advance online

VeveJomi · بهمن 28, 1396 at 2:37 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
loan qualification
cash advance online
same day cash loans online
payday cash loan

Spoowlutb · بهمن 28, 1396 at 3:30 ب.ظ

generic cialis online
cheap generic cialis pills
http://cialisredp.com
cialis online overnight delivery
buy generic cialis

Infalk · بهمن 28, 1396 at 4:06 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
quick online payday loans
cash advance online
direct lender online payday loans
payday cash advance online

insustyb · بهمن 28, 1396 at 5:45 ب.ظ

buy cialis
mail order cialis online pharmacy order
http://cialisredp.com
buy cialis online in canada
buy generic cialis

Widefs · بهمن 28, 1396 at 6:25 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
online loans for people with bad credit
payday cash advance
need cash now bad credit
payday cash loan

Widefs · بهمن 28, 1396 at 7:11 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
america cash loans
payday cash advance online
easy loans bad credit
payday cash advance

Infalk · بهمن 28, 1396 at 8:42 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
payday loans salem oregon
payday cash advance
america advance
payday cash advance

Infalk · بهمن 28, 1396 at 11:35 ب.ظ

http://paydaycash1loan.com/
loan qualification
payday cash loan
pay day lender
payday cash advance online

frestyb · اسفند 5, 1396 at 2:12 ق.ظ

generic cialis
buy cialis online
http://cialisredp.com
manufacturer cialis pills
buy generic cialis online

mimouslyb · اسفند 5, 1396 at 10:23 ق.ظ

cialis online
generic cialis from canada
http://cialisredp.com
uk generic cialis tadalafil
cheap cialis

pinourbb · اسفند 5, 1396 at 12:25 ب.ظ

generic cialis
ordering cialis online
http://cialisredp.com
viagra rap buy cialis online
generic cialis

Ordirer · اسفند 6, 1396 at 9:27 ب.ظ

tab 20mg cialis tablets
cheap generic cialis
sir giles viagra cialis 20mg
cheap cialis online

Unmalse · اسفند 7, 1396 at 5:44 ق.ظ

cialis online generic
generic cialis online
viagra cialis generic sildenafil citrate
generic cialis online

sleepay · اسفند 7, 1396 at 7:03 ق.ظ

cialis canadian pharmacy cheap
buy generic cialis
yahoo cialis online pharmacy
cheap generic cialis

RichardIcefe · اسفند 7, 1396 at 5:57 ب.ظ

viagra without a doctor’s prescription viagra without prescription viagra without a doctor https://viagraviagra.us/#

DIELAY · اسفند 8, 1396 at 4:52 ق.ظ

yasmin ed tabs cialis pills buy
buy cheap cialis coupon
safe cialis pills
buy cialis online

flueni · اسفند 8, 1396 at 1:03 ب.ظ

side effects rash cialis 20mg cialis
cialis coupon
herbal viagra for women cialis generic
cheap cialis

Attinew · اسفند 8, 1396 at 2:37 ب.ظ

dvd cialis generic
cialis online
cialis 5mg
buy cialis online

Gemyevexb · اسفند 15, 1396 at 0:37 ق.ظ

cialis online
viagra online prices cialis levitra
http://cialisrxmedscape.com
spam viagra cialis generic levitra
buy generic cialis

Veddyhicb · اسفند 17, 1396 at 4:06 ق.ظ

buy cialis online
and what cialis pills look like
http://cialiskntrc.com
order cialis online without medical
buy cialis online

Stewartblirl · اسفند 18, 1396 at 11:15 ق.ظ

wh0cd573621 buy cialis without a prescription amoxicillin

CharlesIsody · اسفند 18, 1396 at 2:37 ب.ظ

wh0cd573621 cymbalta 40 mg cipro for sale

Reasolob · اسفند 19, 1396 at 11:12 ب.ظ

buy generic viagra
when will viagra be generic
http://viagrachnln.com
cheapest generic viagra
buy viagra online

aerorab · اسفند 20, 1396 at 1:44 ق.ظ

cheap viagra online
viagra 50 vs 100
http://viagrachnln.com
viagra normal dose
buy viagra

Kennethunfon · اسفند 20, 1396 at 8:50 ق.ظ

wh0cd3096967 crestor abilify adalat online

Imardyb · اسفند 20, 1396 at 2:10 ب.ظ

buy generic viagra
viagra effects on women
http://viagrachnln.com
best time to take viagra
cheap viagra online

Smorwayb · اسفند 21, 1396 at 5:55 ق.ظ

buy cheap cialis coupon
generic cialis overnight
http://cialiskntrc.com
buying cialis online without prescription
buy cialis

nutbak · اسفند 21, 1396 at 8:39 ق.ظ

buy tadalafil prescription online
generic cialis online
cialis professional online
buy cialis online

Gemyevexb · اسفند 21, 1396 at 1:50 ب.ظ

cialis coupon
cialis non generic from canada
http://cialisampsl.com
viagra pills canada cialis 20mg buy
cialis

Jouthdut · اسفند 22, 1396 at 4:54 ق.ظ

viagra gold cialis generic
cialis online
prices cialis
generic cialis
medco cialis online pharmacy viagra

Weissese · اسفند 22, 1396 at 5:32 ق.ظ

buy cialis online toronto
buy cialis online
cialis pills online pharmacy
cialis online
buy cialis online without a rx cialis

Pexabampb · اسفند 22, 1396 at 2:55 ب.ظ

buy cialis
cialis canadian pharmacy cheap buy
http://cialiskntrc.com
buy generic cialis
online cialis

Chobibeb · اسفند 23, 1396 at 5:48 ق.ظ

cialis online
renova expres cialis pills
http://cialisonlrx.com
vega cialis tablets
buy cialis online

attaimbb · اسفند 23, 1396 at 6:12 ق.ظ

cialis online
buy cialis online in united states
http://cialisonlrx.com
buy generic soft cialis
cialis coupon

CharlesIsody · اسفند 23, 1396 at 6:58 ب.ظ

wh0cd573621 read this trazodone medication medication methotrexate

VemHailib · اسفند 23, 1396 at 11:32 ب.ظ

cialis online
cialis prescription online
http://cialisonlrx.com
sample cialis pills buy
cialis online

Spoowlut · اسفند 24, 1396 at 1:33 ب.ظ

buy cialis online toronto
cialis coupon
magnus sildenafil cialis generic pills
buy cialis generic

Kennethunfon · اسفند 25, 1396 at 7:25 ق.ظ

wh0cd3096967 prozac strattera medrol diflucan 150 mg tablets levitra cost

utinocob · اسفند 25, 1396 at 1:26 ب.ظ

viagra pills
cheap viagra
viagra blindness
online viagra

CharlesIsody · اسفند 25, 1396 at 11:24 ب.ظ

wh0cd3096967 cialis seroquel 10mg phenergan drug order baclofen online buspar

viaply · اسفند 26, 1396 at 6:27 ق.ظ

buy cialis online ontario
generic cialis online
cialis 20mg
generic cialis online

Idealpb · اسفند 26, 1396 at 9:49 ق.ظ

cialis
benefits of cialis generic drugs
http://cialisonlrx.com
order cialis online without a prescription alpha blockers cialis
buy cialis online

Voivamow · اسفند 26, 1396 at 4:49 ب.ظ

what is a viagra
cheap viagra
herb viagra for sale
generic viagra

towsDeceb · اسفند 27, 1396 at 7:49 ق.ظ

generic cialis
price of daily cialis 20mg
http://cialisonlrx.com
order cialis online no prescription
buy cialis online

Jouthdut · اسفند 27, 1396 at 2:56 ب.ظ

online viagra
buy viagra online
viagra competitors
cheap viagra

insusty · اسفند 27, 1396 at 10:48 ب.ظ

buying generic viagra online
generic viagra
how much viagra is sold each year
generic viagra

skycle · اسفند 28, 1396 at 1:46 ق.ظ

natural viagra for men
buy viagra online
viagra y otros medicamentos similares
generic viagra

pinourb · اسفند 28, 1396 at 8:54 ق.ظ

viagra strengths
cheap viagra
woman in viagra commercial
generic viagra

endonse · اسفند 28, 1396 at 9:04 ق.ظ

viagra spider
generic viagra online
viagra samples walgreens
viagra online

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *