متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

استاد راهنما:

دكتر سیدمحمد فاطمی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
1
فصل اول: کلیات

1-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
3
1-2-
بیان مسله -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
5
1-3-
سوالات تحقیق —————-
7
1-4-
ضرورت انجام تحقیق ———–
8
1-5-
فرضیات تحقیق —————-
8
1-6-
اهداف تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
9
1-6-1-
اهداف اصلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
9
1-6-2-
هدف کاربردی  —————-
9
1-7-
قلمرو تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
10
1-7-1-
قلمرو موضوعی  —————-
10
1-7-2-
قلمرو مکانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-7-3-
قلمرو زمانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-8-
روش انجام تحقیق ————–
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات ——–
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها ——
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی ———–
12
فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-
تحقیق و توسعه ————–
14
2-1-1-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان —————
15
2-1-2-
تعریف تحقیق و توسعه ——–
16
2-1-3-
اهداف تحقیق و توسعه ——–
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ——
20
2-1-5-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ————–
21
2-1-6-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ————–
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه ———-
27
2-2-
برون سپاری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری ———–
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ———–
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری ———–
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری —–
33
2-2-5-
اقدامات اولیه —————-
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان —
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری —-
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری —–
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری —————
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری —————
45
2-3-
مدیریت ریسک ————–
46
2-3-1-
تعریف ریسک —————
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها ——–
48
2-3-3-
مدیریت ریسک ————–
49
2-3-4-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ —
49
2-3-5-
انواع ریسک -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ———–
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ————
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک ——
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها —————
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها  ———–
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها —
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک —
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها ——
108
فصل سوم: روش تحقیق

3-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
113
3-2-
روش تحقیق —————-
114
3-3-
جامعه آماری —————-
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات —
115
3-5-
فرایند پژوهش—————-
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها ——
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —–
127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —-
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ——-
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران ————-
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور —–
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران –
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها —–
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک —
146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت –
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن —–
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
149
4-3-4-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
150
4-3-5-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
151
4-3-6-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——–
152
4-3-7-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
153
4-3-8-
وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان —-
155
4-3-9-
وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان –
156
4-4-
یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک —
157
4-4-1-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
165
4-4-2-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ————
166
4-5-
یافته های تحلیلی ————
168
4-5-1-
اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت ————-
168
4-5-2-
اولویت بندی ریسک ها ——–
170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-
پیشنهادهای کاربردی تحقیق —
193
5-2-
پیشنهادها برای پژوهش­های آتی —————-
206
5-3-
مشکلات و محدودیت های تحقیق —————
207
منابع فارسی و لاتین ———-
208

فهرست جداول
عنوان
صفحه
2-1-
نمونه­هايي از شايستگي­هاي محوري شركت­هاي بزرگ تجاري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
36
2-2-
سوالات اساسي ريشه­هاي عدم قطعيت ————-
54
2-3-
طبقه بندي ريسك براساس منابع –
75
2-4-
دسته­بندی 20تایی ریشه­ها و منابع ریسک ———-
76
2-5-
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008  ——
94
2-6-
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —–
95
2-7-
ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
102
3-1-
مقايسات زوجي به كار گرفته شده براي استخراج داده­ها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
120
3-2-
شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک ———–
121
3-3-
مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي احتمال وقوع ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
122
3-4-
مقیاس­های عددي استاندارد شده درجه­بندي شدت تاثير ريسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
122
3-5-
ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه­های 5گانه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
125
4-1-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد —-
132
4-2-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد —-
134
4-3-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
135
4-4-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت ————-
137
4-5-
فراواني قراردادهاي تحقیق و توسعه سازمان بر اساس طبقه­بندي و سطح دسترسي به اطلاعات
139
4-6-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان بر اساس دسته­بندي چهارگانه ———–
140
4-7-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان  بر اساس منطقه جغرافيايي  ————
142
4-8-
فراواني شيوه­ هاي بكارگيري پيمانكاران در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
144
4-9-
فراواني قراردادها از نظر ميزان تاخير در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
145
4-10-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر جنسيت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-11-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر سن –
148
4-12-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149
4-13-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
150
4-14-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع مدرك تحصيلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
151
4-15-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي —-
152
4-16-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
153
4-17-
پراكندگي سطح تحصيلات اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان ——
155
4-18-
پراكندگي نوع مدرك تحصيلي اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان —
156
4-19-
فهرست کامل ریسک­های شناسایی شده در سازمان صنايع دريايي اصفهان —————
157
4-20-
فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
165
4-21-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
167
4-22-
اهميت وزني اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP –
169
4-23-
لیست ریسک­های شناسایی شده و اولویت­بندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————-
170
4-24-
لیست ریسک­های اصلي ——-
176
فهرست نمودارها

4-1-
فراواني قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد ——
133
4-2-
درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
133
4-3-
فراواني قراردادها و درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها به تفكيك ماهيت موضوع قرارداد ——–
134
4-4-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه­هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
136
4-5-
درصد نسبي ارزش مبلغ قراردادها در زيرمجموعه­ هاي سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
136
4-6-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت  ————–
138
4-7-
فراواني قراردادها در زيرمجموعه هاي سازمان صنايع دريايي به تفكيك ماهيت  ————–
138
4-8-
فراواني قراردادهاي تحقیق و توسعه سازمان براساس طبقه­ بندي وسطح دسترسي به اطلاعات  —
139
4-9-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان بر اساس دسته ­بندي چهارگانه ————-
141
4-10-
مقايسه درصد فراواني پيمانكاران با درصد ارزش قراردادهاي واگذارشده به آنها در سازمان صنايع دريايي
141
4-11-
فراواني شيوه­هاي بكارگيري انتخاب پيمانكاران در سازمان صنايع دريايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
145
4-12-
فراواني قراردادها از نظر ميزان تاخير در سازمان صنايع دريايي اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
146
4-13-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر جنسيت  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-14-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر سن –
148
4-15-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149
4-16-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
151
4-17-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع مدرك تحصيلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
152
4-18-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر ميزان تحصيلات و نوع مدرك تحصيلي —-
153
4-19-
توزيع فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-20-
درصد فراواني اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-21-
پراكندگي سطح تحصيلات اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان ——-
155
4-22-
پراكندگي نوع مدرك تحصيلي اعضاي تيم شناسايي ريسك از نظر نوع همكاري با سازمان —-
156
4-23-
فراوانی و درصد فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز ————
166
4-24-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
167
4-25-
درصد فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
168
4-26-
اهميت وزني اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP —
170

فهرست اشکال
2-1-
عوامل محیطی یک سازمان ——-
22
2-2-
سازمان به عنوان سیستم باز و زیرسیستم­های آن —–
24
2-3-
رابطه عدم قطعیت و نیاز به تحقیق و توسعه ———
25
2-4-
وضعیت مؤسسات بر اساس درجه الزامات محیطی و درجه آمادگی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
26
2-5-
الگوي اجرايي برون­سپاري ——-
34
2-6-
الگوي درختي شايستگي­هاي محوري ————–
35
2-7-
سلسله مراتب توانمندي­هاي سازماني ————–
37
2-8-
ماتريس اهميت – توانايي ——-
41
2-9-
ماتريس ريسك تامين – هزينه —
42
2-10-
ماتريس تامين­كنندگان توانمند-هزينه ————-
43
2-11-
استراتژي­هاي ماتريس تامين­كنندگان توانمند – هزينه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
44
2-12-
پيوستار ريسك-عدم قطعيت —-
48
2-13-
طيف عدم قطعيت ————–
49
2-14-
دلايل مديريت ريسك­هاي پروژه –
50
2-15-
بيمه ­پذيري دارايي­ها و قابليت شناخت خطرات ——
53
2-16-
برهمكنش سوالات W  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
54
2-17-
نماي مدل SHAMPU ——–
55
2-18-
نماي مدل ALARM ———-
56
2-19-
نماي مدل  PRMA ———–
57
2-20-
نماي مدل  PMBOK ———
58
2-21-
نماي مدل  PRAM ———–
59
2-22-
نماي مدل  G.Smith ———
60
2-23-
نماي مدل  Leach ———–
61
2-24-
نماي مدل  Pritchard ——-
62
2-25-
مقایسه مدل­ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
64
2-26-
مقایسه فازها  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
67
2-27-
جايگاه فرآيندهاي 6گانه مديريت ريسك در 5 فرآيند اصلي PMBOK:2008 ————
68
2-28-
نمايش جزئيات فرآيندهاي مديريت ريسك در فرايندهاي PMBOK:2008 ————-
69
2-29-
نمايش مراحل چرخه برنامه­ريزي مديريت ريسك —-
70
2-30-
اعضاي شركت­كننده در فرآيند شناسايي ريسك­هاي پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
71
2-31-
رويكردهاي شناسايي ريسك —-
77
2-32-
ساختار شكست ريسك­هاي پروژه –
79
2-33-
نمونه­اي از دياگرام علت و معلول يا استخوان ماهي (ايشي­كاوا) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
89
2-34-
علت، ريسك، اثر ————–
91
2-35-
ايجاد اعتبار در تجزيه و تحليل ريسك ————-
93
2-36-
ماتریسSWOT و سئوالات کلیدی آن برای استخراج استراتژی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
106
2-37-
فرآيند ارزيابي ريسك ———-
110
4-1-
فراواني پيمانكاران سازمان صنايع دريايي اصفهان براساس منطقه جغرافيايي ————–
143
4-2-
مقايسات زوجي به كار گرفته شده براي استخراج داده­ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
169

فهرست پيوست ها

پ-1-
پرسش نامه 101 —————-
209

پ-2-
پرسش نامه 102 —————-
213

پ-3-
پرسش نامه 103 —————-
217

پ-4-
پرسش نامه 104 —————-
221

پ-5-
پرسش نامه 105 —————-
225
چكيده

جهاني شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده ، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. اين واقعيت در خصوص سازمان هايي كه بر پايه دانش و فن آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه حل ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اينكه برون­سپاري مزاياي فراواني به دنبال دارد، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش،  ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش ببرد. به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي سازمان صنايع دريايي اصفهان، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه­كارهاي پيش­گيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود. اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما مورد استفاده قرار گيرد.

 

1-1- مقدمه

جهاني­شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرايندها به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده و محصولات جديد، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

اين واقعيت در خصوص سازمان­هايي كه بر پايه دانش و فن­آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. ( شبلي، 1375)

امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره­اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره­مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركز گرايي به تمركز زدايي و نهايتا از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبكه­اي، از نشانه­هاي آشكار تحولات اساسي در محيط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل­ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه­حل­ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اينكه استفاده از برون­سپاري منجر به كاهش هزينه­ها، افزايش انعطاف­پذيري، تمركز بر شايستگي­هاي اصلي و دسترسي سريعتر به فن­آوري­ها و تكنولوژي­هاي جديد مي­شود، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش، ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش برد و گاهاَ به فاجعه تبديل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي يك سازمان تحقيق و توسعه، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه كارهاي پيشگيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود.

اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما جهت شناسايي و مديريت ريسك هاي برون سپاري اين پروژه­ها، مورد استفاده قرار گيرد.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 250

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :