دانلود متن کامل پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصی دندانپزشکی

گرایش : کودکان

عنوان : بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed یک مطالعه حیوانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكده دندانپزشکی

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان

 

بررسی تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر میزان Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed یک مطالعه حیوانی

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا صراف

سرکار خانم دکتر فاطمه مظهری

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر نصرالله ساغروانیان

سرکار خانم دکتر مریم جاویدی

سرکار خانم دکتر فرزانه احراری

 

سال تحصیلی:        92-93                       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….   i

چکيده فارسي  ……………………………………………………………………………………………………………….. ii

فصل اول:   مروری بر متون و  مقالات

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

اقدامات اولیه در دندانهای دچار اوالژن در محل حادثه…………………………………………………………. 4

گایدلاین درمانی برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥1mm)……………………………. 5

اقدامات پس از درمان………………………………………………………………………………………………… 7

1-2- مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………………… 25

1-3-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 30

1-4- اهداف و فرضيات…………………………………………………………………………………………….. 31

 

فصل دوم: روش‌‌ کار و مواد

روش‌‌ کار و مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

معیارهای ورود به مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

پروتکل بیهوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گروه بندی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

وایتال پرفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مراحل آماده سازی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 51

مدفون سازی در پارافین………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

بررسی رادیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ارزیابی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

فصل سوم: یافته‌ها

یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-1- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های  Avulsed شده………………………………………………. 59

3-2- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت 30 دقیقه………………………… 66

3-3- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت 30 دقیقه………………………… 74

3-4- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در محیط خشک به مدت 45 دقیقه………… 80

3-5- سایر یافته های هیستولوژیک…………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل چهارم: بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1- تاثیر کاربرد لیزر بر میزان آنژیوژنز و تعداد عروق خونی به دنبال ری پلنت در دندان های  Avulsed شده……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2- تاثیر کاربرد لیزر بر نوع و شدت آماس به دنبال ری پلنت در دندان های  avulsed شده……..95

4-3- تاثیر کاربرد لیزر بر پارامترهای ترمیم بافتی شامل وجود بافت جوانه ای، ادم، پیوستگی ادنتو بلاستها، نکروز، فیبروز و اسکار………………………………………………………………………………………………………………97

4-4- تاثیر کاربرد لیزر برمیزان تولید کلاژن توسط فیبروبلاست ها……………………………………………………99

4-5- تاثیر کاربرد لیزر بر موفقیت رادیوگرافیک ری پلنت دندان های Avulsed  شده………………….99

فصل پنجم: نتیجه گیری پيشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………103

پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………106

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

جدولعنوانصفحه
2-1تقسیم بندی گروههای تحت مطالعه43
2-2مراحل رنگ آمیزی  H&E53
3-1توزیع نوع آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله60
3-2توزيع فراوانی متغیر در گروههای ری پلنت بلافاصله61
3-3توزیع شدت آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله63
3-4میزان الیاف کلاژن در گروههای ری پلنت بلافاصله64
3-5بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای ری پلنت بلافاصله65
3-6توزیع نوع آماس در گروههای 30 دقیقه درآب66
3-7توزيع فراوانی متغیر در گروههای 30 دقیقه درآب67
3-8توزیع شدت آماس در گروههای 30 دقیقه درآب71
3-9توزیع میزان الیاف کلاژن در گروههای 30 دقیقه درآب72
3-10بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای 30 دقیقه درآب73
3-11توزیع نوع آماس در گروههای  30 دقیقه دربزاق75
3-12توزيع فراوانی متغیر در گروههای 30 دقیقه دربزاق76
3-13توزیع شدت آماس در گروههای 30 دقیقه دربزاق77
3-14میزان الیاف کلاژن در گروههای 30 دقیقه دربزاق78
3-15بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای 30 دقیقه دربزاق79
3-16توزیع نوع آماس در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک81
3-17توزيع فراوانی متغیر در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک82
3-18توزیع شدت آماس در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک85
3-19میزان الیاف کلاژن در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک86
3-20بررسی نتایج رادیوگرافیک در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک87

 

فهرست نمودارها

نمودارعنوانصفحه
3-1توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای ری پلنت بلافاصله60
3-2توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای 30 دقیقه درآب66
3-3توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای  30 دقیقه دربزاق74
3-4توزيع میانگین تعداد عروق در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک76

 

 


 

Nفهرست تصاویر

تصويرتصاویر عنوانصفحه
2-1رادیوگرافی اولیه باز بودن اپکس ها را نشان میدهد38
2-2دستگاه لیزر کم توان39
2-3نگهداری دندان در محیط­های مختلف40
2-4تابش لیزر به دندان44
2-5تابش لیزر به ساکت آلوئول44
2-6نحوه اسپلینت گذاری45
2-7مراحل اسپلینت کردن با سیم و کامپوزیت46
2-8اسپلینت نهایی47
2-9بررسی اکلوژن نهایی48
2-10مقایسه های رادیوگرافیک در فواصل زمانی 0، 1 و 2 ماهه49
2-11وایتال پرفیوژن50
2-12تهیه بلوک فکی51
3-1فیبروز و عروق خونی و اسکار62
3-2نئوواسکولاریزاسیون عروق خونی67
3-3ادم70
3-4نکروز پالپی83
3-5الیاف کلاژن ریم ادنتوبلاستی84
3-6آماس شدید85
3-7استئودنتین89
3-8نفوذ استخوان از انتهای اپکس90
3-9نمای کرونالی تر از شکل 8-391

 

 

فصل اول

 

مروری بر متون و مقالات


1-1- مقدمه

اغلب صدمات وارده به دندانهای دائمی‌ Traumatic Dental Injuries (TDI) ناشی از زمین خوردن بوده و پس از آن تصادفات رانندگی، خشونت و ورزش‌ها از علل اتیولوژیکTDI  هستند(1, 2). پسران دو برابر دختران دچار TDI می‌شوند و احتمال صدمات بیش از یک بار در آنها بیشتر است. همچنین افراد با نیازهای خاص استعداد بیشتری برای TDI دارند(3, 4).

یکی از جدی‌ترین صدمات دندانی، اوالژن(Avulsion) است که به جا به جایی کامل دندان به خارج از ساکت دندانی اطلاق می‌شود. در نتیجه ی این گونه صدمات، پالپ، الیاف پریودنتال و استخوان آلوئول به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رشته‌ای عصبی عروقی دندان و اتصالات پریودنتال قطع می‌شوند(5-7). الگوی صدمات وارده به دندان، بطور اولیه، به عواملی نظیر1) انرژی ضربه  2) جهت وارد آمدن ضربه و 3) قابلیت ارتجاعی ساختارهای پریودنتال حمایت کننده دندان بستگی دارد که در این میان قابلیت ارتجاعی بافتهای حمایت کننده، مهمترین عامل تعیین کننده در میزان گستردگی(شدت) آسیب، محسوب می‌شود. به طوریکه آسیب وارده به دندانهای شیری به دلیل قابلیت ارتجاعی بافتهای استخوانی اطراف دندانهای شیری، بطور معمول باعث جابجایی دندان شده و کمتر موجب شکستگی بافتهای سخت می‌گردد ولی در دندان های دائمی‌ به دلیل خاصیت ارتجاعی کمتر بافتهای اطراف دندان ها، عکس این حالت اتفاق خواهد افتاد(7).

صدمات اوالژن 16-5/0% کل صدمات دندانی را شامل می‌شوند(8) و اغلب در سنین 9-7 سالگی و در دندانهای سانترال دائمی‌ماگزیلا دیده می‌شوند، چرا که در این سنین دندان های سانترال در حال رویش بوده، ساختارهای احاطه کننده دندان انعطاف‌پذیر هستند و لیگامان‌های پریودنتال مقاومت بسیار کمی‌در برابر نیروهای خارج کننده(extrusive)  نشان می‌دهند(1, 4).

درگیری بیشتر سانترال‌های ماگزیلا می‌تواند به دلیل موقعیت این دندانها در فک باشد چرا که نسبت به ساير دندانها کمتر محافظت می‌شوند(4, 8). وجود اورجت افزایش یافته انسیزورها، اپن بایت قدامی‌و عدم پوشش کامل لب ها و به هم نرسیدن آنها به عنوان فاکتورهای مستعد کننده گزارش شده‌اند(5, 7). در کودکان با اورجت بیش از 3 میلی متر احتمال این رخداد بيشتر می‌شود. بین وضعیت اجتماعی اقتصادی با صدمات تروماتیک دندانی ارتباطی دیده نشده است(2). در غالب موارد، ترومای منجر به Avulsion، یک دندان را درگیر می‌کند، اما در برخی مواقع Avulsionمی‌تواند به صورت درگیری دندان های متعدد اتفاق افتد(9).

از دست رفتن دندانهای قدامی‌در کودکان و نوجوانان به دلیل ایجاد نقص قابل مشاهده، سبب طرد شدن آنها از گروه همسالان، محرومیت اجتماعی به دنبال آن و احساس شرمندگی و خجالت حین لبخند زدن در آن ها می‌شود و می‌تواند موجب پیامدهایی در ارتباط با کاهش عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی آنها گردد(9و8).

درمان ایده ال برای یک دندان Avulsed جایگذاری مجدد فوری با زمان خارج آلوئولی کمتر از 5 دقیقه است. اما متاسفانه اکثر دندانهای Avulsed با تاخیری در حدود 1 ساعت replant می‌شوند و این زمان طولاني خارج آلوئولی باعث از دست رفتن سلولهای PDL و به دنبال آن شکست در جایگذاری می‌شود. مطالعات کلینیکی کنونی نشان می‌دهندکه شکست درمان replantation در طی 5 سال اول پس از جایگذاری تقریباً 30 تا 40 درصد است.

جایگذاری فوری با توجه به عوامل مرتبط با حادثه از جمله حضور صدمات وسیع همراه و تهديدکننده حیات، وضعیت هیجانی بیمار در لحظه آسیب و یا عدم آگاهی و اعتماد به نفس مردم و حتی متخصصین در مورد شيوه های جایگذاری، به ندرت اتفاق می‌افتد(10). قربانیان صدمات فک و صورت شامل اوالژن دندانی، معمولاً کمکهای اولیه را از افرادی غیر از پرسنل آموزش دیده دندانپزشکی دریافت می‌نمایند. بنابراین در اکثر مواقع، عوامل مهم برای موفقیت replantationنمی‌توانند کنترل شوند. مطالعات نشان داده‌اند که این سناریو را می‌توان بطور قابل توجهی با آموزش در مورد ترومای دنتوآلوئولار و محیط نگهداری(مدیوم) به افراد عادی و افرادي بجز متخصصین سلامت دهان، خصوصاً کسانیکه در خدمات اورژانس مشغول به کار هستند برای دستیابی به درمانی موفق، بهبود بخشید.  Replantation  فوری دندان منجر به ترمیم بهتر PDL شده و بطور قابل توجهی وقوع تحلیل ریشه را کاهش می‌دهد. بنابراین به حداقل رسانیدن زمان سپری شده بین تروما و جایگذاری دندان و نگهداری دندان Avulsed در محیط های حد واسط مناسب ممکن است اثرات زیانبار دوره خارج آلوئولی روی سطح ریشه و ري واسکولاريزاسيون پالپي را کاهش داده و منجر به افزایش قابل توجهی در پروگنوز شود(11).

بطور معمول جایگذاری دندان طی 1 تا 4 ساعت پس از اوالژن رخ می‌دهد و بدنبال آن دژنراسیون سلولهای PDL یک رویداد شایع است و حضور بقایای PDL نکروز در سطح ریشه باعث تحریک وقوع تحليل التهابی ریشه که دلیل اصلی از دست دادن دندان Avulsed است خواهد شد(11).

برای داشتن یک پروگنوز خوب، طرح درمان مناسب بدنبال آسیب، دارای اهمیت زیادی می‌باشد. جایگذاری دندان Avulsed اگرچه در بسیاری از مواقع نمی‌توان بصورت فوری انجام پذیرد اما درمان انتخابی برای این نوع آسیب است. البته شرایط خاصی نیز وجود دارند که در آن موقعیت replant کردن دندان اندیکاسیونی ندارد. بطور مثال دندانهائی با پوسیدگی شدید یا بیماری پریودنتال، وضعیت‌های خاص پزشکی از قبیل نقص سیستم ایمنی، بیماری شدید قلبی، اختلالات صرع کنترل نشده، ناتوانی شدید ذهنی، دیابت کنترل نشده شدید و فقدان یکپارچگی آلوئولار و یا عدم همکاری بیمار کنترااندیکاسیون replant دندان محسوب می‌شوند(12).

به هرحال استفاده از گایدلاین‌ها می‌تواند برای ادامه یافتن بهترین مراقبت درمانی و رسیدن به حداکثر نتایج مطلوب مورد استفاده قرار گیرد. انجمن دندانپزشکان کودکان آمریکا با مرور مقالات دندانپزشکی خط مشی (Guideline)ارائه نمود که آخرین ویرایش آن در سال 2011 انتشار یافته است(12).

براساس این خط مشی پس از بررسی تاریخچه پزشکی و بررسی و رد نمودن کردن هرگونه آسیب نورولوژیک و غیر دندانی، تستهای تشخیصی زیر باید انجام شوند.

  • بررسی شکستگی آلوئولار
  • تجویز 3 رادیوگرافی با زوایای مختلف برای rule out شکستگی های ریشه
  • انجام تستهای وایتالیتی دندانهای قدامی‌ماگزیلا و مندیبل

تعداد صفحه :144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :