دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­ پور

دانشگاه مازندران

دانشکده­ی علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین ­پور

استاد راهنما:

دکتر: علی اکبر باقری خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………1
1-1. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….2
1-2. سوأل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….3
1-3. پیشینه­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………3
1-4. حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………….5
1-5. اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5
1-6. فصل­های پایان نامه …………………………………………………………………………………………………5
1-7. روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………..7
2-1. ادبیات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….8
2-1-1. جامعه………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2. اخلاق………………………………………………………………………………………………………………13
2-2. نقد و انتقاد……………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1. ادبیات انتقادی…………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1-1. ادبیات انتقادی قبل از مشروطه………………………………………………………………………..18
2-2-1-2. ادبیات انتقادی بعد از مشروطه…………………………………………………………………………21
2-2-3. شیوه­های انتقاد………………………………………………………………………………………………….26
2-2-3-1. هجو…………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-3-2. هزل…………………………………………………………………………………………………………….27
2-2-3-3. طنز………………………………………………………………………………………………………………28
2-2-4. شگردهای طنزپردازی…………………………………………………………………………………………29
2-2-5. درون مایه­های انتقاد…………………………………………………………………………………………..30
یادداشت­های فصل دوم…………………………………………………………………………………………………..31
فصل سوم: قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………..32
3-1. قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………………..33
3-2. آثار قیصر امین­پور………………………………………………………………………………………………….34
3-3. اندیشه­ی امین­پور…………………………………………………………………………………………………..34
3-3-1. دوران انقلاب و دفاع مقدس……………………………………………………………………………….36
3-3-2. بعد از دفاع مقدس……………………………………………………………………………………………..37
فصل چهارم: بررسی دیدگاه­های انتقادی در اشعار قیصر امین­پور……………………………………38
4. انتقادات قیصر امین­پور……………………………………………………………………………………………….39
بخش اول: انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………..40
4-1. انتقادات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..41
4-1-1. انقلاب……………………………………………………………………………………………………………..42
4-1-1-1. نظام پادشاهی………………………………………………………………………………………………..42
4-1-2. دفاع مقدس………………………………………………………………………………………………………44
4-1-2-1. تجاوز دشمن به کشور……………………………………………………………………………………44
4-1-2-2. آسیب جنگ بر کودکان…………………………………………………………………………………..45
4-1-2-3. جنگ طلبی…………………………………………………………………………………………………..47
4-1-2-4. مدعیان…………………………………………………………………………………………………………49
4-1-2-5. عدم درک شهادت………………………………………………………………………………………….50
4-1-3. پس از دفاع مقدس…………………………………………………………………………………………….51
4-1-3-1. انتقاد از هما تز……………………………………………………………………………………….52
4-1-3-1-1. تقابل بین زندگی روستایی و شهری……………………………………………………………..52
4-1-3-1-2. بی تفاوتی در عصر امروز……………………………………………………………………………62
4-1-3-2. انتقاد از بی عدالتی­های اجتماعی………………………………………………………………………63
4-1-3-2-1. انتقاد به رابطه و پارتی………………………………………………………………………………..63
4-1-3-3. انتقاد از بزرگ­سالی و عقل­گرایی……………………………………………………………………..64
بخش دوم: انتقادات سیاسی…………………………………………………………………………………………….69
4-2. انتقادات سیاسی……………………………………………………………………………………………………..70
4-2-1. انتقاد از عدم آزادی…………………………………………………………………………………………….70
4-2-1-1. عدم آزادی بیان……………………………………………………………………………………………..71
4-2-1-2. عدم آزادی عمل…………………………………………………………………………………………….75
4-2-2. انتقاد از جناح­های سیاسی…………………………………………………………………………………..82
بخش سوم: انتقادات فرهنگی…………………………………………………………………………………………..83
4-3. انتقادات فرهنگی……………………………………………………………………………………………………84
4-3-1. انتقاد از شاعران…………………………………………………………………………………………………85
4-3-2. انتقاد از فراموشی آرمان­گرایی………………………………………………………………………………88
بخش چهارم: انتقادات دینی- عرفانی………………………………………………………………………………..90
4-4. انتقادات دینی- عرفانی……………………………………………………………………………………………91
4-4-1. عدم خودشناسی………………………………………………………………………………………………..92
4-4-2. وابستگی­ها و دلبستگی­های دنیوی………………………………………………………………………..94
4-4-3. عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی…………………………………………………………………….96
4-4-4. سطحی نگری در دین. ………………………………………………………………………………………97
4-4-5. انتقاد به تظاهر و ریاکاری……………………………………………………………………………………99
بخش پنجم: انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………..101
4-5. انتقادات طنزآمیز…………………………………………………………………………………………………….102
4-5-1. موضوعات سیاسی- اجتماعی……………………………………………………………………………..104
4-5-1-1. عدم آزادی……………………………………………………………………………………………………104
4-5-1-2. نابه سامانی­های اجتماعی………………………………………………………………………………..106
4-5-2. موضوعات دینی………………………………………………………………………………………………..109
4-5-3. موضوعات شخصی و فردی (حدیث نفس) …………………………………………………………110
فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….113
5. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….114
نمودار……………………………………………………………………………………………………………………………118
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..119

چکیده

ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که علاوه بر بازتاب وضعیت سیاسی- اجتماعی به طرح انتقادات نیز روی می­آورند. انتقاد سازنده، مبارزه با پلیدی­ها و کج روی­ها و هدف آن اصلاح معایب و کاستی­هاست. قیصر امین­پور از شاعران معاصر است که مضامین اغلب اشعارش را به موضوعات اجتماعی اختصاص داده است. در ادوار آغازین شاعری او، محتوای شعرش آرمان­گرایانه بوده که به تدریج به سوی واقع گرایی، انسان مداری و جزیی نگری معطوف شده و از شعارگرایی در اشعارش کاسته و با واقعیت­های پیرامون خود همراه گردیده است. امین­پور با مشاهده­ی ناهنجاری­ها، کج روی­ها، و تضاد در ارزش­های اجتماعی به انتقاد بر می خیزد و درون مایه ی انتقادات او را می توان در موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی- عرفانی مورد برسی قرار داد. در بُعد اجتماعی به انتقاد از آسیب­های اجتماعی، ظلم و بی عدالتی، نبود ارزش­های فردی و اجتماعی می پردازد و آن را در سه دوره­ی انقلاب، دفاع مقدس و پس از دفاع مقدس مورد توجه قرار می دهد. در انتقادات سیاسی به نقد از دو موضوع عمده روی می آورد: یکی عدم آزادی و دیگری، جناح بندی­های سیاسی. در بعد فرهنگی، اصول اخلاقی و فرهنگی شاعران و فراموشی آرمان­گرایی را به انتقاد می گیرد. در محور دینی- عرفانی به نقد عدم خودشناسی، وابستگی و دلبستگی های دنیوی، عدم توجه به مرگ و آخرت اندیشی، سطحی نگری در دین، تظاهر و ریاکاری می پردازد. روش انتقاد او در پاره ای از موارد طنزآمیز است و او احساس می کند با طرح موضوعات جدی به صورت شوخی در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی بیشتر می تواند مؤثر واقع شود. عوامل ناهنجاری های اجتماعی، مروّجان بی عدالتی و پارتی بازی، دینداران ریاکار و سیاستمداران بد کردار و بی کردار، مهم ترین آماج­های انتقادات قیصر امین پور به شمار می آیند.

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :