متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان 1393)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل 1 : کلیات طرح مسئله

1-1- بيان مسئله. 3

1-2- روش تحقيق. 4

1-3- فرضیه ها. 6

1-4- اهداف تحقيق. 6

نوع روش تحقيق. 7

1-5- روش گردآوري اطلاعات:. 7

1-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات. 7

 

فصل 2 : مبانی نظری

2-1- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. 9

2-3- گردآوردن افراد جامعه. 12

2-4- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. 13

2-5- توریسم در مازندران. 14

2-6- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. 17

2-9- اهميت آب از نظر قرآن. 32

2-10- آب در معماری قبل اسلام. 33

2-11- آب در معماری بعد از اسلام. 34

2-12- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. 35

2-13- نقش نور در هنر معماری. 66

2-14- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. 70

2-15- نقش آب در ايران باستان. 73

2-16- نقش روان درمان آب. 76

2-17- چشمه و سيستم آبرساني. 77

2-18- گل و درخت. 86

2-19- فضای سبز وپارک های شهری. 89

2-21- ويژگي هاي اجتماعي فضاي سبز در شهر. 92

2-22- ويژگي هاي كالبدي فضاي سبز در ساختار شهري. 93

 

فصل 3 :بررسی مصداق های داخلی و خارجی

3-1- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. 98

3-2- رود دره ها و اهميت آن ها در برنامه ر یزي شهري. 100

3-4- رود دره ولنجک. 109

3-5- بررسي وضعيت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهي. 122

3-6- حاشیه رودخانه وایت. 145

 

فصل 4 : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی

4-1- جغرافياي تاريخي شهر ساري. 153

4-2- جغرافياي طبيعي شهر ساري. 159

4-3- جغرافياي سياسي ـ شهری ساري. 169

4-5- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. 198

4-6- عناصر شاخص مذهبی. 199

4-7- نشانه های اقلیمی. 200

4-8- نشانه های طبیعی. 201

4-9- ورودی هاي شهر. 206

4-10- سازمان ادراكي شهر ساري. 209

4-11- نظام و ویژگی‌های جمعيتي شهر ساري. 210

4-12- بافت شهر. 227

4-13- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. 229

4-14- اقليم و آب و هوا شهر ساری. 233

 

فصل 5 : تحلیل موقعیت ساختگاه

5-1- شناخت رودخانه تجن. 242

5-2- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. 250

5-3- تعیین حوزه فراگیر. 257

5-4- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. 257

5-5- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. 258

5-6- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. 258

5-8- آلودگی آب رودخانه تجن. 259

5-8- موقعیت جغرافیایی. 261

5-9- ساختار زمین شناسی. 262

5-10- باد. 262

5-11- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262

5-12- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263

 

فصل 6 : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها

6-1- چارچوب هاي طراحي در حاشيه رودخانه ها، جهت بقاي محيط زيست شهر. 274

6-2- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. 275

6-3- ضوابط طراحي پارك ها. 285

6-4- راهنماي انتخاب گياهان. 294

6-5- ويژگي هاي معماري شناسي گياهان درفضاي سبز. 305

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل (2- 1) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور.. 14

شکل( 2-2 ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری.. 28

شکل( 2-3 ) فضاهای باز شهری طراحی شده.. 29

شکل (2-5) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده.. 30

شکل (2-6).. 41

شکل(2-7).. 42

شکل (2-8).. 42

شکل (2-9).. 43

شکل(2-10).. 44

شکل (2-11).. 45

شکل 2-12.. 45

شکل (2-13).. 46

شکل (2-14).. 46

شکل (2-15).. 47

شکل (2-16).. 48

شکل (2-16).. 48

شکل (2-18).. 49

شکل (2-19).. 49

شکل (2-20).. 50

شکل(2-21) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام.. 51

شکل (2-22).. 51

شکل (2-23).. 52

شکل (2-24).. 52

شکل (2-25).. 53

شکل (2-26).. 54

شکل (2-27).. 55

شکل (2-28).. 56

شکل(2-29).. 57

شکل (2-30).. 58

شکل(2-31).. 59

شکل (2-32).. 59

شکل (2-33).. 60

شکل (2-34).. 61

شکل (2-35).. 62

شکل (2-36).. 63

شکل (2-37).. 63

شکل (2-38).. 64

شکل (2-39).. 80

شکل (2-40).. 85

شکل(2-41).. 87

شکل (3-1).. 103

شکل (3-2).. 110

شکل(3-3).. 111

شکل (3-4).. 112

شکل (3-5).. 114

شکل (3-6).. 117

شکل (3-7).. 118

شکل (3-8).. 123

شکل (3-9).. 125

شکل (3-10).. 126

شکل (3-11).. 128

شکل (3-12).. 130

شکل (3-13) دره فرحزاد قبل از ساماندهي.. 131

شکل (3-14).. 133

شکل (3-15) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (3-16) بعد از اجرا.. 134

شکل (3-17).. 136

شکل(3-18) بوستان نهج البلاغه.. 136

شکل (3-19).. 138

شکل (3-20)نتايج استاندارد هواي پاک.. 138

شکل (3-21) دیوار سبز.. 143

شکل (3-22) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود.. 144

شکل (3-23) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو.. 144

شکل(3-24) محل بازی کودکان.. 144

شکل(3-25) محل بازی کودکان.. 145

شکل (3-25).. 145

شکل (3-26).. 147

شکل (3-27).. 148

شکل (3-28).. 149

شکل (3-29).. 150

شکل (3-30).. 151

شکل (4-1).. 160

شکل (4-2).. 161

شکل (4-6).. 162

شکل (4-7).. 163

شکل (4-8) پهنه‌بندي زلزله و خطر سيل در ناحيه ساري.. 164

‌ شکل (4-9) تقسيمات ناحيه ساري.. 170

شکل (4-10) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور.. 171

شکل (4-11) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172

شکل (4-12) روند شكل گيري هسته اوليه.. 175

شکل (4-13) تطابق نظام توسعه بافت كهن بر سازمان فضايي موجود    176

شکل(4-15) گسست محلات قديمي توسط خيابان كشي هاي اخير.. 177

شکل(4-16) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر.. 178

شکل (4-17) عوامل كالبدي و طبيعي موثر بر توسعه شهر ساري.. 181

شکل (4-18) سازمان فضايي ـ فعاليتي شهر ساري.. 182

شکل (4-19) نظام استخوانبندي بافت كهن شهر.. 190

شکل (4-20) جهت گيري ابنيه در بافت كالبدي شهر.. 192

شکل (4-21) نحوه بلوك بندي در بافت كالبدي شهر ساري.. 193

شکل (4-22) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196

شکل (4-23) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197

شکل (4-24) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ.. 197

شکل(4-25) آب انبار میرزا مهدی، نشانه‌ای در مقیاس شهر.. 198

شکل(4-26).. 200

شکل (4-27).. 200

شکل(4-28).. 201

شکل(4-29).. 201

شکل(4-30).. 202

شکل (4-31) پهنه های موثر در تصویر ذهنی.. 203

شکل (4-32).. 203

شکل (4-33) کیفیات سازمان بصری شهر ساری.. 204

شکل (4-34).. 205

شکل (4-35) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص.. 205

ـ شکل(4-36) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر.. 206

شکل (4-37) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی.. 207

شکل(4-38) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر.. 207

شکل (4-39) سازمان بصری شهر.. 209

شکل (4-40) سازمان ادراكي شهر ساری.. 210

شکل(4-41) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن.. 225

شکل (4-42) محدوده قدیمی شهر ساری.. 227

شکل (4-43) مراکز ویژه شهر ساری.. 228

شکل (4-44) محلات قدیمی شهر ساری.. 228

شکل (4-45) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری.. 229

شکل (4-46).. 234

شکل (4-47).. 234

شکل (4-48).. 235

شکل(5-1) حاشیه رودخانه تجن در بالادست… 243

شکل (5-2) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر.. 243

شکل (5-3) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن.. 244

شکل(5-4) پل تجن.. 244

شکل (5-5) پل قطار.. 245

شکل (5-6) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن.. 245

شکل (5-7) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن.. 246

شکل (5-8) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن.. 246

شکل (5-9) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها.. 247

شکل (5-10) رودی پرآب.. 247

شکل (5-11) ماهیگیری در رودخانه تجن.. 248

شکل (5-12) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن.. 248

شکل(5-13) آبزیان رودخانه تجن.. 249

شکل (5-14) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن.. 249

شکل (5-15) بخشی از محدوده قابل طراحی.. 250

شکل (5-16) سایت.. 257

شکل(6-1).. 277

شکل (6-2).. 279

شکل (6-3).. 279

شکل (6-4).. 281

شکل (6-5).. 282

شکل (6-6).. 283

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول (3-1) بررسي وضعيت مناطق 6گانه دره از لحاظ ويژگي هاي طبيعي و مصنوع.. 128

جدول (3-2) ويژگي طبيعي دره فرحزاد.. 129

جدول(3-3) نتايج صوت زيست محيطي.. 137

جدول(3-4).. 139

جدول(3-5) نتايج ذرات معلق محيط.. 140

جدول شماره(4-1) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری.. 170

جدول(4-2) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه.. 179

جدول (4-3) فرآيند مطالعه سازمان بصري شهري.. 194

جدول (4-4) رشد جمعيت شهر ساري و مناطق شهري استان مازندران طي سال‌هاي 85-1335.. 213

جدول(4-5) جمعيت شهر ساري به تفكيك نواحي شهری درسال 1385.. 214

جدول (4-6) جمعیت شهر ساری در گروههاي عمده سني در سال های1375 و 1385.. 215

جدول(4-7) مقايسه ساختار گروه‌هاي عمده سنی جمعیت شهر ساری.. 215

جدول(4-8) جواني جمعيت شهر ساري در مقايسه با مناطق شهري ساير سطوح در سال 1385.. 216

جدول (4-9 ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی 5 ساله    217

جدول (4-10) هرم سنی جمعیت شهر ساري، سال.. 217

جدول (4-11) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقايسه با شاخص کل کشور    218

جدول (4-12) نرخ باسوادي شهر ساري در مقايسه با ساير سطوح مناطق شهري كشور در سال 1385.. 219

جدول (4-13) جمعیت 6 ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساري.. 219

جدول(4-14) تراكم ناخالص شهر ساري به تفكيك نواحي و محلات شهري، در سال 1385.. 220

جدول(4-15) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری.. 221

جدول (4-16) سهم شاغلین و کارگاههای فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری.. 221

جدول (5-1).. 252

جدول (5-2).. 253

جدول (5-3) جدول (5-4).. 254

جدول (5-5).. 256

جدول (5-6).. 266

جدول (5-7) Sowt. 267

جدول (6-1).. 276

جدول (6-7).. 296

جدول (6-8).. 299

جدول (6-9).. 300

جدول (6-10).. 302

جدول (6-11).. 304

 

چكيده

یکی از مشکلات عمده حاشیه رودخانه های مازندران ،علیرغم پتانسیل موجود ،کمبود مکان های تفریحی توریستی در حاشیه رودخانه می باشد. با توجه به احساس نیاز به فضا ی استراحت و آرامش و گذراندن اوقات فراغت مردم در این عصر تکنولوژیکی، می توان با احیای حاشیه رودخانه ها به پارک خطی و فضاهای تفریحی- توریستی به این نیاز پاسخ داد.

عرصه ي عمومي به عنوان بنيه جامعه ي مدني، مجموعه اي از فضا هاي مادي و نهادي به صورت فرا گير است كه درآن اعضاي جامعه گرد هم آمده ، تجربياتي را به صورت مشترك كسب مي كنند، نماد ها را براي يافتن معنا، عرضه و تبادل مي كنند و ازطريق جست و جو براي وفاق و اجماع و همين طور درك تفاوت ها سعي در تقابل و هم زيستي به صورت جمع گرا دارند.

بهره وري از اوقات فراغت در چارچوب فضاي شهري نقش اساسي در اجتماع پذيري و هماهنگي)هوموژنيزاسيون) رفتارهاي عمومي شهروندان ساروی دارد و از اين طريق مي توان مكانيسم جذب ارزش ها و معيارهاي جامعه و پيوستگي تعلقات افراد را نسبت به يك گروه اجتماعي خاص نمايان ساخت. در واقع اجتماعي شدن افكار، كردار و عادت هاي فرهنگي از نظر تربيتي و آموزشي شكل گيري رفتارهاي عمومي شهروندان را امكان پذير مي سازد.

فضای نشستن و انتظار را می توان طوری طراحی کرد که مردم در فاصله راحتی از یکدیگر قرار گیرند و زمان ومکان مطلوب را برای تعامل اجتماعی داشته باشند .در محیط های که تعامل اجتماعی قابل توجهی وجود دارد، میزان جرم و جنایت پایین است.

هدف اصلی این پروژه ،ایحاد مجموعه طراحی شده با عنوان احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی – توریستی و تامین نیازهای فضایی آن می باشد ؛ در اختیار قرار دادن فضایی برای آرامش خانواده ها و مسافران و تبادل فرهنگی بین افراد وآشنایی توریست با فرهنگ تبری و تامین نیاز های فضایی آنها و بالا بردن تعامل اجتماعی از دیگر اهداف این پروژه می باشد .

با ارائه این کار می توان در شکوفایی فرهنگ عمومی کشور گام مثبتی برداشت و آن را در برنامه کلان جامعه قرار داد. در این پژوهش ضمن توضیح و تشریح شناخت ، نیازها ، ضرورتها ، بررسی ارتباط فراغت و معماری و پیدا کردن سطح مورد نیاز در حاشیه رودخانه تجن برای کاربری های مورد نیاز که با پیوند فرضیه های نظری و عملی که در نهایت به ارائه هر چه بهتر طرح می انجامد..

 

فصل اول

کلیات طرح مسئله

 

1-1- بيان مسئله

رودخانه تجن ساری یک پتانسیل است که باید از حاشیه آن برای اوقات فراغت مردم استفاده کرد ،پس باید حاشیه آن را احیاء کرد وآن را به یک پارک خطی تبدیل کرد. با توجه به احساس نیاز به فضای استراحت و آرامش و گذراندن اوقات فراغت در هر دوره از تاریخ قومی هر ملت خصوصا در این عصر تکنولوژیکی، به نظر می رسد طراحی فضایی منسجم که پاسخگوی بخشهای مختلف مرتبط با مسأله اوقات فراغت باشد، ضروری است.فضایی معمارانه و برخوردار از معیارهای زیبایی شناسانه که در هماهنگی با ایجاد و القای حس زیبایی در طراحی فضای سبز برای آرامش انسان قرار گیرد.

هدف اصلی این پروژه ایجاد مجموعه‌ای طراحی شده با عنوان احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی و تامین نیازهای فضایی آن مانند:  « حاشیه پل تلار قائم شهر » و« طرح ساماندهی روددره فرحزاد »به منظور آشنایی با آرامش که در فرهنگ ایرانی به آن توجه و تاکید فراوان شده و دین اسلام هم برای آن اهمیت خاصی قائل شده است ، همچنین طراحی فضاهای فرهنگی و فراغتی و همچنین طراحی فضای سبز برای کسانی که در این منطقه سکونت دارند و برای مسافران به هدف جذب توریست ، و همچنین طراحی بخش تجاری به همراه فروشگاه‌های عرضه مستقیم صنایع دستی به منظور آشنایی با فرهنگ مازندران ، و تامین نیازهای اقتصادی مجموعه و همچنین طراحی یک فضای نشیمن و آزاد برای گردهمایی عامه مردم به خصوص جوانان و گفتگو و تبادل نظرات و اندیشه‌ها که از نیازهای انکارناپذیر این سنین می‌باشد، برنامه‌ریزی گردد.

همچنین تحقیقات در زمينه پيشينه ارتباط فرهنگ بافضای شهری و معماري، مطالعه در زمينه ارتباط تاريخ معماری و قدمت فرهنگ تبری و تاثير معماري بر انواع مختلف آن ، ايجاد يك مجموعه طراحي شده با عنوان « احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی با رویکرد مکان سازی » به منظور ساماندهی حاشیه رودخانه تجن همچنين تمركز نهادهاي ترويج فرهنگ تحت مجموعه‌اي سازمان يافته كه شامل زير مجموعه‌ای كامل از فضاها و نهادهای مرتبط و تاثير‌گذار بر اين امور مي‌باشد.تمركز و سازماندهي مؤسسات مربوط، تبادل فرهنگی بین افراد، آشنایی با فرهنگ تبری و محیطی برای آرامش خانواده از ديگر اهداف اين پروژه می باشد.

1-2- روش تحقيق

روش تحقيق در اين پروژه به شرح ذيل می‌باشد:

شناخت نيازها و ضرورت‌ها، بررسی تعامل و ارتباط فراغت و معماری، بررسی نمونه‌های خارجی و داخلی، تدوين فرضيه‌های بينابين فضا سازی، پيدا کردن بستر و مكان مناسب تعيين سطوح مورد نياز، تعيين فضاهای موردنياز براي كاربري‌های مربوطه، پيوند فرضيه‌های نظری و عملی و طراحي سازگار، استفاده از كتب كتابخانه، استفاده از داده‌های اينترنتی، مشاوره با متخصصان مصاحبه‌ با متخصصين و دست‌اندركاران امر طراحي فضای سبز که به صورت پراكنده و غيرمتمركز مشغول به اين كار می‌باشند، تحليل نيازها و ضرورت‌ها، تحليل سايت و تدوين برنامه فيزيكی و تعيين سطوح زيربنا و در نهايت ارائه طرح.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 338

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ***        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :