دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

دانشگاه الزهراء

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

اساتید راهنما:

دكتر پروانه نظر علی

دكتر محمد رضا کردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1 اهداف کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوده و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………… 9

1-6-1 محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7 تعریف واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-1 فعالیت ورزشی هوازی………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2 پروتئین کربونیل……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3 استرس اکسایشی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-4 پلاسمای خون…………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 گونه های اکسیژن فعال……………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 زنان فعال……………………………………………………………………………………………………………………. 11

 

فصل دوم: زیربنای نظری و ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1گروه کربونیل………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2ساختار گروه کربونیل…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3واکنش پذیری گروه کربونیل……………………………………………………………………………………… 17

2-1-4پروتئین کربونیل…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-5کربونیله شدن پروتئین………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-6مکانیسم تشکیل کربونیل…………………………………………………………………………………………… 20

2-1-7رادیکالهای آزاد……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-8عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های  آزاد می شوند کدامند؟…….. 23

2-1-9ورزش و رادیکال های آزاد…………………………………………………………………………………………. 24

2-1-10اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد……………………………………………………. 28

2-1-11توان بی هوازی…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-11-1توان بی هوازی اوج……………………………………………………………………………………………… 29

2-1-11-2ظرفیت بی هوازی……………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-11-3خستگی بی هوازی……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-11-4مقاومت…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3ادبیات پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-1ورزش و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-2فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………. 32

2-3-3فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل…………………………………………………………………………….. 33

2-3-4 تمرینات مقاومتی و پروتیئن کربونیل……………………………………………………………………… 36

2-3-5 تمرینات ایزومتریک و پروتئین کربونیل………………………………………………………………….. 38

2-3-6 تمرینات پرشی و دو سرعت و پروتئین کربونیل…………………………………………………….. 39

2-3-7 سازگاری‌های استرس اکسایشی ناشی از تمرین بی‌هوازی……………………………………. 39

2-3-8 تفاوت‌های جنسی در استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی………………………. 42

2-3-9نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق45

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-3 فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-4 جامعه آماری و انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………… 49

3-4-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-4-2 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-5 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………. 49

3-6 ابزار و وسایل گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

3-6-1 آزمون وینگیت…………………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-2 پرسشنامه سلامت……………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-3 دستگاه قدسنج………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-6-4 ترازوی وزن کشی………………………………………………………………………………………………………. 50

3-6-5 دوچرخه وینگیت……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-6 کیت پروتئین کربونیل و آزمایش خون……………………………………………………………………. 51

3-6-7 ساعت ضربان سنج……………………………………………………………………………………………………. 51

3-7 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 51

3-7-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-7-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………… 52

3-8 روش‌های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 59

5-3 بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………… 61

5-4 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………… 69

5-5 پیشنهادهای برخواسته از تحقیق…………………………………………………………………………………. 70

5-6 پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات بعدی………………………………………………………………… 70

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………… 73

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85

فهرست جداول

جدول 2-1 ساختار گروه کربونیل ……………………………………………………………………………………….. 16

جدول 4-1 اطلاعات توصیفی آزمودنی‌هابه تفکیک گروه…………………………………………………… 54

جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد میزان پروتئین‌ کربونیل پلاسمای خون آزمودنی‌ها در اندازه‌گیری‌های تکراری 55

جدول 4-3 مقایسه میزان تغییرات پروتئین کربونیل پلاسمای خون بین اندازه‌گیری‌های تکراری      57

فهرست اشکال

شکل 2-1: واکنش‌پذیری گروه کربونیل ……………………………………………………………………………….. 17

شکل 2-2: رادیکال‌های آزاد……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 2-3: چگونگی تشکیل رادیکال‌های آزاد ……………………………………………………………………… 22

شکل 4-1 نمودار تغییرات پروتئین کربونیل پلاسمای خون در دو گروه تجربی و کنترل. 5

چکیده:

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، استفاده از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی  تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین منظور یک گروه 20 نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (1/2±2/21) سال و وزن (6/3±7/52) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10)  و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، ابتدا بدنبال 10 دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته شد. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به عمل آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته شد و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها  تعیین شد. 24 ساعت پس از آزمون نیز  نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته شد. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای بررسی تغییرات درون گروهی استفاده شد. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (05/0>P) انتخاب شد. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون 1 (010/0 =P) و پس آزمون­های 1 و 2  (013/0 =P)  وجود دارد و تفاوت معنی داری در مراحل  پیش و پس آزمون 2 مشاهده نشد (05/0 <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون مشاهده نشد. نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت ورزشی بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال شد و در 24 ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

1-1 مقدمه

تاکنون، هزاران مطلب و مقاله علمی و پژوهشی پیرامون اثرات متفاوت ورزش و فعالیتهای بدنی، در کتب و مجلات گوناگون به چاپ رسیده است که عمدتاً در مورد تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم‌های مختلف بدن می‌باشد. حال آنکه در یک پیامد ناخواسته، فعالیت‌های بدنی به خصوص ورزش‌های شدید و غیر معمول، می‌تواند موجب افزایش شکل‌گیری ذراتی موسوم به رادیکالهای آزاد در بدن شود که به نظر محققان، عامل تخریب بدن انسان در سطح سلول و بروز برخی بیماریها نظیر بیماری قلبی، سرطان و نیز پیشرفت فرایند پیری می شود (2).

ورزشکاران به ویژه به این موضوع علاقه‌مندند، چراکه نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و نیز کاهش دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت اثرات و پیامدهای انواع تمرینات ورزشی، بخصوص ورزشهای ناگهانی و وامانده‌ساز، و همچنین اهمیت تغذیۀ مناسب پس از جلسات تمرینی، بر دستگاه های مختلف، به ویژه سیستم ایمنی بدن تاکید دارد (6).

اجرای فعالیت بدنی و افزایش مصرف اكسیژن به دنبال آن، باعث پراكندگی مولكولها و گونه‌های مختلف اكسیژن در بدن می‌گردد. گونه‌های اكسیژن فعال مانند رادیكالهای آزاد به مولكولهای مشتق از اكسیژن معمولی گفته می‌شود كه فعال بوده و یا به آسانی به گونه‌های فعال تبدیل خواهند شد. تولید گونه‌های اكسیژن فعال، سبب بروز استرس اكسایشی[1] شده و با ایجاد اختلال در موازنه اكسیدانتها و آنتی اكسیدانتها، اثرات مخربی را در سلولها ایجاد می‌کند و این در حالی است كه آنزیمهای آنتی اكسیدانی سوپراكسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراكسیداز(GPX) و كاتالاز (CAT) به عنوان عوامل مداخله‌گر، برای جلوگیری از بروز واكنشهای زنجیرهای رادیكالهای آزاد، وارد عمل شده و در تعدیل فشار اكسایشی نقش مؤثری ایفا می‌كنند. اگرچه، فعالیتهای ورزشی از یك سو با افزایش فشار اكسایشی، احتمال تشكیل رادیكالهای آزاد مضر را افزایش می‌دهند، اما از طرف دیگر با القای آنزیمهای ضداكسایشی، سبب كاهش رادیكالهای آزاد نیز می شوند (2).

تولید متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی ضروری و مهم است، اما تولید نامتعادل آن به ویژه رادیکالهای اکسیژن محور باعث آسیب اکسایشی به لیپیدها، پروتئینها، DNA و RNA می‌گردد که به نوبه خود فرایندهای فیزیولوژیکی را دچار اختلال می‌کنند و در بروز برخی از بیماریها از جمله تصلب شرائین، التهاب مفاصل، ام.اس، دیستروفی عضلانی، کم خونی، کهولت و انواع سرطان نقش دارد (2).

مشاهده شده است كه یك جلسه تمرین، بسته به شدت و مدت آن، می تواند باعث شدتهای متفاوت آسیب اكسایشی شود، اما تمرینات منظم باعث ایجاد نوعی سازگاری در سیستمهای آنتی اكسیدانی و ترمیم می شوند كه این امر افزایش مقاومت نسبت به استرس اكسایشی را باعث می شود. بنابراین، به نظر می رسد شدت، مدت و نوع تمرین، آثار متفاوتی بر بروز آسیبهای اكسایشی و نیز فعالیت سیستم آنتی اكسیدانی به همراه داشته باشد (10).

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه‌گیری استرس اکسایشی، استفاده از اکسیداسیون پروتئین، پروتئین کربونیل می‌باشد. (42) واکنشهای مرتبط با پروتئینها می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند، به طوری که منجر به فقدان کارکرد ساختاری و کاتالیکی شود (52).

مطالعات گوناگونی نشـــان داده‌اند،پروتئین کربونیل[2](pc) در پاسخ بــه فعالیتهای بدنی شدید، تغییر می‌کند(5،18،34 ) و چندین مطالعه عدم تغییر در اکسیداسیون پروتئین را نشان داده‌اند (20، 23) جمع‌بندی مطالعاتی که درباره اثر فعالیتهای متفاوت مثل ركاب زدن روی دوچرخه ثابت (25) دویدن روی نوارگردان، تمرین مقاومتی دینامیک(19، 79)  تمرین اكسنتریک(37،79) تمرین دوی سرعت(60، 81، 91)  انجام شده‌اند؛ این برداشت را به وجود آورنده‌اند که نوع و شدت فعالیت‌های بدنی بر پاسخهای سیستم اکسایشی بدن موثر است.

كنجكاوی در مورد تعیین اثر دقیق فعالیت بدنی برتولید یا عدم تولید فشار (استرس اكسایشی) در بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به این فشارها، محققان را بر آن داشته است كه به مطالعه اثر انواع تمرینات بدنی، با ماهیت و شدتهای متفاوت، بر سیستمهای اکسایشی بدن بپردازند.

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

Categories: تربیت بدنی