متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انساني

عنوان : پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشي مدیریت دولتی

پایان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مديريت دولتي                  گرايش نیروی انساني

عنوان :

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

استاد راهنما :

دكتر فرزين فرحبد

 

استاد مشاور :

دكتر سعید باقرسلیمی

نيمسال تحصيلي 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه 
فصل اول : کلیات تحقیق 
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………………….4
1-3- اهميت و  ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………….7
1-4- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………8
1-5- اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………..11
1-6- فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………….12
1-7- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………..13
1-8- قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………………………….21
  
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
بخش اول : مدل های پذیرش فناوری 
2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..24
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT ……………………………………………………………………..25
2-3- اجزاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………27
2-4- محدودیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………28
2-5- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………….29
2-6- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدارروستا……………………………….32
2-7- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات ………………………………………………………..33
2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان …………………………………………………..34
2-9- الگوهای پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات …………………………………………………….36
2-9-1- نظریه عمل مستدل…………………………………………………………………………………………37
2-9-2- نظریه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………………………38
2-9-3- نظرية تجزيه رفتار برنامه‌ريزي شده …………………………………………………………………40
عنوانشماره صفحه
2-9-4- نظرية پذيرش فناوري ديويس…………………………………………………………………………42
2-9-5- نظرية اشاعة نوآوري……………………………………………………………………………………..45
2-9-6- نظرية استفاده از رايانه‌هاي شخصي………………………………………………………………….48
2-9-7- نظرية تناسب وظيفه ـ فناوري…………………………………………………………………………50
2-9-8- نظرية انگيزشي …………………………………………………………………………………………….51
2-9-9- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری……………………………………………………..52
2-9-9-1- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………..54
2-9-9-2- قصد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………..55
2-9-9-3- نگرش به استفاده……………………………………………………………………………………….55
2-9-9-4- خودکارآمدی…………………………………………………………………………………………….56
2-9-9-5- انتظار اجرا………………………………………………………………………………………………..56
2-9-9-6- انتظار تلاش……………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-7- اثرات اجتماعي ………………………………………………………………………………………..57
2-9-9-8-  شرايط تسهيل گر……………………………………………………………………………………..58
2-9-9-9- اضطراب …………………………………………………………………………………………………59
بخش دوم : پیشینه تحقیق 
پیشینه تحقیق 
تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………….61
تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………..64
  
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق 
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………71
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………71
3-3- جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………..72
3-4- روش گردآوري داده ها …………………………………………………………………………………….74
3-5- ابزار گردآوري داده ها ………………………………………………………………………………………75
عنوانشماره صفحه
3-6- روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………….76
3-6-1- روایی………………………………………………………………………………………………………….76
3-6-1- پایایی…………………………………………………………………………………………………………..76
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………78
  
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………80
4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………….81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………87
4-4- مدل های تحقیق………………………………………………………………………………………………..96
4-4-1- مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد…………………………………………………………………..96
4-4-2- مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………………….97
4-4-3- بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل………………………………………………….98
4-5- آزمون فرضيه‏هاي تحقیق……………………………………………………………………………………101
4-6- بررسی معادلات ساختاری مدل…………………………………………………………………………..104
  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………106
5-2- توصيف متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………….106
5-2-1- نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………..106
5-2-2- نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………….111
5-3- پیشنهادات حاصل از نتايج آزمون فرضيه ها………………………………………………………….114
5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………….116
5-5- پیشنهادات براي تحقیقات آتی……………………………………………………………………………117
  
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….119
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….122
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………..126

فهرست جداول

عنوانشماره صفحه
جدول(2-1) برساخته‌هاي اصلي نظریه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………..39
جدول(2-2) برساخته‌هاي اصلي مدل پذيرش فناوري……………………………………………………..43
جدول(2-3) برساخته­هاي اصلي تئوري اشاعه نوآوريها…………………………………………………..46
جدول(2-4) چارچوب دو بعدی پذیرش ICT……………………………………………………………….63
جدول(3-1) تعداد دهياري هاي استان گيلان ………………………………………………………………..70
جدول(3-2) تعداد پرسشنامه هاي توزيع شده و برگشت داده شده……………………………………70
جدول(3-3) تعداد سوالات متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………72
جدول(3-4) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………74
جدول(4-1) توصیف نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………………….81
جدول(4-2) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان………………………………………………………………..82
جدول(4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………….83
جدول(4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………84
جدول(4-5) توصیف سابقه خدمت مرتبط پاسخ دهندگان……………………………………………….85
جدول(4-6) توصیف سابقه خدمت در دهياري پاسخ دهندگان………………………………………..86
جدول(4-7) توصیف متغیر انتظار اجرا………………………………………………………………………….87
جدول(4-8) توصیف متغیر انتظار تلاش……………………………………………………………………….88
جدول(4-9) توصیف متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………………………89
جدول(4-10) توصیف متغیر اثرات اجتماعی………………………………………………………………….90
جدول(4-11) توصیف متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………………………91
جدول(4-12) توصیف متغیر قصد استفاده از ICT………………………………………………………….92
جدول(4-13) توصیف متغیر خودکارآمدی…………………………………………………………………….93
جدول(4-14) توصیف متغیر اضطراب………………………………………………………………………….94
جدول(4-15) توصیف متغیر استفاده از ICT…………………………………………………………………95
جدول(4-16) شاخص های برازش مدل های  تحقیق……………………………………………………100
عنوانشماره صفحه
جدول(4-17) جدول آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….103
جدول(5-1) توصیف معیارهای متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………106
جدول(5-2) توصیف معیارهای متغیر انتظار تلاش………………………………………………………….107
جدول(5-3) توصیف معیارهای متغیر نگرش به استفاده…………………………………………………..107
جدول(5-4) توصیف معیارهای متغیر اثرات اجتماعی……………………………………………………..108
جدول(5-5) توصیف معیارهای متغیر شرایط تسهیل گر………………………………………………….108
جدول(5-6) توصیف معیارهای متغیر قصد استفاده از ICT……………………………………………..109
جدول(5-7) توصیف معیارهای متغیر خودکارآمدی………………………………………………………..109
جدول(5-8) توصیف معیارهای متغیر اضطراب………………………………………………………………110
جدول(5-9) توصیف معیارهای متغیر استفاده از ICT……………………………………………………..110
  
  
  

 


 

فهرست اشکال

عنوانشماره صفحه
شکل(1-1) مدل مفهومي يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري………………………………………10
شکل(2-1) مدل عمل مستدل فيشبن و اجزن ………………………………………………………………..37
شکل(2-2) مدل رفتار برنامه‌ريزي شده اجزن………………………………………………………………..38
شکل(2-3) مدل تجزيه رفتار برنامه‌ريزي شده تيلور و تاد……………………………………………….41
شکل(2-4) مدل پذيرش فناوري ديويس……………………………………………………………………….42
شکل(2-5) مدل توسعه يافته پذيرش فناوري هامنر و قاضي…………………………………………….44
شکل(2-6) مدل اشاعه نوآوري راجرز………………………………………………………………………….47
شکل(2-7) مدل رفتاري ترياندس………………………………………………………………………………..49
شکل(2-8) مدل نظریه تناسب وظیفه- فناوری……………………………………………………………….50
شکل(2-9) مدل انگيزشي …………………………………………………………………………………………..51
شکل(2-10) نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري………………………………………………..53

 

 

فهرست نمودارها

عنوانشماره صفحه
نمودار(4-1) نمودار میله ای نام شهرستان پاسخ دهندگان………………………………………………..81
نمودار(4-2) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان……………………………………………………..82
نمودار(4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان……………………………………………………83
نمودار(4-4) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………….84
نمودار(4-6) نمودار میله ای سابقه خدمت در دهياري پاسخ دهندگان……………………………….86
نمودار(4-7) هیستوگرام  متغیر انتظار اجرا……………………………………………………………………..87
نمودار(4-8) هیستوگرام  متغیر انتظار تلاش…………………………………………………………………..88
نمودار(4-9) هیستوگرام  متغیر نگرش یه استفاده……………………………………………………………89
نمودار(4-10) هیستوگرام  متغیر اثرات اجتماعی…………………………………………………………….90
نمودار(4-11) هیستوگرام  متغیر شرایط تسهیل گر…………………………………………………………91
نمودار(4-12) هیستوگرام  متغیر قصد استفاده از ICT…………………………………………………….92
نمودار(4-13) هیستوگرام  متغیر خودکارآمدی……………………………………………………………….93
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

 نمودار(4-14) هیستوگرام  متغیر اضطراب…………………………………………………………………….94
 نمودار(4-15) هیستوگرام  متغیر استفاده از ICT……………………………………………………………95
 نمودار( 4-16) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد………………………………………………………..96
 نمودار(4-17) مدل  پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری ……………………………………………97
  

 


 

 
 

چکیده :

فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جدیدترین دستاوردهای علمی بشری اند که بنظر می رسد توانایی ها و قابلیت های بسیاری را به جامعه انسانی عرضه نموده اند و انتظار می رود بتوانند در رفع مشکلات موجود جامعه بشری مفید و موثر باشند.

با توجه به اهمیت مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و با درنظر گرفتن اینکه توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان براساس دانایی محوری است، مدیریت توسعه پایدار روستایی ایران نیز باید به دانایی محوری تکیه و تاکید کند. دهیاران چونان بازوی اجرایی شوراها و دولت در امور روستاها هستند، بر همین اساس این پژوهش در صدد است با بهره گرفتن از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات (UTAUT ) عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از فناوری را در دهیاران استان گیلان مورد بررسی قرار دهد. عوامل این مدل در تحقیق حاضر شامل اضطراب، نگرش به استفاده، خودکارآمدی، انتظار اجرا، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی، شرایط تسهیل گر هستند. این تحقیق یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 1392 دهیار استان گیلان است و تعداد 301 دهیار بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیکهای آماری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر آن با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL انجام گردید. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که تعداد 309 پرسشنامه برگشت داده شد.

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مورد بررسی به استثنای عوامل انتظار تلاش و انتظار اجرا بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دهیاران استان گیلان تاثیر مثبت گذاشته است.

 

 

کلمات کلیدی: پذیرش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قصد رفتاری، مدل پذیرش فناوری (TAM )، مدل UTAUT

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه :

در عصر اطلاعات، فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT [1]) رشد و گسترش چشمگيري در بين كشورهاي مختلف داشته و مزاياي فراواني را براي كشورها ايجاد كرده است (موتولا[2] ، 2006). جايگاه ICT در توسعه همه جانبه بر كسي پوشيده نيست. بر اين اساس دستيابي به شبكه هاي اطلاع رساني در اولويت برنامه هاي توسعه كشورها قرار گرفته است (كريم آقايي ، 1388).

اطلاعات، مهمترین فاکتور تولید در فرآیند شکل گیری جامعه اطلاعاتی است. کشورهایی که قادر به انطباق با تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به ویژگی های برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی، تولید و استفاده از اطلاعات نوین برخوردارند، موفقیت های شایانی را بویژه در قرن بیست و یکم به خود اختصاص داده اند. شعار « کامپیوتر برای همه »، « اینترنت برای همه » و «دولت الکترونیک » در حال حاضر، توجه بسیاری از نهادهای علاقه مند به تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی را به خود معطوف ساخته است (بایر وکیسر [3]،2009).

بدون شک ICT تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته است و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است كه تارو پودش از اطلاعات و نظام ارتباطات الكترونيك تشكيل شده است و با گسترش علوم ارتباطي كارآيي سيستم هاي كامپيوتري هم افزايش يافته است. (كنفرانس منطقه اي آسيا ، 2003).

صرف نظر ازتعاریف متنوع ICT می توان گفت فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از گردآوری ، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت ، تصویر ، متن یا عدد که با بهره گرفتن از ابزار رایانه ای و  مخابرات صورت پذیرد. با پیشرفت سریع ICT در دنیا و تاثیر عمیق ابزار و تجهیزات در تسهیل و تسریع کارها و صرفه جویی در وقت و هزینه ، هر روز بر اهمیت اینگونه وسایل و کاربرد آنها افزوده می شود (اشنايدر[4] ، 2006).

 

1-2- بيان مسأله :

پیدایش فناوری اطلاعات، شتاب بیشتری به تحولات جهان در عصر اطلاعات و دانایی داده و عرصه های مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بهبود بهره وري و بالا بردن كيفيت زندگي مسئله مهمي براي كشورهاي در حال توسعه مي باشد . فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري توانمند و موثر در توسعه كشورهاي دنياست و نقش تعيين كننده اي در سازمانها و نهادهاي دولتي دارد از جمله ارتقا كيفيت ، تسهيل خدمات به مشتريان ، كاهش هزينه و افزايش مشاركت . (ميرخاني ، 1385).

دولت با اعتقاد به توانمندي و اثربخشي سازمانهاي غيردولتي و درك نقش و جايگاه آنها، بخشهايي از مسئوليتهاي خود را خواسته يا ناخواسته به سازمانهاي غيردولتي واگذار كرد. بدين منظور سازمانهاي غيردولتي به مثابه ابزارهاي جديدي براي جلب مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش اهميت يافته اند. اين سازمانها با نقش واسطه اي خود ميان مردم و دولت حوزه هايي از عرصه عمومي را در حيات اجتماعي جوامع تعريف كرده اند. (قلفي ، 1384) يكي از نهادهاي عمومي غيردولتي در توسعه روستايي كه در دهه اخير بمنظور اداره امور روستا تاسيس شده است دهياري مي باشد . از اين رو دهياران بعنوان نماينده دولت در روستاها نقش بسزايي در حل و فصل مشكلات و مسائل روستاييان بر عهده دارند. مي توان گفت كه پذيرش فناوري در دهياران استان گيلان در حد مطلوب نبوده است و پذيرش ICT مي تواند نقش موثری در توسعه پايدار روستایی ایفا مي کند و مدیریت در این عرصه را چه بسا بتوان «مدیریت نوین روستایی» خواند.(صیدایی، 1387)

پذيرش يك پديده چند بعدي است و شامل مجموعه وسيعي از متغيرهاي كليدي مي‌باشد كه برخي از آنها شامل ادراكات، اعتقادات، نگرش‌ها، ويژگي‌هاي افراد و ميزان درگيري با فناوری اطلاعات است(چانگ و چی‌یونگ[5]، 2001). پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می‌شود(دیلون و موریس[6]، 1996).

یکی از جدیدترین مدل‌ها درباره پذیرش فناوری، نظریه یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات UTAUT[7] است که توسط ونكاتش[8]، موريس و همكاران در سال 2003 ارائه و آزموده شد كه حاصل تلفیق سازه‌های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری از جمله مدل پذیرش فناوری ، نظریه نشر نوآوری، نظریه عمل مستدل، نظریه رفتار هدایت شده، نظریه شناخت اجتماعی، مدل انگیزشی و… است. هدف نظریة یکپارچه، رسیدن به یک دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است. این نظریه شامل چهار متغیر مستقل موثر در تمایل و استفاده از فناوری است. انتظار اجرا میزانی که فرد معتقد است که استفاده از یک سیستم به وی کمک خواهد کرد تا در عملکرد شغلی خود به منافعی نائل آید و می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم نيات رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد. انتظار تلاش میزان آسانی مربوط به استفاده از سیستم است، این عامل درمدل پذیرش فناوری ( TAM[9]) به عنوان ” درك سهولت استفاده ” بکار می رود و در نظریه هاي فوق ثابت شده که هر چه یادگیري یک سیستم آسان تر باشد، بیشتر و سریعتر مورد پذیرش استفاده کنندگان قرار می گیرد . اثرات اجتماعی میزانی که یک فرد درک  می‌کند که افراد مهم دیگر معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند. این عامل در مدل TAM به عنوان ” هنجار ذهنی ” بکار رفته بود و تاثیر آن در پذیرش به اثبات رسیده بود. شرایط تسهیل‌گر میزانی که فرد معتقد است در صورت استفاده از یک سیستم زیرساخت‌های  فنی و سازمانی مناسب برای پشتیبانی او موجود است و بطور مستقیم رفتار استفاده واقعی را تحت  تاثیر قرار میدهد. (ونكتاش و همكاران، 2003).

نيات رفتاري یا قصد استفاده کاربر از كامپيوتر میزان احتمال بکارگیری سیستم توسط فرد است درواقع بیانگر شدت نیت و اراده فردي براي انجام رفتار هدف است(همان منبع). رابطه نيات رفتاري بامتغیر وابسته رفتار استفاده ازفناوري نشان میدهد، افراد تمایل دارند دررفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند(کنر و آرمیتاژ[10]، 1998) بنابراین رفتار استفاده ازفناوري همیشه بعد از نيات رفتاري و متصل به آن است. متغیر وابسته رفتار استفاده از فناوري به معنی میزان استفاده واقعی کاربران از سیستم است. نيات رفتاری به رفتارهايی اشاره دارد که افراد جهت استفاده از فناوری اطلاعات از خود بروز می دهند و به عنوان معرف مناسبی برای بررسی و پیش بینی رفتار کاربردی یک سیستم یا فناوری خاص است همچنین تاثیر عمده ای بر رفتار کاربر گذاشته و در نتیجه نقش مهمی را در پیش بینی استفاده از ICT بازی می کند .

متغیرهای مختلفی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته‌اند ازجمله اضطراب استفاده از ICT ، اغلب يك جنبه ناخوشايند نيز دارد، اضطراب و حالت‌هاي احساسي مشابه نه تنها مي‌توانند بر تعامل تاثير گذارند، بلكه بر بهره‌وري، يادگيري، روابط اجتماعي و در مجموع بر رفاه تاثير مي‌گذارند. محققان اضطراب رايانه‌اي را به عنوان حالتي ذهني كه منجر به ترسناكي يا بيمناك بودن در زمان تمايل به استفاده از رايانه يا در زمان استفاده از رايانه مي‌شود، تعريف كرده‌اند(تونگ و چانگ[11]، 2008).

هر چقدر اضطراب افراد در استفاده از رایانه بیشتر باشد، آنها احتمالا کمتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهند کرد. نگرش به استفاده كه عقايد كاربران و نگرش آنان را دراستفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات تحت تأثير قرار می دهد. خودکارآمدی كامپيوتري قضاوت افراد در مورد توانايي خود در استفاده از كامپيوتر است و به عنوان عامل مهمي در مطالعه رفتار افراد در مورد تكنولوژي اطلاعاتي مورد ملاحظه قرار مي گيرد. همچنين به عنوان يك اعتقاد كه رفتار را به سوي تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي هدايت و مشخص مي كند تعريف مي شود. در واقع UTAUT میزان تمایل استفاده کاربران از سیستم های اطلاعاتی و پیروی از عادات رفتاری را روشن می کند.

استفاده از این مدل در زمینه پذیرش تکنولوژی اطلاعات وارتباطات است. این مدل به عنوان یک راهنما برای روشن ساختن میزان عملکرد،میزان کوشش، تاثیر اجتماعی و کمک کردن به شرایط وهمچنین میزان عادات وتمایلات رفتاری را  تعیین می کند. این نظریه ابزار سودمندی برای مدیران به منظور ارزیابی احتمال پذیرش فناوری جدید در درون سازمان است. همچنین به شناخت عواملی که پذیرش فناوری‌های جدید را تحریک می‌نمایند، کمک می‌کند. از زمان شکل‌گیری این نظریه توسط ونکاتش و مویس و همکاران در سال 2003 محققان مختلف به آزمون آن درپذیرش فناوری پرداخته‌اند.(گوپتا[12]، داس‌گوپتا، 2008).

اين تحقيق بر آن شده است تا تاثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي اضطراب ، نگرش به استفاده ، خودكارآمدي ، انتظار اجرا ، انتظار تلاش ، اثرات اجتماعي و شرايط تسهيل گر بر نيات رفتاري و استفاده از ICT در دهیاران استان گیلان را در قالب مدل علي بررسي كند .سوال اصلي تحقيق آن است كه آیا مدل تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT) در پذیرش و استفاده از ICT ازسوي دهیاران استان گیلان موثر است ؟

[1] – Information and Communication Technology (ICT)

[2]– Mutula

[3]– Bayir & Keser

[4]-Schneider

[5]– Chang  &Cheung

[6]– Dillon  &Morris

[7]– Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

[8]– Venkatesh

[9] – Technology acceptance Model (TAM)

[10]– Conner & Armitage

[11]– Tung & Cheng

 

[12] – Gupta

تعداد صفحه : 183

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :