دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : تشکیلات و روش ها

عنوان : بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

دانشكده علوم انساني گروه آموزشي مديريت دولتي

پايان نامه برای دریافت درجه كارشناسي ارشد(M.A )

گرایش تشکیلات وروشها

عنوان:

بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، در استان چهارمحال و بختیاری

(مطالعه موردی مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی)

استاد راهنما:

دكتر علیرضا شیروانی

استاد مشاور:

دكتر زهره آقابابایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

منابع انساني مهمترين عامل ومحورسازمان ها محسوب مي شوند،توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند. در اين تحقيق بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری می پردازد. براساس مدل انتخابی محقق، تغيير نگرش ،دانش، مهارت و توانايي‌هاي ،اشتغالزایی ،درک بهتر هدف‌هاي سازماني،ارتباطات سازمانی وقدرت حل مسئله و تصميم‌گيرياز مهمترين مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين تحقيق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است و جامعه آماری تحقیق، شامل کليه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصی استان چهارمحال وبختیاری مي باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماري انتخاب شد.ابزار اندازه گيري تحقیق شامل یک پرسشنامه مربوط به تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انساني (محقق ساخته ) می باشد. براي اندازه گيري روایی پرسشنامه از روش محتوائي و براي تعيين پایایی آن آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گردید. نتايج تحقيق نشان دادفرضیه اول با ضریب همبستگی69/0 مورد تائیدقرار گرفت یعنی بین آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتیب اولویت فرضیه های زیر مورد تایید قرار گرفت .فرضیه سوم (آموزش فنی و حرفه ای بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثیر دارد.).فرضیه هفتم (آموزش فنی و حرفه ای بردرک بهتر هدفهای سازمانی افراد تاثیر دارد. ).فرضیه چهارم ( آموزش فنی و حرفه ای بر قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثیر دارد.)فرضیه ششم (آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغالزایی افراد تاثیر دارد.) فرضیه پنجم (آموزش فنی و حرفه ای بر ارتباطات سازمانی تاثیر دارد).فرضیه دوم (آموزش فنی و حرفه ای بر تغيير نگرش و ایجاد روحيه مثبت افراد تاثیر دارد). و فرضیه ی هشتم رد شد و مورد تایید قرار نگرفت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

توسعه منابع انسانی به‏ آموزش و توسعه فعالیّت‏های انسانی در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ می‏کند تا شرایط فرهنگی خاصی را ایجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست یابند و در این حالت توسعه منابع انسانی خود را بصورت خیلی نزدیک با توسعه سازمان در یک راستا هماهنگ می‏بینند. برای مدیریت مناسب منابع انسانی باید سطح دانش، اطّلاعات و مهارت‏ها و قابلیّت‏های کارکنان را ارتقاء داد. توسعه منابع انسانی تنها با آموزش‏های زیاد حاصل‏ نمی‏شودبلکه بایستی بصورت برنامه‏ریزی شده و نظام‏مند عمل نمود. از سویی اگر بخواهیم به اهمیّت نیروی انسانی سازمان‏های امروزی و نقش توسعه‏یافتگی آنها اشاره کنیم‏ باید گفت که امروزه فاصله میان جوامع و سازمان‏ها از حیث دانایی و توانایی است و چالش‏ اصلی میان سازمان‏ها چالش نیروی انسانی توانا و دانا می‏باشد. نیروی انسانی به عنوان مهمترین،گران‏ترین و با ارزش‏ترین سرمایه و منبع سازمان‏ محسوب می‏شود و تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ‏کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را بر عهده دارد. می‏توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیرممکن است. ازاین رو منابع انسانی توسعه‏یافته نقش اساسی‏ در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودی یک سازمان دارند. تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموز شهاي فني و حرفه اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت. در پي پيشرفتهاي علمي و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم، اين آموز شها به نحو بي سابقه اي در جهان گسترش يافت تا آن جا كه امروز آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي پس از آموزش و پرور ش، در بسياري از كشورها خصوصاً جوامع صنعتي در جهت پاسخ گويي هر چه بيشتر به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در حركت مي باشد.تربيت نيروي انساني كارامد و آماده سازي آن در مقياس جهاني بايستي در تمامي مقاطع تحصيلي يعني آمادگي، ابتدايي، راهنمايي، دانشگاهي و فوق تخصصي همواره مدّنظر بوده باشد؛ زيرا غفلت در هر مرحله اثرات زيان بار فوق العاده اي را در مراحل بعدي مي تواند در پي داشته باشد كه براي جبران، انرژي و هزينه هاي كلان را نيز طلب خواهد كرد .از طرفي ديگر مديريت هاي توانمند، كالاهاي صادراتي نيستند كه در بازار عرضه و تقاضا در دسترس ملت ها قرار گيرند؛ لذا هر دولت و ملتي براي تلاش در مسير پر از فراز و نشيب توسعه نيازمند مديريت هايي خواهند بود كه با داشتن عرق ملي، توان هاي ذاتي واكتسابي ذي قيمت، بتواند چرخ هاي توسعه را در بستر فرهنگ خاص جامعه خود به حركت درآورند. در چنين زماني است كه با محور بودن انسان در توسعه و مديريت منابع انساني مي توان ضمن حل مشكل اشتغال به رونق اقتصادي نيز نائل آمد.

2-1- بیان مسئله

تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از گاهي مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي ارائه حيات به ناچار بايد علوم و معارف جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارآيي ندارند، كنار گذاشت . تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها وروش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش و مهارت هاي جديد را ضروري مي سازد. ميزان كمّي و كيفي اين تغييرات آنقدر زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند. با همه سختي ها و مشكلات بايد پذيرفت كه ادامه حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش، آگاهي و مهارت هاي گوناگون و جديد بستگي دارد .بررسی ادبیات توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها نشان می دهد که برنامه های آموزشی از دیدگاه مدیران همواره یکی از راه‌ حل‌های کلیدی برای رفع مشکلات در سازمان‌ها محسوب می شود. این جمله مکرّر شنیده می‌شود که” کارکنان کاری را که از آن‌ها انتظار می رود انجام نمی دهند، یا “ما مشکل آموزشی داریم”. این جملات نشانه‌هایی از ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در انجام وظایف سازمانی است. تا زمانی که نیاز آموزشی به درستی تشخیص داده نشود و به تفصیل بررسی نگردد..(مجتهد ،1383: 46).

در این تحقیق مسأله اصلی شناسایی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، در استان چهارمحال وبختیاری است. منابع انساني از ارزشمندترين سرمايه هاي هرسازمان است ؛ زيرا سايرعوامل مانند تكنونولوژي، سرمايه و… وابسته به نيروي انساني است. علي رغم پيشرفت هاي فني و تكنيكي جديد، هنوز هيچ عاملي نتوانسته جايگزين نيروي انساني شود و انسان به عنوان يك عامل كليدي درسازمان مطرح است. مديريت سازمان با توجّه به اين نكته بايد بكوشد تا اين سرمايه را به درستي شناخته و توان و استعدادهاي نهفته او را پرورش داده و به نحو مؤثّري آن را در پيشبرد هدفهاي سازمان بسيج كند(الوانی ،20:1382).در جامعه ای مانند ایران، خدماتی که دولت ارائه می کند، غالبأ توسط برنامه ریزانی در سطوح مرکزی تهیه می شوند که معمولأ آشنایی چندانی با نیازهای واقعی کارکنان منطقه ندارند. طرح هایی مانند طرح جامع و تفضیلی آموزشی بطور متمرکز طراحی شده و تفاوت های اجتماعی و فرهنگی را در مناطق استانهای مختلف کشور به حساب نیاورده اند که نتیجه آن، عدم تناسب بین نیازها اموزشی و خدمات اموزشی ، کاهش بهره وری و در نتیجه، اتلاف منابع بوده است. بنابر آنچه که گفته شد هدف از این تحقیق تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری است. که بیش از هر چیز بر توسعه نیروی انسانی اتکا دارد بدیهی است که ویژگی های کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای نیروی انسانی بر سرنوشت سازمان ها و مراکز کارآفرینی تأثیر به سزا دارد لذا توجه به این مسئله یعنی ارتقای کیفی و روز آمد کردن دانش و مهارت کارکنان و کارآفرینان بسیار مهم است.میزان موفقیت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی به عنوان یک متغییر مبهم و مجهول و عدم شفافیت در خصوص موفقیت در اشتغالزایی، میزان توانایی مجریان طرح ها اشتغال و مهارت کارکنان اجرایی سازمانها و نهاد های دولتی جزء دیگر متغییر های مجهول این تحقیق محسوب می شوند.

در راستای بهبود آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی کارآمد ، بایستی ابتدا تاثیر این آموزشها مشخص شود. بنابراین، اولین گام توسعه منابع انسانی جهت بهبود عملکرد در سازمان ها، شناسایی اثر بخشی صحیح و دقیق آموزش ها است. نیازها بخشی از فرآیند برنامه ریزی آموزشی است که هدف آن شناسایی و حل مشکلات رفتاری (عملکرد) شهروندان است. (مهدوی و مجتهد ، 1382) بدون تردیدی هیچ سیستمی نتوانسته و نمی تواند تمام نیازهای فرد و جامعه را بازیر مجموعه گسترده آن برطرف سازد. به همین دلیل این که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری تا چه حد توانسته بر توسعه منابع انسانی در ابعاد مختلف دست یابد باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

توسعه ي منابع انساني در يك نگاه اجمالي و به طور طبيعي به هم پيوستگي اجتماعي، فرهنگ و معنوي، ظرفيت سازي و قدرتمند سازي كاركنان را دنبال مي كند.( دب[1] ،2006 :36 ). توسعه منابع انساني مي تواند مجموعه فعاليت هاي نظام مند و برنامه ريزي شده اي تلقي شود كه از سوي سازمان ها طراحي مي شود تا براي اعضا فرصت هاي آموختن مهارت هاي لازم براي رويارويي با تقاضاهاي شغلي كنوني و آينده را فراهم كند. (ورنر[2] ، 2006 : 51). آموزش فني و حرفه اي يعني مرتبط كردن آموزش با دنياي كار براي بهبودوضعيت اشتغال جوانان و كاهش ميزان بي كاري كه در اين ميان مرتبط ساختن هرچه بيشتر آموزش با نيازهاي اقتصادي ضروري است. چرا كه عدم وجود ارتباط بين مباحث آموزشي و نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز و مشكل عمده شده است. به رغم رشد قابل ملاحظه ي نظام هاي آموزشي در كشورهاي جهان سوم طي ربع قرن گذشته نتيجه گرفته شده يكي از ناخوشايند ترين معضلات زمان ماست. در حالي كه ميليون ها نفر از تحصيل كردگان بي كار هستند، ميليون ها فرصت شغلي به دليل ناكافي بودن افراد داراي تحصيلات كار و مهارت مناسب در انتظار صاحبان مشاغل هستند. بنابراين جهت بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش بي كاري دانش آموختگان استفاده از تجارب بعضي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا مثل ژاپن ، كره جنوبي ، سنگاپور بسيار مؤثر خواهد بود.(بی دختی ، 2:1386 ).

آموزشهاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزشها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصاداين كشورها مي باشند، بلكه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. به علاوه، اين آموزشها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نیزبه شمار مي روند، چرا كه از يك سوبا توجه به بهره مندي اين آموزشها از مباني علمي و استفاده از روشهاي پذيرفته شده آموزشهاي كلاسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده و ازاين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي کنند تا به تواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از سوي ديگر اين آموزشها با توأم نمودن آموزشهاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.(سلیمی فر و همکاران ،1384 :14).

اين آموزشها همچنين از مزيت بازدهي در كوتاه مدت ویا ميان مدت برخوردار مي باشند. در حاليكه آموزشهاي كلاسيك به دليل هزينه بالا، طولاني بودن دوره آموزش، سهم زياد آموزشهاي نظري در آنها و درنتیجه بهره مندي اندك از عملیات كارگاهي، از جهت هماهنگي با نيازهاي بازار كارو لذا جذب در آن دچار مشكل مي باشند. به همين دليل كشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزشهاي فني وحرفه اي مبذول داشته اند، به طوريكه اين آموزشها حتي به درون سيستم آموزشهاي آكادميك اين كشورها نيزنفوذ كرده است (پراوین ویزاریا[3]: 2003). از منظر نظريه سرمايه انساني، آموزش عمومي موجد سرمايه عمومي است و آموزش فني و حرفه اي موجد سرمايه اختصاصي است، مزيت سرمايه دوم اين است كه به اتكاي مهارت هاي كسب شده دارندگان آن را براي به دست آوردن جايگاه هاي شغلي بيشتر آماده مي سازد و همين بينش باعث گرديده است كه در بيشتر كشورهاي جهان حتي در سيستم هاي تعليم و تربيت آن ها از دیر بازدركنار مقاطع تحصيلي آموزشهای عمومي، آموزش هاي فني و حرفه اي نيز مورد نظر واقع گردند(بکر[4]، 1964 : 123). لذا با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد و اینکه سالها سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ی آموزشهای مختلف کوتاه مدت و مهارتی به افراد مختلف شاغل در بخش های دولتی و خصوصی فعالیت داشته است. ولیکن تا کنون در خصوص اثربخشی این آموزشها هیچگونه تحقیقی صورت نپذیرفته است. لذا ضرورت دارد تا با انجام این تحقیق در خصوص اثرگذاری این آموزشها در بخش توسعه منابع انسانی مؤلفه های مهم و متغیر های مختلف آن نظیر : توسعه منابع انسانی، مهارت و توانايي‌هاي افراد، اشتغالزایی افراد، درک بهتر هدف‌هاي سازماني و کاری خود، ارتباطات سازمانی، قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد مورد بررسی قرار گیرد.

[1] – dob

[2] – Werner

[3] – Peravin Vizara

[4] – Beker

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

2 Comments

Comments are closed.