متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 رشته : مدیریت MBA

عنوان/موضوع:

بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ……………………….. 1

1-2) بیان مسأله ………………………. 2

1-3) اهمیت موضوع……………………….. 4

1-4) اهداف تحقیق……………………….. 5

1-5) قلمرو تحقیق……………………….. 6

1-6 ) فرضیات تحقیق……………………….. 6

1-7) جامعه مورد نظر تحقیق……………………….. 6

1-8) نمونه آماری……………………….. 6

1-9) روش تحقیق……………………….. 6

1-10) ساختار تحقیق……………………….. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه………………………. 9

2-2) سود………………………. 9

2-2-1) مفهوم سود………………………. 9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود………………………. 9

2-2-3) فوايد سود براي سرمايه گذاران……………………….. 10

2-3) سیاست تقسیم سود ………………………. 11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود………………………. 12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود ………………………. 14

2-4-1) نظريه عدم ارتباط تقسيم سود ………………………. 14

2-4-2) نظريات مربوط بودن تقسيم سود………………………. 16

2-4-2-1) مدل گوردون……………………….. 16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست……………………….. 17

2-4-2-3) مدل والتر……………………….. 18

2-4-2-4) تئوري اولويت مالياتي……………………….. 18

2-5) انواع سرمایه گذاری……………………….. 19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 22

2-5-4) شناسایی فرصتهاي سرمایه گذاري……………………….. 22

2-6) ارتباط فرصتهاي سرمایه گذاري و تامین مالی……………………….. 23

2-7) تأمین مالی……………………….. 23

2-7-1) نگرش سنتی……………………….. 24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ………………………. 24

2-7-3) تئوري سلسله مراتب گزینه تأمین مالی……………………….. 24

2-7-4) تئوري زمان بندي بازار……………………….. 25

2-8) مروری بر پیشینیه تحقیق……………………….. 25

2-8-1) تحقیقات داخلی……………………….. 25

2-8-2) تحقیقات خارجی……………………….. 29

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………. 34

3-2) جامعه مورد نظر تحقیق………………………. . 34

3-3) نمونه آماری………………………. . 34

3-4) ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق……………. 35

3-5) متغیر های تحقیق………………………. . 35

3-5-1) متغیر وابسته………………………. 35

3-5-2) متغیر مستقل……………………….. 36

3-5-3) متغیر کنترلی……………………….. 36

3-5-4) مدل تحقیق……………………….. 36

3-6) روشهاي آماري مورد استفاده در پژوهش………………………. . 36

3-6-1) مدل داده های تابلویی………………………. 37

3-6-2) مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی………… 37

3-7) روش هاي تخمين با بهره گرفتن از داده هاي ترکيبی……………………….. 39

3-7-1) آزمون F لیمر……………………….. 40

3-7-2) آزمون هاسمن……………………….. 41

3-7-2-1) اثرات ثابت……………………….. 41

3-7-2-2) اثرات تصادفی………………………. 41

3-8) آزمون دوربین-واتسون……………………….. 42

3-9) تحليل رگرسيون……………………….. 42

3-9-1) رگرسيون چند متغيره………………………. 42

3-9-2) ضریب تعيين و ضریب تعيين تصحيح شده ………………….. 43

3-9-3) مدل رگرسیون……………………….. 44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون………………………. . 44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون……………………….. 45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………….. 45

3-10) عدم خود همبستگی……………………….. 45

3-11) تحلیل همبستگی……………………….. 47

3-12) خلاصه فصل سوم………………………. 48

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه………………………. 50

4-2) نتايج آمار توصيفي……………………….. 50

جدول 4-1……………………….. 50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق……………………….. 51

4-4) بررسی پایایی داده‌ها………………………. 52

جدول 4-2……………………….. 52

4-5) آزمون هم خطی……………………….. 53

جدول (4-3) ………………………. 53

4-6) بررسی خود همبستگی………………………. . 54

4-7) بررسی ناهمسانی واریانس………………………… 54

جدول 4-4……………………….. 54

4-8) آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت………………………. . 54

جدول 4-5……………………….. 55

جدول 4-6……………………….. 55

4-9) آزمون فرضيات تحقيق……………………….. 55

جدول 4-7……………………….. 56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول تحقیق……………………….. 56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم تحقیق……………………… 57

4-10) متغیر های کنترلی تحقیق……………………….. 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه………………………. 60

5-2) خلاصه تحقیق……………………….. 60

5-2-1) تدوین فرضیات تحقیق………………………. . 60

5-2-2) تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های تحقیق…………….. 60

5-2-3) مراحل بررسی فرضيه تحقيق……………………….. 61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول……………………….. 62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………. 62

5-5) پیشنهاداتی در رابطه با تحقیقات آتی……………………….. 62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقيق……………………….. 63

منابع و مأخذ………………………. 64

منابع فارسی……………………….. 64

منابع خارجی……………………….. 66

پیوست ها………………………. 69

 چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های سود تقسیمی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1388 الی 1392 با بهره گرفتن از صورت های مالی 120 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز به صورت داده های تابلویی ( Panel Data ) استفاده می شود. سپس با اطلاعات بدست آمده اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی بر سیاست سود تقسیمی جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است میان تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تقسيم سود موضوع با اهميتي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرارداشته و هنوز هم به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است . شناسايي عوامل موثر بر نسبت سود تقسيمي نظر محققان زيادي را به خود جلب كرده است .تصميم گيري درباره ميزان پرداخت سود تقسيمي، از تصميمات مهمي است كه شركت با آن مواجه است. سياست تقسيم سود از عوامل موثر بر ارزش شركت است.

در این فصل، کلیات تحقیق ارائه می گردد. ابتدا بیان مسأله بصورت مختصر تشریح و ارائه می شود. در قسمت اهمیت و ضرورت تحقیق، به نقشی که نتایج پژوهش، در سیاست گذاري هاي کلان اقتصادي کشور و تصمیم گیري مدیران شرکت ها ایفا خواهد کرد، پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی می پردازیم. در پایان فصل نیز واژگان کلیدي مورد استفاده در پژوهش به اختصار معرفی شدند. هدف از ارائه فصل حاضر این است که خواننده با جایگاه و نقاط تمایز پژوهش با سایر مطالعات مرتبط آشنا شده و تصویري کلی از مراحل پژوهش را مشاهده نماید.

2-1) بیان مسئله

سرمایه گذاري وجوه مالی در دارایی هاي مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیري ها و برنامه ریزي هاي مالی است که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاري انجام دهند، هر فردي باید یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیري مربوط به انجام معامله، نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سود آوري آن باشد.بیان فرآیند فرصت هاي سرمایه گذاري مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاري است. دراین حالت فعالیت هاي مربوط به فرآیند تصمیم گیري تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روي تصمیم گیري آنها تأثیر گذار می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر می باشند و رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاري را مورد بررسی قرار می دهند. فرصت هاي سرمایه گذاري در طی مراحل مختلف داراي چرخه عمر متفاوت است.شرکتی که از انعطاف پذیري بالایی براي استفاده از این فرصتها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور است. فرصت هاي سرمایه گذاري از جمله عوامل مؤثر بر رشد مناسب سود شرکت ها می باشد. [4]

فرصت هاي سرمایه گذاري خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها را باید شناسایی نمود و یا اینکه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصت هاي سرمایه گذاري ممکن است از سطوح مختلف بخشهاي شرکت سرچشمه بگیرد برخی از فرصت هاي سرمایه گذاري ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضاي هیئت مدیره ارائه شود. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت هاي سرمایه گذاري معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست هاي مالی و ورود به بازارهاي جدید محدود میشود، نظر به اینکه فرصت هاي سرمایه گذاري موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یاکاهش هزینه ها میشوند، لذا ممکن است سیاست هاي مالی منظم و اصولی براي فرصت هاي سرمایه گذاري از از سوی شرکت به اجرا گذاشته شود. [24]

تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می شود که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي تجاري، خرید و یا سرمایه گذاري انجام می شود. روش هاي متفاوتی براي تأمین مالی فعالیت هاي تجاري وجود دارد که بانک ها و مؤسسات مالی مختلف می توانند از آن ها براي تأمین مالی شرکت ها استفاده نمایند. یکی از پیش شرط هاي اساسی موفقیت در کسب و کار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و استفاده بهینه از آنها است.روش هاي تأمین مالی به دو نوع کلی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم می شود. براي تأمین مالی، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی هاي حاکم بر آنها و هم چنین شناخت مصارف مالی مورد نیاز، ضرورت دارد. تأمین مالی به روش هاي مبتنی بر بدهی، به معناي اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت است، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام فعالیت مورد نظر، سود حاصل بیش از مقداري باشد که باید به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده شود. از سوي دیگر، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاري قسمتی از سود در مقابل دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با بهره گرفتن از آوردة نقدي و غیرنقدي سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایۀ مورد نیاز تأمین می شود. آوردة سهامداران در پیشبرد فعالیت هاي پروژه مصرف و سود حاصل نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می گردد. [2]

سیاست تقسیم سود یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. تقسيم سود شرکت‌ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه است و دلیل اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح است. سیاست سود تقسیمی بیانگر سیاست پرداخت شرکت و میزان وجوه نقدی است که بین سهامداران توزیع می‌شود [38] .

اصطلاح سود تقسيمي معمولا به پرداخت نقدي و يا غيرنقدي درآمدهاي شركت به سهامدارانش گفته مي شود.سود سهام ممكن است به يكي ا ز دو صورت، سود نقدي و سود سهمي پرداخت شود. سود نقدي معمولي ترين نوع انتقال بازده از طرف شركت ها به سهامداران است. شركت ها در توزيع سود نقدي خود به طور يكساني عمل ننموده و در اين راه سياست هاي متفاوتي اتخاذ مي نمايند. اين سياست ها مي توانند متغير باشند و دامنه اي از پرداخت حداقل سود نقدي مقرر در قانون تا پرداخت تمام عايدات شركت و حتي بيشتر از عايدات سالانه بعنوان سود نقدي را در بر بگيرند[5] .

دلايل زيادي براي تقسيم يا عدم تقسيم سود وجود دارد. كشف و شناسايي دقيق عوامل اثر گذار بر سياست تقسيم سود هنوز يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي شركت ها است. مديريت شركت بايد متغيرهاي متفاوتي را قبل از تصميم گيري درباره چگونگي پرداخت سود تقسيمي در نظر بگيرد. در صورتي كه عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسيمي و ميزان تأثير آن ها مشخص شود، مديران به نگرشي درباره موقعيت شركت خود از لحاظ تقسيم سود دست مي يابند و بهتر مي توانند تصميم گيري كنند. سود تقسيمي روي ارزش سهام شركت و آينده آن تأثير دارد. به دست آوردن سود و كسب ثروت هدف مشترك تمامي سهامداران است. [7]

آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد .هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاري بیشتر دریافت سود نقدي است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدي دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد[11].

3-1) اهمیت موضوع

تقسيم سود از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است و از يك طرف عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي آتي شركت ها مي باشد. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران اتخاذ مي شود بسيار حساس و داراي اهميت است[22]. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذينفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركت ها را ارائه مي دهد، امكان برآورد رفتار آتي آن ها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و سرمايه گذاران خرد از طرف ديگر بر سر مسأله تقسيم سود تضاد وجود دارد. سرمايه گذاران فردي از سرمايه گذاري خود انتظار دريافت سود دارند و مايل هستند بازده سهام خود را به شكل نقدي دريافت كنند ولي سهامداران عمده مايل هستند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد تا در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد[33].

4-1) اهداف تحقیق

با توجه به فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری باید سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا روند سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

از جمله گروه هاي اصلي استفاده كننده از اطلاعات مالي شركت ها، سهامداران و سرمايه گذاران هستند. خط مشي تقسيم سود به عنوان يكي از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمايه، براي سرمايه گذاران اهميت خاصي دارد، زيرا اغلب سرمايه گذاران با بهره گرفتن از آن اقدام به اخذ تصميمات مورد نظر خود مي نمايند. به منظور افزايش قدرت پيش بيني سرمايه گذاران و كاهش ريسك شركت، شناسايي عوامل موثر بر خط مشي تقسيم سود مي تواند بسيار مفيد و حائز اهميت باشد. اهميت اين موضوع نزد مديران شركت ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآيند اداره شركت و ارزيابي بازار از عملكردآنان جدي است. از همين رو بخشي از توجه و توان مديران شركت ها معطوف به مقوله اي است كه از آن تحت عنوان خط مشي تقسيم سود ياد مي شود. اما مهمتر از خط مشي تقسيم سود، ريشه يابي دلايل اتخاذ يك خط مشي تقسيم سود از طرف شركت ها است، زيرا دلايل و عوامل تعيين كننده بدست آمده از اين ريشه يابي، نه تنها به توضيح رفتار شركت ها در گذشته كمك مي كند، بلكه ابزاري را براي پيش بيني حركت و مسير آتي آن ها در اين حوزه فراهم مي آورد. با توجه به اهميت موضوع، دراين پژوهش بررسي ميشود كه آيا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است؟

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :