دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(M.A)

گرایش استراتژیک

عنوان:

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

استاد راهنما:

دکتر جلال حقیقت منفرد

استاد مشاور:

دکتر عارفه فدوی اصغری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه………………………….2

2-1 بیان مسئله………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………….. 5

4-1 اهداف پژوهش………………………….. 6

5-1 پرسش های پژوهش………………………….. 7

6-1 فرضيه هاي پژوهش………………………….. 7

7-1 روش شناسي پژوهش………………………….. 8

8-1 قلمرو پژوهش………………………….. 8

9-1 تعریف عملياتي متغيرهاي پژوهش………………………….. 9

10-1 ساختار پژوهش…………………………. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه………………………… 13

2-2 مفهوم كارآفريني…………………………. 15

3-2 نوع‏شناسي كارآفريني…………………………. 25

4-2 ايجاد سرمايه؛ حاصل كارآفريني سازمانی…………………………. 34

5-2 ضرورت كارآفريني در سازمان……………………….. 37

6-2 سير تطور كارآفريني در سازمان………………………… 38

7-2 مفهوم كارآفريني سازماني…………………………. 43

8-2 فرآيند كارآفريني سازماني…………………………. 45

9-2 موانع كارآفريني سازماني…………………………. 47

10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی………………………… 50

1-10-2 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان………………………… 50

2-10-2 كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري…………………………. 61

3-10-2 كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت………………………….. 66

11-2 انواع مدلهاي كارآفريني…………………………. 76

12-2 مروري بر تحقيقات پیشین…………………………. 98

13-2 چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقيق…………………………. 106

14-2 معرفي گروه صنعتي زرماكارون………………………… 112

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه………………………… 116

2-3 روش تحقيق…………………………. 116

3-3 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه ­گیری…………………… 116

4-3 ابزار تحقيق و روش جمع‌آوري داده‌ها……………………….. 118

5-3 روايي…………………………. 118

6-3 پايايي…………………………. 119

7-3 روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………….. 120

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها(یافته­ ها)

1-4 مقدمه………………………… 124

2-4 بخش اول: نتايج توصيفي…………………………. 125

3-4 بخش دوم: نتايج استنباطی…………………………. 133

فصل پنجم: نتيجه­ گيري و پیشنهادات

1-5 مقدمه………………………… 168

2-5 مروري بر فصول پژوهش……………………….. 169

3-5 نتيجه گيري پژوهش………………………….. 170

4-5 محدوديتهاي تحقيق…………………………. 170

5-5 پيشنهادها……………………….. 171

6-5 پيشنهاد به پژوهشگران آتي…………………………. 174

فهرست منابع………………………… 176

چکیده:

هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتي زرماكارون است. به اين منظور، تمامي كاركنان داراي حداقل مدرك ليسانس گروه صنعتي زرماكارون برابر با 1300 به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با بهره گرفتن از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌هاي موردنياز، از طريق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با بهره گرفتن از تحليل عاملي تأییدی و شاخص KMO تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري علوم اجتماعي و روابط ساختاري خطي[1]، تأييدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی ابعاد و اثربخشی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني بوده­اند و در نتیجه روابط مفروض در مدل نیز به­ طور معنی­داری مورد تأیید واقع شده ­اند. ساير نتايج، حاکی از رتبه­ ابعاد و شاخص­های مطرح ­شده و نیز برازش و درجه تقریب مناسب مدل در جامعه مورد مطالعه است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع وسازمانهايي است كه بين منابع كمياب و قابليتهاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود، رابطه معني­داري برقرار سازند. به عبارتي ديگر، جامعه و سازماني مي‌تواند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارتِ كارآفريني مولد، تجهيز كند تا آنها با بهره گرفتن از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند. در حال حاضر سير تحولات جهاني، کارآفرينان را در خط مقدم توسعه فنآوري و توسعه اقتصادي قرار داده است (احمدپور و مقیمی، 1385: 28).

امروزه كه كار و فعاليت، شكل تازه اي به خود گرفته است و به سوي خودكارفرمايي و خوداشتغالي در حركت است؛ كارآفريني و كارآفرينان، نقش كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف ايفا مي‌كنند. تجارب كشورهايي مانند ژاپن، كره جنوبي، مالزي و هند؛ آكنده از فعاليتهاي چشمگير كارآفريناني بوده است كه امروز به توسعه يافتگي كشور خود مي بالند. بايد توجه داشت كه كارآفرينان تنها به ايجاد فرصتهاي شغلي جديد نمي پردازند بلكه با ساختار، تفكر، تحرك و فرهنگ لازم، دست به تخريب خلاق مي زنند تا از دل ويرانه­هاي كهن، بناي رفيع آباداني و پيشرفت را برافرازند.        
با توجه به نقش و اهميت كارآفريني و سابقه درخشان كارآفرينان در توسعه بسياري از كشورها و با توجه به مشكلات اقتصادي زيادي كه كشور ما با آن مواجه بوده و دست ياري از هر سويي مي­طلبد؛ ترويج و اشاعه مفهوم كارآفريني، بسترسازي براي فرهنگ حامي كارآفريني و مهمتر از همه تربيت افراد (به ويژه تحصيلكردگان) كارآفرين سازماني براي تمامي جوامع بــه خصوص براي جوامع در حال توسعه­اي مانند ايران از اهميت و ضرورت حياتي برخوردار است. تجربه موفقيت‌آميز اغلب کشورهاي پيشرفته و نيز برخي از کشورهاي در حال توسعه در عبور از بحرانهاي اقتصادي به واسطه توسعه کارآفريني در آن کشورها، موجب گرديده تا ساير کشورها نيز براي کارآفريني، کارآفرينان و شکل­گيري کسب و کارهاي نوآورانه، اهميت خاصي قائل گردند(اسکندانی، 1379: 36).

1-2- بیان مسئله

كارآفريني، مفهومي است كه همراه با خلقت بشر وجود داشته است. كارآفريني، كانون و مركز ثقل كار و تلاش و پيشرفت در عصر مدرنيته تلقي مي‌شود. ما بدون توجه كافي به مقوله «توسعه فرهنگ كارآفريني» نمي‌توانيم به شاخص‌هاي رشد و توسعه كه از طريق تغيير در روند توليد،‌ بهره‌وري و توان­افزايي فني و صنعتي در عرصه اقتصاد حاصل مي‌شود، دست يابيم. در گذر از مرحله سنتي به صنعتي بايد به توانمنديها و قابليت‌هاي فردي كارآفرينان در بهره‌گيري از منابع طبيعي و بكارگيري تكنولوژي مدرن اهتمام ويژه‌اي قائل شويم. زيرا، آنها با بكارگيري روش‌هاي جديد در بازار، خود را براي استفاده بهينه از ابزار و دستيابي به كيفيت مطلوب كالا و خدمات آماده مي‌سازند(مقيمي، 1383: 7).

كارآفريني، فرآيندي اكتسابي است و خانواده در شكل‌گيري اين فرآيند نقش اساسي را ايفاء مي‌كند. زيرا، خانواده مي‌‌تواند عنصر پويايي و تحرك را به ژرفاي وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزريق كند به شكلي كه «فرد» و «جامعه» در محيطي هماهنگ به تعامل بپردازند و قالب‌هاي اجتماعي نوآورانه شكل گيرد. در عين حال شرايط محيطي و نوع جامعه اي كه فرد در آن رشد و نمو مي يابد، نيز در شكل­گيري و ايجاد عادات و رفتارهاي مختلف در فرد به ميزان زيادي تأثيرگذار مي­باشد(جدي، 1380: 22).

در مجموع شناسايي ويژگيهاي منحصر به فرد كارآفرينان و نيز عوامل و فاكتورهاي موثر بر فرهنگ كارآفريني در جامعه و حتي در سازمان شغلي يك فرد مي­تواند، در دنياي امروزين به عنوان كليد و عنصر رشد و توسعه از ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي؛ محسوب شود. به گونه­اي كه عنصر كارآفريني به عنوان موتور حركت توليد و توسعه اقتصادي و از سويي پرورش دهنده و تقويت كننده روحيه سرمايه­گذاري در نيروي انساني تلقي گردد. با توجه به نقش كارآفريني در توسعه همه جانبه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، كشورهاي در حال توسعه نيز در پي ايجاد موج گسترده و جديدي از سازمانهاي كارآفرين مي­باشند. براي رسيدن به اين مهم مي­بايستي نقش و اهميت فرهنگ كارآفريني و عوامل رشد و توسعه دهنده و يا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفي شوند(Brockhaus,2002:36).

بر این اساس لازم است که بررسی شود عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتي زرماكارون، کدامند و درجه اهمیت هر يك از آنها به چه میزان است؟ در نهایت اینکه ميزان تأثير هر يك از اين عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی به چه ميزان است؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمانها امروزه دیگر نمی­توانند با تغییر روشها ساختار و شیوه مدیریتی سنتی تغیرات بنیادی به وجود آورند لذا مدیران و کارکنان باید بتوانند نگرش خود را در مدلهای ذهنی جدید دگرگون سازند. از سویی وجود مشکلاتی چون بیکاری که خود پدیدآورنده معضلات زیادی در جامعه است، موجب شده تا به مسئله کارآفرینی و مدیران کارآفرین توجه زیادی شود و عواملی که موجب توسعه کارآفرینی می­شوند مورد توجه قرار گیرد. سازمانها امروزه نمی­توانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک چابک و نوآور خود فائق آیند؛ آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا   همه­ی کارکنان روحیه کارآفریني پیدا کرده و بتوانند به راحتی بطور گروهی یا فردی فعالیتهای کارآفرینانه­ی خود را اجرا کنند(Cornwall & Perlman,2000:42).

بنابراين با توجه به نقش كارآفريني در توسعه همه جانبه در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه نيز در پي ايجاد موج گسترده و جديدي از سازمانهاي كارآفرين مي­باشند. كه براي رسيدن به اين مهم مي بايستي نقش و اهميت فرهنگ كارآفريني و عوامل رشد و توسعه دهنده و يا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفي شوند. به عبارتي ديگر كارآفريني به عنوان يك الزام و رويكرد نوين و تدبير جديد اقتصادي در پاسخ به واقعيتها و شرايط جديد محيطي، يكي از راهكارهاي ارزشمند در رويارويي و تقابل با ناكارآمدي اقتصادي و جلوگيري از پديده­هاي منفي اقتصادي مانند: بيكاري، محسوب مي­گردد(Cochran,2004:22).

پژوهش حاضر نيز با توجه به ضرورت ايجاد و بسط توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ سعي بر آن دارد تا به بررسي عوامل موثر بر كارآفريني از ديدگاه كاركنان بپردازد و از اين رهگذر، نقش كارآفريني را در گسترش فرهنگ و روحيه كاري آنها تبيين و در قالب چارچوبي جامع، مشخص و تبيين نمايد.

بنابراین، اهمیت ویژه مطالعه حاضر، كاربردي بودن موضوع آن در شركت زرماكارون، می­باشد که به عنوان موضوعی قلمداد می­گردد که از یک سو، دامنه شناخت ما را از فرهنگ كارآفريني سازماني و ادبیات مربوط به آن، گسترش داده و از سوی دیگر، موضوع از آنجا بدیع قلمداد گردیده است که مباحث دامنه­دار و پیوسته­ای را با توجه به شناسايي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني، به دنبال خواهد داشت.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

هدف کلي اين پژوهش ” شناسايي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتي زرماكارون” مي­باشد.

1-4-2- اهداف اختصاصی

با توجه به اهميت نقش کارآفرینی سازمانی، اين تحقيق بر آن است تا به اهداف فرعي يا اختصاصي ذيل دست يابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ 

2- سنجش میزان اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛

3- اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ 

4- ارائه راهکارهایی به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون.

1-5- پرسش های پژوهش

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ كدامند؟

2- میزان اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ به چه ميزان است؟

3- اولويت­بندي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بين كاركنان شركت زرماكارون؛ به ترتيب اهميت؛ چگونه است؟

1-6- فرضیه های پژوهش

1- بين خطرپذيري و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني رابطه معني داري وجود دارد.

2- بين توفيق­طلبي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني رابطه معني داري وجود دارد.

3- بين ايده­پردازي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني رابطه معني داري وجود دارد.

4- بين عمل­گرايي و توسعه فرهنگ كارآفريني سازماني رابطه معني داري وجود دارد.

1-7- روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، غیرتجربی و از نظر هدف، كاربردي؛ از نظر نحوه گردآوري داده‌ها نيز به روش، پيمايشي و از نوع تحقیقات همبستگي است. جامعه آماري پژوهش تمامي كاركنان داراي حداقل مدرك ليسانس گروه صنعتي زرماكارون هستند که تعداد آنها برابر با 1300 نفر می­باشند. با بهره گرفتن از فرمول كوكران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است. نحوه انتخاب افراد نيز به روش نمونه­گيري خوشه­اي چند مرحله­ای و نهايتاٌ تصادفي ساده مي­باشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ساخته شده بر اساس مدل مفهومي و اهداف پژوهش بوده است. برای انجام تجزیه و تحلیل در بخش توصيفي از توزيع فراواني متغيرها، ميانگين و در بخش آمار استنباطي از آزمون­هاي آماري تحليل عاملي اكتشافي و تأییدی، آزمون ناپارامتري فريدمن و آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي گردد.

[1] SPSS & LISREL

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :