دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : کسب و کار الکترونیک

عنوان : شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب و کار الکترونیک

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها با رویکرد تحلیل شبکه فازی

(مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
استاد راهنما:

دكتر حبیب ا… سالارزهی

 استاد مشاور:

دکتر یاسر امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………….. 2

1-2- بیان مساله و اهميت تحقيق…………………………. 2

1-3-اهدف تحقيق…………………………. 4

1-4- فرضیه های تحقيق…………………………. 5

1-5-روش انجام تحقيق…………………………. 5

1-6- قلمرو تحقیق: ………………………..6

1-7- مفاهیم و واژگان تحقیق…………………………. 6

فصل دوم:ادبیات نظری تحقیق

2-1-مقدمه………………………… 9

2-2-آموزش از راه دور ………………………..9

2-3-سير تكامل آموزش از راه دور……………………….. 9

2-4-مفهوم يادگيري الكترونيكي………………………..11

2-5 تعاريف يادگيري الكترونيكي…………………………. 11

2-6-مزایای یادگيری الکترونيکی…………………………. 13

2-7-چالش های یادگيری الکترونيکی در ایران…………. 16

2-8- مدلهاي آموزش الكترونيكي…………………………. 18

2-8-1-آموزش همزمان یا کلاسهای آنلاین…………. 18

2-8-2-آموزش غیر همزمان یا کلاسهای آفلاین…………….. 18

2-8-3-آموزش بر پایه کامپیوتر(CBT)………………………..

2-8-4آموزش بر پایه اینترنت (IBT)………………………..

2-8-5آموزش بر پایه وب ( WBT)………………………..

2-9-سیستم های یادگیری الکترونیکی…………………………. 19

2-9-1 سیتم مدیریت یادگیری…………………………. 19

2-9-2 سیتم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS)………………………..

2-10-مروری بر تحقیقات پیشین: ………………………..20

2-10-1فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی…………… 20

2-10-2-مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی…………………. 23

2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی…………. 25

2-11-جمع بندی مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی…………… 31

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه : ………………………..35

3-2- مدل تحلیلی پژوهش…………………………… 35

3-3-روش تحقیق :……………………….. 41

3-4- ابزار جمع آوری داده ها:……………………….. 41

3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………….. 42

3-6 روائی پرسش نامه :……………………….. 42

3-7-پایائی پرسشنامه:……………………….. 43

3-8- روش تجزیه و تحلیل…………………………. 43

3-9روشهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM…………………………..

3-9-1روشAHP…………………………

3-9-2روشANP…………………………

3-9-3گام های فرایند ANP…………………………

3-9-4منطق فازی…………………………. 49

3-9-5مجموعه های فازی…………………………. 49

3-9-6اعداد فازی مثلثی…………………………. 50

3-9-7فرایند تحلیل شبکه فازی…………………………. 50

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه………………………… 54

4-2- آمار توصیفی…………………………. 55

4-2-1جنسیت: ………………………..57

4-2-2 –سطح تحصیلات…………………………. 55

4-2-3- میزان تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی…………………………. 55

4-2-4- توزیع فراوانی پاسخ دهنده گان به تفکیک استاد و دانشجو………… 56

4-2-5 توزیع فراوانی سنی پاسخ دهندگان…………………………. 56

4-3- آمار تحلیلی…………………………. 57

4-3-1 – تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه شناسایی عوامل موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی….. 57

4-3-1-1 تحلیل فرضیه های تحقیق……………………..60

4-3-2- تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی……..64

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1-مقدمه:……………………….. 89

5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………. 89

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………. 93

5-4- پیشنهادهای عمومی:……………………..93

5-6-پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………. 95

مراجع…………………………. 97

پیوستها:

پیوست الف : پرسشنامه شماره1………………..102

پیوست ب : پرسشنامه شماره 2 …………………….107

چکیده:

در عصر حاضر یکی از مهمترین اختراعات بشری که تغییرات شگرفی را در زندگی بشریت ایجاد نموده، پیدایش رایانه و بدنبال آن اینترنت بوده که باعث رقم زدن دنیای مجازی و انگیزه ای برای دانشگاهها شده است تا در بخش آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند. اما آنچه كه اهميت بحث را روشن تر مي سازد، تلاش براي كسب موفقيت در استفاده ازسیستم يادگيري الكترونيكي و سنجش ميزان موفقيت اين سيستم ها است. وتلاش ناموفق براي پياده سازي يادگيري الكترونيكي، موجب از دست دادن سرمايه خواهد شد. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها با رویکرد تحلیل شبکه فازی صورت پذیرفته است. بدین منظور ابتدا براساس تحقیقات پیشین مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی پیشنهاد گردید، سپس بمنظور سنجش روایی و مناسب بودن مولفه ها و شاخص های پیشنهادی پرسشنامه ی شماره یک با هدف شناسایی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بصورت حضوری و الکترونیکی در اختیار گروه تصمیم که اساتید و دانشجویان مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند قرار گرفت .داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره یک با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته و در تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده است. تعداد 7 مولفه و 28 شاخص نهایی گردید. سپس بر اساس مولفه ها و شاخص های نهایی شده مرحله قبل پرسشنامه شماره دو با هدف الویت بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها طراحی و در اختیار تعدا 7 نفر از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی قرار گرفت . داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره دو با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل شبکه فازی مورد پردازش قرار گرفت .که مولفه های اصلی به ترتیب الویت عبارتند از :1-کیفیت اطلاعات[1] 2- کیفیت خدمات[2] 3- کیفیت سیستم و زیر ساخت[3] -4 عوامل پشتیبانی[4] -5خصوصیات استاد[5]-6 خصوصیات دانشجو[6] 7 -عوامل محیطی[7].

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در اين فصل به كليات و مفاهيم تحقيق پرداخته مي شود، مطالب اين فصل شامل: بيان مسأله و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیه های تحقيق،روش انجام تحقيق ،ابزار گردآوری داده ها،قلمرو تحقیق و مفاهیم و واژگان تحقیق است.

2-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق

اختراعات بشري غالبا تغييرات شگرفي در زندگي بشريت ايجاد نموده اند، اما همه اين اختراعات داراي ارزش و تاثيرگذاري يكساني نيستند. در عصر حاضر يكي از مهمترين آنها كه حقيقتا تحول بارزي را در زندگي انسان ايجاد نموده است، پيدايش رايانه بوده است كه سرآغاز آن به سال هاي دهه 1950 مي رسد . اما تغييرات ناشي از رايانه زماني به اوج خود رسید كه شبكه هاي ارتباطي بين آنها رشد نمود و اينترنت با از ميان برداشتن فاصله هاي فيزيكي و موانع ارتباطي موجود، دنياي مجازي را رقم زد. بدنبال بكارگيري فناوري هاي جديد در سيستم هاي اطلاعاتي آموزش هم دستخوش تغيير و تحولات بسياري شده است(Ozpolat & Kare , 2009). بنابراين مفهوم پيشين يادگيري الكترونيكي نيز در حال تغييرات اساسي است و به كلاس هاي حضوري محدود نمي شود (روزنبرگ 1383; Wang, 2007).يادگيري الكتروني به استفاده از وسايل الكترونيكي براي يادگيري، از جمله تحويل محتوا از طريق رسانه هاي الكترونيكي مانند اينترنت، صوتي، ويدئويي، پخش ماهواره، تلويزيون هاي تعاملي و سي دي اشاره دارد (Kaplan&Anderson, 2000) .گسترش سريع اينترنت با گرايش به سمت استقلال از مكان آموزش به فرد، يك انگيزه اي براي دانشگاهها شده است تا در بخش الكترونيكي سرمايه گذاري كنند(Accles, 1997). در كشور ايران نيز امكان دسترسي به آموزش عالي در قالب كلاس هاي حضوري براي بسياري از متقاضيان وجود ندارد ولي می توان ضعف در پاسخگويي روشهاي سنتي را با بكارگيري سيستم هاي يادگيري الكترونيكي جبران نمود ( يعقوبي و همكاران1387). با اين حال، توسعه و مديريت بهبود مستمر سيستم هاي آموزش الكترونيكي مؤسسات آموزشي و صنعتي را كاملا به چالش كشانده است و در آن ارزيابي به يك نياز ضروري تبديل گرديده است (Accles, 1991). افزايش سريع تعداد مؤسسات ارائه دهنده يادگيري الكترونيكي از يك سو و رشد كمي رشته هاي موجود آن از سوي ديگر اين سؤال را مطرح مي سازد كه اين مراكز تا چه اندازه اي در پياده سازي و اجراي دوره هاي يادگيري الكترونيكي موفق بوده اند و تا چه اندازه اي توانسته اند مهمترين هدف نظام آموزشي خود را كه همانا ارتقاء كيفيت يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان است را برآورده سازند(صمدی 1389).اما آنچه كه اهميت بحث را روشن تر مي سازد، تلاش براي كسب موفقيت در استفاده از يادگيري الكترونيكي و سنجش ميزان موفقيت اين سيستم ها است.(Delone,2003) وتلاش ناموفق براي پياده سازي يادگيري الكترونيكي، موجب از دست دادن سرمايه خواهد شد(Govindasamy,2002) . لذا از سال 1992در چندين تحقيق به بررسي موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي و سنجش آن به طريق تجربي پرداخته شده است(Wang Et Al , 2007). محققان زيادي از رشته هاي مختلف از قبيل:كامپيوتر، سيستم هاي اطلاعاتي، روانشناسي، تكنولو‍ژي، آموزشي سعي كرده اند كه سيستم هاي يادگيري الكترونيكي را ارزيابي كنند. بعضي از آنها روي عامل انساني ( رضايت دانشجو و استاد )، بعضي روي تكنولوژي آموزشي وبعضي روي مواد آموزشي تمركز كرده اند (Liaw,Huang,& Chen2007). براي شناسايي و بررسي فاكتورهاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي مي توان مدل هايي كه در زمينه سيستم هاي اطلاعاتي مطرح شده اند را نام برد. مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دلون ومك لين، مدلي است كه مي تواند به فهم اين مطلب كمك كند (Petter& Mclean,2002) .اين مدل براي اولين بار در سال 992 توسط دلون مورد توسعه وبازنگري قرار گرفت. مدل اصلاح شده دلون و مك لين شامل6بعد مي باشد كه عبارتند از: قصد استفاده از سيستم- رضايت كاربر- منافع حاصل از سيستم هاي اطلاعاتی (Delon& Mclean,2003;Wang2007).از آنجا كه سيستم هاي يادگيري الكترونيكي نوعي خاصي از سيستم هاي اطلاعاتي هستند(Wang Et All,2007; Lee ,2008) . مي توان مدل اصلاح شده دلون و مك لين را براي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي نيز بكار برد. در اين راستا وانگ و همكاران وي، از مؤلفه هاي مذكور(بدون در نظر گرفتن روابط بين آنها) براي اولين بار در سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در سازمانها استفاده كردند.(Wang Et All ,2007) . سپس لین مدل مذكور را با حذف مؤلفه منافع حاصل از سيستم و در نظر گرفتن كليه روابط بين مؤلفه هايي براي سيستم هاي يادگيري الكترونيكي استفاده نمود(Lin,2007) . لازم به ذكر است كه در هر مورد بكارگيري مدل دلون و مك لين، ميزان موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي تنها از ديدگاه يادگيرنده مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به اينكه استاد نيز در يادگيري الكترونيكي نقش بسيار مهمي دارد براي بكارگيري صحيح مدل، علاوه بر در نظر گرفتن كليه مؤلفه ها و روابط بين آنها ديدگاه استاد نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد. در تحقيقي ديگر كه توسط اوزكان و كوسلر انجام شده با بهره گرفتن از مدل اصلاح شده دلون و مك لين، يك مدل شش ضلعي براي يادگيري الكترونيكي [1](HELAN) ارائه و در يكي از دانشگاههاي تركيه مورد آزمون قرار گرفت كه ابعاد اين مدل عبارتند از محتوا (اطلاعات)- نگرش استاد – كيفيت خدمات- كيفيت سيستم- عوامل پشتيباني كننده نگرش و ديدگاه يادگيرنده(Ozkan & Koseler,2009). در این تحقیق روابط بين مؤلفه ها درنظر گرفته نشده است .لازم به ذكر است یکی از مهمترین ضعف های مدل های پیشین این است که اهمیت نسبی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بصورت کمی قابل سنجش نیستند. به عبارت دیگر شناسایی اینکه کدام مولفه ارزیابی را بیشتر تحت تاثیر قرا می دهدتا حدی دشوار است . فرایند تحلیل شبکه[2] این مشکل را برطرف می کند و وزن هر مولفه را بصورت کمی محاسبه و رتبه بندی می کند.با توجه به انتقادی که بر تحلیل شبکه کلاسیک وارد شده است ، ترکیب فرایند تحلیل شبکه و منطق فازی به عنوان راهی برای رفع نارسایی های مطرح شده است.

بنابراين در پايان نامه حاضر براساس تحقيقات پيشين و مطالعه و بررسي مجدد و دريافت نظر خبرگان، مولفه های سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در دانشگاهها، شناسایی سپس جهت مشخص کردن الویت و وزن هر مولفه و شاخص ازفرایند تحلیل شبکه فازي استفاده مي گردد. اميد است يافته هاي اين تحقيق به مديريت بهتر سيستم هاي يادگيري الكترونيكي و توسعه يادگيري الكترونيكي مؤثر بينجامد.

3-1- اهداف تحقیق

فقدان چارچوبي جامع و بومي براي سنجش موفقيت سیستم يادگيري الكترونيكي در نظام آموزشي عالي كشور و همچنين عواملي كه موجبات موفقيت يا شكست محيط هاي يادگيري الكترونيكي را فراهم مي كنند ضرورت چنين تحقيقي را ايجاب كرده است. در اين تحقيق تلاش شده است كه با بهره گرفتن از مدل ها و تحقيقات پيشين بخصوص با بهره گرفتن از مدل شش ضلعي اوزكان و كوسلر، چارچوبي جامع و بومي براي سنجش ميزان موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي با رويكرد تحلیل شبکه فازي در دانشگاهها ارائه گردد.

اين تحقيق 2 هدف دارد:

هدف اول: شناسایی مولفه ها و شاخص های سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي.

هدف دوم: رتبه بندی مولفه ها و شاخص های سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي.

[1] Hexagonal e-learning assessment model

[2] Analytical network Process

[1] Information quality

[2] Service quality

[3] System Quality and Infrastructure

[4] Supporting factors

[5] Teacher’s characteristic

[6] student’s characteristic

[7] E-learning Environment

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :