متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش تولیدات گیاهی – باغبانی

با عنوان :  اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی

گرایش باغبانی

عنوان

اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

استاد راهنما

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور

دکتر حسین حکم آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
فصل اول2
مقدمه2
فصل دوم5
2- کلیات و بررسی منابع5
2-1- تاریخچه کشت5
2-2- رده­بندی گیاهی6
2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک6
2-4- مشخصات گیاهشناسی ویتیس وینیفرا7
2-5- مشخصات گیاهشناسی انگور عسکری7
2-6- ساختار اندام های مو8
2-6-1- ریشه8
2-6-2- تنه و شاخه8
2-6-3- قسمت انتهایی شاخه مو8
2-6-4- گره ها و جوانه ها9
2-6-5- پیچک9
2-6-6- برگ9
2-6-7- گل10
2-6-8- خوشه و میوه10
2-6-9- تکثیر مو11
2-7- نیازهای اکولوژیکی انگور11
2-8- اهمیت و ارزش غذایی انگور12
2-9- سطح زیر کشت و تولید انگور در دنیا و ایران13
2-10- سطح زیر کشت و تولید انگور در كاشمر13
2-11- مصرف کودهای شیمیایی و آلی14
عنوانصفحه
2-12- ازدیاد مو15
2-12-1- ازدیاد غیرجنسی15
2-12-2- ازدیاد جنسی16
2-13- پیش رس کردن انگور16
2-14- تعویق انداختن رسیدگی16
2-15- ازدیاد حجم حبه های انگور16
2-16- جلوگیری از ریزش گل انگور17
2-17- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور18
2-18- جیبرلیک18
2-18-1- نقش جیبرلیک در گیاه18
2-18-2- کاربرد جیبرلیک در باغبانی19
2-19- حلقه برداری انگور21
2-19-1- اهداف حلقه برداری21
2-20- تنک کردن انگور22
2-20-1- تنک کردن خوشه میوه22
2-20-2- تنک کردن حبه23
2-20-3- تنک کردن گل23
2-21- آشنائي با تعدادي از اصطلاحات و اندام هاي انگور23
2-22- زمان برداشت محصول25
2-23- فیزیولوژی رشد ونمو انگور26
2-23-1- فتوسنتز26
2-23-2- تنفس26
2-23-3- تعرق26
2-23-4- اشک مو26
2-23-5- جذب مواد کانی27
فصل سوم33
3- مواد و روش­ها33
عنوانصفحه
3-1- موقعيت جغرافيايي محل اجرای طرح33
3-2- وضعيت آب و هوايي منطقه33
3-3- روش اجرا35
3-4- ویژگی های مورد ارزیابی، محاسبات و اندازه گیری ها36
3-4-1- مواد جامد محلول کل(total soluble solid, tss)36
3-4-2- اندازه گیری pH37
3-4-3- اسیدیته قابل تیتر(اسید تارتاریک)38
3-4-4- وزن حبه‌ها38
3-4-5- طول حبه‌ها38
3-4-6- عرض حبه39
3-4-7- طول خوشه39
3-4-8- میانگین عملکرد39
3-4-9- آناليز خاك40
3-5- استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی40
فصل چهارم41
4- نتایج41
4-1- محلول پاشی اسید جیبرلیک41
4-1-1- عملکرد کل تاک42
4-1-2- تعداد خوشه42
4-1-3- وزن خوشه42
4-1-4- طول خوشه43
4-1-5- عرض خوشه44
4-1-6- تعداد حبه درخوشه44
4-1-7- وزن حبه45
4-1-8- طول حبه45
4-1-9- عرض حبه46
4-1-10- تعداد بذر در حبه46
عنوانصفحه
4-1-11- وزن بذر درحبه46
4-1-12- pH47
4-1-13- میزان اسید تارتاریک47
4-1-14- درصد مواد جامد محلول48
4-2- حلقه برداری53
4-2-1- عملکرد کل تاک53
4-2-2- تعداد خوشه53
4-2-3- وزن خوشه54
4-2-4- طول خوشه54
4-2-5- عرض خوشه55
4-2-6- تعداد حبه درخوشه55
4-2-7- وزن حبه56
4-2-8- طول حبه56
4-2-9- عرض حبه56
4-2-10- تعداد بذر در حبه56
4-2-11- وزن بذر درحبه57
4-2-12- pH57
4-2-13- میزان اسید تارتاریک57
4-2-14- درصد مواد جامد محلول58
4-3- تنک حبه63
4-3-1- عملکرد کل تاک63
4-3-2- تعداد خوشه63
4-3-3- وزن خوشه64
4-3-4- طول خوشه64
4-3-5- عرض خوشه65
4-3-6- تعداد حبه درخوشه65
4-3-7- وزن حبه65
عنوانصفحه
4-3-8- طول حبه66
4-3-9- عرض حبه66
4-3-10- تعداد بذر در حبه66
4-3-11- وزن بذر درحبه67
4-3-12- pH67
4-3-13- میزان اسید تارتاریک68
4-3-14- درصد مواد جامد محلول68
4-4- تنک خوشه74
4-4-1- عملکرد کل تاک74
4-4-2- تعداد خوشه74
4-4-3- وزن خوشه75
4-4-4- طول خوشه76
4-4-5- عرض خوشه76
4-4-6- تعداد حبه درخوشه77
4-4-7- وزن حبه77
4-4-8- طول حبه78
4-4-9- عرض حبه78
4-4-10- تعداد بذر در حبه78
4-4-11- وزن بذر درحبه78
4-4-12- pH79
4-4-13- میزان اسید تارتاریک79
4-4-14- درصد مواد جامد محلول80
فصل پنجم85
5- بحث85
منابع93

چکیده

به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال 1391 در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا شد. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، 50، 100 ، 150و ppm 200 در دو زمان محلول پاشی قبل از گلدهی و بعد از گلدهی، حلقه برداری درزمان های دو هفته قبل از گلدهی، دو هفته بعد از گلدهی، چهار هفته بعد از گلدهی و شش هفته بعد از گلدهی، تیمار تنک حبه هم در زمان های دو هفته بعد از گلدهی، چهار بعد از گلدهی، شش هفته بعد از گلدهی و هشت هفته بعد از گلدهی به میزان 30 درصد و در نهایت تنک خوشه هم در یک زمان به میزان 5، 10، 15 و20 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه باعث افزایش میزان pH نسبت به تیمار شاهد شده بیشترین pH مربوط به تیمار جیبرلیک درغلظت ppm 200 با میانگین (3.85) در حالی که کمترین pH مربوط به تیمار شاهد (3.2) می­باشد. همچنین بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین0.965 و کمترین میزان هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 0.6107 بود. بیشترین میزان مواد جامد محلول (TSS) هم در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 18.75 و کمترین هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 14.75 بوده. نتایج تعدادی از فاکتور های کمی اندازه گیری شده هم نشان داد که بیشترین عملکرد درخت مربوط به تیمار حلقه برداری در زمان 2 هفته بعد از گلدهی با میانگین 40.38 کیلوگرم و کمترین عملکردمربوط به تیمار شاهد با میانگین 19.78 روی عملکرد داشته. تیمارجیبرلیک در غلظت ppm 200 کمترین عملکرد را در بین تمام تیمار ها داشته با میانگین2.223 کیلوگرم در هر درخت بوده. البته تیمار تنک خوشه بعد از تیمار حلقه برداری، هم باعث افزایش عملکرد شده است. بیشرین تعداد خوشه در تیمار حلقه برداری در زمان دوهفته قبل از گلدهی با میانگین 116.5 خوشه و کمترین هم مربوط به تیمار جیبرلیک با غلظت ppm 200 با میانگین 26 خوشه بود. همچنین بیشترین وزن خوشه مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 432.25 و کمترین مربوط به تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین 82.25 بود ولی بین غلظت های ppm 200 و150 اختلاف معنی دار نبود. جیبرلیک تاثیر زیادی روی طول خوشه گذاشت به طوری که با غلظت های بالای ppm 50 طول خوشه به 33 سانتی متر هم رسید و کمترین طول خوشه هم در تیمار شاهد به ثبت رسید با 16 سانتی متر، همچنین بیشترین تعداد حبه در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 124.25 عدد و کمترین هم در تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین 30.5 ثبت شد.

کلمات کلیدی : اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه، تنک خوشه، انگور عسکری، مواد جامد محلول

فصل اول

مقدمه

ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يکي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي شود.

انگور يکي از ميوه هايي است که بشر آن را از دير باز شناخته و در طول قرون به روش هاي مختلف از آن بهره گيري نموده است. درخت انگور که در ايران آن را تاک يا مو مي نامند بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزي جهاني در سال ۲۰۰۹ سطح زير کشت انگوردر جهان ۷۵۱۸ هزار هکتار گزارش شده است. در بين کشورهاي جهان اسپانيا از نظر سطح زير کشت انگور مقام اول و ايتاليا و فرانسه در مقام هاي بعدي قرار دارند(خوشخوی و همکاران، 1381).

ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يکي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي شود . کشور ايران ششمين کشور توليد کننده اين محصول در جهان مي باشد.

انگور با نام علمي vitis sppاز نظر ميزان توليد يکي از مهمترين ميوه هاي دنيا و ايران مي باشد.

عدم آگاهي از خصوصيات ارقام انگوراز جمله مسائلي است که اکثر توليدکنندگان بدون توجه به آنها به توليد حداقل محصول بسنده ميکنند، در صورتيکه با شناخت ارقام مناسب يک منطقه ميتوان ميزان محصول را تا حد زيادي افزايش داد(جلیلی مرندی، 1386).

با توجه به گستردگي آب و هوايي مناطق انگورکاري نمي­توان ارقام محدود تجاري موجود را جهت كليه مناطق توصيه نمود، بنابراين بايستي ارقام و ژنوتيپ­هاي مختلف در شرايط آب و هوايي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و ارقام مناسب براي هر نوع آب و هوا مشخص و توصيه شود(جلیلی مرندی، 1386).

ارقام تجاري موجود بطور تصادفي در اثر تفرق صفات ناشي از كشت بذر به وجود آمده­اند. با توجه به هتروزيگوسيتي شديد، نتايج حاصل از كشت بذور يك درخت نيز داراي صفات و خصوصيات بسيار متفاوتي هستند. ارقام انگور تجاري موجود در ايران بدون كار اصلاحي ايجاد و توسط باغداران علاقهمند، در سطح محدودي از تنوع ژنتيكي انتخاب و تكثير شده­اند. مسلم است در صورت بررسي و شناسايي ارقام و ژنوتيپ­ها، پتانسيل افزايش توليد انگور از لحاظ خصوصيات كمي و كيفي برتر نسبت به ارقام موجود وجود دارد(جلیلی مرندی، 1386).

بررسي شاخص­هاي فيزيولوژيك مانند فتوسنتز، ميزان فلورسانس، کلروفيل، تعرق، هدايت روزنهاي، مقاومت روزنهاي، دماي برگ و محتواي نسبي آب برگ ميتواند به درك عميق­تر مكانيسم­هاي مرتبط با رشد، توليد محصول و سازگاري منجر شود و به عنوان يك معيار خوب در برنامه هاي اصلاحي براي انتخاب ارقام مناسب براي هر منطقه استفاده شود(خوشخوی و همکاران، 1381).

مهمترین کاربرد جیبرلین برای افزایش میزان محصول انگور است که این عمل بسته به زمان کاربرد هورمون به دوصورت انجام می گیرد . اگر هورمون پاشی قبل از عمل لقاح یعنی 10 روز قبل از ریزش گلبرگها صورت گیرد باعث از بین رفتن مادگی و تولید حبه‌های بدون هسته می‌شود. این عمل با ریزش تعدادی از حبه‌ها همراه است بنابراین در انگور یاقوتی که خوشه متراکم دارد باعث تنک شدن خوشه (ریزش گلهای خوشه) و بالا رفتن کیفیت محصول می‌شود چون حبه‌های باقی مانده فضای زیادی برای رشد دارند. افزایش محصول انگور زمانی است که هورمون پاشی بعد از انجام عمل لقاح و تشکیل حبه انجام می‌گیرد که باعث درشت شدن حبه‌ها می‌شود(آزاده راد،1385).

وينكلر و همكاران نشان دادند كه انجام حلقه برداري تجمع قند در انگورهاي دانه دار و اندازه حبه را در بي دانه ها افزايش مي دهد. رقم ‘بيوتي’ بي دانه بالاترين ميزان كربوهيدرات و قند را در بين ارقام ‘تامپسون’ و ‘گلد’ در نتيجه عمل حلقه برداري نشان داد. در آزمايشي كه روي ٧ رقم با دانه و ١٠ رقم بي دانه ‘وينيفرا’ انجام شد حلقه برداري ساقه يكساله در بيشتر ارقام تجمع قند و رسيدن را تحريك نمود(وینکلر و همکاران، 1974).

روپر و همکاران نشان دادند كه در رقم ‘ايتالين اليكونيا’ تنك حبه همراه با حلقه برداري كيفيت ميوه را به وسيله افزايش نسبت مواد جامد محلول به اسيد بهبود مي بخشد. حلقه برداري در انگور بلوغ را تسريع مي كند. در حلقه برداري در انگور با برداشتن نوار كاملي از پوست شاخه هاي ميوه­ده يكساله (در زيرخوش) استفاده از يك چاقوي حلقه برداري در زمان مناسب كه در اين پژوهش در مرحله آغاز گلدهي انجام شده است، براي مدتي كوتاه و موقت از انتقال مواد غذايي و هورمون هاي ساخته شده از برگ ها به ساير نقاط مصرف كننده جلوگيري كرده و در طي اين مدت اين مواد تنها صرف تغذيه خوشه مي شود که از رقابت سرشا خه هاي جوان و ساير بخش هاي گياهي در مصرف مواد غذايي با خوشه ها كاسته ميشود(روپر و همکاران،1989).

تنک کردن عبارتست از کم کردن تعداد خوشه هاي گل يا ميوه.اين عمل اثر حتمي بر بالا بردن کيفيت انگور دارد.با هرس ملايم يعني باقي گذاشتن تعداد زيادتري جوانه مرکب بر روي بوته در فصل زمستان.و سپس تنک کردن تعدادي از خوشه هاي گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا مي­رود يعني براي هر خوشه تعداد زيادتري برگ روي بوته باقي مي ماند که از طريق مقدار بيشتري مواد قندي به حبه ها رسيده و درشت تر ميشود.باقي گذاشتن تعداد زيادتري برگ روي بوته نه تنها باعث تغذيه بهتر خوشه مي­شود بلکه خود گياه نيز به طور کلي از مواد غذايي بيشتري برخوردار خواهد شد. از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضي از قسمت هاي زنده و فعال گياه داراي اثري مشابه هرس دارد يعني واکنش گياه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بيشتر مواد به قسمتهاي باقيمانده(محمود زاده، 1388).

اثر جیبرلین بر رویی عوامل مختلفی مانند : ریزش گل ، محرک رشد، عامل تنک کنندگی، ازدیاد حجم یاخته ، افزایش طول وحجم حبه ها ، افزایش وزن حبه ها وکاهش تعداد حبه ها بررسی شده(آزاده راد،1385).

و تنک کردن که اثر حتمی بر بالا بردن کیفیت انگور دارد. که در چند مرحله شامل: تنک گل، تنک خوشه میوه، تنک حبه، ازدیاد حجم حبه های انگور انجام می شود(محمود زاده، 1388).

فصل دوم

  • کلیات و بررسی منابع

2-1- تاریخچه کشت

از نظر قدمت تاریخی کشت انگور از قدیمی ترین هنرها محسوب می شود و طبق بعضی روایات حضرت نوح (ع) اولین کسی بود که به پرورش انگور اقدام نمود(قنادها و همکاران،1382)

انگور از دوران بسیار قدیم به ما ارث رسیده است. قدیمی بودن آن به وسیله فسیل برگ و بذرهای کشف شده در شمال آمریکا و اروپا در لایه های رسوبی دوران سوم زمین شناسی تایید می­شود(مختاریان،1374).

انگور از نظر میزان تولید مهمترین میوه دنیا و ایران است به طوری که تولید آن در سطح جهان از سایر درختان بیشتر است(خوشخوی و همکاران ،1381، قناد و همکاران،1382)

انگور از مهمترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده می کرده و بخاطر مصارف متعدد و اهمیت تغذیه ای در ردیف یکی از با اهمیت ترین محصولات دنیا به شمار می­آید(تفضلی همکاران،1370 ، مختاریان،1374).

در ایران باغاتی که به موجب اقتضای زمان و روی تجربه پدران ما در زمین های قدیم احداث گردیده، با تاکداری دنیای پیشرفته که حاصل تحقیقات دانشمندان و کارشناسان رشته موکاری است در بسیاری از مسائل از قیبل کاشت، داشت و برداشت تفاوت کلی دارد تا آنجا که در حال حاضر با توجه به روشهای متداول در کشور ما محصول بدست آمده جواب گوی هزینه های داشت و برداشت نمی باشد. لذا با تغییرات اساسی در اصول فنی از قبیل هرس و سیستم های هدایت تاک، همچنین مکانیزه کردن تاکستانها، انتخاب ارقام و احداث تاکستان­های جدید باید مانند تمام کشورهای پیشرفته در امور تاکداری نسبت به اصلاح تاکستان­ها از یک طرف و احداث تاکستان­های جدید و حمایت مادی و بازار فروش از طرف دیگر اقدام لازم و سریع معمول داشت یکی از مشکلات اساسی و فنی تاکداران ما عدم آشنائی با سیستم های تریت بر حسب شرایط اقلیمی است(تفضلی و همکاران، 1373).

-2- رده­بندی گیاهی

انگور از راسته عناب تیره آمپلی داسه یا ویتیاسه و حاوی10 جنس مختلف از جمله ویتیس[1] ، سیسوس[2] ، آمپلوپسیس[3] وغیره می­باشد(تفضلی و همکاران،1373، جلیلی مرندی،1386).

انگور تجاری و قابل خوراک به جنس ویتیس وابسته است که این جنس شامل دو زیرجنس می­باشد:

1.انگور اروپایی: که حاوی 38 کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس وینیفرا[4]

2.انگور آمریکایی: که حاوی40 عدد کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس روتندی فولیا[5] (قنادها وهمکاران، 1382).

2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک

موهای مورد کشت در ایران بطور کلی از خانواده ویتاسه و از جنس ویتیس به جز گونه لابروسکا که در شمال کشور توسط آقای دکتر ناظمیه شناسایی شده است. از ویژیگی­هایی که در ارتباط با گونه ویتیس وینیفرا می­توان بر شمرد این است که:

  1. این گونه بهترین کیفیت میوه را دارد و 90 درصد تولید انگور جهان مربوط به همین گونه است.
  2. حساس به سرما است و قسمت هوایی آن در سرمای 15- تا 18- درجه سانتیگراد صدمه می­بیند.
  3. حساس به آفات مهم ریشه فیلوکسرا[6] است.
  4. حساس به بیماری های قارچی از جمله سفیدک حقیقی و دورغین است.
  5. مقاوم به نمک بوده و بسته به سن نباتات 1 تا 3 در هزار نمک (کلرورسدیم) راتحمل می­کند.
  6. مقاوم به آهک است و تا حدود 50 درصد آهک فعال را تحمل می­کند.
  7. مقاوم به خشکی است.
  8. ریشه زایی قلمه در آن به راحتی انجام می­گیرد(مختاریان،1374).

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :