متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   کامپیوتر با عنوان : بررسي پروتكل هاي انتقال اطلاعات در شبكه هاي VANET در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
(مهندسي كامپيوتر – نرم افزار)

عنوان :
بررسي پروتكل هاي انتقال اطلاعات در شبكه هاي VANET

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
VANET به عنوان يك محيط شبكه براي سيستم هاي حمـل و نقـل هوشـمند مطـرح شـده اسـت. در ايـن
سمينار مي خواهيم پروتكل هاي انتقال داده موجود در VANET را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم.
براي اين منظور ابتدا طبقه بندي از شبكه هاي بي سيم براي شناخت شبكه هاي VANET ارائه مـي دهـيم و
سپس به معرفي ويژگي هاي خاص VANET مي پردازيم و در ادامه پروتكل هاي موجود در اين زمينـه را، معرفـي
مي كنيم. در زمينه انتقال اطلاعات در VANET سه پروتكل مهم به نام هاي R2R ، VITP و RDTP وجود دارد. كه
VITP در رابطه با ارتباط مابين خودروها، و مابين خودرو و موجوديت كنار جاده بحث مي كند، R2R ارتباط مـابين
موجوديت هاي كنار جاده را برقرار مي كند و RDTP درباره ارتباط مابين خودروها و ارتباط مابين موجوديت هـاي
كنار جاده بحث مي كند.
سپس با نمودارهايي كه بر اساس معيارهاي مطرح شده در مباحث شبيه سازي براي هر پروتكل، رسـم شـده
است، ضمن بررسي امكان پياده سازي اين پروتكلها، پروتكل ها را از لحاظ معيارهاي مختلف مورد بحث و بررسي
قرار مي دهيم.
در فصل پاياني نتيجه گيري خود را، از مباحث مطرح شده بيان مي كنيم و پيشنهادات خود را براي ادامه كار
در اين زمينه بيان مي كنيم.

مقدمه
اخيراً، شبكه VANET به علت سيستم هاي انتقال هوشمند خيلي مورد توجه قرار گرفتـه انـد. برنامـه هـاي
مختلف ITS شامل جايگاه هاي دريافت عوارض، ارسال پيـام، سـرويس هـاي سـرگرمي كنـار جـاده و اسـتفاده از
اينترنت درون خودرو مي باشد. در اين زمينه ارتباطات خودروييVANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدي مـي
شود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو 2- ارتباطات خودرو با كنار جاده 3- ارتباطات كنار جـاده بـا كنـار جـاده. در
ارتباطات V2V، خودروها بسته هاي داده را در چند گام از طريق خودروهاي مياني انتقال مي دهند.
در مورد ارتباطات V2R، خودروها با ايستگاه هاي كنار جاده در طول جاده براي دريافـت اطلاعـات مـورد
نياز، (براي مثال شرايط موجود در ناحيه اي از جاده كه جلوتر قرار دارد) يا دريافت سرويس هـا و راهنمـايي هـاي
مفيد از ايستگاه هاي كنار جاده، ارتباط برقرار مي كنند. در ارتباطات R2R دو موجوديت كنار جاده بنابر دلايلي مانند
وجود تصادف و نياز به اطلاع رساني به ايستگاه راهنمايي و رانندگي و اورژانس جاده اي، با يكديگر ارتباط برقـرار
مي كنند كه اين ارتباط از طريق خودروها در چندين گام صورت مي گيرد.
در اين سمينار قصد داريم پروتكل هاي انتقال اطلاعات در لايه كاربرد را براي پشتيباني از برقراري سرويس
هاي زيرساختي Ad-hoc و تعميم آن بر روي VANET، براي پـشتيباني از سـه گـروه ارتبـاط بـين خـودرويي، را
معرفي كرده و مورد بحث قرار دهيم. اين سرويسهاي زيرساختي مي توانند براي توليد سرويس هاي مبتني بر مكان،
سرويس هاي ترافيكي جهت دار براي رانندگان، استفاده از اطلاعـات برگـشتي از حـسگر هـاي خـودرو و گـرفتن
مزاياي سيستم هدايت GPS استفاده شوند.

شبكه هاي بي سيم
وقتي از شبكه سخن به ميان ميآيد، اغلب كابل شبكه به عنوان وسيله انتقال داده در نظر گرفته مـيشـود. در
حاليكه چندين سال است كه استفاده از شبكه سازي بيسيم در دنيا آغازگرديده است. تـا همـين اواخـر يـك LAN
بيسيم، داراي سرعت انتقال پايين و خدمات غيرقابل اعتماد بود، اما هم اكنون فناوريهـاي LAN بـيسـيم خـدمات
قابل قبولي را با سرعتي كه حداقل براي كاربران معمولي شبكه كابلي پذيرفته شده ميباشد، فراهم ميكنند.
شبكههاي بيسيم بازهي وسيعي از كاربردها، از ساختارهاي پيچيدهيي چون شبكههـاي بـيسـيم سـلولي كـه
اغلب براي تلفنهاي همراه استفاده ميشود و شبكههاي محلي بيسيم گرفته تا انـوع سـادهيـي چـون هـدفونهـاي
بيسيم و… را شامل ميشوند. از سوي ديگر با احتساب امواجي همچون مادون قرمز، تمامي تجهيزاتي كـه از امـواج
مادون قرمز نيز استفاده ميكنند، مانند صفحه كليدها، ماوسها و برخي از گوشيهاي همراه، در اين دستهبندي جاي
ميگيرند. طبيعيترين مزيت استفاده از اين شبكهها عدم نياز به ساختار فيزيكـي و امكـان نقـل و انتقـال تجهيـزات
متصل به اينگونه شبكهها و همچنين امكان ايجاد تغيير در ساختار مجازي آنهاست.

تعداد صفحه :73

قیمت : پنج هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :