متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   کامپیوتر با عنوان : بررسی پروتكل های انتقال اطلاعات در شبكه های VANET در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
(مهندسی كامپیوتر – نرم افزار)

عنوان :
بررسی پروتكل های انتقال اطلاعات در شبكه های VANET

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
VANET به عنوان یك محیط شبكه برای سیستم های حمـل و نقـل هوشـمند مطـرح شـده اسـت. در ایـن
سمینار می خواهیم پروتكل های انتقال داده موجود در VANET را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
برای این منظور ابتدا طبقه بندی از شبكه های بی سیم برای شناخت شبكه های VANET ارائه مـی دهـیم و
سپس به معرفی ویژگی های خاص VANET می پردازیم و در ادامه پروتكل های موجود در این زمینـه را، معرفـی
می كنیم. در زمینه انتقال اطلاعات در VANET سه پروتكل مهم به نام های R2R ، VITP و RDTP وجود دارد. كه
VITP در رابطه با ارتباط مابین خودروها، و مابین خودرو و موجودیت كنار جاده بحث می كند، R2R ارتباط مـابین
موجودیت های كنار جاده را برقرار می كند و RDTP درباره ارتباط مابین خودروها و ارتباط مابین موجودیت هـای
كنار جاده بحث می كند.
سپس با نمودارهایی كه بر اساس معیارهای مطرح شده در مباحث شبیه سازی برای هر پروتكل، رسـم شـده
است، ضمن بررسی امكان پیاده سازی این پروتكلها، پروتكل ها را از لحاظ معیارهای مختلف مورد بحث و بررسی
قرار می دهیم.
در فصل پایانی نتیجه گیری خود را، از مباحث مطرح شده بیان می كنیم و پیشنهادات خود را برای ادامه كار
در این زمینه بیان می كنیم.

مقدمه
اخیراً، شبكه VANET به علت سیستم های انتقال هوشمند خیلی مورد توجه قرار گرفتـه انـد. برنامـه هـای
مختلف ITS شامل جایگاه های دریافت عوارض، ارسال پیـام، سـرویس هـای سـرگرمی كنـار جـاده و اسـتفاده از
اینترنت درون خودرو می باشد. در این زمینه ارتباطات خودروییVANET عموماً به سـه گـروه طبقـه بنـدی مـی
شود: 1- ارتباطات خودرو با خودرو 2- ارتباطات خودرو با كنار جاده 3- ارتباطات كنار جـاده بـا كنـار جـاده. در
ارتباطات V2V، خودروها بسته های داده را در چند گام از طریق خودروهای میانی انتقال می دهند.
در مورد ارتباطات V2R، خودروها با ایستگاه های كنار جاده در طول جاده برای دریافـت اطلاعـات مـورد
نیاز، (برای مثال شرایط موجود در ناحیه ای از جاده كه جلوتر قرار دارد) یا دریافت سرویس هـا و راهنمـایی هـای
مفید از ایستگاه های كنار جاده، ارتباط برقرار می كنند. در ارتباطات R2R دو موجودیت كنار جاده بنابر دلایلی مانند
وجود تصادف و نیاز به اطلاع رسانی به ایستگاه راهنمایی و رانندگی و اورژانس جاده ای، با یكدیگر ارتباط برقـرار
می كنند كه این ارتباط از طریق خودروها در چندین گام صورت می گیرد.
در این سمینار قصد داریم پروتكل های انتقال اطلاعات در لایه كاربرد را برای پشتیبانی از برقراری سرویس
های زیرساختی Ad-hoc و تعمیم آن بر روی VANET، برای پـشتیبانی از سـه گـروه ارتبـاط بـین خـودرویی، را
معرفی كرده و مورد بحث قرار دهیم. این سرویسهای زیرساختی می توانند برای تولید سرویس های مبتنی بر مكان،
سرویس های ترافیكی جهت دار برای رانندگان، استفاده از اطلاعـات برگـشتی از حـسگر هـای خـودرو و گـرفتن
مزایای سیستم هدایت GPS استفاده شوند.

شبكه های بی سیم
وقتی از شبكه سخن به میان میآید، اغلب كابل شبكه به عنوان وسیله انتقال داده در نظر گرفته مـیشـود. در
حالیكه چندین سال است كه استفاده از شبكه سازی بیسیم در دنیا آغازگردیده است. تـا همـین اواخـر یـك LAN
بیسیم، دارای سرعت انتقال پایین و خدمات غیرقابل اعتماد بود، اما هم اكنون فناوریهـای LAN بـیسـیم خـدمات
قابل قبولی را با سرعتی كه حداقل برای كاربران معمولی شبكه كابلی پذیرفته شده میباشد، فراهم میكنند.
شبكه های بیسیم بازهی وسیعی از كاربردها، از ساختارهای پیچیدهیی چون شبكههـای بـیسـیم سـلولی كـه
اغلب برای تلفنهای همراه استفاده میشود و شبكه های محلی بیسیم گرفته تا انـوع سـادهیـی چـون هـدفونهـای
بیسیم و… را شامل میشوند. از سوی دیگر با احتساب امواجی همچون مادون قرمز، تمامی تجهیزاتی كـه از امـواج
مادون قرمز نیز استفاده میكنند، مانند صفحه كلیدها، ماوسها و برخی از گوشیهای همراه، در این دستهبندی جای
میگیرند. طبیعیترین مزیت استفاده از این شبكه ها عدم نیاز به ساختار فیزیكـی و امكـان نقـل و انتقـال تجهیـزات
متصل به اینگونه شبكه ها و همچنین امكان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آنهاست.

تعداد صفحه :73

قیمت : پنج هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         asa.goharii@gmail.com