متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :مروري بر سيستم هاي تشخيص چهره و الگوريتم هاي يادگيري 

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي

سمينار براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

عنوان :
مروري بر سيستم هاي تشخيص چهره و الگوريتم هاي يادگيري

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
بيـشتر تحقيقـات بوسـيله فيزيولوژيـستهـا و روانـشناسان و مهندسـان روي موضـوعات مختلـف از
تشخيص چهره بوسيله ماشين و انسان، صورت گرفته است. اهميت روش هاي اتوماتيك تـشخيص چهـره،
ما را بر آن داشته است كه براي ادامه كار در اين زمينـه، تحقيـق كـاملي روي كارهـاي انجـام گرفتـه، از
پيدايش اين رشته از علم كامپيوتر انجام دهيم. اگر چه بسياري از تئوري ها و فرضيه هـاي مطـرح شـده،
روي مجموعه اي از تصاوير کوچک، بررسي شده اند، ولي توانسته اند بسياري دستاوردهاي مهمي در ايـن
زمينه به همراه داشته باشند.
در اين تحقيق، ابتدا تاريخچه اي از موضـوعات مربـوط بـه تـشخيص هويـت، بـا اسـتفاده از خـواص
بيومتريك ارائه شده و در ادامه بحث تشخيص چهره را به صورت اختصاصي در ميـان مباحـث بيومتريـك
ارائه شده است. ساختار و چهارچوب عمومي يك سيـستم تـشخيص چهـره، مهمتـرين موضـوع در آمـاده
كردن آن مي باشد، همچنين الگوريتم ها و روش هايي كه بر اساس آن تشخيص چهره انجام مـي گيـرد،
قسمت اصلي اين تحقيق مي باشد كه شامل گروه بندي ها و نوع ديدگاه به مسئله مي باشد كه در انتهاي
بحث، استفاده از آموزش و يادگيري و الگـوريتم هـاي آن را در بحـث كـشف چهـره، محـدود كـرده ايـم.
مشكلات مربوط به تشخيص چهره، مي توانند شامل نور، زاويه ديد دوربين، حركت و ساير موارد محيطـي
باشند، كه اين مشكلات نيز به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند.

مقدمه:
در دنياي به هم پيوسته و پيچيده امروزي، نگهداري و امنيت اطلاعـات، بـسيار مهـم و مـشکل شـده
است، هر چند وقت يکبار در مورد تبهکاري هاي مربوط کارتهاي اعتباري، هك شدن کامپيوترها و نقض
امنيت در شبکه ها و دولت ها، چيزهايي مي شنويم. در بيشتر اين کلاهبرداري ها، افراد خاطي، به نحـوي
امنيت سيستم ها را با عبور از سد محافظت هاي از قبل تعيين شده، مورد دستبرد قرار داده اند.
تکنولوژيهاي جديد براي تعيين هويت منحصر هر فرد، بر پايه روش هاي Biometric بنيـان نهـاده
شده اند. كه اين روش ها، روشهاي خودکـاري از بـازبيني و تـشخيص هويـت موجـودات زنـده در زمينـه
ويژگيهاي فيزيکي از قبيل اثر انگشت يا وضعيت چهره، و يا ساير رفتارهاي افراد، از قبيل دست دادن، مي
باشند. به اين دليل كه، ويژگي هاي فيزيکي خيلي کمتر تغيير مي کنند، ولي موارد رفتاري ممکـن اسـت
به علت استرس، وضعيت رواني شخص، يا موقعيت شخص به راحتي دستخوش تغييـرات شـوند، در ميـان
روش ها و متدهاي مختلف براي تعيين هويت، روش هايي که از ويژگي هاي فيزيکي استفاده مـي کننـد،
علي رغم مشكلاتي كه هنگام پياده سازي وجود دارد، قابل اعتمادتر از آنهـايي هـستند کـه ويژگـي هـاي
فيزيولوژيکي(زيستي) را بكار مي گيرند.
با بررسي زندگي ديجيتالي بشر، به راحتي متوجه اين نكته خواهيم شد كه امـروزه بـشر بـا نيازهـايي
مواجه است که در سالهاي قبل اين نيازها وجود نداشت. اين نيازها شامل سازمان، گروه و امنيت آنها مـي
باشد. هميشه افزايش جمعيت و تحرک آن در همه جهت ها، باعث بالا رفـتن راه هـاي انتقـال و اشـتراک
اطلاعات، شده است، که اين تغيير مکان ها، در ساختارهاي پيچيده اي انجام مـي شـوند. همـانطوري کـه
تحرك، نشات گرفته از رفتارهاي انساني و اطلاعاتي است، امنيت نيز اطلاعـات شخـصي و مقـادير آنهـا را
شامل مي شوند. در محيط هايي که اهميت امنيت و تشکيلات، افزايش يافتـه اسـت، شناسـايي و تعيـين
اعتبار در زمينه هاي گوناگوني از تکنولوژي ها توسـعه داده شـده انـد. کنتـرل وروديهـاي سـاختمان هـا،
کنترل دسترسي در کامپيوترهاي عمومي، مثالهايي هستند كـه نـشان دهنـده تـشخيص هويـت و اعتبـار
سنجي در جامعه کنوني ميباشند.
روش تشخيص چهره (Face Recognition) يکي از چنـدين روش Biometric اسـت کـه داراي
دقت بالا بوده و مي تواند تا مدت ها قابل اتکا باشد. برخلاف روش هاي ديگر اعتبار سنجي که لازم بود تـا
کاربر حداقل PIN و كلمه عبور، را به ياد داشته باشد، در روش هاي تشخيص چهره، کاربر خيلي راحت با
چهره خودش، مي تواند در پروسه اعتبار سـنجي وارد شـود. در حـال حاضـر عـلاوه بـر ايـن کاربردهـاي
کلاسيک، براي تشخيص چهره، اعتبار سنجي هاي جديدي پديدار شده اند. به طور نمونه، در بانک ها و يـا
تأسيسات قضايي که امنيت از ساير ادارات معمولي بالاتر است، امنيت بيشتر توسط کامپيوترهـاي زيـادي
که امروزه مجهز به چندين دوربين مي باشند، انجام مي شود. در اين حالت، يک نرم افزار تشخيص چهره،
به صورت مداوم، آنچه که در جلوي دوربين اتفاق مي افتد، را در کنترل داشته و در صورت برخورد بـا هـر
گونه وضعيتي خارج از وضعيت از قبل تعيين شده، هشدارهاي لازم را اعلام مي نمايد.
٣
در حال حاضر، چندين روش براي سازماندهي و طبقه بندي زمينـه هـاي مختلـف تـشخيص چهـره،
امکان پذير ميباشد. به عنوان نمونه، الگوريتم هايي که با چهـره و محـيط آن سـر و کـار دارنـد (هماننـد
سيستم هاي کنترل نشده)، بايد با الگوريتم هايي كه با سيستم هاي کنترل شده(هماننـد چـراغ راهنمـا و
نورپردازي يک تئاتر) كار مي كنند، متمايز گردند. همچنين سيستم هايي که از يک يا چند تـصوير بـراي
تشخيص چهره استفاده مي کنند، از سيستم هايي کـه از مقـادير پيوسـته ويـدئويي اسـتفاده مـي کننـد،
متمــايز مــيشــوند. در صــورتيکه ايــن تفــاوت هــاي ســطح پــايين در مــشکلات ضــروري در Face
 Recognition حذف شوند، يـک گـروه بنـدي براسـاس سـه حالـت Frontal و Profile و -View
Tolerant ارائه مي شود.
مي توان گفت كه الگوريتم هاي تشخيص چهره، مدل هاي ساده هندسي را استفاده مـي کننـد، امـا
پروسه تشخيص، امروزه در يک علم پيچيده رياضي و پروسه هاي Matching وارد شده است. بزرگتـرين
پيشرفت آنها در ساليان اخير، سوق دادن تکنولوژي تشخيص چهره، به صحنههاي متاثر از نور مـي باشـد،
بدين ترتيب كه مي توان در شرايط نوري متفاوت نيز، پروسه تشخيص چهره را به نحو مطلوبي انجـام داد.
تشخيص چهره، مي تواند براي بازبيني (Verification)و تعيين هويت (Identification)، نيز بـه کـار
برده شود.
زمينه هاي زياد تجاري، براي ايجاد اينگونه نرم افزارها و امکان دسترسي به تکنولوژي هاي مورد نيـاز
بعد از چندين سال تحقيق، دو دليل مهم براي تكيـه بـر اهميـت Face Recognition و ادامـه تـلاش
براي داشتن سيستم هاي قوي تر مي باشد.
روش هاي مطمئن زيادي از تشخيص بيومتريک اشخاص، وجود دارد. براي مثال، روش هاي آناليز اثر
انگشت يا بررسي عنبيه و شبکيه، اشخاص هم اکنون وجود دارند. از آنجائيکه يک تصوير چهره، مي توانـد
از روبرو يا نيم رخ باشد، بيشتر اوقات بدون همکاري و حتي اطلاع شخص مورد نظر، عمل مي کند. جدول
الف، تعدادي از برنامه هاي مربوط به Face Recognition را نشان مي دهد.

تعداد صفحه :68

قیمت : پنج هزار تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :