دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی ومهندسی، گروه کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (M.SC)

گرایش: نرم افزار

عنوان:

حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن

استاد راهنما:

دکتر سید هاشم طبسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصـل اول: کلیـــات تحقیق

1-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- تعریف پنهان نگاری……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-1- اﺻﻄﻼﺣﺎتدر پنهان نگاری…………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی پنهان نگاری ………………………………………………………………………………………………..5

1-3- تعریف رمزنگاری …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4- تفاوت رمزنگاری وپنهان نگاری …………………………………………………………………………… 8

1-5- تعریف نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-1- تاریخچه نهان نگاری ……………………………………………………………………………………….. 11

1-5-2- تفاوت نهان نگاری و پنهان نگاری …………………………………………………………………… 11

1-5-3- محیط میزبان ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6- طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری ……………………………………………………………………… 12

1-7- آنالیزهای لازم جهت انتخاب روش نهان نگاری ……………………………………………………….. 12

1-8-پارامترهای ارزیابی الگوریتم های نهان نگاری ………………………………………………………………. 13

1-9-اساس کار روشهای نهان نگاری ………………………………………………………………………………………….. 14

1-10-انواعنهان نگاری …………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-11- استگاآنالیز یا کشف نهان نگاری ………………………………………………………………………………………… 15

1-12- حملات نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-13- کاربردهای عملی نهان نگاری دیجیتال ……………………………………………………………………………….. 17

1-14- علائم حق­نشر(کپی­رایت)………………………………………………………………………………………………… 19

1-15- نهان نگاری دیجیتال در متن ………………………………………………………………………………….. 20

1-16- انواع روش های نهان نگاری درمتن به طور کلی ……………………………………………………… 21

1-16-1- روشدرج فاصله ……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-16-2- روشمعنایی ……………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-3- روشمحتوایی …………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-4- مبتنی برخصوصیات ……………………………………………………………………………………………………. 23

فصـل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر چندین روش نهان نگاری در متون دیجیتال……………………………………………….. 24

2-2- روش درج نقطه……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1- شرح کلی روش…………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3- روش تغییر شکل حروف…………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4 درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………………………………………. 31

2-4-1شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………….31

2-4-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5- روش توسعه یافته درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………….. 33

2-5-1شرح روش ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6- روش بهبود یافته “لا”…………………………………………………………………………………………….. 35

2-6-1- شرح روش ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-7- روش درج کاراکتر بدون طول بین کلمات ………………………………………………………………. 36

2-7-1-شرح روش ………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 37

2-8- روش نهان نگاری بلوکی بین کلمات ……………………………………………………………………. 38

2-8-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………38

2-8-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9- روش گروه بندی کاراکترهای متن(NP-UniCh)……………………………………………………………..

2-9-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………….. 40

2-9-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 41

2-10- روش گروه بندی دوبیتی کاراکترهای متن ……………………………………………………………. 42

2-10-1- شرح روش ……………………………………………………………………………………………………. 42

2-10-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………42

2-11- استفاده از شکل دیگر کاراکترها در فونت­های متفاوت …………………………………………… 43

2-11-1-شرح روش ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-11-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… 45

2-12- نهان نگاری براساس تغییر زاویه کلمات ………………………………………………………………… 45

2-12-1شرح روش ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-12-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..47

2-13- درج کاراکترهای نامحسوس درمتون لاتین ………………………………………………………………………….. 47

2-13-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………47

2-13-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-14- درج فاصله های خاص در موقعیت های مختلف …………………………………………………………………. 50

2-14-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………50

2-14-2نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 51

فصـل دوم: روش اجرای تحقـیـق

3-1- کلیات روش پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………….53

3-2- مروری بر استاندارد یونیکد …………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1- تعیین کدهای کاراکترها ………………………………………………………………………………… 54

3-2-2- انواع فرم های انکدینگ ……………………………………………………………………………………. 55

3-2-3- یونیکد فارسی/عربی ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-4- کاراکترهای یونیکد کنترلی ……………………………………………………………………… 56

3-3- فرآیند کلی نهان نگاری و استخراج پیام در این رساله ……………………………………………….. 56

3-4- شرح روش نهان نگاری در این رساله …………………………………………………………………………… 58

3-4-1-تبدیل پیام رمز به معادل دودویی ………………………………………………………………………………………58

3-4-2درج و نشانه گذاری پیام رمز ……………………………………………………………………………………………..59

3-4-3کشف و استخراج پیام رمز ……………………………………………………………………………………………….. 60

فصـل چهارم: تجزیه و تحلـیـل داده ها

4-1-بررسی آزمایشات الگوریتم پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. 62

4-2-نتایج و بحث برروی نتایج ……………………………………………………………………………………….. 62

4-3- بررسی پارامترهای نهان نگاری براساس نتایج اجرای الگوریتم………………………………………. 63

4-3-1-مقاومت دربرابر حملات تغییر ………………………………………………………………………………………… 63

4-3-2- ظرفیت نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….64

4-3-3- اندازه فایل نهان نگاری شده ………………………………………………………………………………… 65

4-3-4- شفافیت (تناسب با فایل میزبان) ……………………………………………………………………………. 65

4-3-5- آسیب پذیری دربرابر حملات ………………………………………………………………………………. 66

4-3-6- محدودیت ها و نواقص ………………………………………………………………………………………………….67

4-4- بررسی الگوریتم روش ……………………………………………………………………………………………………….67

4-4-1- الگوریتم نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………..67

4-4-2- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم نهان نگاری ………………………………………………68

4-4-3- الگوریتم بازیابی پیام ………………………………………………………………………………………………………68

4-4-4- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم بازیابی پیام ……………………………………………….68

4-5- نمودار مورد کاربرد عملیات نهان نگاری پیام رمز……………………………………………… 69

4-6-نمودار مورد کاربرد عملیات بازیابی پیام رمز…………………………………………. 70

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………… 72

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 74

پیوست

پیوست 1 : کلاس الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق …………………………………………….. 81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

از ابتدای دیجیتالی شدن اسناد حقیقی و حقوقی، همواره مالکان اسناد آنها به دنبال روشی مناسب جهت حفاظت از حق اثر(کپی­رایت)آن بوده­اند.

گسترش و رشد روز افزون اينترنت باعث ايجاد تغييرات گسترده در نحوه زندگی و فعاليت شغلی افراد، سازمانها و موسسات شده است. امنيت اطلاعات يکی از مسائل مشترک شخصيت های حقوقی و حقيقی است. اطمينان از عدم دستيابی افراد غير مجاز به اطلاعات حساس از مهمترين چالش های امنيتی در رابطه با توزيع اطلاعاتدر اينترنت است. اطلاعات حساس که ما تمايلی به مشاهده و دستکاری آنان توسط ديگران نداريم، موارد متعددی را شامل می شود که حجم بسیار زیادی، بالغ بر90 درصد این اطلاعات را متون دیجیتال تشکیل می­دهند.

با توجه به حجم بسیار زیاد اطلاعات متنی در دنیای امروز، و اشتراک گزاری آن در اینترنت، نیاز به انجام کارهای پژوهشی در این زمینه بر کسی پوشیده نیست و رمزنگاریونهان نگاری اسناد دیجیتال به عنوان یک تکنیک محرمانه در متون دیجیتال، می­تواند موارد استفاده بسیار زیادی داشته باشد. به عنوان مثال یکی از مواردی که امروزه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی و اعمال حق اثر (کپی­رایت) به صورت نهفته در داخل خود آن اثر می باشد.

در این پایانامه، روش جدیدی برای حفاظت از کپی غیر مجاز متون دیجیتال با بهره گرفتن از نهان نگاری پیام در اسناد دیجیتال مانند(MS Word،MS Excel) ، ارائه شده است که این کار، با بهره گرفتن از درج کاراکترهای مخفی یونیکد نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نگارشی(مانند، کاما، نقطه، ویرگول ،دابل کوتیشن و.. ) در متن اصلی، با تغییر نامحسوس انجام شده است.

درروش ارائه شده، پیام کاراکتر به کاراکتر پردازش شده و هر کاراکتر به صورت مجزا به یک عدد 8 بیتی باینری تبدیل می شود. قبل از نهان نگاری، ابتدا طول پیام که یک مجموعه باینری 8 بیتی است، درمتن اصلی به صورت زوج بیت “00، 01 ،10،11” نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نشانه گذاری می شود برای انجام این کار، به ازای هر کاراکتر، چهار کاراکتر مخفی (بدون طول یونیکد) در نظر گرفته شده است، به عبارت دیگر قبل و بعداز هر کاراکتر خاص در متن چهار زوج بیت با چهار علامت نشانه گذاری شده و این روند تا آنجا که کل بیت های پیام در متن نهان نگاری شود تکرار خواهند شد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ﭘﻨﻬﺎن نگاری و رمز نگاری دادهﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮي روﺷﻬﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي دادهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪف اول ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ پنهان نگاریﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي دادهﻫﺎيﺳﺮي و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ درون رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ (نیکولاس و همکاران، 1998).

ﻫﺪف دوم ﮐﻪ اﻣﺮوزه راﯾﺞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮروي آن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، درج اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﻪ درون آنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از دادهﻫﺎ، در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺎم و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ وﺟﻮد دادهﻫﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده ﺑﺮاي اﻓﺮادﻏﯿﺮ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي ﺧﺮاﺑﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺪف دوم ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از داده ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎبل اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺮاﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

درﺣﻮزهﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزي و رمزنگاری دادهﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزه در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

  • پنهان­ نگاری دادهﻫﺎ
  • نهان ­نگاری دادهﻫﺎ
  • رﻣﺰﻧﮕﺎري دادهﻫﺎ

از ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻓﻮق ﻣﻔﺎﻫﯿﻢپنهان­ نگاری و نهان­ نگاری ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎي آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰﻧﮕﺎري ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اینﮐﻪ ﺑﻪ رمزگذاری دادهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﺳﺎده ­اي از دو ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮﺗﻤﯿﺰ داد. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در رﻣﺰﻧﮕﺎري، رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل داراي ﻣﻔﻬﻮم و داده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﻋﯿﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (هاردیک کومار و پوچری، 2012).

در ادامه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺳﻪﻣﻔﻬﻮم از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ﻫﺮدو روش پنهان­ نگاری و نهان نگاری از رﺳﺎﻧﻪاي ﻋﻤﻮﻣﯽ و داراي ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻬﺎي نهان نگاری داده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎن و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﺷﻬﺎي پنهان نگاریﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از وﺟﻮد داده ﻧﻬﺎن، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ آنرا اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.

در ادامه ﻧﻤﻮﻧﻪاي ازداده های ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻪ روشﻣﺬﮐﻮرنمایش داده خواهد شد. ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دو ﻫﺪف ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﺪف اول ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎي رﻣﺰﻧﮕﺎري وﻧ ﻬﺎنﺳﺎزيﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و از نهان نگاری ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف دوم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮد (هاردی کوماروهمکارش، 2012). 

2-1- تعریف پنهان نگاری

پنهان­ نگاری یا استگانوگرافی هنر و علم برقراری ارتباط پنهانی است و هدف آن پنهان کردن ارتباط به وسیله قرار­دادن پیام در یک رسانه پوششی است به گونه‌ای که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه راحتی به صورت احتمالی آشکار ساخت.

پنهان نگاری خود شاخه­ای از دانشی به نام ارتباطات پوشیده است. دانش ارتباطات پوشیده خود شامل چندین شاخه از جمله رمز نگاری، نهان نگاری و … میباشد(پروروز و هانیمن،2003).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :