متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی در اکتشاف منابع نفت و گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در ا ین سم ینار راجع به بعض ی از روشها ی اکتشاف نفت و گاز به خصوص روش ژئوفیزیـ ک لـرزه
ای انعکاسی بحث و بررسی می شود.
ابتدا راجع به کل یات ن فت از قب یل اهمیت و تاثیر آن در زنـدگ ی امـروز، تار یخچـه نفـت و نحـوه
تشکیل و پ یدایش نفت صحبت کرد یم و سپس به بررس ی زم ین شناس ی نفـت و محـل پیـدایش آن
می پردازیم.
در ادامه پس از تعریف ژئوفیزیک اکتشافی به بررسـ ی راه هـا ی اکتـشاف بـا روشـها ی مختلـف
ژئوفیزیکی ( از قبیل ، مقاومت ویژه ، انعکاسی الکترومغناطیسی ، قطبش القائی ، پتانـسیل خـودزا و
غیره ) می پرداز یم و در آخر با ب یان کاربرد روش ژئوف یزیک لرزه ا ی انعکاس ی در اکتشاف منابع نفـت
و گاز، سمینار خود را به پایان می رسانم.

مقدمه:
نقش نفت در دن یای امروز، به عنوان یکی از مهمترین منابع تـام ین کننـده انـرژ ی و انـواع و اقـسام،
محصولات و مواد اول یه مورد نیاز در صنایع و همچنین عامل مهمـ ی در سیاسـت و اقتـصاد کـشورها
است که ا ین امر در بس یار از نقاط جهان به اثبات رس یده است.خصوصیات و ویژگی های مواد نفتی و
کاربرد آنها اکتشاف نفت را به هم ین دلا یل کاربردی مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در رو ی زمـ ین
نشانه ا ی وجود ندارد و یا نشانه ها ی اندک ی از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد
پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی در اکتشاف نفت می باشیم.
از روشها ی لازم و متداول و کاربرد ی، برا ی پ یدا کردن نفت حفار ی می باشداما ایـ ن روش بـه دل یـ ل
داشتن هز ینه ها ی ز یاد و همچن ین زمان بری زیاد و مشکلات حفاری، بعد از روشهای اولیه اکتـشاف
که همان اکتشاف ساختارها ی متناسب و متحمل برا ی به تله انداختن نفت و برداشت زم ین شناس ی
سطحی می باشد، استفاده می شود.
در اکتشاف سطح ی یکی از روشهای استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف یزیـ ک مـ ی باشـد، مقاومـت
ویژه بالا و خواص الکتروش یمیائی غ یر عاد ی لا یه ها باعث م ی شود تا روشهای الکتریکی جواب خوبی
برای تفس یر به ما ندهد . در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه
احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد.

نَفت مایع ی غل یظ و افروختن ی به رنگ قهـوه ای سـ یر یـ ا سـبز ت یـ ره اسـت کـه در لا یـ ههـا ی بـالا ئی
بخشهایی از پوسته کره زم ین یافت م یشـود . نفـت شـامل آم یـ زه پیچیـ دهای از هیـ دروکربنهـا ئی
گوناگون است . بیشتر ا ین ه یدروکربنها از زنج یره آلکان هـس تند ولـ ی ممکـن اسـت از د یـ د ظـاهر،
ترکیب یا خلوص تفاوتهای زیادی داشته باشند.
نفت مخلوطی است از هیدروكربن های جامد ،مایع و گاز كه از تجزیه شد ن پیكـر مـرده ی جانـداران
تك سلول ی. كه میلیونها سال پی ش می زیسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچنـ ین نفـت ، آمیختـه ای
است از مواد شیمیا یی آلی، عمدتا از بقایای گیاهان و جانوران خرد و ریزی كه میلیون ها سـال پـیش
در دریا می زیسته اند . شرایط و حالات ویژه و زمانهای بسیار دراز لازم بـوده اسـت تـا ایـن بقایـا در
معرض تغییر و تبدیل های پیچیده شیمیایی قرار گیرند و نتیجتا نفت و گاز ایجاد شود.
ریشه واژه نفت در زبان فارسی به طور یقین مشخص نیست. به عقیده زبان شناسـان نفـت از کلمـه
اوستایی ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانیان و اعراب آن را از زبان مادی گرفته و ( نفتا ) خوانـده
اند .
پترولیوم (petroleum) واژه ای لاتین هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـی
سنگ و (oleum) به معنی روغن گرفته شده است.

قیمت 7500 تومان

—-

*       asa.goharii@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی معدن

دیدگاهتان را بنویسید