دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مالی

عنوان : بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

دانشکده علوم انسانی- گروه آموزشي مديريت دولتي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)

گـرايش مالی

عنــوان:

بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی شهراصفهان براساس مدل هاروارد

استاد راهنما:

دکتر ماشاالله ولیخانی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضادلوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………… 7

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 10

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………. 11

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 11

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………. 12

کاربرد نتایج……………………………………………………………………………………………. 12

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 13

تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………… 14

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرهای تحقیق …………………………………………………… 15

فصل دوم : ادبیات تحقیق        

بخش اول : مدیریت منابع انسانی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 19

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی ………………………………………………….. 20

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران …………………………………………………….. 23

تعاریف مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………… 24       

فلسفه مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………….. 26

نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………. 26

اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها ……………………………………………….. 27

عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………. 29

ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. 29

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ……………………………………………………………. 29

ماهیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی…………………………………………………. 30

ماهیت تعهد محوری مدیریت منابع انسانی ……………………………………………… 31

کارکنان به عنوان «سرمایه انسانی» ……………………………………………………….. 32

مدیریت منابع انسانی به عنوان فعالیت مدیریت- محور………………………………. 33

اهداف مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………… 34

استراتژی منابع انسانی…………………………………………………………………………. 35

مکاتب توسعه استراتژی………………………………………………………………………… 36

فعالیت ها و نقش های مدیریت منابع انسانی……………………………………………. 36

فعالیت ها وظایف……………………………………………………………………………….. 37

نقش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………… 38

سیستم اطلاعات منابع انسانی………………………………………………………………… 41

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی…………………………………………………….. 42

عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی…………………………………… 43

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان …………………………………………………… 44

الگو های توانمند سازی…………………………………………………………………………. 45

مکتب روابط انسانی……………………………………………………………………………. 49

مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی……………………………………….. 50

مدل جنبه های سخت ونرم…………………………………………………………………….. 52

مدل چارچوب مدیریت منابع انسانی هاروارد…………………………………………. 53

مدل کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی………………………………….. 55

مدل ذینفع ها…………………………………………………………………………………… 55

مدل نظام منابع انسانی بر اساس کارکرد های منابع انسانی ……………………….. 57

جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی…………………………………………………… 58

حسابداری منابع انسانی…………………………………………………………………… 59

موضوعات پرسنلی در منابع انسانی……………………………………………………… 63

آینده مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………….. 66

نقش درحال تغییرمنابع انسانی…………………………………………………………….. 68

چالش ها……………………………………………………………………………………… 69

نقش منابع انسانی درمسئولیت اجتماعی……………………………………………….. 72

بخش دوم   عملکرد

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 76

تعریف مدیریت عملکرد…………………………………………………………………… 77

هدف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………. 80

موضوعات مهم در مدیریت عملکرد………………………………………………. 81

فرایند مدیریت عملکرد………………………………………………………………….. 83

عوامل تاثیرگزاردراجرا وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد………………………. 84

مزایا ومعایب………………………………………………………………………………. 85

بهره وری……………………………………………………………………………………… 89

اصول مدیریت بهره وری………………………………………………………………… 90

ارتباط ارزیابی عملکردومدیریت عملکرد……………………………………………… 91

ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 92

هدف نهایی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………… 93

روش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………… 94

ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. 96

شاخص های ارزیابی فردی……………………………………………………………… 97

نسبت های مالی الزام آور برای سیستم بانکی………………………………….. 98

شاخص های کملز از عملکردمالی…………………………………………………….. 99

بخش سوم   ارتباط مدیریت منابع انسانی وعملکرد

مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 102

ارزیابی عملکرد در مجموعه منابع انسانی………………………………………. 103

چراشاخص های کلیدی عملکرد بکار می بریم؟…………………………………… 107

شاخص های کلیدی عملکرد…………………………………………………………….. 108

چگونگی تاثیرگزاری مفاهیم……………………………………………………….. 110

بخش چهارم سوابق تحقیق

تحقیقات فارسی…………………………………………………………………………. 113

تحقیقات خارجی………………………………………………………………….. 116

فصل سوم : روش تحقیق                    

مقدمه………………………………………………………………………………………. 120

روش تحقیق …………………………………………………………………………… 120

جامعه آماری………………………………………………………………………………. 121

حجم نمونه آماری …………………………………………………………………….. 121

قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………. 122

شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………… 122

ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………… 123

پایایی(قابلیت اعتماد )………………………………………………………………125

روایی(اعتبار) ………………………………………………………………………….. 126

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………….. 127

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آماری 

مقدمه ………………………………………………………………………………….. 129

آمار توصیفی…………………………………………………………………………….. 130

بررسی توصیفی شاخص مدیریت منابع انسانی……………………………. 134

بررسی توصیفی عملکرد مالی……………………………………………………. 136

– آزمون نرمال بودن توزیع داده ها…………………………………………… 137

آمار استنباطی …………………………………………………………………….. 138

-آزمون فرضیه های تحقیق رگرسیونی با لیزرل……………………………… 149

– رتبه بندی مولفه ها…………………………………………………………….. 156

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات           

مقدمه……………………………………………………………………………… 159

یافته های توصیفی……………………………………………………………… 160

یافته های استنباطی………………………………………………………… 161

فرضیه های تکمیلی……………………………………………………………… 164

پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………….. 166

محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………… 168

فهرست منابع…………………………………………………………………… 170

ضمائم……………………………………………………………………… 175

چکیده لاتین …………………………………………………………………..

چکیده:

در این پژوهش تحت عنوان « بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی شعب بانک ملی » که در شعب بانک ملی شهر اصفهان صورت گرفت سعی شده است فرآیند مدیریت منابع انسانی وعملکرد مالی وارتباط این دو مهم مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد به همین منظور بااستفاده از مدل هاروارد که شال پنج متغیر   عوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می باشند هر کدام به طور کامل موردشرح قرار داده شده وارتباط هر کدام با متغیر های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. . برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی،عملکردمالی وضع موجود،عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می باشد تنظیم وبین مدیران شعب توزیع گردید به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت ( طیف لیکرت [1] ) استفاده شد . داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss  شد ، و بعد از اجرای عملیات پیرایش داده ها ، خصوصاً با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ، این داده ها جهت آزمون مدل ، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج حاصله نشان داد ، بکارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی درعملکرد مالی شعب تاثیر دارد وباعث ارتقاء وافزایش عملکرد می گردد. همچنین تمامی معیارهای چندگانۀ نیکویی برازش مدل پژوهشی ، حکایت از نیکویی برازش بسیار خوب مدل نهایی با داده های جمع آوری شده از شعب بانک ملی شهراصفهان دارد . همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف [2] همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند زیرا سطح معنی داری بیش از 5 درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تائید تمام فرضیه های تحقیق است . با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه­ی متغیرهای مستقل و عرض از مبدأ کمتر از خطای %5 است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارایه می­گردد. نتایج ارایه شده حکایت از تأیید اثر مولفه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند.

مقدمه:

بیش از دو دهه است كه پرسشی عمیق، ذهن متولیان و علاقه‌مندان حوزه منابع انسانی در سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بین منابع انسانی و عملكرد شركت چیست؟ برایان بكر، حلقه مفقوده میان این دو را جعبه سیاه می نامد و در پژوهشهای خود همواره در جستجوی كشف آن برآمده است. او منابع انسانی را نوعی معماری می داند كه مركب است از سیستم‌های منابع انسانی، عملیات منابع انسانی، شایستگی‌های منابع انسانی و رفتار كاركنان، كه همگی منعكس كننده توسعه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیك سازمان است. سهم عملكرد منابع انسانی در عملكرد شركت، مستلزم تدوین واجرای سازوكار سنجش عملكرد منابع انسانی است. طراحی و اجرای یك سیستم سنجش منابع انسانی كه از آن به عنوان ارزیابی متوازن منابع انسانی یاد می شود، اهرم مهمی را در اختیار شركتها قرار می‌دهد تا بتوانند در طراحی و جاری‌سازی استراتژی منابع انسانی موثرتر عمل كنند. محيط رقابتي کسب و کارها به سرعت در حال جهاني شدن است. هر روز شرکتهاي بيشتري از طريق صادرات توليدات خود و ساخت کارخانه در ساير کشورها و تشکيل مشارکت و همکاري با شرکتهاي خارجي، وارد بازارهاي بين المللي مي شوند. محققان و مدیران جوامع و سازمانهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اندکه مهمترین عامل موثر درتغییرات و رشد و توسعه سازمانها، برنامه ریزی، آموزش و بهبود توانایی های نیروی انسانی است.. منابع انساني سرمايه‌هاي بنيادي سازمان‌ها و منشاء هرگونه تحول و نوآوري در آنها تلقّي مي‌شوند. انسان موجودي است تغيير پذير با تحوّلات و توانايي‌هاي بالقوه بي‌شمار. اين توانايي‌ها بايد ارزيابي و تحت شرايط تعليم و تربيتي مطلوب از قوه به فعل در آيند. از ديدگاه سازماني ارزيابي عملكرد كاركنان، وظيفه‌اي ضروري و انكارناپذير در زمينه سنجش پيشرفت افراد در مسير نيل به اهداف و مأموريت‌هاي سازماني است. بر این اساس مدیریت منابع انسانی امروزه به عنوان یکی از مهمترین دانش های مورد نیاز در سازمان ها و مجموعه مهارت های مدیران در نظر گرفته می شود.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه شاهد تغییرات اساسی و سریع در جوامع و سازمان ها هستیم. این تغییرات در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، توانایی وتعامل انسان ها و تکنولوژی می باشد. تغییرات سریع و موثر مانعی بزرگ برای پیش بینی آینده می باشد. اما این کار سخت را سازمانهای موثر باید متقبل شوند. بدون پیش بینی صحیح، توانایی سازمان ها به منظور طرح ریزی برای برآوردن نیازهای آینده محدود می شود. لذا برای بقا و رقابت موثر و تامین خدمات اساسی باید موضوعات اساسی چالش ها و فرصت هایی که سازمان ها در آینده روبرو می شوند، پیش بینی کنند و این حقیقتی برای مدیریت به ویژه در حوزه منابع انسانی در آینده می باشد.مهمترین وظیفه مدیر، هدایت امکانات سازمان برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده است. این امکانات و تسهیلات در دو قالب کلی به نام سرمایه مادی و انسانی در سازمان مشهود است.هر قدر میل و علاقه به کار و محیط کار و اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان و توجه به انتظارات عمومی عمیق تر و قوی تر باشد، تعهدات فردی، سازمانـی و اجتماعی بیشتری به وجود می آید.. امروزه مفاهيم و رويكردهاي نظير انتخاب، به كارگيري ، نگهداري، كار تيمي، تنبيه، موفقيت‌ها و شكست‌هاي كاري، مشاركت، تفويض اختيار، آموزش و يادگيري، انگيزه‌بخشي و تواناسازي، بهبود مستمر و نظاير آن همگي جنبه‌ها و جلوه‌هاي گوناگون «توسعه منابع انساني1[1]» است. محققان و مدیران جوامع و سازمانهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اندکه مهمترین عامل موثر درتغییرات و رشد و توسعه سازمانها، برنامه ریزی، آموزش و بهبود توانایی های نیروی انسانی است.می ‏توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیرممکن است..دراین فصل ابتدابیان مسئله صورت می گیردوبعدازآن یک تعریف کلی ازمدیریت منابع انسانی همچنین یک تعریف کلی ازارزیابی عملکرد می شود آنگاه سوال اصلی تحقیق بیان شده وبعدازآن فرضیات به ترتیب مشخص می گردند.بعدازاین کارمتغیرهای تحقیق اعم ازمتغیرمستقل ومتغیروابسته مشخص می شودوسپس قلمروتحقیق موردنظربیان می گردد همچنین روش تحقیق صورت گرفته بیان می شودودرآخراین گفتار واژه هاو متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی بیان می شود.

2-1- تعریف و بیان مسأله

مديريت منابع انساني هدايت اثربخش افراد را در محيط کار در بر مي گيرد و موضوع مهمي که با اجراي آن مورد تاکيد قرار مي گيرد، اين مطلب است که کارکنان، دارائي هاي ارزشمند يک سازمان مي باشند بدون ترديد نيروي انساني يا عامل انساني شريفترين، مهمترين و با ارزش‌ترين عامل بين عوامل و منابع توليد مي باشد، اين عامل به همراه و امكانات مادي به اطارف و خواسته‌هاي سازمانها كه ارايه بازده و محصولات با حداكثر كارآيي به مردم و جوامع بصورت كالاها و خدمات است، جنبه تحقيق مي‌بخشد. عامل شغلي در سازمانها و ديگر مؤسسات كامل كليه افراد و كاركنان شاغل در سازمان اعم از مديران، متخصصين، كارشناسان، كارمندان و كارگران در رده‌‌اي مختلف شغلي مي باشد. امروزه رشد و تعالي سازمانها و مؤسسات در گرو و بكارگيري صحيح منابع انساني است و انسانها در زمانهاي خالص ايفاگر نقسها و وظايف گوناگوني مي باشند. بنابراين منابع انساني سازمان اعم از مديران، سرپرستان، كارشناسان و ساير كاركنان، منابع ديگر را تلفيق، تركيب و براي نيل به اهداف سازمان هماهنگ، يكپارچه و مجهز مي‌كند. سازمانها منهاي منابع انساني در واقع يعني هيچ و هيچ ارزشي ندارند، انسان مهمترين سرتآ سازمان است، چنانچه عامل انساني سازمان را حذف كنند، آنچه باقي مي‌ماند يعني عوامل و امكانات چون ساختمان‌ها، ماشين آلات، تجهيزات و … كه به فوري خود قابل استفاده نمي‌باشد و پيشيزي ارزش ندارد، انسان است كه به آن روح مي‌دهد و از آنها در جهت ارتقاء بهبود تكامل زندگي خويش بهره مي‌برد،مديريت استراتژيک منابع انساني با معناي وسيع خود در دنياي امروزي مي کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازماني و مسير پيشرفت شغلي را در هم آميزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شيوه اي اثر بخش رشد کنندچون کارکنان مهم ترین بخش سازمان هستند.این کارکنان اند که درسطوح مختلف سازمان بینش هاراخلق می کنند،ارزش هاوماموریت هاراتعریف  می کنند،اهداف راتعیین وطرح های استراتژیک راطراحی واجرا می کنند منابع انساني مي تواند و بايد نقش استراتژيك و كليدي در طراحي و اجراي استراتژ ي هاي تحول و انتقال سازماني ايفا كندپس منابع انسانی مهم ترین بخش سازمان است وتمامی زیرمجموعه های منابع انسانی به نحوی درکارسازمان وعملکردسازمان تاثیردارند انسان بزرگترين و با ارزش ترين دارايي يك سازمان است كه هرگز در ترازنامه‌ها و صورتهاي سود و زيان شركتها و مؤسسات منعكس نمي شود در جايي كه سودآوري يازمان با انسان است و انسانها پشتوانه مطمئن مستحكم براي كسب موفقيت سازمانها هستند. اگر اولين جريان رشد و تعالي سازماني را انسانها يا منابع انساني آنها بشمار آوريم، آموزش و بهسازي منابع انساني در بين جريان در رشد و توسعه و بهبود سازماني مي‌باشد. آموزش نوعي سرمايه‌گذاري مفيد و يك عامل كليدي در توسعه محسوب مي‌گردد كه چنانچه بدرستي و شايستگي برنامه‌ريزي و اجرا شود مي‌تواند بازده اقتصادي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. آموزش و بهسازي منابع انساني يك اقدام راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازماني و در سطح ملي و حتي فراملي منجر به افزايش بهره‌وري مي‌گردد. با توجه به اهميت مقوله عملكرد مالي در زمينه ارزيابي عملكرد كه قبلا به طور مشروح بيان شد مجري اين تحقيق برآنست تا از ديدگاهي كاملا متفاوت و با استناد به اهداف بلند مدت و استراتژيكي بانك ملي و همچنين با توجه به روند تغييرات فناوري و همچنين پراهميت شدن بحث مهم ارزيابي عملكرد در چند سال اخير و آينده؛ اولا وضعيت مطلوب عملكرد، مهارت و نگرش مشاغل موجود در اين سازمان را تعيين كرده، انها را اولويت بندي نموده و سپس وضعيت موجود و عملكرد واقعي مشاغل را در پنج متغير مدل هاروارد تعيين كرده و بر اساس فاصله بين نيازهاي معياري ( وضعيت مطلوب) و نيازهاي هنجاري ( وضعيت موجود ) كمبودها و نقايص و نيازهاي آموزشي را تعيين، آنها را اولويت بندي و براي رفع آنها برنامه‌اي مناسب طراحي كند.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

محیط تجاری و به سرعت در حال رشد و رقابت جهانی امروزی این تنها کافی نیست که سازمانها بدانند کجا هستند و به کجا می خواهند حرکت کنند. برای رقابت در محیط امروزی امروزی سازمانها باید به سرعت حرکت کنند و عکس العمل نشان دهند. در این راه باید از حداقل منابع حداکثر استفاده را ببرند.دراین شرایط سازمان باید محیط داخلی و خارجی خود را بشناسد ودر مورد آنها اطلاعات کسب کند تا بتواند واکنش مناسب را در برخورد با آن نشان دهد، برای اداره کردن این چالشها باید بتوان راه حلی پیدا نمود تا تمامی قسمتهای سازمان با یکدیگر پیوند داشته باشند تا بتوانند یک رویکرد کلی نسبت به سازمان ایجاد کنند(کرک و دیگران، ۲۰۰۸) یکی از راهکارهایی که در این زمینه به عنوان مبنایی جهت یکپارچه سازی منابع انسانی مطرح گردیده مدیریت عملکرد است. تغییرات سریع محیط، تشدید فضای رقابتی، کوتاه شدن چرخۀ حیات محصولات و افزایش روز افزون انتظارات جامعه، نیاز به مدیریت عملکرد را اجتناب ناپذیر کرده است.هر کس اندکی با علوم استراتژیک آشنا باشد، درمی‌یابد که نیروی انسانی از تمام عوامل و منابع و ابزار دیگر، ارزشمندتر و جایگاه آن بالاتر است. یعنی یک متخصص در اقتصاد یا متخصص در نانوتکنولوژی یا یک متخصص کامپیوتر, آنچنان منافعی را می‌تواند ایجاد کند که قابل محاسبه نیست.باید گفت مدیریت منابع انسانی، امروزه تخصص ویژه‌ای برای رضایت کارکنان و تامین هدفهای سازمانی است. امروزه نقش مدیران منابع انسانی به کلی با گذشته متفاوت شده‌ است و روز به روز نیز بر نقش و اهمیت آن در سازمان افزوده می‌شود. در عصر حاضر، مدیران رده بالای سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که بدون یک مدیر منابع انسانی موثر و کارآمد، امکان رسیدن به هدفهای سازمانی مشکل است. علاوه بر این، تحقیقات موجود نمایانگر این واقعیت است که ارتباط‌ای بسیار قوی بین انجام وظایف و مسوولیتهای اجتماعی یک سازمان، از یک طرف و عملکرد واحد مدیریت منابع انسانی آن، از طرف دیگر، وجود دارد..نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است.ارائه محصولات و خدمات متفاوت و با کیفیت،کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. از این رو استراتژی کسب و کار سازمانهای امروزی ضرورتا” بر روی منابع انسانی متمرکز شده است .افراد نقشی کلیدی در رشد و توسعه سازمانها در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند . جذب نیروهای مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان هر روز مشکلتر می شود . این چالش منجر به ایجاد یک فرایند برای شناسایی ، تشخیص و انتخاب درست نیرو  شده است . نگاهی به نرخ ترک کار نیروی انسانی و توسعه و گسترش سازمانهای امروزی این نکته را آشکار می کند که جذب و استخدام فرایندی بی پایان است . در این راستا بمنظور جذب و انتخاب افراد شایسته و کارآمد از میان متقاضیان استخدام در گروه بهمن ، فرایندی تحت عنوان « فرایند تامین و بکارگیری متقاضیان کار » تدوین شده است. بیش از دو دهه است كه پرسشی عمیق، ذهن متولیان و علاقه‌مندان حوزه منابع انسانی در سازمانها را به خود مشغول داشته است: ارتباط بین منابع انسانی و عملكرد شركت چیست؟ برایان بكر[1]، حلقه مفقوده میان این دو را جعبه سیاه می نامد و در پژوهشهای خود همواره در جستجوی كشف آن برآمده است. او منابع انسانی را نوعی معماری می داند كه مركب است از سیستم‌های منابع انسانی، عملیات منابع انسانی، شایستگی‌های منابع انسانی و رفتار كاركنان، كه همگی منعكس كننده توسعه مدیریت سرمایه انسانی استراتژیك سازمان است. سهم عملكرد منابع انسانی در عملكرد شركت، مستلزم تدوین واجرای سازوكار سنجش عملكرد منابع انسانی است. طراحی و اجرای یك سیستم سنجش منابع انسانی كه از آن به عنوان ارزیابی متوازن منابع انسانی یاد می شود، اهرم مهمی را در اختیار شركتها قرار می‌دهد تا بتوانند در طراحی و جاری‌سازی استراتژی منابع انسانی موثرتر عمل كنند. مدیریت منابع انسانی، امروزه، به عنوان یکی از مباحث و شاخه­‌های مهم علم مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است، خصوصاً در سازمان­‌ها و نهادهایی که انگیزش، استعدادها و توانمندی­‌های کارکنان به دقت مورد بررسی قرار می­‌گیرد و در راستای افزایش تاثیرگذاری نیروی انسانی در سازمان برنامه ­ریزی می­‌شود.اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول نتایج مطلوب از تلاش‌های جمعی کارکنان سازمان است، بنابراین لازم است که مدیران با بهره­‌گیری از رهیافت­‌های علم مدیریت، علاوه بر مدیریت منابع اطلاعاتی، به مدیریت منابع انسانی نیز بپردازند تا بتوانند در دنیای رقابتی امروز پیشگام و موفق باشند.در مدیریت منابع انسانی به سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای توانمندسازی کارکنان، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد آنها، ایجاد انگیزش به طرق مختلف و ایجاد محیطی مطلوب برای کارکنان سازمان توجه می­شودازطرفي هم امروزه باتوجه به پررنگ شدن نقش منابع انساني؛ امروزه اين موضوع ازاهميت ويژه اي برخوردار گشته وبايد درسازمان ها اهميت بيشتري به آن داده وبتوان ازاين طريق عملكرد سازمان رابهبود و افزايش داد موضوع عملكرد ديگريك موضوع قديمي وسنتي كه باديد سنتي به آن نگريسته مي شود نيست بلكه امروزه موضوع عملكرد مالي واثربخشي هزينه ها مورد توجه و اهميت بسيار قرار گرفته است.امروزه بايد با اجرای سیاست­‌ها و فرایندهای مدیریت دانش، یادگیری، آموزش و انگیزش در سازمان جاري شود و بدین ترتیب شرایطی فراهم می­ی‌گردد که کارکنان و خصوصاً مديران ، عملکرد مطلوبی داشته باشند.. مدیریت عملکرد در رویارویی با تغییرات شتابان مانند جهانی شدن، آزادسازی و تغییرات در بازار و فناوری نقش محوری یافته و ستون فقرات مدیریت منابع انسانی هر سازمانی که می خواهد عملکرد بالا داشته باشد و از منابع انسانی به عنوان متغیری اهرمی بهره مند شود می باشد. مدیریت منابع انسانی در دو دهه ی گذشته توجه خود را از  نوع کارکرد به نگهداشت و امور اداری به نقش های ارزش افزوده تغییر داده است. در این فرایند مدیریت عملکرد جایگاه مر کزی را به خود اختصاص داده است.

[1] – Brian Becker

[1]– Human Resources Development

[1] – Likert – Scale

[2] – Ks

تعداد صفحه : 210

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :