دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

دکتر همایون موتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-ساختارپایان نامه ……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-معماری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی………………………………………………………………………………….. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی……………………………………………………………………………………… 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………… 10

2-4- 2-برنامه ریزی معماری سازمانی………………………………………………………………………….. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی……………………………………………………………………………….. 10

2-5-معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………………………. 10

2-5-1- تعريف شركت IBM……………………………………………………………………………………

2-5-2- تعريف Microsoft…………………………………………………………………………………….

2-5-3- تعریف W3C……………………………………………………………………………………………………..

2-5-4- تعریف Open Group………………………………………………………………………………………..

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………………………………………………………………….. 12

2-6-1-تعریف سرویس……………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………… 14

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا……………………………………………………………………………… 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………… 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان………………………………………………………………… 19

2-10-چرخه ی حیات SOA…………………………………………………………………………………….

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………… 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت …………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت ……………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………… 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا……………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………….

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس………………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………….. 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod………………………..

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM……………………………………..

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………….

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه AG reSoftwa……………………..

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه Bieberstein…………………………

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI………………………

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL……………………………………..

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی……………………………………………………………………………………………………. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی…………………………………………………………………. 47

2-15-3-رابطه بین مجموعه های فازی…………………………………………………………………………. 49

2-15-4-اتصال دهنده ها…………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج……………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روشهای انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا……………………….. 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران…………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران……………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران………………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………….

2-16-5-مدل ECKERT JULIAN………………………………………………………………………

2-16-6-مدل زبانی…………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………… 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-تعیین چارچوب……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسط AG Software…………………………………………………………..

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER……………………………………………………………………………………..

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری……………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران…………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس………………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان…………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات…………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………….

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی………………………………………………………… 74

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی……………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز………………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز……………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………….. 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری……………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………….. 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی…………………………………………………………………………………… 98

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………….101

5-3-اقدامات آتی……………………………………………………………………………………………………102

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده:

فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا (SOA )برای بهبود و سرعت بخشی به نیازهای کسب و کار فرصت هایی را ایجاد نموده اند.از آنجا که سازمان ها بدون حاکمیت قوي نمی توانند ارزش چندانی را از معماري سرویس گرا کسب کنند وبا توجه به اهمیتی که حاکمیت بر معماري سرویس گرا درموفقیت آن دارد تحقیق حاضروضعیت حاکمیت بر معماري سرویس گرارا با در نظر گرفتن وضعیت سازمان از لحاظ بلوغ معماري سرویس گرا مطرح کرده است و تصویر بهتري از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.از طریق این نقشه راهنماي فراهم شده ، سازمان می تواند وضعیت فعلی خود را بهتر بشناسد و راحت تر بتواند وضعیت آتی خود را تعیین کند. بدین منظور در گام نخست فهرستی اولیه از چالشهاي پیاده سازي SOA و قابلیتهاي مورد نیاز براي برطرف سازي آنها تدوین و در ادامه ویژگی ها و خصوصیات چارچوب های حاکمیت معماري سرویس گرا بررسی می شوند. بعد از بررسی و انتخاب جامع ترین چارچوب, ارزیابی بر روی آن صورت می گیرد. در این تحقیق از روش فازی برای بررسی بلوغ حاکمیت سرویس گرایی در سازمان استفاده شده است سپس برای بررسی صحت روش پیشنهادی , از مقایسه ان با روش اماری استفاده شده و مزایای روش فازی از طریق اجرای هر دو روش در یک مطالعه ی موردی مشاهده گردید.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

از زمان ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف و سازمانها و شرکت ها حدودا بیست سال می گذرد و هرروزه بکارگیری و سرمايه گذاري بخشهاي دولتي وخصوصي در اين بخش بيشتر مي شود. ميان سازمانها و دستگاههاي دولتي حجم عظيمي از سرمايه گذاري را در اين بخش انجام داده اند و هم اكنون نيز در حال تخصيص منابع و سرمايه گذاري مي باشند. بسياري از شركت ها و سازمان ها طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات خود را تهيه نموده يا در حال تهيه مي باشند.یکی از نکات مهم انطباق طرح هاي فوق با روش معماري سازماني است لذا نیازبه ایجاد زمينه لازم جهت تصحيح و يا تكميل طرح هاي فوق به وجود می آید.در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرآیندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن است که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با بهره گرفتن از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنگ نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرآیندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان است، معماری سازمانی نامیده می‌شود.

مفهوم سرويس گرايي ازمدتي پيش وجود داشته ودرزمينه هاي متفاوت وبراي مقاصد مختلفي مورداستفاده قرارگرفته است اماآنچه درطول حيات اين مفهوم ثابت مانده است،آن است كه اين مفهوم،روشي مبتني برمفهوم تجزيه را ارائه مي دهد.بنابراين سرويس گرايي يك روش فني محض نيست.سرويس گرايي درتركيب با”معماري”، معماري سرويس گرارامعرفي ميكندكه مدلي را ارائه مي دهدكه درآن منطق ,كل سيستم به بخش هاي منطقي, مجزاوكوچكتر شكسته مي شوند.اين واحدهاي كوچكترجمعا بخش بزرگتري ازمنطق را ارائه مي كنند ومي توانندتوزيع شده باشند.

معماری سازمانی سرویس گرا (SOA) مشوق واحدهاي منفردمنطق است تا بتواند به مجموعه ای ازاصول طراحي دست يابد.امروزه دیگر توسعه سرویس گرایی به جایی رسیده است که هر جا صحبت ازمعماری سازمانی است معماری سازمانی سرویس گرا رادر ذهن ها تداعی میکند[21].معماري سرویس گرا سبکی ازمعماري میباشد که ازاتصال سست سرویسها جهت انعطاف پذیري وتعامل پذیري کسب وکار به صورت مستقل ازفناوری پشتیبانی میکندوازترکیب مجموعه اي ازسرویس هاي کسب وکار تشکیل شده است که این سرویس ها،انعطاف پذیري و پیکربندي پویا را براي فرایندها محقق می کند[1]. حاکمیت برمعماري سرویس گرا به طورویژه برروي اداره وحاکمیت برسرویسها متمرکز می شود ویک چارچوب اساسی براي دستیابی به تعامل پذیري کارکردي وغیرکارکردي سرویس ها در بین مرزهاي کسب وکاررافراهم میکند [23]. حاکمیت یک عامل کلیدي درموفقیت پروژه هاي معماري سرویس گراي سازمان میباشد.بدون حاکمیت ،سازمان نمی تواندبه طورکامل ارزش معماری سرویس گرارا درك کند [24].حاکمیت برمعماري سرویس گرا ،فرآیندی است که تحقق منافع همه ذینفعان فناوري اطلاعات و کسب وکاررا بوسیله برنامه ریزي،تامین بودجه واجراي ابتکارعمل معماري سرویس گرا تضمین میکند ونوعی سرمایه گذاری استراتژیک است که موسسه وکارکردهای آن را در پروژه ها به بهترین شکل ممکن پشتیبانی میکند[25] . اگرحاکمیت بر معماري سرویس گرا موفقیت آمیزباشد ، سازمان میتواند سرویس هاي باکیفیت ومطمئنی راایجادکندواین امرسبب کارایی واثربخشی سازمان میگردد [22]. همه سازمان هابراي ارزیابی وضعیت جاري حاکمیت بر SOA خود نیازمند یک چارچوب ارزیابی می باشند,به گونه اي که بتوانددرتعیین نیازمندیهاي حاکمیت برSOA و ارائه یک مدل مناسب حاکمیت بر SOA مفید باشد.در این تحقیق ضمن اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی ,معماری سرویس گراو حاکمیت معماری سرویس گرا به بررسی چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا پرداخته و انها را با هم مقایسه میکند. ودرنهایت به ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا می پردازد.

2-1- اهداف تحقیق

كارهاي انجام شده در زمينه تحليل و ارزيابي معماري سازماني ، چندان زياد نمي باشد. تعدادي از آنها در محيط هاي كاري و تجاري گسترش يافته اند (OMB,2005) و(Schekkerman, 2006). و برخي در محيط هاي دانشگاهي ارائه گرديده اند (Närman, 2007 ) و (Gammelgard, 2007).

با مروري بر مراحل انجام يك پروژه معماري سازماني، جايگاه مبحث ارزيابي در معماري سازماني بهتر مشخص مي شود. يك پروژه معماري سازماني معمولاًبا احساس نيازيك سازمان شروع شده و سپس مشاوری وظيفه ی انتخاب و تهيه طرح معماري سازماني را بر عهده مي گيرد . اين مشاور يك مجموعه مستندات را تحويل سازمان داده كه در آن مجموعه اي از مدل ها ارائه شده است. اين مجموعه توصيف كننده معماري سازماني پيشنهادي براي آن سازمان مي باشد . پس از تصويب طرح پيشنهادي ، مراحل به اجرا در آمدن اين طرح شروع شده و براين اساس تغييراتي در سازمان مذكور بوجود مي آيد. بدين شكل روشهاي ارزيابي مطرح شده در مبحث معماري سازماني را مي توان درپنج زمينه اصلي دسته بندي نمود. در هر يك از زمينه هاي فوق تحقيقات مختلفي انجام شده است.1- ارزيابي سطح بلوغ يك سازمان از نظر كاربرد مفاهيم معماري سازماني (آمادگي پذيرش)

2- ارزيابي تيم مشاور و طراح معماري سازماني (انتخاب تيم طراح)

3- ارزيابي فرآيند طراحي و توليد معماري سازماني

4- ارزيابي يك طرح معماري سازماني

5- ارزيابي از ميزان اجراي يك طرح معماري سازماني

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی در دسته ی اول مطرح شده است. لذا برای این منظور ابتدا اشنایی با مفاهیم اولیه ی سرویس گرایی, معماری سرویس گرا و حاکمیت معماری سرویس گرا و بررسی چارچوب های ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا و درنهایت ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا هدف این تحقیق است.لذا میتوان این تحقیق را به صورت زیر بخش بندی نمود:

1- تعریف اصول سرویس گرایی و معماری سرویس گرا

2- تعریف حاکمیت معماری سرویس گرا

3- ضرورت حاکمیت معماری سرویس گرا

4- بررسی بلوغ سرویس گرایی و تاثیرآان در ارزیابی حاکمیت SOA

5- بررسی چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا ومقایسه انها با یکدیگر

6- ارایه یک روش برای ارزیابی حاکمیت معماری سرویس گرا

3-1- محدوده تحقیق

آنچه که در این تحقیق به ان پرداخته می شود ارایه مدل قابل اجرا برا یارزیابی سطح بلوغ حاکمیت سرویس گرایی است تا با بهره گرفتن از ان سازمان در جهت ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای بهبود آن براید و بتواند نقاط ضعف خود را شناسایی ونسبت به رفع ان اقدام نماید.لذادر این تحقیق کاری در جهت ارایه یک چارچوب جدید صورت نگرفته است اما تلاشهایی در جهت بهبود چارچوب اصلی مورد بررسی و تغییر و دقیق تر نمودن ان صورت گرفته است که منجر به ارایه فرم جدیدی از چارچوب گشته است.همچنین درجهت بهبود نواقص پیشنهاداتی ارائه شده است ولی تمرکز بیشتر ان بر عهده معماران سازمان میباشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :