دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : :سیستم های اطلاعات مدیریت

عنوان :   بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

سیستم های اطلاعات مدیریت

عنوان :

بررسی رابطه  ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی شهرستان اردستان استان اصفهان

استاد راهنما:

دکتر عباس نرگسیان

استاد مشاور:

سرکار خانم دکترامیرحسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست موضوعی

 چکیده 1

1-    کليات پژوهش… 2

مقدمه 3

1-1-  بیان مساله. 4

1-2-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 5

1-3-  اهداف تحقیق.. 6

1-4-  سؤالات تحقیق.. 7

1-5-  فرضيه های تحقیق.. 7

1-6-  قلمرو تحقیق.. 7

1-6-1-   قلمرو مکانی.. 7

1-6-2-   قلمرو موضوعی.. 7

1-6-3-   قلمرو زمانی.. 7

1-7-  تعریف عملیاتی متغیرها 7

2-    مبانی نظری تحقیق.. 9

مقدمه 10

2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. 10

2-1-1-   سازمان. 10

2-1-2-   سيستم. 11

2-1-3-   اداره 12

2-2-  فساد اداری.. 12

2-2-1-   تعريف فساد. 15

2-2-2-   سطوح فساد. 17

2-2-3-   انواع فساد. 18

2-2-4-   فساد سياسي.. 19

2-2-5-   فساد مالي (اقتصادي) 20

2-2-6-   فساد اداري.. 20

2-2-6-1- مفهوم و تعريف فساد اداري.. 20

2-2-6-2- انواع فساد اداري‏.. 22

2-2-6-3- تاريخچه فساد اداري.. 26

2-2-7-   تحليل فساد در کشورهای جهان سوم. 27

2-2-8-   آثار و علل فساد در جهان سوم. 28

2-2-9-   تفاوت‌هاي فساد در دو جهان توسعه‌يافته و توسعه‌نيافته. 29

2-2-10- تاريخچه فساد در ايران. 30

2-2-11- مبارزه با فساد در ايران. 30

2-2-12- وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي.. 32

2-2-13- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. 34

2-2-13-1-   رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي.. 34

2-2-13-2-   اقتصاد دولتي و فساد. 35

2-2-13-3-   بزرگي دولت و فساد. 36

2-2-14- خصوصي‌سازي و رابطه آن با فساد. 36

2-2-15- فساد و فقر. 37

2-2-16- فساد و قوانين و مقررات… 38

2-2-17- فساد و دستگاه قضايي.. 38

2-2-18- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد. 39

2-2-19- فرهنگ و فساد. 39

2-2-20- فساد و جنسيت… 40

2-2-21- فساد و برنامه‌هاي توسعه. 40

2-2-22- سياست‌هاي اقتصادي و فساد. 41

2-2-23- فساد و سرمايه‌گذاري.. 41

2-2-24- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار. 42

2-2-25- تبيين علل موجبه فساد. 43

2-2-26- رهيافت‌هاي تبيين فساد. 47

2-2-27- عوامل محيطي موجبه فساد. 49

2-2-28- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. 50

2-2-29- متغيرهاي تسهيل و تشويق‌كننده يا بازدارنده از فساد. 50

2-2-30- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد. 53

2-2-31- سياست‌هاي كليدي در مبارزه با فساد. 55

2-2-31-1-   رقابت در ارائه خدمات دولتي.. 56

2-2-31-2-   تشكيل‌ نهادهاي مستقل مبارزه با فساد. 56

2-2-31-3-   نظارت‌هاي قانوني.. 57

2-2-31-4-   ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران. 57

2-2-31-5-   قضات سالم. 57

2-2-31-6-   پاسخگويي و نظارت مدني.. 57

2-2-31-7-   تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست‌هاي سياسي.. 57

2-2-31-8-   سنجش و نظرخواهي.. 57

2-2-31-9-   افكار عمومي.. 58

2-2-31-10-  آزادي مطبوعات… 58

2-2-31-11-  سازمان‌هاي حمايتي مدني.. 58

2-2-31-12-  برگزاري سمينارهای  محلي و بومي.. 58

2-2-31-13-  سياست‌هاي اقتصادي.. 58

2-2-31-14-  مقابله پليسي.. 58

2-3-  ساختار سازمانی.. 59

2-3-1-   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. 62

2-3-2-   ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 62

2-3-2-1- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ.. 62

2-3-2-2- رﺳﻤﯿﺖ… 63

2-3-2-3- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی.. 65

2-3-2-4- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-2-5- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ. 65

2-3-3-   ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 66

2-3-3-2- تصمیم گیری.. 67

2-3-4-   ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. 68

2-3-4-1- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68

2-3-4-2- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.. 70

2-3-4-3- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای.. 71

2-3-4-4- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ.. 72

2-3-4-5- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ.. 74

2-3-5-   ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر. 75

2-3-6-   ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری.. 76

2-4-  پیشینه تحقیق.. 77

2-4-1-   پيشينه تحقيق داخلی.. 77

2-4-2-   تحقیقات خارجی.. 87

2-5-  ‫مدل مفهومی تحقیق.. 92

3-    فصل سوم: روش تحقيق.. 93

مقدمه 94

3-1-  روش تحقیق.. 94

3-2-  جامعه آماري،حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 94

3-3-  روش و ابزار جمع آوری داده ها 95

3-3-1-   پرسشنامه ساختار سازمانی.. 95

3-3-2-   پرسشنامه سنجش سلامت اداری.. 95

3-3-3-   مولفه‌هاي فساد اداري.. 96

3-4-  روایی و پایایی ابزار سنجش… 97

3-4-1-   روایی ابزار سنجش… 97

3-4-2-   پایایی ابزار سنجش… 97

3-5-  آزمون‌هاي آماري مورد استفاده 98

4-    فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 100

مقدمه 101

4-1-  آمار توصیفی.. 101

4-2-  آزمون فرضیه های تحقیق.. 102

4-2-1-   فرضيه اول. 102

4-2-2-   فرضيه دوم. 103

4-2-3-   فرضيه سوم. 104

4-3-  آزمون تحليل واريانس فريدمن.. 105

5-    فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 107

مقدمه 108

5-1-  بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108

5-2-  پیشنهادهایی به محققین آینده 116

5-3-  محدودیت های تحقیق.. 116

6-    منابع و مواخذ. 118

منابع فارسی.. 119

منابع انگليسی.. 121

چکیده

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که موفقیت يا شکست حکومت ها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد. سلامت نظام اداری یکی از مباحث بسیار مهم در علم اداره امور عمومی می باشد. لذا همه حکومت ها سعی دارند تا نظام اداری ای کاملا شفاف و بدون وجود فساد دارا باشند. سلامت نظام اداری تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره های دولتی شهرستان اردستان می باشد. نمونه آماری شامل 279 نفر از کارکنان مورد نظر می باشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین پیچدگی و تمرکز با سلامت نظام اداری رابطه منفی و بین رسمیت و سلامت نظام اداری رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه ها: سلامت نظام اداری، فساد اداری، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز

مقدمه

اداره برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست وپا برای انسان است، همانطور که وسیله نقلیه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست وپا قادر نیست نیازهای خود را برطرف نموده وبه هدفها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون اداره ای برخوردار از سلامت نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش گامی بردارد(قدسی، 1378، 153).

اغلب صاحبنظران عقيده دارند که پيروزي يا شکست حکومتها به چگونگي اجراي امور عمومي بستگي دارد تا جايي که بروکس آدامز بقاي تمدن و اداره امور عمومي را بهم پيوند مي‌دهد و وينسنت اشتورم، سلامت هر جامعه را به چگونگي اداره امور عمومي در آن جامعه مربوط مي‌داند(نامغ،1376، 59).

شواهد فراواني وجود دارد مبني بر اين که هر چقدر جوامع به جلو حرکت مي‌کنند، موضوع فساد به عنوان يکي از مسائل فراگير اجتماعي، اهميت بيشتري مي‌يابد( هيود،1381،50). و رويکرد روغن کاري چرخ دنده‌هاي توسعه براي حل مسأله فساد اهميت خويش را از دست مي‌دهد و اين ديدگاه که فساد بيش از هر چيز همچون مسأله‌اي عمل مي‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ دنده‌اي توسعه مي‌شود رونق پيدا مي‌کند(ربيعي،1381، 15).

به اعتقاد اکثر متفکران فساد به طور اعم و فساد اداري موجود در ادارات دولتي يک بيماري انکار‌ناپذير در همه حکومتهاست و مختص يک قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نيست و فساد در رژيم‌هاي سياسي دمکراتيک و ديکتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه‌داري و فئودال نيز يافت مي‌شود و اقدامات فساد‌آميز مربوط به زمان حال نيست، بلکه تاريخ آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازة قدمت مفهوم دولت است در واقع هر جا که قدرت و ثروت متمرکز مي‌شود و هر جا دولتي وجود دارد، فساد نيز وجود دارد(ربيعي،1381، 17).

در نتيجه مبارزه با فساد اداري يک ضرورت حياتي – براي بقاي نظام و حکومت و حرکت جامعه به سمت سعادت و رفاه است اما براي مبارزه با فساد يا هر بيماري اجتماعي و انساني ديگري ابتدا بايد به شناخت عوامل و علت‌هاي موجبه آن بيماري پرداخته تا پس از شناخت علت‌ها به سعي و تلاش در جهت اصلاح و حذف آن‌ها پرداخته بتوانيم به معضل و عارضه آن بيماري منجمله فساد فائل آمد. بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است تا رابطه میان سلامت نظام اداری و ساختار سازمانی بررسی گردد.

1-1-       بیان مساله

اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل دستیابی اند و اگر نظام اداری،سالم و کارا نباشد علیرغم نیتهای خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاستها باشد.بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد(حاجی زاده، 1381، 3).

نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده و نیست (حاجی زاده، 1381، 3). مراحل انجام کار اداری همیشه مورد اعتراض مراجعه کنندگان بوده است (میرجلالی، 1381، 251). متأسفانه نظام اداری در ایران به دلایل مسائل درون سازمانی و برون سازمانی نه تنها به توسعه کشور کمک نکرده بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانده است و علیرغم برنامه های انقلاب اداری،اصلاح اداری،پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری و مدیریتی رنج می برد(حاجی زاده، 1381، 1).

سازمان شفافیت بین الملل1 در سال 2011، فساد مسئولین دولتی 183 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ایران رتبه 120 را از نظر فساد اداری کسب کرد، و در خاورمیانه رتبه 10 را کسب کرده که این آمارها نشان از وجود فساد اداری در ایران می باشد.

فساد اداري به عنوان معضلي گريبانگير بسياري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي‌باشد و وقت و انرژي و امکانات فراواني را از اين کشورها به هدر مي‌دهد. بستر و مأمن فساد اداري، نظام اداري کشور و اداره امور دولتي است. جمهوري اسلامي ايران وارث يک نظام اداري ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتي و دولتي و زير‌‌نظام‌هاي آن بوده است. طبعاً بخشي از اين فساد، بازمانده از نظام پيشين و بخشي نيز معلول عملکرد و شرايط گريز‌ناپذير سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دلايل متعدد، نظام جمهوري اسلامي و دولت‌هاي مختلف آن قادر به انجام اصلاحات و تغييرات مثبت لازم جهت شناسايي و مبارزه با عوامل فساد‌آفرين نگرديد، و شرايط جنگ و تحميل آن به کشور نيز عامل مهم ديگري در تشديد آن بوده‌است.

اصولاً عوامل متعددی بر سلامت نظام اداری تأثیر گذار هستند. رفع مشکلات و معضلات نظام و دستیابی به نظام اداری سالم از جمله ایده آل های بسیاری از کشورهای دنیاست، و قطعاً نیل به چنین ایده آلی مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه است. اما از آنجایی که بررسی کلیه عوامل با توجه به محدودیت های بسیار، مقدور نیست، در این پژوهش تلاش شده است که گستره ای محدود با ژرفای عمیق کاویده شود. در این پژوهش تمرکز بر نقش و رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که بین ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری چه نوع رابطه ای وجود دارد؟

1-2-      اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

بدون برخورداري از يک دولت سالم و نظام اداري سالم و عاري از فساد دستيابي به توسعه امکان پذير نيست. تأثيرات مثبت نظام اداري بر توسعه اقتصادي و ساير ابعاد توسعه منوط به سلامت نظام اداري است و در واقع نظام اداري سالم بستر مناسب را براي توسعه فراهم مي‌آورد و به همين نحو فساد نظام اداري هزينه‌هاي اضافي سنگيني به جامعه و دولت تحميل مي‌کند، نظام اداري ناسالم مي‌تواند به عنوان خورنده عظيم منابعي که بايد صرف توسعه شود در‌آيد و نه تنها توسعه را موجب نشود، بلکه همانند باتلاقي باشد که منابع را در خودش فرو مي‌برد(فرج‌وند،1382،56). فساد در نظام‌هاي اداري اغلب کشورها موجب آسيب‌ رساني جدي به توسعه و پيشرفت شده و در کشورهاي در حال توسعه اهميت، مهار و کنترل آن کاملاً براي سياستمداران و مردم آن‌ها واقع و آشکار گرديده‌‌‌‌است، از اين رو از جهت اهميت پيامدهاي فساد اداري به بخشي از مضار آن پرداخته مي‌شود.

فسادمانع رشد رقابت سالم و باعث عقب ماندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بي عدالتي اجتماعي مي‌شود.فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد ملت‌ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي نسبت به آينده قابل پيش‌بيني مي‌شود.

با توجه به شرايط کشور ما ايران و وضعيت نظام اداري درآن و اين که از معضلات اصلي دولت بحث ناکارآمدي نظام اداري و ميزان بالاي فساد اداري در ارکان مختلف اين نظام مي‌باشد –  طبق درجه بندي ميزان فساد در کشورهاي مختلف توسط سازماني شفافيت بين الملل ايران رتبه‌اي بهتر از یکصد و بیستم را از نظر برخورداري از فساد در بين کشورها مورد بررسي کسب نکرده است.اين بيماري مزمن که به اذعان بسياري از صاحب‌نظران مي‌تواند باعث کاهش ميزان اعتماد مردم به نظام اداري که ابزار اعمال حاکميت دولت مي‌باشد و نهايتاً کم شدن مشروعيت و بعضاً دگرگوني نظام سياسي شود چرا که بسياري از آنها، يکي از علل اصلي انقلاب اسلامي را وجود و آلودگي حکومت پهلوي و نظام اداري وابسته به آن به فساد مي‌دانند به گونه‌اي که حتي خود رژيم قبل از فروپاشي ضرورت انقلاب اداري پي برده و تلاش در ايجاد آن داشت.

با توجه به اين شرايط ضرورت آسيب ‌شناسی نظام اداری وشناخت فساد اداری که يکی از معضلات و آسيبهای جدی اين نظام ميباشد بيش از پيش احساس می‌شود. بررسی و شناخت هرچه بيشتر اين معضل و تلاش جهت کشف علتهای موجبه آن يقيناً می‌تواند باعث افزايش کارامدی و سلامت  نظام ادارای، افزايش رضايت مردم، کمک به توسعه هرچه سريعتر کشور و نهايتاً افزايش مشروعيت نظام اسلامی حاکم بر کشور خواهد گرديد.

به دلیل اینکه نظام اداری سالم در توسعه اقتصادی تأثیرات بسزایی دارد، موضوع سلامت نظام اداری اهمیت زیادی پیدا می کند. همچنین در بند 28 سیاستهای برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی که توسط رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ 1/3/78 به ریاست جمهوری ابلاغ گردید، موضوع اصلاح نظام اداری و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن مورد تأکید قرار گرفته است.

اهمیت مبارزه با فساد اداری به اندازه ای است که در تاریخ 10/2/1380 فرمان مهمی از سوی مقام معظم رهبری، خطاب به رؤسای سه قوه صادر شد. که در آن اصول و سیاستهای حاکم بر مبارزه با فساد در نظام اداری کشور تبیین و تکالیف مشخصی بر عهده نهادهای مسئول در این زمینه محول گردید.

ضرورت مبارزه با فساد در مجامع بین المللی نیز نمایان است، بطوری که بانک جهانی در سال 1997 جهت مبارزه با فساد اداری، علاوه بر مقررات قبل برای اعطای وام سه شرط جدید نیز افزود که عبارتند از:

1-تعهد کشور وام گیرنده به همکاری با بانک در زمینه مبارزه با فساد اداری،

2-تلاش مجدانه دولت برای مبارزه با فساد اداری در داخل و درون نظام حاکم،

3-مشارکت کشورهای وام گیرنده در برنامه های فرهنگی مختص مبارزه با فساد

1-3-     اهداف تحقیق

براي مبارزه با هر بيماري ابتدا بايد به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامي که علل و عوامل شناخته شده و ميزان اثرگذاري آن‌ها سنجيده شد آن‌گاه مي‌توان به جنگ آن رفت و بيماري را نابود و بيمار را شفا داد. در اين تحقيق کوشش شده است رابطه بين ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثير و تأثر آن‌ها از يکديگر مورد شناسايي قرار گرفته و ميزان اين اثرگذاري و اثر‌پذيري را مورد سنجش قرار‌دهيم.

بنابراین اهداف کلی تحقیق عبارتند از:

  1. بررسی رابطه بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندي هر يک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-4-        سؤالات تحقیق

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-      فرضيه های تحقیق

  • بین پیچیدگی سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • بین رسمیت سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)دردستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  • بین تمرکز سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری) در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.

1-6-      قلمرو تحقیق

1-6-1-     قلمرو مکانی

این تحقیق در اداره های دولتی شهرستان اردستان صورت گرفته است.

1-6-2-     قلمرو موضوعی

این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی و اداره امور عمومی می باشد.

1-6-3-     قلمرو زمانی

قلمرو زماني اين پژوهش فروردین ماه 1392 تا شهریور ماه 1392 می باشد

1-7-     تعریف عملیاتی متغیرها

سلامت سازمانی: سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت دلالت دارد؛به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام اشاره می کند. یک سازمان سالم، به این معنی، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند، بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود؛ تواناییهای لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(هيود،1381،475).

فساد اداری: فساد رفتاري منحرف شده از وظايف رسمي يک نقش عمومي، به علت ملاحظات خصوصي (شخصي، خويشاوندان نزديک، محفل خصوصي) و دستاورد‌هاي پولي و شغلي است (هيود،1381،475).

ساختار سازمانی: ساختار سازمانی بیان می کند که چگونه وظایف تخصیص داده می شود، چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و مکانیزمهای هماهنگی رسمی و الگوی تعاملی که افراد باید از آنها پیروی کنند را بیان می کند. ساختار سازمانی به عنوان یکی از اجزاء سازمان، از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده است(رابینز،1383 ،22).

پیچیدگی: مقصود از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستمهای فرعی است که درون یک سازمان انجام می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد عمودی، افقی وجغرافیایی سنجید (دفت،2004، 20).

رسمیت: حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین، مقررات و رویه ها متکی است،رسمیت نام دارد(رابینز،1383 ،22).

تمرکز: در سلسله مراتب سازمانی، تمرکز به جاییکه اختیار تصمیم گیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد. هنگامی که تصمیم گیری ها در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می نامند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایینتر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیر متمرکز است. (دفت،2004 ،22)

دستگاه دولتی: دستگاههایی هستند که بخشی از وظایف دولت را انجام داده و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند.

2-       مبانی نظری تحقیق

 مقدمه

دراين فصل از پژوهش، محقق با توجه به موضوع تحقيق بررسي رابطه میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان به بررسي پيشينه تحقيق در4 بخش شامل توضیحاتی در مورد سازمان، اداره و دستگاه دولتی، فساد اداری، ساختار سازمانی، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

2-1- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی

2-1-1-     سازمان

تعريف سازمانها در زمان و فضا کار آساني نيست. سازمانها نظامهاي بازي هستند که با محيطهاي  اطراف خود تعامل دائم دارند. و داراي زيرگروهها و واحدهاي حرفه‌اي، لايه‌هاي سلسله‌مراتب و بخشهاي زيادي هستند که از حيث جغرافيايي پراکنده مي‌باشند(مک لنن،1383،78).

براي سازمان تعاريف متعددي ارائه گرديده ‌است. گر چه اين تعاريف در ظاهر کلمات با يکديگر متفاوت است؛ اما در حقيقت سرانجام يکسان دارند. عده‌اي سازمان را تشريک مساعي و همکاري گروهي از افراد به منظور نيل به هدف يا هدف‌هاي تعيين شده مي‌دانند. انديشمندي سازمان را به روابط منظم افرادي که داراي وظايف مختلف ولي داراي هدف مشترک هستند توصيف مي‌نمايد(وزيرنيا، 1354، 23).

برخي ازاساتيد رشته مديريت سازمان را يک رشته روابط منظم و عقلاني دانسته که بين افرادي که وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي‌دهند و کثرت تعداد آنان به قدري است که نمي‌توانند باهم در تماس نزديک باشند به منظور تأمين هدف مشترک خاصي برقرار مي‌گردد تعريف نموده‌اند (اقتداري،1353، 25).

 در تعريف ديگری از سازمان آمده است، سازمان عبارت است از فرآيند نظام‌يافته‌اي از روابط متقابل افراد جهت دست‌يافتن به هدفهاي معين است. رابينز در تعريف سازمان می‌گويد، که سازمان پديده اجتماعي به شمار مي‌آيد که به طور آگاهانه هماهنگ‌شده و داراي حدود وثغور نسبتاً مشخصي بوده و براي تحقيق هدف يا اهدافي، بر اساس يک سلسله مباني دائمي فعاليت مي‌کند مي‌باشد(رابينز، 1379، 21).

منظور از پديده اجتماعي اين است که سازمان از افراد يا گروه‌هايي تشکيل‌شده که با هم در تعاملند و تأثير‌گذاري متقابل بر يکديگر دارند. عبارت آگاهانه هماهنگ‌شده در رابطه با مديريت به کار گرفته مي‌شود. توجه به اين نکته ضروري است که تأثيرات متقابل يکباره ايجاد نشده‌اند بلکه با مطالعه و بررسي قبلي مي‌باشد. از اين رو سازمان يک پديده اجتماعي‌است. چون ميان اعضاي آن توازن ايجاد مي‌شود تا از دوباره‌کاري و اعمال زايد جلوگيري گردد ضمن آنکه وظايف اصلي آن بايد به طور کامل اجرا گردد و نياز به هماهنگي و به شکل تأثير متقابل بر اين اساس است (سيد‌جوادين، 1382، 18).

دکتر منوچهر کيا با توجه به نظرات چند نفر از اساتيد رشته مديريت تعريف زير را ارائه کرده است، سازمان عبارتست از واحد اجتماعي خاصي که ساختار آن از روي تعمد بوجود مي‌آيد و بارها مورد دوباره‌سازي مجدد به منظور دستيابی هدف يا اهدافي معين قرار مي‌گيرد(کيا، 1379، 123).

در تعريف ريچارد – ال دفت آمده‌است که سازمان عبارت است از :

1- يک نهاداجتماعي است 2- که مبتني بر هدف است 3- ساختار آن به صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است و سرانجام 4- با محيط خارجي ارتباط دارد. در سازمان رکن اصلي اين نيست که مجموعه‌اي از سياست‌هاي و رويه‌ها ارائه گردد. سازمان از افراد و رابطه اي که با يکديگر دارند تشکيل مي‌شود. هنگامي که افراد براي انجام وظايفي ضروري در جهت تأمين هدف‌ها با يکديگر روابط متقابل برقرار مي‌کنند سازمان به وجود مي‌آيد(دفت، 1377، 19).

همانگونه که ملاحظه مي‌شود هر صاحبنظري از سازمان تعريفي را ارائه کرده که با توجه به رويکرد و زاويه ديد او به اين پديده اجتماعي بوده‌است. حال  با اين تنوع تعاريف، رسيدن به تعريفي متفق‌القول و جامع سخت به نظر مي‌رسد، اما اين به معناي آن نيست که هيچ اشتراکي بين اين تعاريف وجود ندارد چرا که همه سازمان‌ها از آن جهت که سازمان هستند داراي اشتراکاتي مي‌باشند و ارائه اين ما‌به‌الاشتراک مي‌تواند تعريفي مورد‌قبول باشد.

سازمان: مجموعه روابطي است مشخص بين افرادي مشخص که براي دستيابي به اهدافي مشخص تلاش مي‌کند.

2-1-2-     سيستم 

در تعريف سيستم در فرهنگ وبستر آمده‌ است، سيستم مجموعه‌اي است که از چندين جزء وابسته به يکديگر تشکيل يافته‌است.

در تعاريفي که در ادامه‌ مي‌آيد به اهميت ارتباط و همبستگي ميان اجزاي تشکيل دهنده و يک سيستم، توجه شده‌است.

 1- سيستم عبارت است از تعدادي روش وابسته به يکديگر که با اجراي روشهاي مزبور، قسمتي از هدف يک سازمان تأمين مي‌شود.

تعداد صفحه :137

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :