دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی داخلی

عنوان :   بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه

  دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( (M.A

رشته : مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني داخلي)

عنوان:

بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان

استاد راهنما:

دکتر علي عطافر

 استاد مشاور:

دکتر سيامک کورنگ بهشتي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه

چکيده 1

مقدمه 2

فصل اول :کليات پژوهش

مقدمه 4

1-1- شرح بيان مسأله پژوهشي. 5

1-2- اهميت و ارزش پژوهش… 8

1-3- کاربرد نتايج پژوهش… 10

1-4- اهداف پژوهش… 10

1-5- فرضيه‌ها ي پژوهش… 11

1-6- قلمرو پژوهش… 11

1-6-1-  قلمرو موضوعي پژوهش… 11

1-6-2-  قلمرو مکاني پژوهش… 11

1-6-3- قلمرو زماني پژوهش… 12

1-7- تعاريف عملياتي و مفهومي‌واژه‌ها 12

1- 8- خلاصه 13

فصل دوم :ادبيات پژوهش

مقدمه 16

2-1- بخش اول: مفاهيم مشتري، بازاريابي و وفاداري مشتري. 17

2-1-1- مشتري. 17

2-1-1-1 مشتري مداري. 17

2-1-1-2- انتظارات مشتري. 18

2-1-2- خدمات.. 19

2-1-2-1- تفاوت‌هاي خدمات با کالا. 20

2-1-3-بازاريابي. 21

الف: نيازها و خواسته‌ها 22

ب: مبـادلـه 22

2-1-4- بازاريابي داخلي. 23

2-1-4-1- بازاريابي داخلي در بيمه 24

2-1-4-2-گامهاي بازاريابي داخلي. 25

2-1-5- پيدايش آميخته بازاريابي. 26

2-1-5-1-  آميخته بازاريابي p4. 26

الف) محصول. 27

ج) مكان. 27

د) ترفيع. 28

2-1-6- الگوي c4 بازاريابي. 28

2-1-7-  اﻟﮕﻮي ﻣﺪيريت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت.. 31

2-1-7-1- اﺟﺰاي ﻣﺤﺼﻮل. 31

2-1-7-2- ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن. 32

2-1-7-3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ. 32

2-1-7-4- ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. 32

2-1-7-5- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮي. 33

2-1-7-6- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. 33

2-1-7-7- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت.. 34

2-1-7-8- ﺑﻬﺮه وري و ﻛﻴﻔﻴﺖ.. 34

2-1-8-1 وفاداري دربيمه 37

2-1-8-2- توالي عوامل وفاداري مشتري. 40

2-2- بخش دوم: چارچوب نظري تحقيق. 41

2-2-1- عدالت در خدمات.. 41

2-2-2- کيفيت خدمات.. 42

2-2-2-1- اهميت و نقش کيفيت خدمات.. 45

2-2-2-2- ابعاد کيفيت خدمات.. 46

2-2-3 دوستي تجاري و تأثير آن بر اعتماد و رضايت مشتريان. 48

2-2-4- اعتماد 49

2-2-4-1- تعاريف اعتماد 49

2-2-4-2- شيوه‌هاي اعتماد سازي. 53

2-2-4-3-  ارتباط اعتماد با رضايت.. 54

2-2-5-2- تأثير رضايت مندي بر وفاداري خدمات.. 58

2-2-6- قيمت‌هاي رقابتي. 59

2-3- بخش سوم: تحقيقات و تاريخچه موضوع پژوهش… 61

2-3-1-تحقيقات داخلي. 61

2-3-2- تحقيقات خارجي. 63

2-4-2- خلاصه فصل. 65

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه 67

3-1 مدل مفهومي‌پژوهش… 68

3-2 متغيرهاي پژوهش… 69

3-3 نوع و روش پژوهش… 69

3-4 جامعه آماري. 70

3-5 شيوه نمونه گيري و حجم نمونه 70

3-6 روش‌ها و ابزار گردآوري داده‌ها 70

3-7 روايي و پايايي پرسشنامه 72

3-7-1 روايي. 72

3-7-2 پايايي. 72

3-8 روشهاي آماري و روش تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش… 73

3-8-1 آمار توصيفي. 73

4-8-2 آمار استنباطي. 73

خلاصه 74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه 76

4-1 تجزيه و تحليل توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي.

4-2 تجزيه و تحليل مدل اندازه گيري متغيرهاي پژوهش… 79

4-2-1 آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S) و همبستگي پيرسون. 79

4-2-2 بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش… 80

4-2-3 تحليل مسير قسمت‌هاي مختلف مدل پژوهش… 81

الف- مدل تحليل مسير براي وفاداري رفتار 81

ب- مدل تحليل مسير براي وفاداري نيت.. 82

ج- مدل تحليل مسير براي وفاداري شناختي. 83

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي. 84

ح- مدل تحليل مسير براي رضايتمندي 85

ت- مدل تحليل مسير براي اعتماد 86

ث- مدل تحليل مسير براي کيفيت خدمات.. 87

پ- مدل تحليل مسير براي دوستي تجاري. 88

4-2-4 آزمون فرضيه‌هاي مدل. 88

فرضيه فرعي 1-1. 89

فرضيه فرعي 1-2. 89

کيفيت خدمات بر رضايتمندي مشتريان تأثير دارد. 89

فرضيه فرعي 1-3. 89

عدالت خدمات بر اعتماد مشتريان تأثير دارد. 89

فرضيه فرعي 1-4. 90

فرضيه فرعي 1-5. 90

عدالت خدمات بر دوستي تجاري ايجاد شده ما بين مشتريان و کارکنان تأثير دارد. 90

فرضيه فرعي 1-6. 90

دوستي تجاري بر رضايتمندي مشتريان تأثير دارد. 90

فرضيه اصلي1. 90

عدالت خدمات بر رضايتمندي مشتري تأثير دارد. 90

فرضيه اصلي2. 92

رضايتمندي مشتري بر وفاداري شناختي آنان تأثير دارد. 92

فرضيه اصلي3. 93

قيمت‌هاي رقابتي مشتريان بر وفاداري شناختي آنان تأثير دارد. 93

فرضيه اصلي4. 93

وفاداري شناختي مشتريان بر وفاداري نيت آنان تأثير دارد. 93

فرضيه اصلي5. 94

وفاداري نيت مشتريان بر وفاداري رفتار آنان تأثير دارد. 94

مدل کلي پژوهش… 94

4-3 يافته‌هاي جانبي پژوهش… 95

4-3-1 تعيين سطح متغيرهاي پژوهش… 95

4-3-2 بررسي ارتباط ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي با متغيرهاي پژوهش… 96

الف) بررسي ارتباط متغيرهاي پژوهش با جنسيت مشتريان. 97

ج) بررسي ارتباط متغيرهاي پژوهش با سطح تحصيلات مشتريان. 99

خلاصه فصل. 100

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري و پيشنهادها 101

مقدمه 102

5-1 خلاصه پژوهش… 102

5-2 نتيجه گيري و بحث.. 103

5-2-1 نتيجه گيري بر اساس فرضيه‌هاي پژوهش… 103

فرضيه فرعي 1-1. 103

فرضيه فرعي 1-2. 104

فرضيه فرعي 1-3. 105

فرضيه فرعي 1-4. 105

فرضيه فرعي 1-5. 106

فرضيه فرعي 1-6. 106

فرضيه اصلي1. 107

فرضيه اصلي2. 108

فرضيه اصلي3. 109

فرضيه اصلي4. 109

فرضيه اصلي5. 110

5-2-2 نتيجه گيري بر اساس يافته‌هاي جانبي پژوهش… 110

5-3 محدوديت‌هاي پژوهش… 111

5-4 پيشنهادات پژوهش… 112

5-4-1 پيشنهادات کاربردي. 112

5-4-2 پيشنهادهايي به موازات پژوهش… 114

5-4-3 پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي. 114

خلاصه 115

پيوست‌ها 116

الف- مدل تحليل مسير براي وفاداري رفتار 117

ب- مدل تحليل مسير براي وفاداري نيت.. 118

ج- مدل تحليل مسير براي وفاداري شناختي. 119

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي. 120

چ- مدل تحليل مسير براي قيمت‌هاي رقابتي. 121

ح- مدل تحليل مسير براي رضايتمندي. 121

ث- مدل تحليل مسير براي کيفيت خدمات.. 122

ح- مدل تحليل مسير براي اعتماد 123

پ- مدل تحليل مسير براي دوستي تجاري. 123

ح- آزمون جانبي t-test 124

ح- آزمون جانبي جنسيت tتک نمونه اي. 125

چ)آزمون جانبي سن و تحصيلات ANOVA.. 126

پرسشنامه ……………

منابع فارسي. 129

منابع لاتين.

   چکيده

تحقيق حاضر براي رسيدن به هدف نهايي خود يعني بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايتمندي مشتريان نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان را مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري اين  تحقيق را کليه مشتريان اين بيمه در بازه زماني ابتداي بهار1391 تا پايان پائيز 1391 تشکيل‌مي‌دهند. شيوه نمونه گيري استفاده شده در اين تحقيق،روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده که حجم نمونه هم پس از بدست آوردن انحراف نمونه و با بهره گرفتن از فرمول کوکران 202 نفر بدست آمده است.براي جمع آوري داده‌هاي مورد نظر(وفاداري،رضايتمندي، عدالت در خدمات،دوستي تجاري، کيفيت خدمات، قيمت‌هاي رقابتي،وفاداري شناختي،وفاداري نيت و رفتار) از پرسشنامه محقق ساخته اي که بر اساس مولفه‌هاي پرسشنامه استاندارد سايون‌هان، روبرت ورتنگ و چانچيائو وانگ طراحي شده بود، استفاده شده است. روايي اين پرسشنامه به صورت صوري و محتوايي توسط اساتيد محترم گروه مديريت دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد نراق تاييد شده است .همچنين  براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده  شده است. که برابر با 942/0 بود. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج حاصل نشان داد: عدالت خدمات، کيفيت خدمات و دوستي تجاري به صورت غيرمستقيم بر رضايتمندي مشتريان و وفاداري رفتاري تأثير مثبت داشته است، همچنين اعتماد مشتريان بر رضايتمندي آنها به صورت مستقيم تأثير مثبت داشته است و رضايتمندي مشتريان بر وفاداري نيت به طور مستقيم و وفاداري رفتاري بصورت غيرمستقيم تأثير مثبت گذاشته است.

کليد واژه‌ها: وفاداري،رضايتمندي، عدالت در خدمات،کيفيت خدمات،اعتماد

 مقدمه

      براي سازمانهاي ارائه دهنده خدمات وفاداري مشتري از اهميت ويژه اي برخوردار است .يکي از بنگاهها  و سازمانهايي که در زمينه ارائه خدمات فعاليت نموده ونقش و اهميت آن در اقتصاد و توسعه کشور و امنيت افراد بر هيچ کس پوشيده نيست صنعت بيمه مي‌باشد . باتوجه به افزايش قدرت انتخاب مشتريان  به دليل وجود تعداد زياد شرکتهاي فعال در صنعت بيمه اعم از دولتي و خصوصي، شناسائي عوامل مؤثر بر وفادار ي مشتريان توسط اين شرکتها امري ضروري، مهم و اجتناب ناپذير است.

         در اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان پرداخته تا با توجه به نتايج تحقيق، اين عوامل شناسايي و مورد استفاده قرار گيرند. براي تحقق اين امر، در فصل اول کليات پژوهش شامل: شرح و بيان مسئله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، در فصل دوم به بيان ادبيات موضوع و تحقيقات پژوهش پرداخته مي‌شود .در ادامه و در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته مي‌شود . در فصل چهارم اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه تجزيه و تحليل مي‌شود . در فصل پنجم که فصل پاياني اين رساله است، نتايج، پيشنهادات و محدوديت‌هاي پژوهش حاضر تشريح مي‌شود.

  مقدمه

در عصر جديد ﻫﺪف از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ رﺷـﺪ و سوق دادن ﻣـﺸﺘﺮي ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﺑﻠـﻮغ در ﻧﺮدﺑـﺎن  وﻓـﺎداري ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺳـﺖ. در عصر رقابتي  دﻳﮕـﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧـﺸﺎن اکتفا کنند، آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن راضي، وﻓـﺎدار ﻫـﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ.

کيفيت خدمات براي بقا و سودآوري سازمان، امري حياتي به شمار مي‌رود. تمايل به کيفيت خدمات، نقش مهمي‌در صنايع خدماتي نظير خدمات بيمه اي، بانکي و … ايفا مي‌نمايد. در حقيقت رضايت مشتري و کيفيت خدمات، به عنوان مسائل حياتي در اغلب صنايع خدماتي به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر در سازمان­هاي خدماتي، کيفيت خدمات از جمله مهمترين عوامل مؤثر در افزايش سطح رضايتمندي مشتريان و در نتيجه وفاداري مشتريان مي‌باشد.

 هدف از اين پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان مي‌باشد. براي تحقق اين امر، در اين فصل کليات پژوهش شامل: شرح و بيان مسئله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش، کاربرد نتايج پژوهش،قلمروي پژوهش، تعاريف نظري و عملياتي واژه‌هاي کليدي در ادامه در فصل دوم به بيان ادبيات موضوع و تحقيقات پژوهش پرداخته مي‌شود و در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته مي‌شود. در فصل چهارم اطلاعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه تجزيه  وتحليل مي‌شود . در فصل پنجم که فصل پاياني اين رساله است، نتايج، پيشنهادات و محدوديت‌هاي پژوهش حاضر بيان مي‌شود.

1-1- شرح بيان مسأله پژوهشي

در شرايط رقابتي کنوني شرکت‌هايي  با عملکرد برتر در صنايع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتريان و جلب وفاداري آنها مي‌باشند، زيرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزايش و هزينه‌هاي جذب مشتريان جديد نيز به شدت افزايش يافته‌ است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999)[1].حفظ مشتري و جلب وفاداري آن، براي ادامه کسب‌وکار امري حياتي تلقي‌ مي‌شود. در اين ميان صنعت بيمه  نيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابر اين بيمه‌ها نيز مي‌بايست براي بهبود وفاداري مشتريان خود بدنبال استراتژي‌هاي گوناگون مديريتي‌ باشند(اهيجي،2006)[2]. براي‌ مشتريان  هنگام خريد کالا و محصولات عدالت در خريد و کيفيت خدمات حائز اهميت مي‌باشد،ادراكات مشتري از عدالت در خدمات بيان كننده ي قضاوت وي در ارزيابي ورودي و خروجي مبادله است (اوليور، 1997)[3].

رشد و توسعه بيمه به عنوان يکي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي جوامع به شدت تحت تأثير ميزان رضايت مشتريان (بيمه گذاران )، قرار دارد و حفظ و بقاي شرکت‌هاي بيمه در گرو رضايت بيمه گذاران آن شرکت‌هاست . کيفيت خدمات و کسب رضايت مشتري و وفاداري براي بقاي بيمه گر اساسي است، بويژه کيفيت خدمات پس از فروش که مي‌تواند نتايج بسيار مثبتي در زمينه وفاداري مشتري و فروش‌هاي مجدد داشته باشد . کيفيت خدمات دريافت شده يک نياز رقابتي است و بسياري از شرکت‌ها امروزه به سوي کيفيت بر مبناي مشتري،به عنوان يک اسلحه استراتژيکي قوي تغيير جهت داده اند .آنها رضايت و ارزش مشتري را به وسيله ارتباط سازگار بين نيازهاي مشتري و مزيتها و خدماتي که در محصول يافت مي‌شود،ايجاد کرده اند (تسوکاتوس و گراهام 2006)[4]مديران صنعت بيمه­ براي جلوگيري از گرايش‌يافتن مشتري به سمت رقبا بيش از هر زماني مي‌بايست در پي درک خواسته و نيازهاي مشتريان باشند، تا بهتر بتوانند نيازهاي آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاري با آنها برقرار نمايند. انتظار مي­رودكه عدالت بر كيفيت خدمات تأثير بگذارد، زيرا ابعاد عدالت توزيعي، رويه اي و مبادله اي- يا فاكتورهايي كه تعيين كننده ي عدالت خدمات هستند، به هم مربوط مي‌شوند (بردي و کرنن، 2001 ).شوماخر و لويس (۱۹۹۹)[5]، بيان مي­کنند:“وفاداري زماني اتفاق مي‌افتد که مشتريان احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترين وجه ممکن مي‌تواند نيازهاي مربوطه آنها را برطرف کند به طوري که رقباي سازمان از مجموعه ملاحظات مشتريان خارج شده و به خريد از سازمان به صورت انحصاري اقدام نمايند.” (الهي و حيدري، ۱۳۸۴، ۱۵۵)

بيمه پاسارگارد با دارا بودن شبکه گسترده فروش در سراسر کشور در قالب 40 شعبه و 120 نمايندگي فعال و به منظور عرضه خدمات بيمه اي در استانداردهاي جهاني، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملي و با توجه به افزايش تنوع شرکت‌هاي ارائه کننده خدمات بيمه اي در ايران و افزايش رقابت در اين حوزه خدماتي،حفظ مشتريان و افزايش وفاداري آنها روز به روز مشکل تر مي‌شود و اين شرکت  ناگزير به جلب هر چه بيشتر رضايت مشتريان خود مي‌باشد تا قادر به ادامه رشد و بقا در محيط رقابتي امروز باشد. از آنجا که يکي از راه‌هاي افزايش رضايت مشتريان بهبود کيفيت در خدمات مي‌باشد اين شرکت در صدد افزايش کيفيت خدمات بيمه اي خود جهت جلب رضايت و وفاداري آنهاست.

پژوهشگران تعاريف متنوعي از وفاداري خدمات انجام داده اند که در 3  مدل a ,b ,c   دسته بندي شده اند : کرونن، بردي، هولت[6] (2000). در مدل a،مدل‌هاي QVS (کيفيت، ارزش، رضايتمندي ) تأثير عوامل واسطه اي کيفيت خدمات و ارزش ادراک شده بر وفاداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در مدل b (مدل‌هاي کيفيت ارتباطات[7])  به عوامل اعتماد و  تعهد توجه شده و تاييد شده که ميان عوامل ارتباط اي و وفاداري ارتباط منطقي وجود دارد و تأثير آن بر وفاداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.فولرتون[8] (2003)؛ مورگان، هونت[9] (1994)؛ در مدل c ( مزاياي ارتباط اي[10]) تاييد شد که مزاياي بين شخصي که مشتريان از تأمين خدمات بدست مي‌آيد و تأثيرات اجتماعي با وفاداري مشتري مرتبط هستند. هنينگ ديرو، گوينر و گريملر[11] (2002)،اوليور[12] (1997) پدرسن و نيسدين[13] (2007)نيز وفاداري را در 4 سطح قرار مي‌دهند: وفاداري شناختي[14]، وفاداري عاطفي ، وفاداري ارادي[15] (نيت) و وفاداري رفتار[16].

با توجه وجود عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان در پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، پژوهشگر بر آن است با بهره گرفتن از مدل سايون‌هان و ديگران[17] (2008)که مدلي جامع(شکل 1-1) مي‌باشد، عوامل مؤثر بر وفاداري مشتريان در صنعت بيمه و فعاليت­هاي لازم جهت جلب وفاداري مشتريان را شناسايي نمايد.

 شکل 1-1:  مدل سايون‌هان و ديگران، 2008

لازم به ذکر است افراد به هنگام خريد بيمه نامه مزايا و پوشش‌هاي بيمه نامه را مورد بررسي قرار مي‌دهند و بيمه نامه اي را براي خريد انتخاب مي‌کنند که بتوانند در زمان خسارت بيشترين پوشش و منافع را براي آنها حاصل کنند.  از آنجاکه خريد بيمه نامه يک محصول منطقي مي‌باشد و پوشش‌هاي بيمه نامه براي مشتريان در زمان خسارت حائز اهميت مي‌باشد،در اين پژوهش دو فاکتور تعهد عاطفي و وفاداري عاطفي با توجه به نظر اساتيد و کارشناسان محترم از مدل حذف شد همچنين فاکتور قيمت‌هاي رقابتي را جايگزين فاکتور تعهد مبتني بر محاسبه قرار گرفت،  تا پژوهش از پايايي بالاتري برخوردار باشد. بنابراين مدل مفهومي‌پژوهش برگرفته از مدل جامع سايون‌هان و ديگران در شکل 1-2 ارائه شده است.

تعداد صفحه :159

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

3 Comments

Comments are closed.