دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مالی

عنوان :  بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد «M.A.»

مديريت مالی

عنوان:

بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم

استاد راهنما:

دكتر رسول عباسی

استاد مشاور:

دکتر حسین معینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالـب

 عنوان                                                                                                                                  صفحه

 چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : كليات پژوهش

1-1) مقدمه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2) بيان مساله پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………… 6

1-4) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5) فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………. 7

1-6) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 9

1-6-1) قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2) قلمرو مكاني……………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-3) قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7) کاربرد نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………….10

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبيات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2) بخش اول: سرمایه گذاری……………………………………………………………………………….. 14

2-2-1) ماهیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………… 14

2-2-2) تعاریف سرمایه گذاری………………………………………………………………………………… 15

2-2-3) اهمیت سرمایه گذاری………………………………………………………………………………… 16

2-2-4) سرمایه گذاران…………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه گذار…………………………………………………………………………….. 18

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه گذاری……………………………………….. 19

2-2-6) فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری…………………………………………………………. 21

2-2-6-1) عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری………………………………………………. 21

2-2-7) ویژگی های سرمایه گذاران………………………………………………………………………… 25

2-2-7-1) رفتار سرمایه گذاران………………………………………………………………………………. 28

2-2-8) نا اطمینانی اقتصادی…………………………………………………………………………………… 30

2-2-8-1) عوامل ایجاد و تشدید کننده نا اطمینانی اقتصادی                      30

2-2-8-2) تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات کارگزاران…………………………………………….. 31

2-2-9) خطاهای ادراکی تصمیمات سرمایه گذاری………………………………………………. 32

2-2-9-1) خطای بیش اطمینانی……………………………………………………………………………. 33

2-2-9-2) خطای دسترسی…………………………………………………………………………………….. 33

2-2-9-3) خطای تشدید تعهد………………………………………………………………………………… 34

2-2-9-4) خطای تصادفی بودن………………………………………………………………………………. 34

2-2-9-5) خطای پس بینی…………………………………………………………………………………….. 35

2-2-10) نقش شخصیت در تصمیمات سرمایه گذاری…………………………………………. 35

2-2-10-1) تورش های رفتاری………………………………………………………………………………. 36

2-3) بخش دوم: بازارهای مالی………………………………………………………………………………… 38

2-3-1) اهمیت بازارهای مالی…………………………………………………………………………………. 38

2-3-2) توسعه بازارهای مالی…………………………………………………………………………………… 40

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی………………………………………………………………………….. 41

2-3-4) بازار سرمایه در ایران…………………………………………………………………………………… 41

2-4) بخش سوم: بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………….. 42

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس……………………………………………………………………………… 43

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه………………………………………………… 44

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………………. 46

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران …………………………………………………………….. 47

2-4-5) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن …………………………………………… 50

2-4-6) مزایای بورس برای شرکت ها…………………………………………………………………….. 52

2-4-7) شعب منطقه ای بورس ……………………………………………………………………………… 53

2-5) بخش چهارم: پیشینه پژوهش (مروری بر مطالعات گذشته)                   54

2-5-1) مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………. 54

2-5-2) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………….57

2-6) بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….60

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-2) نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 67

3-3) مراحل اجری پژوهش………………………………………………………………………………………. 67

3-4) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………. 68

3-5) روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………… 68

3-6) ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………… 69

3-6-1) اجزای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 69

3-6-2) روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 70

3-6-3) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 70

3-6-4) روش نمره گذاری در ابزار سنجش……………………………………………………………. 71

3-7) متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 72

3-8) روش ها و آزمون های آماری………………………………………………………………………….. 72

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 73

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

4-1) بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به خصوصیات عمومی خریداران سهام   75

4-1-1) جنسیت……………………………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2) سن……………………………………………………………………………………………………………….. 76

4-1-3) تحصیلات……………………………………………………………………………………………………… 76

4-1-4) رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………….. 77

4-1-5) سابقه خرید سهام……………………………………………………………………………………….. 77

4-2) آزمون فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………… 78

4-2-1) فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2) فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………… 80

4-2-3) فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………. 81

4-2-4) فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………. 82

4-2-5) فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………… 83

4-2-6) فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………… 84

4-2-7) فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-8) فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………. 86

4-3) یافته های جانبی پژوهش……………………………………………………………………………….. 87

4-3-1) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت…………………………………. 87

4-3-2) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سن آنها………………………………….. 88

4-3-3) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به تحصیلات آنها                   89

4-3-4) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به رشته تحصیلی                  91

4-3-5) بررسی نظرات پاسخ دهندگان با توجه به سابقه خرید سهام               92

4-3-6) رتبه بندی عوامل مورد بررسی…………………………………………………………………… 94

خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 95

فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

5-1) خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 97

5-1-1) یافته ها از خصوصیات عمومی خریداران سهام……………………………………….. 98

5-1-2) نتایج آزمون های آماری پژوهش……………………………………………………………….. 99

5-1-3) یافته های جانبی………………………………………………………………………………………. 103

5-2) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………… 106

5-3) پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..107

5-3-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………….107

5-3-2) توصيه هايي برای محققین آینده……………………………………………………………. 109

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………… 110

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………….. 111

ضمائم و پيوست ها…………………………………………………………………………………………………. 117

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………. 118

خروجی نرم افزار SPSS از آزمون ها و تحلیل داده های پژوهش                121

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………. 163

چکیده:

يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمايه گذاري و امور مربوط به آن است. اين موضوع به دليل اينکه عاملي براي توليد، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ هاي اقتصادي هر کشوري است، از جمله ي موضوعات اجتناب ناپذير است سرمايه گذاري از راه هاي مختلفي صورت مي گيرد که از جمله ي آنها سرمايه گذاري در سهام شرکت ها از طريق بورس اوراق بهادار است. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصيفي و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماري پژوهش را کليه خریداران سهام در بورس اوراق بهادار منطقه ای استان قم تشکیل داده اند و از آنجایی که تعداد این افراد نامحدود می باشد با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه ها 385 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گيري نیز به صورت نمونه گيري تصادفي در دسترس می باشد. در جمع آوري داده هاي پژوهش نیز از دو روش کتابخانه اي و ميداني(ابزار پرسشنامه محقق ساخته که آزمون پایایی (آلفای 86/0) و روایی بر روی آن صورت پذیرفت) استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار استنباطي (آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی و آزمون فریدمن) استفاده گردید. یافته ها نشان داد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس ارتباط معنی داری با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار دارند.

واژه های کلیدی: بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری، جذب سرمایه، افراد حقیقی، استان قم.

 1-1) مقدمه پژوهش

در طول دو دهه اخير پيشرفت هاي فناوري و آزادسازي جريانات سرمايه سبب كاهش موانعي شده است كه بر سر راه بازارهاي سهام محلي وجود داشت. شركت ها بهتر و راحت تر مي توانند در خارج فعاليت كنند و در پي دستيابي به اين بازارها هستند تا بتوانند رشد كرده و اهداف متعارف خود را تحقق بخشند. از سوي ديگر بورس ها نيز در پي جذب سرمايه و توسعه، تأسيس شركت ها در خود و تقويت بخش خصوصي مي باشند(انواری رستمی و لاری سمنانی، 1386). امروزه يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر اقتصاد کشور ها، سرمايه گذاري و امور مربوط به آن است. اين موضوع به دليل اينکه عاملي براي توليد، اشتغال و به حرکت در آوردن چرخ هاي اقتصادي هر کشوري است، از جمله ي موضوعات اجتناب ناپذير است سرمايه گذاري از راه هاي مختلفي صورت مي گيرد که از جمله ي آنها سرمايه گذاري در سهام شرکت ها از طريق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوري سازو کار لازم براي سرمايه گذار ي، در سهام شرکت هايي که شرايط عرضه ي سهام خود را به مردم دارند، مي تواند در پويايي شرکت ها و اقتصاد نقش بزرگي ايفا نمايد؛ بنابراين، شرکت ها با عرضه ي سهام از طريق بورس اوراق بهادار و سرمايه گذاران با خريد سهام و سرمايه گذاري در سهام شرکت ها، امکان مشارکت در توسعه ي اقتصادي را به دست آورده، خود را جزئي کمک کننده به توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور مي دانند(ابزری و همکاران، 1387).

با توجه به حساسیت بالای جذب سرمایه و نیاز حیاتی جامعه فعلی کشور به این مبحث اقتصادی برای حرکت به سمت رشد و توسعه در پژوهش حاضر به مساله عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. از آنجایی که بخش عمده ای از معاملات بورس اوراق بهادار و سرمایه های موجود در آن متعلق به اشخاص حقیقی است بهره گیری از یافته های این مطالعه می تواند نقش سازنده ای در افزایش توان جذب سرمایه توسط بازار بورس اوراق بهادار داشته باشد. در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیه ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

1-2) بيان مساله پژوهش

سرمایه گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع می گردد، اما سرمایه گذاری نسبت به تغییر و تحولات بسیار حساس است و سریعا واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر بر سرمایه گذاری اثر می گذارند اما تاثیر آنها در همه زمان ها و مکان ها یکسان نیست(یوسفی و عزیزنژاد، 1388، ص 80). سرمایه گذاری از اساسی ترین مباحث اقتصاد و صنعت است؛ بدون آن تولید شکل نمی گیرد و ثروت تحقق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البته منابع اولیه ثروت طبیعی بر تولید و سرمایه گذاری تقدم دارد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تامین مالی شرکت ها و دولت هاست و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایه گذاری مستقیم و رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می تواند انگیزه شرکت های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 2).

همواره يكي از مسائل و مشكلات محوري برنامه هاي رشد و توسعه، چگونگي تخصيص منابع بوده است. بنابراين مشخص كردن ميزان و معياري براي تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري از مسائل اساسي جوامع به ويژه كشورهاي توسعه نيافته به شماره آمده است؛ زيرا در جوامع توسعه نيافته به علت كمبود سرمايه هرگونه عدم تخصيص بهينه منابع مي تواند پيامدهاي ناگواري به دنبال داشته باشد(باباجانی و همکاران، 1388، ص 22). اهميت و ميزان قابليت اتكا اطلاعات مختلف مالي و غير مالي جهت تصميم گيري هاي مختلف ذينفع در دنياي امروز بر همگان مشخص است. نكته اي كه بايد بدان توجه نمود اينست كه نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي و غير مالي متنوع بوده و هر گروه از آنان با توجه به دامنه فعاليت و علايقشان به اطلاعات خاصي توجه دارند(نوبخت، 1383، ص 2).

هرجا و هرگاه اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری فراهم شود و اعتبار سرمایه گذار جدی گرفته شود، سرعت سرمایه گذاری افزایش می یابد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76). می توان داشتن فرهنگ سهامداري را به صورت مشخص، نهادينه بودن لزوم اختصاص بخشي از سرمايه گذاري خانوارها به سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تعريف نمود و به عنوان يکي از عوامل موثر در ترغيب افراد برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. همچنین افراد گروه های مرجع داراي قدرت مرجعيت بوده و بر تصميمات افراد تاثيرهاي بسيار زيادي را باقي مي گذارند. استقرار تالار بورس اوراق بهادار نیز در مکاني مناسب با امکاناتي جهت دسترسي آسان افراد متمايل به سرمايه گذاری در بورس اوراق بهادار مي تواند به عنوان عاملي پيش برنده و يا بازدارنده در ترغيب افراد به سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار محسوب گردد(ابزری و همکاران، 1385، ص 117). سرمایه گذاری های غیر بورسی را می توان از جمله سرمايه گذاري هاي خارج از چارچوب بورس اوراق بهادار محسوب كرد كه اين سرمايه گذاري ها به نوعي به صورت فعاليتي مكمل و يا حتي رقيب با بورس عمل مي كند و ممكن است جذابیت بورس را تحت تأثير قرار دهد(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386، ص 183). بالا بودن ريسك سياسي و اقتصادی؛ ناراضي بودن سرمايه گذاران فعلي و عدم اطلاع رساني درست و به موقع و شفاف و جامع از جمله موانع بازدارنده جذب سرمایه ها می باشد(درویش متولی و همکاران، 1391، ص 76).

در پژوهش حاضر هدف کلی، شناسایی متغیرهای غیرمالی محیطی موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار می باشد که بر این اساس با توجه به مطالعات قبلی که به آنها اشاره گردید از مفاهیمی همچون امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس برای تعیین اهداف و فرضیه سازی پژوهش استفاده می شود. بر این اساس مساله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا بین متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار منطقه ای قم ارتباط وجود دارد؟

1-3) اهميت و ضرورت پژوهش:

نياز گسترده و روز افزون به اطلاعات مختلف مالي و غير مالي براي هر گونه تصميم گيري در زمينه سرمايه گذاري از يك سوء و لزوم ايجاد تفاهم در روابط بين واحدهاي اداري و اقتصادي و كساني كه با آنها سروكار دارند از سوي ديگر، ضرورت كاربرد مقياس هاي مشترك اندازه گيري و مفاهيم هم معنا را تشديد مي كند؛ در نتيجه تهيه و تدوين اصول منظم و مربوط براي متغيرهاي غير مالي در بازار مالي ضروري است.

همه ساله در تمامي نقاط جهان شاهد تحولات اساسي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و … بوده كه بر تصميمات و رفتار و افراد در ديگر كشورها در زمينه هاي مختلف تاثير مي گذارند و به همين سان در ابعاد كوچك در داخل يك كشور نيز اين مساله رخ مي دهد و تغيير و تحول در هر زمينه اي بر زمينه هاي ديگر تاثير مي گذارد كه اين تاثيرات برروي بخش اقتصادی در كوتاه مدت بيشتر نمايان مي شود كه از نتايج اين تاثيرات مي توان تغييرات قيمت، تورم و بيكاري، كمبود مواد اوليه و تغييرات در عرضه و تقاضاي پول و … مي باشد. تجربه نشان مي دهد كه حتي در كشورهايي كه از تمامي جهات (سياسي، اقتصادي و….) بي طرف قرار دارند باز تغيير و تحولات بيرون از جامعه بر رفتار و تصميم گيري افراد به نحوي تاثير مي گذارد زيرا امروزه جهان از نظر اقتصادي  يك دهكده كوچك بيش تر نيست و اين امر باعث تاثير گذاري و تاثير پذيري عوامل مختلف بررفتارافراد در جامعه مي شود. از طرفی دیگر يكي از مهمترين نمادهاي توسعه اقتصادي و مالي هر كشور وجود بازار بورس اوراق بهادار  مي باشد و زماني اين بازار كار خود را به درستي انجام می دهد كه اطلاعات لازم را در اختيار داشته باشد و وجود اين اطلاعات به توسعه خط و مشی افشاء اطلاعات مالی و ایجاد شفافیت مالی از سوی شرکت ها وابسته است که نهایتاّ به کارایی بازار سرمایه منجر می شود. و حال اين سوال مطرح مي شود كه كارايي اين بازار فقط به ارائه اطلاعات از سوي شركتها متكي است يا به عوامل ديگري نيز بستگي دارد؟ اين همان چيزي است كه در اهداف تحقيق حاضر به آن پرداخته می شود. همچنین جذب سرمایه های خرد در جامعه برای انجام سرمایه گذاری های مناسب برای شرکت های فعال در جامعه حائز اهمیت می باشد. از این رو آگاهی نسبت به عواملی که بر جذب این سرمایه ها تاثیر دارند برای شرکت های حاضر در بورس و همچنین مسئولین بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می باشد. با توجه موارد فوق در این مطالعه پژوهشگر به موضوع حاضر پرداخته است.

 1-4) اهداف پژوهش:

با توجه به بیان مساله پژوهش هدف کلی دنبال شده در این مطالعه بررسی تاثیرگذاری عوامل برون سازمانی غیرمالی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم می باشد. همانطور که در بیان توضیح داده شد امنیت سرمایه گذاری، فرهنگ سهامداری، گروه های مرجع، موقعیت مکانی بورس، سرمایه گذاری های غیر بورسی، ریسک سیاسی و اقتصادی، رضایت مندی سهامداران فعلی و شفافیت بورس به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر جذب سرمایه معرفی شده و بنابراین بررسی ارتباط هر یک از این متغیرها ها با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق منطقه ای استان قم اهداف جزئی تحقیق را تشکیل می دهند.

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :