دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی 

گرایش : تحول

عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M .A)

گروه مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت تحول

عنوان :

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

جنوب استان کرمان

استاد راهنما :

دکتر مهدی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2 عنوان تحقیق.. 4

1-3 بیان مسأله. 4

1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 8

1-5 اهداف تحقیق.. 9

1-5-1 اهدف اصلی.. 9

1-5-2  اهداف فرعی.. 9

1-6 فرضیات تحقیق.. 9

1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق.. 9

1-6-2 فرضیه­های فرعی تحقیق.. 9

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10

1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10

1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 15

2-2- اخلاق مدیریتی.. 16

2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق.. 16

2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق.. 17

2-2-3- نظریه های اخلاق.. 18

2-2-3-1- نظریه عاطفی.. 18

2-2-3-2- نظریه وجدان. 19

2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20

2-2-3-4- نظریه زیبایی.. 20

2-2-3-5- نظریه افلاطون. 20

2-2-3-6- نظریه پرستش…. 21

2-2-3-7- نظریه عقلی.. 21

2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس…. 22

2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23

2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن. 24

2-2-6- عناصر اخلاق.. 25

2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران. 26

2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت… 26

2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران. 27

2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز. 28

2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی.. 29

2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک… 29

2-2-8- مولفه های اخلاق.. 31

2-2-8-1- اعتماد. 32

2-2-8-2- عدالت… 33

2-2-8-3- صداقت… 34

2-2-8-4- دوری از تبعیض….. 35

2-2-8-5- احترام. 35

2-3 سلامت سازمانی.. 36

2-3 -1- سازمان سالم. 37

2-3 -2- مفهوم سلامت… 39

2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی.. 40

2-3 -4- ویژگی­های سازمان سالم. 43

2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی.. 44

2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی.. 46

2-3-7- منابع سلامت سازمانی.. 47

2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران. 48

2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني.. 51

2-3-10- ابعاد سلامت سازماني.. 53

2-4- پیشینه پژوهش…. 58

2-5- چهارچوب نظری پژوهش…. 65

2-6- مدل مفهومی پژوهش…. 66

خلاصه فصل دوم. 67

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 69

3-2- روش تحقیق: 70

3-3- فرایند تحقیق.. 70

3-4- جامعه آماری.. 71

3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 72

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72

3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش…. 74

3-8- روش گردآوری داده­ها 75

3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری.. 75

خلاصه فصل سوم. 76

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 78

4-2 توصیف داده‌ها 79

4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک… 79

4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن.. 79

4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت… 80

4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات… 81

4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت… 82

4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش…. 83

4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه. 87

4-2 -4- بررسی فرض نرمال. 95

4-3- آمار استنباطی: 96

خلاصه فصل چهارم. 105

 

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  بحث و پیشنهادها

5-1-مقدمه. 107

5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری.. 108

5-3- بحث و بررسی.. 111

5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها 114

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده 115

5-6- محدودیت های تحقیق.. 116

خلاصه فصل پنجم. 117

منابع و مأخذ: 118

پیوست ها 129

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می­داد. با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده­های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع­آوری پرسشنامه­های توزیع شده، جهت توصیف داده­های پرسشنامه از روش­های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتايج نشان مي‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: 1- اخلاق مدیریتی 2- سلامت سازمانی  3- کارکنان  4- مدیران  5- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-1- مقدمه

جامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، 1392). مهمترين هدف هر سازماني دستيابي به بالاترين سطح ممكن در بهره­وري يا بهرهوري بهينه است. عوامل كارامد در بهره­وري عبارتند از: سرمايه، ابزار، روش­هاي انجام كار و نيروي انساني. بي­گمان نيروي انساني ماهر و كارامد يكي از مهمترين ابزارها براي رسيدن به هدفهاي سازمان است(بازوند، 1392). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران[1]، 2013).

در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و نقش مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان می‏شود (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1390: 31).

اخلاقي بودن يا نبودن رفتار مدیران مي­تواند موجب بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث حائز اهمیت است. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح است. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، 1389: 4).

يكي از عواملي كه سازمان را در جهت تحقق اهداف آن ياري مي­رساند، سلامت سازماني مي­باشد. سازمان سالم سازماني است كه نه تنها در محيط خود دوام مي­آورد، بلكه در يك برهه­ي زماني طولاني نيز به طور كافي سازش كرده و توانايي بقاء و سازش خود را به گونه اي مداوم گسترش مي­دهد (زهرايي و رجايي­پور، 1390). البته، عملكرد سازمان در يك روز مشخص، ممكن است اثربخش يا غير اثربخش باشد، اما علايم درازمدت در سازمانهاي سالم، مساعدت اثربخشي است. اگر تخصص­ها و فنون از سلامت كامل برخوردار باشند، افزايش مسئوليت­پذيري كاركنان و بهبود كيفيت محصولات و خدمات سازمانها تأمين مي­شود. بنابراين، تلاش براي بهبود سلامتي و رفاه نيروي كار بايد از راه سالم­سازي خود سازمان آغاز شود و ادامه يابد. اصلاح، رشد و پيشرفت سلامت سازماني بيان مي­كند كه محدوده محل كار سالم بايد ارتقاء و بهبود يابد (دیجوی و ویلسون[2]، 2007).

حال با توجه به موارد فوق و اهميت جایگاه مدیران در سازمان در اين پژوهش به دنبال این هستیم تا به بررسی رابطه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق جنوب استان کرمان بپردازیم.

1-2- عنوان تحقیق

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-3- بیان مسأله

در جهان کنونی بسیاری از فعالیت­های انسانی و حیاتی مورد نظر جامعه را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند. پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان­هاست. بنابراین باید جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (مسعودی، 1388). سازمان­ها در صورتي خواهند توانست وظايف خطيري را كه به دوش آن­هاست به نحو احسن انجام دهند كه سالم و پويا باشند (شریعتمداری، 1388). سالم بودن سازمان باعث اعتماد بیشتر اعضای سازمان به یکدیگر و افزایش روحیه آنها برای انجام وظایف خود خواهد شد و به دنبال آن روحیه بالای آنان موجبات انگیزش و علاقه­مندی به كار را در کارکنان سازمان به وجود آورده که نتیجه این فرایند، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد بود. به عبارتی، سازمان سالم یک سازمان مؤثر است که تقریبأ تمامی فعالیت­های آن در سطحی بالا انجام می­شود (رامداس و لویس[3]، 2011).

سلامت سازمانی به عنوان توانایی هر سازمان برای موفقیت در انجام ماموریت های خود تعریف شده است (فرماهینی فراهانی و همکاران، 2014). سلامت سازمانی همچنین چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سازمان است (اسمیت[4]، 2002). این مفهوم اثربخشی سازمان را در شرایط مختلف منعکس کرده و نشان می­دهد که سازمان در برابر تغیرات چگونه واکنش نشان می­دهد (سبانسی[5]، 2009).

امروزه، سازمان­ها به عنوان موجود زنده­اي كه داراي هويتي مستقل از اعضا خود مي­باشند، تصور مي­شوند. به گونه­اي كه با اين هويت جديد مي­توانند، رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهند. اين شخصيت و هويت مي­تواند داراي «سلامت سازماني» و يا «بيماري سازمانی» باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389). مفهوم سلامتي مثبت در يك سازمان توجه را به شرايطي جلب مي­كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهيل كرده و يا موجب پويايي سازماني است.

تعداد صفحه :151

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :