متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مديريت اجرايی

عنوان:

بررسی رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل

استاد راهنما :

دکتر محمد فيضی

استاد مشاور :

دکتر حسين عليپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده فارسي ………………………………………………………………………………………………………..1  

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….3

2-1- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………….4

3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق ………………………………………………………………………..6

4-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………………………………..6

5-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..7

6-1- فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………. 8

7-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي ……………………………………………………..9

8-1- مدل مفهومي تحقيق ……………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2- 0   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..16

1-2- چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………….16

گفتاراول : كيفيت زندگي كاري………………………………………………………………………………..16

1-1-2- تاريخچه كيفيت زندگي كاري………………………………………………………………………..16

2-1-2- تعارف و مفاهيم كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………..17

3-1-2- برنامه ها و شاخص هاي كيفيت زندگي كاري…………………………………………………19

4-1-2- نظريه هاي كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………….22

گفتار دوم : رفتار ضد بهره ور ……………………………………………………………………………….30

5-1-2- تعاريف و مفاهيم رفتار ضد بهره ور………………………………………………………………30

6-1-2- انواع رفتار هاي ضد بهره ور و طبقه بندي آنها……………………………………………….33

7-1-2- مدل طبقه بندي رفتار ضد بهره ور ……………………………………………………………..38

2-2- پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….38

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..46

2-3- روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………46

3-3- روش و ابزار گرد آوري داده ها …………………………………………………………………..47

4-3- روايي و پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………..48

5-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري………………………………………………………………..51

6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………….52

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….54

2-4- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي …………………………………………………………….55

3-4- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………58

4-4- آمار استنباطي و آزمون فرضيه ها ………………………………………………………………..60

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..72

2-5- خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………72

3-5- بحث و تفسیر نتایج تحقیق …………………………………………………………………………74

4-5- پیشنهادهاي تحقیق براساس آزمون فرضیه ها ………………………………………………..78

5-5- محدوديت هاي تحقیق …………………………………………………………………………….80

6-5- پيشنهادها براي تحقيقات آينده …………………………………………………………………..81

فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………..86

پيوست ها …………………………………………………………………………………………………….88

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل مي باشد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه كاركنان بانك ملت استان اردبيل بوده كه به تعداد 282 نفر مي باشد و حجم نمونه آماري با بهره گرفتن از فرمول كوكران محاسبه و تعداد 163 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد. براي جمع‎آوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديد كه مشتمل بر 46 سوال و در دو بخش طراحي شده بود كه بخش اول مربوط به گويه هاي كيفيت زندگي كاري بود و براساس پرسشنامه استاندارد ريچارد والتون تهيه شده بود و بخش دوم مربوط به گويه‎هاي رفتار ضد بهره‎ور بود. در ارتباط با روايي پرسشنامه به مشاوره و تاييد اساتيد مجرب و متخصص اكتفا شده است و پايايي پرسشنامه با بهره گرفتن از روش ضريب آلفاي كرونباخ (براي گويه هاي متغير رفتار ضد بهره ور 86/0 و براي گويه هاي متغير كيفيت زندگي كاري 92/0) مورد تاييد واقع گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها، براي توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي و طبقه بندي و تهيه نمودارها و جداول فراواني از آمار توصيفي استفاده شده و براي آزمون روابط بين متغيرها از آمار استنباطي استفاده كرده ايم، بدين صورت كه براي آزمون فرضيه اصلي و فرضيه هاي 1 تا 8 ابتدا با بهره گرفتن از فرمول ضريب همبستگي اسپيرمن شدت رابطه را بدست آورده و سپس به آزمون معني داري آن پرداخته ايم و براي آزمون فرضيه 9 فرعي جهت اولويت‎بندي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري از روش ” فريدمن ” استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين كيفيت زندگي كاري و همچنين مولفه هاي آن (به غيراز حقوق منصفانه و كافي و فضاي كلي زندگي) با رفتار ضدبهره ور كاركنان بانك ملت استان اربيل رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. و همچنين مولفه های کیفیت زندگی کاری از دید کارکنان بانک ملت استان اردبیل از اولویت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و کارکنان بیشترین اهمیت و اولویت را به وابستگی اجتماعی زندگی کاری (با ميانگين گروهي 16/6) داده اند و کمترین اهمیت نیز مربوط به فضای کلی زندگی (با ميانگين گروهي 75/2) است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فلسفه وجودی یک سازمان متکی به منابع انسانی آن می باشد. اداره سازمانها بدون وجود منابع انسانی میسر نخواهد بود حتی اگر با پیشرفت تکنولوژی، سازمانها مجهز به فناوریهای پیشرفته روز گردند. زیرا این انسان است که این تکنولوژیها را خلق کرده و اهداف و استراتژیهای سازمان را تدوین مینماید و برای رسیدن به این اهداف تدوین شده برنامه ها و راه حل هایی ارایه نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید و مسائل و مشکلات سازمان را حل کرده و کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمان را بهبود می بخشد. بنابراین سازمانها کاملا به این نکته پی برده اند که با ارزش ترین منبع برای هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان میباشد.

بانکها و موسسات مالی نیز با توجه به اهداف سازمانی که دارند (جذب منابع و ارائه خدمات بهینه به مشتریان) برای کسب رضایت مشتریان و حفظ آنها، بیشتر از سازمانهای دیگر نیاز به کارکنانی با عملکرد بسیار بالا دارند بنابراین به منابع نیروی انسانی خود به عنوان یک دارایی با ارزش نسبت به سایر داراییهای سازمان توجه دارند.

عوامل و شاخصهای زیادی وجود دارند که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند و این امر باعث توجه مدیران سازمان به این مقوله شده است.

کارکنان یک سازمان انتظار دارند بدانند که در مقابل انجام تلاشهای بی وقفه خود جهت تحقق اهداف سازمانی، به خواسته ها و انتظارات و شان آنها چگونه توجه میشود. یا به عبارتی تا چه اندازه به کیفیت زندگی کاری کارکنان اهمیت داده می شود. که چه بسا برآورده نشدن خواسته ها و انتظارات کارکنان و عدم توجه به کیفیت زندگی کاری آنها باعث بوجود آمدن یک سری رفتارهای انحرافی و کناره گیرانه و ضد بهره ور در کارکنان گردیده و در نهایت بهره وری سازمان را پایین بیاورد.

دراین تحقیق ابتدا به بیان مسئله پرداخته شده و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق اشاره می گردد، در ادامه جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق تشریح و سپس با یک نظم سیستماتیک اهداف و فرضیه های تحقیق مطرح می گردد و متغیرهای پژوهش به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می شود. سپس ادبیات تحقیق و روش شناسی تحقیق و در انتهای تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است.

2-1- بیان مسئله

سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان یک دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود زندگی کاری کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاستهای حمایت گرایانه از منابع انسانی است. (مهدی زاده اشرفی و ایلکا ، 1388 ، 2)

بهبود کیفیت زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان وکارکنان درآمده است. از آنجایی که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد فلذا حیات مجدد برای کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت زندگی کاری کلید موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. (خدیوی، 1386)

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد. اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان، نظیر رضایتمندی شغلی و فرصتهای رشد روانشناختی و امنیت شغلی و روابط مناسب کارفرما و کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی و غنی سازی شغلی و سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند و تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد. (میر سپاسی، 1386، 145)

بطور کلی کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشتها، تحقیقات نشان می دهد که برخی از شاخصها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده اند. (سلمانی، 1384، 16)

والتون (1973) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها عبارتند از: 1- پرداخت منصفانه و کافی 2- محیط کاری ایمن و بهداشتی 3 – تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 4 – قانون گرایی در سازمان کار 5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری 6- فضای کلی زندگی 7- یکپارچگی و انسجام در سازمان کار 8- توسعه قابلیتهای انسانی. (میر سپاسی، 1386، 145)

در هر سازمانی یک سری فعالیتهایی وجود دارد که متضاد با اهداف سازمانی است و به رفتار های ضد بهره ور معروف می باشد و به عنوان رفتارهای کارکنانی که بصورت عمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می‎شوند تعریف شده است. رفتار ضد بهره ور اقداماتی است که کارکنان آگاهانه انجام می دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند. اگر چه انواع بسیار متفاوتی از رفتارهای ضد بهره ور وجود دارد ولی تحقیقات این رفتارها را به دو طبقه مشخص دسته بندی کرده است که عبارتند از رفتارهای ضد بهره ور بین فردی و رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی:

شامل: 1- انحرافات شخصیتی (خرابکاری، سرقت)  2- انحرافات از تولید (اتلاف منابع، سوء استفاده از اشیاء)

رفتارهای ضد بهره ور بین فردی:

شامل: 1- انحرافات سیاسی (شایعه پراکنی، گستاخی و بی ادبی) 2- پرخاشگری فردی (آزار و اذیت، سوء استفاده کردن). (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که آیا بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت مدیریت شعب استان اردبیل رابطه ای وجود دارد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظر به اینکه مدیریت محترم عامل بانک ملت ، منابع انسانی را به عنوان سرمایه اصلی بانک می شمارند و آنها را یکی از عوامل اصلی در جهت نیل به اهداف سازمانی می دانند و همواره بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان تاکید دارند و از آنجائیکه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان چه از نوع بین فردی و چه از نوع بین سازمانی رفتارهایی هستند که بصورت عمدی و آگاهانه باعث صدمه زدن به سازمان و کاهش کارآیی و اثربخشی و در نهایت مانع رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده میباشد و چون بانک یک موسسه مالی می باشد و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان می تواند صدمات جبران ناپذیری به سازمان وارد آورد لذا با بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت مدیریت شعب استان اردبیل به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم رفتارهای ضد بهره ور کارکنان را کاهش داده و سازمان را در راه رسیدن به اهداف تعیین شده یاری نماییم.

همچنین مطالعه حاضر می تواند درک ما را از متغیرهایی که در کاهش رفتارهای منحرف موثر هستند ارتقاء دهد.

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

در کتابهای رفتار سازمانی به رابطه انواع متغیرهای مدیریتی با رفتار ضد بهره ور پرداخته شده است و همچنین تحقیقات و پژوهشهای متعددی در خصوص رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با سایر متغیرهای مدیریتی صورت پذیرفته است ولی رابطه مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتارهای ضد بهره ور از این قاعده مستثنی شده است و با توجه به اینکه بانک یک موسسه مالی است و تبعات حاصل از رفتارهای ضد بهره ور می‎تواند در این سازمان سنگین باشد بنابراین شدت ارتباط این دو متغیر در بین کارکنان بانک ملت می تواند دارای اهمیت بوده و یک نوع نوآوری محسوب گردد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :