متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدگرمي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته مديريت اجرايي

گرايش مديريت استراتژيك

عنوان:

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

استاد راهنما:

دكتر حسين علي پور

استاد مشاور:

دكتر ابراهيم دادفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بيان مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوال اصلي………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………… 4

1-5- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-1- اهداف كلي…………………………………………………………………………………….. 5

1-5-2- اهداف فرعي…………………………………………………………………………………… 5

1-6- چارچوب نظري…………………………………………………………………………………. 5

1-6-1- نظريه آكادمي هوش عاطفي دانيل گولمن…………………………………………………….. 5

1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت…………………………………………………………………….. 6

1-7- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- فرضيه اصلي………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- فرضيه هاي فرعي…………………………………………………………………………….. 6

1-8- متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 7

1-8-1 متغير مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2- متغير وابسته……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمروتحقيق………………………………………………………………………………………… 7

1-10- تعريف مفهومي متغيرها…………………………………………………………………………. 7

1-11- تعريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………. 8

1-12- مدل مفهومي تحقيق…………………………………………………………………………… 9

1-13- مدل عملياتي تحقيق……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبيات تحقيق

بخش اول: هوش عاطفي

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 10

2-2- عاطفه……………………………………………………………………………………………. 11      

2-3- هوش…………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2- نظريه سه وجهي استرنبرگ…………………………………………………………………. 12

2-3-3-نظريه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13

2-4- انواع هوش……………………………………………………………………………………… 14

2-4-1- هوش مصنوعي ……………………………………………………………………………. 14

2-4-2- هوش طبيعي………………………………………………………………………………….. 15

2-4-3- هوش اجتماعي………………………………………………………………………………. 16

2-5- هوش عاطفي و بهره هوشي…………………………………………………………………… 16

2-5-1- مقايسه هوش عاطفي و عقلي………………………………………………………………… 17

2-5-2- رابطه هوش عاطفي و اثربخشي مديران…………………………………………………… 18

2-5-3- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازديدگاه ماير و سالووي…………………………………….. 18

2-5-4- مفاهيم اساسي هوش عاطفي ازنظر بار – آن……………………………………………… 20

2-6- هوش فرهنگي…………………………………………………………………………………… 24

2-6-1- تعريف هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 24

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگي…………………………………………………………………………. 25

2-6-3- اجزاي هوش فرهنگي………………………………………………………………………. 25

2-7- هوش عاطفي……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1- تعريف هيجان……………………………………………………………………………….. 29

2-7-2- تعريف هوش هيجاني دانيل گولمن…………………………………………………………. 29

2-7-3- ابعاد هوش هيجاني………………………………………………………………………….. 29

2-7-4- رابطه هوش عاطفي و شخصيت……………………………………………………………. 30

2-7-5- جذابيت هوش هيجاني……………………………………………………………………….. 30

2-7-6- هوش عاطفي و بهره هوشي………………………………………………………………… 31

2-7-7- اندازه گيري هوش هيجاني………………………………………………………………….. 31

2-7-8- اهميت هوش هيجاني………………………………………………………………………… 32

2-7-9- گسترش هوش هيجاني………………………………………………………………………. 33

2-7-10- رابطه هوش هيجاني با هوش فرهنگي……………………………………………………. 33

2-7-11- آموزش هوش هيجاني……………………………………………………………………… 34

2-7-12- مباني هوش هيجاني ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- تعريف فرهنگ………………………………………………………………………………. 35

2-2-3- تعريف فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 36

2-2-4- مدل هاي رايج فرهنگ ……………………………………………………………………. 36

2-2-5- ويژگي هاي فرهنگ سازماني ……………………………………………………………… 37

2-2-6- نقش و كاركرد هاي فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38

2-2-7- شكل گيري فرهنگ سازماني …………………………………………………………….. 38

2-2-8- انواع فرهنگ سازماني …………………………………………………………………… 39

2-2-9- سطوح فرهنگ سازماني شاين…………………………………………………………….. 40

2-2-10- مفهوم سازمان يادگيرنده …………………………………………………………………. 42

2-2-10-1- تعريف سازمان…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-2- تعريف يادگيري…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-3- تعريف سازمان يادگيرنده………………………………………………………………. 42

2-2-11- ابعاد سازمان يادگيرنده…………………………………………………………………….. 43

2-2-12- ساختار سازمان يادگيرنده………………………………………………………………….. 43

2-2-13- تاثير ارزش بر فرهنگ سازماني………………………………………………………….. 44

2-2-14- مديريت ساز مان هاي يادگيرنده…………………………………………………………… 44

2-2-15- تاريخچه سازمان يادگيرنده………………………………………………………………… 44

2-2-16- قواعد كلي در سازمان هاي يادگيرنده……………………………………………………… 45

بخش سوم: هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده

2-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 47

2-3-2- خودآگاهي و فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………… 47

2-3-3- فرهنگ سازماني يادگيرنده…………………………………………………………………. 47

2-3-3-1- ويژگي هاي فرهنگ سازماني يادگيرنده………………………………………………… 48

2-3-4- تاريخچه پست…………………………………………………………………………………. 50

2-3-4-1- اداره كل پست استان آذربايجان شرقي……………………………………………………. 50

بخش چهارم:پيشينه تحقيق

2-4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 51

2-4-2- تحقيقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51

2-4-2-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………… 51

2-4-2-2- تحقيقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………. 51

2-4-3- انواع مدل هاي هوش عاطفي ………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………………….. 54

3-3- جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………. 54

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات……………………………………………………………………… 54

3-5- پايايي و روايي ابزار سنجش……………………………………………………………………. 55

3-6- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري………………………………………………………….. 56

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري اطلاعات

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………. 57

4-2- بخش اول: آمار توصيفي…………………………………………………………………………. 58

4-3- بخش دوم: آمار توصيفي………………………………………………………………………… 60

4-4- بخش سوم: آزمون فرضيه ها …………………………………………………………………… 64

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68

5-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 68

5-3- پيشنهاد ها………………………………………………………………………………………… 69

5-4- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………. 69

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71

پيوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

چکیده:

مديران اثربخش و موفق به قابليت هاي عاطفي افراد توجه دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمان هايي گردد كه به عنوان مزيت رقابتي در دنياي رقابتي امروز مطرح مي باشد.

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير هوش عاطفي مديران بر فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجان شرقي است. چهار چوب نظري مورد استناد در تحقيق حاضر تركيبي از نظريه آكادمي هوش عاطفي و نظريه ميخائيل ماركوارت مي باشد كه در آن براي بررسي هوش عاطفي از چار مولفه، خودآگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت روابط استفاده شده است.

براي دست يابي به اين هدف يك فرضيه اصلي و چها فرضيه فرعي تنظيم و براي آزمون اين فرضيه ها، پرسشنامه اي شامل 54سوال طراحي گرديد. پس از سنجش روايي و پايايي، پرسشنامه در اختيار نمونه آماري كه تعداد آن 125نفر بود قرار گرفت. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات حاصله تلخيص و طبقه بندي شد و سپس براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد . نتايج حاصل ا ز تحقيق نشان مي دهد كه از بين مولفه هاي چهار گانه هوش عاطفي فقط مولفه خود مديريتي با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذر بايجان شرقي رابطه ندارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مدتهاست مردم درباره هوش هيجاني حرف مي زنند اما قادر نبوده اند آن را كنترل و از آن استفاده كنند. ما بيشترين قسمت از انرژي خود برا ي خود – بهبودي 1 را به كسب معلومات تجربه، هوش شناختي2 و تحصيلات اختصاصي مي دهيم. اين كار زماني عالي مي شود كه بتوانيم هيجان هاي خود، هيجان هاي ديگران و تاثير عميقي را كه بر زندگي روزمره ما دارند به طور كامل درك كنيم. فكر مي كنيم كه فاصله زياد بين محبوبيت هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم و كاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:

علت اصلي اين است كه مردم آن را متوجه نمي شوند و نمي فهمند. آنها هوش هيجاني را اغلب با كاريزما و اجتماعي بودن اشتباه مي گيرند. علت دوم اين است كه آنها فكر مي كنند انسان ها هوش هيجاني را يا به طور كامل دارند يا اصلا ندارند (برادبري ، 1384).

با توجه به موارد مذكور و اهميت هوش عاطفي به عنوان يكي از فاكتورهاي حياتي موفقيت مديران جهاني، در اين تحقيق سعي شده است تا ميزان اين رابطه در مديران ايراني (اداره كل پست استان آذر بايجان شرقي) سنجيده شود تا آن را در جهت رسيدن به اهداف سازمان به كار برد.در اين فصل ما به بيان مساله، سوال آغازين، اهميت و ضرورت تحقيق، اهداف تحقيق، چارچوب نظري، مدل تحليلي تحقيق، مدل عملياتي تحقيق فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، قلمرو تحقيق، محدوديت هاي تحقيق، تعريف مفهومي متغيرها و تعريف عملياتي متغيرها اشاره مي كنيم.

2-1- بیان مسئله

سالها قبل ، صحبت از هوش شناختی (IQ) و چگونگی سنجش آن مورد توجه اكثر متخصصین در جهان محسوب مي گرديد. اما در دهه ی کنونی در تمامی محیط های کاری علی الخصوص سازمان های آموزشی، هوش عاطفي بعنوان پارادایم فکری اکثر متخصصین منابع انسانی گردیده است؛ بطوريكه اظهار می دارند80 درصد موفقیت های افراد در سرکار به هوش عاطفي آنها وابسته است و تنها 20 درصد آن به بهره هوشی مربوط مي شود. با اين حساب ، هوش عاطفي، اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و معمولا ً به آن دسته مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین ، چون هوشبهر و مهارت های فنی یا حرفه ای است(سبحانی نژاد،2009).

در برخي از تحقيقات نيز نشان داده شده كه توانايي هوش عاطفي باعث مي شود تا يک جو سازماني مناسب بر اي پرورش بيشتر استعداد کارکنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيري در سازمان ها مي گردد، که به عنوان يک مزيت رقابتي در دنياي رقابتي مطرح مي باشد. پس مي توان گفت که با وجود اينکه نيروي محرک تحولات در قرن بيستم هوش عقلي يا منطقي بوده است، اما طبق شواهد موجود در آغاز قرن بيست و يکم هوش عاطفي موجب تحولات روزافزون خواهد بود(ديربرن،2003 ).

امروزه اصلاح قانونگذاری ، تجدید ساختار سازمان ها، کاربردهای متنوع و روزافززون فن آوری ، ادارات پست را از بنگاههای دولتی به کسب و کارهای تجاری با اهداف تجاری و عملیاتی تبدیل کرده است . پیشرفتهای چشمگیر و پی در پی در عرصه فناوری اطلاعاتی، برخی ناظران را به این نتیجه رسانده که بخش پستی در حال افول بوده و روزهای خوش آن گذشته است. اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، آلمان، سوئد، هلند، ژاپن و …. پست ازجایگاه تجاری و ارائه دهنده خدمات خوبی برخوردار می باشد بطوریکه پست کره جنوبی پنجمین شرکت بزرگ تجاری، بعد از شرکت های سامسونگ، هیوندای، ال.جی و کره تله کوم می باشد.(پورتال شركت پست جمهوري اسلامي ايران). از سوی دیگر روند رو به رشد جهانی شدن و از بین رفتن موانع تجاری باعث تحریک رقابتی فراتر از بازارهای پستی ملی شده است. مرزهای سنتی و جغرافیایی محو شده و روش های پذیرفته شده تعامل با ادارات پست هر روز با چالش شدید روبروست و اين امر بي شك بي ارتباط با هوش مديران و فرهنگ سازماني نيست.

مديريت و يا عوامل انساني مهمترين دلايل تحولاتي است كه امروزه بشر در همه زمينه ها و به هر شكل در جوامع گوناگون شاهد آن است كه براي حركت به سوي شرايط بهتر علاوه بر عواملي چون سرمايه ، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي ترين عامل نيروي انساني است و لذا هوش عاطفي مي تواند شكل تكامل يافته اي از توجه به انسان در سازمان ها باشد و ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تامين رضايت آنها باشد و نيز به عنوان توانايي درك احساسات و نياز ديگران در جهت آموزش و هدايت آنان در راهي كه منتهي به اهداف بلند مدت و كوتاه مدت سازماني و رضايت افراد در جامعه مي شود ، كمك بسيار كارسازي است . مديران اثر بخش و موفق به قابليت هاي عاطفي توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبي مي توانند عواطف و احساسات ديگران را درك كنند و متناسب با آن عكس العمل نشان دهند و در يك كلام از هوش عاطفي بالايي برخوردارند و همين توانايي باعث مي شود تا يك جو سازماني مناسب براي پرورش بيشتر استعداد كاركنان ايجاد شود و در نهايت منجر به فراهم شدن شرايطي به منظور پياده سازي فرهنگ سازماني يادگيرنده در سازمانها شود. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي است چرا كه در سال هاي اخير پرسنل اداره كل از عدم توجه مديران به مسائل پرسنل اظهار نارضايتي مي نمايند به طوري كه در چند ماه اخير دهها نفر از پرسنل اين اداره كل به سازمانهاي ديگر انتقالي گرفته و چندين نفر نيز به دنبال ترك اين سازمان مي باشند.

راهبرد کلیدی خدمات پستی، پیش بینی   نیازها و مهندسی مجدد خدمات موجود و توسعه خدمات جدید جهت برآوردن نیازهای پیوسته در حال تغییر مشتری است. سازمان های خدماتی مشتری محور مانند پست جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند تا کلیه فرآیندها ، استراتژی ها و اهداف کلان سازمان را منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان قرار دهند. بنابراین به اين منظور در این تحقیق به بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي مي پردازيم چراكه در عصر كنوني منابع انساني تبديل به سرمايه انساني شده و از اهميت بيستري برخوردار مي باشدكه اين امر در شركت پست كه سرمايه اصلي آن نيروي انساني است از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

3-1- سوال اصلی

سوال اصلي تحقيق حاضر عبارتست از:

هوش عاطفي مديران چه ارتباطي با فرهنگ سازماني يادگيرنده اداره كل پست استان آذربايجانشرقي دارد و كدام بعد بيشترين ارتباط را دارد؟

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اينكه در عصر حاضر تمامي سازمان ها در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد . ميزان دستيابي به اين اهداف تحت تاثير عوامل متعددي   قرار دارد كه يكي از اين عوامل ويژگي هاي مديران مي باشد . سالهاست به مديران مي آموزند كه توانايي آنها براي دستيابي به اهداف ،‌ رابطه مستقيمي با توانايي آنها در برخورد و برقراري صحيح هوش عاطفي دارد.

تفاوت مديران اثر بخش و ناموفق در ارتباطات آنها تجلي مي يابد . بنابراين مديران اثر بخش با هوش عاطفي بالاي خود در ارتباطات بسيار موفق تر از ديگر مديران عمل مي كنند و اين امر را به خوبي به اثبات مي رساند كه مديري كه هوش عقلي (IQ) بالايي دارد مي تواند تنها بر اتكاء بر هوش عقلي بالاي خود رهبري كند ،‌ بلكه مديري اثر بخش است كه شنونده و سخنگوي خوبي باشد . رابطه پايدار و مثبت با ديگران بر قرار سازد. احساسات خود و ديگران را به خوبي درك كند و در ارتباطات خود به درستي عكس العمل نشان دهد . با توجه به اينكه امروزه موضوع هوش عاطفي در ايران به عنوان يك نياز شناخته شده و موضوع جديد مي باشد و همچنين به دليل كمبود پژوهش هاي انجام شده در اين خصوص اين موضوع نياز به بحث بيشتر دارد(گولمن،2001 ). و همچنين با توجه به اين موارد يك ويژگي موثر در اين زمينه هوش عاطفي است كه در تشكيل موفقيت رهبري جهاني، هوش فرهنگي، هوش تحليلي و رفتارهاي رهبري به وسيله هوش عاطفي تعديل مي شوند كه براي شناسايي و تعيين فرهنگ سازماني يادگيرنده آن انجام تحقيق اهداف و ضرورت دارد (هين، 2004).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :