دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: فناوری اطلاعات

عنوان:

نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از استخراج ویژگی های محلی در حوزه تبدیل فوریه

استاد راهنما:

دکتر جواد وحیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

گسترش روز افزون فناوري دیجیتال و استفاده از آن، انسانها را به سوي جهان دیجیتال و ارتباطات از طریق داده هاي دیجیتالی سوق داده است. سهولت دسترسی به منابع دیجیتال و امکان توزیع و کپی برداري غیر مجاز آن یک چالش مهم در حفاظت ازحق مالکیت داده هاي دیجیتالی بوجود آورده است. نهان نگاري دیجیتالی بعنوان یک راه حل براي این مسئله مطرح می شود.نهان نگاري دیجیتالی یعنی قرار دادن یک سیگنال نامحسوس در بین داده هاي رسانه میزبان، بطوریکه هیچ گونه تغییر در دادههاي اصلی نداشته باشد ولی در صورت نیاز بتوان آنرا استخراج کرده و بعنوان ادعا براي مالکیت اثر دیجیتالی استفاده نمود. دراین طرح یک الگوریتم ترکیبی براي نهان نگاري غیر قابل مشاهده تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل فوریه گسسته واستفاده از الگوریتم SIFT ارائه شده است این الگوریتم از اعداد تصادفی در تصویر نهان نگاري استفاده می کند.. روش پیشنهادي نا بینا می باشد، یعنی براي تشخیص وجود تصویر واترمارک نگاري به اطلاعات تصویر میزبان اصلی نیاز ندارد و فقط به تصویر واتر مارک اصلی احتیاج دارد .براي بررسی و ارزیابی روش پیشنهادي، پارامترهاي PSNR و میانگین مربع خطا ها و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی تحلیلی نشان می دهدکه الگوریتم پیشنهادی در برابر حملات رایج و حملات هندسی در مقایسه توانمند ومقاوم است.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

در این فصل ابتدا نهان نگاري دیجیتالی و مساله حفاظت از حق مالکیت داه هاي دیجیتالی و اهمیت آن ذکر می شود سپس اهداف طرح توضیح داده میشود. در ادامه سوالات و فرضیه هاي تحقیق و نوآوريهاي الگوریتم پیشنهادي بیان می شود و درباره کلمات کلیدي تحقیق توضیحاتی ارائه می شود. در پایان ساختار طرح ذکر شده است.

1-1) مقدمه

در طول تاریخ و از زمانی که انسانها قادر به ارتباط با یکدیگر شدند امکان بر قراري ارتباط مخفیانه یک خواسته مهم بشمار می آمد. گسترش روز افزون اینترنت و رشد سریع استفاده از آن، انسانها را به سوي جهان دیجیتال و ارتباطات از طریق داده هاي دیجیتالی سوق داده است. در این میان امنیت ارتباط یک نیاز مهم است و هر روزه نیاز به آن بیشتر احساس می شود.

به طور کلی دو روش براي ارتباط پنهانی وجود دارد. در روش اول که رمز نگاري[1] است، اطلاعات به طریقی رمز نگاري می شوند تا براي شخص ثالث قابل فهم نباشند اما فرستنده و گیرنده با بهره گرفتن از کلید مشترك می توانند اطلاعات مورد نظر را رمزگشایی کنند. تصور می شود که با کد کردن پیام مورد مبادله، ارتباط امن است ولی در عمل تنها رمز کردن کافی نیست و به همین دلیل روش هاي دیگري براي پنهان کردن داده ها به جاي کد کردن آن ارائه شدند. روش دوم استانوگرافی [2]می باشد که در لغت به معناي “نوشتار استتار شده” است و در واقع پنهان کردن ارتباط بوسیله قرار دادن پیام در یک رسانه پوششی [3]است بگونه اي که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه را حتی به صورت احتمالی کشف کرد. روش دیگر پنهان کردن داده ها، نهان نگاري [4] از ترکیب دو کلمه واتر+ مارکینگ است و به معنی نشانه گذاري یا نقش بر آب می باشد استگانوگرافی را نباید با فرآیند واترمارکینگ یا نقشاب سازي داده ها اشتباه گرفت، با وجود آنکه اهداف اصلی آنها یکسان هستند.

افزایش ناگهانی علاقه به نهان نگاری بعلت نگرانی از حفظ کپی رایت آثار بوجود آمد.اینترنت با معرفی جستجوگر صفحات وب در سال 1993 بسیار کاربردی شده بود . به آسانی موزیک ، تصویر و ویدئو در دسترس بودند و دانلود می شدند . همانطور که می دانیم اینترنت یک سیستم توزیع پیشرو برای واسط های دیجیتال است زیرا هم ارزان است و هم با سهولت و آنی در دسترس می باشد .این سهولت دسترسی صاحبان اثر بخصوص استادیو های بزرگی مانند هالیوود را در معرض خطر نقض کپی رایت قرار داد.

خطر سرقت توسط سیستمهای ضبط دیجیتال با ظرفیت بالا شدت گرفته است .در زمانی تنها راه برای مشتریان کپی یک آهنگ یا فیلم بر روی نوارهای آنالوگ بود معمولا کپی محصول کیفیت کمتری داشت ولی امروزه کپی دیجیتال آهنگ و فیلم تقریبا بدون هیچ کاهش کیفیتی صورت می گیرد .و گستردگی اینترنت و این تجهیزات ضبط سرقت آثار بدون اجازه مالک اثر را افزایش داده است بهمین دلیل صاحبان اثر بدنبال تکنولوژی و راهی هستند که از حقوقشان حمایت نماید.دیگر روشهاي قدیمی رمزنگاري براي جلوگیري از استفاده غیر مجاز حملات بداندیشانه کارایی لازم را نخواهند داشت. در این شرایط گنجاندن داده، به صورت غیرمحسوس، براي جلوگیري از استفاده هاي غیرمجاز از پتانسیل تجاري بالایی برخوردار است . لذا برای غلبه بر این مشکل، نهان نگاري دیجیتال مطرح شده است. نهان نگاري دیجیتال اهداف گوناگونی مانند اثبات حق مالکیت [5]، احراز اصالت محتوي [6] و کنترل تعداد نسخه هاي چاپ شده از یک اثر را محقق ساخته است.

با توجه به اینکه نهان نگاري در طیف گسترده اي از رسانه هاي دیجیتالی و با اهداف خاصی طراحی می شوند لذا با توجه به موارد کاربردي در دسته هاي مختلفی طبقه بندي می شوند. با وجود تفاوت در اعمال روش هاي نهان نگاري دیجیتال، همه روش ها در داشتن امنیت بالا داراي نقطه اشتراك هستند. با توجه بهمی شوند لذا با توجه به موارد کاربردي در دسته هاي مختلفی طبقه بندي می شوند. با وجود تفاوت در اعمال روش هاي نهان نگاري دیجیتال، همه روش ها در داشتن امنیت بالا داراي نقطه اشتراك هستند. با توجه به دامنه وسیع کاربرد تکنیک هاي نهان نگاري، آنها را می توان به صورت زیر طبقه بندي نمود:

طبقه بندي با توجه به حوزه کاری[7] (حوزه فرکانس [8] یا حوزه مکان[9])، با توجه به نوع اثر (متن،صدا، تصویر) و با توجه به ادراك و آگاهی انسانی [10] (سیستم بینایی و یا شنوایی) ؛ باتوجه به برنامه هاي کاربردي

تکنیک هاي نهان نگاري در حوزه فرکانس و حوزه مکان یکی از معروفترین روش هاي نهان نگاري می باشند. در روش هاي حوزه مکان براي گنجاندن شی دیجیتال مورد نظر مقادیر پیکسل ها بطور مستقیم دستکاري می شود. این روش پیچیدگی کمتري دارند، شکننده ترند و قوي نیستند، اما در روش هاي حوزه فرکانس ابتدا تصاویر به یکی از حوزه هاي فرکانسی انتقال یافته و سپس پنهان نگاري با دستکاري مقادیر درحوزه فرکانس انجام می گیرد و در نهایت تصویر به حوزه مکان باز گردانده می شود. روش هاي نهان نگاري حوزه فرکانس که عموماً در الگوریتم هاي نهان نگاری تصاویر دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد شامل انتقال هاي زیر است: دامنه تبدیل کسینوسی گسسته[11]) (DCT ، تبدیل فوریه گسسته (DFT)[12]، دامنه تبدیل موجک گسسته(DWT)[13] از جمله معروفترین روش هاي نهان نگاري دیجیتالی است که بسیار پر کاربرد می باشد

در این پایان نامه ، یک الگوریتم جدید نهان نگاری تصاویر دیجیتال مبتنی بر استخراج ویژگی های محلی که در حوزه فرکانس کار میکند پیشنهاد شده است ابتدا بخش فرکانس تصویر توسط ی تبدیل فوریه بدست می اید و سپس یک الگوریتم استخراج ویژگی که نقاط کلیدی ویژگی را برای زیر تصویر در حوزه فرکانس محاسبه می کند استفاده می شود.این نقاط کلیدی انتخاب شده ناحیه قرار گیری نهان نگاری می باشند.این روش از مزایای روش انتخاب ویژگی ها محلی و تبدیل فوریه سود می برد .

1-2 )بیان مساله

امروزه با رشد سریع اینترنت و فناوريهاي چندرسانهاي دیجیتال، نسخه برداري از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه هاي بسیار اندك امکانپذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیري از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دستکاري اسناد به راحتی امکان پذیر می باشد. در همین راستا هر روز نیاز هاي امنیتی متنوعتري مطرح می شود. نهان نگاري یکی از روش هایی است که براي پاسخگویی به این نیاز بکار میرود. بعنوان مثال شما میتوانید براي جلوگیري از انتشار غیرقانونی محتوا و فایلهاي دیجیتالی تولیدي تان از این روش استفاده کنید. فرض کنید که یک تصویر یا فایل متنی تولید کرده اید؛ با بهره گرفتن از این روش میتوانید کپی رایت اثر خود را در فایل مربوطه پنهان کنید، تا در صورت لزوم بعداً بتوانید از حق خود دفاع کنید. نهان نگاري زمینه هاي کاربردي فراوانی دارد، بیشترین کاربرد آن در حک کردن اسم ها و امضاها برروي تصاویر و ویدئو ها و صداها و… می باشد به طوري که مشخص نخواهد بود. در اینصورت هر گونه استفاده غیر مجاز از رسانه دیجیتالی واترمارك شده، مانند کپی غیر مجاز از آن و یا هرگونه تحریف و تغییر تصویر توسط افراد غیر مجاز، صاحب اصلی داده می تواند با استخراج سیگنال واترمارك، که تنها توسط اوامکان پذیر است، مالکیت خود را به اثبات برساند و یا محل تغییرات صورت گرفته بر روي داده دیجیتالی را مشخص کند.

سیستم هاي نهان نگاري دیجیتال بر اساس کاربردهایشان توسعه یافته اند. نمونه از موارد کاربردي نهان نگاري دیجیتالی عبارتست از : حفاظت از حق مالکیت، تایید محتوا، کنترل کپی و کنترل طریقه استفاده، توصیف محتوا، نهان کردن داده هاي مختلف با امکان رد گیري، ارتباطات مخفیانه و پنهان سازي داده و…حفاظت از حقوق مالکیت داده هاي دیجیتال یکی از مهم ترین کاربردهاي نهان نگاري می باشد. در حیطۀ حفاظت حق مالکیت اثر دیجیتال و احراز اصالت اثر دیجیتال، تکنیکهاي بسیاري به منظور تشخیص تغییرات غیر مجاز معرفی شده و توسعه یافته اند. استخراج علامت نهان نگاري از یک تصویر نهان نگاري شده براي اثبات حق مالکیت کافی نیست زیرا در کاربردهاي مختلف همواره نیت هاي خرابکارانه براي تهدید امنیت روش هاي نهان نگاري وجود دارد لذا یک مسئله مهم براي طرح هاي نهان نگاري دیجیتال استحکام در برابر حملات است زیرا ممکن است یک خرابکار بوجود پیام مخفی در رسانه دیجیتالی پی ببرد و در صدد کشف و شناسایی آن بربیاید .در برخی موارد ممکن است خرابکار علامت نهان نگاري را از بین برده یا آنرا جعل نماید. به همین دلیل می توان میزان سودمندي داده نهان نگاري شده مورد حمله قرار گرفته را با روش هاي گوناگونی مورد بررسی قرار داد مثلا کیفیت ادراکی آنرا اندازه گیري نموده و مقدار از بین رفتن علامت نهان نگاري را می توان با معیارهاي از قبیل احتمال از دست رفتن، احتمال خطاي بیتی، یا ظرفیت کانال، اندازه گیري کرد. محققان نشان داده اند که روش هاي نهان نگاري موجود قادر به ارائه پاسخ روشنی به اثبات حقوق مالکیت نیستند و همچنین براي بسیاري از این روش ها، حمله جعل کردن وجود دارد

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

با گسترش استفاده از کامپیوتر و اینترنت، دسترسی و تبادل داده هاي دیجیتال کار بسیار آسانی شده است. یکی از مشکلات واقعی که در این زمینه مطرح شده است، بازتولید غیر قانونی اطلاعات دیجیتالی میباشد. این مشکل، پرسش ها و نگرانی هایی در ارتباط با حقوق مالکیت مطرح می کند. نهان نگاري دیجیتالی یک راه حل براي این مشکل فراهم می کند

یکی از چالش هاي مهم در الگوریتم هاي نهان نگاري دیجیتالی اثبات حق مالکیت می باشد. اکثر الگوریتم هاي موجود نسبت به ارائه راهکار مناسب براي این مسئله عاجزند و این مسئله یک خلا تحقیقاتی را نمایان می کند. همچنین افزایش ضریب امنیت و توانمندي تصاویردیجیتالی نهان نگاري شده در برابر حملات تخریبی یکی دیگر از مسائل مورد بحث می باشد.

اکثر پژوهشگران با توجه به راه حل هاي پیشنهادي خود بر این باورند که سایر الگوریتم هاي نهان نگاري داراي ضعف هستند و اختلاف آرا در این زمینه وجود دارد. لذا مقایسه و بررسی الگوریتم پیشنهادي با سایر روش ها براي تحقیق در نظر گرفته شده است.

[1] Cryptography

[2]Steganography

[3] Cover Media

[4] Watermarking

[5] Owner Identification

[6] Data Authentication

[7] Application Domain

[8] Frequency Domain

[9] Spatial Domain

[10] Human Perception

[11] Discrete Cosine Transform

[12] Discrete Fourier Transform

[13] Discrete Wavelets Transform

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :