دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الكترونيك

عنوان :  طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي

دانشكده آموزشهاي الكترونيكي

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات

(گرايش تجارت الكترونيك)

 طراحي و ارائه مدلي جهت پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي

 (مطالعه موردي : اداره كل امور مالياتي استان قزوين) 

استاد راهنما:

جناب آقاي دکتر رضا اكبريان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

امروزه نقش نظام مالياتي در تامين اهداف عمده اجتماعي- اقتصادي و بودجه اي دولت بر کسي پوشيده نيست. اما شيوه جمع آوري ماليات بايد به نحوي باشد كه موديان مالياتي يا همان شهرواندان، با صرف كمترين زمان و هزينه و به سهولت بتوانند ماليات خود را اظهاركرده و آنرا پرداخت نمايند. اظهارنامه مالياتي الكترونيكي كه از جمله مهمترين خدمات دولت الكترونيكي از نوع “دولت به شهروندان[1]” است، در دوران ابتدايي خود در ايران به سر مي برد. اين سرويس الكترونيكي براي آنكه به معناي واقعي استفاده شده و توسط شهروندان ايراني پذيرفته شود، به نظر مي رسد با موانعي روبروست. به همين دليل اين تحقيق بر آن آمد تا با بررسي اقتصاد ديجيتال، دولت الكترونيكي و سيستم اظهارنامه الكترونيكي در ايران، و همچنين با بررسي مدل ها و نظريه هاي علمي رايج در اين زمينه از جمله نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري (UTAUT[2])، مهمترين عواملي كه بر روي پذيرش اين سرويس الكترونيكي جديد دولت تاثير دارند را شناسايي نمايد. به همين منظور مدلي ارائه شد كه عواملي همچون انتظار كارايي(سودمندي)،انتظار تلاش(سهولت استفاده)، تاثيرات اجتماعي و شرايط پشتيباني كننده و تمايل به استفاده از اظهارنامه مالياتي الكترونيكي (عوامل مدل UTAUT) به همراه عامل ريسك احساس شده  از جمله مهمترين عوامل تشكيل دهنده آن هستند. همچنين با توجه به فضاي تجارت الكترونيك در ايران، عواملي همچون امضاء ديجيتال و مباحث فني-زيرساختي به اين مدل اضافه گرديد. درنهايت با ارزيابي مدل پيشنهادي توسط تحليل رگرسيون، مشخص گرديد كه مهمترين عامل موثر در پذيرش اظهارنامه الكترونيكي، شرايط پشتيباني كننده مي باشد. همچنين عامل هايي كه در تمايل به استفاده از اين سرويس تاثير دارند به ترتيب عبارتند از انتظارتلاش، تاثيرات اجتماعي و انتظاركارايي. ولي مشخص شد كه ريسك احساس شده تاثير معني داري بر پذيرش اظهارنامه الكترونيكي ندارد. همچنين عامل امضاء ديجيتال بر روي انتظار كارايي تاثير مثبت و معني دار دارد. عامل مباحث فني-زيرساختي نيز بر روي عوامل انتظارتلاش و انتظاركارايي تاثير مثبت و معني دار دارد.

كلمات كليدي: دولت الكترونيكي،مالیات الكترونيكي،اظهارنامه مالياتي الكترونيكي

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات.. 1

1-1 مقدمه: 2

1-2 تعريف مسئله: 3

1-3 اهداف پژوهش: 3

1-4  محدوده مطالعه: 4

1-5 مقدمه اي بر دولت الكترونيكي: 4

1-6 تعريف دولت الكترونيكي.. 5

1-7  تجارت الکترونیکی در مقابل دولت الکترونیکی.. 6

1-8  ماليات و سيستم ماليات الكترونيكي: 8

1-9 سيستم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي: يكي از مهمترين خدمات الكترونيكي دولت… 9

فصل دوم : مباني نظري تحقيق.. 11

2-1   مراحل توسعه دولت الکترونیکی.. 12

2-2 سیستم اظهارنامه مالياتي الکترونیکی: 13

2-3  نظريه هاي مطرح در زمينه پذيرش فناوري اطلاعات توسط كاربران: 15

2-3-1  نظريه فعاليت منطقي  (TRA): 17

2-3-2  نظريه رفتار برنامه ريزي شده ((TPB: 19

2-3-3   مدل پذيرش فناوري(TAM) : 19

2-3-4  مدل انگیزشی (MM): 21

2-3-5  مدل تركيبي TAM و TPB (C-TAM-TPB): 22

2-3-6  مدل استفاده عملي از كامپيوتر MPCU)): 22

2-3-7  مدل انتشار نوآوري(DOI يا IDT): 24

2-3-8   نظریه شناخت اجتماعی (SCT): 27

2-4 نظريه يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري(UTAUT): 28

2-4-1 عامل  انتظار کارایی: 30

2-4-2 عامل انتظارتلاش: 31

2-4-3 تاثیرات اجتماعی: 32

2-4-4 شرایط پشتيباني كننده ( تسهیل كننده): 33

فصل سوم : مروري بر تحقيقات انجام شده. 36

3-1 مطالعه انجام شده توسط Fu, J.R. در سال 2005: 37

3-2  تحقیق انجام شده توسط Al shafi و همکارانش در سال 2009 : 39

3-3  تحقیق انجام شده توسط Schaupp,L.C. و همکارانش در سال 2009: 41

3-4 تحقیق انجام شده توسط   McLeodو همکارانش در سال 2009: 43

3-5  مطالعه انجام شده توسط Kamarulzaman و همکارانش در سال 2010: 45

3-6   مطالعه انجام شده توسط .Anuar,S. و همکارانش در سال 2010 : 48

فصل چهارم : تجزيه و تحليل سیستم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي در ايران.. 51

4-1  ميزان آمادگي الكترونيكي شدن يا اقتصاد ديجيتال درايران.. 52

4-1-1 زيرساخت فني و ارتباطي: 54

4-1-2 محيط كسب و كار: 54

4-1-3  محيط فرهنگي و اجتماعي: 55

4-1-4 محيط قانوني: 55

4-1-5 سياست و چشم انداز دولت: 56

4-1-6 ميزان پذيرش توسط كاربران و شركتها : 57

2.4 دولت الكترونيكي در ايران: 61

4-2-1 شاخص خدمات آنلاين در ايران: 63

4-2-2  شاخص زيرساخت مخابراتي: 64

4-2-3 شاخص سرمايه انساني: 65

4-3  بررسی فرآیند اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در مالزی به عنوان يك سيستم تحت وب كامل: 66

4-4  بررسي فرآیند اظهارنامه الكترونيكي درايران: 68

4-5 ارائه مدل جهت پذيرش اظهارنامه الكترونيكي در ايران: 79

4-5-1 عامل انتظار تلاش: 79

4-5-2 عامل انتظار كارايي: 80

4-5-3 عامل شرايط پشتيباني كننده (شرايط تسهيل كننده): 80

4-5-4 عامل ريسك احساس شده: 83

4-5-5 عامل تاثيرات اجتماعي: 83

4-5-6 عامل مباحث فني و زيرساختي: 84

4-5-7 عامل مسائل قانوني: 85

4-5-8  تمايل رفتاري: 86

فصل پنجم : ارزيابي مدل و نتايج.. 89

5-1  روشهاي جمع آوري داده ها : 90

5-2  جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 91

5-3 حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. 92

5-4 روايي و پايايي تحقيق : 93

5-4-1  روايي: 93

5-4-2  پايايي: 93

5-5  روشهاي تجزيه و تحليل آماري  پژوهش: 94

5-6  توصيف داده های دموگرافیک…. 94

5-6-1  سن: 94

5-6-2  جنسیت: 95

5-6-3 میزان تحصیلات: 95

5-6-4  مدت زمان استفاده از کامپیوتر: 96

5-6-5  دلیل اصلی استفاده از اظهارنامه مالياتي الکترونیکی: 96

5-6-6   مدت زمان صرف شده جهت تکمیل اظهارنامه مالياتي الکترونیکی: 97

5-7  ضريب همبستگي بين عامل هاي مختلف و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی : 98

5-7-1  شدت و جهت رابطه بين عامل  انتظار تلاش و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 98

5-7-2  شدت و جهت رابطه بين عامل  انتظار كارايي و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-3  شدت و جهت رابطه بين عامل  تاثيرات اجتماعي و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 99

5-7-4  شدت و جهت رابطه بين عامل  ريسك احساس شده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 100

5-7-5  شدت و جهت رابطه بين عامل مسائل قانوني و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 101

5-7-6  شدت و جهت رابطه بين عامل  مباحث فني/ زيرساختي و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 102

5-7-7  شدت و جهت رابطه بين عامل  شرايط پشتيباني كننده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 103

5-7-8  شدت و جهت رابطه بين عامل  تمايل به استفاده و پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 104

5-8  تحلیل مسیر مدل پذیرش اظهارنامه الکترونیکی توسط تحليل رگرسیون : 105

5-8-1  آنالیز تاثیر عوامل پیش بینی شده  بر پذیرش اظهارنامه الکترونیکی: 106

5-8-2 آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده برتمایل به استفاده از اظهارنامه الکترونیکی : 107

5-8-3  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار تلاش : 108

5-8-4  آنالیز تاثیرعوامل پیش بینی شده  بر انتظار کارایی : 109

5-8-5  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانوني و مباحث فني-زيرساختي برتاثيرات اجتماعي: 110

5-8-6  آنالیز تاثیرعوامل مسائل قانوني و مباحث فني-زيرساختي بر شرايط پشتيباني كننده: 111

5-9  مدل ارزیابی شده پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی: 112

فصل ششم :جمع بندي و نتيجه گيري.. 116

6-1 جمع بندي: 117

6-2 نتيجه گيري و ارائه راهكارهاي عملي: 118

6-3  ارزش نظري و عملي پژوهش: 120

6-4  پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر: 121

پيوست ها: 8

فهرست منابع : 1

مقدمه:

از آنجايي که ماليات در کشورهاي پيشرفته نقش بسزايي در توسعه اقتصادي دارد، ماليات الکترونيکي[1] به لحاظ کارکردهاي آن از مظاهر اقتصادهاي پيشرفته و توسعه يافته است. به کارگيري سامانه هاي الکترونيکي در حوزه دريافت اظهارنامه و وصول ماليات نقش موثري در پيشبرد اهداف دولت الکترونيک[2] دارد. تسريع و پيشبرد اهداف دولت همچون سرعت و دقت درامور وکاهش هزينه هاي جمع آوري ماليات، صرفه جويي در زمان، تکميل و صحت اطلاعات، تسهيل در وصول ماليات و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تحقق درآمدهاي مالياتي ، رضايتمندي پرداخت کنندگان و دستگاه هاي مالياتي، ايجاد اعتماد وشفافيت فعاليت هاي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي ، همچنين تحقق اهداف کلان دولت الکترونيک همچون تحقق درآمدهاي مالياتي، توزيع مناسب درآمد و ثروت ، عدالت اقتصادي و اجتماعي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي رقابت پذيري و ثبات اقتصادي وتحقق مطلوب منابع وحفاظت ازمحيط زيست، حمايت از سرمايه گذاران و ايجاد اشتغال و رشد توسعه اقتصادي را تضمين مي نمايد .(Intamedia 2010)

اما تمامي مزاياي گفته شده در گرو پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي توسط شهروندان و پرداخت كنندگان ماليات است. با توجه به اينكه سيستم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي در ايران در دوران ابتدايي خود قرار دارد، به نظر مي رسد پذيرش اين سرويس الكترونيكي جديد با موانعي روبروست. از طرف ديگر با توجه به اينكه تاكنون هیچ گونه مطالعه و تحقيقي در خصوص بررسي عوامل موثر بر پذیرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي در ایران انجام نشده، نیاز به درک عوامل موثر بر پذيرش اين سيستم جديد برای مدیران، مقامات دولتي و محققان ضروري به نظر مي رسد.

1-2 تعريف مسئله[3]:

اين تحقيق قصد دارد عوامل موثر بر پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي توسط پرداخت كنندگان ماليات (موديان مالياتي) در ايران را با ارائه يك مدل بررسي كرده و پس از ارزيابي و اثبات مدل به ارائه راهكارها و توصيه هاي سياستي جهت افزايش پذيرش اين سرويس دولت الكترونيك بپردازد.

1-3 اهداف پژوهش:

هدف اصلي اين پژوهش يافتن درک درستی از عوامل مؤثر بر پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي درايران ميباشد، به طور خاص اهداف اصلی این تحقيق عبارتند از :
1. بررسی ميزان تمايل و استفاده از سيستم اظهارنامه مالياتي الكترونيكي توسط موديان  مالياتي در ایران به عنوان نمونه ای از یک کشور در حال توسعه.

  1. بررسي عوامل موثر بر تمايل و پذيرش اظهارنامه مالياتي الكترونيكي در ايران از طريق ارائه يك مدل
  2. ارزيابي مدل پيشنهاد شده و ارائه راهكارها و توصيه هاي سياستي مناسب برای مقامات دولتي و مالياتي جهت بهبود پذيرش و درنتيجه استفاده عملي و رضايتبخش از آن.

توسعه روشهایی برای اندازه گیری و ارزیابی موفقیت دولت الکترونیکی ضروری است. تعیین مقیاس های کافی برای ارزیابی بهره وری و روشهای هزینه کردن بودجه عمومی کار دشواری است(Peters et al., 2004).. ولی اندازه گیری میزان موفقیت دولت الکترونیکی با بهره گرفتن از مجموعه مختلفی از شاخص ها امکانپذیر است.

میزان استفاده افراد از خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط دولت، میتواند به عنوان يك شاخص مهم برای اثربخشی این خدمات باشد. سطح رضایت شهروندان از دولت الکترونیکی به عنوان یک شاخص مهم دیگر در نظر گرفته میشود. شاخص های محیطی مثل ضریب نفوذ فناوری اطلاعات وارتباطات  نیز شاخص مهم دیگری جهت بررسی موفقیت دولت الکترونیکی است. در مقایسه با سرویس های آنلاین دیگر ارائه شده توسط دولت، تکمیل اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی یکی از پیشرفته ترین و گسترده ترین خدمات ارائه شده است. در بخش دولتی ، مقامات مالیاتی با حرکت به سمت خدمات آنلاین تمایل دارند که در راس استفاده از خدمات فناوری اطلاعات باشند. برای اثربخشی این سرویس، باید فرآیند استفاده از آن کاربرپسندتر و بهتر از حالت سنتی باشد. درمقایسه با سرویس های آنلاین دیگر، سیستم مالیات الکترونیکی فرآیند پیچیده تری دارد. بنابراین برای اینکه توسط کاربران عادی استفاده شود، باید به صورت ساده و واضح پیاده سازی شود. (Connolly & Bannister, 2008).

1-4  محدوده مطالعه:

پژوهش حاضر بر پذيرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران و به ویژه اداره کل امورمالیاتی استان قزوین تمرکز يافته است.

1-5 مقدمه اي بر دولت الكترونيكي:

پیشرفت در اینترنت و فناوری های ارتباطی به عنوان شالوده ای برای رشد نرم افزارهای تجارت الکترونیک[4] و كسب و كار الکترونیک[5] در نظر گرفته شده اند. توسعه در بخش تجاری باعث ایجاد فشار بر بخش دولتی براي باقي ماندن در عرصه رقابت خواهد شد. نهادهای دولتی، نوسازی فرآیندهای اداری خود را به منظور تسهیل در تعامل با شهروندان با بهره گرفتن از اينترنت و وب ضروري مي دانند. این امر از طریق توسعه نرم افزارهاي دولت الکترونیکی از جمله نرم افزار اظهارنامه مالياتي الكترونيكي انجام می شود. ازسايت هاي ايستا كه اطلاعات ساده اي را ارائه مي دهند گرفته تا سايت هاي كاربردي تعامل گرا[6] كه فرآیندهای اداری را اتوماسيون و اجرا مي كنند به طوريكه بتوانند با شهروندان تعامل كامل داشته باشند. (Elsas, 2003). پذيرش فن آوری های جدید به دولت ها برای پیاده سازی و ارائه موثرتر خدمات عمومی به شهروندان كمك بسزايي ميكند. در نتیجه، ابتكارات جديد دولت الکترونیکی با هدف ایجاد خدماتي كه بر نیازهای شهروندان متمرکز هستند اتخاذ شده تا دسترسی بيشتري به خدمات دولت براي شهروندان فراهم نمايد (Papantoniou et al., 2001).

با بهره گرفتن از وب سایت های دولت الکترونیکی، شهروندان می توانند خدماتي (از جمله تكميل اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات) با كيفيت بالاتر و روش ساده تر دريافت كنند كه سریع تر از خدمات چهره به چهره و حضوري است. شهروندان می توانند از هر مكان و در هر زمان به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این ، از هزينه هاي عملياتي  و مديريتي دولت براي ارائه تسهيلات به مردم كاسته خواهد شد. (Wangpipatwong et al., 2005). يكي از مهمترين خدماتي كه دولت مي تواند به صورت الكترونيكي ارائه نمايد، اظهارنامه مالياتي و پرداخت آنلاين ماليات است . اظهارنامه الكترونيكي يك روش جديد براي پرداخت ماليات از طريق رسانه هاي الكترونيكي همچون اينترنت ميباشد. اگرچه مزايايي همچون راحتي ، سهولت استفاده ، انعطلاف پذيري و دسترس پذيري به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته دارد، ولي به نظر مي رسد در پذیرش اين نوآوري ، موانع و مشكلات متعددي  روبروست که در فصول بعد به تفصيل به آن پرداخته مي شود.

1-6 تعريف دولت الكترونيكي

براساس Schelin (2003) با اينكه يك علاقه جهاني در اين مورد وجود دارد، دولت الكترونيكي فاقد يك تعريف سازگار وپذيرفته شده است. اما در اكثر اين تعاريف، دولت الكترونيكي اشاره به فعاليت هايي دارد كه به صورت ديجيتالي توسط دولت انجام ميشود. دولت الكترونيكي به صورت “استفاده از فناوري اطلاعات و اينترنت براي بهبود كارايي فعاليتهاي دولت” نيز تعريف ميشود. همچنين از نظر ASPA[7] و UNDPEPA[8] ، دولت الكترونيك به اين شكل تعريف ميشود: استفاده از اينترنت و تورجهان گستر جهت ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان (Schelin, 2003).

به گفته Lavigne (2002)، دولت الکترونیکی را می توان از چهار دیدگاه متمایز بررسی کرد كه عبارتند از : خدمات الکترونیک[9]،تجارت الکترونیک[10]، دموکراسی الکترونیک[11] و مدیریت الکترونیک[12] . دراین پایان نامه، دولت الکترونیک از دیدگاه خدمات الکترونیک و تجارت الکترونیک درنظر گرفته شده است. براساس Burgelman et al. (2005) ، تمرکز فعلی دولت الکترونیکی در مورد استفاده از فن آوری اطلاعات براي بدست آوردن بهره وری بهتر وکیفیت بيشتر در خدمات عمومي است. این امر از طریق استفاده از کانال های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات امكانپذير است. ( Burgelman et al. 2005)

Burgelman et al. (2005)  عوامل متعددی را شناسايي كردند كه می تواند منجر به افزایش علاقه و استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیکی شود كه عبارتند از :

  • کیفیت و قابلیت استفاده از خدمات
  • توانایی ارائه سرویس برای رسیدگی به نیازهای واقعی شهروندان
  • در دسترس بودن کمک و راهنمايي در استفاده از خدمات
  • سودمندي احساس شده توسط شهروندان از لحاظ صرفه جویی در وقت و انعطاف پذیری

1-7  تجارت الکترونیکی در مقابل دولت الکترونیکی

ادبیات تجارت الکترونیک/کسب و کار الکترونیک و دولت الکترونیک هر دو ازنظر اثرات و نتایج  دارای شباهت ها و تفاوت هايی هستند. تکنولوژی اینترنت به منظور تسهیل تبادل کالا، خدمات و اطلاعات بین دو یا چند طرف طراحی شده است. تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی هر دو براساس استفاده از تکنولوژی اینترنت پایه ریزی شده اند. (Carter & Belanger, 2004)  انتشار نوآوری و قابلیت اعتماد، در پذیرش تجارت الکترونیک و دولت الکترونیکی توسط کاربران و شهروندان موثر هستند(Carter & Belanger, 2005).

همانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی در چهار مرحله توسعه می یابد : انتشار[13]، تعامل[14]، تراکنش[15] و یکپارچه سازی[16] (DeBenedictis et al., 2002).

تجارت الکترونیک از سه گروه عمده تشکیل میشود :

بنگاه به مصرف کننده (B2C)، بنگاه به بنگاه (B2B)، و مصرف کننده به مصرف کننده (‍C2C) (Luarn, 2003). این گروهها مشابه گروه های  موجود در دولت الکترونیک میباشد که عبارتند از: دولت به شهروندان (G2C)، دولت به بنگاه (G2B)، دولت به دولت (G2G)، و دولت به کارکنان (G2E) (Sawhney, 2001; Carter & Belanger, 2002) دولت الکترونیکی G2C و تجارت الکترونیکی B2C فرصتی را برای شهروندان جهت دسترسی به اطلاعات و خدمات موردنياز از طریق وب فراهم میکند. برای مثال : شهروندان ازطریق اینترنت می توانند به خدماتی از قبیل پرداخت مالیات، پرداخت صورتحساب ها، مشاهده اسناد و دیگرخدمات دولتی به صورت 24 ساعته دسترسی داشته باشند. (Chang et al., 2005)

یکی از تفاوتهای اصلی میان تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی این است که تجارت الکترونیک مشتریانش را خودش انتخاب میکند اما در دولت الکترونیکی، هر شهروند یک مشتری است وحق انتخاب ندارد. علاوه بر این ، دسترسی به سرویس هاي دولت نیاز به سفارشی سازی به خصوص برای افراد کم درآمد و یا افراد معلول دارد. (Carter & Belanger, 2005). ماهیت سیاسی سازمان های دولتی و روابط اجباری آن ها، دولت الكترونيكي را از تجارت الکترونیکی متفاوت میسازد (Warkentin et al., 2002) با توجه به شباهت های بین تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی، مدل های تجارت الکترونیک را می توان برای مطالعه خدمات الکترونیکی در بخش دولتی به کاربرد. (Carter &Belanger, 2004).

1-8  ماليات و سيستم ماليات الكترونيكي:

امروزه نقش نظام مالياتي کشور در تامين اهداف عمده اجتماعي- اقتصادي و بودجه اي دولت بر کسي پوشيده نيست. در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات،کاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست و در بعد اقتصادي هدف از وضع ماليات تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش هاي مختلف وکمک به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه اي خواهد بود. افزون بر آن هدف بودجه اي وضع ماليات نيز تامين مالي بودجه اي دولت ها بوده که از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. دنياي پيشرفته امروز براي رسيدن به هر هدف بهينه و جامع در فرداي پيش رو به ارزش اطلاعات پي برده است و به درستي دريافته که بدون اطلاعات در سامانه برنامه هاي جامع نمي توان سخن از اجرا و مديريت حرفه اي زد. (Intamedia 2010)

ماليات الكترونيكي و سيستم اظهارنامه مالياتی الكترونيكي[17] زير مجموعه اي از دولت الكترونيك است كه در واقع به اظهار و دريافت ماليات به صورت الكترونيكي دلالت دارد كه اگر از آن به شيوه درستي استفاده شود موجب صرفه جويي قابل توجهي در زمان و هزينه دولت و مردم خواهد شد. در شكل ايده آل آن، موديان مالياتي بدون حضور به واحد مالياتي ميتوانند اطلاعات مربوط به درآمد و دارايي خود را به صورت الكترونيكي اظهار كرده و بدون حضور به بانك و يا واحد مالیاتی بدهي مالياتي خود را پرداخت نمايند.

تعداد صفحه :150

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :