دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنایع

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسي فناوری اطلاعات گرايش تجارت الکترونیک

عنوان:

طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های خدماتی -مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دكتر علی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول ……………………… 1

1-1- مقدمه……………………..   2

1-2- تعریف مساله …………………….. 2

1-3- اهمیت موضوع …………………….. 3

1-4- سوالات تحقیق  …………………….. 4

1-5- هدف تحقیق ……………………..   5

1-6- روش تحقیق ……………………..   6

1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات …………………….. 6

1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………….. 6

1-7- مراحل تحقیق  …………………….. 7

1-8- چارچوب کلی پایان نامه……………………..   8

1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق  …………………….. 9

فصل دوم …………………….. 11

مقدمه …………………….. 12

2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگي الكترونيكي»………. 12

2-1-1- ضرورت توجه به آمادگي الكترونيكي …………………….. 12

2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی  ……………………..   13

2-1-3- اهداف آمادگي الكترونيكي   …………………….. 17

2-2- بخش دوم- تشريح مدل هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي ……………  19

2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی…………………….. 21

2-2-1-1- راهنماي Readiness CSPP براي زندگي در يك دنياي شبكه‌اي………….21

2-2-1-2- CID Readiness براي جهان شبكه‌اي(راهنمايي براي كشورهاي در حال توسعه) ………22

2-2-1-3- ارزيابي APEC E-Commerce Readiness  …………………….. 

2-2-1-4- اندازه‌گيري موقعيت جهاني آمادگي الکترونيکي توسط شرکت بين‌الملليMcConnell ………

2-2-1-5- پروژه جهاني انتشار اينترنت Mosaic  …………………….. 

2-2-1-6- ارزيابي بين‌المللي WITSA از تجارت الکترونيک …………………….. 29

2-2-1-7- تبديل‌هاي فضاي مجازي و فرا صنعتي Crenshaw & Robinson  …………………….

2-2-1-8- CIDCM    …………………….. 

2-2-1-9- WB   …………………….. 

2-2-2- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها…………………….. 39

2-2-2-1- مدل بلوغ كسب و كار الكترونيك EMM …………………….. 

2-2-2-2- مدل آمادگي الكترونيك مشاهده شده…………………….. 41

2-2-2-3- مدل KPMG   ……………………..

2-2-2-4- مدل P3I3  ……………………..

2-2-3- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك سازمان ها در ايران………….. 50

2-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی…………………….. 52

2-4- نتیجه گیری ……………………..   53

2-4-1- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح ملی ………… 54

2-4-2- مقايسة مفهومي و ساختاري مدل‌ها موجود در سطح سازمای………. 62

2-5- خلاء مطالعاتی…………………….. 64

فصل سوم …………………….. 66

3-1- مقدمه …………………….. 67

3-2- مرحله اول – روش تئوري‌سازي داده ‌بنياد …………………….. 69

3-2-1- علت انتخاب روش …………………….. 69

3-2-2- رویش نظریه :…………………….. 69

3-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی …………………….. 70

3-2-4- روشهای نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی)…….. 70

3-2-4-1- نمونه برداری تئوریک …………………….. 71

3-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی: …………………….. 71

3-2-5- انتخاب اسناد و مدارک …………………….. 71

3-2-6- فرآیند تحلیل داده ها…………………….. 73

3-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری…………………….. 73

3-2-6-2- کد گذاری باز …………………….. 74

3-2-6-3- کد گذاری محوری …………………….. 74

3-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ……… 75

3-3-1- مقدمه …………………….. 75

3-3-2- تحلیل سلسله مراتبی ……………………..   76

3-3-3- الگوریتم AHP   …………………….. 

3-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ……. 79

3-4-1- جامعه آماری …………………….. 79

3-4-2- حجم نمونه و روش اندازه گیری  ……………………..   79

3-4-3- گرد آوری داده ها: …………………….. 80

3-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات…………………….. 80

3-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………….. 82

3-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو)……………………..   85

3-4-4- انتخاب روش آماری…………………….. 86

فصل چهارم …………………….. 87

4-1- مقدمه …………………….. 88

4-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش …………………….. 88

4-2-1- انتخاب مستندات   …………………….. 89

4-2-2- تحلیل داده ها…………………….. 90

4-2-3- فن یادداشت برداری…………………….. 92

4-2-4- کد گذاری باز …………………….. 93

4-2-5- گسترش مفاهیم  …………………….. 99

4-2-6- کد گذاری محوری   …………………….. 103

4-2-7- تحلیل داده ها – طبقه ها …………………….. 108

4-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت ……  109

4-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف…………………….. 112

4-3- یافته های مرحله دوم پژوهش…………………….. 115

4-3-1- تحلیل پرسشنامه ها…………………….. 115

4-3-1-1- رتبه بندی معیارها …………………….. 116

4-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف »……….. 116

4-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت »……..117

4-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات » …….. 119

4-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت » …………………….. 120

4-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » ……….. 121

4-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی »  …………. 122

4-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی» ……… 123

4-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » …… 124

4-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » …… 125

4-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » ……. 126

4-4- یافته های مرحله سوم پژوهش  …………………….. 127

4-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی) …………………….. 128

4-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان ……………………..   128

4-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت …………. 129

4-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف…………………….. 132

فصل پنجم  …………………….. 137

5-1- مقدمه …………………….. 138

5-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق  …………………….. 138

5-3- پيشنهادات براي سازمان (نوآوری)…………………….. 140

5-4- پيشنهادات براي تحقيقات آينده …………………….. 140

مراجع …………………….. 141

پيوست‌ها …………………….. 147

پیوست (الف)……………………..   148

پیوست (ب)  …………………….. 154

چکیده:

براي اندازه‌گيري وضعيت دسترسي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات يا همان آمادگي الكترونيكي كشورها، تاكنون طيف وسيعي از ابزارهاي ارزيابي توسعه يافته‌اند. اين ابزارها از تعاريف و روش‌هاي مختلفي براي اندازه‌گيري آمادگي الكترونيكي استفاده كرده اند و از نظر نتايج حاصله بطور قابل ملاحظه‌اي با يكديگر متفاوت مي‌باشند. بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند و بیشتر کلی بوده. اما تاكنون مدلي بومي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي در سطح سازمان خدماتی طراحي نشده است.

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش رویش نظریه ها، با بهره گرفتن از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و فناوري كشور طراحي شده است. سپس با بهره گرفتن از نظرسنجي 10 نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد كه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بيشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بيشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در اين فصل شماي كلي تحقيق و طرح تحقيق جهت آشنايي كلي خواننده با مسألة اصلي تحقيق، موضوع تحقيق، ضرورت‌ها و اهداف تحقيق، و روش برخورد محقق با اين مسأله‌ در روش تحقيق، شيوة جمع‌آوري اطلاعات و قلمروي تحقيق به‌طور كلي بيان مي‌شود.

2-1- تعریف مسأله

فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهيت روابط جهاني و منشاء مزيت هاي رقابتي و نيز فرصت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را به طور بنياديني تغيير داده است. از سوي ديگر با افزايش شكاف ديجيتالي (‌فاصله اي است ميان افراد و جوامعي كه از فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند اينترنت بطور اثر بخش استفاده مي كنند و آنهايي كه اين توانايي را ندارند) رهبران دولت ها، شركتهاي تجاري و سازمان هاي اجتماعي سعي دارند قدرت فناوري اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خويش مهار كنند. براي استفاده اثربخش از فاوا، نهادي بايد از جهت زير ساخت ها، ميزان دسترسي به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه هاي قانوني و حقوقي بر استفاده از فاوا داراي آمادگي الكترونيكي باشد. بنابراين اگر قرار است خلاء شكاف ديجيتالي پر شود، همه اين موضوعات بايد در يك استراتژي منسجم و دست يافتني كه جهت رفع نيازهاي محلي آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگيرند.

رهبران كشورها، شركت‌ها و سازمان‌هاي درحال توسعه مي‌توانند از ابزار ارزيابي آمادگي الكترونيكي جهت اندازه‌گيري و برنامه‌ريزي براي انسجام و يكپارچه‌سازي كمك گيرند. اين امر به آنها كمك مي‌كند تا بر تلاش‌ها و نيازهايي تمركز كنند و حوزه‌هايي را مورد شناسايي قرار دهند كه نيازمند پشتيباني خارجي و سرمايه‌گذاري و كمك مي‌باشند.

اما ارزيابي به تنهايي كافي نيست و تصميم‌گيرندگان با دو چالش كليدي در زمينة استفادة اثربخش از اين ابزار روبرو مي‌باشند. اولاً، آنها نياز دارند كه درك كنند فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه مي‌تواند به كشور، كسب و كار و يا سازمانشان در دستيابي به مزاياي اقتصادي، اجتماعي و يا عملياتي و در نتيجه تعيين اهداف واقعي كمك كند. ثانياً، آنها بايستي گام‌هاي محكمي ‌به سمت استفادة مؤثر و قابل‌توجه از فاوا بردارند كه به آنها كمك خواهد كرد كه به اهداف توسعه دست يابند.

از طرف ديگر طيف وسيعي از ابزارهاي ارزيابي براي اندازه‌گيري ميزان آمادگي الكترونيكي توسعه يافته‌اند. اين ابزارها از تعاريف بسيار متنوعي براي آمادگي الكترونيكي و نيز روش‌هاي اندازه‌گيري متفاوتي استفاده مي‌كنند، كه ارزيابي‌ها از نظر اهداف و نتايج حاصله به‌طور قابل ملاحظه‌اي با يكديگر متفاوت خواهد بود.

بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.

در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.

به همين دلايل اين تحقيق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.

3-1- اهمیت موضوع

با توجه به تغييرات فزاينده فناوري‌ در زمينة فاوا كه شكل مبادلات و ارتباطات و نحوة انجام فرايندهاي سازماني را نيز تغيير داده است، تنها راه بقا، كسب مزيت رقابتي و مديريت مؤثر تغييرات سريع در محيط كاملاً متغير كسب و كار است. با توجه به ظهور فاوا و تغييرات محيطي موجود، مزيت رقابتي واقعي تنها زماني حاصل مي‌شود كه فعاليت‌هاي كليدي سازمان با كمك فاوا دگرگون شوند و تغيير شكل يابند. دگرگوني مهمي كه در بسياري از سازمان‌هاي سنتي در حال وقوع است، بر به‌كارگيري و سرمايه‌گذاري در فاوا يا فناوري‌‌هاي اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود بهره‌وري، افزايش كارايي عملياتي و مالي كسب و كارها تمركز دارد. اين حوزة مهم كه آن را كسب و كار الكترونيكي[1] مي‌نامند، ثروتي از درآمدهاي جديد و رشد مشتريان، فرصت‌هاي جديد جهت بهبود بهره‌وري و صرفه جويي در هزينه‌ها را فراهم مي‌آورد.

كسب و كار الكترونيكي شامل ديجيتالي كردن كامل زنجيرة ارزش و فرايندهاي تجاري و تعهد به كمك به سازمان‌هاي سنتي جهت ايجاد ارزش افزوده و رسيدن به درجاتي از تعالي و توسعه‌يافتگي عملياتي و مالي است كه پيش از آن به آنجا نرسيد بودند. بنابراين در راه رسيدن به كسب و كار الكترونيكي مديران شركت‌ها با وظيفه سنگيني جهت شناسايي فرصت‌ها و ارزيابي و توجيه سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب كسب و كار الكترونيكي مواجه هستند.

لذا مزيت ارائه شده توسط اين تحقيق، ارائة مكانيسمي براي اندازه‌گيري آمادگي الکترونيکي سازمان های خدماتی جهت بهبود اولويت‌بندي، برنامه‌ريزي و مديريت تغيير مرتبط با فعاليت‌هاي کسب و کار الکترونيکي است جهت دستيابي به كسب و كار الكترونيكي موفقي كه براي رقابتي ماندن و بهره‌گيري كامل از مزاياي کسب و کار الکترونيکي ضروري است و علاوه بر مزاياي فوق باعث ظهور فرايندهاي نوآورانه و خلاق، سازماندهي جديد فرايندهاي كسب و كار، اثرات عملكردي و مالي قابل توجه مي‌باشد. مزيت اصلي كه با انجام اين تحقيق بدست مي‌آيد، اين است كه اين مدل راهنمايي براي تلاش‌هاي توسعه و سرمايه‌گذاري در جهت به‌كارگيري فاوا فراهم مي‌كند كه از آن مي‌توان جهت محك‌گذاري به منظور اندازه‌گيري و مقايسه پيشرفت با وضعيت قبلي خود يا با ساير موارد مشابه در سازمانهاي خدماتی ايراني استفاده كرد.

[1] e-Business

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :