دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی

گرایش تغذیه دام

با عنوان : بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه آموزشی علوم دامی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: علوم دامی گرایش: تغذیه دام

 عنوان:

بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تعیین تولید گاز درگاو،گوسفند و بز در سه گونه مرتعی

 استاد راهنما:

دکتر بهروز رسولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 1

فصل اول. کلیات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 2

1-1- مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 3

فصل دوم. ادبیات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 7

2-1- سطح مراتع در جهان و ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 8

2-1-1- اهمیت مراتعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 9

2-1-2- تأثیر چرا بر روی اجتماعات گیاهیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 9

2-1-3- اهمیت گیاهان علوفه ای در تغذیه دام هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 11

2-2 – عوامل مؤثر بر هضم پذیری علوفه مرتعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 11

2-2-1- نوع گونه گیاهان مرتعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 11

2-2-2- مرحله رشد گیاهان مرتعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 12

2-2-3- نسبت وزنی اندام های مختلف گیاهان مرتعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 12

2-2-4- مرحله رشد در زمان برداشتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 13

2-2-5- ارتباط هضم پذیری علوفه ی مرتعی با ترکیبات شیمیایی علوفهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 15

2-2-6- اثرات اقلیم ، فصل ، آب و هوابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 15

2-2-7- حاصلخیزی و خصوصیات خاکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 16

2-3- تقسیم بندی گیاهان مرتعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 16

2-3-1- مشخصات گیاه شناسی گونه های مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17

2-3-1-1-گونه Bromus inermisبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 17

2-3-1-2-گونه  Sorghum sudanensis(سورگوم علوفه‌ای)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 18

2-3-1-3- گونه جاشیر(prangus spersica )بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19

2-4- عوامل میکروبی موثر بر هضمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 20

2-5- میکروبیولوژی شکمبهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 21

2-6- هضم در شکمبهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 22

2-7- روش های برآورد کیفیت علوفهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 24

2-8- فن تولید گاز( production gas)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 25

2-8-1- منشاء تولید گاز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 26

2-8-2- سیر تکاملی سیستم تولید گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 27

2-9- مروری بر پژوهش های انجام شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 30

2-10- مروری بر پژوهش های گذشته کیفیت و ارزش غذایی علوفه مرتعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 33

فصل سوم. روش اجرای تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 39

3-1- موادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 40

3-1-1- نمونه برداری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 40

3-1-2- دامهای مورد آزمایش و نحوۀ آماده سازی دامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 40

3-2- تجزیه شیمیایی نمونه هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 40

3-2- 1- روش تولید گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 42

3-2-1-1- روش تولید گاز با بهره گرفتن از مایع شکمبهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 42

3-2-1-2- روش تولید گاز با بهره گرفتن از مایع مدفوعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 43

3-2-1-3-مواد و دستگاه های لازم برای انجام آزمون گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 43

3-2-2-حیوان دهنده مایع شکمبه و ابزار گرفتن و آماده سازی مایع شکمبه و مدفوعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 44

3-2-3-گرفتن مایع شکمبهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 44

3-2-4-آماده سازی دستگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

3-2-5-آماده سازی خوراک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

3-2-6-آماده سازی محلول بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 45

3-2-7- آزمون گازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 46

3-2-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 48

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 49

4-1-نتایج آنالیز شیمیایی گونه های مرتعی سه گونه مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50

4-2- اندازه گیری گاز تولیدی و پارامترهای تولید گاز در گونه های مرتعی مورد مطالعه————— 50

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 73

5-1-نتایج آنالیز شیمیایی گونه های مرتعی سه گونه مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 74

منابع و مآخذبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 80

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی وقابلیت هضم سه گونه مرتعی با روشهای شیمیایی ومقایسه تولیدگاز با بهره گرفتن از دو روش مایع شکمبه و مایع مدفوع انجام شد. نمونه برداری از مناطق مختلف استان گیلان به روش تصادفی انجام شد. کلیه نمونه های بدست آمده ابتدا خرد شده ،آسیاب کرده وجهت تعیین ترکیبات شیمیایی وتعیین قابلیت هضم با روش تولید گاز مورد آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق از 3 راس گاو ،گوسفند و بز فیستوله دار و روش ساکشن در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور استفاده شد. این طرح در قالب طرح کاملاً تصادفی و داده ها نیز با نرم افزار SAS , Neway مورد آنالیز قرار گرفت . ترکیب شیمیایی (CP – EE – CF – ASH – ADF – NDF )و تولید گاز ( OMD – SCFA – ME – NEL DMD) برای هر سه گونه تعیین شد . در روش تجزیه شیمیایی، گونه ها از لحاظ پروتئن، چربی، خاکستر، فیبر خام ،ADF وNDF داری تفاوت معنی داری می باشند. نتایج نشان می دهد که میزان گاز تولیدی در گونه های و در دامهای مختلف دارای اختلافات معنی داری می باشد. نتایج همچنان نشان داد که با گذشت زمان انکوباسیون میزان گاز تولیدی در تمام گونه های مورد مطالعه و در تمام دامها در هر دو مایع شکمبه و مایع مدفوع میزان گاز تولیدی افزایش یافته است . البته در اغلب شرایط این افزایش تا ساعت 24 انکوباسیون دارای شیب تندی و بعد از آن از آهنگ رشد کندتری برخوردار می باشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تعین قابلیت هضم توسط گاز تست با بهره گرفتن از مقایسه مایع شکمبه با مدفوع که در یک روند افزایشی یکسان در تولید گاز بوده می توان این نتیجه را گرفت که بجای استفاده از مایع شکمبه، از مایع مدفوع دام استفاده کرد،که روشی آسان و ارزان می باشد.

 واژه های کلیدی: ارزش غذایی، تولید گاز، مایع شکمبه، مایع مدفوع، سه گونه مرتعی

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین مسأئلی که بشر با آن مواجه است، ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت جهان و در عین حال حفظ منابع طبیعی اعم از خاک، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل ازکشورهای در حال توسعه درخصوص فرآورده های دامی در طول 20 سال گذشته نشان می دهد که بخش دام از یک بخش چند جانبه در یک سیستم کشاورزی مختلط به سمت سیستم های تولیدی تخصصی و منسجم تر پیش می رود. افزایش سریع جمعیت، افزایش تقاضا برای مواد غذایی، همراه با سطح پایین فناوری تولید محصولات کشاورزی و دامی و صنایع وابسته روستایی در کشور و توأم شدن آن با شرایط دشوار زیست محیطی، کمبود آب، محدودیت اراضی و سرمایه گذاری ناکافی، روند تخریب منابع پایه را تشدید نموده است. تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه کشاورزی در گذشته که عمدتاً با هدف حداکثر بهره برداری از منابع پایه برای تأمین نیازهای مقطعی و کوتاه مدت بوده، موجب بهره برداری بیش از ظرفیت منابع و کاهش توان تولیدی آنها شده است. در برنامه های دوم و سوم توسعه کشور بر احیاء، توسعه و ظرفیت سازی این منابع تأکید شده است.سهم بخش دام در اقتصاد جهان بسیار مهم می باشد زیرا این بخش شامل گوشت، شیر، پوست، الیاف، کود، نیروی کار و همچنین انباشت سرمایه می باشد. موارد مذکور با ساختار رفاه اجتماعی بسیاری از جوامع روستایی گره خورده و به عنوان یک ذخیره استراتژیک محسوب می گردد که به ثبات خانواده و نظام کلی کشاورزی می افزاید(فائو، 1996).

اگر افزایش در تولید مواد غذایی متناسب با افزایش جمعیت انجام نشود، در آینده مشکلات فراوانی پیش روی بشر بروز نموده و خطر قحطی سراسر جهان را تهدید خواهد نمود چرا که با بهبود وضعیت بهداشتی جوامع و ارائه روش‎های نوین پیشگیری از بیماری‎ها و بالارفتن میانگین عمر، جمعیت روند رو به رشد سریعتری را دنبال نموده(در هر ساعت 8700 نفر) و نیاز غذایی و پروتئینی بسیار حائز اهمیت دارد(افشار، 1380).

در کشور ایران بالغ بر 75 میلیون نفر است، با رشدی معادل 5/2 درصد در سال های آینده به نزدیک 100 میلیون نفر خواهد رسید. البته با سیاست جدید دولت و نظام برای افزایش جمعیت این ارقام مقادیر بیشتری را بخود اختصاص خواهد داد. در صورت ثابت بودن نیاز سرانه گوشت، بایستی در سال های آتی تولیدگوشت 5/1 برابر و متناسب با آن تولیدات دامی حدود 8/4 برابر افزایش یابد(خالداری، 1387).

از طرفی کیفیت و کمیت غذای دریافتی مردم ایران هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد(زهری، 1372).

مشکل تغذیه دام در کشور از مهم ترین مسائل دامپروری بوده(70-50 درصد هزینه های تولیدات دامی(آبرامس[1]، 2000))و باتوجه مشکلات مربوط به واردات نهاده های دامی در راستای تحریم ها سبب افزایش قیمتهای تولید و به تبع آن کاهش تولیدات بخش دامی گشته است.یکی از منابع ارزان قیمت برای تغذیه دام، مراتع (فرهومند، 1381) بوده که با بیش از 3000 میلیون هکتار(بیش از 25%) از سطح خشکی های زمین و 4000 میلیون هکتار واقع دراراضی جنگلی و بیشه زارها، علوفه حاصل، بیش از 90% انرژی غذایی 1500 میلیون واحد دامی شامل گوسفند، بز، گاو، گاومیش، شتر و … را تأمین کرده و لذا علوفه مراتع بطور غیر مستقیم بخش اعظم غذای ساکنین زمین را تولید می کند(شیندی2 و همکاران، 2000).

مراتع به عنوان اراضی که پوشش طبیعی آنها شامل گندمیان، پهن برگان علفی یا بوته ها است تعریف شده و در نتیجه تأثیر متقابل محیط و موجودات زنده به وجود آمده و به عنوان یک اکوسیستم طبیعی مدیریت می شوند. برای اعمال مدیریت صحیح و اصولی روی این اکوسیستم طبیعی می بایست منابع موجود در آن دقیقا ارزیابی گردد تا بتوان از ارقام و اطلاعات بدست آمده در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت برای احیا این منابع و تأمین علوفه مورد نیاز دام های کشور استفاده نمود. شرایط خاص کشور ایجاب می کند که از تمامی مبانی علمی و عملی برای افزایش تولیدات دامی استفاده به عمل آید.                        

ایران یکی از مهمترین مراکز تنوع گیاهان علوفه ای می باشد و از پتانسیل بالقوه ای برای توسعه این محصولات برخوردار است. برای بهره برداری بهتر از این پتانسیل نیاز به برنامه ریزی دقیق و مناسبی می باشد تا به نحو مطلوبی بتوان این تنوع کم نظیر را حفظ کرده و از آن بهره برداری نمود. اما در کشور ما به شناخت، تولید و مدیریت گیاهان علوفه ای در مقایسه با سایر محصولات زراعی کمتر توجه شده است. تولید علوفه هایی که علاوه بر عملکرد خوب دارای مواد مغذی مناسب برای انواع متفاوت دام ها هستند یکی از اهداف مهم می باشد. کمبود علوفه در کشور و فشار بیش از حد به مراتع منجر به کاهش تولیدات دامی، کمبود فعلی گوشت و تخریب مراتع شده است. واردات علوفه و گوشت راه حل اساسی در این راستا نیست، بلکه تولید خوراک دام در داخل کشور بهترین راهکار در این مورد می باشد. باید توجه داشت که منابع طبیعی بیش از 80 % از مساحت کل کشور را شامل می شود و معادل 136 میلیون هکتار سرزمین ایران را در بر می گیرد و 90 میلیون هکتار از مساحت کل منابع طبیعی ایران را مراتع تشکیل می دهد. در حال حاضر تولید بالفعل معادل 21/4 میلیون تن علوفه خشک است که 50 % آن قابل برداشت بوده و نقش مهمی در تغذیه دامهای کشور دارد( آقاجانی و رضایی 1383).

آمار و اطلاعات موجود در منابع نشان می دهد که علوفه تولیدی مراتع کشور با سطحی معادل 90 میلیون هکتار فقط می تواند 40 میلیون واحد دامی را تعذیه نماید در حالی که تعداد دام موجود در کشور در حال حاضر بیش از 100 میلیون واحد دامی است(مصداقی1372).

استفاده علمی و اصولی از مراتع، مستلزم آگاهی از کیفیت و ارزش غذایی گونه های موجود در مراتع، همراه با مدیریت کارآمد می باشد(عرفانزاده و ارزانی، 1381).

علوفه های مرتعی از مهم ترین منابع غذایی مورد استفاده دام محسوب می گردد، به طوری که طبق آخرین آمار ارائه شده توسط معاونت دام از تعداد 124 میلیون واحد دامی کشور، حدود 83 میلیون واحد دامی وابسته به مراتع می باشد(1381). گیاهان غالب در مراتع عموماً مشتمل بر گندمیان، پهن برگان و بوته ها می باشد که برای انواع دام مناسب می باشند(قورچی، 1374).

لذا بخش عمده مشکل تغذیه دام ها منوط به عدم آگاهی از شرایط و امکانات بالقوه مراتع و مدیریت بوده و جمع آوری اطلاعات علمی در زمینه نباتات مرتعی، راه گشامی باشد بطوریکه شناسایی گیاهان مرتعی در سیستم های پرورش دام در کشورهای حوزه دریای مدیترانه و خاورمیانه مورد نظر متخصصین دام قرار گرفته است(گلسن واینال[2]، 1995).

برای بدست آوردن اطلاعات ارزش غذایی روشهایی بیولوژیکی دام زنده[3] و آزمایشگاهی[4]، شیمیایی و فیزیکی(اسپکتروفتومتر، طیف سنجی مادون قرمز و…) می باشند(تکاسی وسیدمومن،1381).

باتوجه به مقادیر بسیار بالای گونه های مرتعی و هزینه و زمان بالای مورد نیاز رسیدن به هدف آگاهی از ارزش غذایی، بررسی و جایگزین کردن روشهای جدید با دقت قابل قبول و هزینه و زمان کمتر بسیار حائز اهمیت می باشد. یکی از روشهای مناسب و ارزان و سریع روش تولید گاز می باشد که نسبت خوراک هضم شده به طور غیر مستقیم از روی حجم گاز تولیدی توسط تخمیر برآورد شده و مزیت آن نسبت به روش های دیگر، کاربرد آسان آن برای تعداد زیادی نمونه خوراک به خصوص در صورت خودکار بودن ثبت گاز تولیدی می باشد(نوید شاد و جعفری صیادی، 1386).

با توجه به مشکلات مربوط به تهیه مایع شکمبه در این روش و نیاز به فیستوله گذاری یا آزار و اذیت حیوان برای قرار دادن شلنگ خاص در شکمبه و مکش کردن مایع شکمبه، در سالهای اخیر جایگزینی مایع مدفوع بجای مایع شکمبه و جلوگیری از جراحی و قرار دادن شلنگ در دهان دام از استقبال زیادی برخوردار شده است. البته برای رسیدن به این هدف نیاز به مطالعات گسترده و زیاد می باشد که هر کدام از این مطالعات می تواند در راستای رسیدن به روش مناسب و کم هزینه و سریع کمک شایانی نماید. با توجه به جایگاه خاص مراتع در تأمین علوفه مورد نیاز دام های کشور و اختصاص داشتن بخش قابل توجهی از اراضی کشور به مراتع، متأسفانه در راستای تعیین قابلیت هضم و ارزش غذایی علوفه های مرتعی با روش های جدید و جایگزین کردن مایع شکمبه بوسیله مایع مدفوع، تحقیقات جامع و زیادی صورت نگرفته است و اکثر تحقیقات صورت گرفته نیز، اغلب تعیین ترکیبات شیمیایی به وسیله روش شیمیایی بوده است. لذا در این تحقیق، ارزش غذایی و قابلیت هضم سه گونه مرتعی جاشیردامی[5]،سورگم[6] و بروموس[7] با بهره گرفتن از جایگزینی مایع مدفوع بجای مایع شکمبه در روش تولید گاز در سه نوع دام غالب مراتع شامل گوسفند، بز و گاو مورد ارزیابی قرار گرفت.

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :