دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 

دانشکده صنایع

پایان نامه / سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”

(مهندسي صنایع مدیریت سیستم و بهره­وری)

 

عنوان :

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

(با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

چكيده1
مقدمه2
فصل اول : كليات4
°      1-1) مقدمه5
°      1-2) بیان مسأله5
°      1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق6
°      1-4) متدولوژي انجام کار7
°      1-5) سوالات تحقيق9
°      1-6) نمونه و جامعه آماري تحقيق9
°      1-7) سوابق تحقيق10
°      1-8) تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقیق12
°      1-9) جمع‌بندي فصل13
فصل دوم : ادبیات تحقیق14
°      2-1) مقدمه15
°      2-2) ارزیابی عملکرد15
°                2-2-1) مفهوم ارزيابي عملكرد و تعاريف آن16
°                2-2-2) تاریخچه ارزيابي16
°                2-2-3) كاربرد روش‌هاي نوين ارزيابي عملكرد HSE در صنايع مختلف17
°      2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست19
°                2-3-1) کلیات19
°                2-3-2) تعاریف20
°                2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست22
عنوان مطالبشماره صفحه
°                2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE42
°                2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی55
°                2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی72
°      2-4) ویژگی خبرگان HSE86
°      2-5) جمع‌بندی فصل86
فصل سوم : روش تحقیق88
3-1) مقدمه89
3-2) روش تحقیق89
3-3) نمونه و جامعه آماری90
3-4) روش جمع‌آوری داده‌ها91
3-5) ارائه مدل93
°                3-5-1) تعیین شاخص‌ها و وزن‌دهی آنها93
°                3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها99
°                3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی101
3-6) جمع‌بندی فصل103
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق104
4-1) مقدمه105
4-2) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران105
°                4-2-1) آشنايي با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران105
°                4-2-1) ارزیابی پیمانکاران106
4-3) جمع‌بندی فصل111
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات113
°      5-1) مقدمه114
°      5-2) تحلیل نتایج115
عنوان مطالبشماره صفحه
°      5-3) ارائه پیشنهادات116
°                5-3-1) راهکارهای اجرایی116
°                5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی117
°      5-4) جمع‌بندی فصل119
پيوست ها120
°      پیوست 1- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص121
°      پیوست 2- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی122
°      پیوست 3- چک لیست ارزیابی عملکرد123

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطالبشماره صفحه

                                                                                                      

مراجع136
فهرست منابع فارسي137
فهرست منابع لاتين139
سايت هاي اطلاع رساني140
چكيده انگليسي141
  

 

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1. عوامل شكست و يا عوامل بروز حادثه48
2-2. تعیین زاويه مناسب براي انواع حالات خاك58
2-3. اقدامات ايمني در ورود به فضاهاي بسته72
3-1 – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه91
3-2- گروه‌بندی شاخص‌ها، پس از طبقه‌بندی آنها93
3-3- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE97
3-4- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی97
3-5- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های بهداشتی98
3-6- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های زیست محیطی98
3-7- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با منظر شهری99
3-8 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی99
3-9 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE100
3-10 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی100
3-11 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی101
3-12 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی101
3-13 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری101
4-1- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE با درنظر گرفتن اوزان107
4-2- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان108
4-3- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان108

 

 

 

 

  فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

4-4- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان109
4-5- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات منظر شهری  درنظر گرفتن اوزان109
4-6- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه‌های اصلی که مورد ارزیابی110
4-7- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی110
4-8- رتبه‌بندی پروژه‌ها بر اساس ارزیابی انجام شده111
4-9 آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه111
 
  

 

 

   فهرست شكل‌ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1- مدل اجرایی HSE-MS20
2-2- گام‌هاي ضروری مديريت خطرات29
2-3. نحوه شيب‌دارسازي58
2-4 . جعبه‌هاي ترانشه59
2-5 . پله‌بندي60
2-6- تهويه تونل و محیط‌های سربسته70
2-7.  نحوه مهار تأسیسات برقي71
2-8. نمونه‌اي از آلودگي زيست‌محيطي در پروژه‌هاي شهري74
3-1 – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه  HSE102

 

چکيده:

دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.

این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان‌های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) را جزء اولویت‌های کاری خود در پروژه‌ها برمی‌شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه‌های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می‌توانند در کاهش هزینه‌های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت‌های برون‌سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب‌های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.

اين تحقيق از لحاظ نوع هدف، كاربردي و از لحاظ نوع روش توصيفي- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه‌های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه‌ HSE قرار می‌گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری شناسایی می‌گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص‌های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت‌شان وزن اختصاص می‌یابد. شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با بهره گرفتن از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می‌گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می‌نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

مقدمه:

دستيابي به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترين دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت‌های پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، همه ساله حوادث جاني، مالي و زيست‌محيطي فراوان براي اين كشورها به ارمغان مي‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی ایشان باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند.  (بشیری نسب, 1387)

هر چند كه در حال حاضر اطلاعات عمومي زيادي در زمينه اندازه‌گيري عملكرد وجود دارد ولي اين دانش در زمينه عملكرد اختصاصي سيستم‌هاي ايمني هنوز اندك مي‌باشد. به‌عنوان مثال امروزه مديران می‌توانند به‌راحتي با بكارگيري الگوهاي مختلف به ارزيابي عملكرد عمومي سازمان‌هاي خود با بهره گرفتن از شاخص‌هاي مثبت بپردازند ولي در زمينه اندازه‌گيري عملكرد ايمني، هنوز هم در اغلب سازمان‌هاي داخلي تنها بر روي شاخص‌هاي واكنشي و منفي‌نگر نظير شاخص فراواني حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ‌هاي شغلي و مواردمشابه تاكيد مي‌شود.

استفاده از شاخص‌هاي واكنشي براي ارزيابي ايمني سازمان‌ها با وجود مزاياي خود، مي‌توانند بسيار هزينه‌بر و گران باشند. در دنياي امروز تبديل شدن خطرات به حوادث كه زمينه را براي اندازه‌گيري شاخص‌هاي واكنشي عملكرد سيستم ايمني سازمان مهيا مي‌كند، مي‌تواند به قيمت مرگ انسان‌ها، خسارات شديد اقتصادي، آسيب‌هاي جبران ناپذير زيست محيطي و خدشه دار شدن اعتبار تجاري سازمان تمام شود.  (محمدفام وهمکاران،  1389)

در راستاي مطالب ياد شده در اين تحقیق به منظور شناسايي بهترين تركيب شركت‌هاي پيمانكاري در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صدد شناسایی شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان برآمدیم. مطالعات انجام شده مختلف نشان مي‌دهد كه رفتارهاي ناايمن عامل اصلي بروز حوادث ناشي از كار مي‌باشد، بطوريكه در مطالعات مختلف نسبت مستقيم بين نرخ بروز رفتارهاي ناايمن با بروز حوادث مورد تاكيد قرار گرفته است. [(Mohamad fam & etc 2008) &  (Andrew 2010)]

در همين راستا در رويكرد پيشگيرانه ايمني، شناسايي، ارزيابي و كنترل اينگونه شاخص‌ها که سازنده رفتارهای ناایمن است قبل از تبديل آنها به حوادث فاجعه بار به‌عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي ارتقاء ايمني قلمداد شده است. بديهي است با ارزيابي اينگونه شاخص‌ها در بين شركت‌هاي پيمانكاري مي‌توان از شركت‌هاي مستعد حوادث شغلي را شناسايي و بر اساس يافته‌هاي موجود اقدامات كنترلي را پي‌ريزي نمود.  (محمدفام و همکاران 1389)

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :