متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

با عنوان :  بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر تركیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان

دختر غیر ورزشكار 17-13 ساله

استاد راهنما:

دكتر نعمت‌اله نعمتی

استاد مشاور:

دکتر علی یونسیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان          

فصل اول: كلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مسئله. 2

1-3. ضرورت و اهمیت… 3

1-4. اهداف تحقیق.. 5

1-4-1. هدف كلی.. 5

1-4-2. اهداف اختصاصی.. 5

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق.. 6

1-6-1. قلمرو تحقیق.. 6

1-6-2. محدودیت‌های قابل كنترل. 6

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل كنترل. 6

1-7. تعریف واژه‌ها 7

1-7-1. تمرینات هوازی.. 7

1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی.. 7

1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی.. 7

1-7-2. تركیب بدن. 7

1-7-3. توان هوازی.. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش… 9

2-1. مقدمه. 10

2-2. آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی.. 10

2-2-1. اجزای آمادگی جسمانی.. 11

2-3. آمادگی قلبی ـ تنفسی.. 12

2-3-1. سازگاری‌های قلبی ـ تنفسی با ورزش… 13

2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی ـ عروقی با تمرین.. 14

2-3-1-2. سازگاری‌های تنفسی با تمرین.. 14

2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیك…. 16

2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه. 16

2-3-2-1. شیوه‌ی تمرین.. 17

2-3-2-2. وراثت… 18

2-3-2-3. وضعیت تمرین.. 19

2-3-2-4. جنسیت… 19

2-3-2-5. اندازه و تركیب بدن. 20

2-3-2-6. بلوغ. 21

2-3-2-7. سن.. 21

2-3-3. تعیین فیزیولوژیك VO2 max و عوامل مؤثر آن. 21

2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max. 22

2-4. تركیب بدنی.. 23

2-4-1. اهمیت ارزیابی تركیب بدن. 28

2-4-2. روش‌های ارزیابی تركیب بدن. 29

2-4-2-1. روش‌های آزمایشگاهی.. 29

2-4-2-2. روش‌های میدانی.. 32

2-5. تمرین هوازی.. 33

2-5-1. تمرین تداومی هوازی.. 34

2-5-2. تمرین تناوبی (اینتروال) 35

2-6. مروری بر تحقیقات پیشین.. 38

2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 38

2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش… 52

3-1. مقدمه. 53

3-2. روش پژوهش…. 53

3-3. جامعه و نمونه آماری.. 53

3-4. متغیرهای تحقیق.. 53

3-4-1. متغیرهای مستقل.. 53

3-4-2. متغیرهای وابسته. 53

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات… 54

3-6. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات… 54

3-6-1. مطالعه مقدماتی.. 54

3-6-2. نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی تركیب بدنی.. 55

3-6-3. نحوه اندازه‌گیری حداكثر اكسیژن مصرفی (VO2 max) 55

3-7. پروتكل اجرایی.. 55

3-8. روش‌های آماری پژوهش…. 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده. 57

4-1. مقدمه. 58

4-2. آمار توصیفی.. 58

4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی.. 59

4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

4-3-2. فرضیه اول. 62

4-3-3. فرضیه ی دوم. 63

4-3-4. فرضیه ی سوم. 64

4-3-5. فرضیه‌ی چهارم. 65

4-3-6. فرضیه‌ی پنجم.. 66

4-3-7. فرضیه‌ی ششم.. 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 68

5-1. مقدمه. 69

5-2. خلاصه تحقیق.. 69

5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها 70

5-4. نتیجه‌گیری نهایی.. 72

5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 72

5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده. 72

فرم رضایت نامه. 73

فهرست منابع.. 74

الف: منابع فارسی.. 74

ب: انگلیسی.. 76

Abstract 79

چكیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و تركیب بدن دختران غیر ورزشكار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشكار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49كیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 كه تجربه‌ای در هیچ یك از رشته‌های ورزشی نداشته‌اند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تداومی هوازی (11 نفر) و تمرین تناوبی هوازی (11نفر) تقسیم شدند. هر كدام از دو گروه تجربی، به مدت 7 هفته با 3 جلسه تمرین در هفته به مدت هر جلسه 30 دقیقه ـ گروه تمرین تداومی با شدت 65-60 درصد حداكثر ضربان قلب و گروه تمرین تناوبی با شدت 75 -70 درصد ـ به تمرین پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازی از آزمون كوپر و تركیب بدن آنها با دستگاه آنالیز تركیب بدن برآورد گردید. یافته‌های حاصل از این پژوهش، نشان داد كه 7 هفته تمرین تداومی هوازی، بر توان هوازی و تركیب بدن تأثیر معنی‌دار داشته است. همچنین هفت هفته تمرین تناوبی هوازی باعث تفاوت معنی‌دار بر توان هوازی شده است ولی تأثیر معنی‌داری بر تركیب بدن نداشته است. در مقایسه این دو روش با هم از نظر تأثیر نوع تمرین بر توان هوازی و تركیب بدن نیز طبق یافته‌های پژوهش، می‌توان گفت بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی از لحاظ تركیب بدنی و توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان كلیدی: دختران غیر ورزشكار، تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی هوازی، توان هوازی، تركیب بدن

1-1. مقدمه

هدف اصلی تربیت بدنی (كه با هدف كلی آموزش و پرورش یكسان است) تربیت همه جانبه‌ی كودكان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت‌پذیر جامعه است. بنابراین برنامه‌های تربیت‌بدنی از نظر پرورش صحیح كودكان و جوانان باید دارای ویژگی‌هایی باشد كه از آن جمله می‌توان بدین نكته اشاره نمود كه باید فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند، یعنی بتواند آمادگی و كارآیی بدن را تضمین كند. همچنین فرد بتواند به كمك آن در كاربرد بدن خود تسلط كامل داشته باشد و مهارت‌های لازم را كسب نموده و آن را تقویت نماید.

آمادگی جسمانی جوانان یك امر بنیانی و اساسی است كه سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می‌كند، باید گفت قدرت كارآیی بدن جز از راه تربیت بدنی، از هیچ برنامه‌ی تربیتی دیگری حاصل نمی‌شود. شخصی كه قدرت و كارآیی لازم بدنی دارد، قادر است وظایف و كارهای روزانه خود را بدون خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. نیرو، قدرت، استقامت، چابكی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌ها و صفات اصلی كارآیی بدن است كه باید ضمن اجرای برنامه‌های ورزشی طرح‌ریزی شده، حاصل شود.

صفت بارز دیگر آمادگی بدن، زیبایی اندام است. برنامه این قسمت نیز باید با توجه خاص به اندام و تناسب عضله‌ها همراه باشد؛ همچنین نسبت به تغذیه كودكان و نوجوانان نیز باید توجه خاص شود. برنامه كارآیی بدن باید طوری تنظیم شود كه سلامت و نیروی بدن را برای سالیان متمادی تضمین كند و انجام دادن فعالیت‌های بعد از دوره‌ی تحصیلی را تقویت كند.

1-2. بیان مسئله

فن‌آوری و مدرنیزه شدن زندگی و همچنین گسترش زندگی شهری و فرهنگ آپارتمانی، اگر چه از بسیاری جهات، رفاه و آسایش را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است، اما از طرف دیگر با كاهش تحرك و فعالیت بدنی همراه بوده و سلامت جسمانی و آمادگی قلبی عروقی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. زندگی شهری تا حدود زیادی چرخه‌ی طبیعی زندگی و خصوصاً فعالیت‌های حركتی را محدود كرده و انسان امروزی را به واسطه‌ی فقر حركتی، در معرض ابتلاء به بیماری‌هایی همچون افزایش فشار خون، افزایش چربی و عوارضی چون چاقی، تغییر شكل وضعیتی استخوان‌ها، ضعف عضلانی و ضعف عمومی در مقابله با انواع بیماری‌ها قرار داده است (پیروی، 1383).

كودكان و نوجوانان باید هر روز به فعالیت‌های منظم و سخت ورزشی بر اساس قدرت بدنی‌شان وادار شوند تا قدم‌های صحیح، به سوی آمادگی و كارآیی بدن برداشته شود. توجه به كارآیی بدن موجب می‌شود استخوان‌ها، پِی‌ها و عضله‌های بدن برای اجرای حركات و فعالیت‌ها نیرومند شود. دستگاه‌های تنفس و جریان خون نیز تا حد بسیاری از اجرای برنامه‌ها و حركت‌های صحیح ورزشی سود می‌برند. هر چه برنامه‌های متناسب ورزشی، زودتر و در سنین كمتری اجرا شود، ابتلای به امراض قلبی و دیگر نارسایی‌ها كمتر خواهد بود. ارتباط بین آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگیری، انضباط، سازگاری با محیط، ایجاد صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غیر قابل تردید است و باید مربیان به آن توجه نمایند، مهارت‌های بدنی زاییده‌ی قدرت، استقامت و چابكی بدن است و با اجرای برنامه‌های صحیح ورزشی به دست می‌آید (پیروی، 1383).

1-3. ضرورت و اهمیت

تأثیر ورزش بر سلامتی جسم و روح و روان دانش‌آموزان حیاتی بوده و فعالیت‌های ورزشی سبب توسعه‌ی مهارت‌های روانی ـ حركتی و افزایش آمادگی جسمانی دانش‌آموزان می‌شود و گامی مؤثر در ارتقای بهداشت روانی دانش‌آموزان است. دانش‌آموزی كه قدرت و كارآیی لازم بدنی را دارد قادر است وظایف و كارهای روزانه‌ی خود را بدون احساس خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیش‌آمدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری‌ها و نارسایی‌ها و نواقص جسمانی به دور خواهد ماند و استقامت، چابكی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌های اوست (شیرزادی، 1392).

طی بررسی‌های انجام شده، متأسفانه كودكان و نوجوانان به طور كامل فعال و با تحرك نیستند، پس ضروری است بچه‌ها به ورزش‌هایی بپردازند كه برای بهبود سلامتی و ارتقای سطح سلامت آنها مفید باشد. در همین راستا نكته‌ی مهم این است كه اولیای مدارس با هماهنگی والدین با توجه به عوامل مختلفی مانند سن، توانایی فیزیكی، سابقه‌ی بیماری‌های خانوادگی و وضعیت سلامتی كودك، ورزش مناسب دانش‌آموز را انتخاب نمایند و یكی از اهداف اصلی متخصصان این است كه بتوانند 30 دقیقه ورزش سبك و آرام را در اكثر روزهای هفته دانش‌آموزان بگنجانند و به ایجاد فرهنگ سلامت در روحیه‌ی دانش‌آموزان كمك نمایند. لازم به ذكر است تحقیقات متعدد در مورد تأثیر ورزش بر روی رشد و آمادگی جسمانی و همچنین نشاط دختران نشان دادند كه دخترانی كه ورزش می‌كنند دارای بدنی انعطاف‌پذیر و فعال هستند (شیرزادی، 1392).

لذا با توجه به اهمیت ورزش دانش‌آموزان و اثرات مفید آن بر جنبه‌های مختلف سلامت افراد، می‌توان به لزوم پرداختن به ورزش دختران دانش‌آموز كه مادران جامعه‌ی فردا می‌باشند و سلامت آنها به سلامت عمومی جامعه كمك شایانی می‌كند، پی‌برد و فقر حركتی را كه پیامد زندگی متمدن امروزی است و عامل بسیاری از ناراحتی‌های جسمی و روانی از جمله بیماری سرخرگ كرونری، فشار خون بالا، چاقی، پوكی استخوان، دیابت، فشار روانی و بیماری بی‌خوابی و همچنین كمر درد می‌باشد را به حداقل رسانید و ریشه‌كن نمود (رجبی، 1384).

آمادگی جسمانی كه عبارت از بالا بردن قابلیت‌های جسمانی فرد از طریق تمرینات مختلف ورزشی جهت دستیابی به اهداف مشخص سلامتی و قهرمانی است و می‌توان آن را به انجام دادن كارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد نیز نسبت داد (آقا علی‌نژاد، 1391)، دارای اجزاء متعددی است كه از مهمترین فاكتورهای آن استقامت قبلی ـ عروقی است، كه در تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است كه پسران بر خلاف دختران از نظر وضعیت آمادگی قبلی تنفسی شرایط نسبتاً خوبی دارند و میزان فقر حركتی در دختران بیشتر از پسران است و باید برای كاهش آن چاره‌اندیشی نمود (رجبی، 1384).

از طرفی تركیب بدن كه از دیگر فاكتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است نیز با تمرینات هوازی قابل كنترل می‌باشد، زیرا درصد بالای چربی بدن عامل مهمی در فقدان آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است. افرادی كه وزن بدن آنها بر حسب سن و جنس و قامت از مقادیر 10 تا 20 درصد وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد چاق و افرادی كه 50 درصد بیشتر از وزن مطلوب خود اضافه وزن دارند به عنوان افراد فوق‌العاده چاق شناخته می‌شوند (ساجدی،       13).

لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین انجام ورزش‌های هوازی تداومی و تناوبی بر استقامت قلبی تنفسی و تركیب بدنی دختران نوجوان پرداخته می‌شود تا از نتایج حاصل بتوان گامی در جهت ارتقاء سلامت و تندرستی آنان برداشت.

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف كلی

بررسی و مقایسه‌ی تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر تركیب بدنی و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشكار 13 تا 17 ساله.

1-4-2. اهداف اختصاصی

 1. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر تركیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.
 2. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.
 3. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر تركیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.
 4. بررسی هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.
 5. مقایسه هفت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر تركیب بدنی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.
 6. مقایسه هفت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر نوجوان غیر ورزشكار.

1-5. فرضیه‌های تحقیق

 1. هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر تركیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشكار اثر معنی‌داری دارد.
 2. هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر توان هوازی دختران نوجوان غیر ورزشكار اثر معنی‌داری دارد.
 3. هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر تركیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشكار اثر معنی‌داری دارد.
 4. هفت هفته تمرین هوازی تناوبی بر توان هوازی دختران نوجوان غیر ورزشكار اثر معنی‌داری دارد.
 5. بین تأثیر هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر تركیب بدنی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
 6. بین تأثیر هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق

1-6-1. قلمرو تحقیق

پژوهش مورد نظر در بین دختران نوجوان 13 تا 17 ساله دبیرستانی انجام گرفت كه دارای هیچ سابقه‌ی ورزشی منطقی نبوده و ورزشكار محسوب نمی‌شوند و همچنین سالم و تندرست بوده‌اند و سابقه‌ی بیماری‌های قلبی، تنفسی، آسم و … نداشته‌اند.

تمرینات تناوبی و تداومی طراحی شده در قالب 30 دقیقه دویدن گروه تداومی با شدت 65 -60 درصد حداكثر ضربان قلب و گروه تناوبی با توان 75-70 درصد حداكثر ضربان قلب به مدت هفت هفته، هر هفته 3 جلسه در نظر گرفته شد.

1-6-2. محدودیت‌های قابل كنترل

 1. آزمودنی‌ها از بین دانش‌آموزان دختر غیر ورزشكار دبیرستانی انتخاب شدند.
 2. ابزار انداز‌ه‌گیری تركیب بدنی استاندارد در نظر گرفته شده است.

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل كنترل

 1. عدم كنترل تغذیه روزانه آزمودنی‌ها.
 2. عدم امكان كنترل وضعیت روحی آزمودنی‌ها و وجود تفاوت‌های شخصیتی در انجام تمرین‌ها با حداكثر انگیزه.
 3. تفاوت در ویژگی‌های جسمانی و ژنتیكی آزمودنی‌ها.

1-7. تعریف واژه‌ها

1-7-1. تمرینات هوازی

تمرینات هوازی به آن دسته از فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه مراحل تولید انرژی در حضور اكسیژن انجام می‌گیرد و دارای دو ویژگی اصلی است كه عبارتند از: 1) طولانی بودن زمان فعالیت، 2) كاهش نسبی شدت فعالیت (زیر بیشینه) و هر چه توانایی فرد در دریافت اكسیژن از محیط و استفاده از فرآیند سوخت و ساز درون‌سلولی بیشتر باشد، آمادگی هوازی فرد بیشتر است. انرژی مورد نیاز برای انجام تمرینات هوازی از گلوكز و چربی تأمین می‌شود. بنابراین برای كاهش چربی خون و یا كاهش وزن چربی بدن، تمرین هوازی بهترین نوع تمرین است (آقا علی‌نژاد، 1391).

1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی

در روش تداومی فرد بدون استراحت به تمرین می‌پردازد، مثلاً 20 دقیقه دویدن پیوسته و بدون استراحت (آقا علی‌نژاد، 1391).

1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی

در روش تناوبی، فرد مابین تمرین كردن استراحت می‌كند و معمولاً زمان استراحت با زمان فعالیت برابر است. به عنوان مثال یك دقیقه دویدن و یك دقیقه استراحت (استراحت فعال مثل راه رفتن) (آقا علی‌نژاد، 1391).

1-7-2. تركیب بدن

تعریف نظری: از فاكتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی است و بیانگر مقادیر نسبی اجزای بدن است و به مقدار چربی و بافت خالص بدن یا توده‌ بدون چربی (عضله، استخوان و آب) اطلاق می‌شود (آقا علی‌نژاد، 1391).

تعریف عملیاتی: شاخص توده‌ی بدن (BMI) یكی از شاخص‌های مهم در ارزیابی تركیب بدن به شمار می‌رود كه از آن برای تعدیل قد و وزن استفاده می‌شود. BMI نسبت وزن بدن به مجذور قد است.

قد به توان دو (بر حسب متر) / وزن (به كیلوگرم) = BMI

نمره‌ی BMI كمتر از 20 به منزله‌ی كم وزن[1]، نمره‌ی 20 تا 9/24 به منزله‌ی وزن مطلوب، نمره‌ی 25 تا 30 به منزله‌ی اضافه وزن و نمره‌ی بیشتر از 30 به منزله‌ی چاق[2] در نظر گرفته می‌شود. بالا بودن BMI به شیوع فراوان مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی، سرطان و انواع دیابت همراه است (رابرگز، 1390).

در این پژوهش، جهت ارزیابی تركیب بدن آزمودنی، BMI مورد استفاده و مقایسه قرار گرفته است.

1-7-3. توان هوازی

تعریف نظری: ظرفیت بیشینه كاركردی سیستم قلبی تنفسی برای ادامه و حفظ فعالیت جسمانی و یا كاری كه در بر گیرنده‌ی گروه‌های عضلانی عمده در زمانی طولانی است (شیخ، 1386).

تعریف عملیاتی: آمادگی قلبی و تنفسی (قلبی ـ عروقی) از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی است كه به دلیل اهمیت آن در تندرستی انسان، توجه زیادی را به خود معطوف كرده است و با حداكثر اكسیژن مصرفی (VO2 max) ارتباط مستقیم و بالایی دارد و معمولاً با اندازه‌گیری حداكثر اكسیژن می‌توان میزان كارآیی دستگاه‌های گردش خون و تنفس را به طور دقیق تعیین كرد. این نوع قابلیت بیشتر در دوهای استقامت و فعالیت‌های طولانی مدت كاربرد دارد (شیخ، 1386).

در این پژوهش نیز برای سنجش و ارزیابی توان هوازی، حداكثر اكسیژن مصرفی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :89

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

Categories: تربیت بدنی