متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………… 3

1-2) بیان مسأله………………………………. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. 6

1-4) اهداف تحقیق……………………………… 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق………………………… 8

1-6) فرضیه­های تحقیق…………………………… 9

1-7) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق………. 10

1-7-1) رهبری تحول­گرا………………………….. 10

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی…………………… 10

1-7-3) توانمندسازی……………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………… 12

1-8-1) قلمرو موضوعی…………………………… 12

1-8-2) قلمرو زمانی……………………………. 12

1-8-3) قلمرو مکانی……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: توانمندسازی روانشناختی……………….. 15

2-1-1) قلمرو مکانی……………………………. 16

2-1-2) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی……………. 19

2-1-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی…………….. 23

2-1-4) رویکردها و مدل­های توانمندسازی……………. 24

2-1-5) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی…….. 35

2-1-6) عوامل موثر بر توانمندسازی……………….. 38

بخش دوم: رهبری تحول­گرا……………………….. 43

2-2-1) تعاريف و مفاهیم  رهبري………………….. 44

2-2-2) سبك هاي رهبري………………………….. 44

2-2-3) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا…………….. 48

2-2-4) عوامل مؤثر برسبك رهبري تحول گرا………….. 53

2-2-5) توسعه رهبري تحول­گرا…………………….. 55

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………… 58

2-3-1) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی……… 59

2-3-2) تاریخچه رفتار شهروندي سازمانی……………. 62

2-3-3) انواع رفتار شهروندي و ویژگی­های آن در سازمان.. 63

2-3-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   65

2-3-5) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندي سازمانی…. 71

2-3-6) پیش بینی کننده­هاي رفتار شهروندي سازمانی…… 73

2-3-7) پيامدهاي فردي و سازماني رفتار شهروندي سازماني 75

2-3-8) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی………….. 76

2-3-9) سیاست­هاي تشویق رفتار شهروندي سازمانی……… 77

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 80

2-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور…………… 81

2-4-2) مطالعات انجام شده خارج از کشور…………… 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………… 89

3-2) روش تحقیق……………………………….. 89

3-2-1) جامعه و نمونه آماری…………………….. 90

3-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها………………… 91

3-3-1) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی……………. 91

3-3-2) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا………………….. 91

3-3-3) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی…………… 91

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………. 91

3-4-1) روایی…………………………………. 92

3-4-2) پایایی………………………………… 92

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه…………………………………… 95

4-2) توصيف متغير هاي سئوالات عمومی پرسشنامه………. 96

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………… 101

4-4) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………… 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………… 108

5-2) نتایج آمار توصیفی………………………… 108

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان……………………… 108

5-2-2) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی……….. 108

5-2-3) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  ……………… 108

5-2-4) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی………. 109

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………. 109

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………. 110

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………. 113

5-6) محدودیت­های تحقیق…………………………. 113

منابع و مآخذ…………………………………

پیوست……………………………………….

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی 21

جدول 2-2): رویکردهای توانمندسازي روانشناختی……… 25

جدول شماره 3-1): آلفای کرانباخ…………………. 93

جدول 4-1): توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان……….. 96

جدول 4-2): توصیف متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان…. 97

جدول 4-3): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………….. 98

جدول 4-4): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان……. 99

جدول 4-5):  لیست  آموزشکدهای فني و حرفه اي  پرسشنامه های پخش شده…………………………………………… 100

جدول 4-6): توصیف متغیررفتار شهروندي سازماني……… 101

جدول 4-7): توصیف متغیر رهبري تحول گرا…………… 102

جدول 4-8): توصیف متغیر توانمند سازي…………….. 103

جدول 4-9): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  104

جدول 4-10): ضریب همبستگی بین توانمند سازي و رفتارشهروندی سازمانی…………………………………………… 105

جدول 4-11): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی…………………….. 106

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر جنسيت پاسخ دهندگان…… 96

نمودار 4-2): ) میله ای  متغیر ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان  97

نمودار 4-3): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان……… 98

نمودار 4-4): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. 99

نمودار 4-5): میله ای  متغیر آموزشکدهای فني و حرفه اي     100

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندي سازماني.. 101

نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر رهبري تحول گرا   ….. 102

نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر توانمند سازي………. 103

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………….. 9

شکل 2-1): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی…………. 23

شکل 2-2): رویکردهای توانمندسازی………………… 26

شکل 2-3): الگوی توانمندسازی چهارعاملی…………… 28

شکل 2-4): مدل توانمندسازی کانگر………………… 30

شکل 2-5): مراحل توانمندسازی……………………. 38

شکل 2-6): مدل ارگان………………………….. 67

 

 

 

چکیده

هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد 353 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر است که تعداد 225 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش يك رهبر بايد به­عنوان يك برانگيزاننده، راه­ها و روش­هاي مطمئن و مؤثري را براي پيشرفت کارمندان ايجاد كند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

شرايط كاملاً متحول و متغير حاكم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزايش رقابت و لزوم اثربخشي سازمانها، امروزه نياز به نسل ارزشمندي از كاركنان را با نام سربازان سازماني آشكار مي­كند. امروزه عملكرد و رفتارهايي فراتر از آنچه به­طور رسمي در شرح شغل بيان شده، مورد انتظار است. به­تازگي رفتارهاي فرانقش يا رفتار شهروندي سازماني، جزء جدايي­ناپذير مديريت عملكرد به­شمار رفته و موج نويني را در دانش موجود از رفتارهاي مزيت بخش سازماني ايجاد كرده­اند(Erkutlu,2011).

 بررسي­هاي فرا تحليلي در خصوص ارتباط بين رفتار شهروندي سازماني و عوامل اثرگذار بر آن بيان­گر اين واقعيت است كه رفتارهاي رهبري همچون؛ سبك رهبري تحول آفرين می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرين افراد جذابي هستند كه زيردستان شان را به لحاظ عاطفي و احساسي شناسايي مي­كنند و كاركنان زماني به افزايش تلاش­ها و كوشش­هاي فوق العاده (اضافي) مبادرت خواهند كرد كه آن­ها با رهبران حمايتي و تحول آفرين كار بكنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرين يك چشم­انداز هدفمند و آرماني را به شركتي كه كاركنان را براي اجراي اهداف موفقيت آميز از طريق تأكيد و علاقه­مندي به سازمان بيش از افراد كنار هم گرد مي­آورد، ابلاغ مي­كنند(یعقوبی و همکاران،1390). كاركناني كه براي رهبران تحول آفرين كار مي­كنند اغلب فراتر از وظايف رسمي براي منفعت رساندن به سازمان انگيزش پيدا مي­كنند، در ضمن وقتي كه رهبران تحول آفرين روابط نزديك، صميمانه، حمايتي و توسعه يافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان براي بروز سطح بالاي از رفتار شهروندي سازماني تمايل خواهند داشت. به طور كلي سرپرستاني كه با كاركنانشان پيوند و روابط ضعيفي را به وجود مي آورند و با آنها دير آشنا شوند و نيز هنگامي كه كاركنان سرپرستانشان را ناآگاه و بي مطلع تلقي كنند احتمالاً كمتر در رفتار شهروندي سازماني درگير مي­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یكي از عواملي دیگر كه نقش اساسي در بروز اين رفتارها و برتري سازمان­ها دارد، توانمندسازي رواني كاركنان است كه طي سال­هاي گذشته، توجه تعداد زيادي از بزرگان مديريت را به خود جلب كرده است (آقاجانی و همکاران، 1392). چرا که با توجه به محيط رقابتي و پيچيدة عرصة سازمان، سازمان­ها محكوم به داشتن نيروي انساني توانمند از بُعد رواني هستند، چون نيروي ضعيف، كم­توان و بي­تفاوت، مانعي براي رسيدن به­اهداف و آرزوهاي بزرگ سازمان است. نيروي انساني كارآمد را مي­توان از شاخص­هاي عمدة برتري سازمان­ها به سازمان­هاي ديگر دانست. از اين جنبه، دنيا پس از سال­ها تجربه به اين باور رسيده است كه براي موفقيت و پيشتازي در عرصة اقتصادي و رقابتي، سازمان­ها بايد از نيروي كار توانمند، متخصص و با انگيزة بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

تعداد صفحه : 157

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :