دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری و مامایی

گرایش : بهداشت جامعه

عنوان : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

( گرایش بهداشت جامعه)

 

موضوع :

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز، 1391

 

استاد راهنما:

شيرين برزنجه عطري

 

استاد مشاور:

دكتر آزاد رحماني

 

                     شهريور ماه 1393                    

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: معرفي پژوهش 
عنوان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….4
زمينه پژوهش (بيان مساله)……………………………………………………………………………………………………………….4
اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
 هدف كلي………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
اهداف اختصاصي………………………………………………………………………………………………………………………………..12
هدف فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
سوالات مطرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
تعريف واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..13
خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
زوجين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
سرطان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
عملكرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
درك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
محدوديت هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: دانستني هاي موجود در پژوهش 
مفاهيم نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………18
سرطان چيست؟………………………………………………………………………………………………………………………………….18
علت شناسي……………………………………………………………………………………………………………………………………….19
ويروس ها و باكتري ها………………………………………………………………………………………………………………………19
عوامل فيزيكي…………………………………………………………………………………………………………………………………….19
عوامل شيميايي…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
عوامل ژنتيكي و خانوادگي………………………………………………………………………………………………………………..20
عوامل غذايي……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
عوامل هورموني…………………………………………………………………………………………………………………………………20
اپيدميولوژي……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
تاثير سرطان بر فرد……………………………………………………………………………………………………………………………23
تاثير سرطان بر خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..23
منابع اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………25
منابع فرهنگي…………………………………………………………………………………………………………………………………….25
منابع مذهبي………………………………………………………………………………………………………………………………………25
منابع تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………………………….25
منابع پزشكي……………………………………………………………………………………………………………………………………….25
تاثير سرطان بر روابط زوجين…………………………………………………………………………………………………………….25
تاثير سرطان والدين بر كودكان………………………………………………………………………………………………………….27
مفهوم خانواده و اهميت آن……………………………………………………………………………………………………………….29
چرا هنگام برنامه ريزي براي ارائه مراقبت بهداشتي كار با خانواده حياتي است؟…………………………….31
عملكرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………….33
حل مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………35
ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
نقش ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
پاسخگويي عاطفي………………………………………………………………………………………………………………………………38
آميزش عاطفي…………………………………………………………………………………………………………………………………….38
كنترل رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………39
عملكرد مطلوب خانواده……………………………………………………………………………………………………………………..41
نظريه سيستم ها و كاربرد آن در بررسي خانواده……………………………………………………………………………..43
نظريه سيستم هاي خانواده……………………………………………………………………………………………………………….46
الگوي مك مستر براي خانواده…………………………………………………………………………………………………………..48
مدل سايكوديناميك فردي………………………………………………………………………………………………………………..50
نظريه تعاملي………………………………………………………………………………………………………………………………………51
پرستاري بهداشت جامعه……………………………………………………………………………………………………………………53
اركان پرستاري بهداشت جامعه…………………………………………………………………………………………………………54
پرستاري بهداشت خانواده………………………………………………………………………………………………………………….55
مرور بر متون…………………………………………………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم: روش پژوهش 
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….68
جامعه پژوهشي………………………………………………………………………………………………………………………………….68
مشخصات واحدهاي مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………….69
روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….70
حجم نمونه و نحوه تعيين آن……………………………………………………………………………………………………………..71
محيط پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………71
ابزار جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..71
اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
روايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

 

 

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………76
ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………………………….77
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش  (به فهرست جداول مراجعه شود) 
فصل پنجم: تفسير يافته ها 
بحث و تفسير يافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….97
نتيجه گيري كلي………………………………………………………………………………………………………………………………109
محدوديت هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..110
كاربرد يافته هاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………111
پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي………………………………………………………………………………………………….112
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 1-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه82
جدول 1-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در بیماران شرکت کننده در مطالعه83
جدول 2-1: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه84
جدول 2-2: برخی مشخصات فردی-اجتماعی و وابسته به بیماری در همسران بیماران شرکت کننده در مطالعه85
جدول 3: مقایسه نمرات كسب شده بیماران مبتلابه سرطان وهمسران سالم آنها در بعد حل مساله86
جدول 4: مقايسه نمرات كسب شده بيماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد كنترل رفتار87
جدول 5: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد ارتباطات88
جدول 6: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد  نقش­ها89
جدول 7: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد پاسخگویی عاطفی90
جدول 8: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد آمیزش عاطفی91
جدول 9: مقایسه نمرات کسب شده بیماران مبتلا به سرطان و همسران سالم آنها در بعد عملکرد کلی92
جدول10: بررسی ارتباط برخی مشخصات بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی93
جدول 11:  بررسی ارتباط برخی مشخصات همسران بیماران مبتلا به سرطان با گزارش آنها از عملکرد خانوادگی در بعد عملکرد کلی95

 

 

 

پيوست ها

 

پيوست 1- تاييديه رياست محترم دانشكده جهت اجراي پژوهش

پيوست 2- پرسشنامه

پيوست 3- چكيده انگليسي

پيوست 4-مقالات چاپ شده منتج از پايان نامه

پيوست 5- پوستر منتج از پايان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

عنوان:

درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها ، تبریز،1391

 

مقدمه: بیماری سرطان می­تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه­های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین،  بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی 101 زوج  مبتلا به سرطان در بخش­های بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانواده­ها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقش­ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، كنترل رفتار و عملكرد كلي مورد بررسي قرار مي­دهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک ­لیست بررسی شد.

نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (02/0= ,  p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (01/0= ,  p 21/0=r )  ارتباط آماری      معنی­داری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاوره­ای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.

کلمات کلیدی:  سرطان، عملکرد خانوادگی، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده

این فصل در ارتباط با زمینه پژوهش تدوین شده است. زمینه پژوهش شامل عنوان پژوهش، معرفی مسئله، تعریف واژه ها، اهداف پژوهش، فرضیات و پیش فرض ها می باشد.

 

عنوان پژوهش : درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،.1391

زمینه پژوهش (بيان مساله):

سرطان به عنوان یک واقعیت تلخ و عامل تنش زای مهم (1) عارضه ای است که مسیر زندگی فرد را تغییر می دهد و باعث افزایش آسیب پذیری و افت کیفیت زندگی افراد شده، عملکردهای روزانه، فعالیت های اجتماعی و توانایی فرد برای انجام نقش های معمول را تغییر می دهد(2). در دنیای امروز، یکی از دلایل رایج ابتلاء و مرگ و میر، ناشی از بیماری ها سرطان است(3). طبق پیش بینی سازمان جهانی بهداشت، تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان، از سال 2007 تا سال 2030، 45%، افزایش خواهد داشت (از 9/7 میلیون به 5/11میلیون مرگ). بیش از نیمی از موارد سرطان در کشورهای در حال توسعه به وقوع می پیوندد. همچنين، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سرطان دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبی- عروقی است(4).

درکشور ایران نیز، به عنوان یک کشور در حال توسعه، سرطان سومین علت مرگ پس از بیماری های قلبی و تصادفات جاده ای است. طبق نتايج مطالعه موسوي در سال 2006، آمار ساليانه وقوع سرطان در بين زنان و مردان ايراني، به ترتیب، 98 و110 نفر به ازاي هر 100000 نفر مي باشد(5). اگر چه از نظر پزشكي سرطان براي يك فرد اتفاق ميافتد، اما اعضاي خانواده در مشكلات رواني و اجتماعي بيماري سهيم هستند. تشخيص سرطان يك تغيير وضعيت عمده در زندگي خانواده ايجاد مي كند كه Rolland از آن به عنوان” مهمان ناخوانده” ياد مي كند كه بايد توسط خانواده يا زوجين پذيرفته شود. در هر مرحله از بيماري، خانواده با چالشهايي روبرو است كه تهديد كننده روابط پايدارو كيفيت زندگي آنها است(6).

بطور گسترده پذيرفته شده است كه مبارزه با سرطان يك امر خانوادگي است. نه تنها بيمار، بلكه هركسي كه او را دوست دارد نيز با عواقب ناشي از بيماري و درمان مواجه می شود، كه این عواقب ممكن است شامل اختلال در زندگي روزمره، اضطراب، نگراني ها در مورد عود سرطان، ترس از دست دادن و مرگ باشد(7). هنگام رويارويي خانواده با يك عامل استرس زا خانواده در ابتدا منابع خود را براي حل مشكل بسيج مي كند. وقتي كه تلاش براي حل مشكل با شكست مواجه مي شود، خانواده دچار بحران مي شود. وقتي منابع خانواده كافي نباشد يا به اتمام رسيده باشد، عملكرد خانواده رو به زوال ميگذارد و علائم آشفتگي در خانواده مانند مشكلات والدي و تعارض در بين افراد اتفاق مي افتد. همچنین، زمانیکه خانواده هيچ كمكي از خارج از سيستم دريافت نكند، نتيجه به شكل سطوح پايين تر عملكرد خانواده و يا شايد جدايي و از دست دادن يك عضو ظاهر شود(8). تجربه زندگي پر از استرس، افراد را مستعد آسيب پذيري مي كند. خانواده هاي آسيب پذير، مانند خانواده هايي با يك عضو بيمار، احتمال بيشتري براي ايجاد مشكلات بهداشتي در نتيجه مواجهه با خطر و يا پيامد هاي وخيم تري در نتيجه مشكلات بهداشتي دارند(9).

همانگونه که ذکر شد، خانواده های دارای یک عضو با بیماری شدید که خانواده را دچار استرس می کند، جزء خانواده های آسیب پذیر محسوب می شوند و بنابراین، به عنوان گروه هدف برای پرستاران بهداشت جامعه محسوب می شوند. يكي از اصلي ترين رويكردهاي كار با خانواده هاي آسيب پذير در پرستاري بهداشت جامعه، رويكرد خانواده به عنوان مددجو است. در اين رويكرد، تمركز اوليه بر خانواده و ثانويه بر افراد استدر این رویکرد تمركز بر اين است كه وقتي اعضاي خانواده يك مشكل بهداشتي را تجربه مي كنند، خانواده به عنوان كل، چه واكنشي از خود نشان مي دهد(10). در واحد خانواده هر عملكرد معيوب ( بيماري، جدايي و …) كه يك عضو را درگير مي كند، از طرق مختلف اعضاي ديگر و همچنين، واحد خانواده به عنوان یک کل را تحت تاثیر خود قرار می دهد که اکثراً ” اثر موجی” نامیده می شود.همچنین ارتباط متقابل قوی بین خانواده و وضعیت بهداشتی آن وجود دارد. از این رو، در هر شکل از مراقبت از مرحله ارتقاء بهداشت تا نوتوانی، نقش خانواده بسیار تعیین کننده است(8).

منظور از عملکرد خانواده، توانایی خانواده در هماهنگی با تغییرات ایجاد شده در طول حیات، حل تعارضات، همبستگی بین اعضا، اجرای مقررات حاکم بر این نهاد، با هدف حفظ کل سیستم خانواده می باشد(3). بررسی عملکرد خانواده نشان می دهد خانواده تا چه حد به عنوان یک واحد کار می کند و همچنین، میزان توانایی خانواده برای سازگاری و قضاوت در موقعیت های مختلف را می سنجد(11). لازمه ارزیابی خانواده ها، داشتن یک الگوی نظری در مورد چگونگی عملکرد آنها می باشد. یکی از مفیدترین الگوها برای بررسی خانواده، الگوي مک مستر در مورد کارکرد خانواده می باشد و در سال 1960 توسطEptein [1] و Lawrence [2]طراحی شد(12). گرچه این الگو تمامی ابعاد عملکرد خانواده را پوشش نمی دهد، اما ابعاد مهمی را که اغلب نمود بالینی پیدا می کند مد نظر قرار میدهد(13). این الگو شش جنبه از عملکرد خانواده را مد نظر قرار می دهد: 1- حل مساله  2- ارتباطات  3- نقشها  4- پاسخگویی عاطفی        5-آمیزش عاطفی 6- کنترل رفتار.

الگوی مک مستر با عملکرد جاری خانواده سروکار دارد نه با مرحله تکاملی خانواده یا رشد قبلی آن. این الگو وظایف خانواده ها را به سه قسمت تقسیم میکند. وظایف پایه مانند تامین خوراک، امنیت، مراقبت بهداشتی برای اعضای خود. وظایف تحولی مانند مراقبت از نوزاد و توجه به نوجوان خانواده، وظایف بحرانی که شامل مهارت های خانواده در هنگام بروز بحران ها و وقایع غیر منتظره مانند بیماری شدید یک عضو خانواده می باشد(12).

نکته مهم این است که چرا کار کردن با خانواده بیماران مبتلا به سرطان تا این اندازه مهم است؟  Northouse(2010)، در یک مطالعه متا آنالیز که بر روی خانواده های بیماران سرطانی در آمریکا انجام داده است، چهار دلیل برای لزوم کار با خانواده در بیماران سرطانی را ذکر کرده است:1- هنگامی که یک عضو مبتلا به سرطان است، اعضای خانواده وی بطور قابل ملاحظه ای تحت استرس قرار می گیرند.2- اعضای خانواده غالباً در مورد افکار و احساساتشان راجع به سرطان با همدیگر صحبت  نمی کنند.3- خانواده ها سعی می کنند تا با تاثیرسرطان و تنش در خانواده که عمدتاً به علت سرطان بوجود آمده است، سازگار شوند.4- اعضای خانواده تلاش می کنند تا عملکرد اصلی خود را حفظ کنند (14).

خانواده به عنوان اولین منبع حمایتی و مراقبتی برای عضو مبتلاء به بیماری محسوب می شود و نگرشی که خانواده به سرطان و عوارض ناشی از آن دارد در امر مراقبت از بیمار تاثیر بسزایی دارد(15). بسته به اینکه نقش فرد مبتلا در ساختار خانواده چه بوده است، تاثیر سرطان بر عملکرد خانواده متفاوت خواهد بود(14). مهمترین نقشی که در رو یارویی با خانواده باید بررسی شود نقش والدی است(16). تشخیص سرطان در والدین باعث تغییردررفتار والدی، عملکرد جسمی و روانی و همچنین، عملکرد خانواده می شود(1).

هنگامی که والدین بیمار هستند، کیفیت مراقبت های پزشکی شامل توجه به نقش بیمار به عنوان یک والد و نیاز کودکان آنها می باشد(17). ابتلاء مادر به سرطان می تواند به عنوان یک استرسور برای کودک عمل کند(18).

نتایج مطالعه Schmitt[3] نشان داد که اختلال در عملکرد خانواده ها با والدین مبتلا به سرطان وجود دارد، مهمترین علت آن افسردگی والدین در زمینه سرطان می باشد که به نوبه خود تاثیر منفی بر بهداشت روانی کودکان خواهد گذاشت، خصوصاً اگر یک ریسک فاکتور دیگر مانند درآمد کم در خانواده وجود داشته باشد. والدین بیمار توانایی کمتری برای مراقبت از اعضای خانواده دارند و در نتیجه کودکان مجبورند وظایف و نقشهای جدیدی را به دوش بکشند و چنین کودکانی ممکن است در بزرگسالی دچار تزلزل شخصیت شوند(19). همچنین، در پژوهش منتصری (2008) بر روی کودکان با والدین مبتلا به سرطان نتایج نشان داده اند که بروز بیماری های مزمن از جمله سرطان در والدین با ایجاد عوارضی در افراد خانواده و به خصوص کودکان همراه است(1). تاثیر تشخیص سرطان والدین برکودکان متفاوت است و علت آن نه تنها به علت تفاوت در سن کودکان، بلکه همچنین، به دلیل نوع سرطان و میزان امید والدین به بقاء طولانی مدت پس از سرطان می تواند باشد(20). همچنین، پیچیدگی های درمان نیز می تواند کیفیت زندگی کودکان والدین دچار سرطان را تحت تاثیر قرار دهد(21). نتایج مطالعه صورت گرفته درآمریکا بر روی روابط زن و شوهر هنگام بروز سرطان در یکی از آنها نشان داده است که هنگامی که یکی از زوجین مبتلا به سرطان می شود، همسر وی نیز به اندازه او دچار تنش می شود. وقتی مردان خانواده بیمار می شوند، همسرانشان نسبت به زمانی که خود دچار بیماری هستند، بیشتر تحت استرس قرار می گیرند، زیرا زنان اغلب تمایل دارند که بار مراقبت را به تنهایی ویا بدون کمک دیگران به دوش بکشند. به علاوه آنها باید همچنان، به انجام کارهای روزمره و مراقبت از کودکان بپردازند، میزان تنشی که زوجین دریافت می کنند به مرحله ی بیماری نیزبستگی دارد.زوجین و به خصوص شوهران، بالاترین سطح استرس را در فاز پایانی بیماری، به دلیل ترس از عود سرطان تجربه می کنند(22). با توجه به وظایف زنان و نقش های اجتماعی آنها در درون خانواده، مشخص شده است که زنان در حفظ واحد خانواده، موثرتر و فعال تر از مردان هستند(23). از طرفی، پدران خانواده ها اختلال بیشتری در     نقش ها و ارتباطات نسبت به مادران دارند(22). مشکلات بهداشتی تناسلی، شامل عملکرد جنسی معیوب و باروری مختل شده نیز تنشزا هستند و حتی بعد از درمان سرطان نیز ماندگار هستند(24). فرآیند های درون خانواده ها زمانی به درستی پیش می روند که اعضا بتوانند نقش های مورد انتظار خود را ایفا کنند(8). نقش ها به الگوهای تثبیت شده رفتار بر          می گردند (25). یکی از مهمترین نقشهای پرستار بهداشت جامعه در بر خورد با خانواده های دچار بحران، کمک به خانواده جهت به کار گیری توانایی ها و منابع خانواده برای مبارزه با بحران میباشد(26). توانایی خانواده برای مبارزه با بحران به منابع خانواده وابسته است که شامل منابع اجتماعی(همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر و…). منابع فرهنگی، منابع مذهبی، منابع آموزشی و منابع پزشکی می باشند(11). در کشور ایران با وجود اهمیت خانواده در مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان، مطالعات پراکنده ای در مورد جنبه های مختلف خانواده صورت گرفته استوبه عملکرد خانواده بصورت غیرمستقیم اشاره شده است. یکی از این مطالعات، پژوهش فتوکیان در سال2004 است که تنها کیفیت زندگی بستگان درجه یک مبتلایان به سرطان را بررسی کرده است، نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که کیفیت زندگی خانواده های ایرانی با عضو مبتلا به سرطان، در ابعاد روانی- اجتماعی دچار اختلال شده و انزوای اجتماعی، مشکلات مالی، اختلال در روابط شخصی و روابط جنسی با همسر مشاهده می شود (27). همچنین، مطالعه منتصری در سال 2008 که به شناسایی مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی کودکان دارای والدین مبتلا به سرطان پرداخته است ویافته ها نشان داده اند که وجود بیماری های تهدید کننده زندگی در والدین، باعث بروز اختلال در فرآیند طبیعی خانواده و تنش در اعضای آن، خصوصاً کودکان می شود(1). هیچ مطالعه ای در ایران بطور مستقیم وجامع، عملکرد خانواده های بیماران سرطانی را مورد هدف قرار نداده است. اما مهمترین متغیری که بهداشت هر جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، محیطی، جغرافیایی، سیاسی و حمایت اجتماعی آن جامعه است(28). هنگام تلاش برای حمایت سیستم خانواده درک محیط اقتصادی که خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد بسیار مهم است. تا جاییکه میزان در آمد از نظر تاثیر بر عملکرد خانواده در درجه اول اهمیت قرار دارد(29). همچنین، میزان حمایت در دسترس خانواده از آژانس های دولتی و غیر دولتی درهنگام وقوع بحران درجوامع مختلف متفاوت است(9). قومیت نیز بر نحوه پاسخ خانواده ها به شرایط تنشزا و حمایت از یکدیگر تاثیر می گذارد(8). نتایج مطالعه حیدری نیز حاکی از این است که نوع درمان و وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی تاثیرگذار است(28). همچنین، طبق نظر هانسون، بهداشت خانواده مرتبط با فاکتورهای مذهبی، جامعه شناختی و فرهنگی سیستم خانواده است(10). از نظر Dorkim، خانواده جزئی از یک جامعه است و شناخت آن مستلزم شناخت کل جامعه است(30). اعتقادات هر جامعه راه حل هایی را که خانواده در مقابل یک بیماری مزمن و یا تهدید کننده زندگی ارائه می کند را شکل            می دهد. مثلا اعتقاد یک شخص مبتلا به سرطان به طب سوزنی، به جای درمان توصیه شده توسط پزشکان(25). از نظر Friedman، تغییرات اجتماعی تاثیر عظیمی بر زندگی خانواده دارد. روندهای اقتصادی و اعتقادی خانواده پیشرفت های تکنولوژیکی، دموگرافیکی، روند های سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، فاکتورهای مهمی هستند که خانواده را تحت تاثیر قرار          می دهند (8). پس با توجه به مطالب ذکر شده و تفاوت های جوامع مختلف، نتایج مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر در مورد خانواده را نمی توان به ایران تعمیم داد زیرا هر خانواده  یک راز نگفته و منحصر به فرد است(9) و مانند آیینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی های اجتماعی است(30). توجه به این نکته نیز ضروری است که  وجود روابط و پیوندهای خانوادگی در میان ایرانیان دارای ریشه های عمیقی است. Biman معتقد است که در ایران تعهدات مربوط به ارتباط صمیمانه و برابری در نهاد خانواده به بهترین وجه، تبلور و استمرار می یابد(28).

در مطالعه ای که توسط قنبری در سال 1388 در ایران با هدف تعیین اولویت های تحقیقات پرستاری سرطان انجام گرفت، مشخص شد که از نظر پرستاران سرطان، موضوع اثرات روانی و اجتماعی تشخیص سرطان بر خانواده از بین 10 اولویت تحقیقاتی با توزیع فراوانی 4/94 درصد، دارای بالاترین اولویت تحقیقاتی است. این در حالی است که تحقیقات مشابه صورت گرفته در کشورهای اروپایی و آمریکایی حاکی از نتایج متفاوتی بود. اولویت بندی موضوعات تحقیق پرستاری از بیماران سرطانی در کشورهای مختلف، می تواند بازتابی از فلسفه و سیستم مراقبت بهداشتی آن کشورها باشد. به عنوان مثال، تفاوت در اولویت تحقیق پرستاری کشورهای اروپایی و آمریکایی مربوط به تفاوت موجود در مرحله تکامل تحقیق پرستاری سرطان در این کشورها می باشد. با توجه به این نتایج، در سالهای اخیر نیاز به تعیین راهبردهای ملی و  منطقه ای احساس می شود(2).

چالش های پرستار بهداشت جامعه تنها تمرکز در سطح افراد و خانواده نمی باشد، بلکه ارائه مراقبت برای جوامع نیز جزو اهداف آنان می باشد. پرستار بهداشت در هر جامعه ای باید هنگام کار با خانواده، نه فقط تفاوت در نیاز های بهداشتی خانواده هاي، بلکه تفاوت در منابع در دسترس خانواده های جوامع مختلف و اولویت ها و نیاز های متفاوت خانواده در جوامع مختلف را در نظر بگیرد (25).

با استناد به مطالب ذکر شده و اهمیت خانواده در مطالعات بهداشت جامعه و همچنین تجارب پژوهشگربه عنوان پرستار سرطان درکار با بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آنها که در اکثر موارد شاهد اختلالات مشهود در روابط اعضای خانواده بیماران بصورت جدایی، ترک تحصیل فرزند و… بوده است و نیز متفاوت بودن میزان تاثیر سرطان بر خانواده با توجه به تفاوت های فرهنگی و اقتصادی – اجتماعی خانواده ها در جوامع مختلف و فقدان اطلاعات پایه در مورد تاثیر سرطان بر خانواده های بومی برآن شدیم که عملکرد خانواده را در خانواده هایی که یکی از زوجین مبتلا به سرطان می باشد  مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

 

اهداف طرح

الف) هدف كلي طرح : تعیین درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها در شهر تبریز،1391.

ب) اهداف اختصاصي طرح

1- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد حل مساله

2- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد ارتباطات

3- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد نقش ها

4- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد همراهی عاطفی

5- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعدآمیزش عاطفی

6- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد کنترل رفتار

7- تعیین عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از زوجین در بعد عملکرد کلی

 

هدف فرعی:

تعیین ارتباط عملکرد کلی خانوده با برخی مشخصات فردی- اجتماعی و اطلاعات مرتبط با بیماری سرطان.

 

تعداد صفحه : 143

 

دانلود رايگان اين پايان نامه

 

براي ديدن ليست بقيه پايان نامه هاي رشته پرستاری اينجا کليک کنيد

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :