متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مديريت

گرایش :امور فرهنگي 

عنوان : مطالعه رابطه عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي دسته جمعي، قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد خوراسگان

دانشکده تحصيلات تکميلي

 

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت

گرایش امور فرهنگي

 

عنوان :

مطالعه رابطه عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي دسته جمعي، قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان

 

استاد راهنما

دکتر محمود کيوان آرا

 

استاد مشاور

دکتر مژگان عارفي

شهریور ماه  1388

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

چکيده

هدف این پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان»    بوده است عوامل فرهنگی اجتماعی شامل : عوامل جمعیت شناختی، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ، محرومیت نسبی، بی هنجاری (آنومی) ، قوم گرایی ، قومیت ها ، پرخاشگری ، انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای درقالب11 فرضیه بررسی شد.روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری کلیه مردان و زنان بالای 15 سال شهرستان لردگان(116436 ) نفر را تشکیل داد.نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای ازمیان جامعه آماری به تعداد 414 نفر انتخاب شد برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 96 /0 براساس ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در تحلیل آماری پژوهش از شیوه آمار توصیفی (میانگین ، فراوانی، درصد و نمودار) و آمار استنباطی( t تک متغیره ، تحلیل واریانس ، ضریب همبستگی « پیرسون ، اسپیرمن و دو رشته ای»، رگرسیون چندگانه و آزمون شفه) استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که : متغیرهای «پرخاشگری »، «قوم گرایی » ، « بی هنجاری» و «محرومیت نسبی» دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای «کنترل اجتماعی» ، «انسجام اجتماعی » ، «پایگاه اجتماعی اقتصادی » ، «سن »، (جنسیت)، «تحصیلات » دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای «تاهل» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاعهای جمعی، قومی و قبیله ای بوده اند و گرایش به نزاع دربین مردان و زنان متفاوت و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته و همچنین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ، قومی و قبیله ای دربین اقوام مختلف جامعه آماری متفاوت بوده است.

 

کلید واژه ها:نزاع جمعی ، پرخاشگری ، قوم گرایی، بی هنجاری (آنومی) ، کنترل اجتماعی ،محرومیت نسبی ،شهرستان لردگان.

 

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده …………………………………… 1

فصل اول :کليات تحقيق

مقدمه …………………………………… 2

1-1) شرح و بيان مسئله  …………………….. 4

1-2) اهميت موضوع پژوهش …………………….. 6

1-3) اهداف پژوهش ………………………….. 7

1-3-1) هدف اصلي …………………………… 7

1-3-2) اهداف فرعي …………………………. 7

1-4) فرضيه هاي پژوهش ………………………. 8

1-5) تعريف اصطلاحات و مفاهيم ………………… 9

1-5-1) تعاريف نظري ………………………… 9

1-5-2 ) تعاريف عملياتي …………………….. 11

 

فصل دوم : ادبيات پژوهش

مقدمه …………………………………… 15

2-1 ) بخش اول : …………………………… 16

2- 1-1) فرهنگ……………………………… 16

2-1-2) اهميت فرهنگ ………………………… 18

2-1-3) ستيزه جويي ، خشونت و فرهنگ……………. 18

2-1-4) فرهنگ قوم بختياري …………………… 22

2-1-5) فرهنگ خين وچو (خون و چوب )……………. 22

2-2) بخش دوم :

2-2-1)پيشينة تاريخي نزاعهاي جمعي …………….  23

2-2-2) علل و انگيزه هاي نزاعهاي جمعي و قومي و قبيله اي    27

2-2-2-1) آثار محيط طبيعي …………………… 27

2-2-2-2) ارزشهاي قوم مداري …………………. 27

نظريه عصبيت ابن خلدون …………………….. 28

2-2-2-3) ريشه هاي اجتماعي ………………….. 30

2-2-2-4) ابعاد فرهنگی ……………………… 30

2-2-2-5) عوامل سياسي ………………………. 31

 

 

عنوان                                              صفحه

2-2-2-6) زمینه های اقتصادی …………………. 31

2-3) بخش سوم : تعريف مفاهيم ………………… 33

2-3-1) مساله اجتماعي ………………………. 33

2-3-1-1) زمينه هاي مسئله اجتماعي ……………. 34

2-3-1-2) عوامل تحقق مسائل اجتماعي …………… 34

2-3-2) هنجار………………………………. 35

2-3-3 )بي هنجاري (آنومي)……………………. 36

2-3-4) نظريه بي هنجاري …………………….. 37

2-3-5) سيرنگرش تاريخي به رفتارهاي نابهنجار و کجرو 40

2-3-6) انسجام اجتماعي ……………………… 41

2-3-7) محروميت نسبي ……………………….. 42

2-3-8) قومیت و قوم گرايي …………………… 43

2-4) بخش چهارم : چارچوب نظري پژوهش و ديدگاههاي تبيين مسائل و آسيب هاي اجتماعي……………………………………………… 46

2-4-1)تبيين هاي زيست شناختي ………………… 46

2-4-1-1) هانس آيزنک ……………………….. 47

2-4-1-2) تراسلر……………………………. 48

2-4-2) تبيين هاي روان شناختي ……………….. 49

2-4-2-1) نظريه فرويد……………………….. 49

2-4-2-2) اختلالات رواني ……………………… 50

2-4-2-3) اختلالات شخصيت ……………………… 51

2-4-2-4) نظريه ناکامي و بروز خشونت ………….. 52

2-4-3 )تبيين هاي جامعه شناختي ………………. 53

2-4-3-1) نظريه فشار ساختاري ………………… 54

2-4-3-2) نظريه بي سازماني اجتماعي …………… 57

2-4-3-3 ) ديدگاه تضاد ……………………… 59

2-4- 3-4) نظريه فقر فرهنگ…………………… 60

2-4- 3-5) نظريه علائق کانوني ………………… 62

2-4- 3-6) تئوري رفتار جمعي …………………. 62

2-4-4 ) تبيين هاي روان شناختي اجتماعي ……….. 64

2-4-4-1) نظريه هاي کنترل …………………… 64

2-4-4- 2) الگوهاي کنترل اجتماعي …………….. 65

 

 

عنوان                                        صفحه

2-4-4- 3) ديدگاه پارسونز و جانسون …………… 66

2-4-4- 4) نظريه مهار……………………….. 67

2-4-4- 5) الگوي آيزنک ……………………… 68

2-4-4- 6) ديدگاه يادگيري …………………… 69

2-4-4-6-1 )الگوي همنشيني افتراقي ……………. 69

2-4-4-6-2) نظريه همنشيني و تقويت افتراقي …….. 70

2-4-4- 7) نظريه يادگيري اجتماعي …………….. 70

2-4-4- 8) ديدگاه کنش متقابل ………………… 70

نظریه برچسب زنی ………………………….. 71

2-5 ) بخش پنجم : سياستها و راهکارهاي کنترل اجتماعي نزاعهاي جمعي     71

2-5-1 ) مجازات ……………………………. 72

2-5-2 ) زندان …………………………….. 72

2-5-3 ) درمان و توان بخشي ………………….. 73

2-5-4 ) پيش گيري ………………………….. 74

2-5-6 ) حفظ نظم اجتماعي ……………………. 75

2-5-7 ) دين و حفظ نظم اجتماعي ………………. 75

2-6 ) بخش ششم …………………………….. 77

پيشينه پژوهشهاي انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    78

2 – 6-1 ) پژوهشهاي خارجي و بين المللي ……….. 77

2 – 6-1 ) پژوهشهاي انجام شده درايران ………… 80

2-7)بخش هفتم ……………………………… 83

خلاصه و نتيجه گيري ………………………… 83

 

فصل سوم : روش شناسي

مقدمه …………………………………… 86

3-1 ) روش تحقيق …………………………… 87

3-2) جامعه آماري ………………………….. 88

3 -2-1) توصيف محل پژوهش ……………………. 88

3-3) روش نمونه گيري ……………………….. 92

3-4) تعيين حجم و روش محاسبه ………………… 94

3-5)ابزار اندازه گيري داده ها ………………. 95

 

عنوان                                               صفحه

3-5-1)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه ……….. 97

3-6) آزمون مقدماتي ………………………… 107

3-7) روايي يا اعتبار پرسشنامه ………………. 107

3-8) پايايی پرسشنامه ………………………. 107

3-9) روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها ……… 108

3 -10) محدوديتهاي پژوهش ……………………. 110

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها

مقدمه …………………………………… 111

4 -1) يافته هاي توصيفي پژوهش ……………….. 112

4-1-1) جنسيت ……………………………… 112

4-1-2) تاهل ………………………………. 113

4-1-3) سن ………………………………… 114

4-1-4)تحصيلات ……………………………… 115

4-1-5) شغل ……………………………….. 116

4-1-6) ميزان درآمد ………………………… 117

4-1-7) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی ……. 118

4-1-8) تعیین میزان محرومیت نسبی …………….. 119

4-1-9) تعیین میزان بی هنجاری ……………….. 120

4-1-10) تعیین میزان قوم گرایی ………………. 121

4-1-11)تعیین میزان انسجام اجتماعی …………… 122

4-1-12 ) تعیین میزان پرخاشگری ………………. 123

4 -1-13) تعینی میزان کنترل اجتماعی ………….. 124

4-1-14)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی …….. 125

4 -2) تحليل استنباطي يافته هاي پژوهش ………… 126

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه …………………………………… 140

5 -1) بحث و نتيجه گيري …………………….. 141

5 -1-1) تحليل ويژگي هاي جمعيت شناختي (سن، جنس ، تحصيلات و تاهل) (فرضیه 1)………………………………………… 141

5-1-2) تحليل يافته هاي فرضيه (2)…………….. 143

 

عنوان                                                    صفحه

5-1-3 ) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (3)… 143

5-1-4) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (4)…. 144

5-1-5) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (5)…. 145

5-1-6) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (6)…. 146

5-1-7) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (7)…. 146

5-1-8) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (8)…. 147

5-1-9) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (9)…. 147

5-1-10) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (10).. 148

5-1-11) تحليل و نتيجه گيري يافته هاي فرضيه (11).. 148

5-2) پيشنهادات ……………………………. 148

5 -2-1) پيشنهادهاي کاربردي …………………. 148

5-2-2) پيشنهادها براي تحقيقات آتي …………… 154

فهرست منابع و مآخذ………………………… 156

منابع فارسي ……………………………… 156

منابع خارجي ……………………………… 161

پیوست ها

چکیده انگلیسی ……………………………. 200

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 1-1 – توزيع متغیرهای پژوهش …………….. 14

جدول 2 -1- تئوری فشار ساختاری مرتن ………….. 56

جدول 2-2- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ………………………………………… 57

جدول 2-3- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر.. 62

جدول 2-4 – چارچوب نظری پژوهش ……………….. 85

جدول 3 -1-جامعه آماری ……………………… 88

جدول 3-2- اسامی شهر، بخشها و دهستانها………… 90

جدول 3-3- طوایف مهم شهرستان ………………… 92

جدول 3-4- نمونه آماری ……………………… 93

جدول 3-5- توزیع سئوالات پرسشنامه …………….. 96

جدول 3-6- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     97

جدول 3-7- گويه های سنجش میزان محرومیت نسبی …… 98

جدول 3-8- گویه های سنجش میزان بی هنجاری ……… 99

جدول 3-9- گویه های سنجش ميزان پرخاشگری ………. 100

جدول 3-10- گویه های سنجش قوم گرایی ………….. 101

جدول 3 -11- گویه های سنجش انسجام اجتماعی …….. 102

جدول 3-12- گویه های سنجش کنترل اجتماعی……….. 103

جدول 3-13- رتبه بندی گروههای شغلی …………… 104

جدول 3-14 – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    106

جدول 3 -15 – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش …….. 108

جدول 4 -1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ………. 112

جدول 4 -2- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل ……….. 113

جدول 4 -3- توزیع پاسخگویان برحسب سن …………. 114

جدول 4 -4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  …….. 115

جدول 4 -5- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………… 116

جدول 4 -6- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد….. 117

جدول 4 -7- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی ……………………………………. 118

جدول 4 -8- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 118

جدول 4 -9- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ………………………………………… 119

جدول 4 -10- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 119

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -11- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ………………………………………… 120

جدول 4 -12- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی 3    120

جدول 4 -13- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ………………………………………… 121

جدول 4 -14- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی 3    121

جدول 4 -15- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ………………………………………… 122

جدول 4 -16- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………… 122

جدول 4 -17- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ………………………………………… 123

جدول 4 -18- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی 3     123

جدول 4 -19- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ………………………………………… 124

جدول 4 -20- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی 3 124

جدول 4 -21- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی ……………………………………. 125

جدول 4 -22- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی 3 ………………………………………. 125

جدول 4 -23- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت 126

جدول 4 -24- مقایسه میانگین مرد و زن …………. 126

جدول 4 -25- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  127

جدول 4 -26- مقایسه میانگین گروههای سنی ………. 127

جدول 4 -27- مقایسه زوجی گروههای سنی  ………… 127

جدول 4 -28- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول4-29- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ………………………………………… 128

جدول 4 -30- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      128

جدول 4 -31- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     129

جدول 4 -32- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     129

جدول 4 -33- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   129

جدول 4 -34- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   130

جدول 4 -35- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . 131

جدول 4 -36 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     132

جدول 4 -37 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    133

جدول 4 -38 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    133

جدول 4 -39 ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     134

جدول 4 -40 ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 134

جدول 4 -41- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی …………………………………. 135

 

 

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 4 -42- مقایسه زوجی اختلاف میانگین نزاع برحسب پایگاه اجتماعی و اقتصادی ………………………………………… 136

جدول 4 -43- رگوسیون چندگانه پیش بینی متغیر گرايش به نزاع براساس مولفه های پژوهش ……………………………….. 136

جدول 4 -44- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد در رگرسیون     137

 

فهرست اشکال  

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1 – علل و انگیزه های نزاعهای جمعی ……… 32

شکل 2-3 – مکانیسم علی پیدایش آنومی  …………. 39

شکل 2-4 – (عوامل نزاع ) براساس تئوری های رویکرد زیست شناختی    48

شکل 2-5 – علل موثر بر پرخاشگری  …………….. 53

شکل 3 -1 نظام اجتماعی مردم لردگان …………… 91

شکل 3-2- معرف سازی پایگاه اجتماعی …………… 105

شکل 4 -1- نمودار تحلیل  مسیر ……………….. 138

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                  صفحه

نمودار1- 4- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ……… 112

نمودار2- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تاهل ………. 113

نمودار3- 4- توزیع پاسخگویان برحسب سن ………… 114

نمودار4- 4- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات …….. 115

نمودار4- 5-  توزیع پاسخگویان برحسب شغل ………. 116

نمودار4-6- توزیع میزان درآمد ماهیانه  ……….. 117

 

فصل اول :

 کلیات پژوهش  

 

مقدمه

ايران کشوري چند قومي است و تاريخ سياسي آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبايل و طوايف گره خورده است .در واقع تحليل تاريخ کشورمان بدون تحليل حضورآنها درجنگها و ساير رويدادهاي مملکتي مقدور نيست.نقش آنها گاهي مثبت و گاهي منفي است. صرف نظر از اين نقشها ، گاهي درون اين گروهها و همچنين دربعضي از روستاها و شهرها برخوردهايي شکل مي گيرد که آثار تخريبي آن،امنيت و آسايش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهاي بي امان،سلب مي نمايد و اين يکي ازمشکلات ماست.

هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت اين همه دگرگوني هاي اجتماعي و تغييرات فرهنگي،آثار ناگوار پديده اي به نام نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي وقبيله اي مشاهده مي شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است که درفرهنگ بعضي از هموطنان ، شاخص قدرت و يا دفاع ازمنزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب مي­­­شود.  (پورافکاري، 1383 ، ص 3).

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتي است که بعنوان يکي از مسائل و آسيب هاي اجتماعي توجه  انديشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون ديدگاههاي متفاوتي را دراين باره مطرح     نموده اند که اغلب آنها اين موضوع را درقالب جنگ مورد بررسي قرار داده اند و دراين زمينه منابع بسيار وجوددارد که بيشتر جنبه  هاي فردي اين پديده را مورد بررسي قرارداده و کمتر به حالتهاي  گروهي وجمعي اين موضوع پرداخته اند.

 

اوج و شدت اين درگيريها درسالهاي اخير درميان اقوام مختلف بويژه عشاير، روستاها و حتي شهرها درشهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري ) باعث شده که نگرانيهاي خاصي را درميان ساکنان منطقه بوجود آوردو مساله را قابل تامل نموده است . آثارتخريبي اين پديده برگوشه هايي از شهرستان سايه افکنده که موجبات نگراني مردم شهرستان و يکي از دغدغه هاي اصلي وفکري مسئولين امنيتي ، نظامي و قضايي   و .. شهرستان استان محسوب مي شود.

اطلاع و آگاهي يافتن از وضعيت و نظام اجتماعي مردمي که نزاع و درگيري دربنيان زندگي اشان ريشه کرده است ضروري بنظرمي رسد و هدف اين پژوهش نيز مطالعه و بررسي علل فرهنگي و اجتماعي      زمينه هايي است که دربوجود آمدن اين پديده (نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي ) درشهرستان لردگان نقش اساسي و اصولي را ايفا مي نمايند.

دراين پژوهش منظور از نزاع جمعي – درگيري و يا دعوايي است که معمولاً با انگيزه هاي فرهنگي، سياسي اقتصادي و اجتماعي در درون يا  بين اقوام درمناطق روستايي و شهري بطور محدود ويا گسترده و معمولاً بصورت مسلحانه و غيرمسلحانه اتفاق مي افتد و باعث وارد شدن خسارات مالي و جاني  براي طرفين درگيري مي شود.

هدف عمده اين پژوهش توصيف و تبيين علل و عوامل فرهنگي واجتماعي موثر برنزاع جمعي که از نظر محقق مهم تلقي شده اند و سپس  ارائه راه حلهايي جهت رفع و کنترل اجتماعي نزاعهاي جمعي درسطح شهرستان  است .

دراين فصل ضمن طرح مسئله ،اهميت ، اهداف و فرضيات به تعاريف واژه ها و اصطلاحات پرداخته       مي شود.

 

1 -1. شرح و بيان مسئله 

درتاريخ ايران همانند بسياري از جوامع ديگرتنوع معيشتي ،فرهنگي ،شدت ارتباطات درون گروهي ، قلت ارتباطات برون گروهي ، محروميتها، نابرابريها ، تعصبات قومي و قبيله اي و غيره زمينه ساز بروز نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي بوده اند، بنابراين نزاع جمعي درهرجامعه هميشه بعنوان يکي از مسائل اجتماعي مطرح بوده است. و اين مسئله درگذشته و امروز منشاء خسارات مالي و جاني فراوان و مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي درسطح شهرستان شده است بطوريکه اکثر محققان يکي از دلايل عدم توسعه استان و شهرستان را نزاعهاي جمعي و درگيريهاي مي دانند که ناشي از علل مختلف مي باشند. بنابراين توصيف و تبيين علل و عوامل موثر برنزاعها و درگيريهاي قومي از لحاظ فرهنگي و اجتماعي پراهميت است و از لحاظ علمي نيز قابل شناخت و قانونمند محسوب مي شود.”مسائل اجتماعي ناظر بروضعيت و شرايط رنج آوري است که به اعتقاد اکثريت افراد جامعه شرايط مزبور کيفيت زندگي افراد و گروههاي اجتماعي را مختل مي کند ارزشهاي عام را به خطر مي اندازد به رغم تلاشهاي فراوان که اکثريت افراد و گروههاي اجتماعي به عمل مي آورند. به هدفهاي مشروع خود دست نمي يابند از اين رو به اين باور مي رسند که براي تغيير شرايط و اصلاح وضع موجود بايد به اقدامي جمعي دست زنند، ريشه  و منبع مسائل اجتماعي دربطن نهادهاي اجتماعي است که براثر کارکرد نامناسب آنها شرايط رنج آوري به اکثريت افراد و گروههاي اجتماعي تحميل مي شود و با تداوم شرايط رنج آور به بي سازماني اجتماعي ، نظام گسيختگي و درنهايت به آسيب ديدگي افراد منجر شده و بسترهاي رفتارهاي انحرافي را فراهم مي سازند”. (خراطها و جاويد، 1384 ، ص 38). ” مسئله اجتماعي به وضعيتي گفته مي شود که بخشي از جامعه آن را به نحوعيني درتعارض با ارزشها دانسته و براي اعضا مضر و خطرناک قلمداد کرده بنابراين به شکل سازمان يافته و سازمان نيافته خواهان تغيير و اصلاح آن وضعيت اجتماعي مي باشد” (موني و کارولين[1] ، 2002 ، ص 3).نزاع جمعي يک نوع رفتار جمعي است که از جمله آسيب ها و مسائل اجتماعي بشمار مي رود و “رفتار جمعي به رفتاري گفته مي شود که براثروضعيت يا حادثه اي از شخص يا اشخاص سر مي زند ودراثر درگيري اجتماعي به ديگران منتقل و درنتيجه گروه کما بيش نامتجانسي را بوجود مي آورد”. (اگبرن ، و نيمکف ، 1356 ، ص 173).

از عواملي که مي تواند زمينه ساز اين گونه درگيريها و نزاعهاي اجتماعي باشد مي توان به وضعيتهايي همچون فقر، بيکاري ، مواد ناکافي و .. اشاره کردکه باعث رنجش فيزيکي ورواني بخشهايي از جامعه شود و باعث شود کيفيت زندگي افراد اين جوامع کاهش يابد. (ايتزن[2]، 1992 ، ص 3)

“از علل و عوامل ديگري که مي تواند زمينه ساز اين گونه درگيريها درجوامع باشيم  مي توان به        بي سازماني اجتماعي اشاره کرد که به شکست يا نارسايي دريک نظام اجتماعي با پايگاهها ونقشهاي مرتبط به هم مي­باشد که اهداف جمعي وفردي اعضايش کمتر تحقق مي يابد تا آنجايي که در يک نظام کارآمد ديگر برآورده ميشوند” (مرتن[3]، 1996 ، صص 19 و 20 )

اين نزاعها در شهرستان لردگان درطول سال اتفاق مي افتند. به طوري که 5 /36 درصد از نزاعها درفصل تابستان 36 % دربهار و بقيه درساير فصول به وقوع پيوسته است .ازآمارهاي موجود برمي آيد که   76 % از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته که  حدود 20درصد از اين درگيريها منجربه قتل مي شود طرفين نزاع معمولاً پس از زد و خورد به کوهستانها ، روستاهاي اطراف و شهرهاي ديگر پناه مي برند و درگذشته معمولاً با نيروهاي انتظامي و امنيتي نيز درگير مي شدند و سرانجام با وساطت ريش سفيدان و بزرگان و مسئولين شهرستان مسئله فيصله پيدا مي کند وگاهي اين نزاعها بسيار پردامنه     مي شود و به تعيين خون بها مي انجامد که اکثراً با کمک طايفه جمع آوري و پرداخته مي شود و مواردي اين نزاعها طولاني و کشدار ميشود.  زيرا قتلها دراين مناطق فردي نيست بلکه بصورت جمعي صورت      مي­گيرد و به جاي شخص طايفه عنوان مي گردد و بدان جهت که صدور حکم قضايي به طول مي انجامد که خود سبب جدالهاي ديگر مي شود (پورافکاري، 1383 ، ص 5).

در پژوهشي که درشهرستان لردگان انجام گرفته، آمده است که 4 /51 درصد جامعه آماري درطول سال درگير نزاع بوده اند که دراين ميان مي توان به عوامل و منابع مختلف از جمله اختلافات ملکي، نزاعهاي قبلي، مسايل ناموسي، قوميت گرايي ، برتري جويي و انتخابات اشاره کرد که زمينه ساز نزاعهاي جمعي ودرگيري هاي قومي و قبيله اي   درشهرستان لردگان مي با شد.  (فرهاديه، 1371 ، ص 25  ).

در يک فاصله زماني يک ماهه درفصل بهار سال 1387 به علل مختلف بر اثر نزاعهاي جمعي در دو روستا 2 نفر به قتل رسيده و چندين نفر نيز مصدوم گرديده اند و دريک نزاع جمعي ديگر که در شهرلردگان اتفاق مي افتد 5 نفر از طرفين با سلاح گرم به قتل رسيده و چندين نفر زخمي و روانه بيمارستانها       گرديده اند و اکنون متهمين به قتل درزندان به سر مي برند .

“درطي سال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگيري درشهرستان لردگان به ثبت رسيده که نسبت به کل استان با توجه به جمعيت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد”.(صادقي، 1385، ص 115).

بنابراين نزاع جمعي بعنوان يکي از اصلي ترين معضلات اجتماعي است که علاوه برايجاد فضايي آکنده از خشم و نفرت امنيت انسان را ازجنبه هاي مختلف تهديد کند واهميت موضوع دراين است که “براساس تحقيقات انجام شده حدود نيمي از منازعات بوجود آمده درسطح استان چهارمحال و بختياري مربوط به شهرستان لردگان مي باشد و اين موضوع يکي از مهمترين معضلات اجتماعي استان و شهرستان محسوب مي شود” (صالحي ، 1371،ص 12).

به هرحال نزاع جمعي به هرعلت و انگيزه اي صورت پذيرد و درصورتيکه منجر به قتل شود شرايط و اوضاع منطقه را دگرگون مي سازد. بطوريکه ممکن است گاهي اين نزاعها اوضاع چندين روستا يا طوايف را درشهرستان با مشکلات و معضلات اساسي روبرو سازد.

اکنون اين پرسش مطرح مي گردد که ريشه هاو علل بنيادي اين گونه نزاعها بويژه درشهرستان لردگان را (استان چهار محال وبختياري )درکجا بايد جستجو کرد، درساختار اجتماعي ، سياسي و اقتصادي، اين منطقه ،درفرهنگ، درمحيط طبيعي و حالات رواني مردم منطقه ؟ کدام يک ؟

اين پژوهش برآن است تارابطه­ی بين نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي با متغيرهاي جمعيت شناختي ، فرهنگي و اجتماعي را درشهرستان لردگان مورد بررسي قرارمي دهد.

 

1 -2.اهميت موضوع پژوهش 

عمده ترين مسائل اجتماعي که درحال حاضر درايران موردتوجه آسيب شناسان اجتماعي قرارگرفته اند ميتوان  به فقر، بيکاري، تبعيض اجتماعي ، بي اعتمادي اجتماعي و ضعف حاکميت قانون اشاره کرد .مجموع مسائل اجتماعي مذکور بعلاوه مسائل ديگري که به آنها اشاره نشده است .شرايط رنج آوري را درجامعه ايجاد مي کنند که واکنش افراد «تحت شرايط مذکور» عموماً درجلوه هاي مختلفي از هنجارهاي رايج اجتماعي فاصله گرفته و بعنوان نابهنجاري اجتماعي مورد توجه قرارمي گيرند .”آن دسته از ناهنجاريهايي که حيات اجتماعي را مختل کرده وموجبات وارد شدن صدمه و آسيب به حيات اجتماعي گرديده ا ند آسيب اجتماعي مي نامند” (خراطها وجاويد، 1385 ، ص 37). “نزاع جمعي يک از شاخصهاي مهم وجود خشونت در جامعه تلقي مي شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومي و قبيله اي ، يا عقيدتي و اخلاقي بين جمعي از افراد است که درآن علاوه بر ضرب و جرح ، آسيب رساني و تخريب ممکن است يک يا چند نفر نيز به قتل برسند” (صديق سروستاني، 1385 ، ص 111 ).

يکي از  اساسي ترين آسيب هاي اجتماعي نزاع جمعي و درگيري هاي قومي مي باشد بطوريکه از نظر اهميت و اولويت درمطالعه و پژوهش مي تواند جزء مهمترين موضوعات باشند.

امروزه پديدة نزاعهاي جمعي درسطح شهرستان لردگان نظر هر فردي را بخود جلب مي کند فراواني اين پديده درسطح شهرستان بگونه اي است که هرتبعه لردگاني ممکن است درگوشه و کنار شهرستان بطورمستقيم يا غيرمستقيم با اين پديده مواجه شود. و شاهد نزاعهايي درسطح شهرستان باشند. نزاع از جمله مسائلي است که علاوه برايجاد فضايي از خشم و انزجار و مکدر نمودن روابط انسانها،امنيت شهرستان را ازجهت هاي گوناگون تهديد و به نوعي منجر به عدم انسجام درسطح جامعه مي شود. اهميت موضوع درآن است که براساس گزارشات مقامات قضايي شهرستان از نظر ميزان نزاع و درگيري درسطح استان ، مقام اول را داراست و به عنوان مهمترين معضل در سطح شهرستان مطرح مي باشد و براساس گزارش معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان نزاع جمعي بعنوان مهمترين معضل اجتماعي شهرستان محسوب مي شود و معاونت  اجتماعي نيروي انتظامي استان پژوهش در اين زمينه را ضروري دانسته است .بنابراين شناسايي ريشه هاي اين معضل و شناخت مکانسيم هاي نزاع و عوامل ايجاد آن زمينه را به منظور برنامه ريزي و تسهيل کنترل آن فراهم مي کند .لازم است به نحوي شايسته به موضوع توجه شود تا عوامل موثر برآن مشخص و زمينه هاي لازم به منظورپيشگيري از آن فراهم گردد.

 

1-3. اهداف پژوهش

1-3-1 . هدف اصلي

مطالعه رابطه عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان

1-3-2. اهداف فرعي

 1. تعيين رابطه بين عوامل جمعيت شناختي ( سن، جنس ، تاهل و تحصيلات )و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 2. تعيين رابطه بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 3. تعيين رابطه بين محروميت نسبي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 4. تعيين رابطه بين آنومي (بي هنجاري ) و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 5. تعيين گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي براساس قوميت ها درشهرستان لردگان .
 6. تعيين رابطه بين گرايش به پرخاشگري و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 7. تعيين رابطه بين قوم گرايي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان.
 8. تعيين رابطه بين انسجام اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 9. تعيين رابطه بين کنترل اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي ، درگيريهاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 10. تعيين رابطه بين پايگاه اجتماعي – اقتصادي و گرايش به نزاع جمعي ، درگيريهاي قومي و قبيله اي درشهرستان لردگان .
 11. تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی پیش بینی کننده نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای در شهرستان لردگان

1-4. فرضيه هاي پژوهش :

 1. بين عوامل جمعيت شناختي ( سن، جنس ، تاهل و تحصيلات )و گرايش به نزاع جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 2. بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ميزان گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 3. بين محروميت نسبي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 4. بين بي هنجاري و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 5. بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي براساس قوميت های مختلف تفاوت وجود دارد.

6.بين گرايش به پرخاشگري و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.

 1. بين قوم گرايي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 2. بين انسجام اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 3. بين کنترل اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي ، درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 4. بين پايگاه اجتماعي– اقتصادي و گرايش به نزاع جمعي ، درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد.
 5. عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر نزاعهای دسته جمعی ، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان قابل پیش بینی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 200

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

         serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :