متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرگان

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

 

استاد راهنما

دکتر  علی طالع زاری

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

1-بیان مساله. 2

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

3-اهداف تحقیق. 4

4-سوالات تحقیق. 4

5-فرضیات تحقیق. 4

6-روش تحقیق. 5

7-سوابق تحقیق. 5

8-ساختار تحقیق. 7

فصل اول-مفاهیم و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح. 9

مبحث دوم-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح. 13

مبحث سوم-تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 16

گفتار اول- تعریف شاکی خصوصی.. 16

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی……………………………………………16

گفتار سوم-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 18

گفتار چهارم-تعریف شکایت.. 18

گفتار پنجم-تعریف گذشت.. 19

گفتار ششم-فرق میان رضایت با گذشت.. 20

گفتار هفتم-تعریف جرم قابل گذشت  و غیر قابل گذشت.. 21

مبحث چهارم-مفهوم رضایت.. 23

گفتار اول-انواع رضایت.. 25

گفتار دوم-خصوصیات رضایت.. 26

گفتار سوم-مفاهیم مشابه با رضایت.. 27

بند اول-اجازه 27

بند دوم-اذن. 27

مبحث پنجم-پیشینه رضایت.. 28

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه. 28

گفتار دوم-تاریخچه رضایت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران  33

بند اول-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 33

بند دوم-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل دوم-بررسی رضایت مجنی علیه در حقوق ایران.. 50

مبحث اول-تأثیر رضایت بزه دیده 51

گفتار اول-اصل عدم تأثیر رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 51

گفتار دوم- تاثیر استثنایی رضایت بزه دیده در ماهیت جرم. 52

مبحث دوم-آثار رضایت در قوانین کیفری ایران. 55

گفتار اول-آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی.. 56

بند اول- موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی.. 56

بند دوم- عدم تاثیر رضایت مادر در جرم سقط جنین.. 59

گفتار دوم-رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال. 60

بند اول- نقش رضایت مالک در جرم سرقت.. 60

بند دوم- نقش رضایت مالک در جرم خیانت در امانت.. 61

بند سوم- نقش رضایت در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. 61

بند چهارم- نقش رضایت در جرم ربا 61

گفتار سوم-نقش رضایت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی.. 62

مبحث سوم- آثار رضایت در حقوق اسلام. 63

مبحث چهارم-مصادیق جرایم قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار اول-جرایم تعزیری قابل گذشت و رضایت.. 64

گفتار دوم-جرایم حدی قابل رضایت و گذشت.. 70

بند اول-حق الله محض… 71

بند دوم- حق الناس غالب.. 72

گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75

بند اول-جنایات خطایی.. 82

بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82

بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص… 83

بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83

بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84

بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85

فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی………………………………………86

مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت    87

گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم  87

بند اول-جرایم حدی.. 87

بند دوم-  جرایم تعزیری.. 87

مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90

گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90

گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96

گفتار سوم-مرحله اجرای حکم…………………………………………………………………………….99

مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت…………………101

گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم  102

بند اول-جرایم حدی.. 102

بند دوم- جرایم تعزیری.. 104

گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی   104

بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104

بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105

فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد ها 112

فهرست منابع و مآخذ. 113

Abstract 120

 

چکیده

رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا ارتباط خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

 

 

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

 

مقدمه

شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.

در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.

 

1-بیان مساله

یكي از مسائلي كه از ديرباز راجع به زوال عنصر قانوني مطرح شده مسأله تأثير رضايت مجني عليه براي ارتكاب جرم است به اين معني كه هرگاه شخصي به ميل و اختيار خويش راضي باشد كه ديگري او را به قتل برساند يا مضروب، یا مجروح و ….ديگري نيز بدون ضرورت تقاضاي او را برآورده سازد آيا رضايت مجني عليه در اين قبيل موارد، باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات خواهد شد يا خير؟اثر رضايت مجني عليه در زوال مسئوليت كيفري مرتكب جرم، انديشه‌اي قديمي و عاميانه است و از نظر تاريخي در حقوق روم براي حمايت از منافع افراد در مورد برخي از جرايم عليه اشخاص پذيرفته نشده بود اما امروزه در اين مورد يك اصل كلي وجود دارد و آن اينكه رضايت مجني عليه علت توجيه كننده فعل يا ترك فعل مجرمانه نيست چون مجازات در شرايط عام براي دفاع از منافع خصوصي ايجاد نشده و قوانين جزايي بيشتر در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده‌اند. در حقوق، اصلي وجود دارد و آن اين که رضايت مجني عليه (کسي که جرمي به ضرر او واقع شده است) علت توجيه کننده فعل يا ترک فعل مجرمانه نيست زيرا: مجازات ها علي الاصول و در شرايط عام در جهت استقرار نظم عمومي و بقاي جامعه تدوين شده اند. اساساً در مسائل عمومي، اشخاص نمي توانند چيزي را اجازه دهند يا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که مي تواند امري را مجاز يا ممنوع سازد. بنابراين نفس جرم هميشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومي که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختياري و تکميلي وجود ندارد و مجني عليه نمي تواند تعهد نمايد که قتل وي توسط ديگري قابل مجازات و تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود چنين تعهدي فاقد اعتبار است. پس بدين ترتيب رضايت مجني عليه نمي تواند تاثيري در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخي شرايط رضايت مجني عليه موجب تخفيف در مجازات ها گردد اما با اين وجود در برخي موارد استثنائاتي وجود دارد و آن زماني است که رضايت مجني عليه شرط کافي براي اجازه ضمني قانون يا عرف و عادت مي گردد که عمل را توجيه مي نمايد و عنوان مجرمانه را از بين مي برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسي که عمل مجرمانه را مرتکب مي شود) مي گردد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

رضايت مجني عليه، به عنوان يکي از اسباب اباحه و عوامل موجهه جرم، در مواردي همچون قتل عمدي، جنايات مادون نفس، قتل از روي ترحم، عمليات جراحي ضروري، عمليات ورزشي و بسياري از مجازات اصلي (شرعي) کاربرد دارد. نقش و اثر رضايت مجني عليه در مقوله هاي فوق، متفاوت است. به اين بيان که رضايت مجني عليه در رفع حکم تکليفي مقوله هاي فوق، تاثيري ندارد؛ اما اثر رضايت در حکم وضعي (ضمان/مسئوليت کيفري) آن ها متفاوت است؛ در قتل عمد و جنايت از روي ترحم، رضايت بيمار هيچ اثري در حکم تکليفي ندارد؛ اما در رفع يا توجيه مسئوليت کيفري مرتکب، اثر تام دارد و در ساير موارد، با وجود شرايط، اثر گذار است. ما همچنین با ابهاماتی نیز روبه رو می باشیم،که در این پایان نامه سعی خواهیم کرد در صدد پاسخگویی به آن ها باشیم.

3-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسوولیت کیفری در حقوق ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم رضایت و مجنی علیه و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-بررسی رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

-بررسی رضایت و آثار آن در فقه امامیه

4-سوالات تحقیق

1-آيا رضايت مجني عليه رافع مسئوليت كيفري و باعث سقوط مجازات خواهد شد يا خير؟

2-رضایت قربانی به جنایت بر خود،چه اثری دارد؟

3-رضایت در جرایم غیر قابل گذشت در حقوق ایران چه تاثیری دارد؟

5-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد رضايت مجني عليه باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات نخواهد شد.

2-به نظر می رسد رضایت قربانی اگر چه در سلب وصف کیفری فعل جانی بدون تأثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد.

3-به نظر می رسد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت باعث عدم مسئوليت كيفري و مجازات نخواهد شد.

6-روش تحقیق

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :