دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : تجزیه

عنوان :  اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط

تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پايان نامه کارشناسي ارشد در شیمی تجزیه

عنوان:

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط

تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در سرنگ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای تغلیظ مقادیر كم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازي، قبل از اندازه گيري با اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی  بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده، فقط از يك سرنگ پلاستیکی معمولي استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل کمپلکس دهنده، بنزيل الكل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط سرنگ به ٥ ميلي ليتر نمونه پالادیوم كه در یک سرنگ پلاستیکی ١۰ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید. اثر پارامترهاي موثر بر استخراج كمپلكس پالادیوم –رودانين، مانند نوع و حجم حلال هاي پخشي و استخراجي و pH محلول آبي مورد بررسي قرار گرفته و بهينه شدند. تحت شرايط بهينه، براي روش پيشنهادي محدوده خطي منحني كاليبراسيون بين ٢٠٠٠-١٢۰ ميكرو گرم بر ليتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبي ٨١/٥ درصد به دست آمد. حد تشخيص روش ٠٧٥/٠ ميكروگرم بر ليتر محاسبه شد. این روش به طرز موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی

 

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول. ١

پالادیوم و روشهای تجزیه آن. ١

١-١- عنصر پالادیوم. ٢

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم. ٢

١-٣- کاربردهای پالادیوم. ٣

١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی.. ٤

١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم. ٥

١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری.. ٥

١-٥-٢- روش فلورسانس اشعه ایکس… ٥

١-٥-٣- روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال. ٥

١-٥-٤- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای.. ٦

١-٥-٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده  با پلاسما ٦

١-٥-٦- روشهای الکتروشیمیایی.. ٦

١-٦- رودانین.. ٧

١-٧- سورفاکتانت.. ٧

فصل دوم. ۹

مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی.. ۹

٢-١- مقدمه. ١۰

٢-٢- میکرواستخراج مایع– مایع پخشی ) (DLLME. ١٢

٢-٣- انواع روشهای میکرواستخراج. ١٤

٢-٣-١-  استخراج فاز جامد پخشی (DSPE) ١٤

٢-٣-٢- میکرواستخراج تک قطره (SDME) ١٥

٢-٣-٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی (MSA-DLLME) ١٥

٢-٣-٤- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با کاهش مصرف حلال (DLLME-LSC) ١٥

٢-٣-٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی (TIL-DLLME) ١٦

٢-٣-٦- میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور (SFO-DLLME) ١٧

٢-٣-٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع- مایع پخشی.. ١٧

فصل سوم. ١٨

بخش تجربی.. ١٨

٣-١- مقدمه. ١۹

٣-٢- مواد و تجهیزات.. ١۹

٣-٢-١- مواد شیمیایی.. ١۹

٣-٢-٢- تجهیزات و وسایل.. ١۹

٣-٣- تهیه محلولهای استاندارد. ٢٠

٣-٤- نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن. ٢٠

٣-٥- بهینه سازی شرایط استخراج. ٢٢

٣-٥-١- جنس حلال استخراجی.. ٢٢

٣-٥-٢- حجم حلال استخراجی.. ٢٣

٣-٥-٣- نوع حلال پخشی.. ٢٤

٣-٥-٤- حجم حلال پخشی.. ٢٥

٣-٥-٥- اثرpH.. ٢٦

٣-٥-٦- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت.. ٢٧

٣-٥-٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند. ٢٨

٣-٦- ارقام شایستگی روش… ٣۰

٣-٦-١- منحنی کالیبراسیون. ٣۰

٣-٦-٢- حد تشخیص… ٣١

٣-٦-٣- فاکتور تغلیظ.. ٣٢

٣-٧- تجزیه نمونه های حقیقی.. ٣٢

٣-٧-١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر. ٣٢

٣-٧-٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل.. ٣٣

٣-٧-٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل.. ٣٤

٣-٨- مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم. ٣٤

3-9- نتیجه گیری.. ٣٥

 

 

فهرست شکل ها

شکل ١-١.ساختار مولکولی رودانین ………………………………………………………………………………………………………………………….٧

شکل ١-٢. شماتیکی از ساختار سورفاکتانت  مورد استفاده در این تحقیق (CpC) ……………………………………………٨

شکل ٢-١. شماتیکی از میکرو استخراج مایع- مایع پخشی…………………………………………………………………………………….١٤

شکل ٢-٢. مقاله های چاپ شده در ارتباط با تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی برای استخراج یونهای

فلزی و ترکیبات آلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٧

شکل ٣-١. مراحل انجام میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ ………………………………………………………………..٢١

شکل ٣- ٢.کمپلکس رودانین با فلزات پالادیوم, نقره, طلا…………………………………………………………………………………….٢١

شکل ٣-٣.  طیف مربوط به شاهد و کمپلکلس پالادیوم-رودانین ………………………………………………………………………..٢٢

شکل٣-٤. اثر نوع حلال استخراجی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………………………..٢٣

شکل ٣-٥. اثر تغییر حجم حلال استخراجی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………….٢٤

شکل٣-٦. اثر نوع حلال پخشی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………………………………٢٥

شکل ٣-٧.اثر تغییر حجم حلال پخشی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………………….٢٦

شکل ٣-٨. اثر pH بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………………………………………………….٢٧

شکل ٣-۹. اثر تغییر غلظت لیگاند رودانین بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ……………………………………٢٨

شکل ٣-١۰. اثر تغییر غلظت لیگاند رودانین بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ………………………………….٢۹

شکل ٣-12. منحنی کالیبراسیون استخراج پالادیوم توسط تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی با بهره گرفتن از

لیگاند رودانین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٣۰

شکل ٣-١3. طریقه آماده سازی نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….٣٣

شکل ٣-١4. منحنی افزایش استاندارد در کاتالیزور اتومبیل توسط تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی با

استفاده از لیگاند رودانین………………………………………………………………………………………………………………………………………….٣٤

 

فهرست علائم

 

مولاریتهM
طول موجλ)nm(
قسمت در میلیون (میلی گرم بر لیتر)ppm(mg.L-1)
قسمت در بیلیون (میکرو گرم بر لیتر)ppb(μg.L-1)
چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)d(g.cm-3)
فلورسانس اشعه ایکس                                 XRF
اسپکترومتری پلاسمای القایی جفت شده                                 ICP
اسپکترومتری جذب اتمی                                AAS
کروماتوگرافی گازی                                 GC
اسپکتروفوتومتری جذبی ماوراء بنفش- مرئی                           UV-VIS   
میکرو استخراج مایع- مایع پخشی                            DLLME
میکرو استخراج فاز مایع                    LPME                       
میکرو استخراج با قطره                             SDME
میکرو استخراج فاز جامد                             SPME
میکرو استخراج با جریان پیوسته                             CFME
میکرو استخراج با قطره شناور مستقیم                          DSDME
میکرو استخراج با قطره در فضای فوقانی                        HS-SDME
میکرو استخراج براساس انجماد قطره شناور آلیSFDME
میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناورSFO-DLLME
میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با حلالLLME-LSC
میکرواستخراج مایع-مایع پخشی همراه با مگنت آهنرباییMSA-DLLME
سیتیل پریدینیوم کلراید منو هیدراتCPC

رودانین                                                                                       PDR

 

 فهرست جداول

جدول ١١– خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی پالادیم………………………………………………………………………………………………………………………………………٣
جدول ٣-١- شرایط بهینه برای استخراج کمپلکس پالادیوم-رودانین………………………………………………….٢۹
جدول ٣-٢-ارقام با ارزش در اندازه گیری پالادیوم به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی…………..٣١
جدول ٣-٣-مقایسه روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با سایر روشها…………………………………………٣٥

 

فصل اول

 

پالادیوم و روشهای تجزیه آن

١-١- عنصر پالادیم

پالادیم عنصری فلزی به رنگ سفید است که در سال١٨٣٠ توسط ویلیام ولاستون دانشمند انگلیسی کشف گردید. این ماده معمولأ همراه کانیهای پلاتین، مس و جیوه یافت می شود. نام  این عنصر از آستروئید پالاس گرفته شده است. پالاس نام یک الهه یونانی است، الهه حکمت و فرزانگی. پالادیم همراه با پلاتین و دیگر فلزات گروه پلاتین در نهشته های پلاسر روسیه و آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اتیوپی و استرالیا یافت می شود. این عنصر همچنین در نهشته های مس – نیکل در آفریقای جنوبی و اونتاریو یافت می شود. پالادیم را میتوان از فلزات گروه پلاتین نیز جدا نمود. آفریقای جنوبی و روسیه، تولید کنندگان بزرگ جهانی فلزات اصلی گروه پلاتین بخصوص پالادیم هستند. در شوروی سابق، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج پالادیم و در کانادا، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج نیکل، تولید می شود. آفریقای جنوبی تنها کشوری است که پلاتین را به عنوان ماده اولیه استخراج می کند. اگر در بازار جهانی در عرضه آنها وقفه رخ دهد لازم است که همه کشورهای مصرف کننده حداقل برای مصرف یک سال این ماده ذخیره داشته باشند [1].

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم

همانگونه که ذکر شد، پالادیوم یک فلز سفید – نقره ای متالیک و نرم است که شبیه پلاتین بوده، در مجاورت هوا سیاه نمی‌شود. این فلز با چگالی اندک خود، پایین‌ترین نقطه ذوب را در میان فلزات گروه پلاتین دارد. زمانی که به آن حرارت داده شود، به میزان زیاده کشیده و نرم شده، در دمای سرد سفت و محکم می‌شود. پالادیوم به‌شدت با ترکیبات گوگردی و اسید نیتریک ترکیب شده، به‌آرامی در اسید کلریدریک حل می‌شود. همچنین این فلز در دماهای معمولی با اکسیژن ترکیب نمی‌شود و به طرز غیر معمول و بسیار عجیبی خاصیت جذب هیدروژن را تا ۹۰۰  برابرحجم خود در دمای اتاق داشته است. حالتهای معمولی اکسیداسیون پالادیوم +۲، +۳ و +۴ می‌باشد. اخیرا ترکیبات پالادیوم که در آن، این عنصر اکسیداسیون +۶ دارد هم سنتز شده است[1].

در جدول ١-١ مطالبی در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم آورده شده است [2].

 

جدول ١١– خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی پالادیم
٤٦عدد اتمی
١۰٦/٤٢جرم اتمی
٢٦١۰ درجه سانتيگرادنقطه ذوب
٤٨٢٥  درجه سانتيگرادنقطه جوش
سفید نقره ایرنگ
جامدحالت استاندارد
٤ و٢حالت اکسیداسیون
۹/١١ گرم بر سانتیمتر مکعبچگالی

١-٣- کاربردهای پالادیوم

از پالادیوم در تجهیزات و سیستمهای سوئیچینگ مخابراتی استفاده می‌شود. همچنین این ماده کاتالیزورهای خوبی، مخصوصا درعمل تصفیه نفت محسوب می شود که سرعت هیدروژن‌ دارکردن و هیدروژن‌زدایی را زیاد می‌کند. به كمك يك قشر كاتاليزر پالاديم به دست آوردن هيدروژن بسيار خالص از نفت خام و بنزين طبيعي ميسر و ممكن مي گردد كه اين هيدروژن در ساختن اجسام نيمه رسانا و توليد فلزات ضرورت دارد. از دیگر کاربردهای پالادیوم در پیلهای سوختی است که از منابع پاک و تجدید پذیر انرژی محسوب می شود که توسط ترکیب اکسیژن و هیدروژن، برق تولید می کند و محصول جانبی آن تنها آب است. این عنصر در دندانپزشکی، ساعت سازی، جواهرسازی، ساخت ابزار جراحی و اتصالات الکتریکی تلفن های همراه و اتوموبیلها کاربرد دارد. در حال حاضر پالادیوم در مقایسه با پلاتین کاربرد وسیع تری در صنایع خودروسازی داشته و میزان تقاضای این محصول در این صنعت بیشتر می باشد. مصرف پالادیوم از ١٠٠ تن، در سال ١۹۹٠ به ٣۰٠ تن در سال ٢٠٠٠ افزایش یافته است که قسمت عمده آن در کاتالیزور خودروها مصرف می شود. کاربرد اصلی پالادیوم در موتورهای گازوئیلی به عنوان کاتالیست خودرو می باشد که از اینرو یکی از محصولات فلزی پرکابرد در بازارهای امریکای شمالی و آسیا بوده و رشد بازار آن وابستگی بسیار زیادی به این صنعت دارد. آلیاژ آن، در جواهرسازی استفاده می‌شود. طلای سفید، آلیاژی از طلا بوده که با اضافه کردن پالادیوم، رنگ خود را از دست می‌دهد. پالادیوم به‌تدریج در تولید و ساخت جواهرآلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد شد. رنگ پالادیوم سفید متمایل به خاکستری، سفیدتر از پلاتین است و هرگز تیره نمی‌شود و یا رنگش تغییری پیدا نمی‌کند و آلرژی‌زا نیست. ضمن آنکه ۶/۱۲ درصد سخت‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌باشد. اگرچه سختی آن در مقایسه با پلاتینیوم کمتر است. قابلیت تغییر و وزن سبک آن سبب می‌شود تا بیشتر از پلاتینیوم در ساخت جواهر استفاده شود و هزینه کمتر و سود بیشتری را به‌دنبال داشته باشد. آلياژ پالاديم با فلزهاي ديگر و عمدتا نقره براي ساختن دندان هاي مصنوعي در دندان پزشكي استفاده مي شود[1و2].

١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی

تعیین پالادیوم در نمونه های محیطی نشان دهنده یک چالش جدید است. این عنصر همراه با رودیم یک جزء اصلی از کاتالیزور فعال خودرو است که به شدت توسعه یافته است. به عنوان مثال از سایش سطح, این عناصر در محیط زیست منتشر می شوند. تعیین این آلاینده ها در غلظت زیست محیطی آن نیاز به استفاده از تکنیکهای تجزیه ای بسیار حساس مانند اسپکتروسکوپی جرمی همراه با پلاسما می باشد. مشکلات مربوط به تعیین پالادیوم می تواند شامل بازیابی ناقص پس از آماده سازی نمونه, هضم نمونه یا جداسازی ماتریکس و همچنین خطر ابتلا به آلودگی در طی آماده سازی نمونه باشد. به عنوان مثال پالادیوم در مقابله با دیگر عناصر گروه پلاتین به شدت به باقیمانده سیلیکات متصل می شود حتی در محلول اسیدی. بنابراین در نمونه های محیطی باید به طور کامل هضم شوند[3].

١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم

اساسا” پالادیوم را می توان با هر روش اسپکتروسکوپی اندازه گیری کرد. در زیر روشهای معمول اندازه گیری پالادیوم به اختصار شرح داده می شود.

١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری

در این روشها به طور گسترده ای از واکنشگرهایی از قبیل مشتقات رودانین، لیگاند پورفیرین، مشتقات اوره، مشتقات امینوکینولین و مشتقات نیتروزو برای کمپلکس کردن و سپس تعیین پالادیوم استفاده شده است [12-4]. در تحقیق حاضر نیز از اسپکتروفوتومتری جذبی ماوراء بنفش- مرئی برای تعیین غلظت پالادیوم استفاده شده است. اساس اندازه گیری بر مبنای اندازه گیری جذب کمپلکس پالادیوم-رودانین، با بهره گرفتن از اسپکتروفوتومتری استوار است که مفصلأ در بخش سوم این تحقیق بحث شده است.

 

تعداد صفحه : 55

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :